Διαδικασία : 2016/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0168/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0168/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 24
CRE 25/05/2016 - 24

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0228

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 733kWORD 173k
3.5.2016
PE 575.277v02-00 A8-0168/2016

σχετικά με τα εικονικά νομίσματα

(2016/2007(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Jakob von Weizsäcker

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα εικονικά νομίσματα

(2016/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Νοεμβρίου του 2015, σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Τράπεζας της Αγγλίας σχετικά με την οικονομία των ψηφιακών νομισμάτων (3ο τρίμηνο 2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Ιουνίου του 2014, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(3),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Φεβρουαρίου του 2015, σχετικά με τα συστήματα εικονικών νομισμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 2ας Φεβρουαρίου 2016(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής για το μέγεθος του ελλείμματος ΦΠΑ στην ΕΕ, του Μαΐου του 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για τα εικονικά νομίσματα(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), του Ιουνίου του 2015, για μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταχείριση της μετατροπής των εικονικών νομισμάτων «bitcoins» σε συμβατικά νομίσματα, από απόψεως φόρου προστιθέμενης αξίας (C-264/14)(9), και τις προτάσεις της γενικής εισαγγελέως Kokott, της 16ης Ιουλίου 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση της ΕΑΚΑΑ, τον Ιούλιο 2015, σχετικά με τις επενδύσεις με χρήση εικονικών νομισμάτων ή τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού(11),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με την αγορά, τα οικονομικά και το ρυθμιστικό πλαίσιο του Bitcoin(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ με τίτλο «Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks» (Αλλαγές στη μεθοδολογία των τρομοκρατικών επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους), της 18ης Ιανουαρίου 2016(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της FATF για τα εικονικά νομίσματα, του Ιουνίου του 2014(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «The Bitcoin Question - currency versus trust-less transfer technology» (Το ζήτημα των ψηφιακών νομισμάτων - νόμισμα έναντι τεχνολογίας μεταφοράς χωρίς ανάγκη εμπιστοσύνης)(15),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ με θέμα τα εικονικά νομίσματα και πέραν αυτών, του Ιανουαρίου του 2016(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανώτερου Επιστημονικού Συμβούλου του κυβερνητικού γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη, με τίτλο «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού: πέρα από την προοδευτική κρυπτογράφηση), του 2016(17),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 25ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0168/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη καθιερωθεί κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά τα εικονικά νομίσματα (VC) αναφέρονται ενίοτε ως ψηφιακό ρευστό, η δε Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) τα αντιλαμβάνεται ως ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή εθνική αρχή ούτε συνδέεται αναγκαστικά με συμβατικό νόμισμα, αλλά γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο πληρωμής, και μπορεί να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά ή να αποτελεί αντικείμενο ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα VC βασίζονται ως επί το πλείστον σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), που αποτελεί την τεχνολογική βάση για περισσότερα από 600 συστήματα VC(18) και διευκολύνει τις συναλλαγές χωρίς ενδιάμεσους, με προεξέχον αυτή τη στιγμή το Bitcoin, το οποίο, μολονότι εμφανίστηκε το 2009 και σήμερα διαθέτει μερίδιο αγοράς σχεδόν 90% μεταξύ των εικονικών νομισμάτων που βασίζονται σε τεχνολογία DLT, με αξία αγοράς των διαθέσιμων Bitcoin περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ(19), δεν έχει πάρει ακόμα συστημικές διαστάσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων με ποικίλα επίπεδα εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας, με δυναμικό ταχείας επεξεργασίας μεγάλου αριθμού συναλλαγών, και με ικανότητα μετασχηματισμού που δεν περιορίζεται στον τομέα των εικονικών νομισμάτων αλλά επεκτείνεται εν γένει στην οικονομική τεχνολογία, με μια προφανή εφαρμογή τα πεδία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού, αλλά και πέραν του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως όσον αφορά την απόδειξη της ταυτότητας και της περιουσίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην DLT αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνεχούς κύκλου καινοτομίας στην οικονομική τεχνολογία και συνολικά υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι σήμερα, τόσο από χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου όσο και από εταιρικές επενδύσεις(20),

Ευκαιρίες και κίνδυνοι των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο των πληρωμών

1.  τονίζει ότι τα εικονικά νομίσματα και η τεχνολογία DLT μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ευημερία των πολιτών και στην οικονομική ανάπτυξη με τους εξής τρόπους:

α)  μειώνοντας δραστικά το κόστος συναλλαγής και το λειτουργικό κόστος για τις πληρωμές, ιδίως δε για τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων, πιθανότατα αρκετά κάτω από 1%, σε σύγκριση με το 2% - 4% που ισχύει για τα παραδοσιακά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών(21) και το άνω του 7% που ισχύει κατά μέσο όρο για τις διασυνοριακές μεταφορές εμβασμάτων(22), μειώνοντας έτσι το παγκόσμιο συνολικό κόστος των εμβασμάτων ενδεχομένως έως και κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ·

β)  μειώνοντας, γενικότερα, το κόστος πρόσβασης σε χρηματοδότηση ακόμα και χωρίς παραδοσιακό τραπεζικό λογαριασμό, και συμβάλλοντας έτσι δυνητικά στην οικονομική ένταξη και στον «στόχο 5x5» της G20 και της G8(23)·

γ)  βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του συστήματος, την ταχύτητα των συστημάτων πληρωμών και των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της εγγενώς αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής της DLT, η οποία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παραβίασης τμημάτων του δικτύου της·

δ)  καθιστώντας δυνατά συστήματα τα οποία συνδυάζουν ευκολία χρήσης, χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλό βαθμό ιδιωτικότητας, χωρίς όμως πλήρη ανωνυμία, ώστε οι συναλλαγές να μπορούν να εντοπίζονται σε έναν βαθμό σε περίπτωση αδικοπραξίας και να μπορεί να αυξηθεί έτσι η διαφάνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά·

ε)  χρησιμοποιώντας τα εν λόγω συστήματα για την ανάπτυξη ασφαλών τηλεματικών συστημάτων μικροπληρωμών, που θα μπορούσαν ίσως να αντικαταστήσουν ορισμένα από τα ήδη υπάρχοντα τηλεματικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα·

στ)  καθιστώντας ενδεχομένως δυνατή τη συγχώνευση διαφόρων τύπων παραδοσιακών και καινοτόμων μηχανισμών πληρωμών, από πιστωτικές κάρτες έως λύσεις για κινητές συσκευές, σε μία ασφαλή εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάδοση ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά·

2.  επισημαίνει ότι τα συστήματα εικονικών νομισμάτων και τεχνολογίας DLT ενέχουν κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους, όπως, στις παρούσες συνθήκες:

α)  η απουσία ευέλικτων αλλά παράλληλα ανθεκτικών και αξιόπιστων δομών διακυβέρνησης, και μάλιστα ενός ορισμού των δομών αυτών, ιδίως σε ορισμένες εφαρμογές DLT όπως το Bitcoin, που προκαλεί αβεβαιότητα και δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών ή –ευρύτερα– των χρηστών, ειδικά σε περίπτωση προκλήσεων που δεν έχουν προβλεφθεί από τους αρχικούς σχεδιαστές του λογισμικού·

β)  η μεγάλη διακύμανση των εικονικών νομισμάτων και η πιθανότητα «φούσκας» λόγω κερδοσκοπίας, όπως επίσης η απουσία παραδοσιακών μορφών κανονιστικής εποπτείας, διασφαλίσεων και προστασίας, ζητήματα που θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις στους καταναλωτές·

γ)  η ενίοτε περιορισμένη ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της νέας τεχνολογίας, που ενδέχεται να δυσχεράνει τον έγκαιρο καθορισμό ενδεδειγμένων διασφαλίσεων που να εγγυώνται τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών DLT όταν, ή ακόμα και πριν αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό που να αποκτήσουν συστημική σημασία·

δ)  η νομική αβεβαιότητα γύρω από τις νέες εφαρμογές DLT·

ε)  η ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για τη λειτουργία ορισμένων εικονικών νομισμάτων που, σύμφωνα με την έκθεση του επικεφαλής επιστημονικού αναλυτή της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την DLT, στην περίπτωση του Bitcoin έχει εκτιμηθεί σε πάνω από 1 GW, γεγονός που επιβάλλει επενδύσεις σε έρευνα για αποδοτικότερες μορφές μηχανισμών επαλήθευσης συναλλαγών και προώθηση των μορφών αυτών·

στ)  η έλλειψη επαρκώς διαφανούς και εύκολα προσβάσιμης τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία ειδικών εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT·

ζ)  ενδεχόμενες πηγές χρηματοοικονομικής αστάθειας που μπορεί να συνδέονται με παράγωγα προϊόντα βασιζόμενα σε ανεπαρκώς κατανοητά χαρακτηριστικά των εικονικών νομισμάτων·

γ)  οι δυνητικοί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση ευρείας χρήσης ιδιωτικών συστημάτων εικονικού νομίσματος ως υποκατάστατων επίσημων παραδοσιακών νομισμάτων·

θ)  η δυνατότητα συναλλαγών «μαύρης αγοράς», νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(24), φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, καθώς και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στη βάση «ψευδωνυμίας» και «ανάμικτων υπηρεσιών» που προσφέρουν ορισμένες τέτοιες υπηρεσίες, όπως επίσης ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας ορισμένων εικονικών νομισμάτων, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη ότι η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών με μετρητά τείνει να είναι πολύ μικρότερη·

3.  θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα απαιτηθούν η ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής πραγματογνωσίας, και η ανάπτυξη συνεκτικού νομικού πλαισίου που να συμβαδίζει με την καινοτομία, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και ανάλογη αντίδραση αν και όταν η χρήση ορισμένων εφαρμογών DLT αποκτήσει συστημική σημασία·

4.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι αν θεσπιστεί κανονιστική ρύθμιση σε πολύ πρώιμο στάδιο, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση των πραγμάτων, η οποία παραμένει ευμετάβλητη και μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή την ασφάλεια των εικονικών νομισμάτων·

Χρήση της τεχνολογίας DLT πέραν των πληρωμών

5.  επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT για επιτάχυνση, αποκέντρωση, αυτοματοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών βασιζόμενων στα δεδομένα με χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να μεταβάλουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία και τηρούνται αρχεία, με συνέπειες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα, και μάλιστα στον δεύτερο από τρεις απόψεις: ως πάροχο υπηρεσιών, ως εποπτικό φορέα και ως νομοθέτη·

6.  επισημαίνει ότι το κόστος της εκκαθάρισης, του διακανονισμού και άλλων μετασυναλλακτικών διαχειριστικών διεργασιών υπερβαίνει σήμερα το ποσό των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως(25) για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο, και ότι, όπως και οι διαδικασίες συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, αποτελούν τομέα όπου η χρήση της τεχνολογίας DLT θα μπορούσε να αποδειχθεί ρηξικέλευθη από πλευράς αποδοτικότητας, ταχύτητας και ανθεκτικότητας, εγείροντας παράλληλα νέες ρυθμιστικές προκλήσεις·

7.  τονίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από φορείς του ιδιωτικού τομέα, και καλεί τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να παρακολουθούν αυτές τις πρωτοβουλίες·

8.  επισημαίνει περαιτέρω ότι η DLT θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ανταλλαγής δεδομένων, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, αλλά και μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα και πελατών·

9.  αναγνωρίζει τις αναπτυσσόμενες ακόμα δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT σε τομείς πολύ πέρα από τον χρηματοπιστωτικό, συμπεριλαμβανομένων του κρυπτομετοχικού πληθοπορισμού, των υπηρεσιών διαιτησίας σε διαφορές, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό και τον νομικό τομέα, και του δυναμικού για έξυπνες συμβάσεις σε συνδυασμό με ψηφιακές υπογραφές, για εφαρμογές που να επιτρέπουν αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων και για συνέργειες με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων·

10.  υπογραμμίζει τη δυναμική που δημιουργούν οι τεχνολογίες της προοδευτικής κρυπτογράφησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την ικανότητά τους για τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας·

11.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι DLT στις κυβερνήσεις για τη μείωση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τον περιορισμό της απάτης και της διαφθοράς·

12.  παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να δοκιμάσουν συστήματα DLT, αφού προηγουμένως διεξαγάγουν τις απαιτούμενες αναλύσεις αντικτύπου, για να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της τήρησης των ενωσιακών κανόνων προστασίας των δεδομένων· παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να αποφεύγουν φαινόμενα εγκλωβισμού λόγω εξάρτησης από ιδιοσυστήματα DLT· αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η DLT για βελτιώσεις στα συστήματα κτηματολογίου·

13.  συνιστά στις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων να διερευνήσουν τη χρήση των εργαλείων εποπτείας και υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο με βάση την τεχνολογία DLT ως μέρος του θεματολογίου της ρυθμιστικής τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού, με σκοπό μεταξύ άλλων τη μείωση του σημαντικού ελλείμματος ΦΠΑ στην Ένωση(26)·

Έξυπνη νομοθεσία για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας

14.  ζητεί μια αναλογική ρυθμιστική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να μην εμποδίζεται η καινοτομία στη γένεσή της ούτε να της προστίθεται περιττό κόστος ήδη από την αρχή, στην οποία να λαμβάνονται παράλληλα σοβαρά υπόψη οι ρυθμιστικές προκλήσεις που ενδέχεται να θέσει η διαδεδομένη χρήση των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT·

15.  υπογραμμίζει τις ομοιότητες μεταξύ της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), η οποία συνίσταται σε μια σειρά κόμβων που συμμετέχουν σε ένα σύστημα και μοιράζονται μια κοινή βάση δεδομένων, και του Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος ορίζεται ως ένα παγκόσμιο σύνολο πόρων, λογικά διασυνδεδεμένων μέσω υπερσυνδέσμων· επισημαίνει ότι τόσο η DLT όσο και ο Παγκόσμιος Ιστός βασίζονται στο Διαδίκτυο, ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων μεγάλων υπολογιστών, προσωπικών υπολογιστών και ασύρματων συσκευών·

16.  υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο, παρά τις προσπάθειες για την προώθηση μιας προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων, εξακολουθεί να κυβερνάται από την Εθνική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών, μία υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ·

17.  χαιρετίζει τη δημιουργία μιας δυναμικής σύμπραξης για τις τεχνολογίες Blockchain στο Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια κοινή και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση της τεχνολογίας DLT, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν κατά την ανάπτυξη του Διαδικτύου·

18.  επισημαίνει ότι η βασική νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι EMIR, CSDR, SFD, MiFID/MiFIR, UCITs and AIFMD, θα μπορούσε να προσφέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την υποκείμενη τεχνολογία, καθώς τα εικονικά νομίσματα και οι εφαρμογές που βασίζονται στην DLT επεκτείνονται σε νέες αγορές και διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής τους· παρατηρεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερη εξειδικευμένη νομοθεσία·

19.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την ένταξη των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στην οδηγία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανωνυμία που συνδέεται με τις πλατφόρμες αυτές· αναμένει ότι οι σχετικές προτάσεις θα είναι στοχευμένες, θα αιτιολογούνται με πλήρη ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα εικονικά νομίσματα, και θα βασίζονται σε διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου·

20.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση των εικονικών νομισμάτων και, στη βάση της εν λόγω αξιολόγησης, να εξετάσει, αν είναι σκόπιμο, το ενδεχόμενο αναθεώρησης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (PAD) και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα (EMD), υπό το φως των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών νομισμάτων και της DLT, για την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και πιθανώς με την προώθηση ενός ενιαίου και κοινού ηλεκτρονικού πορτοφολιού·

21.  παρατηρεί ότι στην Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί διάφορα εικονικά τοπικά νομίσματα, αν μη τι άλλο ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση και τα συναφή προβλήματα πιστωτικής ασφυξίας· συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ορισμό των εικονικών νομισμάτων, στο πλαίσιο οιωνδήποτε μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ύπαρξη «τοπικών νομισμάτων» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συχνά είναι σε περιορισμένο βαθμό ανταλλάξιμα και αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, και να αποφευχθεί η δυσανάλογη κανονιστική ρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα, εφόσον δεν αποφεύγεται ούτε παρακάμπτεται η φορολογία·

22.  ζητεί τη δημιουργία μίας οριζόντιας ειδικής ομάδας DLT (TF DLT), υπό την ηγεσία της Επιτροπής, αποτελούμενης από τεχνικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο:

i)  να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική και ρυθμιστική πραγματογνωσία για όλους τους τομείς που άπτονται των εφαρμογών DLT, να φέρνει σε επαφή τους συμφεροντούχους και να υποστηρίζει τους σχετικούς δημόσιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους στις προσπάθειές τους να παρακολουθούν τη χρήση της DLT σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως·

ii)  να προωθεί την ευαισθητοποίηση και να αναλύει τα οφέλη και τους κινδύνους –και για τους τελικούς χρήστες– των εφαρμογών DLT, προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων επιδιώκοντας τον προσδιορισμό ενός βασικού συνόλου χαρακτηριστικών των συστημάτων DLT που είναι προς το κοινό συμφέρον, όπως τα μη ιδιόκτητα ανοικτά πρότυπα, και εντοπίζοντας τα αναπτυσσόμενα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής·

iii) να υποστηρίζει την έγκαιρη, τεκμηριωμένη και ανάλογη προσέγγιση στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που απορρέουν από την καθιέρωση σημαντικών εφαρμογών DLT, μεταξύ άλλων μέσω ενός χάρτη πορείας για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, που να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, με στόχο την επικαιροποίησή τους ώστε να ανταποκρίνονται στη σημαντική και συστημική χρήση της DLT όπου είναι σκόπιμο, στην προστασία των καταναλωτών και στις συστημικές προκλήσεις·

iv) να αναπτύσσουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για όλες τις σχετικές πτυχές των εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT, το επίπεδο της χρήσης των οποίων τα καθιστά συστημικά σημαντικά για τη σταθερότητα·

23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό, οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα εικονικά νομίσματα με πλήρη επίγνωση, διαφάνεια και εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο των εικονικών νομισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την εξασφάλιση της παροχής ορθών, σαφών και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς χρήστες εικονικών νομισμάτων, ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη τεκμηρίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των συστημάτων VC όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις διαφορές τους από τα ρυθμιζόμενα και εποπτευόμενα συστήματα πληρωμών, με στόχο την προστασία των καταναλωτών·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf

(2)

 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf

(3)

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

(4)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf

(5)

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm

(6)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm

(7)

 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf

(8)

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/

(9)

 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=el&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=126777

(10)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264

(11)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf

(12)

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf

(13)

 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf

(14)

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf

(15)

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf

(16)

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf

(17)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

(18)

http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf

(19)

http://coinmarketcap.com/

(20)

Βλέπε, μεταξύ άλλων: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/

(21)

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

(22)

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2015.pdf

(23)

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html

(24)

Μολονότι υπάρχουν δυνατότητες για τη χρήση εικονικών νομισμάτων με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, η Ευρωπόλ επεσήμανε προσφάτως (18 Ιανουαρίου 2016) ότι «παρόλο που, σύμφωνα με πληροφορίες από τρίτα μέρη, τρομοκράτες κάνουν χρήση ανώνυμων νομισμάτων όπως το Bitcoin για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από τους φορείς επιβολής του νόμου».

(25)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

(26)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επτά χρόνια μετά την εισαγωγή του Bitcoin, του πρώτου και πιο διαδεδομένου εικονικού νομίσματος, έχει καταστεί σαφές ότι η υποκείμενη καινοτομία, η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι μόνο. Η εν λόγω τεχνολογία, εν γένει, παρέχει τη δυνατότητα αποκεντρωμένης, ταχείας, ανθεκτικής και μάλλον ασφαλούς μεθόδου καταγραφής συναλλαγών οποιουδήποτε είδους μαζί με ιστορικό παλαιότερων συναλλαγών σε «κατανεμημένο καθολικό». Οι επενδύσεις σε τεχνολογία DLT εκτινάσσονται στα ύψη και ορισμένες εφαρμογές θα μπορούσαν γρήγορα να γίνουν συστημικές. Μολονότι παραμένουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτού του εξελισσόμενου τεχνολογικού μετασχηματισμού, οι σημαντικές ευκαιρίες και οι μη αμελητέοι κίνδυνοι που συνεπάγεται καθιστούν την παρούσα πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα εικονικά νομίσματα και την τεχνολογία DLT ένα επίκαιρο εγχείρημα.

Ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο

Οι βασικές ευκαιρίες των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT στον τομέα των πληρωμών αφορούν τη μείωση του κόστους συναλλαγών και την ευχρηστία, ενώ προσφέρουν ταυτόχρονα ανθεκτικότητα και ποικίλα επίπεδα ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος συναλλαγών για τις πληρωμές εξακολουθεί να κυμαίνεται σε εκπληκτικά υψηλά επίπεδα. Κατά μέσο όρο, πάνω από το 7% των διασυνοριακών εμβασμάτων αναλώνεται σε έξοδα μεταβίβασης, για τη σημαντική μείωση των οποίων έχουν δεσμευτεί τόσο η G20 όσο και η G8. Ωστόσο, εντός της ενιαίας αγοράς είναι επίσης εφικτό και πιθανό να επιτευχθεί ανταγωνιστικό κόστος συναλλαγών. Μεσοπρόθεσμα, ο ανταγωνισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, με τη θέσπιση ενός κοινού και διαλειτουργικού ενιαίου πορτοφολιού.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού της τεχνολογίας DLT είναι πιθανό να αναπτυχθεί πέραν του τομέα των πληρωμών. Η μετασυναλλακτική διαχείριση αναφέρεται στην έκθεση ως έκδηλη περίπτωση χρήσης της τεχνολογίας DLT στον ιδιωτικό τομέα. Γενικότερα, εφαρμογές είναι πιθανό να εμφανιστούν ιδίως σε τομείς στους οποίους έχουν σημασία η αξιοπιστία, η απόδειξη της ταυτότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και η τυποποίηση: έξυπνες συμβάσεις, μεταβιβάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός θεματολογίου τεχνολογίας ρύθμισης θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες μείωσης του ελλείμματος ΦΠΑ, ύψους 168 δισεκατομμυρίων ευρώ σήμερα, με τη χρήση της τεχνολογίας DLT(1).

Όπως οι ευκαιρίες, έτσι και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα εικονικά νομίσματα και την τεχνολογία DLT θα αναδεικνύονται εμφανέστερα μόνο όσο διαδίδεται η χρήση των τελευταίων. Ωστόσο, ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι είναι ήδη πρόδηλοι, όπως η αθέμιτη χρήση ορισμένων εφαρμογών στο πλαίσιο εγκληματικής συμπεριφοράς, μεταξύ άλλων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(2). Επίσης, δεδομένου ότι η τεχνολογία DLT είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος συστημικών τομέων, πρέπει να διασφαλιστούν η δέουσα λειτουργία και η ανθεκτικότητα των εν λόγω συστημάτων βάσει της χρηστής διακυβέρνησης και των εποπτικών δομών. Επιπλέον, σε πολλές εφαρμογές είναι πιθανό να κατέχουν σημαντική θέση τα θέματα προστασίας του καταναλωτή,

Έξυπνη νομοθεσία για την τεχνολογία DLT

Καθοριστικός παράγοντας για την έξυπνη νομοθεσία σε ένα τέτοιο περιβάλλον δυναμικής καινοτομίας είναι να αναπτυχθεί από τους νομοθετικούς φορείς επαρκής ικανότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής πραγματογνωσίας. Είναι επιβεβλημένο και εφικτό να αποφευχθούν οι προληπτικές και αυστηρές ρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη. Ωστόσο, ένα τέτοιο καθεστώς έξυπνης νομοθεσίας με βάση την αναλυτική αριστεία και την αναλογικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με την ήπια νομοθεσία: τα γρήγορα και δυναμικά ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να εντάσσονται στη δέσμη εργαλείων προκειμένου οι κίνδυνοι να αντιμετωπίζονται πριν αποκτήσουν συστημικό χαρακτήρα, αν και όταν είναι σκόπιμο. Για τη διασφάλιση των ρυθμιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εν λόγω προσέγγιση, ο εισηγητής ζητεί να συσταθεί οριζόντια ειδική ομάδα DLT, υπό την ηγεσία της Επιτροπής.

(1)

Επιτροπή, Δελτίο Τύπου, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5593_en.htm

(2)

Βλ. πρόσφατο σχέδιο δράσης για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (21.4.2016)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με τα εικονικά νομίσματα

(2016/2007(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ulrike Trebesius

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι ο κλάδος των εικονικών νομισμάτων (VC) και η σχετική τεχνολογία βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο·

2.  επισημαίνει ότι ο κλάδος και η τεχνολογία VC είναι καινοτόμες τεχνολογίες και αναπτύσσονται εκτός των υφιστάμενων υποδομών·

3.  αναγνωρίζει τα δυνητικά οφέλη του κλάδου και των τεχνολογιών VC για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και την οικονομία στο σύνολό της, όπως μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και μειωμένο κόστος πληρωμών και εμβασμάτων, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, και δυνατότητες για προώθηση της οικονομικής ένταξης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και χρηματοδοτικούς πόρους για τον επιχειρηματικό κλάδο και τις ΜΜΕ· επισημαίνει επίσης ότι η χρήση VC και των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT), έχει συμβάλει θετικά και έχει διευκολύνει τις μικροπληρωμές για τηλεματικές αγορές αγαθών·

4.  υπογραμμίζει ότι τα VC είναι τα μόνα μέσα πληρωμής, πλην των μετρητών, που επιτρέπουν τον διακανονισμό σε πραγματικό χρόνο (ο αποδέκτης λαμβάνει το 100% του ποσού τη στιγμή της πληρωμής)·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου με συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για την αξιοποίηση και την πλήρη ανάπτυξη των πολύτιμων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι DLT, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς καινοτόμους τομείς και σε ευρύ φάσμα κλάδων και υπηρεσιών, όπως οι «έξυπνες συμβάσεις», ο κρυπτομετοχικός πληθοπορισμός και οι υπηρεσίες επίλυσης διαφορών, ιδίως στον οικονομικό και στον δικαστικό τομέα· επιπλέον, παροτρύνει τους δημόσιους φορείς να αξιολογήσουν τα οφέλη και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών σε άλλους τομείς, με σκοπό την παροχή καλύτερων, ταχύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους πολίτες της ΕΕ·

6.  αναγνωρίζει ότι τα εικονικά νομίσματα ίσως ενέχουν κινδύνους σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, καθώς και άλλες παράνομες δραστηριότητες· επισημαίνει, ωστόσο, πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι τα VC έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέσο πληρωμών στο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας και ότι η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών με μετρητά μάλλον είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη των VC·

7.  επισημαίνει ότι οι κάτοχοι VC είναι εκτεθειμένοι σε παράνομες ενέργειες και κινδύνους όπως δόλιες πράξεις, κλοπή VC, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, ηλεκτρονική πειρατεία, δυσλειτουργία λογισμικού/υλικού, απάτη, συστήματα εξαπάτησης, ψευδείς ισχυρισμούς ή παραπλάνηση· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς επιπέδου διασφαλίσεων και ουσιαστικών ένδικων μέσων για τους καταναλωτές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ορισμένους από τους προαναφερθέντες κινδύνους σε σχέση με τη χρήση VC·

8.  αναγνωρίζει ότι η χρήση εικονικού νομίσματος, που δεν είναι ούτε εθνικό ούτε ξένο νόμισμα, δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο από πλευράς ρύθμισης όσο και από πλευράς εποπτείας της αγοράς και ασφάλειας και θα μπορούσε να εκθέσει σε κινδύνους και απειλές για τη χρηματοπιστωτική ακεραιότητα και την αποτελεσματική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα μπορούσαν να καταστούν σοβαρότεροι με την ευρύτερη διάδοση των VC·

9.  αναγνωρίζει ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να προστατεύσουν την περιουσία τους μπορεί να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα νομίσματα όπως το Bitcoin σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων ή ως εξασφάλιση σε περιόδους οικονομικής αστάθειας·

10.  επισημαίνει τις σημαντικές διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν στην ισοτιμία ορισμένων εικονικών νομισμάτων και τους κινδύνους που προκύπτουν για τους καταναλωτές από τη χρήση των νομισμάτων αυτών· τονίζει ότι δεν υπάρχει ειδική κανονιστική προστασία στην ΕΕ για τους καταναλωτές από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση που μια πλατφόρμα ανταλλαγής ή κατάθεσης εικονικών νομισμάτων χρεοκοπήσει ή παύσει τη δραστηριότητά της· σημειώνει ότι τα VC μπορούν να τιτλοποιηθούν με υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού· υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία των καταναλωτών κατά τη χρήση VC, ιδίως όσον αφορά την κυβερνασφάλεια, τους χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους, τους υπεύθυνους και τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλημάτων, και την ύπαρξη ευνόητων όρων και προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης μιας ρητής δήλωσης των κινδύνων και του γεγονότος ότι τα VC δεν είναι υποχρεωτικά εγγυημένα από καμιά τράπεζα ή χώρα· τονίζει ότι αυτά τα ενδεχόμενα προβλήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις του τομέα των VC·

11.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόβλεψη της εξέλιξης των VC και τον προσδιορισμό των μέτρων πολιτικής απόκρισης που θα μπορούσαν να ληφθούν πιο μακροπρόθεσμα χωρίς να περιοριστεί η καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο τον εντοπισμό των οφελών και των κινδύνων των εικονικών νομισμάτων και των σχετικών τεχνολογιών, καθώς και των ενδεχόμενων μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής απόκρισης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη αποφυγής του κατακερματισμού και των στρεβλώσεων της ενιαίας αγοράς, την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας και την ανάγκη προώθησης της χρηματοπιστωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας, και να συνεργαστεί με σημαντικούς εμπλεκόμενους παράγοντες και εταιρείες εικονικών νομισμάτων, ώστε η ΕΕ να συνεχίσει να αποτελεί πόλο έλξης για τις δραστηριότητες Ε&Α και τη λειτουργία των τεχνολογιών αυτών· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα VC και των πολιτικών προκλήσεων που αυτά εγείρουν· προτείνει τη δημιουργία μιας ομάδας έργου, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην αξιολόγηση και την ανάλυση όλων των πιθανών εξελίξεων σε σχέση με τις τεχνολογίες VC και την εφαρμογή των DLT· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους και να αξιολογήσει την ασφάλειά τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη συμβολή των VC και των DLT σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένου του ρόλου τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για νόμιμες συναλλαγές στον τομέα των VC·

13.  αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών ρυθμιστικών λύσεων για την ανάπτυξη των VC βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο και ευαίσθητο στάδιο· τονίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές σε ορισμένους τομείς έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικά πλαίσια για τη ρύθμιση των VC με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι χωρίς να καταπνίγεται η οικονομική και τεχνολογική καινοτομία·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα VC με πλήρη επίγνωση, διαφάνεια και εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο των VC, κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την εξασφάλιση της παροχής ορθών, σαφών και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς χρήστες VC, ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη τεκμηρίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των συστημάτων VC όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις διαφορές τους από τα ρυθμιζόμενα και εποπτευόμενα συστήματα πληρωμών, με στόχο την προστασία των καταναλωτών· καλεί ακόμη τον κλάδο των VC να εξετάσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τη δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών απαιτήσεων AML/CFT (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), που καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα, σε ανταλλακτήρια μετατρέψιμων VC, καθώς και σε κάθε άλλον οργανισμό που ενεργεί ως κόμβος στον οποίο διασταυρώνονται δραστηριότητες μετατρέψιμων VC με το ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα των υποχρεωτικών νομισμάτων, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να καλύπτονται οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, João Pimenta Lopes, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georg Mayer


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου