Eljárás : 2013/0091(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0164/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0164/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 5

Szavazatok :

PV 11/05/2016 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0215

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 441kWORD 97k
2.5.2016
PE 578.698v02-00 A8-0164/2016

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0173) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0164/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Tanács és az Európai Parlament együttes nyilatkozata a 44. cikkről

Az uniós polgárok alapvető jogait annak révén lehet megfelelően tiszteletben tartani és megvédeni, ha az Unión belül olyan harmonizált és magas szintű adatvédelem valósul meg, amely kiterjed a rendőrségi és igazságszolgáltatási tevékenységekre is. Mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, alapvető a jelentősége annak, hogy a felügyeleti hatóságok között szoros és hatékony együttműködés valósuljon meg nemzeti és uniós szinten. Az Európai Parlament és a Tanács úgy ítéli meg, hogy az általános adatvédelmi rendeletjavaslat és a rendőrségi és igazságszolgáltatási ágazatban végzett adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi irányelvjavaslat – beleértve az új, hamarosan létrejövő Európai Adatvédelmi Testületet is – és a 45/2001/EK rendelet beharangozott felülvizsgálatának fényében az európai adatvédelmi biztos és az ezen a területen működő nemzeti felügyeleti hatóságok – köztük az e rendelettel létrehozott koordinációs testület – közötti együttműködés különféle mechanizmusait a jövőben úgy kell átszervezni, hogy biztosítva legyen a hatékonyság és a következetesség, és el lehessen kerülni a szükségtelen párhuzamosságokat, nem sértve a Bizottság kezdeményezési jogát.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

25.2.2014                     T7-0121/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

11.4.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Benyújtás dátuma

2.5.2016

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

(1)

Elfogadott szövegek 2014.2.25., P7_TA(2014)0121.

Jogi nyilatkozat