Förfarande : 2015/0101(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2016

Ingivna texter :

A8-0154/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0238

REKOMMENDATION     ***
PDF 423kWORD 75k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Adam Szejnfeld

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14384/2015),

–  med beaktande av förslaget till protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (15044/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 33, 113, 114, 207 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0118/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0154/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Världshälsorganisationen.


KORTFATTAD MOTIVERING

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) är det första internationella hälsoavtalet. Den utarbetades som svar på den epidemiska utbredningen av tobakskonsumtionen och syftar till att behandla vissa av dess orsaker, däribland den olagliga handeln med tobaksvaror. Ramkonventionen trädde i kraft den 27 februari 2005 och 180 parter deltar för närvarande i konventionen.

Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (FCTC-protokollet) baseras på artikel 15 i ramkonventionen om tobakskontroll och antogs av partskonferensen den 12 november 2012 i Seoul. Protokollet utgör för närvarande det enda multilaterala regleringsinitiativet på detta område. EU undertecknade FCTC-protokollet den 20 december 2013. Protokollet måste ratificeras av 40 parter för att kunna träda i kraft. Dess ratificering utan dröjsmål av Europeiska unionen (och dess medlemsstater) skulle i hög grad bidra till ett snabbt ikraftträdande och genomförande av FCTC-protokollet.

Den olagliga handeln med tobaksvaror, särskilt smuggling av cigarretter, utgör en brottslig verksamhet och innebär ett allvarligt hot mot folkhälsan(1), eftersom den undergräver programmen för tobakskontroll och ökar tillgången till ofta billigare tobaksvaror. Den olagliga handeln orsakar dessutom stora inkomstförluster för EU i form av obetalda skatter och tullar. Uppskattningsvis går EU och medlemsstaterna miste om mer än 10 miljarder euro i uteblivna intäkter varje år. Medlemsstaterna har skatteinkomster från försäljning av lagliga tobaksvaror på mer än 90 miljarder euro varje år. Detta innebär att cirka en av tio cigaretter säljs olagligt. För 15 år sedan dominerades EU:s olagliga tobaksmarknad av varor som de främsta tillverkarna smugglade in till EU. Denna tendens avtar och på dagens marknad ser vi en allt större andel så kallade cheap whites-cigaretter (andra märken som köps i tredjeländer och förs in i EU, utan betalning av skatter och tullar, och för vilka det inte finns något lagligt distributionsnät i EU). En stor del av de olagliga tobaksvarorna i EU kommer från tredjeländer. En effektiv global strategi är därför det bästa sättet att bekämpa detta gränsöverskridande fenomen.

FCTC-protokollet är det viktigaste globala initiativet på detta område. Protokollet innehåller en komplex uppsättning åtgärder, regler och principer i syfte att bekämpa olaglig handel med tobaksvaror. Det syftar till att säkra leveranskedjan av tobak, tobaksvaror och tillverkningsutrustning genom att inrätta ett globalt system för att följa och spåra varor. Andra bestämmelser för att säkra kontroll gäller licenser, registerföring, försäljning via internet, tullfri försäljning och internationell transitering. Straffbelagda gärningar definieras i protokollet och ansvarsfrågan, ersättning för beslag samt hantering av konfiskerade varor behandlas. Protokollet syftar även till att främja internationellt samarbete, inbegripet genom ömsesidig administrativ hjälp i tullfrågor(2).

En omfattande EU-strategi(3) är i kraft sedan 2013 för att bekämpa smuggling av cigaretter. I strategin identifieras åtgärder inom fyra områden, nämligen a) minska incitamenten att smuggla, b) bättre säkra leveranskedjan (särskilt genom att ratificera FCTC-protokollet), c) stärka skatte- och tullmyndigheter, polis och gränsbevakning, d) skärpa påföljderna. EU har också en förstärkt lagstiftningsbas i form av direktivet om tobaksvaror(4), som kompletteras av de bindande och verkställbara antibedrägeriavtalen mellan EU, medlemsstaterna och de fyra främsta tobakstillverkarna (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited och Imperial Tobacco Limited). Direktivet om tobaksvaror innehåller redan bestämmelser om att följa och spåra varor som har utarbetats i enlighet med FCTC-protokollet.

Föredraganden anser att ratificeringen av FCTC-protokollet kommer att gagna folkhälsan och bidra till den internationella kampen mot olaglig handel med tobaksvaror, skatteundandragande och organiserad brottslighet.

(1)

Cirka en person dör av tobaksrelaterade sjukdomar var sjätte sekund, vilket nästan motsvarar 6 miljoner människor per år. Denna siffra kommer enligt prognoserna att stiga till mer än 8 miljoner människor per år fram till 2030. Mer än 80 procent av dessa dödsfall, som hade kunnat förebyggas, gäller människor som lever i låg- och medelinkomstländer.

(2)

Det bör understrykas att EU, vid sidan av anslutningen till protokollet, även bör överväga att öka de medel som anslås till kampen mot olaglig handel med tobaksvaror, med tanke på att Herkules III-programmet, som är en EU-specifik fond som ger ekonomiskt stöd till medlemsstater för att bekämpa smuggling av tobak och tobaksvaror, har beviljats en budget på endast 104,9 miljoner euro för perioden 2014–2020.

(3)

Kommissionen meddelande Upptrappning av kampen mot cigarettsmuggling och andra former av laglig handel med tobaksprodukter – en omfattande EU-strategi (COM(2013)324).

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127/1, 29.4.2014, s. 1)


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

21.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Rättsligt meddelande