Postup : 2015/0199(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0197/2016

Předložené texty :

A8-0197/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2016 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0295

DOPORUČENÍ     ***
PDF 519kWORD 101k
2.6.2016
PE 573.186v02-00 A8-0197/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12099/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12097/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0143/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0197/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Peruánské republiky.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Všeobecná ustanovení dohody

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 byla Peruánská republika přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Nařízení č. 539/2001 v pozměněném znění se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

V pátém bodě odůvodnění pozměňujícího nařízení (EU) č. 509/2014 se uvádí, že před zahájením jednání o bilaterálních dohodách o zrušení vízové povinnosti s Peru bude nutné provést dodatečné posouzení situace v této zemi z hlediska kritérií stanovených v článku 1 uvedeného nařízení. V říjnu 2014 přijala Komise zprávu(1), k níž je připojen pracovní dokument(2), který podrobně posuzuje situaci v Peru podle těchto kritérií a hodnotí rovněž rizika, která by mohla plynout z uvolnění vízového režimu.

Po celkově pozitivním hodnocení Peru přijala Rada dne 19. května 2015 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou. Jednání proběhla dne 20. května 2015 a dohoda byla dne 9. června 2015 parafována hlavními vyjednavači. Dne 10. června 2015 pak proběhl u příležitosti konání summitu EU-CELAC slavnostní ceremoniál. Dohoda byla podepsána dne 14. března 2016 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas.

Touto dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a státní příslušníky Peru, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelů cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty je krokem k prohloubení vztahů mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou a rovněž prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohloubení politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod. Přispěje k prohloubení regionální koherence, neboť Peru patří k menšině latinskoamerických zemí, jejichž občané stále potřebují k návštěvě Evropské unie vízum. Dohoda tak bude rovněž nezanedbatelným faktorem sbližování mezi Evropany a Peruánci.

Tato dohoda zvýší dynamiku cestovního ruchu a přispěje k posílení vztahů v oblasti obchodu a investic. Peru zaznamenalo jeden z největších hospodářských růstů v Latinské Americe (5 % v roce 2013, 2,4 % v roce 2014). Hospodářství této země v uplynulých deseti letech nepřetržitě rostlo, celkem o více než 80 %, což Peru řadí mezi deset zemí na světě, které v tomto období zaznamenaly největší růst. Pokud jde o obchodní výměny, EU je třetím obchodním partnerem Peru, pokud jde o dovoz (zejména strojírenství a dopravní zařízení) a hlavní destinací jeho vývozu (zemědělsko-potravinářské produkty a produkty těžebního průmyslu). EU je nadále největším investorem v Peru, kde představuje více než 50 % přímých investic v zahraničí v odvětvích, jako je těžební průmysl, bankovnictví a finanční odvětví. Země podporuje řadu investičních projektů, zejména v oblasti infrastruktury vody, dopravy nebo energetiky. Peru je nadále velmi závislé na svém těžebním průmyslu, ale usiluje o diverzifikaci a větší zaměření na cestovní ruch. V tomto smyslu zaznamenal cestovní ruch velký rozmach a v roce 2012 se stal druhým nejvýznamnějším odvětvím peruánského hospodářství.

Pokud jde o politickou a institucionální situaci, je Peruánská republika poměrně stabilní demokratickou zemí, která hájí stejně jako Evropská unie demokratické hodnoty a zásady, zásadu řádné správy, respektování lidských práv a právního státu, a je v tomto smyslu důležitým partnerem v Latinské Americe. Lidská práva a demokracie jsou základními prvky vztahů mezi Evropskou unií a andskou republikou. Upevnění demokracie a lidských práv jsou pro Peru prioritou a dohoda o uvolnění vízového režimu umožní pokračovat ve vyváženém, pravidelném a prohloubeném politickém dialogu v oblasti lidských práv a o konkrétních otázkách, např. o postavení žen.

Pokud jde o mobilitu, údaje o osobách, jimž byl odepřen vstup na území EU, a o zatčených a navrácených osobách vypovídají o tom, že v posledních letech představuje Peru určitá rizika z hlediska nedovolené migrace. Přesto je třeba konstatovat, že situace se výrazně zlepšila. Většina žadatelů o schengenská víza obdržela pouze krátkodobá víza, přičemž v roce 2014 bylo zamítnuto 6,1% žádostí o víza, v roce 2015 to byla 3 %. V roce 2014 obdrželo 43 % žadatelů víza pro více vstupů. To svědčí o tom, že členské státy k nim mají větší důvěru. Míra návratů se od roku 2010 rovněž zvýšila a peruánská vláda v tomto směru nadále vyvíjí úsilí. Obtíže, které byly zaznamenány na počátku zavádění biometrických pasů, byly překonány, nicméně tento proces je třeba pozorně sledovat. Zpravodajka poukazuje na to, že je třeba prohloubit spolupráci mezi EU a Peru v oblasti nedovolené migrace. Dohoda ostatně obsahuje společné prohlášení o spolupráci v oblasti nedovoleného přistěhovalectví, v němž EU a Peru odkazují na své závazky týkající se zpětného přijímání nelegálních migrantů. Zpravodajka vítá rovněž informační kampaň, kterou provádí peruánská vláda ve své zemi s cílem lépe vysvětlit svým občanům hlavní ustanovení této dohody o osvobození od vízové povinnosti. Tato kampaň může být dalším prostředkem řešení nelegální migrace.

Peru se může rovněž stát klíčovým partnerem v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, zejména obchodování s drogami či lidmi, které mohou představovat významné složky vzájemné spolupráce. Zájem, který Peru projevilo podpisem dohody o strategické spolupráci s Evropským policejním úřadem (Europol), je pozitivním signálem a může představovat významný pokrok při rozvíjení vzájemné spolupráce mezi EU a Peru v oblasti boje proti organizované trestné činnosti. Tyto výzvy, které Evropská unie s Peruánskou republikou sdílí, odůvodňují význam a potřebu posílení spolupráce prostřednictvím dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria zahrnují nejen nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale také vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, zvláště posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vyzývá Evropskou komisi a orgány Peru, aby dbaly na úplnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména se všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dochází dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu a je o to problematičtější, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby bezodkladně uzavřely s Peruánskou republikou dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropská území těchto členských států.

**

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.

(1)

  COM(2014) 663 ze dne 29.10.2011.

(2)

  SWD(2014) 328 final.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miroslav Poche


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění