Postopek : 2016/2050(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0181/2016

Predložena besedila :

A8-0181/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0230

POROČILO     
PDF 631kWORD 128k
24.5.2016
PE 580.770v02-00 A8-0181/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Liadh Ní Riada

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju petih predhodnih vlog ESPG, povezanih z maloprodajnim sektorjem,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0181/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela; ker ESPG koristi delavcem, ki so bili odpuščeni iz malih in srednjih podjetij in multinacionalk, neodvisno od politik ali interesov, ki so privedli do sklepa o zaprtju, zlasti za slednje; ker bi se morali uredba o ESPG in trgovinska politika Unije dodatno osredotočiti na to, kako ohraniti delovna mesta, proizvodnjo in strokovno znanje v Uniji;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za delavce, ki jo potrebujejo, dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je Grčija vložila vlogo EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanj v gospodarskem sektorju v oddelku 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili) v regijah na ravni 2 NUTS Osrednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) in Tesalija (Θεσσαλία) (EL14), in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 557 odpuščenih delavcev in tudi 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let ter prihajajo iz istih regij; ker so bili delavci odpuščeni po stečaju in zaprtju podjetja Supermarket Larissa ABEE;

D.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so jih odpustili njegovi dobavitelji ali proizvajalci v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 6.468.000 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 10.780.000 EUR;

2.  ugotavlja, da je finančni prispevek namenjen 557 presežnim delavcem, od katerih je 194 moških in 363 žensk;

3.  ugotavlja, da naj bi bile tudi za 543 mladih, ki so mlajši od 30 let in niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo ter prihajajo iz iste regije, na voljo prilagojene storitve, kot je poklicno usmerjanje iz pobude za zaposlovanje mladih;

4.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge grških organov 26. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 14. aprila 2016, Parlament pa je obvestila 15. aprila 2016;

5.  ugotavlja, da naj bi v ukrepih poleg 557 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let ter prihajajo iz istih regij, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG; ugotavlja, da so grški organi za vključitev NEET v te ukrepe zaprosili zaradi pomanjkanja delovnih mest v regiji, če jih primerjamo z visokim številom iskalcev zaposlitve, saj je v Tesaliji 73,5 % brezposelnih oseb brezposelnih že več kot 12 mesecev (Eurostat);

6.  ugotavlja, da je bila posledica globoke recesije v grškem gospodarstvu upad porabe v gospodinjstvih in kupne moči, pri čemer je bil obseg trgovine na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki leta 2015 za več kot 30 % manjši od obsega v letu 2008 ob začetku krize; ugotavlja, da je prodaja v podjetju Supermarket Larissa sledila temu upadu;

7.  zato ugotavlja, da podjetje Supermarket Larissa, zadruga manjših trgovin z živili, ki je bilo ustanovljeno leta 1986, je imelo 42 trgovin in je zaposlovalo 600 delavcev, ni moglo preseči izgub in je moralo svoje trgovine zapreti v drugem četrtletju leta 2014; opozarja, da tega niso mogli preprečiti niti varčevalni ukrepi, zlasti znižanje plač (-30 %), ponovno pogajanje o najemninah in prestavljanje datuma zapadlosti računov; ugotavlja, da je to stanje tudi posledica drastičnega zmanjšanja posojil podjetjem v času, ko kvantitativno rahljanje ECB ni uspelo oživiti posojil; ugotavlja, da je ta primer dramatična posledica nenehnega pritiska upnikov na Grčijo in evropskih varčevalnih politik;

8.  pozdravlja dejstvo, da so začeli grški organi prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 26. februarja 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

9.  ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku strogo omejeni na največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

10.  ugotavlja, da je zadruga morala, četudi je uporabila nekatere varčevalne ukrepe, kot so znižanje plač, ponovno pogajanje o najemninah, prestavljanje datumov zapadlosti računov, ponudba cenejših izdelkov in zmanjšanje operativnih stroškov, začeti zapirati trgovine eno za drugo;

11.  ugotavlja, da načrtovani ukrepi Grčije za odpuščene delavce in za NEET spadajo v naslednje kategorije: poklicno usmerjanje; usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje; prispevek za ustanovitev podjetja; nadomestilo za udeležbo in usposabljanje; nadomestilo za mobilnost;

12.  je seznanjen z razmeroma visokim zneskom (15.000 EUR), ki naj bi ga kot del prilagojenih storitev prejeli delavci oziroma NEET, ki bodo ustanovili svoje podjetje; hkrati ugotavlja, da ima veliko število presežnih delavcev podjetniške izkušnje, kar povečuje njihove možnosti za uspeh v tem sektorju;

13.  je seznanjen z možnostjo, da bodo nekatera nova podjetja prevzela obliko socialnih zadrug, in v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja grških oblasti za izboljšanje sektorja socialnega gospodarstva v Grčiji;

14.  ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati informacijsko kampanjo, da bi dosegli NEET, ki bi bili lahko upravičeni do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba NEET pomagati na stalen in trajnosten način;

15.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen po dodatnih posvetovanjih s predstavniki upravičencev in socialnimi partnerji;

16.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  poudarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanje, in pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadovoljilo potrebe tako delavcev kot poslovnega okolja;

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi več podrobnosti v prihodnjih predlogih o sektorjih, ki imajo možnosti za rast, in v ta namen zaposli ljudi, kakor tudi zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

19.  ugotavlja, da so grški organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije;

20.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

21.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0112.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (

vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), in zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Grčija je 26. novembra 2015 vložila vlogo EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za finančni prispevek iz ESPG po odpustih v Supermarketu Larissa ABEE v Grčiji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 se je Grčija odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 543 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 6.468.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Grčija.

(6)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 6.468.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa]*.

(4)V

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*  Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Supermarket Larissa in predlog Komisije

Komisija je 14. aprila 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Grčije, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni v podjetju Supermarket Larissa ABEE v panogi, razvrščeni v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v regijah na ravni 2 NUTS(4) Osrednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) in Tesalija (Θεσσαλία) (EL14).

To je peta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016, zadeva pa uporabo skupnega zneska 6.468.000 EUR iz ESPG za Grčijo. Nanaša se na 557 presežnih delavcev in 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

Vloga je bila Komisiji poslana 26. novembra 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 10. decembra 2015. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Grški organi navajajo, da je odpuščanje presežnih delavcev posledica stečaja in zaprtja zadružnih trgovin podjetja Supermarket Larissa zaradi padca kupne moči grških gospodinjstev in drastičnega zmanjšanja posojil podjetjem in posameznikom.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo presežnim delavcem, zajemajo pet vrst ukrepov za presežne delavce in NEET, zajete v tej vlogi: poklicno usmerjanje, (ii) usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, (iii) prispevek za ustanovitev podjetja, (iv) nadomestilo za udeležbo in usposabljanje, (v) nadomestilo za mobilnost. Eden od ukrepov v okviru poklicnega usmerjanja vključuje začetek izvajanja informacijske kampanje, namenjene zlasti NEET, da bi se opredelila skupina upravičencev.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Grški organi so predložili vsa potrebna zagotovila glede naslednjega:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Grčija je obvestila Komisijo, da je program javnih naložb vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 6.468.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CO/jb D(2016)19124

G. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa iz Grčije (COM(2016)0210)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev sklada ESPG za primer EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 557 delavcev v podjetju Supermarket Larissa ABEE v Grčiji, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v regijah NUTS na ravni 2 Osrednja Makedonija in Tesalija, ki so postali presežni v referenčnem obdobju od 3. maja 2015 do 3. septembra 2015;

B)  ker Grčija povezavo med odpusti ter svetovno finančno in gospodarsko krizo, kot je obravnavana v Uredbi (ES) št. 546/2009, utemeljuje s tem, da je bilo grško gospodarstvo šest let zapored v globoki recesiji (od 2008 do 2013), od leta 2008 pa se je grški BDP zmanjšal za 25,7 %, javna poraba za 21 %, medtem ko se je brezposelnost povečala za približno 19 % (ELSTAT); ker je grška vlada za odplačilo zunanjih dolgov od leta 2008 povečala davčne stopnje, racionalizirala javne odhodke in znižala plače javnih uslužbencev, plače v zasebnem sektorju so se tudi znižale v želji, da bi se povečala konkurenčnost grškega gospodarstva; ker je bila neposredna posledica nižjih prihodkov upad porabe, ki je močno vplival na maloprodajni sektor, v katerem deluje podjetje Supermarket Larissa;

C)  ker so bili delavci odpuščeni po stečaju in zaprtju podjetja Supermarket Larissa ABEE;

D)  ker je več kot polovica (65,2 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, žensk, moških pa je 34,8 %; ker je velika večina (86 %) delavcev starih med 30 in 54 let.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Grčije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 6.468.000 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 10.780.000 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge grških organov 26. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 14. aprila 2016, Parlament pa je obvestila 15. aprila 2016;

3.  ugotavlja, da naj bi v ukrepih poleg 557 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let ter prihajajo iz istih regij, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG; ugotavlja, da so grški organi za vključitev NEET v te ukrepe zaprosili zaradi pomanjkanja delovnih mest v regiji, če jih primerjamo z visokim številom iskalcev zaposlitve, saj je v Tesaliji 73,5 % brezposelnih oseb brezposelnih že več kot 12 mesecev (Eurostat);

4.  ugotavlja, da je bila posledica globoke recesije v grškem gospodarstvu upad porabe v gospodinjstvih in kupne moči, pri čemer je bil obseg trgovine na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki leta 2015 za več kot 30 % manjši od obsega v letu 2008 ob začetku krize; ugotavlja, da je prodaja v podjetju Supermarket Larissa sledila temu upadu;

5.  ugotavlja, da v tem gospodarskem okolju podjetje Supermarket Larisa, zadruga malih trgovin z živili, kljub varčevalnim ukrepom, znižanju plač, ponovnemu pogajanju o najemninah, ponujanju cenejših izdelkov in zmanjšanju stroškov poslovanja ni moglo preseči izgub in je moralo trgovine v letu 2014 zapreti, čemur je sledilo zaprtje podjetja in posledično odpuščanje v letu 2015, ko je sodišče odločilo o stečaju;

6.  ugotavlja, da načrtovani ukrepi Grčije za odpuščene delavce in za NEET spadajo v naslednje kategorije: poklicno usmerjanje; usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje; prispevek za ustanovitev podjetja; nadomestilo za udeležbo in usposabljanje; nadomestilo za mobilnost;

7.  ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati informacijsko kampanjo, da bi dosegli NEET, ki bi bili lahko upravičeni do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba NEET pomagati na stalen in trajnosten način;

8.  poudarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanje, in pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadovoljilo potrebe tako delavcev kot poslovnega okolja;

9.  poziva Komisijo, naj zagotovi več podrobnosti v prihodnjih predlogih o sektorjih, ki imajo možnosti za rast, in v ta namen zaposli ljudi, kakor tudi zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

10.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen po dodatnih posvetovanjih s predstavniki upravičencev in socialnimi partnerji;

11.  je seznanjen z razmeroma visokim zneskom (15.000 EUR), ki naj bi ga kot del prilagojenih storitev prejeli delavci oziroma NEET, ki bodo ustanovili svoje podjetje; hkrati ugotavlja, da ima veliko število presežnih delavcev podjetniške izkušnje, kar povečuje njihove možnosti za uspeh v tem sektorju;

12.  ugotavlja, da obstaja težnja, da bodo nekatera nova podjetja prevzela obliko socialnih zadrug, in v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja grških oblasti za izboljšanje sektorja socialnega gospodarstva v Grčiji;

13.  ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore strogo omejeni na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kot je določeno v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

14.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani gospod Arthuis,

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 23. maja 2016:

  COM(2016)0210 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.468.000 EUR za 557 odpuščenih delavcev (422 zaposlenih in 135 delavcev lastnikov) iz podjetja Supermarket Larissa ABEE. To podjetje deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili). Do odpuščanja v podjetju Supermarket Larissa je prišlo v regijah NUTS na ravni 2 Osrednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) in Tesalija (Θεσσαλία) (EL14).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj Vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Rainer Wieland

Pravno obvestilo