Διαδικασία : 2016/2050(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0230

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 664kWORD 138k
24.5.2016
PE 580.770v02-00 A8-0181/2016

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0210 – C8–0149/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τις πέντε προηγούμενες αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ από τον τομέα λιανικών πωλήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0181/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ στηρίζει εργαζομένους που απολύθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από πολυεθνικές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή τα συμφέροντα που υπαγόρευσαν τις αποφάσεις για κλείσιμο, ιδίως των πολυεθνικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του ΕΤΠ και η εμπορική πολιτική της Ένωσης πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο πώς θα διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας, η παραγωγή και η τεχνογνωσία εντός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που βρίσκονται σε ανάγκη πρέπει να έχει δυναμισμό και να παρέχεται το ταχύτερο και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, σε συμφωνία με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 ως προς τη λήψη αποφάσεων για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για οικονομική συνδρομή του ΕΤΠ μετά τις απολύσεις στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE αναθ. 2 Κλάδος 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14), και ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 557 απολυθέντες και 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs) στις ίδιες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά την πτώχευση και το κλείσιμο της Σουπερμάρκετ Λάρισα ABEE·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων σε διάστημα τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 6 468 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους των 10 780 000 EUR·

2.  παρατηρεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει στόχο 557 εργαζομένους που απολύθηκαν, από τους οποίους 194 είναι άνδρες και 363 γυναίκες·

3.  υπενθυμίζει ότι σε άλλους 543 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια περιοχή, θα μπορούσαν να προσφερθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως επαγγελματικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις ελληνικές αρχές, στις 26 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 14 Απριλίου 2016 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου 2015·

5.  σημειώνει ότι, επιπροσθέτως προς τους 557 απολυθέντες εργαζομένους, αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα και να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στις ίδιες περιφέρειες· σημειώνει ότι το αίτημα των ελληνικών αρχών να συμπεριληφθούν και ΕΑΕΚ στα εν λόγω μέτρα οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας στην περιοχή σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό ατόμων που αναζητούν εργασία, δεδομένου ότι το 73,5% των ανέργων στη Θεσσαλία είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών (Eurostat)·

6.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, την οποία ακολούθησε πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και της αγοραστικής δύναμης, το επίπεδο των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν το 2015 κατά περισσότερο από 30% χαμηλότερο από ό,τι στις αρχές της κρίσης το 2008· σημειώνει ότι οι πωλήσεις της Σουπερμάρκετ Λάρισα ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία·

7.  σημειώνει ότι η Σουπερμάρκετ Λάρισα, ένας συνεταιρισμός μικρών παντοπωλείων που ιδρύθηκε το 1986, με 42 καταστήματα και 600 εργαζομένους, δεν μπόρεσε να καλύψει τις ζημίες της και αναγκάστηκε να κλείσει τα καταστήματά της στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2014· σημειώνει ότι τα μέτρα λιτότητας και ιδιαίτερα οι περικοπές μισθών (-30%), η επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων και η αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών δεν απέτρεψαν το κλείσιμο· σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης στη δραστική μείωση των επιχειρηματικών δανείων, σε μια συγκυρία όπου η ποσοτική χαλάρωση από την ΕΚΤ δεν οδήγησε σε επανεκκίνηση των δανειοδοτήσεων· σημειώνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δραματικό αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης που ασκούν οι πιστωτές στην Ελλάδα και της ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές άρχισαν, στις 26 Φεβρουαρίου 2016, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους, πριν από την απόφαση για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα περιοριστούν σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΕTΠ, και ότι οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι, παρόλο που ο συνεταιρισμός εφάρμοσε ορισμένα μέτρα λιτότητας, όπως περικοπές μισθών, επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων, αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών, προσφορά φθηνότερων προϊόντων και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναγκάστηκε να αρχίσει να κλείνει τα καταστήματά του το ένα μετά το άλλο·

11.  παρατηρεί ότι τα μέτρα που σχεδίασε η Ελλάδα για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τους ΕAΕK περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: επαγγελματικός προσανατολισμός· κατάρτιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση· συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση· επίδομα συμμετοχής και επίδομα κατάρτισης· επίδομα κινητικότητας·

12.  σημειώνει το μάλλον υψηλό ποσό (15 000 EUR) που πρόκειται να λάβουν, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι ή οι ΕΑΕΚ που θα ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις· σημειώνει, ταυτοχρόνως, ότι πολλοί από τους απολυμένους εργαζομένους διαθέτουν επιχειρηματικό υπόβαθρο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε αυτόν τον τομέα·

13.  επισημαίνει το ενδεχόμενο ορισμένες από τις νέες επιχειρήσεις να λάβουν τη μορφή κοινωνικών συνεταιρισμών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για ενίσχυση του τομέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα·

14.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθεί εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να ενημερωθούν οι ΕΑΕΚ που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για τα μέτρα αυτά· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη παροχής βοήθειας στους ΕΑΕΚ με μόνιμο και βιώσιμο τρόπο·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίσθηκε ύστερα από περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των δικαιούχων και κοινωνικούς εταίρους·

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

17.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα καλύπτει στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, να προσλάβει ανθρώπους και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

19.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0112.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) επιδιώκει να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 26 Νοεμβρίου 2015, η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στη Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ στην Ελλάδα. Η αίτηση συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες παρασχεθείσες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Σε συμφωνία προς το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Ελλάδα αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ, και σε 543 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (EAEK/NEETs).

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 6 468 000 EUR με βάση την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα.

(6)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 6 468 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της]*.

(4)Έγινε στ ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884)·

(4)

*   Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα σχετικά ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Σουπερμάρκετ Λάρισα και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 14 Απριλίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από τη Σουπερμάρκετ Λάρισα η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE αναθ. 2 Κλάδος 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2(4) περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14).

Αυτή είναι η πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 6 468 000 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας. Αφορά 557 εργαζομένους που απολύθηκαν και 543 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2015 και συμπληρωνόταν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 10 Δεκεμβρίου 2015. Αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι αιτία των απολύσεων ήταν η πτώχευση και το κλείσιμο των συνεταιριστικών καταστημάτων της Σουπερμάρκετ Λάρισα, μετά την πτώση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών και τη δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους απολυμένους συνίστανται σε πέντε είδη μέτρων υπέρ των απολυμένων και των ΕΑΕΚ που καλύπτονται από την αίτηση: επαγγελματικός προσανατολισμός, (ii) κατάρτιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση, (iii) συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, (iv) επίδομα συμμετοχής και επίδομα κατάρτισης, (v) επίδομα κινητικότητας. Ένα από τα μέτρα στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών απευθυνόμενων ειδικά στους ΕΑΕΚ, με σκοπό τον προσδιορισμό της ομάδας δικαιούχων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ελληνικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–  θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

–  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ για τις συλλογικές απολύσεις έχουν τηρηθεί,

–  οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

–  οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το εθνικό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 6 468 000 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την πέμπτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

CO/jb D(2016)19124

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υπόθεση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa από την Ελλάδα COM(2016) 210 τελικό

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 557 εργαζομένους στην επιχείρηση Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), στις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας εντός της περιόδου αναφοράς από τις 3 Μαΐου 2015 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2015·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδειχθεί η συνάφεια μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, η Ελλάδα αναφέρει ως επιχείρημα ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν επί έξι συναπτά έτη (από το 2008 έως το 2013) σε βαθιά ύφεση και ότι από το 2008, το ελληνικό AεγχΠ μειώθηκε κατά 25,7%, η δημόσια κατανάλωση κατά 21%, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά περίπου 19% (ELSTAT)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντεπεξέλθει στις πληρωμές του εξωτερικού χρέους, μετά το 2008 η ελληνική κυβέρνηση αύξησε τους φορολογικούς συντελεστές, προέβη σε εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και σε μείωση των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων, ενώ οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν επίσης σε μία προσπάθεια να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι άμεση συνέπεια του μειωμένου εισοδήματος ήταν η μείωση της κατανάλωσης, η οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα του λιανικού εμπορίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Σουπερμάρκετ Λάρισα·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά την πτώχευση και το κλείσιμο της Σουπερμάρκετ Λάρισα ABEE·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (65,2%) τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι γυναίκες και το 34,8% είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων (86%) είναι μεταξύ 30 και 54 ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την αίτηση της Ελλάδας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 6 468 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 10 780 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις ελληνικές αρχές, στις 26 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 14 Απριλίου 2016 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου 2015·

3.  σημειώνει ότι, επιπροσθέτως προς τους 557 απολυθέντες εργαζομένους, αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα και να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στις ίδιες περιφέρειες· σημειώνει ότι το αίτημα των ελληνικών αρχών να συμπεριληφθούν και ΕΑΕΚ στα εν λόγω μέτρα οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας στην περιοχή σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό ατόμων που αναζητούν εργασία και στο γεγονός ότι το 73,5% των ανέργων είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών στη Θεσσαλία (Eurostat)·

4.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, την οποία ακολούθησε πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και της αγοραστικής δύναμης, το 2015 το επίπεδο των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν κατά περισσότερο από 30% χαμηλότερο απ' ό, τι στις αρχές της κρίσης το 2008· σημειώνει ότι οι πωλήσεις της Σουπερμάρκετ Λάρισα ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία·

5.  σημειώνει ότι, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, ο συνεταιρισμός μικρών παντοπωλείων Σουπερμάρκετ Λάρισα, παρά τα μέτρα λιτότητας που ελήφθησαν, όπως περικοπές μισθών, επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων, προσφορά φθηνότερων προϊόντων και μείωση του κόστους λειτουργίας, δεν μπόρεσε να καλύψει τις ζημίες του και αναγκάστηκε να κλείσει τα καταστήματά του το 2014, ενώ ακολούθησαν το κλείσιμο της επιχείρησης και οι συνακόλουθες απολύσεις το 2015, όταν το δικαστήριο αποφάνθηκε επί της αίτησης πτώχευσης·

6.  παρατηρεί ότι τα μέτρα που σχεδίασε η Ελλάδα για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τους ΕAΕK περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: επαγγελματικός προσανατολισμός· κατάρτιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση· συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση· επίδομα συμμετοχής και επίδομα κατάρτισης· επίδομα κινητικότητας·

7.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθεί εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να ενημερωθούν οι ΕΑΕΚ που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για τα μέτρα αυτά· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη παροχής βοήθειας στους ΕΑΕΚ με μόνιμο και βιώσιμο τρόπο·

8.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα καλύπτει στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, να προσλάβει ανθρώπους και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίσθηκε ύστερα από περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των δικαιούχων και κοινωνικούς εταίρους·

11.  σημειώνει το μάλλον υψηλό ποσό (15 000 EUR) που πρόκειται να λάβουν, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι ή οι ΕΑΕΚ που θα ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις· σημειώνει, ταυτοχρόνως, ότι πολλοί από τους απολυμένους εργαζομένους διαθέτουν επιχειρηματικό υπόβαθρο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε αυτόν τον τομέα·

12.  επισημαίνει την πιθανή τάση να λάβουν ορισμένες από τις νέες επιχειρήσεις τη μορφή κοινωνικών συνεταιρισμών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την ενίσχυση του τομέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα·

13.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα είναι περιορίζονται αυστηρά στο 35% κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· επίσης ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης.

14.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρος

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Απ' όσο γνωρίζω πρόκειται να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 23 Μαΐου 2016:

στο έγγραφο COM(2016)0210 προτείνεται να συνεισφέρει το ΕΤΠ ποσό 6 468 000 EUR για 557 απολυθέντες εργαζομένους (422 υπαλλήλους και 135 εργαζομένους-ιδιοκτήτες) της Σουπερμάρκετ Λάρισα. Η επιχείρηση αυτή λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»). Οι απολύσεις από τη Σουπερμάρκετ Λάρισα εντάσσονται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14).

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Rainer Wieland

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου