Postopek : 2015/0199(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0197/2016

Predložena besedila :

A8-0197/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2016 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0295

PRIPOROČILO     ***
PDF 515kWORD 103k
2.6.2016
PE 573.186v02-00 A8-0197/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12099/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (12097/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0143/2016),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0197/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Peru.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošne določbe sporazuma

Z Uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 je bila Republika Peru prestavljena v Prilogo II, ki vsebuje seznam tretjih držav, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah razen Irske in Združenega kraljestva.

V skladu z uvodno izjavo 5 Uredbe (EU) št. 509/2014 je potrebna nadaljnja ocena stanja v Peruju v zvezi z ustreznimi merili iz člena 1 uredbe, preden se lahko začnejo pogajanja o dvostranskih sporazumih o odpravi vizumske obveznosti za Peru. Komisija je oktobra 2014 sprejela poročilo(1) s priloženim delovnim dokumentom(2), ki natančno analizira razmere v Peruju na podlagi ustreznih meril in ocenjuje morebitna tveganja zaradi liberalizacije vizumskega režima.

Glede na to, da je bila ocena razmer v Peruju na splošno pozitivna, je Svet 19. maja 2015 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Peru. Pogajanja so potekala 20. maja 2015, glavni pogajalci pa so sporazum parafirali 9. junija 2015. Uradna slovesnost je potekala ob robu vrha med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) 10. junija 2015. Sporazum je bil podpisan 14. marca 2016 v Bruslju in se uporablja začasno, dokler ga ne odobri Evropski parlament.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Peruja omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Republiko Peru, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Okrepil bo regionalno povezanost, saj je Peru med državami Latinske Amerike ena od redkih držav, katerih, katerih državljani še vedno potrebujejo vizum, tako da je pomemben dejavnik za zbližanje Evropejcev in Perujcev.

Ta sporazum bo dal zagon turizmu ter pomagal okrepiti trgovinske odnose in povečati naložbe. Peru ima eno od najvišjih gospodarskih rasti v Latinski Ameriki (leta 2013 5 %, leta 2014 pa 2,4 %). V zadnjem desetletju je rast stalna, in sicer več kot 80 %, kar ga uvršča med deset držav na svetu z največjo rastjo v tem obdobju. V trgovini je EU tretja trgovinska partnerica Peruja na področju uvoza (predvsem strojev in prevozne opreme) in njegova najpomembnejša izvozna partnerica (za kmetijsko-živilske in rudarske proizvode). Poleg tega je EU še naprej največja vlagateljica v Peru, saj njene naložbe predstavljajo skupno več kot 50 % neposrednih tujih naložb v sektorje, kot so ekstraktivna industrija, bančni in finančni sektor. V državi potekajo številni infrastrukturni naložbeni projekti, zlasti v vodnem, prometnem in energetskem sektorju. Peru je še vedno zelo odvisen od rudarskega sektorja, vendar si prizadeva za diverzifikacijo in večjo preusmeritev v turizem. V turističnem sektorju je zato prišlo do precejšnje okrepitve in je leta 2012 postal drugi najpomembnejši gospodarski sektor Peruja.

Glede političnih in institucionalnih razmer je Republika Peru razmeroma stabilna demokratična država, ki prav tako kot Evropska unija varuje načela demokracije, dobrega upravljanja, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, in je v tem smislu pomemben partner v Latinski Ameriki. Človekove pravice in demokracija so bistveni del odnosov med EU in to andsko državo. Utrjevanje demokracije in človekovih pravic ostaja prednostna naloga za Peru in sporazum o liberalizaciji vizumskega režima bo omogočil reden, poglobljen in uravnotežen politični dialog na področju človekovih pravic, pa tudi o bolj konkretnih vprašanjih, kot je položaj žensk.

Kar zadeva mobilnost, podatki o zavrnitvah vstopa, aretacijah in vračanjih za Peru kažejo, da v zadnjih letih obstajajo tveganja, povezana z nedovoljeno migracijo, vendar so se razmere na tem področju bistveno izboljšale. Veliki večini prosilcev vizuma za vstop v schengensko območje je bil dodeljen vizum za kratkoročno bivanje (leta 2014 je bilo zavrnjenih 6,1 % vlog, leta 2015 pa 3,0 %). Poleg tega je leta 2014 43 % prosilcev dobilo vizume za večkratni vstop. To kaže na vse večje zaupanje držav članic do njih. Stopnja vračanja se je od leta 2010 izboljšala in perujska vlada si še naprej prizadeva v tej smeri. Začetne težave pri uvedbi biometričnih potnih listov so odpravljene, bo pa treba ta proces pozorno spremljati. Poročevalka meni, da morata EU in Peru okrepiti sodelovanje na področju nedovoljenih migracij. Sporazum vsebuje tudi skupno izjavo v zvezi s sodelovanjem na področju nedovoljene migracije, v kateri Unija in Peru poudarjata svojo zavezo v zvezi s ponovnim sprejemom njunih migrantov z neurejenim statusom. Poročevalka pozdravlja tudi kampanjo obveščanja, ki jo izvaja perujska vlada, da bi državljanom bolje pojasnila glavne določbe tega sporazuma o odpravi vizumske obveznosti, in ki bi lahko bila dodatna možnost za preprečevanje nedovoljenih migracij.

Peru lahko postane tudi ključni partner na področju boja proti organiziranemu kriminalu, zlasti trgovini z drogami, in proti trgovini z ljudmi, ki so lahko pomembna področja sodelovanja. Zanimanje Peruja za sklenitev sporazuma o strateškem sodelovanju z Evropskim policijskim uradom (Europol) je pozitiven znak, ki bi lahko pomenil pomemben napredek pri krepitvi sodelovanja med EU in Perujem v boju proti organiziranemu kriminalu. Enako velja za skupne izzive EU in Peruja, ki upravičujejo pomen in potrebo po okrepitvi sodelovanja na podlagi sporazuma o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje.

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb, ki se nanašajo na merila, zaradi katerih je bila država prestavljena iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in perujske organe, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti državljanov različnih držav članic Unije.

Opozarja tudi na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo zastopa le Evropska komisija. V delo skupnega odbora bi lahko vključili tudi Evropski parlament, saj je to institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in je zagovornica demokracije, človekovih pravic in temeljnih načel Evropske unije. Poročevalka ponovno poziva Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Ugotavlja, da ima Evropski parlament zaradi te prakse manj manevrskega prostora, še bolj problematično pa je, da ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in njegove določbe zanju ne veljajo.

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja oblasti teh držav, naj z Republiko Peru čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje na podlagi podobnih pogojev kot veljajo za ta sporazum.

Sporazum vsebuje določbe glede območja uporabe: kar zadeva Francijo in Nizozemsko, določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja teh dveh držav.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

(1)

  COM(2014)0663 z dne 29. oktobra 2014.

(2)

  SWD(2014)0328.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Miroslav Poche


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo