Procedura : 2016/2003(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0180/2016

Teksty złożone :

A8-0180/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/05/2016 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0231

SPRAWOZDANIE     
PDF 493kWORD 77k
23.5.2016
PE 580.588v02-00 A8-0180/2016

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna

(2016/2003(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Evelyn Regner

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna

(2016/2003(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o zezwolenie na pobranie danych od firm telekomunikacyjnych na temat połączeń telefonicznych z numerem, z którego korzysta Gianluca Buonanno, który to wniosek w dniu 20 listopada 2015 r. przekazał zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli we Włoszech i który ogłoszono na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 grudnia 2015 r., w związku z postępowaniem karnym wszczętym przed sądem pierwszej instancji w Vercelli w imieniu Gianluki Buonanna w sprawie telefonicznych pogróżek, jakie jego zdaniem otrzymał od nieznanego rozmówcy na swój numer telefonu komórkowego w dniu 14 kwietnia 2015 r. (nr ref. sprawy 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Gianluki Buonanna zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 68 konstytucji Republiki Włoskiej,

–  uwzględniając art. 4 ustawy nr 140 z 20 czerwca 2003 r. ustanawiający uregulowania wykonawcze do art. 68 konstytucji i dotyczący ścigania osób sprawujących wysokie funkcje państwowe(2),

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 i art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0180/2016),

A.  mając na uwadze, że zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli przekazał wniosek o zezwolenie na pobranie danych od firm telekomunikacyjnych na temat połączeń telefonicznych z numerem, z którego korzysta wybrany we Włoszech poseł do Parlamentu Europejskiego Gianluca Buonanno, w związku z postępowaniem karnym wszczętym przed sądem pierwszej instancji w Vercelli w imieniu tego posła w sprawie telefonicznych pogróżek, jakie jego zdaniem otrzymał od nieznanego rozmówcy na swój numer telefonu komórkowego w dniu 14 kwietnia 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa członkowskiego z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu tego państwa członkowskiego;

C.  mając na uwadze, że art. 68 konstytucji Republiki Włoskiej stanowi, że „członka Parlamentu nie wolno poddać przeszukaniu osobistemu lub dokonać przeszukania w jego domu, nie wolno go aresztować lub w inny sposób pozbawić wolności ani zatrzymać bez zgody Parlamentu, chyba że wykonuje się prawomocne orzeczenie sądowe lub jeżeli danego członka Parlamentu zatrzymano w trakcie popełniania przestępstwa, w przypadku którego obowiązkowo stosuje się areszt flagrante delicto; monitorowanie rozmów lub połączeń telefonicznych członka Parlamentu, lub też zajęcie jego korespondencji także wymaga takiej zgody”;

D.  mając na uwadze, że art. 4 ustawy nr 140 z 20 czerwca 2003 r. ustanawiający uregulowania wykonawcze do art. 68 konstytucji i dotyczący ścigania osób sprawujących wysokie funkcje państwowe stanowi m.in., że w razie potrzeby uzyskania danych dotyczących połączeń telefonicznych członka Parlamentu właściwy organ powinien zwrócić się o zezwolenie izby parlamentarnej, której członkiem jest dana osoba;

E.  mając na uwadze, że wniosek o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna dotyczy dostępu organu śledczego do zapisu połączeń telefonicznych numeru telefonu komórkowego członka Parlamentu w dniu, w którym – jak twierdzi – otrzymał telefony z pogróżkami;

F.  mając na uwadze, że we wniosku o uchylenie immunitetu zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli przyznaje, że nie jest jasne, czy ten przywilej parlamentarny stosuje się także w sprawach, w których członek Parlamentu miałby być ofiarą przestępstwa; mając na uwadze, że zastępca prokuratora twierdzi, iż niezależnie od tego najwłaściwsza wykładnia krajowego prawa prowadzi do wniosku, że ten przywilej powinien przysługiwać członkom Parlamentu niezależnie od ich usytuowania w postępowaniu; mając na uwadze, że zastępca prokuratora nie przedstawia jednak krajowego orzecznictwa na poparcie swojego twierdzenia;

G.  mając na uwadze, że Parlament Europejski nie jest właściwy dla wykładni krajowych przepisów o przywilejach i immunitetach członków Parlamentu; mając na uwadze, że wydaje się jednak wskazane przypomnieć, że celem art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej jest w pierwszym rzędzie zagwarantowanie niezależności posłów poprzez zapobieżenie sytuacji, w której w trakcie trwania sesji Parlamentu Europejskiego wywierano by na nich naciski w postaci gróźb aresztowania lub wszczęcia postępowania karnego; mając na uwadze, że z okoliczności niniejszej sprawy bezsprzecznie wynika, że na posła nie wywierano nacisków, ponieważ postępowanie dotyczy pogróżek zarzucanych przez samego posła jako ofiary pogróżek telefonicznych;

H.  mając na uwadze, że z powyższego wynika, iż zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli nie musiał składać wniosku o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pozyskanie danych dotyczących połączeń telefonicznych Gianluki Buonanna w dniu 14 kwietnia 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że niezależnie od powyższego wydaje się wskazane gwoli pewności prawnej, by ad cautelam przychylić się do wniosku zastępcy prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli;

1.  postanawia uchylić immunitet Gianluki Buonanna;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji zastępcy prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli we Włoszech oraz Gianluce Buonanno.

(1)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, of 20 June 2003 (GURI No 142, of 21 June 2003).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

9

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Informacja prawna