Postupak : 2015/0101(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0154/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0154/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0238

PREPORUKA     ***
PDF 439kWORD 84k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, uz iznimku njegovih odredaba koje pripadaju u područje primjene trećeg dijela glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Adam Szejnfeld

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, uz iznimku njegovih odredaba koje pripadaju u područje trećeg dijela glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (14384/2015),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (15044/2013),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 33., 113., 114., 207. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) i drugim podstavkom članka 218. stavka 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0118/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0154/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (dalje u tekstu: FCTC ili Konvencija) prvi je svjetski ugovor u području zdravlja. Osmišljena je kao odgovor na globalnu epidemiju ovisnosti o duhanu radi suzbijanja nekih njezinih uzroka, uključujući nezakonitu trgovinu duhanskim proizvodima. Na snagu je stupila 27. veljače 2005., a dosad je Konvenciji pristupilo 180 stranaka.

Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima (dalje u tekstu: Protokol uz FCTC ili Protokol) koji je Konferencija stranaka usvojila 12. studenoga 2012. u Seulu temelji se na članku 15. FCTC-a. Protokol je trenutačno jedina multilateralna regulatorna inicijativa koja postoji u ovom području. EU je potpisao Protokol uz FCTC 20. prosinca 2013. Kako bi Protokol uz FCTC stupio na snagu, treba ga ratificirati 40 stranaka, a Europska bi unija (zajedno sa svojim državama članicama) trenutačnom ratifikacijom tog Protokola znatno doprinijela njegovu brzom stupanju na snagu i provedbi.

Nezakonita trgovina duhanskim proizvodima, a posebno krijumčarenje cigareta, kriminalna je aktivnost koja predstavlja ozbiljnu prijetnju za javno zdravlje(1), zato što se njome podrivaju politike nadzora nad duhanom i povećava dostupnost često jeftinijih duhanskih proizvoda. Osim toga uzrok je golemih gubitaka prihoda za EU zbog neplaćenih poreza i carinskih pristojbi. Gubitak prihoda za EU i države članice procjenjuje se na više od 10 milijardi EUR godišnje. Godišnji fiskalni prihodi država članica od zakonite prodaje duhanskih proizvoda iznose više od 90 milijardi EUR, što znači da se otprilike svaka deseta cigareta prodaje nezakonito. Unatrag 15 godina nezakonitim tržištem EU-a duhanskih proizvoda dominirali su proizvodi velikih duhanskih korporacija koji su bili prokrijumčareni u EU, dok danas tim tržištem dominiraju jeftine cigarete nepoznatih marki (engl. cheap whites). Riječ je o proizvodima kupljenim u zemljama koje nisu članice EU-a, a unesene su u EU bez plaćanja poreza i carinskih pristojbi. Većinu tih proizvoda u Uniji je nemoguće nabaviti zakonitim kanalima distribucije, s obzirom na to da znatan dio nezakonitih duhanskih proizvoda u EU-u dolazi iz trećih zemalja, Djelotvorna pravila s globalnim učinkom predstavljaju najbolju političku opciju za suzbijanje tog prekograničnog fenomena.

Protokol uz FCTC glavna je globalna inicijativa u tom području. Protokol sadržava složeni niz mjera, pravila i politika u području borbe protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Njegov je cilj uspostavom sustava za globalno slijeđenje i praćenje učiniti lanac opskrbe duhanom, duhanskim proizvodima i opremom za proizvodnju sigurnim. Druge odredbe za jamčenje nadzora uključuju licenciranje, vođenje evidencije te reguliranje prodaje na internetu, bescarinske prodaje i međunarodnog tranzita. Protokol također sadrži odredbe o prekršajima, odgovornosti te plaćanjima pri zapljeni, kao i postupanju sa zaplijenjenim proizvodima. Njime se također želi poboljšati međunarodna suradnja, među ostalim uzajamnom upravnom pomoći u carinskim pitanjima(2).

Od 2013. na snazi je sveobuhvatna strategija EU-a(3) za suzbijanje krijumčarenja cigareta. Njome se predlažu djelovanja koja obuhvaćaju 4 ključna područja: a) smanjenje isplativosti krijumčarenja, b) jačanje sigurnosti u lancu opskrbe (posebno ratifikacijom Protokola uz FCTC), c) snažnije djelovanje poreznih, carinskih, policijskih i graničnih nadležnih tijela i d) postroženje sankcija. EU također raspolaže osnaženom zakonodavnom osnovom u obliku Direktive o duhanskim proizvodima(4) koju dopunjuju obvezujući i primjenjivi sporazumi protiv prijevara između EU-a, država članica i četiri glavna duhanska poduzeća (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Direktiva o duhanskim proizvodima već sadrži odredbe o slijeđenju i praćenju koje su sastavljane u skladu s Protokolom uz FCTC.

Izvjestitelj smatra da će se ratifikacijom Protokola doprinijeti javnom zdravlju i međunarodnoj borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, izbjegavanja plaćanja poreza i organiziranog kriminala.

(1)

Svakih šest sekundi otprilike jedna osoba umire od bolesti povezanih s duhanom, što je oko 6 milijuna osoba na godinu. Predviđa se da će do 2030. taj broj porasti na više od 8 milijuna godišnje, a više od 80 % tih osoba čija se smrt mogla spriječiti dolazit će iz zemlja s niskim ili srednjim dohotkom.

(2)

Treba istaknuti da bi EU, osim pristupanja Protokolu uz FCTC, trebao razmotriti mogućnost povećanja sredstava namijenjenih borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, s obzirom na to da je za proračun programa Hercule III, u stvarnosti jedinog fonda EU-a kojim se pruža financijska pomoć državama članicama u suzbijanju krijumčarenja duhana i duhanskih proizvoda, izdvojeno pukih 104,9 milijuna EUR za razdoblje 2014. – 2020.

(3)

Komunikacija Komisije o jačanju borbe protiv krijumčarenja cigareta i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima – sveobuhvatna strategija EU-a (COM(2013)324).

(4)

Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 1.).


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

21.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Pravna napomena