Eljárás : 2016/0064(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0188/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0188/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0308

JELENTÉS     ***I
PDF 432kWORD 84k
27.5.2016
PE 580.677v03-00 A8-0188/2016

a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0113),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 325. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0109/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2016. április 5-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0188/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

  HL C 150., 2016.4.27., 1. o.


INDOKOLÁS

Háttér

E javaslat célja, hogy megerősítse az OLAF Felügyelő Bizottsága titkárságának függetlenségét, és ezáltal biztosítsa a Felügyelő Bizottság hatékonyabb működését. Az Európai Parlament korábban több alkalommal is felkérte a Bizottságot, hogy hozzon a Felügyelő Bizottság titkársága független működésének megerősítését szolgáló intézkedéseket, például a 2013-as mentesítési eljárásról szóló jelentésében(1) vagy az OLAF Felügyelő Bizottság 2014-es éves jelentéséről szóló állásfoglalásában(2).

A kérdéssel a Tanács, a Parlament és a Bizottság között folytatott, az OLAF-rendelet 16. cikke által létrehozott véleménycsere keretében is foglalkoztak. A 2015. szeptember 28-i véleménycserén az Európai Parlament képviselői ismét hangsúlyozták, hogy meg kell erősíteni a Felügyelő Bizottság titkárságának független működését.

A Felügyelő Bizottság a 2013-as és 2014-es éves tevékenységi jelentésében hangsúlyozta a független és eredményes működésének fontosságát, amihez független és megfelelő létszámú titkárság szükséges. A Felügyelő Bizottság hangsúlyozta, hogy a kinevezéssel megbízott hatóság – többek között az előléptetéssel és áthelyezéssel kapcsolatos döntésekre vonatkozó – hatáskörének az OLAF főigazgatója általi gyakorlása potenciálisan összeférhetetlenségeket eredményezhet. A Felügyelő Bizottság ezért kérte, hogy a saját és titkársága költségvetését az OLAF-költségvetésen belül külön költségvetési tételként szerepeltessék.

A javaslat célja

A Szerződés 325. cikkén alapuló javaslat célja az OLAF-rendelet egy hiányosságának orvoslása, ennélfogva hatálya korlátozott.

A javasolt új rendelet szerint a Felügyelő Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról már nem az OLAF, hanem a Bizottság gondoskodik (a 15. cikk (8) bekezdése).

A Felügyelő Bizottság titkársága számára elkülönített költségvetési előirányzatok áthelyezésre kerülnek a jelenlegi költségvetési sorból a Bizottság költségvetési sorába, az OLAF létszámterve a Bizottság létszámtervéhez kerül (18. cikk). A javasolt módosítás így az európai költségvetés szempontjából nem jár pénzügyi következményekkel.

Végezetül a javaslat módosítja a 10. cikk (4) és (5) bekezdésének szövegét is, olyan módon, hogy a továbbiakban is az OLAF adatvédelmi tisztviselője felel az adatok titkárság általi feldolgozásáért. A titkárság alkalmazottaira a továbbiakban is ugyanazok a titoktartási szabályok vonatkoznak.

(1)

  Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HU&reference=P8-TA-2015-0118.

(2)

  Az OLAF Felügyelő Bizottság 2014-es éves jelentéséről szóló 2015. június 10-i állásfoglalás, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//HU


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.3.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

10.3.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.3.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

19.5.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

17.3.2016

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

27.5.2016

Jogi nyilatkozat