Procedūra : 2015/0101(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0154/2016

Pateikti tekstai :

A8-0154/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2016 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0238

REKOMENDACIJA     ***
PDF 570kWORD 83k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies nuostatos, projekto

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Adam Szejnfeld

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies nuostatos, projekto

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14384/2015),

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo projektą (15044/2013),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 33, 113, 114, 207 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalį (C8-0118/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8–0154/2016),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Pasaulio prekybos organizacijai.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija (TKPK) yra pirmasis visuotinis sveikatos srities susitarimas. Ji parengta reaguojant į pasaulinę tabako epidemiją ir juo siekiama šalinti tam tikras šio reiškinio priežastis, įskaitant neteisėtą prekybą tabako gaminiais. Konvencija įsigaliojo 2005 m. vasario 27 d. ir šiuo metu yra 180 konvencijos šalių.

Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (toliau – TKPK protokolas) grindžiamas TKPK 15 straipsniu ir buvo priimtas šalių konferencijoje Seule 2012 m. lapkričio 12 d. Šis protokolas šiuo metu yra vienintelė daugiašalė šios srities reguliavimo iniciatyva. TKPK protokolą ES pasirašė 2013 m. gruodžio 20 d. Kad protokolas įsigaliotų, jį turi ratifikuoti 40 šalių, ir jei jį nedelsdama ratifikuotų Europos Sąjunga (ir jos valstybės narės), tai reikšmingai prisidėtų prie greito TKPK protokolo įsigaliojimo ir įgyvendinimo.

Neteisėta prekyba tabako gaminiais ir visų pirma cigarečių kontrabanda yra nusikalstama veikla, kelianti didelę grėsmę visuomenės sveikatai(1), nes ji trukdo tabako kontrolės politikai ir padidina galimybes gauti dažnai pigesnių tabako gaminių. Be to, dėl nesumokėtų mokesčių ir muitų ES patiria didžiulius pajamų nuostolius. Remiantis skaičiavimais, dėl šios priežasties ES ir valstybės narės kasmet praranda daugiau kaip 10 mlrd. EUR pajamų. Valstybės narės iš teisėtos tabako prekybos kasmet turi per 90 mlrd. eurų fiskalinių pajamų. Tai reiškia, kad maždaug viena iš 10 cigarečių yra parduodama nelegaliai. Nors prieš 15 metų neteisėtoje ES tabako produktų rinkoje dominavo į ES neteisėtai įvežti kontrabandiniai pagrindinių gamintojų tabako gaminiai, ši tendencija mažėja ir šiandienos rinkoje nuolat daugėja vadinamųjų pigių baltų (ES nepriklausančiose šalyse įsigytų kitų prekės ženklų gaminių, įvežtų į ES nemokant mokesčių ir muitų; paprastai ES nėra jokio teisėto šių produktų platinimo tinklo). Didelė dalis neteisėtai parduodamų tabako gaminių įvežama į ES iš trečiųjų šalių. Todėl veiksminga pasaulinė sistema yra geriausia politikos pasirinktis siekiant kovoti su šiuo tarpvalstybiniu reiškiniu.

TKPK protokolas yra pagrindinė pasaulinė šios srities iniciatyva. Protokolą sudaro kompleksinių kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonių, taisyklių ir politikos nuostatų rinkinys. Juo siekiama užtikrinti saugią tabako, tabako gaminių ir gamybos įrangos tiekimo grandinę sukuriant pasaulinę stebėjimo ir sekimo sistemą. Kitos nuostatos kontrolei užtikrinti, be kita ko, apima licencijų išdavimą, užregistruotų duomenų saugojimo reikalavimus, pardavimo internetu reguliavimą, neapmokestinamą prekybą ir tarptautinį tranzitą. Jame apibrėžiami pažeidimai, reglamentuojama atsakomybė ir konfiskavimo mokesčiai, taip pat konfiskuotų produktų naikinimas. Protokolu taip pat siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant administracinę savitarpio pagalbą muitų klausimais(2).

Nuo 2013 m. yra taikoma išsami ES strategija(3), skirta kovai su cigarečių kontrabanda. Pagal šią strategiją siūlomi veiksmai 4 pagrindinėse srityse: a) sumažinti kontrabandinės veiklos paskatas; b) padidinti tiekimo grandinės saugumą (visų pirma ratifikuojant TKPK protokolą); c) griežčiau vykdyti mokesčių, muitinės, policijos ir sienos apsaugos institucijų darbą; d) sugriežtinti sankcijas. Be to, ES sustiprino teisinį pagrindą, priimdama Tabako gaminių direktyvą(4) ir ją papildydama privalomais ir vykdytinais ES, valstybių narių ir keturių tabako gamintojų („Philip Morris“, „Japan Tobacco International“, „British American Tobacco (Holdings) Limited“, „Imperial Tobacco Limited“) susitarimais dėl kovos su sukčiavimu. Į Tabako gaminių direktyvą jau įtrauktos nuostatos dėl stebėjimo ir sekimo sistemos, parengtos pagal TKPK protokolą.

Pranešėjas mano, kad TKPK protokolo ratifikavimas bus naudingas visuomenės sveikatai ir padės tarptautinėje kovoje su neteisėta prekyba tabako gaminiais, mokestiniu sukčiavimu ir organizuotu nusikalstamumu.

(1)

Dėl ligų, susijusių su tabaku, kas šešios sekundės miršta maždaug vienas žmogus, t. y. beveik 6 mln. žmonių per metus. Numatoma, kad iki 2030 m. šis skaičius viršys 8 mln. žmonių. Daugiau kaip 80 proc. šių išvengiamų mirčių ištinka žmones, gyvenančius mažų ir vidutinių pajamų šalyse.

(2)

Reikėtų pabrėžti, kad ES, prisijungdama prie TKPK protokolo, kartu turėtų numatyti daugiau lėšų kovai su neteisėta prekyba tabako gaminiais, nes programai „Hercule III“, kuri faktiškai yra vienintelis ES fondas, kurio lėšomis finansiškai remiama valstybių narių kova su tabako ir tabako gaminių kontrabanda, 2014–2020 m. laikotarpiu buvo skirta tik 104,9 mln. eurų.

(3)

Komisijos komunikatas „Kovos su cigarečių kontrabanda ir kitokia neteisėta prekyba tabako gaminiais stiprinimas. Visapusė ES strategija“ (COM(2013) 324).

(4)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127/1, 2014 4 29, p. 1).


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Teisinis pranešimas