Postup : 2016/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2016

Predkladané texty :

A8-0188/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0308

SPRÁVA     ***I
PDF 531kWORD 86k
27.5.2016
PE 580.677v03-00 A8-0188/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0113),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0109/2016),

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 5. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0188/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

  Ú. v. EÚ C 150, 27.4.2016, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základné informácie

Cieľom tohto návrhu je posilniť nezávislosť sekretariátu dozorného výboru úradu OLAF a tým zabezpečiť účinnejšie fungovanie dozorného výboru. Európsky parlament v minulosti niekoľkokrát vyzval Komisiu, aby prijala opatrenia na posilnenie nezávislého fungovania sekretariátu dozorného výboru úradu OLAF, napr. v správe o absolutóriu na rok 2013(1) alebo v uznesení o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014(2).

Táto otázka sa riešila aj počas výmeny názorov medzi Radou, Parlamentom a Komisiou podľa článku 16 nariadenia o úrade OLAF. Počas výmeny, ktorá sa konala 28. septembra 2015, zástupcovia Európskeho parlamentu opäť zdôraznili potrebu posilniť nezávislé fungovanie sekretariátu dozorného výboru.

Dozorný výbor vo svojich výročných správach o činnosti za roky 2013 a 2014 zdôraznil význam svojho nezávislého a efektívneho fungovania, ku ktorému je potrebný nezávislý a náležite personálne obsadený sekretariát. Zdôraznil, že výkon právomocí menovacieho orgánu generálnym riaditeľom úradu OLAF, vrátane rozhodnutí o povýšeniach a presunoch zamestnancov, by mohol potenciálne viesť ku konfliktu záujmov. Požadoval preto, aby bol jeho rozpočet a rozpočet jeho sekretariátu uvádzaný v samostatnej položke rozpočtu úradu OLAF.

Ciele návrhu

Cieľom súčasného návrhu je v súlade s článkom 325 zmluvy odstrániť určitý nedostatok v nariadení o úrade OLAF, a preto je jeho rozsah pôsobnosti obmedzený.

Podľa nového navrhovaného nariadenia už nebude sekretariát dozorného výboru zabezpečovať OLAF, ale Komisia (čl. 15 ods. 8).

Rozpočtové prostriedky pre sekretariát dozorného výboru sa presunú z rozpočtovej položky a plánu pracovných miest úradu OLAF do rozpočtu a plánu pracovných miest Komisie (článok 18). Navrhovaná zmena tak nebude mať žiadne finančné dôsledky pre rozpočet EÚ.

Návrh tiež obsahuje zmenu znenia článku 10 ods. 4 a 5 tak, aby právomoc úradníka pre ochranu údajov úradu OLAF naďalej zahŕňala spracovávanie údajov sekretariátom. Takisto pracovníci sekretariátu budú naďalej podliehať rovnakým pravidlám dôvernosti ako predtým.

(1)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC)),http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2015-0118

(2)

  Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//SK


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

Referenčné čísla

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Dátum predloženia v EP

4.3.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

10.3.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.3.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

19.5.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

17.3.2016

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Dátum predloženia

27.5.2016

Právne oznámenie