Postup : 2015/0101(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0154/2016

Predkladané texty :

A8-0154/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0238

ODPORÚČANIE     ***
PDF 509kWORD 83k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Adam Szejnfeld

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14384/2015),

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (15044/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 33, 113,114, 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0118/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0154/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Svetovej zdravotníckej organizácii.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT) je prvou celosvetovou zdravotníckou zmluvou. Bol vypracovaný ako odpoveď na celosvetovú tabakovú epidémiu a zameriava sa na riešenie niektorých jej príčin vrátane nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Účinnosť nadobudol 27. februára 2005 a v súčasnosti má 180 zmluvných strán.

Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (ďalej len „protokol“) sa zakladá na článku 15 RDKT a bol prijatý konferenciou zmluvných strán 12. novembra 2012 v Soule. Tento protokol je v súčasnosti jedinou mnohostrannou regulačnou iniciatívou v tejto oblasti. Európska únia ho podpísala 20. decembra 2013. Protokol musí ratifikovať 40 zmluvných strán, aby vstúpil do platnosti, a jeho bezodkladná ratifikácia Európskou úniou (a jej členskými štátmi) by významne prispela k rýchlemu nadobudnutiu platnosti a vykonávaniu protokolu.

Nezákonný obchod s tabakovými výrobkami a najmä pašovanie cigariet je trestná činnosť, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie(1), pretože oslabuje politiku kontroly tabaku a umožňuje lepší prístup k často lacnejším tabakovým výrobkom. Okrem toho spôsobuje EÚ obrovské straty príjmov v podobe nezaplatených daní a ciel. Odhaduje sa, že EÚ a členské štáty ročne prichádzajú o viac než 10 miliárd EUR. Členské štáty majú fiškálne príjmy zo zákonného predaja tabakových výrobkov viac ako 90 miliárd EUR ročne. To znamená, že približne jedna z desiatich cigariet sa predá nelegálne. Kým pred 15 rokmi dominovali v EÚ čiernemu trhu s tabakovými výrobkami pašované zásielky od najväčších výrobcov, toto dominantné postavenie ustupuje stále narastajúcemu podielu tzv. „lacných bielych cigariet“ (iných značiek cigariet, kúpených v krajinách mimo EÚ a privezených do EÚ bez zaplatenia dane a cla; v EÚ zvyčajne neexistuje žiadna zákonná distribučná sieť pre tieto výrobky). Podstatná časť nezákonných tabakových výrobkov v EÚ pochádza z tretích krajín. Preto je účinný globálny režim najlepšou stratégiou na boj proti tomuto cezhraničnému javu.

Protokol je hlavnou celosvetovou iniciatívou v tejto oblasti. Obsahuje komplexný súbor opatrení, pravidiel a politík v oblasti boja proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. Jeho cieľom je vytvoriť bezpečný dodávateľský reťazec pre tabak, tabakové výrobky a výrobné zariadenia prostredníctvom zriadenia celosvetového systému sledovania a zisťovania. Ďalšie ustanovenia na zabezpečenie kontroly zahŕňajú udeľovanie licencií, požiadavky na uchovávanie záznamov, reguláciu internetového predaja, predaj oslobodený od cla a medzinárodný tranzit. Zavádzajú sa ním trestné činy, rieši sa zodpovednosť a zaistenie platieb, ako aj likvidácia zabavených výrobkov. Zameriava sa aj na posilnenie medzinárodnej spolupráce vrátane vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach(2).

Od roku 2013 existuje v boji proti pašovaniu cigariet komplexná stratégia(3) EÚ. Navrhuje opatrenia v štyroch kľúčových oblastiach: a) zníženie stimulov na pašovanie; b) zlepšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca (najmä ratifikáciou protokolu); c) lepší výber daní, ciel a postavenie policajných a pohraničných orgánov; d) prísnejšie sankcie. EÚ zároveň posilnila právny rámec vo forme smernice o tabakových výrobkoch(4), ktorú dopĺňajú záväzné a vynútiteľné dohody o boji proti podvodom uzavreté medzi EÚ, jej členskými štátmi a štyrmi hlavnými výrobcami tabakových výrobkov (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Smernica o tabakových výrobkoch už obsahuje ustanovenia o sledovaní a zisťovaní, ktoré boli navrhnuté v súlade s protokolom.

Spravodajca sa domnieva, že ratifikácia protokolu bude prínosom pre verejné zdravie a pomôže v medzinárodnom boji proti nezákonnému obchodu s tabakom, daňových únikom a organizovanej trestnej činnosti.

(1)

Približne jedna osoba zomrie na chorobu spôsobenú tabakom každých šesť sekúnd, čo predstavuje takmer šesť miliónov ľudí ročne. Predpokladá sa, že do roku 2030 toto číslo narastie na viac ako osem miliónov ľudí, pričom viac ako 80 % týchto zbytočných úmrtí postihne ľudí v krajinách s nízkym a stredným príjmom.

(2)

Treba zdôrazniť, že EÚ by mala okrem pristúpenia k protokolu zvážiť aj navýšenie zdrojov určených na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami, keďže pre program Hercule III, de facto jediný fond EÚ, ktorý finančne podporuje členské štáty v boji proti pašovaniu tabaku a tabakových výrobkov, bolo vyčlenených iba 104,9 milióna EUR na roky 2014 – 2020.

(3)

Oznámenie Komisie s názvom Posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – Komplexná stratégia EÚ (COM(2013)324).

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127/1, 29.4.2014, s. 1);


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Právne oznámenie