Διαδικασία : 2016/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0308

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 665kWORD 86k
27.5.2016
PE 580.677v02-00 A8-0188/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0113),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0109/2016),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0188/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 150, 27.4.2016, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας της OLAF, ώστε η εν λόγω επιτροπή να λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να ενισχύσει την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας της OLAF, για παράδειγμα στην έκθεσή του σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής για το 2013(1) ή στο ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014(2).

Το θέμα εξετάστηκε επίσης στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού OLAF. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισαν εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας.

Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του 2013 και του 2014, η επιτροπή εποπτείας τόνισε τη σημασία της ανεξάρτητης και αποτελεσματικής λειτουργίας της, γεγονός που προϋποθέτει μια ανεξάρτητη και επαρκώς στελεχωμένη γραμματεία. Υπογράμμισε ότι η άσκηση των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής από τον γενικό διευθυντή της OLAF, μεταξύ άλλων όσον αφορά αποφάσεις περί προαγωγών και μεταθέσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων. Ζήτησε, συνεπώς, ο προϋπολογισμός της και ο προϋπολογισμός της γραμματείας της να εγγραφούν σε χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού της OLAF.

Στόχος της πρότασης

Η παρούσα πρόταση, δυνάμει του άρθρου 325 της Συνθήκης, αποσκοπεί στη διόρθωση συγκεκριμένης αδυναμίας στον κανονισμό OLAF και, κατά συνέπεια, έχει περιορισμένο εύρος.

Δυνάμει του νέου προτεινόμενου κανονισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής εποπτείας θα παρέχεται από την Επιτροπή και όχι πλέον από την OLAF (άρθρο 15 παράγραφος 8).

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας θα μεταφερθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού και τον πίνακα προσωπικού της OLAF προς εκείνον της Επιτροπής (άρθρο 18). Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα έχει επομένως δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, η πρόταση τροποποιεί τη διατύπωση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 10 κατά τρόπον ώστε οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της OLAF (DPO) να εξακολουθήσουν να καλύπτουν την επεξεργασία δεδομένων από τη γραμματεία. Επιπλέον, το προσωπικό της γραμματείας θα εξακολουθήσει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες περί εμπιστευτικότητας.

(1)

  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ELreference=P8-TA-2015-0118

(2)

  Ψήφισμα της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//EL


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.3.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

10.3.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.3.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

19.5.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

17.3.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

27.5.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου