Διαδικασία : 2015/0101(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0238

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 655kWORD 86k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, εξαιρουμένων των διατάξεών του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Adam Szejnfeld

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, εξαιρουμένων των διατάξεών του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14384/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (15044/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 113, 114, 207, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0118/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0154/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σύμβαση-πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) είναι η πρώτη παγκόσμια συνθήκη για την υγεία. Εκπονήθηκε ως αντίδραση στην παγκόσμια επιδημία του καπνού και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων αιτιών της, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Τέθηκε σε ισχύ στις 27 Φεβρουαρίου 2005 και αυτή τη στιγμή απαριθμεί 180 συμβαλλόμενα μέρη.

Το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού (πρωτόκολλο FCTC) βασίζεται στο άρθρο 15 της FCTC και εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στις 12 Νοεμβρίου 2012 στη Σεούλ. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί την μοναδική πολυμερή ρυθμιστική πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα. Η ΕΕ υπέγραψε το πρωτόκολλο FCTC στις 20 Δεκεμβρίου 2013. Το πρωτόκολλο πρέπει να κυρωθεί από 40 συμβαλλόμενα μέρη για να τεθεί σε ισχύ και η χωρίς καθυστέρηση κύρωσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση (και τα κράτη μέλη της) θα συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία έναρξη ισχύος και εφαρμογή του.

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, και ιδίως το λαθρεμπόριο τσιγάρων, συνιστά εγκληματική δραστηριότητα που αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας υγείας(1), καθώς υπονομεύει τις πολιτικές ελέγχου του καπνού και αυξάνει την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού που συχνά είναι φθηνότερα. Επιπλέον, προκαλεί τεράστιες απώλειες εσόδων για την ΕΕ, εξαιτίας των μη καταβληθέντων φόρων και τελωνειακών δασμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απώλειες εσόδων για την ΕΕ και τα κράτη μέλη ανέρχονται ετησίως σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια EUR. Τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών από τις νόμιμες πωλήσεις καπνού υπερβαίνουν τα 90 δισεκατομμύρια EUR ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα τσιγάρο στα δέκα πωλείται παράνομα. Παρόλο που πριν από 15 χρόνια το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στην ΕΕ συνίστατο κυρίως από λαθραία προϊόντα των βασικών κατασκευαστών που εισάγονταν παράνομα στην ΕΕ, η επικράτηση αυτών των προϊόντων μειώνεται, ενώ στη σημερινή αγορά παρατηρείται αύξηση του μεριδίου των «φθηνών λευκών» τσιγάρων (άλλες μάρκες που αγοράζονται σε χώρες εκτός ΕΕ και εισάγονται στην ΕΕ χωρίς να καταβάλλονται φόροι και τελωνειακοί δασμοί, χωρίς να υπάρχει, τυπικά, νόμιμο δίκτυο διανομής για τα προϊόντα αυτά στην ΕΕ). Σημαντικό μέρος των παράνομων προϊόντων καπνού στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες. Συνεπώς, ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο καθεστώς αποτελεί την καλύτερη επιλογή πολιτικής για την καταπολέμηση αυτού του διασυνοριακού φαινομένου.

Το πρωτόκολλο FCTC αποτελεί τη βασικότερη παγκόσμια πρωτοβουλία σε αυτόν τομέα. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ένα σύνθετο σύνολο μέτρων, κανόνων και πολιτικών στον τομέα της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Στόχος του είναι να καταστήσει ασφαλή την αλυσίδα εφοδιασμού καπνού, προϊόντων καπνού και κατασκευαστικού εξοπλισμού, μέσω της θέσπισης ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού. Στις υπόλοιπες διατάξεις για τη διασφάλιση του ελέγχου συμπεριλαμβάνονται η αδειοδότηση, οι απαιτήσεις διατήρησης μητρώων, η ρύθμιση των πωλήσεων μέσω Διαδικτύου, οι αφορολόγητες πωλήσεις και η διεθνής διαμετακόμιση. Το πρωτόκολλο ορίζει παραβάσεις και εξετάζει θέματα όπως η ευθύνη, οι πληρωμές κατάσχεσης και η απόσυρση των κατασχεμένων προϊόντων. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα(2).

Το 2013 τέθηκε σε ισχύ μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ(3) για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Προτείνει δράσεις σε 4 βασικούς τομείς: α) μείωση των κινήτρων για το λαθρεμπόριο· β) βελτίωση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού (ιδίως μέσω της κύρωσης του πρωτοκόλλου FCTC)· γ) αυστηρότερη επιβολή εκ μέρους των φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών και συνοριακών αρχών· δ) αυστηρότερες κυρώσεις. Η ΕΕ ενίσχυσε επίσης τη νομοθετική βάση μέσω της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού(4), η οποία συμπληρώθηκε από τις δεσμευτικές και εκτελεστές συμφωνίες καταπολέμησης της απάτης, μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστών καπνού (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited και Imperial Tobacco Limited), αφετέρου. Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού περιέχει ήδη διατάξεις για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο FCTC.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η κύρωση του πρωτοκόλλου FCTC θα ωφελήσει τη δημόσια υγεία και θα ενισχύσει την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο.

(1)

Περίπου κάθε έξι δευτερόλεπτα, ένα άτομο χάνει τη ζωή του από ασθένεια που σχετίζεται με τον καπνό, κάτι που αντιστοιχεί, κατά προσέγγιση, σε 6 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερβεί, έως το 2030, τα 8 εκατομμύρια άτομα ετησίως, ενώ το 80% των αποτρέψιμων αυτών θανάτων σημειώθηκαν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

(2)

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ΕΕ, εκτός από την προσχώρηση στο πρωτόκολλο FCTC, πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των πόρων που διαθέτει για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, καθώς στο πρόγραμμα Hercule III, ένα de facto αποκλειστικά ενωσιακό ταμείο που παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και προϊόντων καπνού, έχει διατεθεί προϋπολογισμός ύψους μόλις 104,9 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020.

(3)

Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου καπνού - Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ» (COM(2013)324).

(4)

Οδηγία 2014/40/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127, 29.4.2014, σ. 1).


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου