Förfarande : 2013/0091(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0164/2016

Ingivna texter :

A8-0164/2016

Debatter :

PV 11/05/2016 - 5

Omröstningar :

PV 11/05/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0215

ANDRABEHANDLINGS­REKOMMENDATION     ***II
PDF 366kWORD 89k
2.5.2016
PE 578.698v02-00 A8-0164/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen(14957/2015 – C8

‑0130/2016),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(1), som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0173),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0164/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från rådet och Europaparlamentet om artikel 44

Att skapa en harmoniserad, hög nivå på uppgiftsskyddet som omfattar polisens och rättsväsendets arbete i unionen är avgörande för att respektera och säkerställa unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. Med tanke på unionens och medlemsstaternas delade ansvar på området med frihet, säkerhet och rättvisa är det av avgörande betydelse att det finns ett nära och effektivt samarbete mellan tillsynsmyndigheter på nationell nivå och på unionsnivå. Europaparlamentet och rådet anser att de olika mekanismerna för samarbete mellan Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna på detta område, inbegripet den samarbetsnämnd som inrättas genom denna förordning, efter antagandet av förslagen till en allmän uppgiftsskyddsförordning och uppgiftsskyddsdirektiv när det gäller databehandling inom sektorerna för polisväsen och rättsväsen, inbegripet den nya Europeiska dataskyddsstyrelse som snart kommer att inrättas, och mot bakgrund av den aviserade översynen av förordning (EG) nr 45/2001, i framtiden bör omorganiseras på ett sätt som garanterar ändamålsenlighet och överensstämmelse och undviker onödigt dubbelarbete, utan att det påverkar kommissionens initiativrätt.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens byrå för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning (Europol) och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

Referensnummer

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

25.2.2014                     T7-0121/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

11.4.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Antagande

28.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Ingivande

2.5.2016

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP

I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Antagna texter, 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.

Rättsligt meddelande