Procedura : 2015/0101(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0154/2016

Teksty złożone :

A8-0154/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/06/2016 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0238

ZALECENIE     ***
PDF 580kWORD 84k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem przepisów wchodzących w zakres stosowania części III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Adam Szejnfeld

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem przepisów wchodzących w zakres stosowania części III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14384/2015),

–  uwzględniając projekt Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (15044/2013),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 33, 113, 114, 207 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0118/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0154/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Światowej Organizacji Zdrowia.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) jest pierwszym ogólnoświatowym traktatem dotyczącym zdrowia. Opracowano ją w odpowiedzi na światową epidemię tytoniową, a jej celem jest zaradzenie niektórym jej przyczynom, w tym nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Konwencja weszła w życie dnia 27 lutego 2005 r. i jak dotychczas przystąpiło do niej 180 stron.

Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (protokół FCTC) opiera się na art. 15 FCTC i został przyjęty przez konferencję stron w dniu 12 listopada 2012 r. w Seulu. Protokół ten stanowi obecnie jedyną wielostronną inicjatywę regulacyjną w tej dziedzinie. UE podpisała protokół FCTC w dniu 20 grudnia 2013 r. Protokół musi zostać ratyfikowany przez 40 stron, by wejść w życie, a jego niezwłoczna ratyfikacja przez Unię Europejską (i jej państwa członkowskie) znacząco przyczyniłaby się do szybkiego wejścia w życie i wdrożenia protokołu FCTC.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, zwłaszcza przemyt papierosów, to działalność przestępcza stanowiąca poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego(1), ponieważ osłabia politykę ograniczania użycia tytoniu i zwiększa dostęp do często tańszych wyrobów tytoniowych. Ponadto powoduje ogromne straty dla unijnych dochodów wynikające z niezapłaconych podatków i ceł. Szacuje się, że rocznie UE i państwa członkowskie ponoszą z tego tytułu straty rzędu ponad 10 mld EUR. Roczne dochody uzyskiwane przez państwa członkowskie z podatków od legalnej sprzedaży tytoniu wynoszą ponad 90 mld EUR. Oznacza to, że mniej więcej co dziesiąty papieros sprzedawany jest nielegalnie. Podczas gdy piętnaście lat temu nielegalny unijny rynek wyrobów tytoniowych zdominowany był przez przemyt do UE wyrobów głównych producentów, tendencja się odwraca i na dzisiejszym rynku odnotowujemy coraz większy udział papierosów typu „tanie białe” (inne marki kupowane w krajach spoza UE i wprowadzane do UE bez uiszczania podatków i ceł; zazwyczaj nie istnieje sieć legalnej dystrybucji takich wyrobów w UE). Znaczna część nielegalnych wyrobów tytoniowych w UE pochodzi z państw trzecich. W związku z tym skuteczny system globalny stanowi najlepszą opcję polityczną umożliwiającą zwalczanie tego zjawiska o wymiarze transgranicznym.

Protokół FCTC to główna globalna inicjatywa w tym obszarze. Protokół zawiera kompleksowy zestaw środków, zasad i strategii dotyczących zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw tytoniu, wyrobów tytoniowych i urządzeń do wytwarzania poprzez ustanowienie globalnego systemu identyfikacji i śledzenia. Inne przepisy mające zapewnić kontrolę obejmują udzielanie licencji, wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów, uregulowanie sprzedaży internetowej, sprzedaży bezcłowej i tranzytu międzynarodowego. Protokół określa przestępstwa i odpowiedzialność oraz opłaty z tytułu zajęcia towaru, a także obchodzenie się ze skonfiskowanymi wyrobami. Ma on również na celu zacieśnienie współpracy międzynarodowej, włącznie ze wzajemną pomocą administracyjną w sprawach celnych(2).

Od 2013 r. realizowana jest kompleksowa strategia UE(3) mająca na celu zwalczanie przemytu papierosów. Proponuje ona działania w czterech kluczowych obszarach: a) ograniczanie zachęt do przemycania; b) zwiększanie bezpieczeństwa łańcucha dostaw (zwłaszcza dzięki ratyfikowaniu protokołu FCTC); c) umocnienie organów podatkowych, celnych, policyjnych i granicznych; d) zaostrzenie sankcji. UE wzmocniła również podstawę prawną, przyjmując dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych(4), którą uzupełniają prawnie wiążące i egzekwowalne umowy w sprawie zwalczania nadużyć finansowych między UE, państwami członkowskimi i czterema głównymi producentami wyrobów tytoniowych (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych zawiera już przepisy dotyczące identyfikacji i śledzenia, które zostały opracowane zgodnie z protokołem FCTC.

Sprawozdawca jest zdania, że ratyfikacja protokołu FCTC przyniesie korzyści w zakresie zdrowia publicznego i wesprze międzynarodową walkę z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, uchylaniem się od opodatkowania i przestępczością zorganizowaną.

(1)

Co około sześć sekund ktoś umiera wskutek chorób związanych z paleniem tytoniu, co daje prawie 6 mln osób rocznie. Szacuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 8 mln osób rocznie do 2030 r., a ponad 80% tych możliwych do uniknięcia zgonów odnotowuje się wśród osób żyjących w krajach o niskim i średnim dochodzie.

(2)

Należy podkreślić, że UE – oprócz przystąpienia do protokołu FCTC – powinna również rozważyć zwiększenie zasobów przeznaczonych na zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, jako że na program Herkules III, który jest faktycznie jedynym funduszem UE wspierającym finansowo państwa członkowskie w zwalczaniu przemytu tytoniu i wyrobów tytoniowych, przeznaczono w okresie 2014–2020 środki budżetowe w wysokości jedynie 104,9 mln EUR.

(3)

Komunikat Komisji „Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi – Kompleksowa strategia UE” (COM(2013)324).

(4)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L. 127/1 z 29.4.2014, s. 1).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Informacja prawna