Postup : 2016/2003(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0180/2016

Předložené texty :

A8-0180/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/05/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0231

ZPRÁVA     
PDF 427kWORD 74k
23.5.2016
PE 580.588v02-00 A8-0180/2016

o žádosti, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity

(2016/2003(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Evelyn Regner

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity

(2016/2003(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o povolení získat od telekomunikačních společností údaje týkající se hovorů z telefonního čísla používaného Gianlucou Buonannem, kterou podal dne 20. listopadu 2015 zástupce státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli (Itálie) a o které bylo plenární shromáždění informováno dne 14. prosince 2015 v souvislosti s trestním řízením vedeným u Soudu prvního stupně ve Vercelli na základě žaloby podané Gianlucou Buonannem ve věci telefonátů, v nichž mu, jak tvrdí, bylo neznámým volajícím vyhrožováno na jeho mobilním telefonu dne 14. dubna 2015 (Ref. č. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  poté, co Gianluca Buonanno dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 68 Ústavy Italské republiky,

–  s ohledem na článek 4 zákona č. 140 ze dne 20. června 2003, kterým se provádí článek 68 Ústavy a který se týká stíhání osob zastávajících vysoké státní funkce(2),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0180/2016),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli podal žádost o povolení získat od telekomunikačních společností výpisy hovorů z telefonního čísla používaného členem Evropského parlamentu zvoleného v italském volební okrsku, Gianlucou Buonannem, v souvislosti s trestním řízením vedeným u Soudu prvního stupně ve Vercelli na základě žaloby tohoto poslance ve věci telefonátů, v nichž mu, jak tvrdí, neznámý volající vyhrožoval na jeho mobilním telefonu dne 14. dubna 2015;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že v článku 68 Ústavy Italské republiky se uvádí, že „bez souhlasu poslanecké sněmovny nemůže být žádný poslanec parlamentu podroben osobní ani domovní prohlídce, ani zadržen či jinak zbaven osobní svobody, s výjimkou případů, kdy se jedná o výkon konečného soudního rozsudku, nebo pokud je daný poslanec přistižen při páchání trestného činu, u nějž je nařízeno okamžité zatčení. Souhlas poslanecké sněmovny je vyžadován i pro účely sledování hovorů a komunikace příslušného poslance parlamentu i pro zadržení jeho korespondence.“;

D.  vzhledem k tomu, že článek 4 zákona č. 140 ze dne 20. června 2003, kterým se provádí článek 68 Ústavy a který se týká stíhání osob zastávajících vysoké státní funkce, mimo jiné stanovuje, že pokud je požadováno získání údajů týkajících se telefonních hovorů poslance parlamentu, měl by pro tento účel příslušný orgán požádat o povolení sněmovnu, jímž je daná osoba členem;

E.  vzhledem k tomu, že žádost o odejmutí imunity panu Gianlucovi Buonannovi se týká přístupu vyšetřovacího orgánu k záznamům telefonních hovorů z mobilního telefonního čísla tohoto poslance ze dne, kdy, jak tvrdí, mu bylo telefonicky vyhrožováno;

F.  vzhledem k tomu, že v žádosti o odejmutí imunity, kterou podal zástupce státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli, se připouští, že není zřejmé, zda se tato poslanecká výsada má vztahovat i na případy, kdy je poslanec parlamentu domnělou obětí trestného činu; vzhledem k tomu, že tento zástupce státního zástupce však dochází k závěru, že i v této situaci je nevhodnější interpretovat vnitrostátní zákon tak, že tato výsada by se měla vztahovat na poslance parlamentu bez ohledu na jejich postavení v soudním řízení; vzhledem k tomu, že na podporu tohoto závěru ovšem žádný příklad z domácí jurisdikce neuvádí;

G.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší interpretovat vnitrostátní pravidla týkající se výsad a imunit poslanců parlamentu; vzhledem k tomu, že se však jeví vhodným připomenout, že smyslem článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie je primárně zajistit nezávislost členů Parlamentu tím, že se zabrání tomu, aby na ně v průběhu zasedání Parlamentu byl činěn nátlak spočívající v hrozbě zadržení nebo soudního stíhání; vzhledem k tomu, že v tomto případě je jednoznačné, že na příslušného poslance žádný nátlak činěn není, jelikož soudní řízení se týká údajných telefonních výhrůžek, na které poslanec sám jako jejich údajná oběť upozornil;

H.  vzhledem k tomu, že v kontextu výše uvedených skutečností se jeví, že zástupce státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli o povolení Evropského parlamentu k získání údajů ohledně telefonních hovorů Gianluky Buonannona ze dne 14. dubna 2015 žádat nemusel;

I.  vzhledem k tomu, že v zájmu řádného právního postupu však je zřejmě vhodné z obezřetnosti této žádosti zástupce státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli o příslušné povolení vyhovět;

1.  rozhodl, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu svého příslušného výboru zástupci státního zástupce Soudu prvního stupně ve Vercelli (Itálie) a Gianlucovi Buonnanovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

9

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění