Procedură : 2015/0101(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0154/2016

Texte depuse :

A8-0154/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0238

RECOMANDARE     ***
PDF 506kWORD 86k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Adam Szejnfeld

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14384/2015),

–  având în vedere proiectul de Protocol pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului (15044/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 33, 113, 114, 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0118/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0154/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului (CCCT) este primul tratat global în materie de sănătate. Convenția a fost elaborată ca urmare a epidemiei tabagismului la nivel mondial și urmărește să combată o serie de cauze ale acesteia, inclusiv comerțul ilicit cu produse din tutun. Ea a intrat în vigoare la 27 februarie 2005 și, în prezent, există 180 de părți la convenție.

Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun (Protocolul CCCT) are ca temei juridic articolul 15 din CCCT și a fost adoptat de către Conferința părților la 12 noiembrie 2012, la Seul. Acest protocol constituie în momentul de față singura inițiativă multilaterală de reglementare din acest domeniu. UE a semnat Protocolul CCCT la 20 decembrie 2013. Pentru a intra în vigoare, protocolul trebuie ratificat de 40 de părți, iar ratificarea cât mai rapidă de către Uniunea Europeană (și statele sale membre) ar contribui semnificativ la intrarea rapidă în vigoare și la implementarea Protocolului CCCT.

Comerțul ilicit cu produse din tutun, în special contrabanda cu țigări este o activitate infracțională ce reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea publică(1), deoarece subminează politicile de control al tutunului și mărește accesul la produse din tutun care sunt adesea mai ieftine. În plus, produce pierderi imense de venituri pentru UE din cauza neplății impozitelor și taxelor vamale. Potrivit estimărilor, UE și statele sale membre înregistrează anual pierderi de venituri de peste 10 miliarde EUR. Statele membre au venituri fiscale din vânzarea legală a tutunului de peste 90 de miliarde de euro pe an. Aceasta înseamnă că aproape o țigară din 10 este vândută ilegal. Deși, în urmă cu 15 ani, piața ilicită a produselor din tutun în UE era dominată de contrabanda în UE de țigări provenind de la principalii fabricanți, această prevalență este în scădere, iar pe piața actuală au apărut din ce în ce mai multe „cheap whites” (țigări de alte mărci cumpărate în țări terțe și introduse în UE fără a plăti impozite și taxe vamale; de obicei, nu există o rețea de distribuție pentru aceste produse în UE). O mare parte a comerțului ilicit cu produse din tutun în UE provine din țările terțe. Prin urmare, cea mai bună opțiune pentru a combate acest fenomen transnațional este instituirea unui regim eficient la nivel mondial.

Protocolul CCCT este principala inițiativă globală în acest domeniu. Protocolul cuprinde un set complex de măsuri, norme și politici în domeniul combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun. El urmărește să facă sigure lanțul de aprovizionare cu tutun, produsele din tutun și echipamentele de fabricație prin crearea unui sistem global de urmărire și localizare. Alte dispoziții pentru a asigura controlul includ: acordarea de licențe, cerințele de păstrare a evidenței, reglementarea vânzărilor pe internet, a vânzărilor scutite de taxe vamale și a tranzitului internațional. Protocolul definește infracțiunile, tratează răspunderea și plățile efectuate în urma confiscărilor, precum și vânzarea produselor confiscate. Acesta urmărește, totodată, stimularea cooperării internaționale inclusiv prin asistență administrativă vamală reciprocă(2).

Există o strategie cuprinzătoare a UE(3) în vigoare din 2013 pentru combaterea contrabandei cu țigări. Strategia propune acțiuni în patru domenii principale: a) reducerea stimulentelor pentru contrabandă; b) îmbunătățirea securității lanțului de aprovizionare (în special prin ratificarea protocolului CCCT); c) întărirea autorităților fiscale, vamale, de poliție și de frontieră; d) înăsprirea sancțiunilor. UE are, de asemenea, un temei juridic consolidat sub forma Directivei privind produsele din tutun(4), completată de acorduri antifraudă cu caracter obligatoriu și executoriu între UE, statele membre și patru mari producători de tutun [Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited și Imperial Tobacco Limited]. Directiva privind produsele din tutun conține deja dispoziții referitoare la urmărire și localizare, provederi care au fost elaborate în conformitate cu protocolul CCCT.

Raportorul consideră că ratificarea protocolului CCCT va fi benefică pentru sănătatea publică și va contribui la combaterea internațională a comerțului ilicit cu tutun, a evaziunii și a criminalității organizate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

21.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

(1)

La fiecare șase secunde, aproximativ o persoană moare din cauza unei boli provocate de fumat, ceea ce înseamnă aproape 6 milioane de persoane pe an. Există previziuni că acest număr va ajunge la peste 8 milioane de persoane pe an, până în 2030, iar peste 80 % dintre aceste decese evitabile se vor produce în rândul persoanelor care trăiesc în țări cu venituri scăzute și medii.

(2)

Ar trebui subliniat faptul că UE, în afară de aderarea la protocolul CCCT, ar trebui să aibă în vedere și creșterea resurselor alocate pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, cum ar fi programul Hercule III, de fapt unicul fond al UE care sprijină financiar statele membre în combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun, fond pentru care s-a alocat un buget de numai 104,9 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020.

(3)

Comunicarea Comisiei privind intensificarea luptei împotriva contrabandei cu țigări și a altor forme de comerț ilicit cu produse din tutun - O strategie globală a UE (COM(2013)324).

(4)

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127/1, 29.4.2014, p. 1).

Notă juridică