Procedure : 2016/2050(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2016

Indgivne tekster :

A8-0181/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0230

BETÆNKNING     
PDF 411kWORD 102k
24.5.2016
PE 580.770v02-00 A8-0181/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Liadh Ní Riada

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til de fem tidligere EGF-ansøgninger vedrørende detailsektoren,

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0181/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet; der henviser til, at Globaliseringsfonden kommer arbejdstagere, som er blevet afskediget fra små og mellemstore virksomheder og multinationale selskaber, til gode, uanset hvilke politikker eller interesser, der har ligget til grund for beslutningen om lukning, navnlig for så vidt angår sidstnævnte virksomheder; der henviser til, at EGF-forordningen og EU's handelspolitik i højere grad bør fokusere på, hvordan arbejdspladser, produktion og knowhow kan bevares inden for Unionen;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, som har behov herfor, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at Grækenland har indgivet ansøgning EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") i NUTS 2-regionerne Centralmakedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) og Thessalien (Θεσσαλία) (EL14), og at 557 afskedigede arbejdstagere og 543 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), fra de samme regioner forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at det var konkursen og lukningen af Supermarket Larissa ABEE der gav anledning til afskedigelserne;

D.  der henviser til, at ansøgningen blev indgivet med henvisning til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Grækenland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 6 468 000 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 10 780 000 EUR;

2.  bemærker, at det finansielle bidrag vil fokusere på 557 afskedigede arbejdstagere, hvoraf 194 personer er mænd og 363 er kvinder;

3.  minder om, at yderligere 543 unge under 30, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse eller oplæring i samme region, måske kan modtage individualiserede tilbud, såsom erhvervsvejledning under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

4.  henviser til, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de græske myndigheder den 26. november 2015 til afslutningen af evalueringen af, om betingelserne for bevilling af økonomisk tilskud var opfyldt, den 14. april 2016, hvilket blev meddelt Europa-Parlamentet den 15. april 2016;

5.  bemærker, at der ud over de 557 afskedigede arbejdstagere er 543 unge på under 30, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse eller oplæring (NEET'er), fra de samme regioner, der forventes at deltage i foranstaltningerne og modtage individualiserede tilbud, der samfinansieres fra EGF; bemærker, at de græske myndigheders anmodning om at få NEET'er inkluderet i disse foranstaltninger skyldes manglen på job i regionen sammenlignet med det høje antal arbejdssøgende, idet 73,5 % af de arbejdsløse personer har været uden beskæftigelse i over 12 måneder i Thessalien (Eurostat);

6.  bemærker, at omfanget af detailhandelen med føde-, drikke- og tobaksvarer som følge af den dybe recession i den græske økonomi, der efterfulgtes af et fald i husholdningsforbruget og købekraften i 2015, var over 30 % lavere end det tilsvarende omfang i begyndelsen af krisen i 2008; bemærker, at omsætningen hos Supermarket Larissa fulgte den samme nedadgående tendens;

7.  bemærker derfor, at Supermarket Larissa – et kooperativ bestående af en gruppe mindre købmænd, der blev grundlagt i 1986, bestående af 42 forretninger og 600 ansatte – ikke kunne overvinde sine tab og i sidste ende måtte lukke sine forretninger i andet kvartal af 2014; påpeger, at dette ikke kunne modvirkes af de iværksatte spareforanstaltninger, der bl.a. bestod i lønnedskæring (-30 %), genforhandling af lejekontrakter og udsættelse af forfaldsdatoen på regninger; bemærker, at denne situation også skyldes den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder, sammenholdt med at ECB's kvantitative lempelsespolitik ikke havde held til at kickstarte långivningen; bemærker, at dette er et dramatisk resultat af det fortsatte pres fra Grækenlands kreditorers side og af den europæiske sparepolitik;

8.  glæder sig over, at de græske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 26. februar 2016, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne nøje vil blive begrænset til maksimalt 35 % af de samlede omkostninger til den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger som fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10.  bemærker, at kooperativet var nødt til at lukke sine forretninger én efter én, selvom det gennemførte nogle spareforanstaltninger, såsom lønnedskæringer, genforhandling af lejekontrakter, udsættelse af forfaldsdatoen på regninger og reduktion af driftsomkostningerne;

11.  bemærker, at de foranstaltninger, som Grækenland planlægger for de afskedigede arbejdstagere og for NEET'er omfatter følgende kategorier: erhvervsvejledning, videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, støtte til virksomhedsetablering, deltagelsesgodtgørelse og uddannelsesstøtte samt mobilitetstillæg;

12.  bemærker det ret høje beløb (15 000 EUR), som arbejdstagere eller NEET'er, der vil starte deres egen virksomhed, vil modtage som en del af de individualiserede tilbud; bemærker, at et stort antal af de afskedigede arbejdstagere har en iværksætterbaggrund, hvilket øger deres chancer for succes i denne sektor;

13.  bemærker muligheden for, at nogle af de nye virksomheder vil tage form af sociale kooperativer, og glæder sig i denne forbindelse over de græske myndigheders bestræbelser på at styrke sektoren for social økonomi i Grækenland;

14.  bemærker vigtigheden af at indlede en oplysningskampagne for at nå ud til de NEET'er, der kunne komme i betragtning under disse foranstaltninger; erindrer om sin holdning om, at det er nødvendigt at hjælpe NEET'er på en varig og bæredygtig måde;

15.  glæder sig over det faktum, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet gennem yderligere høringer med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

16.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  understreger nødvendigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpasset erhvervsuddannelse og forventer, at de uddannelsestilbud, der er indeholdt i den samordnede pakke, både vil opfylde arbejdstagernes behov og være tilpasset erhvervsklimaet;

18.  opfordrer Kommissionen til i fremtidige forslag at oplyse nærmere om de sektorer, der har udsigt til vækst og derfor til at ansætte mennesker, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

19.  noterer sig, at de græske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter;

20.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0112.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning EGF/2015/011, Grækenland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  De græske myndigheder indgav den 26. november 2015 ansøgning EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Supermarket Larissa ABEE i Grækenland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Grækenland har besluttet i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også til 543 unge, som ikke arbejder, studerer eller er under uddannelse (NEET'er).

(5)  Som følge af Grækenlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 6 468 000 EUR.

(6)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 6 468 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [datoen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i ……………….., den

(4)På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3)i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Supermarket Larissa-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 14. april 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Grækenland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i Supermarket Larissa ABEE, der er aktivt i NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") i NUTS(4) 2-regionerne Centralmakedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) og Thessalien (Θεσσαλία) (EL14);

Dette er den femte ansøgning, som skal behandles under 2016-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 6 468 000 EUR til Grækenland. Den vedrører 557 arbejdstagere, der er blevet afskediget, og 543 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 26. november 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 10. december 2015. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De græske myndigheder anfører, at det var konkursen og lukningen af Supermarket Larissas kooperative forretninger der gav anledning til afskedigelserne som følge af de græske husholdningers tab af købekraft og det drastiske fald i långivningen til virksomheder og privatpersoner.

De individualiserede tilbud, der skal ydes til de afskedigede arbejdstagere, består af fem typer af foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere og NEET'er, der er omfattet af denne ansøgning: i) erhvervsvejledning, ii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, iii) støtte til virksomhedsetablering, iv) deltagelsesgodtgørelse og uddannelsesstøtte samt v) mobilitetstillæg. Én af foranstaltninger under erhvervsvejledningsforanstaltningerne vil bestå i at iværksætte oplysningskampagner rettet specifikt mod NEET'erne med henblik på at definere denne støttegruppe;

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De græske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Grækenland har oplyst Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering, er det nationale offentlige investeringsprogram.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 6 468 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2016.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

CO/jb D(2016)19124

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210)

Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i sag EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa og vedtaget følgende udtalelse:

EMPL og Arbejdsgruppen om Globaliseringsfonden går ind for mobilisering af fonden i forbindelse med denne ansøgning. EMPL skal i den forbindelse fremsætte visse bemærkninger uden at det stiller spørgsmålstegn ved udbetalingen af tilskuddet.

Behandlingen i EMPL byggede på følgende overvejelser:

A) Ansøgningen er indgivet i medfør af artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (forordningen om Globaliseringsfonden) og vedrører 557 arbejdstagere, der blev afskediget i Supermarket Larissa ABEE i Grækenland, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") i NACE rev. 2, i NUTS 2-regionerne Centralmakedonien og Thessalien i referenceperioden fra den 3. maj 2015 til den 3. september 2015.

B) Til støtte for, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, har Grækenland anført, at den græske økonomi for sjette år i træk befinder sig i en dyb recession (2008-2013). Ifølge ELSTAT er det græske BNP siden 2008 faldet med 25,7 procentpoint, det offentlige forbrug med 21 procentpoint, mens arbejdsløsheden er steget med 19 procentpoint. For at behandle problemet med afbetalingerne på udenlandsgælden traf den græske regering beslutning om en forhøjelse af skatterne, en strømlining af de offentlige udgifter og en nedbringelse af de offentligt ansattes lønninger samtidig med, at lønningerne i den private sektor er også blevet reduceret i et forsøg på at øge den græske økonomis konkurrenceevne. Den umiddelbare virkning af de reducerede indkomster har været et fald i forbruget, som har ramt detailsektoren, som Larissa opererer i, hårdt.

C) Arbejdstagerne blev afskediget efter Larissa Supermarkets konkurs og lukning.

D) Mere end halvdelen (65,2 %) af de afskedigede arbejdstagere var kvinder, mens 34,8 % var mænd. Langt de fleste arbejdstagere (86 %) var mellem 30 og 54 år gamle.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager om den græske ansøgning:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) Nr. 1309/2013 er opfyldt og at Grækenland derfor er berettiget til et økonomisk tilskud på EUR 6 468 000 i henhold til forordningen, hvilket udgør 60 % af de samlede omkostninger på EUR 10 780 000;

2. henviser til, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de græske myndigheder den 26. november 2015 til afslutningen af evalueringen af, om betingelserne for bevilling af økonomisk tilskud var opfyldt, den 14. april 2016, hvilket blev meddelt Europa-Parlamentet den 15. april 2016;

3. henviser til, at 543 unge under 30 fra samme region, som ikke er i arbejde eller under uddannelse, over de 557 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne og modtage personaliseret støtte, som medfinansieres af globaliseringsfonden; henviser til, at anmodningen fra de græske myndigheder om at medtage unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, i disse foranstaltninger begrundes i den manglende beskæftigelse i regionen i forhold til det høje antal arbejdssøgende, idet 73,5 % af de arbejdsløse har været uden beskæftigelse i mere end et år i Thessalia (Eurostat).

4. henviser til, at omsætningen inden for af detailhandelen for levnedsmidler, drikkevarer og tobak som følge af den alvorlige lavkonjunktur i den græske økonomi efterfulgt af et fald i husholdningernes forbrug og købekraft var 30 % lavere i 2015 end i begyndelsen af krisen i 2008; der henviser til, at omsætningen i Larissa-supermarkedet fulgte det samme mønster;

5. henviser til, at Larissa-supermarkedet, der er en andelsforening af små købmandsforretninger, ikke kunne overvinde sine tab i dette økonomiske klima på trods af stramninger i form af lønnedskæringer, genforhandling af lejekontrakter, salg af billigere produkter og nedskæring i driftsomkostningerne og var nødt til at lukke sine forretninger i 2014 efterfulgt af en nedlukning af virksomheden og efterfølgende afskedigelser, da domstolen erklærede virksomheden konkurs.

6. henviser til, at de foranstaltninger, som Grækenland foreslår til fordel for de afskedigede arbejdstagere og for de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, omfatter følgende kategorier: Erhvervsvejledning; videreuddannelse, omskoling og faglig uddannelse; støtte til virksomhedsetablering; deltagelsesgodtgørelse og uddannelsesstøtte; mobilitetstillæg;

7. henviser til betydningen af en oplysningskampagne for at nå ud til de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er berettiget til at deltage i disse foranstaltninger; minder om sin overbevisning om, at det er nødvendigt at hjælpe unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, på en varig og bæredygtig måde;

8. understreger nødvendigheden af at forbedre alle arbejdstageres muligheder for at komme i beskæftigelse ved at tilpasse uddannelsen og forventer at den uddannelse, der tilbydes i den samordnede pakke, opfylder både arbejdstagernes og erhvervslivets behov;

9. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med fremtidige forslag at fremlægge mere detaljerede oplysninger om de sektorer, hvor der er udsigter til vækst og derfor til ansættelse af arbejdstagere, og til at indsamle omfattende oplysninger om følgerne af finansiering fra Globaliseringsfonden, herunder kvaliteten af arbejdspladserne og genintegreringsprocentsatsen som følge af Globaliseringsfonden;

10. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udformet efter konsultationer med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

11. henviser til det temmelig store beløb (EUR 15 000), som vil blive udbetalt til arbejdstagere eller unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, til at starte deres egen virksomhed; henviser samtidig til, at et stort antal af de afskedigede arbejdstagere har en forretningsbaggrund, hvilket vil øge deres chancer for succes i denne sektor;

12. henviser til, at der er tendens til, at nogle af de nye virksomheder vil være sociale andelsforetagender, og glæder sig i den forbindelse over de græske myndigheders indsats for at styrke den socialøkonomiske sektor i Grækenland;

13. henviser til, at indkomststøtten vil være strengt begrænset til maksimalt 35 % af den samlede pakke af individualiserede tilbud som bestemt i forordningen; henviser til, at indkomststøtten er betinget af, at de tilsigtede modtagere aktivt deltager i jobsøgnings- og uddannelsesaktiviteter;

14. gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

15. minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud i medfør af artikel 7 i forordningen skal tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 23. maj 2016:

-  COM(2016)0210 foreslår EGF-støtte på 6 468 000 EUR til 557 afskedigede arbejdstagere (422 ansatte og 135 medarbejdende ejere) hos Supermarket Larissa ABEE. Denne virksomhed var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") i NACE rev. 2. Afskedigelserne hos Supermarket Larissa er sket i NUTS 2-regionerne Centralmakedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) og Thessalien (Θεσσαλία) (EL14).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea, Rainer Wieland

Juridisk meddelelse