Процедура : 2016/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2016

Внесени текстове :

A8-0188/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0308

ДОКЛАД     ***I
PDF 675kWORD 89k
27.5.2016
PE 580.677v03-00 A8-0188/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ингеборг Гресле

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0113),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0109/2016),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 5 април 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0188/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  ОВ С 150, 27.4.2016 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Целта на настоящото предложение е да се засили независимостта на секретариата на Надзорния съвет на OLAF, като по този начин се осигури по-ефективно функциониране на Надзорния съвет. В миналото Европейският парламент неколкократно призова Комисията да предприеме мерки, с които да укрепи независимото функциониране на секретариата на Надзорния съвет на OLAF, например в своя доклад относно процедурата по освобождаване от отговорност за 2013 г.(1) или в своята резолюция относно годишния доклад на Надзорния съвет на OLAF за 2014 г(2).

Въпросът беше обсъден и по време на обмена на мнения между Съвета, Парламента и Комисията въз основа на член 16 от Регламента за OLAF. По време на срещата за обмен на мнения, проведена на 28 септември 2015 г., представителите на Европейския парламент отново подчертаха необходимостта от засилване на независимото функциониране на секретариата на Надзорния съвет.

В годишните си доклади за дейността за 2013 и 2014 г. Надзорният съвет наблегна на значението на това да функционира независимо и ефективно, за което е необходим независим секретариат с достатъчно персонал. Той подчерта факта, че упражняването на правомощията на орган по назначаването от генералния директор на OLAF, включително във връзка с решенията за повишения и преместване, е възможно да доведе до конфликт на интереси. Поради тази причина той призова неговият бюджет и този на неговия секретариат да бъдат записани в отделен ред в бюджета на OLAF.

Цел на предложението

Настоящото предложение, съгласно член 325 от Договора, цели да отстрани конкретна слабост в Регламента за OLAF и следователно е с ограничен обхват.

Съгласно предложението за нов регламент секретариатът на Надзорния съвет ще се осигурява от Комисията, а не от OLAF (член 15, параграф 8).

Бюджетните кредити за секретариата на Надзорния съвет ще бъдат прехвърлени от бюджетния ред и щатното разписание на OLAF към тези на Комисията (член 18). По този начин предложената промяна няма да има никакво финансово отражение върху европейския бюджет.

И накрая, с предложението се изменя формулировката на член 10, параграфи 4 и 5, така че компетентността на длъжностното лице на OLAF за защита на данните (ДЗД) да продължи да обхваща обработването на данни от секретариата. Също така, за служителите на секретариата ще продължат да се прилагат същите правила за поверителност както преди.

(1)

  Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2015-0118

(2)

  Резолюция от 10 юни 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//BG


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Позовавания

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

10.3.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.3.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

19.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

17.3.2016

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Дата на внасяне

27.5.2016

Правна информация