Procedure : 2015/0101(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0154/2016

Indgivne tekster :

A8-0154/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0238

HENSTILLING     ***
PDF 357kWORD 73k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegneaf protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Adam Szejnfeld

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegneaf protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (14384/2015),

–  der henviser til udkast til protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning (15044/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 33, 113, 114, 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0118/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0154/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og WHO.


KORT BEGRUNDELSE

WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning (FCTC) er den første internationale traktat på sundhedsområdet. Den blev udarbejdet som svar på den globale tobaksepidemi og sigter mod at håndtere nogle af årsagerne til denne, herunder ulovlig handel med tobaksvarer. Den trådte i kraft den 27. februar 2005, og 180 parter deltager på nuværende tidspunkt i konventionen.

Protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer (FCTC-protokollen) er baseret på artikel 15 i FCTC og blev vedtaget på konferencen mellem parterne den 12. november 2012 i Seoul. Protokollen udgør på nuværende tidspunkt det eneste multilaterale lovgivningsmæssige initiativ på området. EU undertegnede FCTC-protokollen den 20. december 2013. Protokollen skal underskrives af 40 parter, før den kan træde i kraft, og en umiddelbar ratificering fra Unionens (og dens medlemsstaters) side ville bidrage betydeligt til, at FCTC-protokollen hurtigt kan træde i kraft og gennemføres.

Ulovlig handel med tobaksvarer, især cigaretsmugling, er en kriminel handling, der udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden(1), da den undergraver tobakskontrolpolitikker og øger adgangen til ofte billigere tobaksvarer. Den ulovlige handel medfører desuden enorme tab af indtægter for EU i form af ubetalte afgifter og told. Det anslås, at EU og medlemsstaterne lider et indtægtstab på over 10 mia. EUR årligt. Medlemsstaternes afgiftsindtægter fra salg af tobaksvarer er på over 90 mia. EUR årligt. Dette betyder, at ca. en ud af ti cigaretter sælges ulovligt. Mens det ulovlige EU-marked for tobaksvarer for 15 år siden var domineret af smuglervarer, som blev smuglet ind i EU, fra de største fabrikanter, er denne tendens faldende, og dagens marked ser en stadig større andel af "cheap whites" (andre mærker, der købes i tredjelande og indføres i EU uden betaling af afgifter og told; der eksisterer normalt ikke noget lovligt distributionsnet for disse produkter i EU). En væsentlig del af de ulovlige tobaksvarer i EU stammer fra tredjelande. Derfor er en effektiv global ordning den bedste politiske mulighed for at bekæmpe dette grænseoverskridende fænomen.

FCTC-protokollen er det vigtigste globale initiativ på dette område. Protokollen indeholder et komplekst sæt af foranstaltninger, bestemmelser og politikker inden for bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer. Den har til formål at gøre forsyningskæden for tobak, tobaksvarer og fremstillingsudstyr sikker ved at oprette et globalt følge- og sporingssystem. Andre bestemmelser for at sikre kontrol omfatter licens, krav vedrørende registrering, regulering af internetsalg, toldfrit salg og international transit. Protokollen definerer overtrædelser, fastlægger ansvar og betalinger i forbindelse med beslaglæggelse samt håndtering af beslaglagte varer. Den sigter ligeledes mod at fremme det internationale samarbejde, herunder gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål(2).

En omfattende EU-strategi(3) har været gældende siden 2013 med henblik på at bekæmpe cigaretsmugling. Heri foreslås en indsats på fire centrale områder: a) reduktion af incitamenterne til smugling, b) forbedring af sikkerheden i forsyningskæden (navnlig med ratificeringen af FCTC-protokollen), c) styrkelse af skatte- og toldmyndigheders samt politi- og grænsemyndigheders håndhævelse, d) skærpelse af sanktioner. EU har også et styrket retsgrundlag i form af tobaksvaredirektivet(4) suppleret med de bindende og retskraftige aftaler om bekæmpelse af svig mellem EU, medlemsstaterne og de fire største tobaksproducenter (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Tobaksvaredirektivet indeholder allerede bestemmelser om et følge- og sporingssystem, der blev udarbejdet i overensstemmelse med FCTC-protokollen.

Ordføreren er af den opfattelse, at ratificeringen af FCTC-protokollen vil gavne folkesundheden og bidrage til den internationale bekæmpelse af ulovlig handel med tobak, skatteunddragelse og organiseret kriminalitet.

(1)

Der dør én person omtrent hvert sjette sekund af en tobaksrelateret sygdom, svarende til næsten seks millioner mennesker om året. Tallet forventes at stige til mere end otte millioner mennesker om året inden 2030, og mere end 80 % af disse dødsfald, som kunne have været undgået, rammer mennesker i lav- og mellemindkomstlande.

(2)

Det bør understreges, at EU ud over tiltrædelsen af FCTC-protokollen, også bør overveje at øge de ressourcer, der afsættes til bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer, såsom Hercule III-programmet, som de facto er en EU-fond, der støtter medlemsstaterne økonomisk i bekæmpelsen af smugling af tobak og tobaksvarer. Fonden er blevet bevilget et budget på blot 104,9 mio. EUR for perioden 2014-2020.

(3)

Kommissionens meddelelse med titlen "Intensivering af kampen mod cigaretsmugling og andre former for ulovlig handel med tobaksvarer – En samlet EU-strategi" (COM(2013)0324).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1).


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Juridisk meddelelse