Διαδικασία : 2016/0067(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0257

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 646kWORD 81k
26.5.2016
PE 578.814v02-00 A8-0186/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA)

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA)

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(06925)2016),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του ΠΟΕ, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (06926)/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0141/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0186/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Οργανισμό Διεθνούς Εμπορίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη συμφωνία για την τεχνολογία των πληροφοριών (ΙΤΑ) συνήφθη στην υπουργική σύνοδο της Σιγκαπούρης, τον Δεκέμβριο του 1996, και τέθηκε σε ισχύ το 1997. Μολονότι αρχικά την υπέγραψαν μόνο 29 κράτη μέλη του ΠΟΕ, σήμερα η συμφωνία αριθμεί 82 συμμετέχοντες.

Η ITA επιβάλλει σε κάθε συμμετέχοντα να καταργεί και να παγιώνει στο μηδέν τους τελωνειακούς δασμούς, στη βάση της αρχής του μάλλον ευνοουμένου κράτους, για όλα τα προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που καλύπτονται. Η ITA καλύπτει περίπου 200 δασμολογικές κλάσεις, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, αλλά και μονάδες εισόδου, εξαρτήματα και μηχανήματα για την παραγωγή προϊόντων ΤΠ. Η δασμολογική απαλλαγή των συμμετεχόντων στην ΙΤΑ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην τεράστια ανάπτυξη και επέκταση του εμπορίου που γνώρισε ο κλάδος κατά τα 20 περίπου έτη εφαρμογής της ΙΤΑ. Το εμπόριο στον κλάδο τετραπλασιάστηκε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η τεχνολογική πρόοδος έχει αλλάξει ριζικά τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, ενώ η κάλυψη της ITA παρέμεινε η ίδια.

Τον Μάιο του 2012, έξι μέρη (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν και Κόστα Ρίκα) ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση της κάλυψης προϊόντων από την ΙΤΑ. Σε αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια 21 ακόμη μέρη της συμφωνίας. Στις 24 Ιουλίου 2015 επιτεύχθηκε συμφωνία για έναν κατάλογο 201 επιπλέον προϊόντων ΤΠ. Το ετήσιο εμπόριο αυτών των 201 προϊόντων αποτιμάται σε πάνω από 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά έτος και αντιπροσωπεύει το 10% περίπου του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου σήμερα.

Μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται στη συμφωνία αυτή περιλαμβάνονται ημιαγωγοί νέας γενιάς, συστήματα πλοήγησης GPS, ιατρικός εξοπλισμός περιλαμβανομένων των μηχανημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, εργαλεία κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων, δορυφόροι τηλεπικοινωνιών και οθόνες αφής.

Βάσει της συμφωνίας, οι συμμετέχοντες έπρεπε να παρουσιάσουν χρονοδιαγράμματα με τις δεσμεύσεις σταδιακής κατάργησης των δασμών για όλα τα προϊόντα, στη διάρκεια μιας περιόδου έως επτά ετών (3 έτη για τα κοινά προϊόντα, 5 έτη για ευαίσθητα προϊόντα και 7 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, περίπου το 65% των δασμών θα καταργηθούν εντελώς την 1η Ιουλίου 2016. Το 2019, σχεδόν όλες οι εισαγωγές των καλυπτόμενων προϊόντων θα είναι αδασμολόγητες. 

Η συμφωνία υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση της ΙΤΑ (και οι πίνακες που περιέχουν τις δεσμεύσεις σταδιακής κατάργησης που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες) εγκρίθηκε από τους υπουργούς των χωρών που συμμετέχουν στις 16 Δεκεμβρίου 2015, στη 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι.

Η ΕΕ πραγματοποιεί εξαγωγές αξίας 189 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προϊόντα που καλύπτονται από τη διεύρυνση της ΙΤΑ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά τις περικοπές των δασμών. Η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, αλλά και για τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν εισαγόμενα εξαρτήματα. Ωστόσο, ορισμένοι τομείς θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Συνεπώς, η εισηγήτρια επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ διαπραγματεύτηκε μεγαλύτερα χρονοδιαγράμματα σταδιακής κατάργησης των δασμών για ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δασμών για μη ευαίσθητα προϊόντα θα καταργηθούν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η διεύρυνση της ΙΤΑ αποτελεί ορόσημο, διότι συνιστά την πρώτη συμφωνία σημαντικής περικοπής δασμών από τότε που ιδρύθηκε ο ΠΟΕ, και εμπεριέχει τεράστιο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης του ΑΕγχΠ· κατά συνέπεια, η εισηγήτρια προτείνει να συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συμφωνία αυτή, θα ήθελε όμως να υπογραμμίσει ότι, για να μπορέσει η ΕΕ να επωφεληθεί στον μέγιστο βαθμό από τη συμφωνία, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και άλλων μερών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Georg Mayer

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου