Procedure : 2016/0067(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0186/2016

Ingediende teksten :

A8-0186/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0257

AANBEVELING     ***
PDF 351kWORD 71k
26.5.2016
PE 578.814v02-00 A8-0186/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van de Verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA)

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BEKNOPTE MOTIVERING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van de Verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA)

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06925/2016),

–  gezien de Ministeriële Verklaring van de WTO betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten van 16 december 2015 (06926/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de eerste alinea van artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0141/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0186/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan de Wereldhandelsorganisatie.


BEKNOPTE MOTIVERING

De eerste overeenkomst inzake informatietechnologie (ITA) werd door 29 lidstaten van de WTO gesloten tijdens de ministeriële conferentie van Singapore in december 1996 en trad in werking in 1997. Hoewel aanvankelijk slechts 29 WTO-leden de overeenkomst sloten, heeft de ITA nu 82 deelnemers.

In de ITA is vastgesteld dat elke deelnemer de douanerechten moet afschaffen en tot nul moet verlagen op basis van het beginsel van de meest begunstigde natie voor alle informatietechnologieproducten (IT-producten) die onder de overeenkomst vallen. De ITA omvat ongeveer 200 tarieflijnen, met inbegrip van computers en telefoons, maar ook grondstoffen, onderdelen en apparatuur voor de productie van IT-producten. De rechtenvrije behandeling door de ITA-deelnemers heeft een belangrijke rol gespeeld bij de enorme ontwikkeling en uitbreiding van de handel die de IT-sector heeft gekend in de bijna 20 jaar waarin de ITA van toepassing is. De handel in de sector is verviervoudigd. Tijdens die periode heeft de technologische vooruitgang de IT-sector echter onherkenbaar veranderd terwijl het toepassingsgebied van de ITA hetzelfde is gebleven.

In mei 2012 zijn zes landen onderhandelingen gestart om meer producten onder de overeenkomst te laten vallen (EU, VS, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Costa Rica). 21 overige deelnemers hebben zich bij hen aangesloten. Op 24 juli 2015 werd een overeenkomst gesloten over een aanvullende lijst van 201 IT-producten. De jaarlijkse handel in deze 201 producten wordt geschat op meer dan 1,3 triljoen USD per jaar, goed voor ongeveer 10% van de totale wereldhandel vandaag.

Onder de producten die onder deze overeenkomst vallen zijn halfgeleiders van de nieuwe generatie, GPS-navigatiesystemen, medische producten met MRI-machines, machinegereedschap voor de fabricage van geprinte circuits, telecommunicatiesatellieten en touch screens.

Na deze overeenkomst moesten de deelnemers tijdschema's presenteren voor de afschaffingstermijnen voor alle producten, gedurende een afbouwperiode van tot zeven jaar (3 jaar voor normale producten, 5 jaar voor sensitieve producten en in uitzonderlijke gevallen 7 jaar). Ten gevolge van deze onderhandelingen zal circa 65% van alle tarieflijnen tegen 1 juli 2016 volledig zijn afgeschaft. Tegen 2019 zal de invoer van alle relevante producten rechtenvrij zijn.

De overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de ITA (en de schema's met de afschaffingstermijnen van de deelnemers) is aangenomen door de ministers van de deelnemende landen op 16 december 2015 tijdens de tiende ministeriële conferentie van de WTO in Nairobi.

De EU voert 189 miljard EUR uit aan producten die vallen onder de uitbreiding van de ITA, een bedrag dat naar verwachting nog aanzienlijk zal stijgen als de invoerrechten worden verlaagd. De overeenkomst zal leiden tot lagere prijzen voor de consument, maar ook voor producenten die afhankelijk zijn van geïmporteerde onderdelen. Sommige sectoren zullen echter ook toegenomen concurrentie ervaren. De rapporteur is derhalve verheugd dat de EU heeft verkregen dat de tarieven voor sommige producten die sensitief werden geacht langer worden gehandhaafd, terwijl de meerderheid van de niet-sensitieve tarieven zal worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De uitbreiding van de ITA is een mijlpaal, de eerste belangrijke afschaffing van invoerrechten sinds de WTO is opgericht, met een groot potentieel om banen te creëren en de stijging van het BNP te stimuleren en uw rapporteur stelt het Europees Parlement derhalve voor zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst, maar zij wil benadrukken dat wil de EU er volledig van kunnen profiteren, meer leden zich zullen moeten aansluiten bij de overeenkomst.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

3

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Dominique Bilde, Georg Mayer

Juridische mededeling