Procedūra : 2015/0309(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0175/2016

Pateikti tekstai :

A8-0175/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0258

PRANEŠIMAS     *
PDF 586kWORD 95k
4.5.2016
PE 578.806v02-00 A8-0175/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Michał Boni

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto

(15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (15386/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0115/2016),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės(1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0175/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP)

Nuorodos

15386/2015 – C8-0115/2016 – COM(2015)06742015/0309(CNS)

Konsultacijos su EP data

8.3.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.4.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.1.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michał Boni

29.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

28.4.2016

 

 

Priėmimo data

28.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Pateikimo data

10.5.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

CIgnazio Corrao, Laura Ferrara, Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

GREENS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Beatrix von Storch

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  balsavo prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas