Procedure : 2015/0101(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0154/2016

Ingediende teksten :

A8-0154/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/06/2016 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0238

AANBEVELING     ***
PDF 353kWORD 76k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, met uitzondering van de bepalingen die onder titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Adam Szejnfeld

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BEKNOPTE MOTIVERING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, met uitzondering van de bepalingen die onder titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen

(14384/2015 - C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14384/2016),

–  gezien het ontwerpprotocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging (15044/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 33, 113,114, 207, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8–0118/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0154/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan de Wereldhandelsorganisatie.


BEKNOPTE MOTIVERING

De Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) is het eerste wereldwijde gezondheidsverdrag. De overeenkomst moet een antwoord bieden op de wereldwijde tabaksepidemie door een aantal onderliggende oorzaken aan te pakken, waaronder de illegale handel in tabaksproducten. De overeenkomst is op 27 februari 2005 in werking getreden en is momenteel ondertekend door 180 partijen.

Het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (FCTC-protocol) is gebaseerd op artikel 15 van de FCTC en werd door de Conferentie van de partijen op 12 november 2012 in Seoul aangenomen. Het is momenteel het enige multilaterale regelgevingsinitiatief op dit gebied. De EU heeft het FCTC-protocol op 20 december 2013 ondertekend. Het protocol moet door 40 partijen worden geratificeerd alvorens het in werking kan treden. De onverwijlde ratificatie ervan door de Europese Unie (en haar lidstaten) zou dan ook aanzienlijk bijdragen tot de snelle inwerkingtreding en toepassing van het FCTC-protocol.

De illegale handel in tabaksproducten, met name sigarettensmokkel, is een criminele activiteit die een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid(1), omdat zij het tabaksontmoedigingsbeleid ondergraaft en de toegang tot vaak goedkopere tabaksproducten vergemakkelijkt. Ook loopt de EU hierdoor enorme inkomsten mis in de vorm van gederfde belastingen en douanerechten. Volgens ramingen gaat het voor de EU en de lidstaten jaarlijks om meer dan 10 miljard euro verlies. De belastingontvangsten van de lidstaten uit de legale verkoop van tabak bedragen jaarlijks meer dan 90 miljard euro. Dat betekent dat ongeveer één sigaret op tien illegaal wordt verkocht. 15 jaar geleden werd de illegale tabaksmarkt in de EU gedomineerd door producten van de grote tabaksproducenten die illegaal de EU werden binnengesmokkeld. Het belang van deze smokkelwaar neemt echter af, en een steeds groter aandeel van de markt wordt ingenomen door de zogenaamde "cheap whites" (andere merken die in niet-EU-landen worden aangekocht en in de EU worden binnengebracht zonder belastingen of douanerechten te betalen; meestal bestaat voor deze producten geen distributienetwerk in de EU). Een aanzienlijk deel van de illegale tabaksproducten in de EU is afkomstig uit derde landen. Daarom is een doeltreffende wereldwijde regeling de beste manier om dit grensoverschrijdende fenomeen aan te pakken.

Het FCTC-protocol is het belangrijkste wereldwijde initiatief op dit gebied. Het protocol bevat een complex stel maatregelen, voorschriften en beleid aangaande de bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten. Het wil de toeleveringsketen voor tabak, tabaksproducten en productieapparatuur beveiligen door een wereldwijd volg- en traceersysteem tot stand te brengen. Andere voorschriften om tabaksgebruik te ontmoedigen hebben betrekking op vergunningen, vereisten inzake het bijhouden van registers en regelingen voor internetverkoop, belastingvrije verkoop en internationaal douanevervoer. Het protocol bevat ook bepalingen inzake strafbaarheid, aansprakelijkheid, betalingen bij in beslagneming en de behandeling van in beslag genomen producten. Daarnaast wil het de internationale samenwerking stimuleren, onder andere via wederzijdse administratieve bijstand in douane-aangelegenheden(2).

Sinds 2013 is een integrale EU-strategie(3) voor de bestrijding van sigarettensmokkel van kracht. Hierin worden acties voorgesteld op 4 prioritaire gebieden: a) verlaging van de positieve prikkels voor smokkel; b) verbetering van de veiligheid van de toeleveringsketen (met name door de ratificatie van het FCTC-protocol); c) versterking van de handhaving door belasting-, douane-, politie- en grensbewakingsdiensten; d) aanscherping van de sancties. De EU heeft ook het regelgevingskader versterkt dankzij de tabaksproductenrichtlijn(4), aangevuld met de bindende en afdwingbare anitfraudeovereenkomsten tussen de EU-lidstaten en de vier belangrijkste tabaksproducenten (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). De tabaksproductenrichlijn bevat reeds bepalingen voor het volgen en traceren van producten die zijn opgesteld in overeenstemming met het FCTC-protocol.

De rapporteur is van mening dat de ratificatie van het FCTC-protocol zal bijdragen tot de volksgezondheid en tot de internationale strijd tegen illegale tabakshandel, belastingfraude en georganiseerde misdaad.

(1)

Elke zes seconden sterft er iemand aan een tabaksgerelateerde ziekte; dat zijn bijna 6 miljoen mensen per jaar. Volgens ramingen zou dat aantal tegen 2030 toenemen tot meer dan 8 miljoen per jaar, en bij meer dan 80% van deze vermijdbare sterfgevallen zou het gaan om mensen uit laag- en midden-inkomenslanden.

(2)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de EU naast de toetreding tot het FCTC-protocol ook moet overwegen om meer middelen uit te trekken voor andere instrumenten ter bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten, zoals het Hercule III-programma, de facto het enige EU-instrument dat de lidstaten financieel ondersteunt bij de bestrijding van smokkel van tabak en tabaksproducten, dat voor de periode 2014-2020 slechts een budget van 104,9 miljoen euro heeft gekregen.

(3)

Mededeling van de Commissie over de intensivering van de bestrijding van sigarettensmokkel en andere vormen van illegale handel in tabaksproducten – Een integrale EU-strategie (COM(2013)324).

(4)

Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1).


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Juridische mededeling