Postopek : 2016/0039(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0187/2016

Predložena besedila :

A8-0187/2016

Razprave :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0264

POROČILO     ***I
PDF 180kWORD 108k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Marielle de Sarnez

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJISKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0067),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0032/20016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0187/2016),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, ki je priložena k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJISKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Ta sklep se sprejme brez poseganja v skupno izjavo, sprejeto skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji, ki se še naprej obravnava kot podlaga za vse sklepe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči tretjim državam in ozemljem.


OBRAZLOŽITEV

Tuniziji je uspelo utrditi demokratični prehod. Danes ima ustavo, ki varuje pravice in svoboščine, konsolidirano pravosodje in svobodne medije. Vodi jo široka koalicijska vlada, ki je bila oblikovana po svobodnih in preglednih volitvah ter se opira na podjetniško in sodobno civilno družbo, ki je bila upravičeno nagrajena z Nobelovo nagrado za mir, dodeljeno četverici tunizijskega nacionalnega dialoga.

Toda Tunizija se trenutno spopada z velikimi težavami. Večkrat je bila tarča terorističnih napadov, ki so znatno prizadeli njene ključne gospodarske sektorje, kot je turizem. Rast, ki naj bi leta 2015 znašala 3 %, je bila znižana na 0,5 % za leto 2016, stopnja brezposelnosti v povprečju znaša 15 %, za ženske 20 %, za mlade diplomante visokošolskega izobraževanja pa 28,6 %. Poleg tega so varnostne in politične razmere v regiji izjemno nestabilne, zlasti zaradi skupne meje z Libijo.

Ne glede na vse te izzive, Tunizija še vedno beleži pomemben napredek, saj utrjuje demokratično tranzicijo v državi, izvaja potrebne reforme za posodobitev svojih gospodarskih struktur, in krepi odnose s partnerji, vključno z Evropsko unijo, s katero se trenutno pogaja o sporazumu o prosti trgovini.

Zelo pomembno je, da Tuniziji uspe in da se zoperstavi vsem, ki jo želijo destabilizirati. Zato mora biti Evropa solidarna in to državo odločno spremljati in podpirati pri njenem razvoju in zato sprejeti zelo konkretne ukrepe, ki bodo neposredno koristili prebivalcem te države.

V tej zvezi je makrofinančna pomoč eden izmed evropskih finančnih instrumentov za pomoč tretjim državam v krizi. Z izpeljanimi reformami Tunizija v celoti izpolnjuje politične pogoje, ki so nujni za dodelitev makrofinančne pomoči, zlasti glede spoštovanja demokracije, človekovih pravic in načela pravne države.

15. maja 2014 se je v Tuniziji začel izvajati prvi program v višini 300 milijonov EUR v podporo reformnim prizadevanjem, boljšemu upravljanju javnih financ in delovanju davčnega sistema, krepitvi mreže socialne varnosti, reformi finančnega sektorja ter izboljšanju regulativnega okvira za trgovino in naložbe. Dva obroka tega programa sta že bila izplačana v letu 2015, tretji obrok bo izplačan v letu 2016.

Evropska komisija je avgusta 2015 v odgovor na prošnjo tunizijske vlade predvidela drugi program makrofinančne pomoči v višini 500 milijonov EUR, ki se bo izplačala v obliki kratkoročnih posojil na finančnih trgih po ugodnih pogojih. Ta program pomoči bo podprl reforme, ki jih Tunizija izvaja za izboljšanje svojega fiskalnega položaja, uravnoteženje plačilne bilance in ustvaritev ugodnejših razmer za naložbe.

Poročevalka zato podpira predlog Evropske komisije in upa, da bo ta dodatni program pomoči začel veljati čim prej, da bi Tuniziji pomagali v tem odločilnem trenutku.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

Ref.: D (2016) 17045

G. Bernd Lange

Predsednik Odbora za mednarodno trgovino (INTA)

Zadeva:  Makrofinančna pomoč za Republiko Tunizijo – COM(2016)067 COD(2016)0039

Spoštovani g. Lange,

kot so odobrili koordinatorji Odbora za zunanje zadeve (AFET) in da se omogoči hiter postopek o tem predlogu, mi je v čast, da v vlogi predsednika odbora AFET s tem pismom posredujem mnenje našega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Republiki Tuniziji.

Odbor AFET predlog o odobritvi makrofinančne pomoči Republiki Tuniziji v višini največ 500 milijonov EUR v celoti podpira, vendar ugotavlja, da se podobno kot pri prvem ukrepu za makrofinančno pomoč (MFA-I) o pomoči tej državi v obliki nepovratnih sredstev sploh ni razpravljalo.

Kot je navedeno v predlogu, gospodarske razmere Tunizije niso optimalne, država pa se pri utrjevanju prehoda v demokracijo sooča z varnostnimi in socialno-ekonomskimi izzivi. Vztrajne socialno-ekonomske in proračunske težave, povezane z nestabilnostjo, še vedno pomenijo znaten izziv ne le za Tunizijo, temveč za celotno regijo in za njeno glavno partnerico, Evropsko unijo.

Zelo je zaskrbljujoče, da se je zunanji dolg Tunizije povečal z 48 % BDP v letu 2011 na približno 56,2 % BDP v letu 2014, pričakuje pa se, da bo leta 2018 dosegel najvišjo vrednost 72 % BDP. Ne glede na to, se makrofinančna pomoč da na voljo za obdobje dveh let in pol po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju (glej člen 1(4)), torej bo v tem obdobju zunanji dolg na najvišji ravni. Posledično bi bilo treba predvideti kompenzacijski mehanizem za soočenje s prihodnjimi izzivi.

Stroškov, ki nastanejo z najemanjem in dajanjem posojil v skladu s tem sklepom Sveta in Parlamenta, ne bi smela kriti samo Tunizija, razdeliti bi jih bilo treba vsaj med EU in Tunizijo (glej člen 4).

./..

Tuniziji je bil podeljen status „privilegirane partnerice“ EU in po vzpostavitvi skupnega parlamentarnega odbora EU-Tunizija 18. februarja letos bi želel tudi priporočiti, da se o memorandumu o soglasju pogajajo Evropska komisija in tunizijski organi (glej člen 3) in o njem razpravljajo člani tega skupnega parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta in skupščine predstavnikov ljudstva Tunizije. Skupni parlamentarni odbor EU-Tunizija bi moral razpravljati tudi o spremljanju iz člena 2 in poročilu o izvajanju tega sklepa iz člena 8.

Odbor meni, da bi morale EU in mednarodne finančne institucije odločno podpreti stabilizacijo te pomembne partnerice južnega sosedstva, zlasti ob upoštevanju napredka pri utrjevanju demokratičnih procesov in regionalnih razmer.

Vendar pa želim poudariti, da so po posredovanju predloga 2. marca 2016 roki za sprejetje stališča Parlamenta neupravičeno kratki. To je naš odbor oviralo pri sprejetju mnenja o tej zelo pomembni zadevi. Obvestili so me, da je GD ECFIN pri načrtovanju celo predvidel, da bo Parlament sklep sprejel že v prvi obravnavi 27. oziroma 28. aprila. Ta domneva je precej podcenjevalna glede načina, kako Parlament demokratično izvaja svoja zakonodajna pooblastila.

Pričakujem, da se bodo nacionalne razmere in posebnosti partneric EU ustrezno upoštevale in spoštovale pri pogajanjih o pomembnih zadevah, kot je „makrofinančna pomoč“. Zaradi ramadana, ki bo junija, takoj pred poletjem, bo treba pogajanja o memorandumu o soglasju prekiniti vse do jeseni. Zato vztrajanje Evropske komisije, naj Parlament sprejme svoje stališče na hitro, ni utemeljeno.

Prepričan sem, da bo odbor INTA to stališče upošteval pri sprejemanju stališča ter med pogajanji s Svetom.

S spoštovanjem,

Elmar Brok

CC:  g. Pier Antonio Panzeri, predsednik delegacije za odnose z državami Magreba

  ga. Marielle de Sarnez, poročevalka


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

D(2016)20958

  G. Bernd LANGE

Predsednik

  Odbor za mednarodno trgovino

Evropski parlament

ASP 12G205

Bruselj

Zadeva:  Predlog sklepa o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji

Spoštovani g. predsednik,

Odbor INTA trenutno pripravlja poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji (2016/0039 (COD)).

Koordinatorji so se odločili, da bodo stališče Odbora za proračun predložili v obliki pisma, ne pa s formalnim mnenjem.

Odbor za proračun priznava, da gospodarske posledice politične tranzicije, regionalna nestabilnost, varnostne grožnje in družbeni nemiri vplivajo na plačilno bilanco in fiskalni položaj Tunizije, ki sta že tako krhka.

Prvi ukrep makrofinančne pomoči v višini 300 milijonov EUR se je začel leta 2014 kot dopolnilo programu Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Na zahtevo tunizijske vlade je ta novi predlog makrofinančne pomoči (MFA-II) prav tako dopolnilo naslednika programa MDS, znašala pa naj bi dodatnih 500 milijonov EUR v obliki srednjeročnih posojil (ki se izplačajo v treh tranšah) za kritje preostalih potreb Tunizije po zunanjem financiranju.

Odbor za proračun je seznanjen z dejstvom, da bi bilo za jamstveni sklad za zunanje ukrepe namenjen znesek v višini 45 milijonov EUR (9 % posojil). Proračunska sredstva bo treba vključiti v proračun Unije s časovnim zamikom dveh let, in sicer v proračuna za leti 2018 in 2019, če bodo posojila izplačana v letih 2016 in 2017.

Odbor za proračun podpira predlagano operacijo makrofinančne pomoči (MFA-II) kot nujno dopolnitev mednarodne in evropske pomoči za Tunizijo in kot dokaz solidarnosti s to državo.

Odbor opaža več manjših sprememb standardnega besedila sklepa o makrofinančni pomoči, da bi se omogočila nekoliko večja prožnost pri uporabi pogojevanja. Zato poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno uveljavljanje pogojev, povezanih z makrofinančno pomočjo, in obenem upošteva poseben položaj držav upravičenk, in sicer v kakšni meri se zavezujejo in s kakšnimi izzivi se soočajo.

Odbor vseeno poudarja, da je makrofinančna pomoč v obliki posojil le eno od razpoložljivih orodij za podporo Tuniziji in da bi veljalo razmisliti o možnosti, da se makrofinančna pomoč zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.

Opozarja, da je glavni instrument za podporo Tuniziji evropski instrument sosedstva, v okviru katerega je bilo tej državi letno namenjenih povprečno 115 milijonov EUR od začetka večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, pri čemer niso upoštevani regionalni programi. V okviru evropskega instrumenta sosedstva je bila Tunizija prva upravičenka krovnega programa, s katerim se nagrajuje napredek demokratičnih reform (načelo „več za več“) z dodatnimi 71,8 milijona EUR v letu 2015.

Tunizija je prav tako upravičena do financiranja v okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, sodeluje pa tudi pri programih EU, kot je Erasmus +.

Odbor zato – da bi bili kos izzivom demokratičnih reform ter stabilnosti in varnosti – poziva Komisijo, naj še naprej povečuje podporo Unije Tuniziji, in izraža pripravljenost, da v ta namen obravnava vse ustrezne proračunske predloge v okviru ustreznih instrumentov.

S spoštovanjem,

Jean Arthuis


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Makrofinančna pomoč Tuniziji

Referenčni dokumenti

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Datum predložitve EP

12.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.2.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde

Datum predložitve

26.5.2016

Pravno obvestilo