Menetlus : 2016/2003(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0180/2016

Esitatud tekstid :

A8-0180/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/05/2016 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0231

RAPORT     
PDF 252kWORD 70k
23.5.2016
PE 580.588v02-00 A8-0180/2016

Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2003(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Evelyn Regner

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2003(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 20. novembril 2015. aastal Itaalia Vercelli üldkohtu aseriigiprokuröri taotlust, mis tehti teatavaks 14. detsembri 2015. aasta täiskogu istungil ja milles taotletakse luba, et küsida telefoniettevõtetelt andmeid Gianluca Buonanno kasutataval numbril toimunud telefoniside kohta seoses kriminaalmenetlusega, mille algatas Vercelli üldkohus Gianluca Buonanno taotlusel seoses tema mobiiltelefoni numbril 14. aprillil 2015 tundmatu helistaja poolt väidetavalt tehtud telefoniähvardustega (Ref. No 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Gianluca Buonanno ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013.aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklit 68,

–  võttes arvesse 20. juuni 2003. aasta seaduse nr 140 (milles nähakse ette sätted, millega jõustatakse põhiseaduse artikkel 68 ja mis käsitlevad riigi kõrgetel ametikohtadel töötavate isikutele süüdistuse esitamist) artiklit 4(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0180/2016),

A.  arvestades, et Vercelli üldkohtu aseriigiprokurör on esitanud taotluse saada telefoniettevõtetelt andmeid Itaaliast valitud Euroopa Parlamendi liikme Gianluca Buonanno kasutatava numbri kohta seoses kriminaalmenetlusega, mille algatas Vercelli üldkohus asjaomase parlamendiliikme taotlusel seoses tema mobiiltelefoni numbril 14. aprillil 2015 tundmatu helistaja poolt väidetavalt tehtud telefoniähvardustega;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Itaalia põhiseaduse artiklis 68 on sätestatud, et „kui see parlamendikoda, kuhu parlamendiliige kuulub, ei anna luba, ei tohi ühtegi parlamendiliiget ega tema kodu läbi otsida, teda ei tohi vahistada ega muul viisil temalt vabadust võtta ega teda kinni pidada, välja arvatud kui täitmisele pööratakse lõplik kohtuotsus või kui parlamendiliige tabatakse sellise õigusrikkumise toimepanekult, mille eest vahistamine õigusrikkumiselt tabamise korral on kohustuslik. Selline luba on vajalik ka parlamendiliikme vestluste või sidepidamise jälgimiseks või tema posti konfiskeerimiseks.“;

D.  arvestades, et 20. juuni 2003. aasta seaduse nr 140 artiklis 4, mis sisaldab põhiseaduse artiklit 68 jõustavaid sätteid ja käsitleb riigi kõrgetel ametikohtadel töötavaid isikuid, sätestatakse muu hulgas ka see, et kui on vaja saada andmeid parlamendiliikme telefoniside kohta, peaks pädev asutus taotlema luba sellelt kojalt, mille liige see parlamendiliige on;

E.  arvestades, et Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotlus puudutab uurimisasutuse juurdepääsu parlamendiliikme mobiiltelefoninumbri kõnede väljavõttele kuupäeval, millal ta sai väidetavalt ähvardavaid telefonikõnesid;

F.  arvestades, et Vercelli üldkohtu asepeaprokuröri esitatud puutumatuse äravõtmise taotluses tõdetakse, et ei ole selge, kas see parlamendiliikme privileeg kehtib ka juhul, kui parlamendiliige on väidetava kuriteo ohver; arvestades, et ta jõuab järeldusele, et hoolimata eelnevast tuleks siseriiklikku õigust tõlgendada nii, et seda privileegi tuleks kohaldada parlamendiliikmetele sõltumatult nende menetluslikust seisundist; arvestades, et ta ei esita oma järelduse toetamiseks siiski ühtegi siseriikliku kohtupraktika näidet;

G.  arvestades, et Euroopa Parlament ei saa tõlgendada parlamendiliikmete suhtes kohaldatavaid privileege ja immuniteete puudutavaid siseriiklikke eeskirju; arvestades, et näib siiski kohane meelde tuletada, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 eesmärk on eelkõige tagada parlamendiliikmete sõltumatus ja ära hoida seda, et neile avaldataks Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal survet, mis seisneb vahistamise ja kohtumenetlusega ähvardamises; arvestades, et käesoleva juhtumi puhul on vaieldamatult selge, et asjaomasele parlamendiliikmele ei ole avaldatud survet, kuna menetlus puudutab väidetavaid ähvardusi, millest on teada andnud parlamendiliige kui telefoni teel tehtud ähvarduste ohver ise;

H.  arvestades, et eeltoodu valguses näib, et Vercelli üldkohtu asepeaprokuröril ei oleks olnud vaja taotleda Euroopa Parlamendilt luba andmete palumiseks Gianluca Buonanno 14. aprilli 2015. aasta telefoniside kohta;

I.  arvestades, et eeltoodust olenemata tundub õiguskindluse huvides olevat kohane rahuldada Vercelli üldkohtu asepeaprokuröri edastatud loataotlus ad cautelam;

1.  otsustab Gianluca Buonanno puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi Vercelli üldkohtu asepeaprokurörile ja Gianluca Buonannole.

(1)

(Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

(2)

Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

9

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Õigusalane teave