Menetlus : 2015/0101(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0154/2016

Esitatud tekstid :

A8-0154/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/06/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0238

SOOVITUS     ***
PDF 349kWORD 76k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Adam Szejnfeld

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14384/2015),

–  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli eelnõu (15044/2013),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 33, 113, 114 ja 207, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C8-0118/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0154/2016)),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsioonile.


LÜHISELGITUS

Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon (edaspidi raamkonventsioon) on esimene ülemaailmne tervisealane kokkulepe. Raamkonventsioon koostati vastusammuna ülemaailmse epideemia kuju võtnud tubakatoodete tarbimisele, et piirata mõningaid selle põhjuseid, sealhulgas ebaseaduslikku kauplemist tubakatoodetega. Raamkonventsioon jõustus 27. veebruaril 2005. aastal ja praeguseks on sellega ühinenud 180 osapoolt.

Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokoll (edaspidi raamkonventsiooni protokoll) põhineb raamkonventsiooni artiklil 15 ja see võeti vastu 12. novembril 2012. aastal Soulis toimunud konventsiooniosaliste konverentsil. Nimetatud protokoll on praegu ainus mitmepoolne seadusandlik algatus kõnealuses valdkonnas. EL kirjutas raamkonventsiooni protokollile alla 20. detsembril 2013. aastal. Raamkonventsiooni protokolli jõustumiseks peavad selle ratifitseerima 40 osapoolt ning kiire ratifitseerimine Euroopa Liidu (ja selle liikmesriikide) poolt aitaks oluliselt kaasa raamkonventsiooni protokolli kiirele jõustumisele ja rakendamisele.

Ebaseaduslik kauplemine tubakatoodetega, eriti sigarettide salakaubandus on rahvatervist tõsiselt ohustav kuritegu(1), kuna see õõnestab tubaka tarbimise leviku piiramise poliitikat ja suurendab pahatihti odavamate tubakatoodete kättesaadavust. Lisaks jäävad ELil saamata väga suured tulud tasumata maksude ja tollilõivude näol. Hinnanguliselt jääb ELil ja liikmesriikidel igal aastal saamata rohkem kui 10 miljardi euro väärtuses tulu. Liikmesriikide eelarvetulud tubakatoodete seaduslikust müügist on üle 90 miljardi euro aastas. See tähendab, et umbes iga kümnes sigaret müüakse ebaseaduslikult. Kui 15 aasta eest olid ELi ebaseaduslikul tubakatoodete turul valitsevaks suurtootjate salakaubana sissetoodud tooted, siis nüüd ei ole need enam nii valdavad ja turul kasvab üha nn odavate valgete sigarettide osakaal (need on kolmandates riikides ostetud ning makse ja tollilõivu tasumata ELi sissetoodud teised sigaretimargid, millel tavaliselt puudub siin seaduslik turustusvõrk). Suur osa ELis olevatest ebaseaduslikest tubakatoodetest pärineb kolmandatest riikidest. Seepärast on mõjus ülemaailmne režiim parim võimalus seda piiriülest nähtust piirata.

Raamkonventsiooni protokoll on selles valdkonnas peamine ülemaailmne algatus. Protokollis on esitatud keerukas tubakatoodetega ebaseadusliku kaubitsemise vastaste meetmete, eeskirjade ja tegevuspõhimõtete kogum. Selle eesmärk on muuta tubaka, tubakatoodete ja tootmisseadmete tarnekett turvaliseks ülemaailmse jälgimise ja päritolu kindlakstegemise süsteemi abil. Muud kontrolli tagamiseks mõeldud sätted hõlmavad litsentseerimist, registrite pidamise nõudeid, internetimüügi reguleerimist, tollivaba müüki ja rahvusvahelist transiiti. Protokollis määratletakse süüteod, käsitletakse vastutust, toodete arestimise korral tasutavaid makseid ja konfiskeeritud toodetest vabanemist. Lisaks on selle eesmärk tihendada rahvusvahelist koostööd, sealhulgas tolliküsimustes osutatava vastastikuse haldusabi kaudu(2).

Aastal 2013 jõustus põhjalik ELi sigarettide salakaubanduse vastase võitluse strateegia(3). Selles nähakse ette meetmed neljas peamises valdkonnas: a) vähendada salakaubandust põhjustavaid stiimuleid; b) tõsta tarneketi turvalisust (eeskätt raamkonventsiooni protokolli ratifitseerimisega); c) tõhustada maksu-, tolli-, politsei- ja piirivalveasutuste õiguskaitsetegevust; d) karmistada karistusi. ELil on olemas tugevdatud õiguslik alus tubakatoodete direktiivi(4) näol, mida on täiendatud kohustuslike ja jõustatavate pettusevastaste kokkulepete sõlmimisega ELi, liikmesriikide ja nelja suurema tubakatootja (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited) vahel. Tubakatoodete direktiivis juba sisalduvadki jälgimist ja päritolu kindlakstegemist käsitlevad sätted, mis koostati kooskõlas raamlepingu protokolliga.

Raportööri arvates toob raamkonventsiooni protokolli ratifitseerimine kasu rahvatervisele ning soodustab rahvusvahelist võitlust tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise, maksudest kõrvalehoidumise ja organiseeritud kuritegevuse vastu.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

(1)

Tubakast tingitud haigustesse sureb keskmiselt üks inimene iga kuue sekundi tagant, mis teeb ligi kuus miljonit inimest aastas. Prognooside kohaselt kasvab see arv 2030. aastaks enam kui kaheksa miljoni inimeseni, kusjuures üle 80% neist välditavatest surmajuhtudest leiab aset keskmise ja madala sissetulekuga riikides.

(2)

Siinkohal tuleks rõhutada, et raamkonventsiooni protokolliga ühinemise kõrval peaks EL kaaluma ka enamate vahendite eraldamist võitluseks tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastu, kuna programmile Herakles III, sisuliselt ainukesele ELi fondile, millest rahaliselt toetatakse liikmesriikide võitlust tubaka ja tubakatoodete salakaubanduse vastu, eraldati aastateks 2014–2020 kõigest 104,9 miljoni euro suurune eelarve.

(3)

Komisjoni teatis sigarettide salakaubanduse ja tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse muude vormide vastase võitluse hoogustamise kohta – terviklik ELi strateegia (COM(2013)0324).

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127/1, 29.4.2014, lk 1).

Õigusalane teave