Menettely : 2016/0039(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0187/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0187/2016

Keskustelut :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0264

MIETINTÖ     ***I
PDF 173kWORD 92k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Marielle de Sarnez

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITEEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEINEN LAUSUMA
 PERUSTELUT
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0067),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0032/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0187/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITEEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEINEN LAUSUMA

Tämä päätös hyväksytään sen kuitenkaan vaikuttamatta yhteiseen lausumaan, joka hyväksyttiin yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämistä Georgialle koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 778/2013/EU kanssa, jota on edelleen pidettävä perustana kaikille Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksille, jotka koskevat makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä kolmansille maille ja alueille.


PERUSTELUT

Tunisia on onnistunut demokratiakehityksensä lujittamisessa. Maalla on nyt oikeuksia ja vapauksia suojeleva perustuslaki, vahva oikeuslaitos ja vapaat tiedotusvälineet. Tunisiaa johtaa vapailla ja avoimilla vaaleilla valittu laajan yhteenliittymän hallitus, ja sen tukena on yritteliäs ja moderni kansalaisyhteiskunta, joka palkittiin oikeutetusti Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetille myönnetyllä Nobelin rauhanpalkinnolla.

Tunisialla on kuitenkin tällä hetkellä suuria vaikeuksia. Se on ollut useaan otteeseen attentaattien ja terroristi-iskujen kohteena, ja ne ovat vaikuttaneet vakavasti maan talouden keskeisiin aloihin, kuten matkailuun. Kasvuennuste, joka oli kolme prosenttia vuodelle 2015, on laskettu 0,5 prosenttiin vuodelle 2016. Keskimääräinen työttömyysaste on 15 prosenttia, naisten työttömyysaste on 20 prosenttia ja korkeasti koulutettujen nuorten työttömyysaste 28,6 prosenttia. Lisäksi alueen poliittinen ja turvallisuustilanne on erittäin epävakaa, mikä johtuu erityisesti Libyan vastaisesta rajasta.

Kaikista näistä haasteista huolimatta Tunisia jatkaa huomattavien edistysaskelien ottamista vakiinnuttamalla maan demokratiakehitystä, tekemällä talouden rakenteiden modernisoimisen edellyttämiä uudistuksia ja lujittamalla suhteitaan kumppaneihinsa, erityisesti Euroopan unioniin, jonka kanssa se neuvottelee parhaillaan vapaakauppasopimuksesta.

On erittäin tärkeää, että Tunisia onnistuu hankkeissaan ja pystyy estämään niiden aikeet, jotka yrittävät horjuttaa sen vakautta. Siksi EU:n on oltava solidaarinen ja autettava ja tuettava määrätietoisesti Tunisian kehitystä hyvin konkreettisilla toimilla, jotka hyödyttävät suoraan maan väestöä.

Makrotaloudellinen rahoitusapu on eurooppalainen rahoitusväline, jota voidaan käyttää kriisitilanteessa olevan kolmannen valtion tukemiseen. Maassa toteutettujen uudistusten ansiosta Tunisia täyttää täysimääräisesti makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen kannalta välttämättömät poliittiset edellytykset, erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamisen osalta.

Tunisialle myönnettiin 15. toukokuuta 2014 ensimmäinen 300 miljoonan euron ohjelma, jolla tuetaan sen uudistusponnisteluja, joiden tarkoituksena on parantaa julkisen talouden hoitoa ja verotusjärjestelmän toimivuutta sekä vahvistaa sosiaalista turvaverkkoa, uudistaa finanssisektoria ja parantaa kauppaa ja investointeja koskevaa sääntelykehystä. Tämän ohjelman kaksi ensimmäistä erää on maksettu jo vuonna 2015 ja kolmas erä maksetaan vuoden 2016 aikana.

Elokuussa 2015 komissio päätti, vastauksena Tunisian hallituksen pyyntöön, Tunisian toisesta, 500 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusapuohjelmasta, joka myönnetään rahoitusmarkkinoiden keskipitkän ajan lainoina, joilla on edulliset ehdot. Tämän avustusohjelman tarkoituksena on tukea Tunisian toteuttamia uudistuksia, joilla parannetaan maan julkisen talouden tilannetta, tasapainotetaan maksutasetta ja luodaan investointimyönteisempi ilmapiiri.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta ja toivoo, että tämä uusi avustusohjelma tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti, jotta Tunisiaa voidaan auttaa tällä ratkaisevalla hetkellä.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Ref.: D (2016) 17045

Bernd Lange

Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) puheenjohtaja

Aihe:  Makrotaloudellinen rahoitusapu Tunisian tasavallalle – COM(2016)0067, COD(2016)0039

Arvoisa Bernd Lange

Ulkoasiainvaliokunnan koordinaattoreiden sopimuksen mukaisesti ja tämän ehdotuksen käsittelyn nopeuttamiseksi välitän ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa tällä kirjeellä valiokuntamme lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle.

Ulkoasianvaliokunta kannattaa varauksetta ehdotusta myöntää Tunisian tasavallalle makrotaloudellista rahoitusapua enintään 500 miljoonaa euroa. Kuten jo ensimmäisen makrotaloudellisen rahoitusavun operaation yhteydessä ilmoitettiin, avun myöntämistä Tunisialle avustuksien muodossa ei ole edes harkittu.

Kuten ehdotuksessa todetaan, Tunisian taloudellinen tilanne ei ole paras mahdollinen, koska vahvistaessaan siirtymistään demokratiaan maa on sosioekonomisten haasteidensa lisäksi kohdannut myös turvallisuushaasteita. Epävakauteen liittyvät jatkuvat sosioekonomiset ja talousarviovaikeudet ovat edelleen merkittävä haaste Tunisialle ja koko alueelle sekä sen tärkeimmälle kumppanille, Euroopan unionille.

Tunisian ulkoisen velan kasvu on erittäin huolestuttavaa. Kun velka vuonna 2011 oli 48 prosenttia suhteessa BKT:hen, se oli noin 56,2 prosenttia vuonna 2014, ja velan odotetaan olevan suurimmillaan vuonna 2018 eli 72 prosenttia suhteessa BKT:hen. Siitä huolimatta unionin rahoitusapu on saatavilla kahden ja puolen vuoden ajan yhteisymmärryspöytäkirjan (ks. 1 artiklan 4 kohta) voimaantulosta alkaen. Ulkoinen velka on siten korkeimmalla tasollaan tuona ajanjaksona. Siksi olisi jo nyt harkittava hyvitysjärjestelmää tuleviin haasteisiin vastaamiseksi.

Neuvoston ja parlamentin kyseisen päätöksen mukaisista lainanotto- ja lainanantotoimista aiheutuvat kustannukset eivät saisi jäädä Tunisian maksettaviksi, tai ne olisi vähintäänkin jaettava EU:n ja Tunisian kesken (ks. 4 artikla).

./..

Koska EU on myöntänyt Tunisialle ”etuoikeutetun kumppanin” aseman ja koska EU:n ja Tunisian parlamentaarinen sekavaliokunta perustettiin 18. helmikuuta tänä vuonna, suosittelisin myös, että yhteisymmärryspöytäkirja neuvoteltaisiin Euroopan komission ja Tunisian viranomaisten välillä (ks. 3 artikla) ja sitä käsiteltäisiin kyseisessä sekavaliokunnassa, joka koostuu sekä Euroopan parlamentin että Tunisian parlamentin edustajista. Artiklassa 2 tarkoitettua seurantaa sekä 8 artiklassa tarkoitettua päätöksen toimeenpanoa koskevaa kertomusta olisi myös käsiteltävä EU:n ja Tunisian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa.

Valiokunta katsoo, että EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten olisi tuettava voimakkaasti tämän eteläisen naapurialueen tärkeän kumppanin vakauttamista, erityisesti demokratiakehityksen vahvistamisessa ja alueellisen tilanteen vakauttamisessa saavutetun edistyksen valossa.

Haluaisin kuitenkin korostaa, että parlamentin kannan hyväksymisen määräaika on kohtuuttoman tiukka, koska lausuntopyyntö ehdotuksesta annettiin 2. maaliskuuta 2016. Tämän vuoksi valiokuntamme ei ole voinut antaa lausuntoa tästä hyvin tärkeästä asiasta. Tietooni on tullut, että talouden ja rahoituksen pääosasto olisi suunnitellut parlamentin hyväksyvän päätöksen jo ensimmäisessä käsittelyssä 27.–28. huhtikuuta. Moinen ajatus suorastaan vähättelee parlamentin roolia demokraattisen lainsäädäntävallan käyttäjänä.

Olettaisin, että EU:n kumppaneiden kansallinen tilanne ja erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon ja niitä kunnioitetaan, kun neuvotellaan makrotaloudellisen rahoitusavun kaltaisista tärkeistä asioista. Koska ramadan osuu kesäkuulle ja sen jälkeen on kesä, yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevat neuvottelut on siirrettävä ensi syksyyn. Euroopan komission vaatimus, että parlamentin olisi hyväksyttävä kantansa nopeutetussa aikataulussa, on siten perusteeton.

Olen varma, että kansainvälisen kaupan valiokunta ottaa tämän kannan huomioon hyväksyessään oman kantansa ja neuvotellessaan neuvoston kanssa.

Kunnioittavasti

Elmar Brok

Tiedoksi:  suhteista Maghreb-maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Pier Antonio Panzeri

    esittelijä Marielle de Sarnez


LIITE: BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

Budjettivaliokunnan puheenjohtajan Jean Arthuisin 12. toukokuuta 2016 päivätty kirje kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajalle Bernd Langelle

Käännös

D(2016)20958

Asia:  Ehdotus päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle

Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) laatii parhaillaan mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (2016/0039(COD)).

Koordinaattorit päättivät lähettää budjettivaliokunnan kannan kirjeenä sen sijaan, että asiasta olisi laadittu virallinen lausunto.

Budjettivaliokunta myöntää, että poliittisen siirtymävaiheen taloudelliset seuraukset, alueellinen epävakaus, turvallisuusuhat ja yhteiskunnalliset levottomuudet vaikuttavat Tunisian jo ennestään hauraaseen maksutaseeseen ja julkisen talouden tilaan.

Ensimmäinen makrotaloudellisen rahoitusavun operaatio oli arvoltaan 300 miljoonaa euroa, ja se käynnistettiin täydentämään Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ohjelmaa. Tunisian hallituksen pyynnöstä käsiteltävänä olevalla ehdotuksella (toinen operaatio) aiotaan täydentää tämän jälkeen käynnistettyä IMF:n uutta ohjelmaa. Uuden avun määrä on 500 miljoonaa euroa, ja se myönnetään keskipitkän aikavälin lainoina (kolmessa erässä), jotta voidaan kattaa Tunisian jäljellä olevat ulkoisen rahoituksen tarpeet.

Budjettivaliokunta ottaa huomioon, että ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustettua takuurahastoa hyödynnetään 45 miljoonalla eurolla (mikä vastaa yhdeksää prosenttia lainoista). Määrärahat otetaan unionin talousarvioon kahden vuoden aikana, eli vuoden 2018 ja 2019 talousarvioihin olettaen, että lainaerät suoritetaan vuosina 2016 ja 2017.

Budjettivaliokunta kannattaa ehdotettua toista makrotaloudellisen rahoitusavun operaatiota, koska se on tarpeen Tunisialle myönnetyn kansainvälisen ja eurooppalaisen avun täydentämiseksi ja osoittaa solidaarisuutta kyseiselle maalle.

Valiokunta panee merkille, että makrotaloudellista rahoitusapua koskevien päätösten vakioteksteihin on tehty pieniä muutoksia, jotta täydentävien ehtojen soveltamiseen saadaan hieman lisää joustavuutta. Siksi valiokunta kehottaa komissiota varmistamaan, että makrotaloudellisen rahoitusavun operaatioihin liitettyjä ehtoja noudatetaan asianmukaisesti, samalla kun otetaan huomioon edunsaajamaiden erityistilanne, eli kyseisen maan sitoutuneisuuden aste ja sen kohtaamat haasteet.

Valiokunta korostaa kuitenkin, että makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ovat vain yksi Tunisian tukemiseen tarjolla olevista keinoista ja että asiassa olisi voitu harkita myös makrotaloudellisen rahoitusavun mukaisten avustusten myöntämistä.

Valiokunta muistuttaa, että Tunisian tukemisen tärkein väline on Euroopan naapuruusväline (ENI), josta on monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 aikana myönnetty maalle keskimäärin 115 miljoonaa euroa vuodessa, ja että alueelliset ohjelmat eivät sisälly kyseiseen lukuun. Tunisia on ollut ensimmäinen edunsaaja ENI:n yleisohjelmasta, jolla palkitaan demokraattisten uudistusten edistymistä (”enemmällä enemmän” -periaate), ja maa sai 71,8 miljoonaa euroa lisätukea vuonna 2015.

Tunisia saa myös rahoitusta vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä, ja se on mukana unionin eri ohjelmissa, kuten Erasmus + -ohjelmassa.

Siksi budjettivaliokunta kehottaa komissiota jatkamaan unionin Tunisialle myöntämän tuen tehostamista, jotta voidaan reagoida sekä demokraattisia uudistuksia että rauhaa ja vakautta koskeviin haasteisiin. Valiokunta on myös valmis harkitsemaan kaikkia asianmukaisia välineitä koskevia budjettiehdotuksia, joilla pyritään samaan päämäärään.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle

Viiteasiakirjat

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dominique Bilde

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.5.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö