Menettely : 2016/2050(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/05/2016 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0230

MIETINTÖ     
PDF 406kWORD 104k
24.5.2016
PE 580.770v02-00 A8-0181/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Liadh Ní Riada

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon viisi aiempaa vähittäiskaupan alaa koskevaa EGR-hakemusta,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman(4) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0181/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; ottaa huomioon, että EGR:stä on hyötyä pk-yrityksistä ja monikansallisista yrityksistä irtisanotuille työntekijöille riippumatta etenkin monikansallisten yritysten sulkemispäätöksen taustalla olevista toimintaperiaatteista tai intresseistä; ottaa huomioon, että EGR-asetuksessa ja unionin kauppapolitiikassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten unionissa voidaan turvata työpaikat, tuotanto ja osaaminen;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon se, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että Kreikka jätti hakemuksen EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)​) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Keski-Makedoniassa (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Thessaliassa (Θεσσαλία) (EL14) oli irtisanottu työntekijöitä, ja ottaa huomioon, että 557 irtisanotun työntekijän ja samoilta alueilta tulevien 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että työntekijät irtisanottiin Supermarket Larissa ABEE -yrityksen konkurssin ja sulkemisen jälkeen;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on päättynyt;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 6 468 000 euroa eli 60 prosenttia 10 780 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että rahoitustuki kohdennetaan 557 vähennetylle työntekijälle, joista 194 on miehiä ja 363 naisia;

3.  muistuttaa, että samalla alueella lisäksi 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa alle 30-vuotiasta nuorta voisi saada yksilöllisiä palveluja, kuten nuorisotyöttömyysaloitteen mukaista ammatillista ohjausta;

4.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun se vastaanotti Kreikan viranomaisten hakemuksen 26. marraskuuta 2015, ja päättyi siihen, että se sai arvionsa rahoitusosuuden myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 14. huhtikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. huhtikuuta 2015;

5.  panee merkille, että 557 irtisanotun työntekijän ja samoilta alueilta tulevien 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin ja saavan EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja; panee merkille, että Kreikan viranomaisten pyyntö työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sisällyttämisestä näihin toimenpiteisiin johtuu siitä, että työpaikkoja on alueella hyvin vähän suhteessa työtä hakevien suureen lukumäärään ja että Thessaliassa 73,5 prosenttia työttömistä on ollut työttöminä yli 12 kuukautta (Eurostat);

6.  panee merkille, että Kreikan talouden syvän laman, jota seurasi kotitalouksien kulutuksen ja ostovoiman lasku, seurauksena elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskaupan määrät olivat vuonna 2015 yli 30 prosenttia pienemmät kuin kriisiä edeltävät määrät vuonna 2008; toteaa, että Supermarket Larissan myynti laski samalla tavalla;

7.  toteaa, että pienten elintarvikemyymälöiden vuonna 1986 perustettu osuuskunta Supermarket Larissa, jolla oli 42 kauppaa ja 600 työntekijää, ei tämän vuoksi kyennyt selviytymään tappioistaan ja sen piti sulkea myymälänsä vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä; painottaa, että säästötoimenpiteet, kuten palkkojen leikkaukset (-30 prosenttia), vuokraneuvottelut ja laskujen eräpäivien lykkääminen, eivät auttaneet asiaa; korostaa, että tilanne on seurausta myös yrityksille myönnettyjen lainojen jyrkästä vähenemisestä, sillä EKP:n määrällisellä helpotuksella ei kyetty antamaan uutta potkua lainanannolle; toteaa, että tilanne on dramaattinen tulos luotonantajien jatkuvasta painostuksesta Kreikkaa kohtaan ja unionin säästöpolitiikasta;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Kreikan viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 26. helmikuuta 2016 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

9.  toteaa myös, että tulotukitoimenpiteet saavat EGR-asetuksen mukaisesti olla ehdottomasti enintään 35 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista ja että näiden toimien ehtona on asianomaisten edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai koulutustoimiin;

10.  toteaa, että vaikka osuuskunta toteutti eräitä säästötoimenpiteitä, joiden puitteissa se leikkasi palkkoja, neuvotteli vuokrista, lykkäsi laskujen eräpäiviä, tarjosi halvempia tuotteita ja vähensi toimintakustannuksia, sen oli alettava sulkea kauppoja yksi toisensa jälkeen;

11.  toteaa, että Kreikan hallituksen suunnittelemat toimet irtisanottujen työntekijöiden ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien hyväksi ovat seuraavanlaisia: ammatillinen ohjaus, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, tuki yrityksen perustamiseen, osallistumisavustukset ja koulutusavustukset, liikkuvuusavustus;

12.  panee merkille, että oman yrityksen perustavat työntekijät tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat voivat saada melko suuren summan (15 000 euroa) osana yksilöllisiä palveluja; toteaa myös, että monilla irtisanotuilla työntekijöillä on yrittäjätausta, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan onnistua tällä alalla;

13.  panee merkille, että eräät uusista yrityksistä saatetaan perustaa sosiaalisina osuuskuntina, ja pitää tässä yhteydessä myönteisinä Kreikan viranomaisten toimia yhteisötalouden alan vahvistamiseksi Kreikassa;

14.  toteaa, että on tärkeää käynnistää tiedotuskampanja, jotta voidaan saavuttaa sellaiset työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka voivat saada tukea näistä toimenpiteistä; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria olisi autettava jatkuvalla ja pysyvällä tavalla;

15.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa kuultiin edelleen edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia;

16.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17.  korostaa, että kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä olisi parannettava mukautetulla koulutuksella, ja odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus täyttää sekä työntekijöiden että liiketoimintaympäristön tarpeet;

18.  kehottaa komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvunäkymiä ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleenintegroitumisasteesta;

19.  toteaa Kreikan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

21.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

22.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

23.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0112.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Kreikka esitti 26 päivänä marraskuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa EGR:n rahoitustuen saamiseksi Supermarket Larissa ABEE -yrityksen Kreikassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta täydennettiin lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kreikka on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 543:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 6 468 000 euroa rahoitustuen antamiseksi Kreikan hakemuksen perusteella.

(6)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 6 468 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]*.

(4)Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Parlamentti lisää päivämäärän ennen kuin päätös julkaistaan EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Supermarket Larissaa koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 14. huhtikuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Kreikan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason(4) alueilla Keski-Makedoniassa (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Thessaliassa (Θεσσαλία) toimivasta Supermarket Larissa ABEE -yrityksestä vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on viides vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee yhteensä 6 468 000 euron käyttöönottoa EGR:stä Kreikan hyväksi. Sen kohteena on 557 vähennettyä työntekijää ja 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta.

Hakemus lähetettiin komissiolle 26. marraskuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 10. joulukuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Kreikan viranomaisten mukaan työntekijävähennysten syynä ovat Supermarket Larissa -osuuskuntaan kuuluvien myymälöiden konkurssi ja sulkeminen, kun kreikkalaisten kotitalouksien ostovoima heikkeni rajusti ja yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettyjen lainojen määrä väheni jyrkästi.

Vähennetyille työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat viidentyyppisistä toimista: i) ammatillinen ohjaus, ii) koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, iii) tuki yrityksen perustamiseen, iv) osallistumisavustukset ja koulutusavustukset ja v) liikkuvuusavustus. Yksi ammatillisen ohjauksen toimi on tiedotuskampanjat nimenomaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille edunsaajaryhmän määrittämiseksi.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Kreikan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

–  kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu

–  suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

–  suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Kreikka on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen esi- tai yhteisrahoitus järjestetään kansallisesta julkisten investointien ohjelmasta.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 6 468 000 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä viides budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

CO/jb D(2016)19124

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta hakemuksen EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, Kreikka (COM(2016)0210) perusteella

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa perustella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 557 työntekijän irtisanomista NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla toimivan Supermarket Larissan palveluksesta NUTS 2 -tason alueilla Keski-Makedoniassa ja Thessaliassa viiteajanjakson 3. toukokuuta 2015 – 3. syyskuuta 2015 aikana.

B) Osoittaakseen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 546/2009 käsiteltyyn maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin, Kreikka väittää, että Kreikan talous oli syvässä taantumassa kuusi perättäistä vuotta (2008–2013) ja että vuodesta 2008 lähtien Kreikan BKT on supistunut 25,7 prosenttia ja julkinen kulutus 21 prosenttia ja työllisyys kasvanut noin 19 prosenttia (ELSAT). Voidakseen huolehtia ulkomaisen velan takaisinmaksuista, Kreikan hallitus on vuodesta 2008 lähtien kasvattanut veroastetta, virtaviivaistanut julkista varainkäyttöä ja laskenut julkisten viranhaltijoiden palkkoja. Myös yksityisen sektorin palkat ovat laskeneet kun on pyritty parantamaan Kreikan talouden kilpailukykyä. Supistuneiden tulojen välittömänä seurauksena oli, että kulutus laski, mikä vaikutti voimakkaasti vähittäiskaupan alaan, jolla Supermarket Larissa toimii.

C) Työntekijät irtisanottiin Supermarket Larissa ABEE -yrityksen konkurssin ja sulkemisen jälkeen.

D) Yli puolet eli 65,2 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on naisia ja 34,8 prosenttia miehiä. Suurin osa (85 prosenttia) työntekijöistä on 30–54-vuotiaita.

Siksi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Kreikan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseensä:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 6 468 000 euroa eli 60 prosenttia 10 780 000 euron kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun se vastaanotti Kreikan viranomaisten hakemuksen 26. marraskuuta 2015, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitusosuuden myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 14. huhtikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. huhtikuuta 2015;

3. panee merkille, että 557 irtisanotun työntekijän ja samoilta alueilta tulevien 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin ja saavan EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja; panee merkille, että Kreikan viranomaisten pyyntö työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien sisällyttämisestä näihin toimenpiteisiin johtuu siitä, että työpaikkoja on alueella hyvin vähän suhteessa työtä hakevien suureen lukumäärään ja että Thessaliassa 73,5 prosenttia työttömistä on ollut työttöminä yli 12 kuukautta (Eurostat);

4. panee merkille, että Kreikan talouden syvän laman, jota seurasi kotitalouksien kulutuksen ja ostovoiman lasku, seurauksena elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskaupan määrät olivat vuonna 2015 yli 30 prosenttia pienemmät kuin kriisiä edeltävät määrät vuonna 2008; toteaa, että Supermarket Larissan myynti laski vastaavalla tavalla;

5. panee merkille, että tässä taloudellisessa ympäristössä Supermarket Larissa, joka on pienten sekatavarakauppojen osuuskunta, ei kyennyt korvamaan tappioitaan huolimatta säästötoimenpiteistä palkkoja leikkaamalla, neuvottelemalla uudelleen vuokrasopimuksista, ehdottamalla halvempia tuotteita ja vähentämällä toimintakuluja, vaan joutui sulkemaan kaupat vuonna 2014 ja sen jälkeen koko yrityksen, ja kun tuomioistuin antoi konkurssipyyntöä koskevan tuomion vuonna 2015, irtisanomaan työntekijät;

6. toteaa, että Kreikan hallituksen suunnittelemat toimet irtisanottujen työntekijöiden ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien hyväksi ovat seuraavanlaisia: ammatillinen ohjaus; koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus; tuki yrityksen perustamiseen; osallistumisavustukset ja koulutusavustukset; liikkuvuusavustus;

7. toteaa, että on tärkeää käynnistää tiedotuskampanja, jotta voidaan saavuttaa sellaiset työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat, jotka voivat saada tukea näistä toimenpiteistä; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia olisi autettava jatkuvalla ja pysyvällä tavalla;

8. korostaa, että kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä olisi parannettava mukautetulla koulutuksella, ja odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus täyttää sekä työntekijöiden että liiketoimintaympäristön tarpeet;

9. kehottaa komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvunäkymiä ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleenintegroitumisasteesta;

10. pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa kuultiin edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia;

11. panee merkille, että oman yrityksen perustavat työntekijät tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat voivat saada melko suuren summan (15 000 euroa) osana yksilöllisiä palveluja; toteaa myös, että monilla irtisanotuilla työntekijöillä on yrittäjätausta, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan onnistua tällä alalla;

12. panee merkille, että eräät uusista yrityksistä perustetaan mahdollisesti sosiaalisen osuuskunnan muodossa, ja pitää tässä yhteydessä myönteisinä Kreikan viranomaisten toimia yhteisötalouden alan vahvistamiseksi Kreikassa;

13. panee merkille, että tulotukien ehdottomaksi enimmäismääräksi on asetettu 35 prosenttia yksilöllisten toimenpiteiden kokonaispaketista asetuksen mukaisesti; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

14. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Iskra Mihaylovan 4. toukokuuta 2016 päivätty kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Jean Arthuisille

Käännös

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 23. toukokuuta 2016.

  Komission ehdotuksessa COM(2016)0210 esitetään 6 468 000 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä 557:ää Supermarket Larissa ABEE -yrityksestä vähennettyä  työntekijää (joista 422 oli normaaleja työntekijöitä ja 135 omistaja-työntekijöitä) varten. Yritys toimii NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitetulla toimialalla. Supermarket Larissan toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiallisesti NUTS 2 -tason alueille Keski-Makedonia (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) ja Thessalia (Θεσσαλία) (EL14).

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea, Rainer Wieland

Oikeudellinen huomautus