Procedura : 2013/0091(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0164/2016

Teksty złożone :

A8-0164/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 5

Głosowanie :

PV 11/05/2016 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0215

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 662kWORD 96k
2.5.2016
PE 578.698v02-00 A8-0164/2016

dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0173),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0164/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 44

Zapewnienie w Unii wysokiego poziomu zharmonizowanej ochrony danych, obejmującej działania policji i wymiaru sprawiedliwości, ma kluczowe znaczenie dla poszanowania i ochrony praw podstawowych obywateli Unii. Ze względu na wspólne obowiązki Unii i państw członkowskich w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości konieczna jest ścisła i skuteczna współpraca organów nadzorczych na szczeblu krajowym i unijnym. Parlament Europejski i Rada uważają, że po przyjęciu proponowanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i proponowanej dyrektywy o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania danych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości, obejmujących nową, mającą wkrótce powstać Europejską Radę Ochrony Danych, oraz w świetle zapowiedzianego przeglądu rozporządzenia (WE) nr 45/2001, różne mechanizmy współpracy między Europejskim Inspektorem Ochrony Danych a krajowymi organami nadzorczymi w tej dziedzinie, w tym Rada Współpracy ustanowiona w niniejszym rozporządzeniu, powinny w przyszłości zostać zreorganizowane w taki sposób, aby zapewnić skuteczność i spójność oraz uniknąć zbędnego powielania działań, z zastrzeżeniem prawa Komisji do inicjatywy.

PROCEDURA W KOMISJI PREDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylenie decyzji 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

Odsyłacze

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

25.2.2014                     T7-0121/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

11.4.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Data przyjęcia

28.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Data złożenia

2.5.2016

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

(1)

Teksty przyjęte w dniu 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.

Informacja prawna