Menettely : 2015/0101(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0154/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0154/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0238

SUOSITUS     ***
PDF 348kWORD 74k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Adam Szejnfeld

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14384/2015),

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjaluonnoksen tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä (15044/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 33, 113, 114 ja 207 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0118/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0154/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Maailman terveysjärjestölle.


LYHYET PERUSTELUT

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus on ensimmäinen maailmanlaajuinen terveyttä koskeva yleissopimus. Yleissopimus kehitettiin vastapainoksi tupakoinnin yleistymiselle kaikkialla maailmassa ja torjumaan sen syitä, kuten tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Se tuli voimaan 27. helmikuuta 2005, ja yleissopimuksen sopimuspuolia on tällä hetkellä 180.

Lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi perustuu yleissopimuksen 15 artiklaan, ja sopimuspuolet hyväksyivät sen kokouksessaan Soulissa 12. marraskuuta 2012. Lisäpöytäkirja on tällä hetkellä alan ainoa monenvälinen sääntelyaloite. EU allekirjoitti lisäpöytäkirjan 20. joulukuuta 2013. Lisäpöytäkirjan voimaantuloon tarvitaan 40 sopimuspuolen ratifiointi, ja jos Euroopan unioni (jäsenvaltioineen) ratifioi sen viipymättä, tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen lisäpöytäkirjan pikainen voimaantulo ja täytäntöönpano saisivat merkittävästi uutta puhtia.

Tupakkatuotteiden laiton kauppa ja erityisesti savukkeiden salakuljetus on rikollista toimintaa, joka uhkaa kansanterveyttä(1), koska se heikentää tupakan rajoittamista koskevia toimia ja tuo edullisemmat tupakkatuotteet useampien saataville. Lisäksi se aiheuttaa suuria tulonmenetyksiä EU:lle maksamattomien verojen ja tullimaksujen muodossa. Arvioiden mukaan EU:n ja jäsenvaltioiden tulonmenetykset ovat vuosittain yli 10 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden verotulot laillisesta tupakanmyynnistä ovat vuosittain yli 90 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa, että noin joka kymmenes savuke myydään laittomasti. Vielä 15 vuotta sitten tupakkatuotteiden laittomilla markkinoilla EU:ssa oli pääasiassa tunnettujen valmistajien merkkituotteita, jotka oli salakuljetettu EU:n alueelle. Tämä on käynyt harvinaisemmaksi, ja nykyisin markkinoilla on yhä enemmän cheap whites -savukkeita (EU:n ulkopuolelta ostettuja muita merkkejä, jotka tuodaan unionin alueelle maksamatta veroja ja tullimaksuja; tyypillisesti näille tuotteille ei ole laillista jakeluverkkoa EU:ssa). Huomattava osa EU:n laittomista tupakkatuotteista on peräisin kolmansista maista. Siksi tarvitaan tehokasta maailmanlaajuista järjestelmää torjumaan tätä rajojen yli leviävää ilmiötä.

Lisäpöytäkirja on keskeisin maailmanlaajuinen aloite tällä alalla. Lisäpöytäkirja sisältää monitahoisen toimenpide-, sääntö- ja politiikkakokonaisuuden, jolla on tarkoitus ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Sen tavoitteena on tupakan, tupakkatuotteiden ja niiden valmistusvälineiden tuotantoketjun turvaaminen maailmanlaajuisella seuranta- ja jäljitysjärjestelmällä. Muita valvonnan vahvistamiseksi annettuja määräyksiä ovat esimerkiksi lisenssien myöntäminen, kirjanpitovaatimukset, internet-myynnin sääntely, tullivapaa myynti ja kansainvälinen kauttakulku. Lisäpöytäkirjassa määritellään rikkomuksia, tarkastellaan vastuukysymyksiä ja takavarikointimaksuja sekä takavarikoitujen tuotteiden hävittämistä. Sillä pyritään myös tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi keskinäisellä hallinnollisella avulla tulliasioissa(2).

Savukkeiden salakuljetuksen torjumiseksi on vuodesta 2013 noudatettu kattavaa EU:n strategiaa(3). Siinä ehdotetaan toimia neljällä keskeisellä alalla: a) salakuljetuksen kannustimien vähentäminen; b) toimitusketjun turvallisuuden parantaminen (erityisesti tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen lisäpöytäkirjan ratifiointi); c) vero-, tulli-, poliisi- ja rajaviranomaisten toiminnan vahvistaminen; d) rangaistusten koventaminen. EU on myös lujittanut lainsäädäntöperustaa tupakkatuotedirektiivillä(4), jota täydentävät EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitovat ja valvotut sopimukset neljän merkittävän tupakkayhtiön kanssa (Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited ja Imperial Tobacco Limited). Tupakkatuotedirektiivi sisältää jo lisäpöytäkirjan mukaisia säännöksiä seurannasta ja jäljityksestä.

Esittelijä katsoo, että tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen lisäpöytäkirjan ratifiointi hyödyttää kansanterveyttä ja auttaa torjumaan laitonta tupakkakauppaa, verovilppiä ja järjestäytynyttä rikollisuutta kansainvälisellä tasolla.

(1)

Tupakasta johtuvaan sairauteen kuolee ihminen noin joka kuudes sekunti, mikä tarkoittaa lähes kuutta miljoonaa ihmistä vuosittain. Tämän luvun ennustetaan nousevan kahdeksaan miljoonaan ihmiseen vuoteen 2030 mennessä, ja näistä estettävissä olevista kuolemantapauksista yli 80 prosenttia tapahtuu alhaisen tai keskitulotason maissa.

(2)

Lienee syytä painottaa, että vaikka EU liittyisikin tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen lisäpöytäkirjaan, sen olisi syytä harkita tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaan tarkoitettujen resurssien lisäämistä, sillä käytännössä ainoa EU:n rahasto, joka tukee jäsenvaltioita taloudellisesti tupakan ja tupakkatuotteiden salakuljetuksen vastaisissa toimissa on Hercule III, jonka talousarvio vuosille 2014–2020 on vain 104,9 miljoonaa euroa.

(3)

Komission tiedonanto aiheesta ”Savukkeiden salakuljetuksen ja tupakkatuotteiden muun laittoman kaupan tehokkaampi torjunta – Kokonaisvaltainen EU:n strategia” (COM(2013)0324).

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1).


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Oikeudellinen huomautus