Eljárás : 2015/0101(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0154/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0154/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 07/06/2016 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0238

AJÁNLÁS     ***
PDF 360kWORD 83k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá nem tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Adam Szejnfeld

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá nem tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14384/2015),

–  tekintettel az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (15044/2013),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 33., 113., 114. és 207. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdése második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0118/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0154/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve az Egészségügyi Világszervezetnek.


RÖVID INDOKOLÁS

Az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye (FCTC) az egészséggel foglalkozó első globális szerződés. Az egyezmény a dohányzás globális, járványszerű elterjedésére adott válaszként jött létre, és célja a jelenség néhány kiváltó okának, többek között a dohánytermékek tiltott kereskedelmének kezelése. Az egyezmény 2005. február 27-én lépett hatályba és jelenleg 180 részes fele van.

A dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló, az FCTC 15. cikkén alapuló jegyzőkönyvet (FCTC-jegyzőkönyv) a Felek Konferenciája 2012. november 12-én fogadta el Szöulban. A jegyzőkönyv jelenleg az egyetlen multilaterális szabályozási kezdeményezés ezen a területen. Az EU 2013. december 20-án írta alá az FCTC-jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv hatálybalépéséhez a 40 részes fél ratifikálása szükséges, és az Európai Unió (és tagállamai) általi késedelem nélküli ratifikálása jelentősen hozzájárulna az FCTC-jegyzőkönyv gördülékeny hatálybalépéséhez és végrehajtásához.

A dohánytermékek tiltott kereskedelme és különösen a cigarettacsempészet olyan bűncselekmény, amely közegészségügyi szempontból komoly fenyegetést jelent(1), mivel aláássa a dohányellenőrzési politikákat és növeli a gyakran olcsóbb dohánytermékekhez való hozzájutást. Továbbá, be nem fizetett adók és vámok formájában hatalmas bevételkiesést okoz az EU-nak. Becslések szerint az EU és a tagállamok ezzel kapcsolatos bevételkiesése évi 10 milliárd euróra rúg. A tagállamoknak a legális dohánykereskedelemből éves szinten több mint 90 milliárd euró adóbevételük származik. Ez azt jelenti, hogy 10-ből mintegy 1 cigarettát illegálisan értékesítenek. Míg 15 évvel ezelőtt a tiltott dohánytermékek uniós piacát a fő gyártók EU-ba csempészett termékei uralták, ez a dominancia ma már csökken, és a piacot egyre inkább az „olcsó fehérek” folyamatosan növekvő aránya jellemzi (ezek nem uniós országokban vásárolt más márkák, amelyeket adó- és vámfizetés nélkül hoznak az EU-ba; az EU-ban ezeknek a termékeknek jellemzően nincs jogszerű elosztóhálózatuk). Az EU-ban a tiltott dohánytermékek jelentős része harmadik országokból származik. Ezért a legjobb politikai lehetőség e határokon átnyúló jelenség elleni fellépésre egy hatékony globális rendszer kialakítása.

Az FCTC-jegyzőkönyv a legfontosabb globális kezdeményezés ezen a területen. A jegyzőkönyv intézkedések, szabályok és szakpolitikák komplex rendszerét hozza létre a dohánytermékek tiltott kereskedelme elleni küzdelem terén. Célja, hogy egy globális árukövetési és nyomon követési rendszer kialakítása révén a dohány, a dohánytermékek és a gyártóberendezések ellátási láncát biztonságossá tegye. Az ellenőrzést biztosító egyéb rendelkezések közé tartozik az engedélyezés, a nyilvántartási követelmények, az internetes értékesítések szabályozása, a vámmentes értékesítések és a nemzetközi tranzit. A jegyzőkönyv jogsértéseket állapít meg, továbbá a felelősségvállalással, a lefoglalt áruval kapcsolatos kifizetésekkel és a lefoglalt termékek megsemmisítésével foglalkozik. Célja továbbá a nemzetközi együttműködés – ideértve a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtást is – ösztönzése(2).

2013 óta hatályban van egy, a cigarettacsempészet elleni küzdelemre irányuló átfogós uniós stratégia(3). Ez négy kulcsterületen javasol fellépéseket: a) a csempészet ösztönzőinek csökkentése; b) az ellátási lánc biztonságának javítása (nevezetesen az FCTC-jegyzőkönyv ratifikálásával); c) az adó-, vámügyi, rendőri és határőrizeti hatóságok megerősítése; d) a szankciók megerősítése. Az EU a jogalapot is megerősítette a dohánytermékekről szóló irányelvvel(4), amelyet kiegészítenek azon csalás elleni kötelező és végrehajtható megállapodások, amelyeket az EU és a tagállamok a négy legnagyobb dohánygyártóval (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited) kötöttek. A dohánytermékekről szóló irányelv már tartalmaz az árukövetésre és nyomon követésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket az FCTC-jegyzőkönyvvel összhangban dolgoztak ki.

Az előadónak az a véleménye, hogy az FCTC-jegyzőkönyv ratifikálása előnyös a közegészségügy szempontjából, továbbá hozzájárul az illegális dohánykereskedelem, az adókijátszás és a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

21.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

(1)

Hozzávetőlegesen hat másodpercenként egy ember hal meg dohányzáshoz kapcsolódó betegségben, ami éves szinten közel 6 millió embert jelent. Az előrejelzés szerint 2030-ra ez a szám több mint évi 8 millióra emelkedik, és e megelőzhető halálozások több mint 80%-a az alacsony és közepes jövedelmű országok lakosai körében következik be.

(2)

Hangsúlyozni kell, hogy az EU-nak – az FCTC-jegyzőkönyvhöz való csatlakozáson kívül – fontolóra kell vennie a dohánytermékek tiltott kereskedelme elleni küzdelemre szánt források növelését is, mivel a Herkules III program – amely de facto az egyetlen uniós forrás, amely pénzügyileg támogatja a tagállamokat a dohány és dohánytermékek csempészete elleni küzdelemben – a 2014–2020-as időszakra csak 104,9 millió eurós költségvetéssel rendelkezik.

(3)

A Bizottság közleménye: Határozottabb fellépés a cigarettacsempészet és a dohánytermékek illegális kereskedelmének egyéb formái ellen – Átfogó uniós stratégia (COM(2013)324)

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/40/EU irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127/1., 2014.4.29., 1. o.)

Jogi nyilatkozat