Postupak : 2016/0064(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0188/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0188/2016

Rasprave :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0308

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 436kWORD 85k
27.5.2016
PE 580.677v03-00 A8-0188/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0113),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0109/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 5. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0188/2016),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 150, 27.4.2016., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Cilj ovog prijedloga je jačanje neovisnosti tajništva nadzornog odbora OLAF-a radi učinkovitijeg djelovanja nadzornog odbora. Europski parlament dosada je u nekoliko navrata zatražio od Komisije da poduzme mjere za jačanje neovisnog djelovanja tajništva nadzornog odbora OLAF-a, primjerice u svojem izvješću o postupku davanja razrješnice za 2013.(1) ili u svojoj Rezoluciji o godišnjem izvješću nadzornog odbora OLAF-a za 2014. godinu.(2)

To se pitanje razmatralo i u okviru razmjene mišljenja između Vijeća, Parlamenta i Komisije na temelju članka 16. Uredbe o OLAF-u. Tijekom takve razmjene održane 28. rujna 2015. predstavnici Europskog parlamenta ponovno su naglasili potrebu da se ojača neovisno djelovanje tajništva nadzornog odbora.

Nadzorni odbor u svojim je godišnjim izvješćima o radu za 2013. i 2014. godinu istaknuo važnost svojeg neovisnog i učinkovitog djelovanja za koje je potrebno neovisno tajništvo s odgovarajućim osobljem. Naglasio je da bi to što glavni direktor OLAF-a izvršava ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, uključujući donošenje odluka o promaknućima i premještajima, moglo dovesti do sukoba interesa. Nadzorni odbor stoga je predložio da se njegov proračun i proračun njegova tajništva navedu kao posebna linija proračuna OLAF-a.

CILJ PRIJEDLOGA

Cilj trenutačnog prijedloga, u skladu s člankom 325. Ugovora, ispraviti je konkretne nedostatke u Uredbi o OLAF-u te je stoga njegovo područje primjene ograničeno.

U skladu s novim prijedlogom uredbe, tajništvo nadzornog odbora imenuje Komisija, a ne više OLAF (članak 15. stavak 8.).

Proračunska sredstva za tajništvo nadzornog odbora premjestit će se iz proračunske linije i plana radnih mjesta OLAF-a u proračunsku liniju i plan radnih mjesta Komisije (članak 18.). Predložene izmjene neće imati financijske implikacije za europski proračun.

Naposljetku, prijedlogom se izmjenjuje tekst članka 10. stavaka 4. i 5. tako da će obrada podataka u tajništvu i dalje biti u nadležnosti OLAF-ova službenika za zaštitu podataka. Osim toga, za osoblje tajništva i dalje će vrijediti ista pravila o povjerljivosti kao i dosada.

(1)

  Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio III. – Komisija i izvršne agencije (2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//HR

(2)

  Rezolucija od 10. lipnja 2015. o Godišnjem izvješću Nadzornog odbora OLAF-a za 2014. godinu, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//HR


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

Referentni dokumenti

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Datum podnošenja EP-u

4.3.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

10.3.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.3.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

19.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

17.3.2016

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Datum podnošenja

27.5.2016

Pravna napomena