Procedūra : 2016/0067(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0186/2016

Pateikti tekstai :

A8-0186/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0257

REKOMENDACIJA     ***
PDF 567kWORD 77k
26.5.2016
PE 578.814v02-00 A8-0186/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06925/2016),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. PPO Ministrų deklaraciją dėl prekybos informacinių technologijų produktais išplėtimo (06926/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0141/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8–0186/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Pasaulio prekybos organizacijai.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pirmasis Susitarimas dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) buvo sudarytas 1996 m. gruodžio mėn. per Singapūre vykusią Ministrų konferenciją ir įsigaliojo 1997 m. Nors iš pradžių šį susitarimą sudarė tik 29 PPO šalys, dabar prie ITS prisijungusių šalių yra 82.

ITS reikalaujama, kad kiekvienas dalyvis įsipareigotų panaikinti muitus ir taikytų nulinę muito normą visiems į šį susitarimą įtrauktiems informacinių technologijų (toliau – IT) produktams laikantis didžiausio palankumo statuso principo. ITS apima maždaug 200 tarifų eilučių, įskaitant kompiuterius, telefonus, taip pat IT prekėms gaminti skirtas žaliavas, sudedamąsias dalis ir įrangą. Labai svarbus vaidmuo teko ITS dalyvių taikomam bemuičiam režimui – dėl jo per beveik 20 ITS taikymo metų nepaprastai išaugo ir išsiplėtė prekybos apimtis IT sektoriuje. Prekyba šiame sektoriuje išaugo keturgubai. Tačiau dėl vykusios technologinės pažangos per šį laikotarpį IT sektorius neatpažįstamai pasikeitė, o ITS taikymo sritis išliko tokia pati.

2012 m. gegužės mėn. šešios šalys (ES, JAV, Japonija, Korėja, Taivanas ir Kosta Rika) pradėjo derybas, siekdamos išplėsti produktų, kuriems taikomas šis susitarimas, sąrašą. Prie jų prisijungė dar 21 narė. 2015 m. liepos 24 d. susitarta dėl papildomo sąrašo, į kurį įtrauktas 201 IT produktas. Kasmet prekyba šiuo 201 produktu viršija 1,3 trln. JAV dolerių ir šiuo metu sudaro maždaug 10 proc. visos pasaulinės prekybos apimties.

Tarp produktų, kuriems taikomas šis susitarimas, yra naujosios kartos puslaidininkiai, GPS navigacijos sistemos, medicinos priemonės, apimančios magnetinio rezonanso vaizdo formuotuvus, spausdintinėms grandinėms produkuoti skirta mašininė įranga, telekomunikacijų palydovai ir jutikliniai ekranai.

Pagal šį susitarimą dalyviai turėjo pateikti tvarkaraščius, apimančius įsipareigojimus palaipsniui sumažinti visiems produktams taikomus muitus per iki septynerių metų truksiantį muitų panaikinimo laikotarpį (treji metai normaliam mažinimui, penkeri metai – jautriems importui produktams ir septyneri metai išimtinais atvejais). Per šias derybas sutarta iki 2016 m. liepos 1 d. visiškai panaikinti maždaug 65 proc. tarifų eilučių. Iki 2019 m. beveik visiems atitinkamiems importuojamiems produktams muitas nebebus taikomas.

2015 m. gruodžio 16 d. 10-ojoje PPO ministrų konferencijoje Nairobyje dalyvaujančiųjų šalių ministrai susitarimą priėmė kaip Deklaraciją dėl ITS išplėtimo (ir tvarkaraščius, kuriuose pateikti dalyvių muitų mažinimo įsipareigojimai).

ES eksportuoja į išplėstą ITS taikymo sritį patenkančių produktų už 189 mlrd. EUR ir tikimasi, kad sumažinus tarifus ši suma gerokai padidės. Dėl šio susitarimo sumažės kainos vartotojams, taip pat kainos gamintojams, kurie priklauso nuo importuojamų sudedamųjų dalių. Vis dėlto kai kuriuose sektoriuose padidės konkurencija. Taigi pranešėjai malonu matyti, kad ES susiderėjo dėl ilgesnio kai kuriems produktams, kurie laikomi importui jautriais, taikomo muitų mažinimo laikotarpio, o daugelis importui nejautrių produktų tarifų bus panaikinti susitarimui įsigaliojus.

ITS išplėtimas yra istorinis susitarimas – tai pirmas nuo PPO įkūrimo didelės svarbos susitarimas dėl tarifų mažinimo, jis turi didelį darbo vietų kūrimo ir BVP didinimo potencialą, taigi pranešėja siūlo, kad Europos Parlamentas pritartų susitarimo sudarymui, tačiau ji nori pabrėžti, jog norint, kad susitarimas ES būtų visapusiškai naudingas, svarbu užtikrinti, kad prie jo prisijungtų daugiau narių.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde, Georg Mayer

Teisinis pranešimas