Процедура : 2015/0310(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2016

Внесени текстове :

A8-0200/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0305

ДОКЛАД     ***I
PDF 1813kWORD 1664k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Артис Пабрикс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0671),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0408/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по рибно стопанство (A8-0200/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  На 25 и 26 юни 2015 г.12 Европейският съвет призова за по-широки усилия в решаването на миграционната криза по всеобхватен начин, включително чрез укрепването на управлението на границите с цел по-добро управление на нарастващите смесени миграционни потоци. Освен това на 23 септември 2015 г.13 Европейският съвет подчерта необходимостта от справяне с драматичната ситуация на външните граници, както и от засилване на контрола по тези граници, особено чрез допълнителни ресурси за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол, чрез човешки ресурси и технически принос от държавите членки.

(1)  На 25 и 26 юни 2015 г.12 Европейският съвет призова за по-широки усилия в решаването на безпрецедентните миграционни потоци по всеобхватен начин, включително чрез укрепването на управлението на границите с цел по-добро управление на нарастващите смесени миграционни потоци. Освен това на 23 септември 2015 г.13 Европейският съвет подчерта необходимостта от справяне с драматичната ситуация на външните граници, както и от засилване на контрола по тези граници, особено чрез допълнителни ресурси за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол, чрез човешки ресурси и технически принос от държавите членки.

__________________

__________________

12  Заседание на Европейския съвет, заключения от 25 и 26 юни 2015 г.

12  Заседание на Европейския съвет, заключения от 25 и 26 юни 2015 г.

13  Неофициална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС относно миграцията, Декларация от 23 септември 2015 г.

13  Неофициална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС относно миграцията, Декларация от 23 септември 2015 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и прилага европейско интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището на Съюза, което представлява естествена последица от свободното движение на хора в Съюза и е основен елемент от пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Европейското интегрирано управление на границите е от основно значение за подобряване на управлението на миграцията и осигуряване на високо равнище на вътрешна сигурност в Съюза.

(2)  Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и прилага европейско интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището на Съюза, което представлява естествена последица от свободното движение на хора в Съюза и е основен елемент от пространството на свобода, сигурност и правосъдие, с цел ефективен мониторинг на преминаването на външните граници, преодоляване на предизвикателствата в областта на миграцията и справяне с евентуални бъдещи заплахи по тези граници, като по този начин се допринася за справянето с тежката престъпност с трансгранично измерение и осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в Съюза, при пълно зачитане на основните права, като същевременно се запази свободното движение на хора в него.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  При прилагането на европейско интегрирано управление на границите следва да се осигури съгласуваност с другите цели на политиката, в т.ч. правилното функциониране на трансграничния транспорт.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С цел да се гарантира ефективното изпълнение на европейското интегрирано управление на границите, трябва да бъде създадена европейска гранична и брегова охрана. Европейската гранична и брегова охрана, която се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи за граничен контрол, разчита на общото използване на информацията, възможностите и системите на национално равнище и на отговора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана на равнището на Съюза.

(4)  С цел да се гарантира ефективното изпълнение на европейското интегрирано управление на границите, трябва да бъде създадена европейска гранична и брегова охрана и да ѝ се предоставят необходимите финансови и човешки ресурси и оборудване. Европейската гранична и брегова охрана, която се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи за граничен контрол, разчита на общото използване на информацията, възможностите и системите на национално равнище и на отговора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана на равнището на Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)   Европейското интегрирано управление на границите е споделена отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи за граничен контрол. Докато държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своята част от външните граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да гарантира прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки, които прилагат тези мерки.

(5)  Европейското интегрирано управление на границите е споделена отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява операции за наблюдение на морските граници и всякакви други задачи за граничен контрол. Докато държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своята част от външните граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да гарантира прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки, които прилагат тези мерки. Комисията следва да представи законодателно предложение за европейска стратегия за интегрирано управление на границите, която да определя основните насоки, целите, които трябва да бъдат постигнати, и приоритетните действия, които трябва да бъдат предприети, с оглед на установяването на напълно функционираща европейска интегрирана система за управление на границите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)   Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, наричана обикновено Frontex, бе създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета.14 От 1 май 2005 г., когато пое своите отговорности, тя успешно подпомага държавите членки при изпълнението на оперативните аспекти на управлението на външните граници чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, както и чрез анализ на риска, обмен на информация, връзки с трети държави и връщане на граждани на трети държави, незаконно пребиваващи на територията на държавите членки.

(7)  Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, наричана обикновено Frontex, беше създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета. 14 От 1 май 2005 г., когато пое своите отговорности, тя успешно подпомага държавите членки при изпълнението на оперативните аспекти на управлението на външните граници чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, както и чрез анализ на риска, обмен на информация, връзки с трети държави и връщане на граждани на трети държави, за които има постановено решение за връщане, издадено от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14a.COM(2015)0671

___________________

___________________

14  Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

14  Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

 

14a  Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С оглед на нарастващия миграционен натиск по външните граници, необходимостта от осигуряване на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза и гарантиране на функционирането на Шенгенското пространство, както и всеобхватния принцип на солидарност е необходимо да се засили управлението на външните граници чрез надграждане на работата на Frontex и превръщането ѝ в агенция със споделена отговорност за управлението на външните граници.

(8)  Необходимо е да се извършва ефективен мониторинг на преминаването на външните граници, да се преодоляват предизвикателствата в областта на миграцията и евентуални бъдещи заплахи по външните граници, да се осигурява високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, да се гарантира функционирането на Шенгенското пространство и да се зачита всеобхватният принцип на солидарност. С оглед на това е необходимо да се засили управлението на външните граници чрез надграждане на работата на Frontex и превръщането ѝ в агенция със споделена отговорност за управлението на външните граници.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)   Ето защо задачите на Frontex следва да бъдат разширени и за да бъдат отразени тези промени, тя трябва да се преименува на Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Ключовата роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да се състои в създаването на оперативна и техническа стратегия за прилагането на интегрирано управление на границите на равнището на Съюза, осъществяването на надзор на ефективното функциониране на граничния контрол по външните граници, предоставянето на по-голяма оперативна и техническа помощ на държавите членки чрез съвместни операции и бърза гранична намеса и гарантирането на практическото изпълнение на мерки в случай на ситуация, която изисква спешни действия по външните граници, както и организирането, координирането и провеждането на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

(9)  Ето защо задачите на Frontex следва да бъдат разширени и за да бъдат отразени тези промени, тя трябва да се преименува на Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Агенцията). Ключовата роля на Агенцията следва да се състои в създаването на оперативна и техническа стратегия за прилагането на интегрирано управление на границите на равнището на Съюза, осъществяването на надзор на ефективното функциониране на граничния контрол по външните граници, предоставянето на по-голяма оперативна и техническа помощ на държавите членки чрез съвместни операции и бърза гранична намеса, гарантирането на практическото изпълнение на мерки в случай на ситуация, която изисква спешни действия по външните граници и оказването на техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в контекста на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица, както и организирането, координирането и провеждането на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Като се имат предвид дейностите ѝ по външните граници, Агенцията следва да допринася за предотвратяването и разкриването на тежки престъпления с трансгранично измерение като престъпното превеждане на хора през граница, трафик на хора и тероризъм, когато е целесъобразно тя да предприема действия и след като е получила съответна информация посредством своята дейност. Тя следва да координира своята дейност с Европол в качеството на агенция, отговаряща за подкрепата и засилването на действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Агенцията следва да изпълнява своите задачи, без да засяга компетентността на държавите членки по отношение на отбраната.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  Разширените задачи и правомощия на Агенцията следва да бъдат балансирани с укрепени мерки за защита на основните права и повишена отговорност.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да изготвя обобщен и специализиран анализ на риска въз основа на общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от самата Агенция и от държавите членки. Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да предоставя, въз основа и на информация, осигурена от държавите членки, адекватна информация и разузнавателни данни относно всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, по-специално относно граничен контрол, връщане, незаконни вторични движения на граждани на трети държави в рамките на Съюза, предотвратяване на трансграничната престъпност, включително на улесняването на незаконната имиграция, трафика на хора и тероризма, както и относно ситуацията в съседни трети държави, така че да се осигури възможност за предприемане на подходящи мерки или за справяне с идентифицираните заплахи и рискове с оглед подобряване на интегрираното управление на външните граници.

(11)  Агенцията следва да изготвя обобщен и специализиран анализ на риска въз основа на общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от самата Агенция и от държавите членки. Агенцията следва да предоставя, въз основа и на информация, осигурена от държавите членки, адекватна информация и разузнавателни данни относно всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, както и относно ситуацията в съседни трети държави, така че да се осигури възможност за предприемане на подходящи мерки или за справяне с идентифицираните заплахи и рискове с оглед подобряване на интегрираното управление на външните граници.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В дух на споделена отговорност ролята на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да включва извършването на редовен мониторинг на управлението на външните граници. Агенцията следва да осигури подходящ и ефективен мониторинг не само чрез анализ на риска, обмен на информация и Eurosur, но също така чрез присъствието на експерти от собствените ѝ служители в държавите членки. Агенцията следва да бъде в състояние да разполага служители за връзка в определени държави членки за определен период, през който служителят за връзка докладва на изпълнителния директор. Докладът на служителите за връзка следва да формира част от оценката на уязвимостта.

(12)  В дух на споделена отговорност ролята на Агенцията следва да включва извършването на редовен мониторинг на управлението на външните граници. Агенцията следва да осигури подходящ и ефективен мониторинг не само чрез анализ на риска, обмен на информация и Eurosur, но също така чрез присъствието на експерти от собствените ѝ служители в държавите членки. Агенцията следва да бъде в състояние да разполага служители за връзка във всички държави членки за определен период, през който служителят за връзка докладва на изпълнителния директор. Докладът на служителите за връзка следва да формира част от оценката на уязвимостта.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да извършва оценка на уязвимостта за оценяване на капацитета на държавите членки да се справят с предизвикателства по външните си граници, включително чрез оценяване на оборудването и ресурсите на държавите членки, както и плановете им за непредвидени ситуации за справяне с възможни кризи по външните граници. Държавите членки следва да предприемат коригиращи действия за преодоляване на евентуалните недостатъци, констатирани в тази оценка. Изпълнителният директор, по становището на надзорен съвет, създаден в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, следва да набележи мерките, които да бъдат предприети от съответната държава членка, и да определи срок, в рамките на който да бъдат предприети тези мерки. Това решение следва да бъде задължително за тази държава членка, а когато необходимите мерки не са предприети в рамките на определения срок, въпросът трябва да бъде отнесен до управителния съвет за последващо решение.

(13)  Агенцията следва да извършва оценка на уязвимостта, въз основа на обективни критерии, за оценяване на капацитета на държавите членки да се справят с предизвикателства по външните си граници, включително чрез оценяване на оборудването, инфраструктурата, персонала, бюджета и финансовите ресурси на държавите членки, както и плановете им за непредвидени ситуации за справяне с възможни кризи по външните граници. Държавите членки следва да предприемат коригиращи действия за преодоляване на евентуалните недостатъци, констатирани в тази оценка. Изпълнителният директор, съобразно становището на консултативен съвет, създаден в рамките на Агенцията, следва да набележи мерките, които да бъдат предприети от съответната държава членка, и да определи срок, в рамките на който да бъдат предприети тези мерки. Това решение следва да бъде задължително за тази държава членка, а когато необходимите мерки не са предприети в рамките на определения срок, въпросът трябва да бъде отнесен до управителния съвет и до Комисията.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Оценката на уязвимостта следва да бъде превантивна мярка, осъществявана от Агенцията непрекъснато, в допълнение към механизма за оценка и наблюдение по Шенген, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета1a. Информацията, получена по време на оценката на уязвимостта, следва да бъде използвана също така за целите на този механизъм, по-специално при вземането на решение относно многогодишната и годишната програма за оценка.

 

_____________

 

  Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)   Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да организира необходимата оперативна и техническа помощ за държавите членки, за да подсили капацитета им да изпълняват задълженията си по отношение на контрола на външните граници и да се справят с предизвикателства по външната граница, произтичащи от незаконна имиграция или трансгранична престъпност. В това отношение Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, да организира и координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана, както и необходимото техническо оборудване, като е възможно да разположи експерти от собствения си персонал.

(14)  Агенцията следва да организира необходимата оперативна и техническа помощ за държавите членки, за да подсили капацитета им да изпълняват задълженията си по отношение на контрола на външните граници и да се справят с предизвикателства по външната граница, произтичащи от незаконна миграция или трансгранична престъпност. В това отношение Агенцията следва, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, да организира и координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана, както и необходимото техническо оборудване, като е възможно да разположи експерти от собствения си персонал.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)   В случаите, когато е налице специфичен и несъразмерно голям натиск по външните граници, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да организира и координира, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерв за бързо разполагане, както и техническо оборудване. Бързата гранична намеса следва да осигури подкрепление в ситуации, в които се изискват неотложни действия и когато такава намеса ще осигури ефективен отговор. За да се гарантира ефективността на тази намеса, държавите членки следва да осигурят гранични служители и друг подходящ персонал за резерва за бързо разполагане.

(15)  В случаите, когато е налице специфичен и несъразмерно голям натиск по външните граници, Агенцията следва да организира и координира, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерв за бързо реагиране, както и техническо оборудване. Бързата гранична намеса следва да осигури подкрепление в ситуации, в които се изискват неотложни действия и когато такава намеса ще осигури ефективен отговор. За да се гарантира ефективността на тази намеса, държавите членки следва да осигурят гранични служители и друг подходящ персонал за резерва за бързо реагиране и да предоставят необходимото техническо оборудване. Агенцията и съответните държави членки следва да договорят оперативен план.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)   В определени райони на външните граници, където държавите членки са изправени пред несъразмерно голям миграционен натиск, характеризиращ се с голям приток на смесени миграционни потоци, наричани „горещи точки“, държавите членки следва да могат да разчитат на засиленото оперативно и техническо подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията, състоящи се от екипи от експерти от държавите членки, разположени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, от Европол или други съответни агенции на Съюза, както и експерти от персонала на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да подпомага Комисията при координирането на различните агенции на място.

(16)  Там, където държавите членки са изправени пред несъразмерно големи миграционни предизвикателства, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на засиленото оперативно и техническо подкрепление в „горещи точки“ от екипи за съдействие в управлението на миграцията, състоящи се от екипи от експерти от държавите членки, разположени от Агенцията и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, от Европол или други съответни агенции на Съюза, както и експерти от персонала на Агенцията. Агенцията следва да подпомага Комисията при координирането на различните агенции на място.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  В горещите точки различните агенции и държавите членки следва да действат в рамките на съответните си мандати и правомощия. Докато Агенцията следва да улеснява прилагането на мерки на Съюза в областта на управлението на външните граници и връщането, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището следва да спомага за подобряване на прилагането на общата европейска система за убежище и да съдейства на държавите членки по въпроси, свързани с убежището, Европол следва да предоставя експертен опит, стратегически и оперативен анализ във връзка с трансграничната организирана престъпност и елиминирането на мрежите за незаконно превеждане през граница, а Евроюст следва да подкрепя сътрудничеството между националните органи за разследване и съдебно преследване. Държавите членки продължават да носят отговорността за вземането на значими решения относно молбите за предоставяне на убежище и връщането.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)   На равнището на Съюза следва да бъде осъществен бърз, единен и ефективен отговор в случаите, когато дадена държава членка не предприема необходимото коригиращо действие в съответствие с оценката на уязвимостта или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск по външните граници, който прави контрола на външната граница неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство. За тази цел и с цел да се осигури по-добра координация на равнището на Съюза, Комисията следва да набележи мерките, които да бъдат изпълнени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, и да поиска от въпросната държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. След това Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да определи действията, които да бъдат предприети за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Комисията, като с въпросната държава членка следва да бъде изготвен оперативен план.

(17)  На равнището на Съюза следва да бъде осъществен бърз, единен и ефективен отговор в случаите, когато дадена държава членка не предприема необходимото коригиращо действие в съответствие с оценката на уязвимостта или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск по външните граници, който прави контрола на външната граница неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство като пространство без вътрешен граничен контрол. За тази цел и с цел да се осигури по-добра координация на равнището на Съюза, Комисията следва да набележи мерките, които да бъдат изпълнени от Агенцията. Във връзка с приемането на такива мерки, като се вземат предвид свързаните със суверенитета аспекти и политическата чувствителност на такива мерки, които засягат националните изпълнителни правомощия и правомощията по правоприлагане, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, като той действа по предложение на Комисията. Въпросната държава членка следва да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. След това Агенцията следва да определи действията, които да бъдат предприети за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Съвета, като с въпросната държава членка следва да бъде договорен оперативен план.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)   Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да разполага с необходимото оборудване и персонал за разгръщане при съвместни операции или бърза гранична намеса. За тази цел, когато стартира бърза гранична намеса по искане на държава членка или в контекста на ситуация, която изисква спешни действия, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да бъде в състояние да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерв за бързо разполагане, който следва да представлява постоянен корпус, съставен от подходящ процент от общия брой на граничните служители в държавите членки, възлизащ на минимум 1500 служители. Разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо разполагане следва незабавно да се допълва от допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана в зависимост от случая.

(18)  Агенцията следва да разполага с необходимото оборудване и персонал за разгръщане при съвместни операции или бърза гранична намеса. За тази цел, когато стартира бърза гранична намеса по искане на държава членка, или в контекста на ситуация, която изисква спешни действия, Агенцията следва да бъде в състояние да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерв за бързо реагиране, който следва да представлява постоянен корпус, съставен от процент от общия брой на граничните служители в държавите членки, възлизащ на минимум 1500 служители. Разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо реагиране следва незабавно да се допълва от допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана, когато е необходимо.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  На 8 октомври 2015 г. Европейският съвет призова за разширяване на компетенциите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, за да подпомага държавите членки да гарантират ефективното връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, включително чрез организиране на операции по връщане по своя собствена инициатива и засилване на ролята ѝ по отношение на получаването на пътни документи. За тази цел Европейският съвет призова за създаването на Служба за връщане в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която следва да бъде натоварена с координацията на дейностите на Агенцията в областта на връщането.

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да увеличи подкрепата си за държавите членки при връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като се спазва политиката на Съюза в областта на връщането и в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.15 По-специално по искане на една или повече държави членки, тя следва да координира и организира операции по връщане и да организира и провежда действия за намеса в областта на връщането, за да укрепи системата за връщане на държавите членки, които се нуждаят от засилена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задължението си да връщат незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с посочената директива.

(21)  Агенцията следва да увеличи подкрепата си за държавите членки при връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като се спазва политиката на Съюза в областта на връщането и в съответствие с Директива 2008/115/ЕО. По-специално тя следва да координира и организира операции по връщане от една или повече държави членки и да организира и провежда действия за намеса в областта на връщането, за да укрепи системата за връщане на държавите членки, които се нуждаят от засилена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задължението си да връщат незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с посочената директива.

___________

 

15 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

 

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Агенцията следва да оказва необходимата помощ на държавите членки за организирането на съвместни операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането на незаконни мигранти, без да навлиза в същината на решенията за връщане, взети от държавите членки, и при пълно зачитане на основните права. В допълнение Агенцията следва да подпомага държавите членки при осигуряването на пътни документи за връщане в сътрудничество с органите на съответните трети държави.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Евентуалното наличие на споразумение между държава членка и трета държава не освобождава Агенцията или държавите членки от техните задължения съгласно правото на Съюза и международното право, по-специално по отношение на спазването на принципа на забрана за връщане, когато им е известно или би трябвало да им е известно, че системните недостатъци на процедурата за предоставяне на убежище и условията за приемане на търсещи убежище лица в тази трета държава съставляват сериозни основания да се счита, че лицето, търсещо убежище, е изложено на сериозна опасност от нечовешко или унизително отнасяне, или когато им е известно или би трябвало да им е известно, че тази трета държава участва в практики, които противоречат на принципа на забрана за връщане.

Обосновка

В контекста на операциите по връщане и действията за намеса е наложително да се повторят водещите принципи, съгласно които може да се осъществява връщане на гражданин на трета държава. Въз основа на съображение 13 от Регламент (ЕС) № 656/2014 за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Frontex.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да установи резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане, ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането, осигурени от държавите членки, които следва да бъдат разположени по време на операции по връщане и да формират част от специално създадени европейски екипи за намеса в областта на връщането, разполагани при действия за намеса в областта на връщането. Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да им осигури необходимото обучение.

(22)  Агенцията следва да установи резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане, ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането, осигурени от държавите членки, които следва да бъдат разположени по време на операции по връщане и да формират част от специално създадени европейски екипи за намеса в областта на връщането, разполагани при действия за намеса в областта на връщането. Резервите следва да включват специалисти в областта на връщането, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата. Агенцията следва да им осигури необходимото обучение.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Следва да се предвидят специални разпоредби за служителите, които участват в дейности, свързани с връщане, за да се уточнят техните задачи, правомощия и отговорности. Следва също така да бъдат предоставени специални инструкции относно правомощията на командирите и разширяването на обхвата на наказателното право на държавата на регистрация на въздухоплавателното средство съгласно международното въздушно право.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да разработи специфични инструменти за обучение и да предоставя обучение на равнището на Съюза за националните инструктори на граничните служители, както и допълнително обучение и семинари, свързани с контрола по външните граници и връщането на граждани на трети държави, незаконно пребиваващи на територията на държавите членки, за служителите от компетентните национални органи. Агенцията следва да бъде упълномощена да организира обучителни дейности в сътрудничество с държавите членки и трети държави на тяхна територия.

(23)  Агенцията следва да разработи специфични инструменти за обучение, включително специфично обучение относно защита на децата, и да предоставя обучение на равнището на Съюза за националните инструктори на граничните служители, както и допълнително обучение и семинари, свързани със задачи, касаещи интегрираното управление на границите, включително за служителите от компетентните национални органи. Агенцията следва да бъде упълномощена да организира обучителни дейности в сътрудничество с държавите членки и трети държави на тяхна територия.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да извършва мониторинг и да допринася за развитието на изследванията в областта на контрола на външните граници, включително използването на съвременни технологии за наблюдение, както и да разпространява тази информация до държавите членки и Комисията.

(24)  Агенцията следва да извършва мониторинг и да допринася за развитието на изследванията в областта на европейското интегрирано управление на границите, както и да разпространява тази информация до Европейския парламент, държавите членки, Комисията, съответните агенции, органи и служби на Съюза, както и до обществеността.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Ефективното изпълнение на интегрирано управление на външните граници налага редовен, бърз и надежден обмен на информация между държавите членки по отношение на управлението на външните граници, незаконната имиграция и връщането. Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да развива и управлява информационни системи, улесняващи такъв обмен, в съответствие със законодателството за защита на данните на Съюза.

(25)  Ефективното изпълнение на интегрирано управление на външните граници налага редовен, бърз и надежден обмен на информация между държавите членки по отношение на управлението на външните граници, незаконната миграция и връщането. Агенцията следва да развива и управлява информационни системи, улесняващи такъв обмен, в съответствие със законодателството за защита на данните на Съюза. Важно е държавите членки да предоставят бързо на Агенцията пълна и точна информация, необходима за изпълнението на нейните задачи.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, са отговорни за широк спектър от задачи, включително, но не само, морска безопасност, сигурност, търсене и спасяване, граничен контрол, контрол на рибарството, митнически контрол, общо правоприлагане и защита на околната среда. Поради това Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета16, и Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета17, следва да засилят сътрудничеството както помежду си, така и с националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана, за увеличаване на морската ситуационна осведоменост, както и за подкрепа на съгласуваните и рентабилни действия.

(27)  Националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, са отговорни за широк спектър от задачи, включително, но не само, морска безопасност, сигурност, търсене и спасяване, граничен контрол, контрол на рибарството, митнически контрол, общо правоприлагане и защита на околната среда. Поради това Агенцията, Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета16, и Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета17, следва да засилят сътрудничеството както помежду си, така и с националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана, за увеличаване на морската ситуационна осведоменост, както и за подкрепа на съгласуваните и рентабилни действия. Полезните взаимодействия между отделните участници в морска среда следва да бъдат в съответствие със стратегията на ЕС за интегрирано управление на границите и за морска сигурност.

__________________

__________________

1 6Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Сътрудничеството по отношение на функциите за брегова охрана, по-специално чрез задълбочено сътрудничество между националните органи, Агенцията, Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност не засяга разпределението на правомощията между агенциите по отношение на определянето на техните задачи и запазва тяхната самостоятелност или независимост с оглед на първоначално вменените им задължения. Освен това, без да се променя изявлението за мисиите на агенциите, сътрудничеството цели да се постигне взаимодействие между тях.

Обосновка

С европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана не се цели намаляване на правомощията на ЕАМБ или на EFCA. Сътрудничеството има за цел да укрепи главните мисии на агенциите, като същевременно се установят взаимодействия, които подобряват осведомеността относно положението в морето и способността на ЕС за реагиране в морето.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да улеснява и насърчава оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на външните отношения на Съюза, включително чрез координиране на оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в областта на управлението на външните граници и чрез разполагане на служители за връзка в трети държави, както и чрез сътрудничество с органите на трети държави в областта на връщането, включително що се отнася до получаването на пътни документи. При сътрудничеството си с трети държави Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки следва да спазват норми и стандарти, най-малко равностойни на посочените в законодателството на Съюза, също и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави.

(28)  Агенцията следва да улеснява и насърчава техническото и оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на външните отношения на Съюза, включително чрез координиране на оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в областта на управлението на външните граници и чрез разполагане на служители за връзка в трети държави, както и чрез сътрудничество с органите на трети държави в областта на връщането, включително що се отнася до получаването на пътни документи. При сътрудничеството си с трети държави Агенцията и държавите членки следва да спазват законодателството на Съюза, включително по отношение на защитата на основните права и принципа на забрана за връщане, винаги, в т.ч. когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави. С цел повишаване на прозрачността и отговорността Агенцията следва да докладва относно сътрудничеството с трети държави в своя годишен доклад.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Европейската гранична и брегова охрана и Агенцията следва да изпълняват своите задачи при пълно спазване на основните права, и по-специално Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), Конвенцията за статута на бежанците и задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, и по-специално принципа на забрана за връщане, Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море и Международната конвенция за търсене и спасяване по море. В съответствие с правото на Съюза и тези разпоредби, Агенцията следва да съдейства на държавите членки при провеждането на операции по търсене и спасяване с цел да се защитава и спасява живот винаги и навсякъде, където е необходимо.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 28 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  С оглед на увеличения брой задачи на Агенцията, тя следва допълнително да разработи и приложи стратегия за мониторинг и за осигуряване на защитата на основните права. За целта тя следва да предостави на своя служител по въпросите на основните права необходимите финансови средства и персонал, съответстващи на нейния мандат и размер. Агенцията следва да използва своята роля, за да насърчава активно прилагането на достиженията на правото на Съюза по отношение на управлението на външните граници, включително по отношение на зачитането на основните права и международната закрила.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 28 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  В съответствие с хартата и с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. висшият интерес на детето следва да бъде съображение от първостепенна важност за дейността на Агенцията.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)   Настоящият регламент установява механизъм за жалби за Европейската агенция за гранична и брегова охрана в сътрудничество със служителя по въпросите на основните права с цел мониторинг и гарантиране на спазването на основните права във всички дейности на Агенцията. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който служителят по въпросите на основните права следва да отговаря за обработването на получени от Агенцията жалби в съответствие с правото на добра администрация. Служителят по въпросите на основните права следва да разглежда допустимостта на жалбата, да регистрира допустимите жалби, да препраща всички регистрирани жалби до изпълнителния директор, да препраща жалбите, засягащи граничните служители, до изпращащата държава членка и да регистрира последващите действия от страна на Агенцията или държавата членка. Наказателните разследвания следва да се провеждат от държавите членки.

(30)  Настоящият регламент установява независим механизъм за жалби за Агенцията в сътрудничество със служителя по въпросите на основните права с цел мониторинг и гарантиране на спазването на основните права във всички дейности на Агенцията. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който служителят по въпросите на основните права следва да отговаря за обработването на получени от Агенцията жалби в съответствие с правото на добра администрация. Служителят по въпросите на основните права следва да разглежда допустимостта на жалбата, да регистрира допустимите жалби, да препраща всички регистрирани жалби до изпълнителния директор, да препраща жалбите, засягащи граничните служители, до изпращащата държава членка и да регистрира последващите действия от страна на Агенцията или държавата членка. Наказателните разследвания следва да се провеждат от държавите членки. Механизмът следва да бъде ефективен, да гарантира правилната последваща обработка на жалбите и да води до санкции при нарушаване на основните права. С цел повишаване на прозрачността и отговорността Агенцията следва да докладва относно механизма за жалби в своя годишен доклад.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на ситуации, които изискват спешни действия по външните граници, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 33

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет, за да следят политиката и упражняват политически надзор върху действията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Когато е възможно, съветът следва да е съставен от оперативните ръководители на националните служби, които отговарят за управление на граничната охрана, или от техни представители. Този съвет следва да притежава необходимите правомощия да определя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема съответните финансови правила, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и да назначава изпълнителния директор и заместник-изпълнителния директор. Агенцията следва да се управлява и да действа в съответствие с принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

(33)  Управителният съвет следва да упражнява надзор върху действията на Агенцията. Когато е възможно, съветът следва да е съставен от оперативните ръководители на националните служби, които отговарят за управление на граничната охрана, или от техни представители. Този съвет следва да притежава необходимите правомощия да определя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема съответните финансови правила, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от Агенцията. Агенцията следва да се управлява и да действа, като взема под внимание принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Това следва да включва сключването на споразумение относно седалището между Агенцията и държавата членка, в която се намира нейното седалище.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За гарантирането на автономията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да ѝ бъде предоставен автономен бюджет, чиито приходи се формират основно с вноски от Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат финансовото участие на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

(34)  За гарантирането на автономията на Агенцията следва да ѝ бъде предоставен автономен бюджет, чиито приходи се формират основно с вноски от Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат финансовото участие на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата. Бюджетът, приет от управителния съвет, следва да бъде балансиран по отношение на различните аспекти на дейностите на Агенцията, включително осигуряване на зачитането на основните права.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  По отношение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията21.

(36)  По отношение на Агенцията следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията21. Агенцията следва да бъде възможно най-прозрачна относно своите дейности, без да се застрашава постигането на целта на нейните операции. Тя следва да направи публично достояние цялата относима информация относно всички свои дейности и да гарантира, че на обществеността и на всяко заинтересовано лице бързо се предоставя информация относно нейната работа.

__________________

__________________

21  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

21  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)   Тъй като целите на настоящия регламент, а именно разработването и прилагането на система за интегрирано управление на външните граници, като така се гарантира и правилното функциониране на Шенгенското пространство, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат несъгласувано, но поради отсъствието на контрол по вътрешните граници и с оглед на значителния миграционен натиск по външните граници, както и поради необходимостта да се гарантира високо равнище на вътрешната сигурност в рамките на Съюза, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, то Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(39)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно разработването и прилагането на система за интегрирано управление на външните граници, като така се гарантира и правилното функциониране на Шенгенското пространство, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат несъгласувано, но поради отсъствието на контрол по вътрешните граници и с оглед на значителните миграционни предизвикателства по външните граници, както и поради необходимостта да се извършва ефективен мониторинг на преминаването на тези граници, като по този начин се допринася за високо равнище на вътрешната сигурност в рамките на Съюза, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, то Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46а)  По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 46 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46б)  По отношение на Хърватия настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 46 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46в)  По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създава се европейска гранична и брегова охрана, за да се гарантира европейско интегрирано управление на външните граници с оглед ефективното управление на миграцията и осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него.

С настоящия регламент се създава европейска гранична и брегова охрана, за да се гарантира европейско интегрирано управление на външните граници с оглед ефективния мониторинг на преминаването на външните граници, преодоляването на предизвикателствата в областта на миграцията и справянето с евентуални бъдещи заплахи по тези граници, като по този начин се допринася за справянето с тежката престъпност с трансгранично измерение и за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в Съюза, при пълно зачитане на основните права, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „външни граници“ означава сухопътните и морските граници на държавите членки, както и техните летища и морски пристанища, за които се прилагат разпоредбите на дял II от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета38;

(1)  „външни граници“ означава външни граници, както са определени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета, за които се прилагат разпоредбите на дял II от него38;

__________

__________

38  Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1).

38  Регламент (ЕС) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  „гореща точка“ означава участък на външна граница, където дадена държава членка е изправена пред непропорционален миграционен натиск и където съответните агенции на Съюза подпомагат държавата членка по интегриран начин;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „връщано лице“ означава незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане;

(12)  „връщано лице“ означава незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, за който има постановено решение за връщане, издадено от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „операция по връщане“ означава операция за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, която се координира от Агенцията и включва оперативно и техническо подкрепление, предоставено от една или повече държави членки, при която връщаните от една или повече държави членки лица се връщат или чрез принудително връщане, или при доброволно спазване на задължение за връщане;

(13)  „операция по връщане“ означава операция за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, която се координира от Агенцията и включва оперативно и техническо подкрепление, предоставено от една или повече държави членки, при която връщаните от една или повече държави членки лица се връщат или чрез принудително връщане, или при доброволно спазване на задължение за връщане;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „действие за намеса в областта на връщането“ означава операция за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, осигуряваща засилена техническа и оперативна помощ, която се състои в разполагане на европейски екипи за гранична и брегова охрана в държавите членки и организиране на операции по връщане.

(14)  „действие за намеса в областта на връщането“ означава операция за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, която осигурява засилена техническа и оперативна помощ, която се състои в разполагане на европейски екипи за гранична и брегова охрана в държавите членки и организиране на операции по връщане;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  „функции за брегова охрана“ означава мисии и операции за установяване на фактите, мониторинг, планиране и организиране, поверени на местен, регионален или национален орган или на орган на Съюза, притежаващ необходимите правомощия за наблюдение на морското пространство, включващи, по-конкретно, безопасност, сигурност, търсене и спасяване, граничен контрол, наблюдение на границите, контрол на рибарството, митнически контрол, общо правоприлагане и опазване на околната среда;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  „дете“ означава физическо лице на възраст под 18 години, освен ако съгласно приложимото за детето законодателство пълнолетието се достига по-рано;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в)  „трето лице“ означава правен субект, признат като такъв от държава членка или от международна организация;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи на държавите членки, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, съставляват европейската гранична и брегова охрана.

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Агенцията) и националните органи на държавите членки, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, съставляват европейската гранична и брегова охрана.

 

1а.  По целесъобразност, след като се консултира с Агенцията, Комисията представя законодателно предложение за европейска стратегия за интегрирано управление на границите. Стратегията определя основни насоки, целите, които трябва да бъдат постигнати, и приоритетните действия, които трябва да бъдат предприети за създаването на пълноценно функционираща европейска интегрирана система за управление на границите. Европейската стратегия за интегрирано управление на границите се преразглежда, когато обстоятелствата го изискват.

2.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана създава оперативна и техническа стратегия за европейско интегрирано управление на границите. Тя насърчава и гарантира прилагането на европейското интегрирано управление на границите във всички държави членки.

2.  Агенцията създава оперативна и техническа стратегия за европейско интегрирано управление на границите, като взема под внимание, по целесъобразност, специфичното положение на държавите членки. Тя насърчава и гарантира прилагането на европейското интегрирано управление на границите във всички държави членки.

 

2a.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана осигурява непрекъснато и еднакво прилагане на правото на Съюза, включително достиженията на правото на Съюза в областта на основните права, по всички външни граници.

3.  Националните органи, които са отговорни за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, създават свои национални стратегии за интегрирано управление на границите. Тези национални стратегии се съгласуват със стратегията, посочена в параграф 2.

3.  Националните органи, които са отговорни за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, създават свои национални стратегии за интегрирано управление на границите. Тези национални стратегии се съгласуват със стратегията, посочена в параграфи 1а и 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейското интегрирано управление на границите има следните компоненти:

Европейското интегрирано управление на границите има следните компоненти:

а)  граничен контрол, включително мерки, свързани с предотвратяването, разкриването и разследването на трансграничната престъпност, когато е целесъобразно;

а)  граничен контрол, включително мерки за улесняване на законното преминаване на границите и мерки, свързани с предотвратяването и разкриването на трансграничната престъпност като престъпното превеждане на хора през граница, трафика на хора и тероризма, когато е целесъобразно;

 

аа)  операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и с международното право;

 

аб)  идентифицирането, предоставянето на първоначална информация и по-нататъшното насочване на лицата, които пристигат на външните граници и се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава;

б)  анализ на рисковете за вътрешната сигурност и анализ на заплахите, които могат да повлияят на функционирането и сигурността на външните граници;

б)  анализ на рисковете за вътрешната сигурност и анализ на заплахите, които могат да повлияят на функционирането и сигурността на външните граници;

в)  междуведомствено сътрудничество между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите, и между съответните институции, агенции, органи и служби на Съюза; включително редовен обмен на информация чрез съществуващите инструменти за обмен на информация, и по-специално чрез Европейската система за наблюдение на границите („Eurosur“), създадена с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета;39

в)  междуведомствено сътрудничество между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите, и между съответните институции, агенции, органи и служби на Съюза; включително редовен обмен на информация чрез съществуващите инструменти за обмен на информация, и по-специално чрез Европейската система за наблюдение на границите („Eurosur“), създадена с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 39

г)  сътрудничество с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент, съсредоточено по-специално върху съседните държави и онези трети държави, които са посочени чрез анализ на риска като държави на произход и транзит за незаконна имиграция;

г)  сътрудничество с трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент, съсредоточено по-специално върху съседните държави и онези трети държави, които са посочени чрез анализ на риска като държави на произход и транзит за незаконна миграция, в сътрудничество с държавите членки, Комисията и ЕСВД;

д)  технически и оперативни мерки в областта на свободното движение, които са свързани с граничния контрол и са предвидени за предотвратяване на незаконната имиграция и противодействие на трансграничната престъпност;

д)  технически и оперативни мерки в областта на свободното движение, които са свързани с граничния контрол и са предвидени за по-добро управление на незаконната миграция и противодействие на трансграничната престъпност;

е) връщане на граждани на трети държави, които незаконно пребивават на територията на държавите членки;

е)  връщане на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО;

ж)  използване на най-съвременна технология, включително широкомащабни информационни системи;

ж)  използване на най-съвременна технология, включително широкомащабни информационни системи;

з)  механизъм за контрол на качеството, за да се гарантира прилагането на законодателството на Съюза в областта на управлението на границите.

з)  механизъм за контрол на качеството, за да се гарантира прилагането на законодателството на Съюза в областта на управлението на границите.

_________

_________

39  Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).

39  Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Европейската гранична и брегова охрана прилага европейското интегрирано управление на границите като споделена отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговорни за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи за граничен контрол.

1.  Европейската гранична и брегова охрана прилага европейското интегрирано управление на границите като споделена отговорност на Агенцията и на националните органи, отговорни за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява операции за наблюдение на морските граници и всякакви други задачи за граничен контрол. Независимо от това държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своята част от външните граници.

2.   Европейската агенция за гранична и брегова охрана улеснява прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки при прилагането на тези мерки и в областта на връщането. Държавите членки гарантират управлението на своята част от външните граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол, в пълно съответствие с правото на Съюза и в съответствие с техническата и оперативната стратегия, посочена в член 3, параграф 2, и в тясно сътрудничество с Агенцията.

2.  Агенцията улеснява прилагането на мерките на Съюза, свързани с управлението на външните граници, чрез укрепване, оценяване и координиране на действията на държавите членки при прилагането на тези мерки и в областта на връщането. Държавите членки гарантират управлението на своята част от външните граници в свой интерес и в интерес на всички държави членки, които са премахнали вътрешния граничен контрол, в пълно съответствие с правото на Съюза и в съответствие с техническата и оперативната стратегия, посочена в член 3, параграф 2, и в тясно сътрудничество с Агенцията. Както в свой интерес, така и в интерес на другите държави членки държавите членки въвеждат данни в европейските бази данни и гарантират, че данните са точни, актуални и законно получени и въведени.

3.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана отговаря за управлението на външните граници в случаите, предвидени в настоящия регламент, и по-специално, когато не са предприети необходимите коригиращи мерки, основани на оценката на уязвимостта, или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск, който прави контрола на външните граници неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство.

3.  Агенцията отговаря за управлението на външните граници в случаите, предвидени в настоящия регламент, и по-специално, когато не са предприети необходимите коригиращи мерки, основани на оценката на уязвимостта, или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск, който прави контрола на външните граници неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство.

 

3а.  Настоящият регламент не засяга механизма за оценка по Шенген, нито правомощията на Комисията, и по-специално съгласно член 258 от ДФЕС, за гарантиране на спазването на правото на Съюза.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да се осигури съгласувано европейско интегрирано управление на всички външни граници, Агенцията улеснява и прави по-ефективно прилагането на съществуващите и бъдещите мерки на Съюза, свързани с управлението на външните граници, и по-специално Кодекса на шенгенските граници, създаден с Регламент (ЕО) № 562/2006.

1.  За да се осигури съгласувано европейско интегрирано управление на всички външни граници, Агенцията улеснява и прави по-ефективно прилагането на съществуващите и бъдещите мерки на Съюза, свързани с управлението на външните граници, и по-специално Кодекса на шенгенските граници, създаден с Регламент (ЕС) № 2016/399. Тя допринася също така за набелязването, развитието и обмена на добри практики и подкрепя законодателството и стандартите на Съюза в областта на управлението на границите.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Отговорност

 

Агенцията отговаря за дейността си пред Европейския парламент и пред Съвета в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да допринася за ефективно, високо и еднакво ниво на граничен контрол и връщане, Агенцията изпълнява следните задачи:

1.  С цел да допринася за ефективно, високо и еднакво ниво на граничен контрол и връщане, Агенцията изпълнява следните задачи:

а)  създаване на център за мониторинг и за анализ на риска с капацитет за наблюдение на миграционните потоци и извършване на анализ на риска по всички аспекти на интегрираното управление на границите;

а)  наблюдение на миграционните потоци и извършване на анализ на риска по всички аспекти на интегрираното управление на границите;

б)  извършване на оценка на уязвимостта, включително оценка на капацитета на държавите членки да се справят със заплахите и натиска по външните граници;

б)  извършване на оценка на уязвимостта, включително оценка на капацитета и подготвеността на държавите членки да се справят със заплахите и предизвикателствата по външните граници;

 

ба)  гарантира редовен мониторинг на управлението на външните граници чрез служителите за връзка на Агенцията в държавите членки;

в)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, като координира и организира съвместни операции, като има предвид, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции;

в)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, като координира и организира съвместни операции, като има предвид, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции в съответствие с правото на Съюза и международното право;

г)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, като стартира бърза гранична намеса по външните граници на онези държави членки, които са изправени пред специфичен и несъразмерно голям натиск, като има предвид, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции;

г)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, като стартира бърза гранична намеса по външните граници на онези държави членки, които са изправени пред специфичен и несъразмерно големи предизвикателства, като има предвид, че някои ситуации може да включват хуманитарни извънредни ситуации и морски спасителни операции в съответствие с правото на Съюза и международното право;

 

га)  оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в контекста на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и международното право;

д)  създава и разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана, включително резерв за бързо разполагане, които следва да се разполагат както по време на съвместни операции и бърза гранична намеса, така и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията;

д)  създава и разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана, включително резерв за бързо реагиране, които следва да се разполагат както по време на съвместни операции и бърза гранична намеса, така и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията;

е)  създава фонд от техническо оборудване, което се разполага при съвместни операции, бърза гранична намеса и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, както и при операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането;

е)  създава фонд от техническо оборудване, което се разполага при съвместни операции, бърза гранична намеса и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, както и при операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането;

ж)  разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана и техническо оборудване за оказване на помощ при скрининг, идентификация и снемане на дактилоскопични отпечатъци в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки;

ж)  разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана и техническо оборудване за оказване на помощ при скрининг, идентификация и снемане на дактилоскопични отпечатъци и създава механизми за идентификация, предоставяне на първоначална информация и по-нататъшно насочване на лицата, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки, в сътрудничество с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и националните органи;

з)  оказва подкрепа за разработването на технически стандарти за оборудване, особено относно командването, контрола и комуникациите на тактическо равнище, както и техническия надзор, за да се осигури оперативна съвместимост на равнището на Съюза и на национално равнище;

з)  оказва подкрепа за разработването на общи технически стандарти за оборудване, особено относно командването, контрола и комуникациите на тактическо равнище, както и техническия надзор, за да се осигури оперативна съвместимост на равнището на Съюза и на национално равнище;

и)  разполага необходимото оборудване и персонал за резерва за бързо разполагане за практическото изпълнение на мерките, които трябва да се предприемат в ситуация, която изисква спешни действия по външните граници;

и)  разполага необходимото оборудване и персонал за резерва за бързо реагиране за практическото изпълнение на мерките, които трябва да се предприемат в ситуация, която изисква спешни действия по външните граници;

й)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ за изпълнение на задължението за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, включително чрез координирането или организирането на операции по връщане;

й)  подпомага държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ за изпълнение на задължението за връщане на гражданите на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, включително чрез координирането или организирането на операции по връщане;

 

йа)  подпомага държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличаване на техническата и оперативната помощ по външните граници в борбата срещу трансграничната организирана престъпност и тероризма, в сътрудничество с Европол и Евроюст;

к)  създаване на резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане, ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането;

к)  създаване на резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане, ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането;

л)  създава и разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана по време на действия за намеса в областта на връщането;

л)  създава и разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана по време на действия за намеса в областта на връщането;

м)  подпомага държавите членки в обучението на национални гранични служители и експерти в областта на връщането, включително установяването на общи стандарти на обучение;

м)  подпомага държавите членки в обучението на национални гранични служители и експерти в областта на връщането, включително установяването на общи стандарти на обучение;

н)  участва в развитието и управлението на научноизследователски и иновационни дейности от значение за контрола и наблюдението на външните граници, включително използване на съвременни технологии за наблюдение, като например дистанционно управляеми летателни системи и разработване на пилотни проекти в областите, обхванати от настоящия регламент;

н)  наблюдава и участва в развитието и управлението на научноизследователски и иновационни дейности от значение за контрола и наблюдението на външните граници и разработва пилотни проекти в областите, обхванати от настоящия регламент;

о)  разработване и обслужване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, на информационни системи, които позволяват бърз и надежден обмен на информация относно възникващи рискове при управлението на външните граници, незаконната имиграция и връщането, в тясно сътрудничество с Комисията, агенциите, органите и службите на Съюза, както и с Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета;

о)  разработва и обслужва, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, информационни системи, които позволяват бърз и надежден обмен на информация относно възникващи рискове при управлението на външните граници, незаконната миграция и връщането, в тясно сътрудничество с Комисията, агенциите, органите и службите на Съюза, както и с Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета;

п)  предоставя необходимата помощ за разработването и функционирането на европейска система за наблюдение на границите и ако е целесъобразно, за разработването на обща среда за споделяне на информация, включително за оперативната съвместимост на системите, и по-специално чрез разработване, поддържане и координиране на рамката на Eurosur в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

п)  предоставя необходимата помощ за разработването и функционирането на европейска система за наблюдение на границите и ако е целесъобразно, за разработването на обща среда за споделяне на информация, включително за оперативната съвместимост на системите, и по-специално чрез разработване, поддържане и координиране на рамката на Eurosur в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

 

па)  приема и насърчава най-високите стандарти за практики на управление на границите, които осигуряват прозрачност и обществен контрол и гарантират зачитане, закрила и насърчаване на основните права и на принципите на правовата държава;

р)  сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност за оказване на подкрепа на националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, чрез предоставяне на услуги, информация, оборудване и обучение, както и чрез координиране на многоцелеви операции;

р)  сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност, в рамките на предоставения на всяка агенция мандат, за оказване на подкрепа на националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, чрез предоставяне на услуги, информация, оборудване и обучение, както и чрез координиране на многоцелеви операции;

с)  подпомага държавите членки и трети държави в контекста на оперативното сътрудничество между тях в областта на управлението на външните граници и връщането.

с)  подпомага държавите членки и трети държави в контекста на техническото и оперативното сътрудничество между тях по въпроси в обхвата на нейната дейност и доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи.

 

са)  подпомага споделянето на информацията, оборудването и всички други способности на Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност, в случай че помощта им е необходима с цел да се извършват специфични задачи като търсене и спасяване, но без ограничение само до тези дейности.

2.  Държавите членки могат да продължат сътрудничеството на оперативно ниво с други държави членки и/или трети държави по външните граници, включително военни операции при мисия в областта на правоприлагането и в областта на връщането, когато такова сътрудничество е съвместимо с действие на Агенцията. Държавите членки се въздържат от всякаква дейност, която би могла да застраши функционирането на Агенцията или постигането на нейните цели.

2.  Държавите членки могат да продължат сътрудничеството на оперативно ниво с други държави членки, когато такова сътрудничество е съвместимо със задачите на Агенцията. Държавите членки се въздържат от всякаква дейност, която би могла да застраши функционирането на Агенцията или постигането на нейните цели.

Държавите членки докладват на Агенцията за посоченото оперативно сътрудничество с други държави членки и/или с трети държави по външните граници и в областта на връщането. Изпълнителният директор на Агенцията („изпълнителният директор“) информира редовно управителния съвет на Агенцията („управителният съвет“) по тези въпроси и най-малко веднъж годишно.

Държавите членки докладват на Агенцията за посоченото оперативно сътрудничество с други държави членки и/или с трети държави по външните граници и в областта на връщането. Изпълнителният директор на Агенцията („изпълнителният директор“) информира редовно управителния съвет на Агенцията („управителния съвет“) по тези въпроси и най-малко веднъж годишно.

3.  Агенцията може да участва в дейности за комуникация по своя собствена инициатива в своите области на компетентност. Тези дейности не трябва да са в ущърб на задачите, посочени в параграф 1, и се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

3.  Агенцията участва в дейности за комуникация в своите области на компетентност. Тя предоставя на обществеността точна и подробна информация относно своите дейности. Тези дейности не трябва да са в ущърб на задачите, посочени в параграф 1, по-специално като се разкрива оперативна информация, която, ако бъде направена публично достояние, би застрашила постигането на целта на операциите. Комуникационните дейности се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, имат задължение да осъществяват добросъвестно сътрудничество, както и задължение да обменят информация.

Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите и за връщанията, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, имат задължение да осъществяват добросъвестно сътрудничество, както и задължение да обменят информация.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, предоставят на Агенцията по навременен и точен начин цялата информация, от която Агенцията се нуждае, за да изпълнява задачите, които са ѝ възложени чрез настоящия регламент, и по-специално да осъществява мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза, за да извършва анализ на риска и оценка на уязвимостта.

Съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, предоставят на Агенцията по навременен и точен начин цялата информация, от която Агенцията се нуждае, за да изпълнява задачите, които са ѝ възложени чрез настоящия регламент, и по-специално да осъществява мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза, за да извършва анализ на риска в съответствие с член 10 от настоящия регламент и оценка на уязвимостта в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

 

Ако на Агенцията не се предостави информацията по навременен и точен начин, това може да бъде отчетено при извършване на оценката на уязвимостта, освен ако бъдат изтъкнати надлежно обосновани причини за задържане на данните.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава център за мониторинг и анализ на риска с капацитет за мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза. За тази цел Агенцията разработва общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от Агенцията и от държавите членки.

1.  Агенцията осъществява мониторинг на миграционните потоци към и в рамките на Съюза и изготвя прогнози за ситуации, тенденции и възможни предизвикателства по външните граници на Съюза. За тази цел Агенцията разработва общ модел за интегриран анализ на риска, който се прилага от Агенцията и от държавите членки и осъществява оценката на уязвимостта в съответствие с член 12.

2.  Агенцията изготвя както обобщени, така и специализирани анализи на риска и ги предоставя на Съвета и на Комисията.

2.  Агенцията изготвя както обобщени, така и специализирани анализи на риска и ги предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. По целесъобразност тези анализи на риска се извършват в сътрудничество с други компетентни агенции на Съюза, като EASO и Европол.

3.  Анализът на риска, изготвен от Агенцията, обхваща всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, и по-специално граничен контрол, връщане, незаконни вторични движения на граждани на трети държави в рамките на Съюза, предотвратяване на трансграничната престъпност, включително на улесняването на незаконната имиграция, трафика на хора и тероризма, както и ситуацията в съседни трети държави с оглед на разработването на механизъм за ранно предупреждение, който анализира миграционните потоци към Съюза.

3.  Анализът на риска, изготвен от Агенцията, обхваща всички аспекти, свързани с европейското интегрирано управление на границите, с оглед на разработването на механизъм за ранно предупреждение

4.   Държавите членки предоставят на Агенцията цялата необходима информация относно ситуацията, тенденциите и възможните заплахи по външните граници и в областта на връщането. Държавите членки редовно или по искане на Агенцията предоставят цялата необходима информация, като например статистически и оперативни данни, събрани във връзка с прилагането на достиженията на правото от Шенген, както и информация и разузнавателни данни, получени от аналитичната категория в националната картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013.

4.  Държавите членки предоставят на Агенцията цялата необходима информация относно ситуацията, тенденциите и възможните заплахи по външните граници и в областта на връщането. Държавите членки редовно или по искане на Агенцията предоставят цялата необходима информация, като например статистически и оперативни данни, събрани във връзка с прилагането на достиженията на правото от Шенген, както и информация и разузнавателни данни, получени от аналитичната категория в националната картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013.

5.  Резултатите от анализа на риска се предоставят на надзорния съвет и на управителния съвет.

5.  Резултатите от анализа на риска се предоставят на консултативния съвет и на управителния съвет.

6.  Държавите членки вземат под внимание резултатите от анализа на риска при планирането на операциите и дейностите си по външните граници, както и дейностите си по отношение на връщането.

6.  Държавите членки вземат под внимание резултатите от анализа на риска при планирането на операциите и дейностите си по външната граница, както и дейностите си по отношение на връщането.

7.  Агенцията отчита резултатите от даден общ модел за интегриран анализ на риска при изготвянето на общите основни учебни програми за обучение на граничните служители и персонала, който изпълнява задачи в областта на връщането.

7.  Агенцията отчита резултатите от даден общ модел за интегриран анализ на риска при изготвянето на общите основни учебни програми за обучение на граничните служители и персонала.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията гарантира редовен мониторинг на управлението на външните граници чрез своите служители за връзка в държавите членки.

1.  Агенцията гарантира редовен мониторинг на управлението на външните граници чрез своите служители за връзка във всички държави членки.

2.  Изпълнителният директор назначава експерти от персонала на Агенцията, които се разполагат като служители за връзка. Изпълнителният директор определя, въз основа на анализ на риска и в консултация с управителния съвет, естеството на разполагането, държавата членка, в която може да бъде разположен служител за връзка, и продължителността на разполагането. Изпълнителният директор уведомява съответната държава членка за назначаването и заедно с нея определя мястото на разполагане.

2.  Изпълнителният директор назначава експерти от персонала на Агенцията, които се разполагат като служители за връзка. Изпълнителният директор определя, въз основа на анализ на риска и в консултация с управителния съвет, естеството на разполагането. Изпълнителният директор уведомява съответната държава членка за назначаването и заедно с нея определя мястото на разполагане.

3.  Служителите за връзка действат от името на Агенцията и тяхната роля е да поощряват сътрудничеството и диалога между Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол. По-специално, служителите за връзка:

3.  Служителите за връзка действат от името на Агенцията и тяхната роля е да поощряват сътрудничеството и диалога между Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол. По-специално, служителите за връзка:

а)   действат като връзка между Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол;

а)  действат като връзка между Агенцията и националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол;

 

аа)  подкрепят събирането на информация, изисквана от Агенцията с оглед на мониторинга на незаконната миграция и анализите на риска, посочени в член 10;

б)   подкрепят събирането на информация, изисквана от Агенцията за извършване на оценката на уязвимостта, посочена в член 12;

б)  подкрепят събирането на информация, изисквана от Агенцията за извършване на оценката на уязвимостта, посочена в член 12;

в)   извършват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по граничните участъци, за които е определена висока степен на въздействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

в)  извършват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по граничните участъци, за които е определена висока степен на въздействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

 

вa)  наблюдават и насърчават прилагането на достиженията на правото на Съюза по отношение на управлението на външните граници, включително по отношение на зачитането на основните права и международната закрила;

г)   подпомагат държавите членки в подготовката на плановете им за непредвидени ситуации;

г)  подпомагат държавите членки в подготовката на плановете им за непредвидени ситуации;

 

га)  улесняват комуникацията между държавата членка и Агенцията, споделят относима информация от Агенцията с държавата членка, включително информация относно текущи операции;

д)   докладват редовно на изпълнителния директор относно положението по външната граница и капацитета на съответната държава членка да се справи ефективно с положението по външните граници;

д)  докладват редовно на изпълнителния директор относно положението по външната граница и капацитета на съответната държава членка да се справи ефективно с положението по външните граници;

е)   извършват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по отношение на ситуация, изискваща спешни действия по външните граници, посочена в член 18;

е)  извършват мониторинг на мерките, предприети от държавата членка по отношение на ситуация, изискваща спешни действия по външните граници, посочена в член 18;

4.  За целите на параграф 3 служителят за връзка, наред с другото:

4.  За целите на параграф 3 служителят за връзка, наред с другото:

а)   има неограничен достъп до националния координационен център и националната картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

а)  има достъп до националния координационен център и националната картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013;

б)   има достъп до националните и европейските информационни системи, които са на разположение в националния координационен център, при условие че той отговаря на изискванията на националните правила и правилата на ЕС за сигурност и защита на данните;

б)  има достъп, когато е необходимо, до европейските информационни системи, които са на разположение в националния координационен център, при условие че той отговаря на изискванията на националните правила и правилата на ЕС за сигурност и защита на данните;

в)   поддържа редовни контакти с националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, като информира същевременно ръководителя на националния координационен център.

в)  поддържа редовни контакти с националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи по граничен контрол, като информира същевременно ръководителя на националния координационен център.

5.  Докладът на служителя за връзка формира част от оценката на уязвимостта, посочена в член 12.

5.  Докладът на служителя за връзка формира част от оценката на уязвимостта, както е посочено в член 12. Докладът се предоставя на съответната държава членка.

6.  При изпълнението на задълженията си служителите за връзка приемат указания единствено от Агенцията.

6.  При изпълнението на задълженията си служителите за връзка приемат указания единствено от Агенцията.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията извършва оценка на техническото оборудване, системите, възможностите, ресурсите и плановете за непредвидени ситуации на държавите членки по отношение на граничния контрол. Тази оценка се основава на информацията, предоставена от държавата членка и от служителя за връзка, информацията, получена от Eurosur, по-специално степените на въздействие, определени за участъците на сухопътните и морските външни граници на всяка държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, както и на докладите и оценките на съвместни операции, пилотни проекти, бърза гранична намеса и други дейности на Агенцията.

1.  Като превантивна мярка в допълнение към механизма за оценка по Шенген Агенцията осъществява непрекъснат мониторинг на подготвеността и плановете за непредвидени ситуации на държавите членки относно граничния контрол.

 

Оценката на уязвимостта е предназначена да даде възможност на Агенцията да оцени капацитета и подготвеността на държавите членки да се справят с бъдещи предизвикателства, включително с настоящи и бъдещи заплахи и натиск по външните граници, да установи, особено по отношение на държавите членки, които са изправени пред специфичен и несъразмерно голям натиск, възможните незабавни последици по външните граници и по-нататъшните последици за функционирането на Шенгенското пространство и да извърши оценка на тяхната способност да допринесат за резерва за бързо реагиране, посочен в член 19, параграф 5.

 

Аспектите, които ще бъдат наблюдавани, включват способността за справяне с възможното пристигане на голям брой лица, много от които е възможно да се нуждаят от международна закрила, хуманно и при пълно спазване на основните права, и наличието на техническо оборудване, системи, способности, ресурси, инфраструктура и достатъчно персонал с подходяща квалификация, преминал съответно обучение.

 

Въз основа на анализа на риска, изготвен в съответствие с член 10, параграф 3, изпълнителният директор представя на управителния съвет предложение за решение, определящо обективни критерии, съобразно които Агенцията извършва оценката на уязвимостта. Управителният съвет взема решение относно критериите въз основа на това предложение.

 

1а.  Оценката на уязвимостта се основава на информацията, предоставена от държавата членка и от служителя за връзка, информацията, получена от Eurosur, и по-специално степените на въздействие, определени за участъците на сухопътните и морските външни граници на всяка държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, както и на докладите и оценките за съвместни операции, пилотни проекти, бърза гранична намеса и други дейности на Агенцията.

2.  Държавите членки предоставят по искане на Агенцията информация относно техническото оборудване, персонала и финансовите ресурси, които са на разположение на национално равнище за осъществяване на граничен контрол, и представят плановете си за непредвидени ситуации.

2.  Държавите членки предоставят по искане на Агенцията информация относно техническото оборудване, персонала, финансовите ресурси и елементите, посочени в параграф 1, трета алинея, които са на разположение на национално равнище за осъществяване на граничен контрол, и представят плановете си за непредвидени ситуации.

3.  Целта на оценката на уязвимостта е Агенцията да оцени капацитета и готовността на държавите членки да се справят с появяващите се предизвикателства, включително с настоящи и бъдещи заплахи и натиск по външните граници, да идентифицира, особено по отношение на държавите членки, които са изправени пред специфичен и несъразмерно голям натиск, възможните незабавни последици по външните граници и по-нататъшните последици за функционирането на Шенгенското пространство, както и да извърши оценка на възможностите им да допринесат за резерва за бързо разполагане, посочен в член 19, параграф 5. Тази оценка не засяга механизма за оценка по Шенген.

 

4.  Резултатите от оценката на уязвимостта се предоставят на надзорния съвет, който съветва изпълнителния директор относно мерките, които да бъдат предприети от държавите членки въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта и като се вземат предвид анализът на риска на Агенцията и резултатите от механизма за оценка по Шенген.

4.  Резултатите от оценката на уязвимостта се предоставят на консултативния съвет, който съветва изпълнителния директор относно мерките, които да бъдат предприети от държавите членки въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта и като се вземат предвид анализът на риска на Агенцията и резултатите от механизма за оценка по Шенген.

5.  Изпълнителният директор приема решение, в което се определят необходимите коригиращи мерки, които следва да бъдат предприети от съответната държава членка, включително чрез използване на ресурси по линия на финансовите инструменти на Съюза. Решението на изпълнителния директор е задължително за съответната държава членка и в него се определя срок, в който мерките трябва да бъдат взети.

5.  Изпълнителният директор приема решение, в което се определят необходимите коригиращи мерки, които следва да бъдат предприети от съответната държава членка, включително чрез използване на ресурси по линия на финансовите инструменти на Съюза. Решението на изпълнителния директор е задължително за съответната държава членка и в него се определя срок, в който мерките трябва да бъдат взети.

6.   Когато дадена държава членка не приеме необходимите коригиращи мерки в рамките на определения срок, изпълнителният директор отнася въпроса до управителния съвет и уведомява Комисията. Управителният съвет приема решение, в което се определят необходимите коригиращи мерки, които следва да бъдат предприети от съответната държава членка, включително срокът, в който трябва да бъдат взети такива мерки. Ако държавата членка не предприеме мерки в рамките на срока, предвиден в посоченото решение, Комисията може да предприеме допълнителни действия в съответствие с член 18.

6.  Когато дадена държава членка не приеме необходимите коригиращи мерки в рамките на определения срок, изпълнителният директор уведомява управителния съвет и Комисията. Комисията може да предприеме допълнителни действия в съответствие с член 18.

 

6a.  Резултатите от оценката на уязвимостта се предават редовно и поне веднъж на шест месеца на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да поискат помощ от Агенцията при изпълнението на задълженията си за контрол на външните граници. Агенцията осъществява също така мерките, посочени в член 18.

1.  Държавите членки могат да поискат помощ от Агенцията при изпълнението на задълженията си за контрол на външните граници. Агенцията осъществява също така мерките, посочени в член 18.

2.   Агенцията организира необходимата оперативна и техническа помощ за приемащата държава членка и може да предприеме една или повече от следните мерки:

2.  Агенцията организира необходимата оперативна и техническа помощ за приемащата държава членка и може, като действа в съответствие с приложимото право на Съюза и приложимото международно право, включително принципа на забрана за връщане, да предприеме една или повече от следните мерки:

а)   да координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана;

а)  да координира съвместни операции за една или повече държави членки и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана;

б)   да организира бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо разполагане, както и допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана, когато е необходимо;

б)  да организира бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо реагиране, както и допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана, когато е необходимо;

в)   да координира дейностите за една или повече държави членки и трети страни по външните граници, включително съвместни операции със съседни трети държави;

в)  да координира дейностите за една или повече държави членки и трети държави по външните граници, включително съвместни операции със съседни трети държави;

г)   да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки;

г)  да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки;

 

га)  да оказва техническа и оперативна помощ на държавите членки и на трети държави в контекста на операции по търсене и спасяване за бедстващи в морето лица в съответствие с Регламент (ЕС) № 656/2014 и международното право;

д)   да разположи свои експерти, както и членове на екипите, които са били командировани от държавите членки в Агенцията, за подпомагане на компетентните национални органи на съответните държави членки за съответния срок;

д)  да разположи свои експерти, както и членове на екипите, които са били командировани от държавите членки в Агенцията, за подпомагане на компетентните национални органи на съответните държави членки за съответния срок;

е)   да разположи техническо оборудване.

е)  да разположи техническо оборудване.

3.   Агенцията финансира или съфинансира дейностите, определени в параграф 2, чрез безвъзмездни средства от своя бюджет в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

3.  Агенцията финансира или съфинансира дейностите, определени в параграф 2, от своя бюджет и чрез договори в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

 

3a.  В случай на повишени финансови потребности поради ситуация по външните граници, Агенцията своевременно информира Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Иницииране на съвместни операции и бърза гранична намеса по външните граници

Иницииране на съвместни операции по външните граници

1.  Държавите членки могат да поискат от Агенцията да започне съвместни операции за справяне с появяващите се предизвикателства, включително с настоящи и бъдещи заплахи и натиск по външните граници, произтичащи от незаконна имиграция или трансгранична престъпност, или да предостави увеличена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задълженията им по отношение на контрола на външните граници.

1.  Държавите членки могат да поискат от Агенцията да започне съвместни операции за справяне с появяващите се предизвикателства, включително с незаконна имиграция, настоящи и бъдещи заплахи или трансгранична престъпност като престъпното превеждане на хора през граница, трафик на хора и тероризъм, или да предостави увеличена оперативна и техническа помощ при изпълнението на задълженията им по отношение на контрола на външните граници.

2.  По искане на държава членка, изправена пред ситуация на специфичен и несъразмерно голям натиск, особено когато в точки на външните граници пристигат голям брой граждани на трети държави, които се опитват да влязат незаконно на територията на посочената държава членка, Агенцията може да осъществи бърза гранична намеса за ограничен срок от време на територията на приемащата държава членка.

 

3.  Изпълнителният директор оценява, одобрява и координира предложенията за съвместни операции, направени от държавите членки. Съвместните операции и бързата гранична намеса се предшестват от задълбочен, надежден и актуален анализ на риска, който дава възможност на Агенцията да подреди по приоритет предложените съвместни операции и бърза гранична намеса, като взема предвид степента на въздействие върху участъци на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013 и наличието на ресурси.

3.  Изпълнителният директор оценява, одобрява и координира предложенията за съвместни операции, направени от държавите членки. Съвместните операции се предшестват от задълбочен, надежден и актуален анализ на риска, който дава възможност на Агенцията да подреди по приоритет предложените съвместни операции, като взема предвид степента на въздействие върху участъци на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013 и наличието на ресурси.

4.  Изпълнителният директор, по становище на надзорния съвет въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта, като взема под внимание анализа на риска на Агенцията и аналитичната категория в европейската картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, препоръчва на съответната държава членка да инициира и да проведе съвместни операции или бърза гранична намеса. Агенцията предоставя свое техническо оборудване на разположение на приемащите или участващите държави членки.

4.  Изпълнителният директор, по становище на консултативния съвет въз основа на резултатите от оценката на уязвимостта, като взема под внимание анализа на риска на Агенцията и аналитичната категория в европейската картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, препоръчва на съответната държава членка да инициира и да проведе съвместни операции. Агенцията предоставя свое техническо оборудване на разположение на приемащите или участващите държави членки.

5.  Целите на съвместна операция или бърза гранична намеса могат да бъдат постигнати като част от многоцелева операция, която може да включва спасяване на бедстващи в морето хора или други функции за брегова охрана, борбата срещу трафика на мигранти или трафика на хора, операции за контрол на трафика на наркотици, както и управление на миграцията, включително идентификация, регистрация, получаване на информация и връщане.

5.  Целите на съвместна операция могат да бъдат постигнати като част от многоцелева операция, която може да включва спасяване на бедстващи в морето хора или други функции за брегова охрана, борбата срещу престъпното превеждане на хора през граница, трафика на хора, операции за контрол на трафика на наркотици, в сътрудничество с Европол, както и управление на миграцията, включително идентификация, регистрация, получаване на информация и връщане в сътрудничество с Европол.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)   описание на задачите и специални инструкции за европейските екипи за гранична и брегова охрана, включително относно разрешените справки в бази данни и разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване в приемащата държава членка;

г)  описание на задачите, отговорностите и специални инструкции за европейските екипи за гранична и брегова охрана, включително относно разрешените справки в бази данни и разрешените служебни оръжия, боеприпаси и оборудване в приемащата държава членка;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  описание на последиците и рисковете за основните права от съвместната операция;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)   схема за докладване и оценяване, която съдържа сравнителни показатели за доклада за оценка и краен срок за предаване на окончателния доклад за оценка;

и)  схема за докладване и оценяване, която съдържа сравнителни показатели за доклада за оценка, включително относно защитата на основните права, и краен срок за предаване на окончателния доклад за оценка;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  По искане на държава членка, изправена пред ситуация на специфичен и несъразмерно голям натиск, особено когато в точки на външните граници пристигат голям брой граждани на трети държави, които се опитват да влязат незаконно на територията на посочената държава членка, Агенцията може да осъществи бърза гранична намеса за ограничен срок от време на територията на приемащата държава членка.

1.  Искането на държава членка за стартиране на бърза гранична намеса включва описание на ситуацията, възможните цели и предполагаемите нужди. Ако е необходимо, изпълнителният директор може незабавно да изпрати експерти от Агенцията, които да извършат оценка на ситуацията по външните граници на съответната държава членка.

1.  Искането на държава членка за стартиране на бърза гранична намеса включва описание на ситуацията, възможните цели и предполагаемите нужди. Ако е необходимо, изпълнителният директор може незабавно да изпрати експерти от Агенцията, които да извършат оценка на ситуацията по външните граници на съответната държава членка.

2.  Изпълнителният директор незабавно уведомява управителния съвет за постъпило искане от държава членка за стартиране на бърза гранична намеса.

2.  Изпълнителният директор незабавно уведомява управителния съвет за постъпило искане от държава членка за стартиране на бърза гранична намеса.

3.  Когато взема решение относно искането на държава членка, изпълнителният директор взема под внимание констатациите от анализа на риска на Агенцията и аналитичната категория в европейската картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, резултатите на оценката на уязвимостта, посочена в член 12, както и всяка друга информация, предоставена от въпросната държава членка или друга държава членка.

3.  Когато взема решение относно искането на държава членка, изпълнителният директор взема под внимание констатациите от анализа на риска на Агенцията и аналитичната категория в европейската картина на състоянието, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013, резултатите на оценката на уязвимостта, посочена в член 12, както и всяка друга информация, предоставена от въпросната държава членка или друга държава членка.

4.  Изпълнителният директор взема решение относно искането за стартиране на бърза гранична намеса в рамките на два работни дни от датата на получаване на искането. Изпълнителният директор уведомява писмено едновременно въпросната държава членка и управителния съвет за взетото решение. В решението се посочват основните мотиви, на които то се основава.

4.  Изпълнителният директор взема решение относно искането за стартиране на бърза гранична намеса в рамките на два работни дни от датата на получаване на искането. Изпълнителният директор уведомява писмено едновременно въпросната държава членка и управителния съвет за взетото решение. В решението се посочват основните мотиви, на които то се основава.

5.  Ако изпълнителният директор вземе решение за стартиране на бърза гранична намеса, той разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо разполагане в съответствие с член 19, параграф 5, и когато е необходимо, той взема решение за незабавно подкрепление с един или повече европейски екипи за гранична и брегова охрана в съответствие с член 19, параграф 6.

5.  Ако изпълнителният директор вземе решение за стартиране на бърза гранична намеса, той разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо реагиране в съответствие с член 19, параграф 5, и когато е необходимо, той взема решение за незабавно подкрепление с един или повече европейски екипи за гранична и брегова охрана в съответствие с член 19, параграф 6.

6.  Незабавно, и във всеки случай не по-късно от три работни дни, считано от датата на решението, изпълнителният директор изготвя съвместно с приемащата държава членка оперативен план, посочен в член 15, параграф 3,.

6.  Незабавно, и във всеки случай не по-късно от три работни дни, считано от датата на решението, изпълнителният директор изготвя съвместно с приемащата държава членка оперативен план, посочен в член 15, параграф 3,.

7.  След съгласуването на оперативния план изпълнителният директор изисква от държавите членки незабавно да разположат граничните служители, които формират част от резерва за бързо разполагане. Изпълнителният директор посочва профилите и броя на граничните служители, изисквани от всяка държава членка, измежду определените в съществуващия резерв за бързо разполагане лица.

7.  След съгласуването на оперативния план изпълнителният директор изисква от държавите членки незабавно да разположат граничните служители, които формират част от резерва за бързо реагиране. Изпълнителният директор посочва профилите и броя на граничните служители, изисквани от всяка държава членка, измежду определените в съществуващия резерв за бързо реагиране лица.

8.  Успоредно с това, и когато е необходимо, за да се гарантира незабавното подкрепление на европейските екипи за гранична и брегова охрана, разположени от резерва за бързо разполагане, изпълнителният директор уведомява държавите членки за поискания брой и профилите на граничните служители, които трябва да бъдат допълнително разположени. Тази информация се предоставя писмено на националните точки за контакт и включва датата, на която следва да се осъществи разполагането. Предоставя им се и екземпляр от оперативния план.

8.  Успоредно с това, и когато е необходимо, за да се гарантира незабавното подкрепление на европейските екипи за гранична и брегова охрана, разположени от резерва за бързо реагиране, изпълнителният директор уведомява държавите членки за поискания брой и профилите на граничните служители, които трябва да бъдат допълнително разположени. Тази информация се предоставя писмено на националните точки за контакт и включва датата, на която следва да се осъществи разполагането. Предоставя им се и екземпляр от оперативния план.

9.  Ако изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, решенията, свързани с разполагането на резерва за бързо разполагане и всяко допълнително разполагане на европейски екипи за гранична и брегова охрана, се вземат от заместник-изпълнителния директор.

9.  Ако изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, решенията, свързани с разполагането на резерва за бързо реагиране и всяко допълнително разполагане на европейски екипи за гранична и брегова охрана, се вземат от заместник-изпълнителния директор.

10.  Държавите членки гарантират, че граничните служители, включени в резерва за бързо разполагане, са на разположение на Агенцията незабавно и без изключение. Държавите членки имат също така готовност да предоставят допълнителни гранични служители за разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

10.  Държавите членки гарантират, че граничните служители, включени в резерва за бързо реагиране, са на разположение на Агенцията незабавно и без изключение, за да се гарантира пълно разполагане в рамките на три работни дни след датата, на която оперативният план е бил одобрен. Държавите членки имат също така готовност да предоставят допълнителни гранични служители за разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

11.  Разполагането на резерва за бързо разполагане се осъществява не по-късно от три работни дни след датата, на която оперативният план е съгласуван между изпълнителния директор и приемащата държава членка. Когато е необходимо, допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана се разполагат в рамките на пет работни дни от разполагането на резерва за бързо разполагане.

11.  Разполагането на резерва за бързо реагиране се осъществява не по-късно от три работни дни след датата, на която оперативният план е съгласуван между изпълнителния директор и приемащата държава членка. Когато е необходимо, допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана се разполагат в рамките на пет работни дни от разполагането на резерва за бързо реагиране.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държава членка е изправена пред несъразмерно голям миграционен натиск в определени райони по външната си граница, които са горещи точки, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, тази държава членка може да поиска оперативно и техническо подкрепление от екипите за съдействие в управлението на миграцията. Посочената държава членка представя искане за подкрепление и оценка на нуждите си на Агенцията и други съответни агенции на Съюза, и по-специално на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол.

1.  Когато държава членка е изправена пред несъразмерно голям миграционен натиск в определени райони по външните си граници, които са горещи точки, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, тази държава членка може да поиска оперативно и техническо подкрепление от екипите за съдействие в управлението на миграцията. Посочената държава членка представя искане за подкрепление и оценка на нуждите си на Агенцията и други съответни агенции на Съюза, и по-специално на EASO и Европол.

2.  Изпълнителният директор, координирано с други съответни агенции на Съюза, извършва оценка на искането за помощ на държавата членка и на нуждите ѝ с цел определяне на цялостен пакет от мерки за подкрепление, състоящ се от различни дейности, координирани от съответните агенции на Съюза, за които е необходимо съгласието на въпросната държава членка.

2.  Изпълнителният директор, координирано с други съответни агенции на Съюза, извършва оценка на искането за помощ на държавата членка и на нуждите ѝ с цел определяне на цялостен пакет от мерки за подкрепление, състоящ се от различни дейности, координирани от съответните агенции на Съюза, за които е необходимо съгласието на въпросната държава членка.

 

2а.  Комисията отговаря за координирането на бързото сътрудничество между различните агенции и екипи за съдействие в управлението на миграцията.

3.  Оперативното и техническото подкрепление, предоставено от европейските екипи за гранична и брегова охрана, европейските екипи за намеса в областта на връщането и експертите от персонала на Агенцията в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, може да включва:

3.  Оперативното и техническото подкрепление, предоставено от европейските екипи за гранична и брегова охрана, европейските екипи за намеса в областта на връщането и експертите от персонала на Агенцията в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, може да включва:

а)  скрининга на граждани на трети държави, които пристигат на външните граници, включително тяхната идентификация, регистрация, както и получаването на информация от тях, а също и когато е поискано от държавата членка, снемането на дактилоскопични отпечатъци от граждани на трети държави;

а)  оказването на помощ за скрининга на граждани на трети държави, които пристигат на външните граници, включително тяхната идентификация, регистрация, както и получаването на информация от тях, а също и когато е поискано от държавата членка, снемането на дактилоскопични отпечатъци от граждани на трети държави при пълно спазване на основните права и като се предоставя информация относно целта и резултатите от всички процедури;

б)   предоставянето на информация на лица, които явно се нуждаят от международна закрила, или на кандидати или потенциални кандидати за преместване;

 

 

ба)  насочването на лица, които желаят да кандидатстват за международна закрила, към експерти по убежището на националните органи на съответната държава членка или EASO;

в)   оперативна и техническа помощ в областта на връщането, включително подготовка и организация на операции по връщане.

в)  оперативна и техническа помощ в областта на връщането, включително подготовка и организация на операции по връщане.

 

3а.  Екипите за съдействие в управлението на миграцията включват експерти в областта на закрилата на децата, трафика на хора, защитата срещу основано на пола насилие и основите права.

4.  Агенцията подпомага Комисията при координирането на дейностите на екипите за съдействие в управлението на миграцията в сътрудничество с други съответни агенции на Съюза.

4.  Агенцията подпомага Комисията при координирането на дейностите на екипите за съдействие в управлението на миграцията в сътрудничество с други съответни агенции на Съюза.

 

4a.  Агенцията, в сътрудничество с EASO, Агенцията по основните права и други компетентни агенции на Съюза и под координацията на Комисията, осигурява съгласуваността на тези дейности с общата европейска система за убежище и основните права. Това включва предоставянето на подслон, хигиенни условия и съоръжения при спазване на потребностите на жените и на децата в районите на горещите точки.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато дадена държава членка не предприема необходимите коригиращи мерки в съответствие с решение на управителния съвет, посочено в член 12, параграф 6, или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск по външната граница, който прави контрола на външните граници неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство, Комисията, след консултация с Агенцията, може посредством акт за изпълнение да приеме решение, в което набелязва мерките, които трябва да бъдат изпълнени от Агенцията, и изисква от въпросната държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2.

1.  Когато дадена държава членка не предприема необходимите коригиращи мерки в съответствие с решение, посочено в член 12, параграф 5, или в случай на несъразмерно голям миграционен натиск по външната граница, който прави контрола на външните граници неефективен до степен, при която съществува риск да се изложи на опасност функционирането на Шенгенското пространство като пространство без вътрешен граничен контрол, Комисията, след консултация с Агенцията, може да представи на Съвета предложение за решение за изпълнение, в което набелязва мерките, които трябва да бъдат изпълнени от Агенцията, и изисква от въпросната държава членка да си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на тези мерки. Това решение за изпълнение се приема от Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност във връзка с функционирането на Шенгенското пространство, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 79, параграф 5.

 

 

Съветът провежда заседание веднага след получаване на предложението на Комисията.

 

1a.  При възникване на ситуация, изискваща неотложни действия, Европейският парламент следва да бъде информиран незабавно за тази ситуация, както и да бъде информиран за всички последващи мерки и решения, взети в отговор.

2.  За целите на параграф 1 Комисията предвижда Агенцията да предприеме една или повече от следните мерки:

2.  За целите на параграф 1 Комисията предвижда Агенцията да предприеме една или повече от следните мерки:

а)   да организира и координира бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо разполагане, както и допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана, когато е необходимо;

а)  да организира и координира бърза гранична намеса и да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо реагиране, както и допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана, когато е необходимо;

б)   да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки;

б)  да разположи европейски екипи за гранична и брегова охрана в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията в райони, които са горещи точки;

в)   да координира дейностите за една или повече държави членки и трети страни по външните граници, включително съвместни операции със съседни трети държави;

в)  да координира дейностите за една или повече държави членки и трети държави по външните граници, включително съвместни операции със съседни трети държави;

г)   да разположи техническо оборудване;

г)  да разположи техническо оборудване;

д)   да организира действия за намеса в областта на връщането.

д)  да организира действия за намеса в областта на връщането.

3.  В рамките на два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Комисията, и по становище на надзорния съвет, изпълнителният директор определя действията, които трябва да се предприемат за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Комисията, включително техническото оборудване, както и броя и профилите на граничните служители и другия съответен персонал, необходим за изпълнение на целите на посоченото решение.

3.  В рамките на два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Съвета, и по становище на консултативния съвет, изпълнителният директор:

 

а)  определя действията, които трябва да се предприемат за практическото изпълнение на мерките, посочени в решението на Комисията, включително техническото оборудване, както и броя и профилите на граничните служители и другия съответен персонал, необходим за изпълнение на целите на посоченото решение;

 

б)  представя проект на оперативен план на съответната държава членка.

4.  Успоредно с това и в рамките на същите два работни дни изпълнителният директор представя на въпросната държава членка проект на оперативен план. Изпълнителният директор и съответната държава членка съставят оперативния план в рамките на два работни дни от датата на представянето му.

4.  Изпълнителният директор и съответната държава членка договарят оперативния план в рамките на два работни дни от датата на представянето му.

5.  Агенцията разполага, без забавяне и във всеки случай в рамките на три работни дни от създаването на оперативния план, необходимите техническо оборудване и персонал от резерва за бързо разполагане, посочен в член 19, параграф 5, за практическото изпълнение на мерките, определени в решението на Комисията. Допълнително техническо оборудване и европейски екипи за гранична и брегова охрана се разполагат на втори етап, доколкото е необходимо, и във всеки случай в рамките на пет работни дни от разполагането на резерва за бързо разполагане.

5.  Агенцията разполага, без забавяне и във всеки случай в рамките на три работни дни от създаването на оперативния план, необходимите техническо оборудване и персонал от резерва за бързо реагиране, посочен в член 19, параграф 5, за практическото изпълнение на мерките, определени в решението на Съвета. Допълнително техническо оборудване и европейски екипи за гранична и брегова охрана се разполагат на втори етап, доколкото е необходимо, и във всеки случай в рамките на пет работни дни от разполагането на резерва за бързо реагиране.

6.  Въпросната държава членка се съобразява с решението на Комисията и за тази цел незабавно си сътрудничи с Агенцията и предприема необходимите действия, за да улесни изпълнението на това решение и практическото изпълнение на мерките, определени в същото решение и в оперативния план, съгласуван с изпълнителния директор.

6.  Въпросната държава членка се съобразява с решението на Съвета и за тази цел незабавно си сътрудничи с Агенцията и предприема необходимите действия, за да улесни изпълнението на това решение и практическото изпълнение на мерките, определени в същото решение и в оперативния план, съгласуван с изпълнителния директор.

7.  Държавите членки предоставят на разположение граничните служители и друг съответен персонал, определени от изпълнителния директор в съответствие с параграф 2. Държавите членки не могат да се позовават на извънредната ситуация, посочена в член 19, параграфи 3 и 6.

7.  Държавите членки предоставят на разположение граничните служители и друг съответен персонал, определени от изпълнителния директор в съответствие с параграф 2. Държавите членки не могат да се позовават на извънредната ситуация, посочена в член 19, параграфи 3 и 6.

 

7а.  Комисията наблюдава правилното изпълнение на посочените в решението на Съвета мерки и предприетите за тази цел действия от Агенцията и от държавите членки, за да се осигури правилно управление на европейските граници.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията разполага гранични служители и друг съответен персонал като членове на европейски екипи за гранична и брегова охрана за съвместни операции, бърза гранична намеса и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията. Агенцията може да разположи и експерти от собствения си персонал.

1.  Агенцията разполага гранични служители и друг съответен персонал като членове на европейски екипи за гранична и брегова охрана за съвместни операции, бърза гранична намеса и в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията. Агенцията може да разположи и експерти от собствения си персонал.

2.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение с абсолютно мнозинство от членовете си, които имат право на глас, относно профилите и общия брой на граничните служители, които да бъдат на разположение за участие в европейски екипи за гранична и брегова охрана. Същата процедура се прилага при последващи промени в профилите и общия брой. Държавите членки допринасят за европейските екипи за гранична и брегова охрана посредством национален резерв, съставен въз основа на различните установени профили, като определят гранични служители, съответстващи на изискваните профили.

2.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение с абсолютно мнозинство от членовете си, които имат право на глас, относно профилите и общия брой на граничните служители, които да бъдат на разположение за участие в европейски екипи за гранична и брегова охрана. Същата процедура се прилага при последващи промени в профилите и общия брой. Държавите членки допринасят за европейските екипи за гранична и брегова охрана посредством национален резерв, съставен въз основа на различните установени профили, като определят гранични служители, съответстващи на изискваните профили.

3.  Приносът на държавите членки по отношение на участието на техни гранични служители в конкретни съвместни операции за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки имат готовност да разположат наличните си гранични служители по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Такова искане се прави най-малко 21 работни дни преди предвиденото разполагане.

3.  Приносът на държавите членки по отношение на участието на техни гранични служители в конкретни съвместни операции за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки имат готовност да разположат наличните си гранични служители по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Такова искане се прави най-малко 21 работни дни преди предвиденото разполагане. Ако дадена държава членка се позове на подобна извънредна ситуация, тя трябва да представи подробна обосновка и информация относно ситуацията в писмо до Агенцията, чието съдържание се включва в доклада, посочен в параграф 9.

4.  Що се отнася до бързата гранична намеса, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията, управителният съвет взема с мнозинство от три четвърти решение относно профилите и минималния брой на граничните служители, които да бъдат на разположение за резерв за бързо разполагане на европейските екипи за гранична и брегова охрана. Същата процедура се прилага при всяка последваща промяна в профилите и общия брой на граничните служители от резерва за бързо разполагане. Държавите членки допринасят за резерва за бързо разполагане посредством национален резерв от експерти, съставен въз основа на различните установени профили, като определят гранични служители, съответстващи на изискваните профили.

4.  Що се отнася до бързата гранична намеса, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията управителният съвет взема с мнозинство от три четвърти решение относно профилите и минималния брой на граничните служители, които да бъдат на разположение за резерв за бързо реагиране на европейските екипи за гранична и брегова охрана. Същата процедура се прилага при всяка последваща промяна в профилите и общия брой на граничните служители от резерва за бързо реагиране. Държавите членки допринасят за резерва за бързо реагиране посредством национален резерв от експерти, съставен въз основа на различните установени профили, като определят гранични служители, съответстващи на изискваните профили.

5.  Резервът за бързо разполагане представлява постоянен корпус, който е незабавно на разположение на Агенцията и който може да бъде разположен от всяка държава членка в рамките на три работни дни от момента на съгласуване на оперативния план от изпълнителния директор и приемащата държава членка. За тази цел всяка държава членка предоставя ежегодно на разположение на Агенцията определен брой гранични служители, съответстващ на най-малко 3 % от персонала на държавите членки без сухоземни или морски външни граници и 2 % от персонала на държавите членки със сухоземни или морски външни граници, като този брой възлиза на минимум 1500 гранични служители с профили, съответстващи на посочените в решението на управителния съвет.

5.  Резервът за бързо реагиране представлява постоянен корпус, който е незабавно на разположение на Агенцията и който може да бъде разположен от всяка държава членка в рамките на три работни дни от момента на съгласуване на оперативния план от изпълнителния директор и приемащата държава членка. За тази цел всяка държава членка предоставя ежегодно на разположение на Агенцията определен брой гранични служители, съответстващ на най-малко 3% от персонала на държавите членки без сухоземни или морски външни граници и 2% от персонала на държавите членки със сухоземни или морски външни граници, като този брой възлиза на минимум 1500 гранични служители с профили, съответстващи на посочените в решението на управителния съвет. Агенцията оценява дали предложените от държавите членки гранични служители съответстват на определените профили и решава кои гранични служители да бъдат избрани за резерва за бързо реагиране. Агенцията разполага с правомощието да отстрани даден граничен служител от резерва в случай на неправомерно поведение или нарушение на приложимите правила.

6.  Когато е необходимо, разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо разполагане се допълва незабавно от допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана. За тази цел държавите членки, по искане на Агенцията, незабавно съобщават броя, имената и профилите на граничните служители от своя национален резерв, които трябва да предоставят на разположение в рамките на пет работни дни от началото на бързата гранична намеса. Държавите членки предоставят граничните служители за разполагане по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

6.  Когато е необходимо, разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана от резерва за бързо реагиране се допълва незабавно от допълнителни европейски екипи за гранична и брегова охрана. За тази цел държавите членки, по искане на Агенцията, незабавно съобщават броя, имената и профилите на граничните служители от своя национален резерв, които трябва да предоставят на разположение в рамките на пет работни дни от началото на бързата гранична намеса. Държавите членки предоставят граничните служители за разполагане по искане на Агенцията освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Ако дадена държава членка се позове на подобна извънредна ситуация, тя представя подробна обосновка и информация относно ситуацията в писмо до Агенцията, чието съдържание се включва в доклада, посочен в параграф 9.

 

6a.  Ако възникне ситуация, при която има нужда от по-голям брой гранични служители, отколкото се предвижда в параграфи 5 и 6, изпълнителният директор незабавно информира за това Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Комисията. В такива случаи Европейският съвет се обръща към държавите членки с искане да поемат ангажимент за запълване на този недостиг.

7.  Държавите членки гарантират, че граничните служители и другият съответен персонал, с който допринасят, съответстват на профилите и броя, определени в решението на управителния съвет. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 30 дни.

7.  Държавите членки гарантират, че граничните служители и другият съответен персонал, с който допринасят, съответстват на профилите и броя, определени в решението на управителния съвет. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 30 дни.

8.  Агенцията допринася за европейските екипи за гранична и брегова охрана посредством участие на компетентни гранични служители, командировани от държавите членки като национални експерти в Агенцията. Приносът на държавите членки по отношение на командироването на техни гранични служители в Агенцията за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки имат готовност да командироват граничните служители освен ако това засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. В подобни ситуации държавите членки могат да върнат обратно своите командировани гранични служители.

8.  Агенцията допринася за европейските екипи за гранична и брегова охрана посредством участие на компетентни гранични служители, командировани от държавите членки като национални експерти в Агенцията. Приносът на държавите членки по отношение на командироването на техни гранични служители в Агенцията за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки имат готовност да командироват граничните служители освен ако това засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. В подобни ситуации държавите членки могат да върнат обратно своите командировани гранични служители.

Тези командировки могат да имат продължителност от 12 месеца или повече, но в никакъв случай по-малко от три месеца. Командированите гранични служители се считат за членове на екипите и имат задачите и правомощията на членовете на екипите. Държавата членка, която е командировала граничните служители, се счита за изпращащата държава членка.

Тези командировки могат да имат продължителност от 12 месеца или повече, но в никакъв случай по-малко от три месеца. Командированите гранични служители се считат за членове на екипите и имат задачите и правомощията на членовете на екипите. Държавата членка, която е командировала граничните служители, се счита за изпращащата държава членка. Дисциплинарната процедура на Агенцията се прилага и за командированите гранични служители.

Друг персонал, който е временно нает от Агенцията и не притежава квалификацията за изпълняване на функции, свързани с граничния контрол, се разполага единствено по време на съвместни операции за задачи по координиране и не формира част от европейските екипи за гранична и брегова охрана.

Друг персонал, който е временно нает от Агенцията и не притежава квалификацията за изпълняване на функции, свързани с граничния контрол, се разполага единствено по време на съвместни операции за задачи по координиране и не формира част от европейските екипи за гранична и брегова охрана.

9.  Агенцията ежегодно информира Европейския парламент за броя на граничните служители, които всяка държава членка е определила за европейските екипи за гранична и брегова охрана в съответствие с настоящия член.

9.  Агенцията ежегодно информира Европейския парламент за броя на граничните служители, които всяка държава членка е определила за европейските екипи за гранична и брегова охрана в съответствие с настоящия член, както и за броя на граничните служители, които в действителност са били разположени за тази цел. Нейният доклад съдържа списък на държавите членки, които са се позовали на извънредната ситуация по параграфи 3 и 6 през предходната година, както и обосновката и информацията, предоставени от съответната държава членка.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Агенцията, чрез своя координиращ служител, може да съобщи своето мнение на приемащата държава членка относно инструкциите, дадени на европейските екипи за гранична и брегова охрана. В този случай приемащата държава членка взема предвид това мнение и се съобразява с него, доколкото е възможно.

2.  Агенцията, чрез своя координиращ служител, може да съобщи своето мнение на приемащата държава членка относно инструкциите, дадени на европейските екипи за гранична и брегова охрана. Ако Агенцията има съмнения по отношение на инструкциите, издадени за европейските екипи за гранична и брегова охрана, тя съобщава мнението си, което приемащата държава членка взема предвид и се съобразява с него, доколкото е възможно.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изпълнение на своите задачи и упражняване на правомощията си членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана зачитат изцяло основните права, включително достъпа до процедури за предоставяне на убежище, и човешкото достойнство. Всички мерки, предприети при изпълнение на задълженията им и при упражняване на правомощията им, трябва да са пропорционални на целите, които тези мерки преследват. При изпълнение на своите задължения и упражняване на правомощията си те не дискриминират лицата въз основа на пол, расова или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  наблюдава правилното изпълнение на оперативния план;

б)  наблюдава правилното изпълнение на оперативния план, включително по отношение на защитата на основните права;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  докладва на Агенцията за аспектите, свързани с осигуряването на достатъчно гаранции от страна на приемащата държава членка, за да се гарантира защитата на основните права през цялото време на съвместната операция или бързата гранична намеса;

г)  съблюдава и насърчава прилагането на съществуващите и бъдещите мерки на Съюза във връзка с управлението на външните граници и спазването на основните права в рамките на дейностите по управление на границите, докладва на Агенцията относно аспектите във връзка с предоставянето на достатъчни гаранции от приемащата държава членка с оглед на гарантирането на защитата на основните права по време на цялата съвместна операция или бърза гранична намеса, и докладва на Агенцията за аспектите, свързани с осигуряването на достатъчно гаранции от страна на приемащата държава членка, за да се гарантира защитата на основните права през цялото време на съвместната операция или бързата гранична намеса;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Подробни правила за изплащането на дневните надбавки на членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана се приемат и актуализират при необходимост от управителния съвет.

2.  Подробни правила за изплащането на дневните надбавки на членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана се приемат и актуализират при необходимост от управителния съвет по предложение на Комисията.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 24 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Спиране или прекратяване на съвместни операции и бърза гранична намеса

Спиране или прекратяване на дейностите

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изпълнителният директор оттегля финансирането на съвместна операция или бърза гранична намеса или спира, или прекратява съвместна операция или бърза гранична намеса, изцяло или частично, ако той счита, че са налице нарушения на основни права или задължения за международна закрила, които са със сериозен характер или има вероятност да продължат.

3.  В тясно сътрудничество със служителя по въпросите на основните права изпълнителният директор оттегля финансирането на съвместна операция или бърза гранична намеса, пилотен проект, екипи за съдействие в управлението на миграцията, операция по връщане, действия за намеса в областта на връщането или работна договореност или спира или прекратява, изцяло или частично, тези дейности, ако той счита, че са налице нарушения на основни права или задължения за международна закрила, които са със сериозен характер или има вероятност да продължат. За тази цел Агенцията установява и публикува критериите, водещи до решение за спиране, прекратяване или оттегляне на финансирането на посочените по-горе дейности.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на съвместни операции и бърза гранична намеса

Оценка на дейностите

Изпълнителният директор оценява резултатите от съвместните операции и бързата гранична намеса и предава на управителния съвет окончателните доклади за оценка в срок от 60 дни след приключването на тези операции и проекти, придружени от бележките на служителя по въпросите на основните права. Агенцията извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите съвместни операции и бърза гранична намеса и го включва в консолидирания годишен доклад за дейността си.

Изпълнителният директор оценява резултатите от съвместните операции, бързата гранична намеса, пилотните проекти, екипите за съдействие в управлението на миграцията, операциите по връщане, действията за намеса в областта на връщането и оперативното сътрудничество с трети държави и предава на управителния съвет окончателните доклади за оценка в срок от 60 дни след приключването на тези дейности, придружени от бележките на служителя по въпросите на основните права. Агенцията извършва цялостен сравнителен анализ на тези резултати с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите дейности и го включва в годишния доклад за дейността си.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служба за връщане

Връщане

1.  Службата за връщане отговаря за извършване на дейностите на Агенцията, свързани с връщането, при зачитане на основните права и общите принципи на правото на Съюза, както и на международното право, включително задълженията във връзка със защитата на бежанците и правата на човека. По-специално службата за връщане:

1.  По отношение на връщането при зачитане на основните права и общите принципи на правото на Съюза, както и на международното право, включително защитата на бежанците и основните права, в т.ч. правата на детето, Агенцията по-специално:

a)   координира на техническо и оперативно равнище дейностите на държавите членки в областта на връщането с цел изграждане на интегрирана система за управление на връщането между компетентните органи на държавите членки с участието на съответните органи на трети държави и други съответни заинтересовани страни;

a)  координира на техническо и оперативно равнище дейностите на държавите членки в областта на връщането, включително доброволните връщания, с цел изграждане на интегрирана система за управление на връщането между компетентните органи на държавите членки с участието на съответните органи на трети държави и други съответни заинтересовани страни;

б)   предоставя оперативна подкрепа на държавите членки, подложени на натиск върху системите им за връщане;

б)  предоставя техническа и оперативна подкрепа на държавите членки, подложени на натиск върху системите им за връщане;

в)   координира използването на съответни информационни системи и предоставя подкрепа по отношение на консулското сътрудничество за идентифицирането на граждани на трети държави и получаването на пътни документи, организира и координира операциите по връщане и предоставя подкрепа при доброволно напускане;

в)  координира използването на съответните информационни системи и предоставя подкрепа на държавите членки по отношение на консулското сътрудничество за идентифицирането на граждани на трети държави и получаването на пътни документи, без да разкрива дали гражданите на трети държави са подали молба за убежище, организира и координира операциите по връщане и предоставя подкрепа при доброволно напускане в сътрудничество с държавите членки;

г)   координира дейностите на Агенцията, свързани с връщането, посочени в настоящия регламент;

 

д)   организира, насърчава и координира дейности, позволяващи обмен на информация и установяването и обединяването на най-добри практики в областта на връщането между държавите членки;

д)  организира, насърчава и координира дейности, позволяващи обмен на информация и установяването и обединяването на най-добри практики в областта на връщането между държавите членки;

е)   финансира или съфинансира операциите, действията за намеса и дейностите, посочени в настоящата глава, чрез безвъзмездни средства от своя бюджет в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

е)  финансира или съфинансира операциите, действията за намеса и дейностите, посочени в настоящата глава, от своя бюджет и чрез договори в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

2.   Оперативната подкрепа, посочена в параграф 1, буква б), включва действия за подпомагане на държавите членки да извършват процедури по връщане посредством компетентните национални органи, като по-специално се предоставят:

2.  Оперативната подкрепа, посочена в параграф 1, буква б), включва действия за подпомагане на държавите членки да извършват процедури по връщане посредством компетентните национални органи, като по-специално се предоставят:

a)   услуги по устен превод;

a)  услуги по устен превод;

б)   информация за трети държави на връщане;

б)  информация за трети държави на връщане в сътрудничество с други органи, служби и агенции на Съюза, включително EASO;

в)   съвети относно извършването и управлението на процедури по връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО;

в)  съвети относно извършването и управлението на процедури по връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО;

г)   съдействие във връзка с мерките, които са необходими, за да се гарантира, че връщаните лица са налице за целите на връщането и се избягва укриването им.

г)  съдействие във връзка с мерките, които са необходими, за да се гарантира, че връщаните лица са налице за целите на връщането и че се избягва укриването им, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО и международното право.

3.  Службата за връщане цели да изгради полезни взаимодействия и да свърже финансираните от Съюза мрежи и програми в областта на връщането в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейска мрежа за миграцията.

3.  Агенцията цели да изгради полезни взаимодействия и да свърже финансираните от Съюза мрежи и програми в областта на връщането в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската мрежа за миграцията.

4.  Агенцията може да използва финансовите средства на Съюза, които са на разположение в областта на връщането. Агенцията гарантира, че в споразуменията с държавите членки за предоставяне на безвъзмездни средства условие за предоставянето на всяка финансова подкрепа е пълното зачитане на Хартата на основните права.

4.  Агенцията може да използва финансовите средства на Съюза, които са на разположение в областта на връщането. Агенцията гарантира, че в споразуменията с държавите членки за предоставяне на безвъзмездни средства условие за предоставянето на всяка финансова подкрепа е пълното зачитане на Хартата.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с Директива 2008/115/ЕО и без намеса по отношение на основанията на решенията за връщане, Агенцията оказва необходимото съдействие и, по искане на една или няколко от участващите държави членки, осъществява координацията или организацията на операции по връщане, включително чрез наемане на самолети за целите на такива операции. Агенцията може по собствена инициатива да предложи на държавите членки да координира или организира операции по връщане.

1.  В съответствие с Директива 2008/115/ЕО и без намеса по отношение на основанията на решенията за връщане, Агенцията оказва необходимото съдействие и, по искане на една или няколко от участващите държави членки, осъществява координацията или организацията на операции по връщане, включително чрез наемане на самолети за целите на такива операции.

2.  Държавите членки поне веднъж месечно информират Агенцията за своите планирани национални операции по връщане, както и за своите нужди от съдействие или координация от страна на Агенцията. Агенцията изготвя текущ оперативен план за предоставяне на необходимата оперативна подкрепа на нуждаещите се държави членки, което включва и техническо оборудване. Агенцията може по собствена инициатива да включи в текущия оперативен план датите и местоназначенията на операциите по връщане, които счита за необходими, въз основа на оценка на нуждите. Управителният съвет взема решение по предложение на изпълнителния директор относно начина на действие по текущия оперативен план.

2.  Държавите членки поне веднъж месечно информират Агенцията за своите планирани национални операции по връщане, както и за своите нужди от съдействие или координация от страна на Агенцията. Агенцията изготвя текущ оперативен план за предоставяне на необходимата оперативна подкрепа на нуждаещите се държави членки, което включва и техническо оборудване. Агенцията може по собствена инициатива да включи в текущия оперативен план датите и местоназначенията на операциите по връщане, които счита за необходими, въз основа на оценка на нуждите. Управителният съвет взема решение по предложение на изпълнителния директор относно начина на действие по текущия оперативен план.

3.  Агенцията може да предостави необходимото съдействие и, по искане на участващите държави членки или по предложение по собствена инициатива, да осигури координацията или организацията на операции по връщане, при които транспортните средства и ескортът при принудително връщане са осигурени от трета държава на връщане („операции по връщане, осъществявани от държавата на произход“). Участващите държави членки и Агенцията гарантират зачитането на основните права и пропорционалното използване на принудителни средства по време на цялата операция по принудително отвеждане. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице при принудително връщане от резерва, създаден съгласно член 28, присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

3.  Агенцията може да предостави необходимото съдействие и, по искане на участващите държави членки или по предложение по собствена инициатива, да осигури координацията или организацията на операции по връщане, при които транспортните средства и ескортът при принудително връщане са осигурени от трета държава на връщане („операции по връщане, осъществявани от държавата на произход“). Участващите държави членки и Агенцията гарантират зачитането на основните права и на принципа на забрана за връщане и пропорционалното използване на принудителни средства по време на цялата операция по принудително отвеждане. Най-малко един представител на държавата членка и едно наблюдаващо лице при принудително връщане от резерва, създаден съгласно член 28, присъстват по време на цялата операция по връщане до пристигането в третата държава на връщане.

4.  Агенцията може да предостави необходимото съдействие и, по искане на участващите държави членки или на трета държава или по предложение по собствена инициатива, да осигури координацията или организацията на операции по връщане, по време на които определен брой връщани лица, за които има постановено от трета държава решение за връщане, се прехвърлят от тази трета държава на друга трета държава на връщане („смесени операции по връщане“), при условие че издалата решението за връщане трета държава е обвързана от Европейската конвенция за правата на човека. Участващите държави членки и Агенцията трябва да гарантират зачитането на основните права и пропорционалното използване на принудителни средства по време на цялата операция по принудително отвеждане, по-специално чрез присъствието на наблюдаващи лица при принудително връщане и осигурен от трета държава ескорт при принудително връщане.

 

5.  Всяка операция по връщане подлежи на наблюдение съгласно член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО. Наблюдението на операциите по връщане се извършва въз основа на обективни и прозрачни критерии и обхваща цялата операция по връщане от фазата преди заминаването до предаването на връщаните лица на третата държава на връщане.

5.  Всяка операция по връщане подлежи на наблюдение съгласно член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО. Наблюдението на операциите по връщане се извършва от наблюдаващото лице при принудително връщане въз основа на обективни и прозрачни критерии и обхваща цялата операция по връщане от фазата преди заминаването до предаването на връщаните лица на третата държава на връщане. Наблюдаващото лице при принудително връщане представя доклад относно операцията на изпълнителния директор, служителя по въпросите на основните права и компетентните национални органи на всички държави членки, които участват в тази операция. Всички целесъобразни последващи действия се осигуряват съответно от изпълнителния директор и компетентните национални органи.

6.  Агенцията финансира или съфинансира операциите чрез безвъзмездни средства от своя бюджет съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията, като отдава приоритет на операциите, провеждани от повече от една държава членка или от райони, които са горещи точки.

6.  Агенцията финансира или съфинансира операциите от своя бюджет и чрез договори съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията, като отдава приоритет на операциите, провеждани от повече от една държава членка или от райони, които са горещи точки.

 

6a.  Агенцията не координира, организира или предлага операции по връщане или действия за намеса в областта на връщането към трета държава, в която чрез анализ на риска или в доклади на институциите на Съюза, ЕСВД или агенциите на Съюза са установени рискове от нарушения на основните права или сериозни недостатъци.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава резерв от ескортиращи лица при принудително връщане от компетентните национални органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграфи 4 и 5 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 35.

1.  Агенцията, след като се консултира с Агенцията на ЕС за основните права, създава резерв от ескортиращи лица при принудително връщане от компетентните национални органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграфи 4 и 5 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 35.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на ескортиращите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат ескортиращи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на наблюдаващите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат наблюдаващи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил. В резерва се включват наблюдаващи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата.

3.  При поискване Агенцията осигурява на участващите държави членки ескортиращите лица, които следва да придружават от тяхно име връщаните лица и да участват в действия за намеса в областта на връщането.

3.  При поискване Агенцията осигурява на участващите държави членки наблюдаващите лица при принудително връщане, които следва да осъществяват от тяхно име мониторинг на правилното извършване на операцията по връщане и да участват в действия за намеса в областта на връщането. Тя осигурява наблюдаващи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата, за всички операции по връщане, в които участват деца.

 

3a.  По време на операции по връщане или на действия за намеса в областта на връщането наблюдаващите лица при принудително връщане подлежат на дисциплинарните мерки на своята държава членка.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава резерв от ескортиращи лица при принудително връщане от компетентните национални органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграфи 4 и 5 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 35.

1.  Агенцията създава резерв от ескортиращи лица при принудително връщане от компетентните национални органи, които извършват операции по връщане в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграфи 4 и 5 от Директива 2008/115/ЕО, и които са обучени в съответствие с член 35.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на ескортиращите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат ескортиращи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на ескортиращите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат ескортиращи лица при принудително връщане, които отговарят на определения профил. В резерва се включват ескортиращи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата.

3.  При поискване Агенцията осигурява на участващите държави членки ескортиращите лица, които следва да придружават от тяхно име връщаните лица и да участват в действия за намеса в областта на връщането.

3.  При поискване Агенцията осигурява на участващите държави членки ескортиращите лица, които следва да придружават от тяхно име връщаните лица и да участват в операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането. Тя осигурява ескортиращи лица при принудително връщане, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата, за всички операции по връщане, в които участват деца.

 

3a.  По време на операции по връщане или на действия за намеса в областта на връщането ескортиращите лица при принудително връщане подлежат на дисциплинарните мерки на своята държава членка.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава резерв от специалисти в областта на връщането от компетентните национални органи и от персонала на Агенцията, които разполагат с необходимите умения и експертен опит за извършване на дейности в областта на връщането и които са обучени в съответствие с член 35. Тези специалисти са на разположение за извършването на специфични задачи като идентифициране на конкретни групи граждани на трети държави, получаване на пътни документи от трети държави и улесняване на консулското сътрудничество.

1.  Агенцията създава резерв от специалисти в областта на връщането от компетентните национални органи и от персонала на Агенцията, които разполагат с необходимите умения и експертен опит за извършване на дейности в областта на връщането и които са обучени в съответствие с член 35. Тези специалисти са на разположение за извършването на специфични задачи като идентифициране на конкретни групи граждани на трети държави, получаване на пътни документи от трети държави и улесняване на консулското сътрудничество.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на ескортиращите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат специалистите, които отговарят на определения профил.

2.  Изпълнителният директор определя профила и броя на ескортиращите лица при принудително връщане, които следва да бъдат включени в този резерв. Същата процедура се прилага при последващи промени в профила и броя. Държавите членки допринасят към резерва, като предлагат специалистите, които отговарят на определения профил. В резерва се включват специалисти в областта на връщането, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата.

3.  При поискване Агенцията осигурява на участващите държави членки такива специалисти, които следва да участват в операции по връщане и в действия за намеса в областта на връщането.

3.  При поискване Агенцията осигурява на държавите членки такива специалисти. Тя осигурява специалисти в областта на връщането, които имат конкретен опит в областта на закрилата на децата, за всички операции по връщане, в които участват деца.

 

3a.  По време на операции по връщане или на действия за намеса в областта на връщането специалистите в областта на връщането подлежат на дисциплинарните мерки на Агенцията или на дисциплинарните мерки на своята държава членка.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки са изправени пред значителна тежест във връзка с изпълнението на задължението за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави съгласно Директива 2008/115/ЕО, по искане на една или повече държави членки Агенцията предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на действие за намеса в областта на връщането. Тази намеса може да се състои от разполагането на европейски екипи за намеса в областта на връщането в приемащите държави членки и организацията на операции по връщане от приемащите държави членки. Държавите членки уведомяват редовно Агенцията относно нуждите си от техническа и оперативна помощ и на тази основа Агенцията изготвя текущ план за действия за намеса в областта на връщането.

1.  Когато държавите членки са изправени пред значителна тежест във връзка с изпълнението на задължението за връщане на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка съгласно Директива 2008/115/ЕО, по искане на една или повече държави членки Агенцията предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на действие за намеса в областта на връщането или бърза намеса в областта на връщането. Тази намеса може да се състои от разполагането или бързото разполагане на европейски екипи за намеса в областта на връщането в приемащите държави членки и организацията на операции по връщане от приемащите държави членки. Държавите членки уведомяват редовно Агенцията относно нуждите си от техническа и оперативна помощ и на тази основа Агенцията изготвя текущ план за действия за намеса в областта на връщането.

2.  Когато държавите членки са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск във връзка с изпълнението на тяхното задължение за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави съгласно Директива 2008/115/ЕО, по искане на една или повече държави членки Агенцията предоставя съответната техническа и оперативна помощ под формата на бърза намеса в областта на връщането. Агенцията може по собствена инициатива да осигури на държавите членки такава техническа и оперативна помощ. Бързата намеса в областта на връщането може да се състои от бързото разполагане на европейски екипи за намеса в областта на връщането в приемащите държави членки и организацията на операции по връщане от приемащите държави членки.

 

3.  Изпълнителният директор незабавно изготвя оперативен план в съгласие с приемащите държави членки и държавите членки, които желаят да участват в действия за намеса в областта на връщането.

3.  Изпълнителният директор незабавно изготвя оперативен план в съгласие с приемащите държави членки и държавите членки, които желаят да участват в действия за намеса в областта на връщането. Член 15 се прилага mutatis mutandis.

4.  Оперативният план е задължителен за Агенцията, приемащите държави членки и участващите държави членки и обхваща всички аспекти, необходими за извършване на действия за намеса в областта на връщането, и по-специално описание на ситуацията, цели, начало и предвиждана продължителност на намесата, географски обхват и евентуално разполагане в трети държави, състав на европейския екип за намеса в областта на връщането, логистика, финансови разпоредби, ред и условия за сътрудничество с трети държави, други агенции и органи на Съюза и съответните международни и неправителствени организации. Всяко изменение или адаптация на оперативния план изисква съгласието на изпълнителния директор, на приемащата държава членка и на участващата държава членка. Агенцията незабавно изпраща екземпляр от изменения или адаптирания оперативен план на съответните държави членки и на управителния съвет.

4.  Оперативният план е задължителен за Агенцията, приемащите държави членки и участващите държави членки и обхваща всички аспекти, необходими за извършване на действия за намеса в областта на връщането, и по-специално описание на ситуацията, цели, начало и предвиждана продължителност на намесата, географски обхват и евентуално разполагане в трети държави, състав на европейския екип за намеса в областта на връщането, логистика, финансови разпоредби, ред и условия за сътрудничество с трети държави, други агенции и органи на Съюза и съответните международни и неправителствени организации. Всяко изменение или адаптация на оперативния план изисква съгласието на изпълнителния директор, на приемащата държава членка и на участващата държава членка. Агенцията незабавно изпраща екземпляр от изменения или адаптирания оперативен план на съответните държави членки и на управителния съвет.

5.  Изпълнителният директор взема решение относно оперативния план във възможно най-кратък срок, а в посочения в параграф 2 случай в срок от пет работни дни. Решението се съобщава незабавно в писмен вид на съответните държави членки и на управителния съвет.

5.  Изпълнителният директор взема решение относно оперативния план във възможно най-кратък срок, а в посочения в параграф 2 случай в срок от пет работни дни. Решението се съобщава незабавно в писмен вид на съответните държави членки и на управителния съвет.

6.  Агенцията финансира или съфинансира действията за намеса в областта на връщането чрез безвъзмездни средства от своя бюджет съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

6.  Агенцията финансира или съфинансира действията за намеса в областта на връщането от своя бюджет и чрез договори съгласно финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 33

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейската гранична и брегова охрана гарантира защитата на основните права при изпълнението на своите задачи съгласно настоящия регламент в съответствие с приложимото право на Съюза, и по-специално Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимото международно право, включително Конвенцията за статута на бежанците и задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, и по-специално принципа за забрана за връщане. За тази цел Агенцията създава, допълнително разработва и прилага стратегия за основните права.

1.  Европейската гранична и брегова охрана гарантира защитата на основните права при изпълнението на своите задачи съгласно настоящия регламент в съответствие с приложимото право на Съюза, и по-специално Хартата, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, приложимото международно право, включително Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г., както и със задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, и по-специално принципа за забрана за връщане.

 

За тази цел Агенцията създава, допълнително разработва и прилага Стратегия за основните права, включително ефективен механизъм за наблюдение на спазването на основните права в рамките на всички дейности на Агенцията.

 

Тя обръща специално внимание на правата на детето, с цел да гарантира съблюдаването на висшите интереси на детето във всички свои дейности.

2.  При изпълнението на своите задачи европейската гранична и брегова охрана гарантира, че никое лице не се сваля на брега на държава, не се принуждава да влезе в държава, не се отвежда в държава и не се предава или връща по друг начин на нейните органи в разрез с принципа за забрана на връщането, нито на държава, от която съществува риск да бъде експулсирано или върнато в друга държава в разрез с посочения принцип.

2.  При изпълнението на своите задачи европейската гранична и брегова охрана гарантира, че никое лице не се сваля на брега на държава, не се принуждава да влезе в държава, не се отвежда в държава и не се предава или връща по друг начин на нейните органи в разрез с принципа за забрана на връщането, нито на държава, от която съществува риск да бъде експулсирано или върнато в друга държава в разрез с посочения принцип.

3.  При изпълнението на своите задачи европейската гранична и брегова охрана взема под внимание специфичните потребности на децата, жертвите на трафика на хора, лицата, нуждаещи се от медицинска помощ, лицата, нуждаещи се от международна закрила, бедстващите в морето хора и други уязвими лица в съответствие с правото на Съюза и с международното право.

3.  При изпълнението на своите задачи европейската гранична и брегова охрана взема под внимание специфичните потребности на децата, непридружените малолетни и непълнолетни лица, лицата с увреждания, жертвите на трафика на хора, лицата, нуждаещи се от медицинска помощ, лицата, нуждаещи се от международна закрила, бедстващите в морето хора и други уязвими лица.

4.  При изпълнението на своите задачи, в своите отношения с държавите членки и в сътрудничеството си с трети държави Агенцията взема под внимание докладите на консултативния форум и на служителя по въпросите на основните права.

4.  При изпълнението на своите задачи, в своите отношения с държавите членки и в сътрудничеството си с трети държави Агенцията взема под внимание докладите на консултативния форум и на служителя по въпросите на основните права.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията изготвя и допълнително разработва кодекс на поведение, приложим по отношение на всички операции по граничен контрол, координирани от Агенцията. Кодексът на поведение установява процедури, предназначени да гарантират принципите на правовата държава и спазването на основните права с особен акцент върху непридружените малолетни и непълнолетни лица и уязвимите лица, както и върху лицата, търсещи международна закрила, като процедурите са приложими за всички лица, които участват в дейностите на Агенцията.

1.  Агенцията изготвя и допълнително разработва кодекс на поведение, приложим по отношение на всички операции по граничен контрол, координирани от Агенцията. Кодексът на поведение установява процедури, предназначени да гарантират принципите на правовата държава и спазването на основните права с особен акцент върху уязвимите лица, включително децата, непридружените малолетни и непълнолетни лица и други уязвими лица, както и върху лицата, търсещи международна закрила, като процедурите са приложими за всички лица, които участват в дейностите на Агенцията.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията разработва и редовно актуализира кодекс на поведение за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, който се прилага по време на всички операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането, координирани или организирани от Агенцията. В посочения кодекс на поведение се описват общи стандартни процедури, които следва да опростят организацията на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането и да гарантират, че връщането се извършва по хуманен начин и при пълното зачитане на основните права, и по-специално на принципите на човешко достойнство, забраната на изтезания и на нечовешко или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност и правото на защита на личните данни и недискриминация.

2.  Агенцията разработва и редовно актуализира кодекс на поведение за връщането на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, като този кодекс се прилага по време на всички операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането, координирани или организирани от Агенцията. В посочения кодекс на поведение се описват общи стандартни процедури, които следва да опростят организацията на операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането и да гарантират, че връщането се извършва по хуманен начин и при пълното зачитане на основните права, и по-специално на принципите на човешко достойнство, забраната на изтезания и на нечовешко или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност и правото на защита на личните данни и недискриминация.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В сътрудничество със съответните органи за обучение на държавите членки Агенцията разработва специфични средства за обучение и осигурява на граничните служители и друг персонал, които са членове на европейските екипи за гранична и брегова охрана, специализирано обучение, свързано с техните задачи и правомощия. Експертите от персонала на Агенцията провеждат редовни учения с тези гранични служители в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в годишната работна програма на Агенцията.

1.  В сътрудничество със съответните органи за обучение на държавите членки, EASO и Агенцията на Европейския съюз за основните права Агенцията разработва специфични средства за обучение, включително специално обучение в областта на закрилата на децата и на други уязвими лица, и осигурява на граничните служители и друг персонал, които са членове на европейските екипи за гранична и брегова охрана, специализирано обучение, свързано с техните задачи и правомощия. Експертите от персонала на Агенцията провеждат редовни учения с тези гранични служители в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в годишната работна програма на Агенцията.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Агенцията финансира 100% от необходимото обучение за граничните служители, включени в резерва за бързо реагиране, посочен в член 19, параграф 5, доколкото това обучение се изисква за целите на тяхното участие в резерва.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията предприема необходимите инициативи, за да осигури обучение за персонала, участващ в задачи, свързани с връщането, който ще бъде включен в резервите, посочени в членове 28, 29 и 30. Агенцията гарантира, че целият персонал, който участва в операции по връщане и в действия за намеса в областта на връщането, както и персоналът на Агенцията, преди да участват в оперативни дейности, организирани от Агенцията, са преминали обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително по основни права и достъп до международна закрила.

3.  Агенцията предприема необходимите инициативи, за да осигури обучение за персонала, участващ в задачи, свързани с връщането, който ще бъде включен в резервите, посочени в членове 28, 29 и 30. Агенцията гарантира, че целият персонал, който участва в операции по връщане и в действия за намеса в областта на връщането, както и персоналът на Агенцията, преди да участват в оперативни дейности, организирани от Агенцията, са преминали обучение по съответното право на Съюза и международно право, включително в областта на основните права, достъпа до международна закрила и достъпа до механизми за насочване на уязвими лица.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията съставя и допълнително разработва общи основни учебни програми за обучението на граничните служители и предоставя обучение на европейско равнище за инструкторите на националните гранични служители на държавите членки, включително и обучение по основните права, достъпа до международна закрила и съответното морско право. Агенцията изготвя общите основни учебни програми след допитване до консултативния форум. Държавите членки интегрират общите основни учебни програми в обучението на своите национални гранични служители и персонал, участващ в задачи, свързани с връщането.

4.  Агенцията съставя и допълнително разработва общи основни учебни програми за обучението на граничните служители и предоставя обучение на европейско равнище за инструкторите на националните гранични служители на държавите членки, включително и обучение по основните права, достъпа до международна закрила и съответното морско право. Основните учебни програми имат за цел да насърчават най-високите стандарти и най-добрите практики при прилагането на законодателството на Съюза относно управлението на границите. Агенцията изготвя общите основни учебни програми след допитване до консултативния форум. Държавите членки интегрират общите основни учебни програми в обучението на своите национални гранични служители и персонал, участващ в задачи, свързани с връщането.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията активно осъществява мониторинг и допринася за осъществяването на научни изследвания и иновации, които са от значение за контрола на външните граници, включително използването на съвременни технологии за наблюдение като дистанционно управляеми летателни системи, както и в областта на връщането. Агенцията разпространява резултатите от тези научни изследвания до Комисията и държавите членки. По целесъобразност тя може да използва тези резултати в съвместни операции, действия за бърза гранична намеса, операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

1.  Агенцията активно осъществява мониторинг и допринася за осъществяването на научни изследвания и иновации, които са от значение за европейското интегрирано управление на границите. Агенцията разпространява резултатите от тези научни изследвания до Европейския парламент, държавите членки и Комисията и ги прави публично достояние. По целесъобразност тя може да използва тези резултати в съвместни операции, действия за бърза гранична намеса, операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията съдейства на държавите членки и Комисията за определянето на ключови теми за научни изследвания. Агенцията съдейства на Комисията за определянето и осъществяването на съответните рамкови програми на Съюза за научни изследвания и иновации.

2.  Агенцията съдейства на държавите членки и Комисията за определянето на ключови теми за научни изследвания. Агенцията съдейства на държавите членки и на Комисията за определянето и осъществяването на съответните рамкови програми на Съюза за научни изследвания и иновации.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Агенцията може да придобива техническо оборудване, например оборудване за снемане на дактилоскопични отпечатъци, по решение на изпълнителния директор в консултация с управителния съвет. Преди придобиването или наемането на оборудване, свързано със значителни разходи за Агенцията, се прави задълбочен анализ на потребностите и на разходите спрямо ползите. Всеки подобен разход се предвижда в бюджета на Агенцията, който се приема от управителния съвет.

2.  Агенцията може да придобива техническо оборудване по решение на изпълнителния директор в консултация с управителния съвет. Преди придобиването или наемането на оборудване, свързано със значителни разходи за Агенцията, се прави задълбочен анализ на потребностите и на разходите спрямо ползите и решението се взема от управителния съвет. Всеки подобен разход се предвижда в бюджета на Агенцията, който се приема от управителния съвет.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Когато Агенцията придобива или наема голямо техническо оборудване като плавателни съдове за патрулиране в открито море или по крайбрежието, хеликоптери или други въздухоплавателни съдове или превозни средства, се прилагат следните условия:

3.  Когато Агенцията придобива или наема голямо техническо оборудване, се прилагат следните условия:

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Въз основа на изготвено от Агенцията типово споразумение държавата членка, в която е регистрирано оборудването, и Агенцията се споразумяват относно реда и условията за осигуряване на срокове на пълен достъп до съвместно притежаваните активи за Агенцията , както и относно условията за използване на оборудването. Техническото оборудване, което е собственост единствено на Агенцията, се предоставя на Агенцията по нейно искане, а държавата членка, в която е регистрирано оборудването, не може да се позовава на извънредната ситуация, посочена в член 38, параграф 4.

4.  Въз основа на изготвено от Агенцията типово споразумение държавата членка, в която е регистрирано оборудването, и Агенцията се споразумяват относно реда и условията за осигуряване на срокове на пълен достъп до съвместно притежаваните активи за Агенцията , както и относно условията за използване на оборудването. Техническото оборудване, което е собственост единствено на Агенцията, се предоставя на Агенцията по нейно искане по всяко време, а държавата членка, в която е регистрирано оборудването, не може да се позовава на извънредната ситуация, посочена в член 38, параграф 4.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава и поддържа централизиран регистър на техническото оборудване във фонд от техническо оборудване, в който се включва техническото оборудване, притежавано от държавите членки или от Агенцията, както и оборудването, притежавано съвместно от държавите членки и Агенцията, за целите на контрола по външните граници или за целите на връщането.

1.  Агенцията създава и поддържа централизиран регистър на техническото оборудване във фонд от техническо оборудване, в който се включва техническото оборудване, притежавано от държавите членки или от Агенцията, както и оборудването, притежавано съвместно от държавите членки и Агенцията, за целите на контрола по външните граници, наблюдението на границите, търсенето и спасяването или връщането.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  До оборудването, което е собственост на Агенцията, се предоставя пълен достъп с цел разполагане по всяко време, както се посочва в член 37, параграф 4.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  До оборудването, което е съсобственост на Агенцията и от което тя притежава дял от над 50%, също се предоставя пълен достъп с цел разполагане по всяко време.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Агенцията гарантира съгласуваност и оперативна съвместимост на оборудването, включено във фонда от техническо оборудване.

 

За тази цел се определят техническите стандарти, на които следва да отговарят оборудването, което се придобива напълно или частично от Агенцията, и оборудването, собственост на държавите членки, което се включва във фонда от техническо оборудване.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Оборудването, включено във фонда от техническо оборудване, се предоставя на разположение по всяко време с цел бърза гранична намеса. Държавите членки не могат да се позовават на извънредната ситуация, посочена в параграф 4.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Държавите членки допринасят към фонда от техническо оборудване. Приносът на държавите членки към фонда и разполагането на техническото оборудване за конкретни операции се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения и дотолкова, доколкото то е част от минималния брой техническо оборудване за дадена година, държавите членки предоставят на разположение свое техническо оборудване, с цел то да бъде разположено по искане на Агенцията, освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Такова искане се прави най-малко 30 дни преди предвиденото разполагане. Всяка година се прави преглед на приноса към фонда от техническо оборудване.

4.  Държавите членки допринасят към фонда от техническо оборудване. Приносът на държавите членки към фонда и разполагането на техническото оборудване за конкретни операции се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения и дотолкова, доколкото то е част от минималния брой техническо оборудване за дадена година, държавите членки предоставят на разположение свое техническо оборудване, с цел то да бъде разположено по искане на Агенцията, освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Ако дадена държава членка се позове на подобна извънредна ситуация, тя трябва да представи подробна обосновка и информация относно ситуацията в писмо до Агенцията, чието съдържание се включва в доклада, посочен в параграф 7. Такова искане се отправя най-малко 30 дни преди предвиденото разполагане. Всяка година се прави преглед на приноса към фонда от техническо оборудване.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  В случай че след определянето на минималния размер на техническото оборудване възникнат неочаквани нужди от техническо оборудване за съвместна операция или бърза гранична намеса и тези потребности не могат да бъдат задоволени от фонда от техническо оборудване, държавите членки на ad hoc основа предоставят на Агенцията по нейно искане необходимото техническо оборудване, което е налично за разполагане.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.   Агенцията информира Европейския парламент ежегодно за броя на техническото оборудване, което всяка държава членка е предоставила за фонда от техническо оборудване в съответствие с настоящия член.

7.  Агенцията представя на Европейския парламент ежегодно доклад за броя на техническото оборудване, което всяка държава членка е предоставила за фонда от техническо оборудване в съответствие с настоящия член. Този доклад съдържа списък на държавите членки, които са се позовавали на извънредната ситуация по параграф 4 през предходната година, както и обосновката и информацията, предоставени от съответната държава членка.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Членовете на екипите имат право да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за граничен контрол и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите съответно на Регламент (ЕО) № 562/2006 и Директива 2008/115/ЕО.

1.  Членовете на екипите имат право да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за граничен контрол и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите съответно на Регламент (ЕС) 2016/399 и Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Членовете на екипите носят собствената си униформа при изпълнение на своите задачи и упражняване на правомощията си. Те носят на ръкава на униформата синя лента с отличителните знаци на Европейския съюз и на Агенцията, като това ги идентифицира като участници в съвместна операция, пилотен проект, бърза гранична намеса, операция по връщане или действие за намеса в областта на връщането. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава членка, членовете на екипите носят винаги документ за акредитация, който представят при поискване.

4.  Членовете на екипите носят собствената си униформа при изпълнение на своите задачи и упражняване на правомощията си. Те носят също така видима лична идентификация, както и синя лента на ръкава на униформата с отличителните знаци на Европейския съюз и на Агенцията, като това ги идентифицира като участници в съвместна операция, пилотен проект, бърза гранична намеса, операция по връщане или действие за намеса в областта на връщането. С цел да се идентифицират пред националните органи на приемащата държава членка, членовете на екипите носят винаги документ за акредитация, който представят при поискване.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  За целите на настоящия регламент приемащата държава членка може да разреши на членовете на екипите да правят справки в нейните национални и европейски бази данни, търсенето в които е необходимо за граничните проверки и наблюдение и във връзка с връщането. Членовете на екипите правят справки само с данните, необходими за изпълнение на техните задачи и упражняване на правомощията им. Преди разполагането на членовете на екипите приемащата държава членка уведомява Агенцията за националните и европейските бази данни, в които може да се прави справка. Агенцията предоставя достъп до тази информация на всички държави членки, участващи в разполагането.

8.  За целите на настоящия регламент приемащата държава членка може да разреши на членовете на екипите да правят справки в нейните национални и европейски бази данни, търсенето в които е необходимо за граничните проверки и наблюдение и във връзка с връщането. Държавите членки предприемат необходимите действия за предоставянето на този достъп до базите данни по ефикасен и ефективен начин. Членовете на екипите правят справки само с данните, необходими за изпълнение на техните задачи и упражняване на правомощията им. Преди разполагането на членовете на екипите приемащата държава членка уведомява Агенцията за националните и европейските бази данни, в които може да се прави справка. Агенцията предоставя достъп до тази информация на всички държави членки, участващи в разполагането.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Решенията за отказ на достъп в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006 се вземат само от гранични служители на приемащата държава членка или от членовете на екипите, ако приемащата държава членка ги е упълномощила да действат от нейно име.

9.  Решенията за отказ на достъп в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 се вземат само от гранични служители на приемащата държава членка или от членовете на екипите, ако приемащата държава членка ги е упълномощила да действат от нейно име.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 41

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато членове на екипите изпълняват операции в приемаща държава членка, тази държава членка е отговорна в съответствие с националното си законодателство за всяка вреда, причинена от тях по време на техните операции.

1.  Когато членове на екипите изпълняват операции в приемаща държава членка, тази държава членка е отговорна в съответствие с националното си законодателство за всяка вреда, причинена от тях по време на техните операции.

2.  При нанасяне на вреди вследствие на груба небрежност или на умишлено нарушение приемащата държава членка може да се обърне към изпращащата държава членка с искане изпращащата държава членка да ѝ възстанови сумите, които е изплатила в обезщетение на увредените лица или на техните пълномощници.

2.  При нанасяне на вреди вследствие на груба небрежност, умишлено нарушение или превишаване на пълномощията приемащата държава членка може да се обърне към изпращащата държава членка или Агенцията с искане изпращащата държава членка или Агенцията да ѝ възстанови сумите, които е изплатила в обезщетение на увредените лица или на техните пълномощници.

3.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава членка или всяка друга държава членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.

3.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава членка или всяка друга държава членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.

4.  Всеки спор между държавите членки във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3, който не може да бъде решен чрез преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейския съюз в съответствие с член 273 от ДФЕС.

4.  Всеки спор между държавите членки или между държава членка и Агенцията във връзка с прилагането на параграфи 1, 2 и 3, който не може да бъде решен чрез преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейския съюз в съответствие с Договорите.

 

4a.  Когато членове на екипите изпълняват операции на територията на трета държава, Агенцията носи отговорност за всяка вреда, причинена от тях по време на техните операции. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis.

5.  Без да се засяга упражняването на нейните правомощия спрямо трети лица, Агенцията поема разходите, свързани с вреди, причинени на оборудването на Агенцията по време на разполагане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.

5.  Без да се засяга упражняването на нейните правомощия спрямо трети лица, Агенцията поема разходите, свързани с вреди, причинени на оборудването на Агенцията по време на разполагане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, включително мерки, свързани с длъжностното лице по защита на данните, което работи в Агенцията. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 се назначава длъжностно лице по защита на данните. Управителният съвет установява мерки за прилагането на този регламент от Агенцията. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засяга член 47, се забранява предаването на лични данни, обработени от Агенцията, и по-нататъшното предаване от държави членки на органи на трети държави или трети страни на лични данни, обработени в рамките на настоящия регламент.

4.  Без да се засяга член 47, се забранява предаването на лични данни, обработени от Агенцията, и по-нататъшното предаване от държави членки на органи на трети държави или трети страни, включително международни организации, на лични данни, обработени в рамките на настоящия регламент.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавата членка или друга агенция на Съюза, която предоставя на Агенцията лични данни, определя целта или целите, за които се обработват данните, както е посочено в параграф 1. Ако това не е направено, Агенцията в консултация с доставчика на съответните лични данни обработва данните, за да определи необходимостта от данните във връзка с целта или целите, посочени в параграф 1, за които те ще бъдат обработени допълнително. Агенцията може да обработва информация с оглед на цел, различна от целта, посочена в параграф 1, само ако има разрешение от доставчика на данните.

3.  Държавата членка или друга агенция на Съюза, която предоставя на Агенцията лични данни, определя целта или целите, за които се обработват данните, както е посочено в параграф 1. Агенцията може да обработва такива лични данни с оглед на различна цел, която също попада в обхвата на параграф 1, само ако има разрешение от доставчика на данните.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Използването от Агенцията на лични данни, събрани и предадени ѝ от държавите членки или от нейния собствен персонал в контекста на съвместни операции, пилотни проекти и действия за бърза гранична намеса, както и от екипите за съдействие в управлението на миграцията, е ограничено до:

1.  Използването от Агенцията на лични данни, събрани и предадени ѝ от държавите членки или от нейния собствен персонал в контекста на съвместни операции, пилотни проекти и действия за бърза гранична намеса, както и от екипите за съдействие в управлението на миграцията, е ограничено до:

a)   лични данни по отношение на лица, за които има достатъчно основания да бъдат заподозрени от компетентните органи на държавите членки в участие в трансгранични престъпни дейности, включително в улесняване на незаконни миграционни дейности, трафик на хора или тероризъм;

a)  лични данни по отношение на лица, за които има достатъчно основания да бъдат заподозрени от компетентните органи на държавите членки в участие в трансгранични престъпни дейности, например престъпното превеждане на хора през границата, трафик на хора или тероризъм;

б)   лични данни по отношение на лица, които преминават незаконно външните граници и чиито данни се събират от европейските екипи за гранична и брегова охрана, включително когато действат в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията;

б)  лични данни по отношение на лица, които преминават незаконно външните граници и чиито данни се събират от европейските екипи за гранична и брегова охрана, включително когато действат в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията;

в)   регистрационни номера на превозни средства, телефонни номера или идентификационни номера на кораби, които са необходими за разследване и анализ на маршрутите и методите, използвани за незаконна имиграция и трансгранични престъпни дейности.

в)  регистрационни номера на превозни средства, телефонни номера или идентификационни номера на кораби, които са свързани с лицата, посочени в букви а) и б), и които са необходими за разследване и анализ на маршрутите и методите, използвани за незаконна миграция и трансгранични престъпни дейности.

 

Личните данни относно лицата, посочени в параграф 1, буква б), не се предават на правоприлагащите органи и не се обработват за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или преследването по съдебен път на престъпления.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)   когато е необходимо информацията да се предаде на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европол или Евроюст, за да се използва в съответствие с техните компетенции и съгласно член 51;

а)  когато е необходимо информацията да се предаде на EASO, Европол или Евроюст, за да се използва в съответствие с техните компетенции и съгласно член 51;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   когато е необходимо информацията да се предаде на органите на съответната държава членка, които отговарят за граничния контрол, миграцията, убежището или правоприлагането, за да се използва в съответствие с националното законодателство и националните и европейските правила за защита на данните;

б)  когато е необходимо информацията да се предаде на органите на съответната държава членка, които отговарят за граничния контрол, миграцията, убежището или правоприлагането, за да се използва в съответствие с националното законодателство и националните правила и правилата на Съюза за защита на данните;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице се разрешават единствено ако това е абсолютно необходимо и ако са налице подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данните, както и единствено с цел защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Класификацията не възпрепятства достъпа на Европейския парламент до информацията. При предаването и обработването на информацията и документите, представени на Европейския парламент в съответствие с настоящия регламент, се спазват приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, други институции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Евроюст, Сателитния център на Европейския съюз, Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибарството, както и с други агенции, органи и служби на Съюза, в областите, които се уреждат от настоящия регламент, и по-специално с цел предотвратяване и борба с незаконната имиграция и трансграничната престъпност, включително улесняването на незаконната имиграция, трафика на хора и тероризма.

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, други институции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, EASO, Европол, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Евроюст, Сателитния център на Европейския съюз, Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибарството, както и с други агенции, органи и служби на Съюза, в областите, които се уреждат от настоящия регламент, и по-специално с цел по-добро управление на незаконната имиграция и предотвратяването и разкриването на трансгранични престъпления като незаконноно превеждане на хора през границата, трафик на хора и тероризъм.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Посочените в параграф 1 институции, агенции, органи и служби на Съюза и международни организации използват предоставената от Агенцията информация само в рамките на своите компетенции и при зачитане на основните права, включително изискванията за защита на данните. По-нататъшното предаване или друго съобщаване на лични данни, обработени от Агенцията, на други агенции или органи на Съюза подлежи на специални работни договорености относно обмена на лични данни и на предварително одобрение от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните. Що се отнася до обработването на класифицирана информация, тези договорености предвиждат съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза или международни организации да спазват правила и стандарти за сигурност, еквивалентни на прилаганите от Агенцията.

4.  Посочените в параграф 1 институции, агенции, органи и служби на Съюза и международни организации използват предоставената от Агенцията информация само в рамките на своите компетенции и при зачитане на основните права, включително изискванията за защита на данните. По-нататъшното предаване или друго съобщаване на лични данни, обработени от Агенцията, на други агенции или органи на Съюза подлежи на специални работни договорености относно обмена на лични данни и на предварително одобрение от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всяко предаване на лични данни се извършва в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните, съдържащи се в членове 44 – 48. Що се отнася до обработването на класифицирана информация, тези договорености предвиждат съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза или международни организации да спазват правила и стандарти за сигурност, еквивалентни на прилаганите от Агенцията.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията може също така, при наличието на съгласие на заинтересованите държави членки, да кани наблюдатели от институции, агенции, органи и служби на Съюза или международни организации да участват в дейностите ѝ, и по-специално в съвместни операции и пилотни проекти, анализ на риска и обучение, доколкото тяхното присъствие съответства на целите на тези дейности, може да допринесе за подобряване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики и не засяга цялостната безопасност на дейностите. Тези наблюдатели могат да участват в анализа на риска и обучението само със съгласието на заинтересованата държава членка. Що се отнася до съвместните операции и пилотните проекти, участието на наблюдателите подлежи на съгласието на приемащата държава членка. В оперативния план се включват подробни правила за участието на наблюдатели. Преди участието си тези наблюдатели преминават подходящо обучение, организирано от Агенцията.

5.  Агенцията може също така, при наличието на съгласие на заинтересованите държави членки, да кани невоенни наблюдатели от институции, агенции, органи и служби на Съюза или международни организации да участват в дейностите ѝ, и по-специално в съвместни операции и пилотни проекти, анализ на риска и обучение, доколкото тяхното присъствие съответства на целите на тези дейности, може да допринесе за подобряване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики и не засяга цялостната безопасност на дейностите. Тези наблюдатели могат да участват в анализа на риска и обучението само със съгласието на заинтересованата държава членка. Що се отнася до съвместните операции и пилотните проекти, участието на наблюдателите подлежи на съгласието на приемащата държава членка. В оперативния план се включват подробни правила за участието на наблюдатели. Преди участието си тези наблюдатели преминават подходящо обучение, организирано от Агенцията.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   предоставяне на услуги за наблюдение и комуникации въз основа на най-съвременна технология, включително космическа и наземна инфраструктура и датчици, монтирани върху всякакви платформи, като например дистанционно управляеми летателни системи;

б)  предоставяне на услуги за наблюдение и комуникации въз основа на най-съвременна технология, включително космическа и наземна инфраструктура и датчици, монтирани върху всякакви платформи;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   изграждане на капацитет чрез изготвяне на насоки, препоръки и най-добри практики и чрез подпомагане на обучението и обмена на персонал с цел да се подобрят обменът на информация и сътрудничеството по отношение на функциите за брегова охрана;

в)  изграждане на капацитет чрез изготвяне на насоки, препоръки и най-добри практики и чрез осигуряване на обучение и на обмен на персонал;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  засилване на обмена на информация и на сътрудничеството в областта на функциите за брегова охрана, включително чрез обсъждане на оперативните предизвикателства и нововъзникващите рискове в морската област;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Условията за сътрудничество на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност по отношение на функциите за брегова охрана се определят в работна договореност в съответствие с финансовите правила, които са приложими за агенциите.

2.  Условията за сътрудничество на Агенцията с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност по отношение на функциите за брегова охрана се определят в работна договореност в съответствие със съответните им мандати и с финансовите правила, които са приложими за агенциите.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По въпроси, които са свързани с нейните дейности и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи, Агенцията улеснява и насърчава оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на Съюза в областта на външните работи, включително по отношение на защитата на основните права. Агенцията и държавите членки спазват норми и стандарти, най-малко равностойни на определените в законодателството на Съюза, и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави. Установяването на сътрудничество с трети държави служи за насърчаване на европейски стандарти в областта на управлението на границите и връщането.

1.  По въпроси, които са свързани с нейните дейности и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи, Агенцията улеснява и насърчава техническото и оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на Съюза в областта на външните работи, включително по отношение на защитата на основните права и принципа на забрана за връщане. Агенцията и държавите членки спазват правото на Съюза, включително норми и стандарти, които са част от достиженията на правото на Съюза, в т.ч. когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави. Установяването на сътрудничество с трети държави служи за насърчаване на европейски стандарти в областта на управлението на границите и връщането.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията може да си сътрудничи с органите на трети държави, компетентни по въпросите, които са уредени с настоящия регламент, с подкрепата на и в координация с делегациите на Съюза, и в рамките на работни договорености, сключени с тези органи, съгласно правото и политиката на Съюза. Тези работни договорености са свързани с управлението на оперативното сътрудничество. Тези договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

2.  Агенцията може да си сътрудничи с органите на трети държави, компетентни по въпросите, които са уредени с настоящия регламент, с подкрепата на и в координация с делегациите на Съюза. Когато извършва това сътрудничество, тя действа в рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения, включително по отношение на защитата на основните права и принципа на забрана за връщане, и в рамките на работни договорености, сключени с тези органи, съгласно правото и политиката на Съюза. Тези работни договорености уточняват обхвата, естеството и целта на сътрудничеството и са свързани с управлението на оперативното сътрудничество. Проектът на тези договорености се изпраща на Европейския парламент и впоследствие подлежи на предварително одобрение от Комисията. Агенцията спазва правото на Съюза, включително нормите и стандартите, които са част от достиженията на правото на Съюза.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ, Агенцията може да координира оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в областта на управлението на външните граници и има възможността да извършва съвместни операции по външните граници с участието на една или повече държави членки и трета държава, съседна на поне една от тези държави членки, като е необходимо и съгласието на тази съседна трета държава, включително на нейната територия. Комисията се информира за тези дейности.

3.  При обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ, Агенцията може да координира оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в областта на управлението на външните граници и има възможността да извършва съвместни операции по външните граници с участието на една или повече държави членки и трета държава, съседна на поне една от тези държави членки, включително на нейната територия, като за тази цел е необходимо съгласието на тази съседна трета държава и съгласуването на оперативен план между Агенцията, приемащата държава членка и съответната трета държава. Член 15 се прилага mutatis mutandis. Комисията се информира за тези дейности.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията може също така, при наличието на съгласие на заинтересованите държави членки, да кани наблюдатели от трети държави да участват в дейностите ѝ по външните граници, посочени в член 13, операциите по връщане, посочени в член 27, действията за намеса в областта на връщането, посочени в член 32, и обучението, посочено в член 35, доколкото тяхното присъствие съответства на целите на тези дейности, може да допринесе за подобряване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики и не засяга цялостната безопасност на дейностите. Тези наблюдатели могат да участват в дейностите, посочени в членове 13, 27 и 35, само със съгласието на заинтересованите държави членки, а в дейностите, посочени в членове 13 и 32 само със съгласието на приемащата държава членка. В оперативния план се включват подробни правила за участието на наблюдатели. Преди участието си тези наблюдатели преминават подходящо обучение, организирано от Агенцията.

5.  Агенцията може също така, при наличието на съгласие на заинтересованите държави членки, да кани невоенни наблюдатели от трети държави да участват в дейностите ѝ по външните граници, посочени в член 13, операциите по връщане, посочени в член 27, действията за намеса в областта на връщането, посочени в член 32, и обучението, посочено в член 35, доколкото тяхното присъствие съответства на целите на тези дейности, може да допринесе за подобряване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики и не засяга цялостната безопасност на дейностите. Тези наблюдатели могат да участват в дейностите, посочени в членове 13, 18, 27 и 35, само със съгласието на заинтересованите държави членки, а в дейностите, посочени в членове 13 и 32 само със съгласието на приемащата държава членка. В оперативния план се включват подробни правила за участието на наблюдатели. Преди участието си тези наблюдатели преминават подходящо обучение, организирано от Агенцията, и от тях се изисква да се придържат към кодексите на поведение на Агенцията, докато участват в нейните дейности.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Държавите членки не са задължени да участват в дейности на територията на трети държави.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Агенцията информира Европейския парламент относно дейностите, посочени в параграфи 2 и 3.

9.  Агенцията информира Европейския парламент относно дейностите, посочени в настоящия член, и включва оценка на сътрудничеството с трети държави в своите годишни доклади.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 54

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията може да разполага в трети държави експерти от своя персонал като служители за връзка, които следва да се ползват с възможно най-високата степен на защита при изпълнението на задълженията си. Те са част от местните или регионалните мрежи за сътрудничество на служителите за връзка по въпросите на имиграцията и експертите по сигурността на Съюза и на държавите членки, включително мрежата, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съюза.

1.  Агенцията може да разполага в трети държави експерти от своя персонал като служители за връзка, които следва да се ползват с възможно най-високата степен на защита при изпълнението на задълженията си. Те са част от местните или регионалните мрежи за сътрудничество на служителите за връзка по въпросите на имиграцията и експертите по сигурността на Съюза и на държавите членки, включително мрежата, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съюза.

 

Служителите за връзка се разполагат само в трети държави, в които практиките в областта на управлението на границите са в съответствие с минималните стандарти за правата на човека.

2.  В рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения, при разполагането на служители за връзка се дава приоритет на онези трети държави, за които при анализ на риска е установено, че представляват държави на произход или държави на транзитно преминаване по отношение на незаконната миграция. На взаимна основа Агенцията може да приеме служители за връзка, изпратени от тези трети държави. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет ежегодно приема списък с приоритетите. Разполагането на служителите за връзка се одобрява от управителния съвет.

2.  В рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения, при разполагането на служители за връзка се дава приоритет на онези трети държави, за които при анализ на риска е установено, че представляват държави на произход или държави на транзитно преминаване по отношение на незаконната миграция. На взаимна основа Агенцията може да приеме служители за връзка, изпратени от тези трети държави. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет ежегодно приема списък с приоритетите. Разполагането на служителите за връзка се одобрява от управителния съвет.

3.  При спазване на законодателството на Съюза и в съответствие с основните права задачите на служителите за връзка на Агенцията включват установяване и поддържане на контакти с компетентните органи на третата държава, в която са разположени, като целта е да допринесат за предотвратяването на незаконната имиграция и борбата с нея и връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Тези служители за връзка си сътрудничат тясно с делегациите на Съюза.

3.  При спазване на законодателството на Съюза и в съответствие с основните права задачите на служителите за връзка на Агенцията включват установяване и поддържане на контакти с компетентните органи на третата държава, в която са разположени, като целта е да допринесат за предотвратяването на незаконната миграция и борбата с нея и връщането на граждани на трети държави, за които има постановени решения за връщане, издадени от държава членка в съответствие с Директива 2008/115/ЕО. Тези служители за връзка си сътрудничат тясно с делегациите на Съюза.

4.  Условие за решението да се разположат служители за връзка в трети държави е получаването на предварително становище от Комисията, като Европейският парламент се информира незабавно и обстойно за тези дейности.

4.  Условие за решението да се разположат служители за връзка в трети държави е получаването на предварително становище от Комисията, като Европейският парламент се информира незабавно и обстойно за тези дейности.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Съдът е компетентен да разглежда споровете относно обезщетения за вредите, посочени в параграф 3.

4.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да разглежда спорове относно обезщетения за вредите, посочени в параграф 3 от настоящия член и в член 41, параграф 4а.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   надзорен съвет;

в)  консултативен съвет;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)   назначава изпълнителния директор по предложение на Комисията в съответствие с член 68;

заличава се

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   назначава членовете на надзорния съвет в съответствие с член 69, параграф 2;

б)  назначава членовете на консултативния съвет в съответствие с член 69, параграф 2;

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)   приема консолидиран годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година и го предава най-късно до 1 юли на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата; консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

г)  приема годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година и го предава най-късно до 1 юли на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата; годишният доклад за дейността се оповестява публично;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   до 30 ноември всяка година и след като вземе под внимание становището на Комисията, приема с мнозинство от две трети от членовете с право на глас единен програмен документ, съдържащ многогодишното програмиране на Агенцията и нейната работна програма за следващата година, и го предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

д)  до 30 ноември всяка година и след като вземе под внимание становището на Комисията, приема с мнозинство от две трети от членовете с право на глас работната програма на Агенцията за следващата година и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква ж a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  взема решение за всяко придобиване или наемане на оборудване, свързано със значителни разходи за Агенцията, съгласно член 37;

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква п

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)   приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 7, параграф 3, въз основа на анализ на потребностите;

п)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 7, параграф 3;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква рa (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

рa)  взема решение относно обективните критерии за оценката на уязвимостта и относно по-задълбочената оценка и по-строгия мониторинг, посочени в член 12, параграф 1, на държавите членки.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Всяко предложение за решение, свързано със специализирани дейности на Агенцията, които се извършват по външните граници на определена държава членка или в непосредствена близост до тези граници, е предмет на одобрение от страна на члена на управителния съвет, който е представител на съответната държава членка.

заличава се

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.   Управителният съвет може да създаде малък по численост изпълнителен съвет, състоящ се от председателя на управителния съвет, един представител на Комисията и трима членове на управителния съвет, който да подпомага управителния съвет и изпълнителния директор при изготвянето на решенията, програмите и дейностите за приемане от управителния съвет и да приема някои временни решения от името на управителния съвет, когато е необходимо при спешни случаи.

6.  Управителният съвет може да създаде малък по численост изпълнителен съвет, състоящ се от председателя на управителния съвет, един представител на Комисията и трима членове на управителния съвет, който да подпомага управителния съвет и изпълнителния директор при изготвянето на решенията, програмите и дейностите за приемане от управителния съвет и да приема някои временни решения от името на управителния съвет, когато е необходимо при спешни случаи. Управителният съвет може да предвиди делегирането на определени ясно формулирани задачи на изпълнителния съвет, по-специално ако това подобрява ефективността на Агенцията.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Без да се засяга параграф 3, управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и от двама представители на Комисията, като всички имат право на глас. За целта всяка държава членка назначава един член на управителния съвет и един заместник, който замества титуляря в случай на отсъствие. Комисията назначава двама членове и техни заместници. Срокът на мандата е четири години. Мандатът може да се подновява.

1.  Без да се засяга параграф 3, управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка, двама представители на Комисията и един представител на Европейския парламент, като всички имат право на глас. За целта всяка държава членка назначава един член на управителния съвет и един заместник, който замества титуляря в случай на отсъствие. Комисията назначава двама членове и техни заместници. Европейският парламент назначава един член и негов заместник. Срокът на мандата е четири години. Мандатът може да се подновява.

Обосновка

В съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. ясно се посочва, че при необходимост един член на управителния съвет се определя от Европейския парламент. Предвид важната роля на тази агенция и предвид това, че този принцип беше приложен неотдавна например по отношение на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, би било уместно този принцип да се приложи и за тази агенция. Включването на член, определен от Европейския парламент, в управителния съвет би увеличило също така прозрачността по отношение на процедурите на съвета.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 63 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Многогодишно програмиране и годишни работни програми

Годишни работни програми

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   До 30 ноември всяка година управителният съвет приема програмен документ, съдържащ многогодишното програмиране и годишното програмиране на Агенцията за следващата година въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, що се отнася до многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Управителният съвет предава посочения документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

1.  До 30 ноември всяка година управителният съвет приема годишното програмиране на Агенцията за следващата година въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията. Управителният съвет незабавно предава посочения документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   В многогодишното програмиране е представено общото стратегическо програмиране в средносрочен и дългосрочен план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението, както и планирането на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. В многогодишното програмиране са определени стратегическите области за намеса и се обяснява какво трябва да се направи, за да се постигнат целите. То включва стратегия за отношенията с трети държави и международни организации, както и действия, свързани с тази стратегия.

заличава се

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Многогодишното програмиране се осъществява посредством годишни работни програми и когато е целесъобразно, се актуализира с оглед на резултатите от оценките, посочени в член 80. Когато е целесъобразно, заключенията от тези оценки се отразяват и в годишната работна програма за следващата година.

заличава се

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Годишната работна програма съдържа описание на дейностите, които следва да бъдат финансирани, съдържащо подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея също така се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишното програмиране. В нея се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

5.  Годишната работна програма съдържа описание на дейностите, които следва да бъдат финансирани, съдържащо подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея също така се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности. В нея се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Управителният съвет може да покани представител на Европейската служба за външна дейност.

5.  Управителният съвет може да покани представител на Европейската служба за външна дейност или на всеки друг орган, агенция или институция на Съюза.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията се управлява от нейния изпълнителен директор, който е напълно независим при изпълнение на задълженията си. Без да се засягат съответните компетенции на Комисията и на управителния съвет, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от нито едно правителство или друг орган.

1.  Агенцията се управлява от своя изпълнителен директор, който е напълно независим при изпълнение на задълженията си и не иска и не получава инструкции от когото и да е било. Без да се засягат съответните компетенции на Комисията и на управителния съвет, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от нито едно правителство или друг орган.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Европейският парламент или Съветът могат да поканят изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения, по-специално относно изпълнението и мониторинга на Стратегията за основните права, консолидирания годишен доклад за дейността на Агенцията за предходната година, работната програма за предстоящата година и многогодишното програмиране на Агенцията.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да поканят изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения, включително относно изпълнението и мониторинга на Стратегията за основните права, годишния доклад за дейността на Агенцията за предходната година, работната програма за предстоящата година или всеки друг въпрос, свързан с дейностите на Агенцията. Изпълнителният директор прави изявление пред Европейския парламент и му докладва редовно.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)   да изготвя ежегодно консолидирания годишен доклад за дейността на Агенцията и да го предава на управителния съвет;

г)  да изготвя ежегодно годишния доклад за дейността на Агенцията и да го предава на управителния съвет;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 – буква к

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)   да гарантира изпълнението на решението на Комисията, посочено в член 18;

к)  да гарантира изпълнението на решението на Съвета, посочено в член 18;

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)   да оттегля финансирането на съвместна операция или бърза гранична намеса или да спре или прекрати такива операции в съответствие с член 24;

л)  да оттегля финансирането на дейностите в съответствие с член 24;

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 3 – буква м

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)   да оценява резултатите от съвместни операции и действия за бърза гранична намеса в съответствие с член 25;

м)  да оценява резултатите от дейностите в съответствие с член 25;

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 68

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предлага кандидати за длъжността на изпълнителния директор и заместник-изпълнителния директор на основата на списък, който е изготвен въз основа на публикувана обява за длъжността в Официален вестник на Европейския съюз и, при необходимост, в пресата или на уебсайтове.

1.  Европейският парламент и Съветът назначават с общо съгласие изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор на основата на списък, който е изготвен от Комисията, въз основа на публикувана обява за длъжността в Официален вестник на Европейския съюз и, при необходимост, в пресата или на уебсайтове

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет въз основа на своите качества и, удостоверени с документи, високи административни и ръководни умения, както и въз основа на професионалния си опит на висша длъжност в областта на управлението на външните граници и връщането. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

2.  Изпълнителният директор се избира въз основа на своите качества, своята независимост и своите удостоверени с документи високи административни и ръководни умения, както и въз основа на професионалния си опит на висша длъжност в областта на управлението на външните граници и връщането.

Управителният съвет може, по предложение на Комисията, да отстрани изпълнителния директор по същата процедура.

 

3.  Изпълнителният директор се подпомага от заместник-изпълнителен директор. Когато изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, той се замества от заместник-изпълнителния директор.

3.  Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Когато изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, той се замества от заместник изпълнителния директор.

4.  Заместник-изпълнителният директор се назначава от управителния съвет въз основа на неговите качества и, доказани с документи, подходящи административни и ръководни умения, както и въз основа на съответния му професионален опит в областта на управлението на външните граници и връщането, по предложение на Комисията и след консултация с изпълнителния директор. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

4.  Заместник изпълнителният директор се избира въз основа на своите качества и удостоверени с документи подходящи административни и ръководни умения, както и въз основа на съответния си професионален опит в областта на управлението на външните граници и връщането. Заместник изпълнителният директор се назначава за срок от пет години.

Управителният съвет може да отстрани заместник-изпълнителния директор по същата процедура.

 

5.   Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

5.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

6.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 5, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

 

7.  Мандатът на заместник-изпълнителния директор е пет години. Той може да бъде удължен от управителния съвет еднократно за максимален срок от пет години.

 

 

7а.  Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор могат да бъдат преназначавани.

 

7б.  Освен в случаите на нормална смяна или на смърт задълженията на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор приключват при подаването на оставка. Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор могат да бъдат освободени от Съда по молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията, ако вече не покриват необходимите условия за изпълнение на своите задължения или в случай на тежко нарушение.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 69

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Надзорен съвет

Консултативен съвет

1.  Надзорният съвет консултира изпълнителния директор:

1.  Консултативният съвет консултира изпълнителния директор:

a)  относно препоръките, които изпълнителният директор следва да отправи към съответната държава членка за започване и осъществяване на съвместни операции или действия за бърза гранична намеса в съответствие с член 14, параграф 4;

a)  относно препоръките, които изпълнителният директор следва да отправи към съответната държава членка за започване и осъществяване на съвместни операции или действия за бърза гранична намеса в съответствие с член 14, параграф 4;

б)   относно решенията, които изпълнителният директор следва да вземе по отношение на държавите членки въз основа на резултата от оценката на уязвимостта, извършена от Агенцията в съответствие с член 12;

б)  относно решенията, които изпълнителният директор следва да вземе по отношение на държавите членки въз основа на резултата от оценката на уязвимостта, извършена от Агенцията в съответствие с член 12;

в)   относно мерките, които е необходимо да бъдат взети за практическото изпълнение на решение на Комисията, свързано със ситуация, която изисква спешно действие по външните граници, включително необходимото техническо оборудване и персонал, за да бъдат постигнати целите на това решение в съответствие с член 18, параграф 3;

в)  относно мерките, които е необходимо да бъдат взети за практическото изпълнение на решение на Съвета, свързано със ситуация, която изисква спешно действие по външните граници, включително необходимото техническо оборудване и персонал, за да бъдат постигнати целите на това решение в съответствие с член 18, параграф 3;

2.  Надзорният съвет се състои от заместник-изпълнителния директор, четирима други висши служители на Агенцията, назначени от управителния съвет, и един от представителите на Комисията в управителния съвет. Надзорният съвет се председателства от заместник-изпълнителния директор.

2.  Надзорният съвет се състои от заместник изпълнителния директор, трима други висши служители на Агенцията, назначени от управителния съвет, служителя по въпросите на основните права и един от представителите на Комисията в управителния съвет. Консултативният съвет се председателства от заместник изпълнителния директор.

3.  Надзорният съвет се отчита пред управителния съвет.

3.  Консултативният съвет се отчита пред управителния съвет.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 70

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията създава консултативен форум, който да подпомага изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите на основните права.

1.  Агенцията създава независим консултативен форум, който да подпомага изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите на основните права.

2.  Агенцията отправя покана към Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Върховния комисар на ООН за бежанците и други заинтересовани организации да участват в консултативния форум. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение за състава и методите на работа на консултативния форум и реда и условията на предаване на информация на консултативния форум.

2.  Агенцията отправя покана към EASO, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Върховния комисар на ООН за бежанците и други заинтересовани организации да участват в консултативния форум. По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение за състава и методите на работа на консултативния форум и реда и условията на предаване на информация на консултативния форум. Консултативният форум определя своите методи на работа и изготвя своята работна програма.

3.  С консултативния форум се провеждат консултации относно по-нататъшното развитие и прилагане на Стратегията за основните права, кодексите на поведение и общите основни учебни програми.

3.  С консултативния форум се провеждат консултации относно по-нататъшното развитие и прилагане на Стратегията за основните права, създаването на механизъма за жалби, кодексите на поведение и общите основни учебни програми.

 

3a.  Агенцията уведомява консултативния форум дали и как е променила начина, по който извършва своите дейности, в отговор на докладите и препоръките на консултативния форум. Агенцията включва подробна информация за тези промени в своя годишен доклад.

4.  Консултативният форум изготвя ежегоден доклад за своите дейности. Този доклад се оповестява публично.

4.  Консултативният форум изготвя ежегоден доклад за своите дейности. Този доклад се оповестява публично.

5.  Консултативният форум има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права, включително чрез извършване на посещения на място във връзка със съвместни операции или действия за бърза гранична намеса при наличието на съгласие на приемащата държава членка.

5.  Консултативният форум има ефективен достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права, включително чрез извършване на посещения на място във връзка със съвместни операции, действия за бърза гранична намеса, горещи точки, операции по връщане и действия за намеса в областта на връщането.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 71

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет определя служител по въпросите на основните права, който притежава необходимата квалификация и опит в областта на основните права.

1.  Управителният съвет определя служител по въпросите на основните права, който има задачата да следи и насърчава зачитането на основните права в рамките на Агенцията и който притежава необходимата квалификация и опит в областта на основните права.

 

1a.  Служителят по въпросите на основните права разполага с подходящи ресурси и персонал, съответстващи на мандата и размера на Агенцията, и има достъп до цялата необходима информация с оглед на изпълнението на своята задача.

2.  При изпълнение на задълженията си служителят по въпросите на основните права е независим, отчита се пряко пред управителния съвет и си сътрудничи с консултативния форум. Служителят по въпросите на основните права редовно докладва и по този начин допринася за механизма на наблюдение на основните права.

2.  При изпълнение на задълженията си служителят по въпросите на основните права е независим, отчита се пряко пред управителния съвет и пред консултативния форум. Служителят по въпросите на основните права редовно докладва и по този начин допринася за механизма на наблюдение на основните права.

3.  Със служителя по въпросите на основните права се провеждат консултации относно оперативните планове, изготвени в съответствие с членове 15 и 16 и член 32, параграф 4, като той има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права, във връзка с всички дейности на Агенцията.

3.  Със служителя по въпросите на основните права се провеждат консултации относно оперативните планове, изготвени в съответствие с членове 15, 16, 27 и член 32, параграф 4, като той има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права, във връзка с всички дейности на Агенцията.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 72

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В сътрудничество със служителя по въпросите на основните права Агенцията предприема необходимите мерки за създаването на механизъм за жалби в съответствие с настоящия член, за да следи и гарантира зачитането на основните права във връзка с всички дейности на Агенцията.

1.  В сътрудничество със служителя по въпросите на основните права Агенцията предприема необходимите мерки за създаването на независим, достъпен, прозрачен и ефективен механизъм за жалби в съответствие с настоящия член, за да следи и гарантира зачитането на основните права във връзка с всички дейности на Агенцията.

2.  Всяко лице, което е пряко засегнато от действията на персонал, участващ в съвместна операция, пилотен проект, бърза гранична намеса, операция по връщане или действие за намеса в областта на връщането, и което счита, че в резултат на тези действия са били нарушени основните му права, или трета страна, която действа от името на това лице, може да подаде писмена жалба до Агенцията.

2.  Всяко лице, което е пряко засегнато от действията на персонал, участващ в съвместна операция, пилотен проект, бърза гранична намеса, екип за съдействие в управлението на миграцията, операция по връщане или действие за намеса в областта на връщането, и което счита, че в резултат на тези действия са били нарушени основните му права, които са защитени от правото на Съюза, или трета страна, която действа от името на това лице, може да подаде писмена жалба до Агенцията.

3.  Допускат се само обосновани жалби, в които се посочват конкретни нарушения на основните права. От механизма се изключват анонимни, злонамерени, неоснователни, недобросъвестни, хипотетични или неверни жалби.

3.  Допускат се само обосновани жалби, в които се посочват конкретни нарушения на основните права. От механизма се изключват очевидно неоснователни, анонимни, злонамерени, неоснователни, недобросъвестни или хипотетични жалби. Жалби могат да се подават от добросъвестни трети страни в полза на жалбоподателя, който може да не желае да разкрива своята самоличност.

4.  Служителят по въпросите на основните права отговаря за разглеждането на жалбите, получени от Агенцията, в съответствие с правото на добра администрация. За тази цел служителят по въпросите на основните права проучва допустимостта на жалбата, регистрира допустимите жалби, предава на изпълнителния директор всички регистрирани жалби, предава на изпращащата държава членка жалбите, свързани с гранични служители, и регистрира последващите действия на Агенцията или тази държава членка.

4.  Служителят по въпросите на основните права отговаря за разглеждането на жалбите, получени от Агенцията, в съответствие с Хартата, включително правото на добра администрация. За тази цел служителят по въпросите на основните права проучва допустимостта на жалбата, регистрира допустимите жалби, предава всички регистрирани жалби на изпълнителния директор, а жалбите, свързани с гранични служители – на изпращащата държава членка, включително на съответния орган, компетентен по въпросите на основните права в държавата членка, в рамките на определен период. Служителят по въпросите на основните права също така регистрира и гарантира последващите действия на Агенцията или тази държава членка. Всички решения са в писмена форма и са обосновани. Служителят по въпросите на основните права информира жалбоподателя за решението относно допустимостта, както и за това на кои национални органи е препратена неговата жалба.

 

Ако жалбата е недопустима, жалбоподателите се уведомяват относно причините и получават информация относно други начини за решаване на проблема.

5.  В случай на регистрирана жалба по отношение на служител на Агенцията, изпълнителният директор гарантира предприемането на подходящи последващи мерки, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо. Изпълнителният директор съобщава обратно на служителя по въпросите на основните права констатациите и последващите действия, предприети от Агенцията, във връзка с жалбата.

5.  В случай на регистрирана жалба по отношение на служител на Агенцията изпълнителният директор, консултирайки се със служителя по въпросите на основните права, гарантира предприемането на подходящи последващи мерки, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо. Изпълнителният директор докладва впоследствие на служителя по въпросите на основните права относно прилагането на дисциплинарни мерки в рамките на определен срок и ако е необходимо – на определени интервали от време след това.

6.  В случай на регистрирана жалба по отношение на граничен служител на приемащата държава членка или член на екипите, включително командировани членове на екипите или командировани национални експерти, изпращащата държава членка гарантира предприемането на подходящи последващи действия, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо, или други мерки в съответствие с националното законодателство. Съответната държава членка съобщава обратно на служителя по въпросите на основните права констатациите и последващите действия във връзка с жалбата.

6.  В случай на регистрирана жалба по отношение на граничен служител на приемащата държава членка или член на екипите, включително командировани членове на екипите или командировани национални експерти, изпращащата държава членка гарантира предприемането на подходящи последващи действия, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо, или други мерки в съответствие с националното законодателство. Съответната държава членка докладва впоследствие на служителя по въпросите на основните права относно констатациите и последващите действия във връзка с жалбата в рамките на определен срок и ако е необходимо – на определени интервали от време след това. Ако съответната държава членка не докладва по този въпрос, Агенцията изпраща предупредително писмо, в което посочва действията, които Агенцията може да предприеме, ако не бъде уведомена за последващите действия във връзка с писмото.

 

6a.  Ако се установи, че даден граничен служител или командирован национален експерт е нарушил основни права или не е изпълнил задължения за международна закрила, Агенцията отправя искане към държавата членка да отстрани незабавно този граничен служител или командирован национален експерт от дейностите на Агенцията или от резерва за бързо реагиране.

7.  Служителят по въпросите на основните права докладва на изпълнителния директор и на управителния съвет относно констатациите и последващите действия, предприети от Агенцията и държавите членки във връзка с жалби.

7.  Служителят по въпросите на основните права докладва на изпълнителния директор и на управителния съвет относно констатациите и последващите действия, предприети от Агенцията и държавите членки във връзка с жалби. Агенцията включва в годишния си доклад информация относно механизма за жалби, като посочва броя на получените жалби, видовете нарушения на основни права, съответната операция и последващите мерки, предприети от Агенцията и от държавите членки.

8.  В съответствие с правото на добра администрация, ако жалбата е допустима, жалбоподателите се информират, че жалбата е регистрирана, че започва извършването на оценка и че могат да очакват отговор веднага след като е налице. Ако жалбата е недопустима, жалбоподателите се уведомяват относно причините и получават информация относно допълнителните варианти за решаване на проблема.

 

9.  След като се консултира с консултативния форум, служителят по въпросите на основните права изготвя стандартен формуляр за жалба, в който се изисква подробна и конкретна информация относно твърдяното нарушение на основните права. Служителят по въпросите на основните права предава този формуляр на изпълнителния директор и на управителния съвет.

9.  След като се консултира с консултативния форум, служителят по въпросите на основните права установява процедурата за механизма за жалби въз основа на член 41 от Хартата и в съответствие с разпоредбите по-горе и изготвя стандартен формуляр за жалба, в който се изисква подробна и конкретна информация относно предполагаемото нарушение на основните права. Служителят по въпросите на основните права предава този формуляр и подробна информация за всички други процедури на изпълнителния директор и на управителния съвет.

Агенцията гарантира, че стандартният формуляр за жалба е наличен на най-често използваните езици и че е достъпен на уебсайта на Агенцията и също така на хартиен носител при всички провеждани дейности на Агенцията. Служителят по въпросите на основните права разглежда жалбите, дори когато не е използван стандартният формуляр за жалба.

Агенцията гарантира, че информацията относно възможността и процедурата за подаване на жалба е леснодостъпна. Стандартният формуляр за жалба се предоставя на езици, които гражданите на трети държави членки разбират или за които с основание може да се предполага, че разбират, на уебсайта на Агенцията и също така на хартиен носител при всички провеждани дейности на Агенцията. На предполагаемите жертви и при поискване се предоставят допълнителни насоки и и съдействие относно процедурата за жалби. Предоставя се приспособена към децата и други уязвими групи информация, за да се улесни техният достъп до механизма за жалби. Служителят по въпросите на основните права разглежда жалбите, дори когато не е използван стандартният формуляр за жалба.

10.  Всички лични данни, съдържащи се в жалбата, се третират и обработват от Агенцията и служителя по въпросите на основните права в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, а от държавите членки в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

10.  Всички лични данни, съдържащи се в жалбата, се третират и обработват от Агенцията и служителя по въпросите на основните права в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, а от държавите членки в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Счита се, че с подаването на жалбата жалбоподателят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработени от Агенцията и служителя по въпросите на основните права по смисъла на член 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Счита се, че с подаването на жалбата жалбоподателят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработени от Агенцията и служителя по въпросите на основните права по смисъла на член 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

За да се защитят интересите на жалбоподателите, жалбите се обработват в условията на поверителност, освен ако жалбоподателят се откаже от своето право на поверителност. Счита се, че жалбоподателите, които се отказват от своето право на поверителност, се съгласяват служителят по въпросите на основните права или Агенцията да разкрие тяхната самоличност във връзка с предмета на жалбата.

За да се защитят интересите на жалбоподателите, жалбите се обработват в условията на поверителност, освен ако жалбоподателят се откаже от своето право на поверителност. Счита се, че жалбоподателите, които се отказват от своето право на поверителност, се съгласяват служителят по въпросите на основните права или Агенцията да разкрие тяхната самоличност на компетентния орган и ако е целесъобразно или необходимо – на съответния орган на съответната държава членка, компетентен по въпросите на основните права, във връзка с предмета на жалбата.

 

10a.  Правата в областта на защитата на данните и свързаните с тях жалби, подадени от субекти на данни, се разглеждат отделно от длъжностното лице по защита на данните, назначено в съответствие с член 44, параграф 1 от настоящия регламент. Служителят по въпросите на основните права и длъжностното лице по защита на данните изготвят в писмен вид меморандум за разбирателство, в който се указва разделението на задачите между тях по отношение на получените жалби.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Агенцията може по собствена инициатива да информира по теми в сферата на своята дейност. Тя оповестява публично консолидирания годишен доклад за дейността, посочен в член 61, параграф 1, буква г), и по-специално гарантира, че обществеността и всяка заинтересована страна получават бързо обективна, надеждна и лесно разбираема информация по отношение на нейната дейност.

2.  Агенцията информира по собствена инициатива по теми в сферата на своята дейност. Тя оповестява публично съответната информация, включително годишния доклад за дейността, посочен в член 61, параграф 1, буква г), и по-специално гарантира, че обществеността и всяка заинтересована страна получават бързо обективна, подробна, надеждна и лесно разбираема информация по отношение на нейната дейност, без да разкрива оперативна информация, която, ако бъде направена публично достояние, би застрашила постигането на целта на операциите.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Приходите на Агенцията, без да се засягат други видове приходи, включват:

1.  Приходите на Агенцията включват:

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  С цел да се увеличи прозрачността на бюджета, оперативните разходи се представят в бюджета на Съюза чрез отделни бюджетни позиции във всяка област на дейност.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Разчетът се предава от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-долу „бюджетен орган“) заедно с предварителния проект на бюджет на Европейския съюз.

7.  След като получи разчета, Комисията го предава на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-долу „бюджетен орган“).

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  С оглед финансиране на разполагането на действия за бърза гранична намеса и намеса в областта на връщането, приетият от управителният съвет бюджет на Агенцията включва финансов оперативен резерв в размер на поне 4 % от средствата, предвидени за оперативните дейности. Резервът следва да се поддържа през цялата година.

13.  С оглед финансиране на разполагането на действия за бърза гранична намеса и намеса в областта на връщането, приетият от управителният съвет бюджет на Агенцията включва финансов оперативен резерв в размер на поне 4% от средствата, предвидени за оперативните дейности. Към 1 октомври всяка година най-малко една четвърт от резерва следва да е налице с цел да се покрият потребностите, които могат да възникнат до края на годината.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 77 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 77а

 

Предотвратяване на конфликти на интереси

 

Агенцията приема вътрешен правилник, в който от членовете на нейните органи и от членовете на персонала се изисква да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси по време на изпълнението на служебните им задължения или мандат, и да докладват за такива ситуации.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 79

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 79

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 33a от Регламент (ЕО) № 562/2006. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на този параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на определения срок за даване на становището председателят на комитета вземе такова решение или мнозинство от две трети от членовете на комитета отправи такова искане.

 

4.  Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

5.  При позоваване на този параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

 

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 80

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията извършва оценка, за да оцени по-специално въздействието, ефективността и ефикасността на работата на Агенцията и работните ѝ практики във връзка с нейните цели, правомощия и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Най-късно до ... [три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията извършва независима оценка, за да оцени по-специално резултатите, постигнати от Агенцията по отношение на нейните цели, мандат и задачи, въздействието, ефективността и ефикасността на работата на Агенцията и работните ѝ практики във връзка с нейните цели, правомощия и задачи и осъществяването на европейското сътрудничество във връзка с функциите на бреговата охрана. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

Оценката съдържа специален анализ на начина, по който при прилагането на настоящия регламент се спазва Хартата на основните права.

Оценката съдържа специален анализ на начина, по който при прилагането на настоящия регламент се спазва Хартата на основните права и приложимото законодателство на Съюза.

2.  Комисията изпраща доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Докладът за оценката и заключенията по него се оповестяват публично.

2.  Комисията изпраща доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Докладът за оценката и заключенията по него се оповестяват публично.

3.  При извършването на всяка втора оценка Комисията прави оценка на постигнатите от Агенцията резултати, като взема предвид нейните цели, правомощия и задачи.

 

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 82 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19, параграф 5 и членове 28, 29, 30 и 31 се прилагат след третия месец от влизането в сила на настоящия регламент.

Членове 28, 29, 30 и 31 се прилагат след ... [третия месец от влизането в сила на настоящия регламент].


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Шенгенското пространство като пространство от 26 държави без вътрешен граничен контрол, в което лицата могат да се движат свободно, правилно се счита от мнозина за едно от най-големите и най-ясно разпознаваеми постижения на европейската интеграция. Самата основна идея, свързана с него – премахването на контрола по вътрешните граници, понастоящем е изправена пред безпрецедентни предизвикателства: осем шенгенски държави (Белгия, Дания, Германия, Унгария, Австрия, Словения, Швеция и Норвегия) възстановиха граничния контрол по вътрешните граници в отговор на вторичните движения на незаконните мигранти, считани за сериозна заплаха за вътрешната сигурност и обществения ред. Освен това Малта и Франция възстановиха вътрешния граничен контрол от съображения за сигурност.

Това показва, че инструментите и механизмите, които бяха разработени с течение на времето с оглед на ефективното функциониране на Шенгенското пространство, не са достатъчни предвид мащаба на настоящата миграционна криза и заплахите, произтичащи от терористичната дейност.

Продължава да се работи по предизвикателствата, породени от миграционната криза, за насърчаването на по-голяма солидарност между държавите членки и за засилването на обмена на информация и сътрудничеството между правоприлагащите органи в борбата срещу тероризма.

Предложението за европейска гранична и брегова охрана отчита необходимостта да се осигури необходимият контрол по външните шенгенски граници като предпоставка за ефективно управление на миграцията, да се осигури високо равнище на сигурност в техните рамки, като същевременно се съхрани възможността за свободно движение на хора на територията на Съюза. Ето защо в настоящия контекст тя е основен елемент за справяне с установените слабости, но не и универсално решение.

Контекст

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (известна като Frontex) започна работа на 1 май 2005 г. Основната идея на Frontex е да се подобри интегрираното управление на външните граници и прилагането на общи правила, за да се насърчава, координира и развива концепцията за европейско управление на границите.

Мандатът на Frontex вече беше преразгледан два пъти. Регламент (ЕО) № 863/2007 въведе концепцията за бърза гранична намеса, а Регламент (ЕС) № 1168/2011 подчерта отговорността на Frontex по отношение на защитата на основните права.

Освен това през 2013 г. с Регламент (ЕС) № 1052/2013 беше създадена Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur), която се управлява от Frontex и може да бъде описана като карта на положението по границата, която служи за обмен на информация. В допълнение, след като беше заведено съдебно дело от Парламента, Регламент (ЕС) № 656/2014 установи правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на морските операции, координирани от Frontex.

Към момента на приемане на последното преразглеждане на Регламента за Frontex през 2011 г. с декларация Комисията пое ангажимент да започне проучване за осъществимост по отношение на създаването на европейска система за гранична охрана.(1) Европейският съвет прикани също така в Стокхолмската програма Комисията да „започне обсъждане на дългосрочното развитие на Frontex [включително] [...] въпроса доколко е осъществимо създаването на европейска система на гранична охрана“. Проучването е изготвено и представено на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.(2)

Успоредно с това Frontex беше подложена на оценка, както е предвидено в нейното правно основание, резултатът от която беше публикуван.(3) В своята програма за миграцията Комисията съобщи, че „въз основа на текущата оценка [...] Комисията ще предложи да се измени правната основа на Frontex, за да се увеличи нейната роля по отношение на връщането.“

Парламентът проведе многократни обсъждания относно бъдещото развитие на Frontex, включително по време на разискването в пленарна зала, проведено на 11 февруари 2015 г., и в рамките на подготовката на своята резолюция от 2 декември 2015 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex (2014/2215(INI)). В резолюцията се препоръча включването на разпоредби относно механизъм за индивидуални жалби при преразглеждането на мандата на Frontex.

Настоящото предложение за европейска гранична и брегова охрана

Въз основа на горепосочената подготвителна работа и на фона на безпрецедентната миграционна криза Комисията представи настоящото предложение през декември миналата година. Предвижда се пълно преразглеждане на мандата на Frontex, като се увеличат значително правомощията на агенцията.

Комисията предлага създаването на концепцията за европейска гранична и брегова охрана, която ще включва новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, която ще замени Frontex, и националните органи на държавите членки, които отговарят за управлението на границите, в т.ч. бреговата охрана, доколкото тя изпълнява задачи в сферата на граничния контрол. Комисията предлага също така да се въведе за първи път в законодателството понятието за интегрирано управление на границите.

Сред новаторските елементи на предложението са въвеждането на оценка на уязвимостта като превантивен механизъм за избягване на неефективен контрол по външните граници, разполагането на служители за връзка в държавите членки, процедурата за ситуации по границата, изискващи спешни действия, и сформирането на резерв от 1500 гранични служители, които трябва да се предоставят на държавите членки за бързо разполагане, без изключение. Освен това в предложението се предвижда много по-активна роля на Агенцията в областта на връщането, укрепването на нейния капацитет (персонал, бюджет, оборудване), засиленото сътрудничество с трети държави и установяването на европейско сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства и подкрепя предложението като допълнителен елемент, който, след като бъде приет, ще укрепи солидарността между държавите членки, ще задълбочи интеграцията по отношение на управлението на границите и ще допринесе за предотвратяването на кризисни ситуации по външните граници. Предложението е в отговор на констатираните слабости, били те вследствие на нежелание или неспособност на държавите членки да предоставят гранични служители и оборудване за разполагане от Агенцията при поискване, на липсата на ефективен мониторинг и превантивни мерки или на факта, че създадените механизми не са били активирани от държавите членки (откакто е създаден механизмът, е извършена бърза гранична намеса само в два случая). В пространство на свободно движение без вътрешни граници управлението на външните граници на Съюза трябва да бъде обща отговорност, споделяна от всички държави членки. Измененията, предложени от докладчика, имат за цел допълнително да укрепят предложението чрез увеличаване на ефективността на Агенцията, както и на нейната ефикасност и отговорност.

Докладчикът предлага редица изменения, които следва да осигурят възможност на Агенцията да постига по-успешно целите си. От решаващо значение е в бъдеще Агенцията да разполага със съответната гранична охрана и съответното оборудване винаги когато това е необходимо, и по-специално да бъде в състояние да ги разположи в кратки срокове, когато това е необходимо.

Що се отнася до предложената процедура за ситуации по границата, изискващи спешни действия (член 18), докладчикът счита, че предложението зачита суверенитета на държавите членки, тъй като предвижда също така, че съответната държава членка трябва да договори с Агенцията оперативния план и е нейна задача да дава инструкции на екипите. Докладчикът все пак счита, че решенията за действие следва да се вземат от Съвета за укрепване на процеса на вземане на решения, както и за допълнително подчертаване на суверенитета на държавите членки. Освен това трябва да има реалистична процедура за действие, в случай че дадена държава членка не се придържа към решението на Съвета. В такива случаи не може да се изчаква резултатът от съдебното производство. Вместо това като последна мярка при определени ясно описани обстоятелства повторното въвеждане на контрол на определени вътрешни граници може да се окаже необходимо с цел да се защити Шенгенското пространство.

Докладчикът също така счита, че разполагането на служители за връзка във всички държави членки с външна сухоземна или морска граница ще позволи на Агенцията да постига по-добре своите цели и ще улесни обмена на информация между държавите членки и Агенцията. По принцип служители за връзка следва да бъдат разполагани във всички държави членки, тъй като всички държави членки следва да участват в по-нататъшното изграждане на обща култура на високи стандарти по отношение на управлението на границите. Като се има предвид фактът, че държавите членки, които имат само въздушни граници, са изложени на по-малък риск, не е непременно необходимо да се разполагат служители за връзка в тези държави членки.

Външните граници ще бъдат обект на постоянен мониторинг, като се извършват периодични анализи на риска и задължителни оценки на уязвимостта с цел идентифициране и преодоляване на слабостите по външните граници. Докладчикът предлага да се засилят разпоредбите по отношение на оборудването за операциите. Агенцията ще разполага с резерв от гранични служители за бързо реагиране и фонд от техническо оборудване с цел да могат да бъдат разположени в срок от няколко дена при бърза гранична намеса.

Предвид по-активната роля, отредена на Агенцията при връщането, докладчикът пояснява, че в това отношение целта на Агенцията е да съдейства на държавите членки при практическата организация на операциите по връщане, без да навлиза в същината на решенията за връщане, издадени от държавите членки. Освен това, като се имат предвид по-активната роля и по-отговорните оперативни задачи на Агенцията, докладчикът подкрепя установяването по отношение на Агенцията на редица гаранции във връзка с основните права.

Докладчикът също така счита, че Регламентът трябва да бъде съобразен с бъдещите тенденции. Понастоящем акцентът е върху приноса към ефективното управление на миграционните потоци по външните граници на Съюза и нейната роля обхваща справянето с потенциалните заплахи по външните граници на Съюза, включително престъпленията с трансгранично измерение.

Що се отнася до ефикасността, докладчикът предлага да се заличи понятието за надзорния съвет и многогодишното планиране, тъй като и в двата случая има присъщ риск те да се превърнат в пречка за ефективните действия. Също така докладчикът счита, че вместо да функционира чрез безвъзмездни средства, Агенцията следва да използва договори за финансиране или съфинансиране на дейности. Схемите за предоставяне на безвъзмездни средства не са достатъчно гъвкави и отнемат дълго време, докато договорните отношения биха могли да бъдат по-ефикасни.

Също така докладчикът счита за необходимо да се увеличи отчетността на бъдещата агенция, като се предвиди предоставянето на повече информация на Европейския парламент и широката общественост. Необходима е по-голяма прозрачност с оглед на повишаването на легитимността и избягването на създаването на погрешни впечатления за ролята на Агенцията.

И накрая докладчикът подкрепя становището, че настоящият регламент следва спешно да се приеме, с цел да се засили контролът на външните граници и по този начин да се възстанови положението, при което в рамките на Шенгенското пространство няма вътрешен граничен контрол.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (20.5.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Докладчик по становище: Хавиер Нарт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана има за цел създаването