Procedure : 2015/0310(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2016

Indgivne tekster :

A8-0200/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0305

BETÆNKNING     ***I
PDF 1405kWORD 1171k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EC

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Artis Pabriks

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Fiskeriudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EC

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0671),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0408/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Fiskeriudvalget (A8-0200/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den 25. og 26. juni 201512 opfordrede Det Europæiske Råd til, at der blev gjort en bredere indsats for at finde en vidtspændende løsning på migrantkrisen, bl.a. ved at styrke grænseforvaltningen for i højere grad at kunne styre de voksende blandede migrationsstrømme. Den 23. september 201513 understregede Det Europæiske Råd desuden behovet for at tackle den dramatiske situation ved de ydre grænser og at styrke kontrollen ved disse grænser, navnlig ved hjælp af supplerende ressourcer til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol i form af menneskelige og tekniske ressourcer fra medlemsstaterne.

(1)  Den 25. og 26. juni 201512 opfordrede Det Europæiske Råd til, at der blev gjort en bredere indsats for at finde en vidtspændende løsning på de hidtil uset store migrantstrømme, bl.a. ved at styrke grænseforvaltningen for i højere grad at kunne styre de voksende blandede migrationsstrømme. Den 23. september 201513 understregede Det Europæiske Råd desuden behovet for at tackle den dramatiske situation ved de ydre grænser og at styrke kontrollen ved disse grænser, navnlig ved hjælp af supplerende ressourcer til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, Det Europæiske Asylstøttekontor og Europol i form af menneskelige og tekniske ressourcer fra medlemsstaterne.

__________________

__________________

12  Det Europæiske Råds møde, konklusioner af 25.-26.6.2015.

12  Det Europæiske Råds møde, konklusioner af 25.-26.6.2015.

13  Uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer om migration, erklæring af 23.9.2015.

13  Uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer om migration, erklæring af 23.9.2015.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Formålet med Unionens politik på området forvaltning af de ydre grænser er at udvikle og gennemføre en integreret europæisk grænseforvaltning på nationalt plan og EU-plan, hvilket er en nødvendig følge af den frie bevægelighed for personer internt i Unionen og udgør en grundlæggende del af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Integreret europæisk grænseforvaltning er vigtig for at forbedre migrationsstyringen og sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen.

(2)  Formålet med Unionens politik på området forvaltning af de ydre grænser er at udvikle og gennemføre en integreret europæisk grænseforvaltning på nationalt plan og EU-plan, hvilket er en nødvendig følge af den frie bevægelighed for personer internt i Unionen og udgør en grundlæggende del af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i den hensigt at tilsikre en effektiv overvågning af passage af de ydre grænser, for at håndtere de migrationsrelaterede udfordringer for dermed at bidrage til at bekæmpe kriminalitet med en grænseoverskridende dimension samt for at sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen, idet de grundlæggende rettigheder fuldt ud respekteres og der samtidig værnes om den frie bevægelighed for personer inden for Unionen.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Der bør i implementeringen af den EU-integrerede grænseforvaltning sikres overensstemmelse med andre politiske målsætninger, herunder uproblematisk afvikling af den grænseoverskridende transport.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at sikre en effektiv gennemførelse af den integrerede europæiske grænseforvaltning bør der oprettes en europæisk grænse- og kystvagt. Den europæiske grænse- og kystvagt, der består af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, tager udgangspunkt i fælles anvendelse af oplysninger, kapaciteter og systemer på nationalt plan og indsatsen fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på EU-plan.

(4)  For at sikre en effektiv gennemførelse af den integrerede europæiske grænseforvaltning bør der oprettes en europæisk grænse- og kystvagt, der bør have fornødne økonomiske og menneskelige ressourcer og udstyr til sin rådighed. Den europæiske grænse- og kystvagt, der består af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, tager udgangspunkt i fælles anvendelse af oplysninger, kapaciteter og systemer på nationalt plan og indsatsen fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på EU-plan.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)   Det er den europæiske grænse- og kystvagt og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, der har det fælles ansvar for den integrerede europæiske grænseforvaltning. Selv om det er medlemsstaterne, der fortsat har hovedansvaret for forvaltningen af deres del af de ydre grænser i deres egen interesse og alle de medlemsstaters interesse, som har ophævet kontrollen ved de indre grænser, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikre, at Unionens foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser finder anvendelse ved at styrke, vurdere og koordinere indsatsen i de medlemsstater, der gennemfører foranstaltningerne.

(5)  Det er den europæiske grænse- og kystvagt og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænseovervågningsoperationer til søs og andre grænsekontrolopgaver, der har det fælles ansvar for den integrerede europæiske grænseforvaltning. Selv om det er medlemsstaterne, der fortsat har hovedansvaret for forvaltningen af deres del af de ydre grænser i deres egen interesse og alle de medlemsstaters interesse, som har ophævet kontrollen ved de indre grænser, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sikre, at Unionens foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser finder anvendelse ved at styrke, vurdere og koordinere indsatsen i de medlemsstater, der gennemfører foranstaltningerne. Kommissionen bør fremlægge et lovforslag om en EU-integreret grænseforvaltningsstrategi, der opstiller de overordnede retningslinjer, målsætninger og hovedtiltag i bestræbelserne på at opstille et fuldt fungerende EU-integreret system for forvaltning af Unionens ydre grænser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)   Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, der almindeligvis betegnes om Frontex, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/200414. Siden det indledte sin virksomhed den 1. maj 2005, har det med held bistået medlemsstaterne med at gennemføre de operationelle aspekter af forvaltningen af de ydre grænser gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner samt risikoanalyse, informationsudveksling, forbindelser med tredjelande og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere , der opholder sig ulovligt på medlemsstaternes territorium.

(7)  Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, der almindeligvis betegnes om Frontex, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/200414. Siden det indledte sin virksomhed den 1. maj 2005, har det med held bistået medlemsstaterne med at gennemføre de operationelle aspekter af forvaltningen af de ydre grænser gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner samt risikoanalyse, informationsudveksling, forbindelser med tredjelande og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, for hvem en medlemsstat har truffet tilbagesendelsesafgørelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF14a .

___________________

___________________

14  Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

14  Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

 

14a  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Under hensyn til det stigende migrationspres ved de ydre grænser og behovet for at sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen og for at beskytte den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, samt under hensyn til det overordnede princip om solidaritet er det nødvendigt at styrke forvaltningen af de ydre grænser ved at bygge videre på Frontex' arbejde og yderligere udvikle det til et agentur med fælles ansvar for forvaltningen af de ydre grænser.

(8)  Det er nødvendigt at udøve en effektiv overvågning af passage af de ydre grænser, håndtere de migrationsmæssige udfordringer og mulige, kommende trusler ved de ydre grænser, sikre en høj grad af intern sikkerhed i Unionen, beskytte Schengenområdets funktionsevne og efterleve det overordnede princip om solidaritet. Det er i lyset heraf nødvendigt at styrke forvaltningen af de ydre grænser ved at bygge videre på Frontex' arbejde og yderligere udvikle det til et agentur med fælles ansvar for forvaltningen af de ydre grænser

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)   Frontex' opgaver bør derfor udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Hovedopgaven for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør være at fastlægge en operationel og teknisk strategi for gennemførelsen af integreret grænseforvaltning på EU-plan, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner og at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i tilfælde af situationer, der kræver hurtig handling ved de ydre grænser samt at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

(9)  Frontex' opgaver bør derfor udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet"). Hovedopgaven for agenturet bør være at fastlægge en operationel og teknisk strategi for gennemførelsen af integreret grænseforvaltning på EU-plan, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner og at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i tilfælde af situationer, der kræver hurtig handling ved de ydre grænser og teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer for mennesker i havsnød samt at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  I betragtning af dets aktivitet ved de ydre grænser bør agenturet bidrage til at forebygge og afdække alvorlige forbrydelser med en tværnational dimension såsom ulovlig menneskesmugling, menneskehandel og terrorisme, i det omfang det er hensigtsmæssigt for agenturet at gribe ind og såvidt det gennem dets aktiviteter er kommet i besiddelse af relevante oplysninger. Det bør samordne sine aktiviteter med Europol som agenturet med ansvar for at understøtte og styrke medlemsstaternes indsats og deres samarbejde og i at forebygge og bekæmpe alvorlig kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Agenturet bør udføre sine opgaver med forbehold for medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c)  Der bør som modvægt til agenturets udvidede opgaver og kompetencer ske en styrkelse af sikkerhedsmekanismer til værn for grundlæggende rettigheder og af ansvarligheden.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør foretage en generel og skræddersyet risikoanalyse på grundlag af en fælles integreret model for risikoanalyse, som skal anvendes af agenturet selv og medlemsstaterne. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne også stille hensigtsmæssige oplysninger og efterretninger, der dækker alle aspekter, der er relevante for den integrerede europæiske grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskesmugling og terrorisme samt situationen i tilgrænsende tredjelande, til rådighed, således at der kan træffes passende foranstaltninger til at imødegå de konstaterede trusler og risici, og at den integrerede forvaltning af de ydre grænser dermed forbedres.

(11)  Agenturet bør foretage en generel og skræddersyet risikoanalyse på grundlag af en fælles integreret model for risikoanalyse, som skal anvendes af agenturet selv og medlemsstaterne. Agenturet bør på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne også stille hensigtsmæssige oplysninger og efterretninger, der dækker alle aspekter, der er relevante for den integrerede europæiske grænseforvaltning samt situationen i tilgrænsende tredjelande, til rådighed, således at der kan træffes passende foranstaltninger til at imødegå de konstaterede trusler og risici i den hensigt at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Under udvisning af fælles ansvar bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af de ydre grænser. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via risikoanalyser, informationsudveksling og Eurosur, men også ved at sende eksperter fra sit eget personale ud i medlemsstaterne. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til specifikke medlemsstater i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporter til den administrerende direktør. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

(12)  Under udvisning af fælles ansvar bør agenturet have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af de ydre grænser. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via risikoanalyser, informationsudveksling og Eurosur, men også ved at sende eksperter fra sit eget personale ud i medlemsstaterne. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til alle medlemsstater i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporter til den administrerende direktør. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør foretage en sårbarhedsvurdering for at vurdere medlemsstaternes kapacitet til at klare udfordringerne ved deres ydre grænser, bl.a. ved at vurdere medlemsstaternes udstyr og ressourcer samt deres beredskabsplaner, for derved at imødegå potentielle kriser ved de ydre grænser. Medlemsstaterne bør træffe korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler, der blev konstateret ved vurderingen. Den administrerende direktør bør efter råd fra det tilsynsråd, der oprettes i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, kortlægge, hvilke foranstaltninger de berørte medlemsstater skal træffe, og bør fastsætte en frist for, hvornår disse foranstaltninger skal være truffet. Afgørelsen herom skal være bindende for den pågældende medlemsstat, og hvis de nødvendige foranstaltninger ikke træffes inden for fristen, henvises sagen til bestyrelsen, der træffer yderligere afgørelse.

(13)  Agenturet bør foretage en sårbarhedsvurdering på grundlag af objektive kriterier for at vurdere medlemsstaternes kapacitet til at klare udfordringerne ved deres ydre grænser, bl.a. ved at vurdere medlemsstaternes udstyr, infrastruktur, personale, budget og finansielle ressourcer samt deres beredskabsplaner, for derved at imødegå potentielle kriser ved de ydre grænser. Medlemsstaterne bør træffe korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler, der blev konstateret ved vurderingen. Den administrerende direktør bør efter råd fra et rådgivende udvalg, der oprettes inden for agenturet, kortlægge, hvilke foranstaltninger de berørte medlemsstater skal træffe, og bør fastsætte en frist for, hvornår disse foranstaltninger skal være truffet. Afgørelsen herom skal være bindende for den pågældende medlemsstat, og hvis de nødvendige foranstaltninger ikke træffes inden for fristen, henvises sagen til bestyrelsen og Kommissionen, der træffer yderligere afgørelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Sårbarhedsvurderingen bør være en forebyggende foranstaltning, der foretages af agenturet på løbende basis, som supplerer Schengen-evalueringen og den overvågningsmekanisme, der er opstillet i medfør af Rådets forordning (EU) nr. 1053/20131a. De oplysninger, der er fremkommet under sårbarhedsvurderingen, bør også anvendes i forbindelse med denne mekanisme, navnlig når der træffes afgørelse om det flerårige og det årlige evalueringsprogram.

 

_____________

 

1a  Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)   Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør organisere en passende teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne for at øge deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser, og at klare udfordringerne ved den ydre grænse som følge af irregulær indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet. Med henblik herpå bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold samt det nødvendige tekniske udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit eget personale.

(14)  Agenturet bør organisere en passende teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne for at øge deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser, og at klare udfordringerne ved den ydre grænse som følge af irregulær migration eller grænseoverskridende kriminalitet. Med henblik herpå bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold samt det nødvendige tekniske udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit eget personale.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)   Hvis der er et særligt og uforholdsmæssigt stort pres på de ydre grænser, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere hurtige grænseinterventioner og udsende europæiske grænse- og kystvagthold fra en reserve til hurtige interventioner samt teknisk udstyr. Hurtige grænseinterventioner skal sikre forstærkning i situationer, hvor der er behov for en øjeblikkelig reaktion, og hvor en sådan intervention ville sikre en effektiv reaktion. For at sikre en effektiv gennemførelse af en sådan intervention bør medlemsstaterne stille grænsevagter og andet relevant personale til rådighed til reserven til hurtige interventioner.

(15)  Hvis der er et særligt og uforholdsmæssigt stort pres på de ydre grænser, bør agenturet på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere hurtige grænseinterventioner og udsende europæiske grænse- og kystvagthold fra en udrykningsstyrke samt teknisk udstyr. Hurtige grænseinterventioner skal sikre forstærkning i situationer, hvor der er behov for en øjeblikkelig reaktion, og hvor en sådan intervention ville sikre en effektiv reaktion. For at sikre en effektiv gennemførelse af en sådan intervention bør medlemsstaterne stille grænsevagter og andet relevant personale til rådighed til udrykningsstyrken og stille de fornødne tekniske udstyr til rådighed. Agenturet og de berørte medlemsstater bør træffe aftale om en operationsplan.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)   I særlige områder langs de ydre grænser, hvor medlemsstaterne står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, der er karakteriseret ved store blandede migrationsstrømme, og som benævnes hotspotområder, bør medlemsstaterne kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Asylstøttekontor har udsendt, og fra Europol og andre relevante EU-agenturer samt eksperter fra personalet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken.

(16)  I tilfælde, hvor medlemsstaterne står over for uforholdsmæssigt store migrationsudfordringer, der er karakteriseret ved store blandede migrationsstrømme, bør medlemsstaterne kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning i hotspotområderne fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som agenturet og Det Europæiske Asylstøttekontor har udsendt, og fra Europol og andre relevante EU-agenturer samt eksperter fra personalet i agenturet. Agenturet bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  I hotspotområderne bør de forskellige agenturer og medlemsstaterne operere inden for deres respektive mandater og beføjelser. Mens agenturet har til opgave at lette anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelser, bør Det Europæiske Asylstøttekontor bidrage til at forbedre gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og støtte medlemsstaterne i asylrelaterede spørgsmål, Europol bør bistå med ekspertise, strategiske og operationelle analyser vedrørende grænseoverskridende organiseret kriminalitet og optrævling af smuglernetværk, og Eurojust bør støtte samarbejdet mellem de nationale myndigheder med ansvar for efterforskning og retsforfølgelse. Medlemsstaterne er fortsat ansvarlige for at træffe grundlæggende afgørelser om asylansøgninger og hjemsendelser.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)   Hvis en medlemsstat ikke træffer de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til sårbarhedsvurderingen, eller hvis der er et uforholdsmæssigt stort migrationspres på de ydre grænser, som gør kontrollen af de ydre grænser så ineffektiv, at det bringer den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i fare, bør det afstedkomme en samlet, hurtig og effektiv reaktion på EU-plan. Med henblik herpå og for at sikre en bedre koordinering på EU-plan bør Kommissionen indkredse de foranstaltninger, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal gennemføre, og kræve, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør derefter beslutte, hvad der skal gøres med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens afgørelse, og der bør sammen med den berørte medlemsstat udarbejdes en operationel plan.

(17)  Hvis en medlemsstat ikke træffer de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til sårbarhedsvurderingen, eller hvis der er et uforholdsmæssigt stort migrationspres på de ydre grænser, som gør kontrollen af de ydre grænser så ineffektiv, at Schengenområdets funktionsevne som et område uden indre grænser bringes i fare, bør det afstedkomme en samlet, hurtig og effektiv reaktion på EU-plan. Med henblik herpå og for at sikre en bedre koordinering på EU-plan bør Kommissionen indkredse de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre. Rådet, der handler efter forslag fra Kommissionen, tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på, under hensyntagen til suverænitetsrelaterede aspekter og den politisk følsomme karakter af disse, som vedrører nationale udøvende beføjelser og håndhævelsesbeføjelser, at vedtage sådanne foranstaltninger. Den berørte medlemsstat bør samarbejde med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Agenturet bør beslutte, hvad der skal gøres med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets afgørelse, og der bør sammen med den berørte medlemsstat aftales en operationel plan.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)   Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør råde over det nødvendige udstyr og personale, som kan udsendes til fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner. Når der iværksættes hurtige grænseinterventioner på anmodning af en medlemsstat eller i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med henblik herpå kunne udsende europæiske grænse- og kystvagthold til hurtige interventioner fra reserven, som bør være et stående korps bestående af en lille andel af det samlede antal kystvagter i medlemsstaterne, minimum 1 500 personer. Udsendelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner bør om nødvendigt straks suppleres af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold.

(18)  Agenturet bør råde over det nødvendige udstyr og personale, som kan udsendes til fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner. Når der iværksættes hurtige grænseinterventioner på anmodning af en medlemsstat eller i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats, bør agenturet med henblik herpå kunne udsende europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken, som bør være et stående korps bestående af en andel af det samlede antal kystvagter i medlemsstaterne, minimum 1 500 personer. Udsendelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken bør om fornødent straks suppleres af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Den 8. oktober 2015 opfordrede Det Europæiske Råd til, at mandatet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser blev udvidet, så agenturet kan bistå medlemsstaterne med at sikre en effektiv tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, bl.a. ved at tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer på eget initiativ og øge sin rolle, hvad angår erhvervelse af rejsedokumenter. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd til, at der blev oprettet et tilbagesendelseskontor internt i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som skal have til opgave at koordinere agenturets aktiviteter på området tilbagesendelse.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne ved at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. Unionens tilbagesendelsespolitik og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF15. Det bør navnlig koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer fra en eller flere medlemsstater, og det bør tilrettelægge og gennemføre interventioner i forbindelse med tilbagesendelser for at styrke tilbagesendelsessystemet i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. nævnte direktiv.

(21)  Agenturet bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne ved at sende tredjelandsstatsborgere med irregulært ophold tilbage, jf. Unionens tilbagesendelsespolitik og direktiv 2008/115/EF. Det bør navnlig koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer fra en eller flere medlemsstater, og det bør tilrettelægge og gennemføre interventioner i forbindelse med tilbagesendelser for at styrke tilbagesendelsessystemet i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere med irregulært ophold tilbage, jf. nævnte direktiv.

___________

 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Agenturet bør yde den nødvendige bistand til medlemsstaterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesinterventioner af ulovlige migranter, uden at være involveret i, på hvilket grundlag afgørelsen om tilbagesendelse er truffet af medlemsstaterne, og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Agenturet bør desuden i samarbejde med myndighederne i de relevante tredjelande bistå medlemsstaterne i erhvervelsen af rejsedokumenter med henblik på tilbagesendelse.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  En eventuel aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke agenturet og medlemsstaterne fra deres forpligtelser i henhold til EU-retten eller folkeretten, navnlig ikke fra overholdelsen af non-refoulement-princippet, når de er eller burde være vidende om, at systemiske mangler ved asylproceduren og modtagelsesforholdene for asylansøgere i det pågældende tredjeland giver alvorlig grund til at antage, at asylansøgeren ville blive udsat for en alvorlig risiko for at blive underkastet umenneskelig eller nedværdigende behandling, eller når de er eller burde være vidende om, at det pågældende tredjeland anvender metoder, der strider mod non-refoulement-princippet.

Begrundelse

I forbindelse med tilbagesendelsesoperationer og interventioner er det vigtigt at gentage de vejledende principper, som gælder for enhver tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere. Baseret på betragtning 13 i forordning (EU) nr. 656/2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Frontex.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør oprette en reserve af observatører og eksperter til brug ved tvangsmæssige tilbagesendelser og tilbagesendelsesspecialister, som stilles til rådighed for medlemsstaterne, og som bør udsendes under tilbagesendelsesoperationer og udgøre en del af de skræddersyede europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser, som bør udsendes i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør tilbyde dem den nødvendige uddannelse.

(22)  Agenturet bør oprette en reserve af observatører og eksperter til brug ved tvangsmæssige tilbagesendelser og tilbagesendelsesspecialister, som stilles til rådighed for medlemsstaterne, og som bør udsendes under tilbagesendelsesoperationer og udgøre en del af de skræddersyede europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser, som bør udsendes i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer. Reserverne bør omfatte personale med særlig ekspertise i beskyttelse af børn. Agenturet bør tilbyde dem den nødvendige uddannelse.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Der skal fastsættes særlige bestemmelser for personale, der beskæftiger sig med tilbagesendelser, vedrørende deres opgaver, beføjelser og ansvarsområder. Der bør også udstedes særlige instruktioner vedrørende beføjelserne tillagt de piloter, der har kommandoen over fly, og en udvidelse af den strafferetlige jurisdiktion for det land, hvor luftfartøjet er hjemmehørende under international luftfartslovgivning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør udvikle særlige uddannelsesværktøjer, og det bør tilbyde uddannelse på EU-plan for nationale instruktører for grænsevagter og supplerende uddannelse og seminarer vedrørende kontrol af de ydre grænser og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold på medlemsstaternes område for medarbejdere i de kompetente nationale organer. Agenturet bør have beføjelse til at tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstaterne og tredjelande på deres område.

(23)  Agenturet bør udvikle særlige uddannelsesværktøjer, herunder specifik oplæring i beskyttelse af børn, og det bør tilbyde uddannelse på EU-plan for nationale instruktører for grænsevagter og supplerende uddannelse og seminarer vedrørende integrerede grænsekontrolopgaver, herunder for medarbejdere i de kompetente nationale organer. Agenturet bør have beføjelse til at tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstaterne og tredjelande på deres område.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør overvåge og bidrage til udviklingen i forskning, der er relevant for kontrollen af de ydre grænser, bl.a. anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi, og det bør videreformidle disse oplysninger til medlemsstaterne og Kommissionen.

(24)  Agenturet bør overvåge og bidrage til udviklingen i forskning, der er relevant for den EU-integrerede grænseforvaltning og det bør videreformidle disse oplysninger til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, Kommissionen, de relevante EU-agenturer, - organer og -kontorer samt til offentligheden.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  En effektiv gennemførelse af en integreret forvaltning af de ydre grænser nødvendiggør en regelmæssig, hurtig og pålidelig informationsudveksling mellem medlemsstaterne vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, irregulær indvandring og tilbagesendelse. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør udvikle og drive informationssystemer, der letter denne udveksling i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

(25)  En effektiv gennemførelse af en integreret forvaltning af de ydre grænser nødvendiggør en regelmæssig, hurtig og pålidelig informationsudveksling mellem medlemsstaterne vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, irregulær migration og tilbagesendelse. Agenturet bør udvikle og drive informationssystemer, der letter denne udveksling i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Det er vigtigt, at medlemsstaterne øjeblikkeligt tilsender agenturet sådanne fyldestgørende og nøjagtige oplysninger, som er nødvendige for dets udførelse af sine opgaver.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  De nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, er ansvarlige for en lang række opgaver, bl.a., men ikke begrænset til søfartssikkerhed, sikkerhed, eftersøgning og redning, grænsekontrol, fiskerikontrol, toldkontrol, almindelig retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, EU-Fiskerikontrolagenturet, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 768/200516, og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/200217, bør derfor styrke deres samarbejde både med hinanden og med de nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, for at forbedre situationskendskabet til søs og støtte en sammenhægende og omkostningseffektiv indsats.

(27)  De nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, er ansvarlige for en lang række opgaver, bl.a., men ikke begrænset til søfartssikkerhed, sikkerhed, eftersøgning og redning, grænsekontrol, fiskerikontrol, toldkontrol, almindelig retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Agenturet, EU-Fiskerikontrolagenturet, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 768/200516, og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/200217, bør derfor styrke deres samarbejde både med hinanden og med de nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, for at forbedre situationskendskabet til søs og støtte en sammenhægende og omkostningseffektiv indsats. Synergierne mellem de forskellige aktører i det maritime miljø bør være i tråd med den EU- integrerede strategi for grænseforvaltning og sikkerhed til søs.

__________________

__________________

16 Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

16 Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Samarbejdet om kystvagtopgaverne, der navnlig gennemføres gennem et tættere samarbejde mellem de nationale myndigheder, agenturet, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, berører ikke fordelingen af kompetencer mellem disse agenturer med hensyn til fastlæggelsen af deres opgaver, og de bevarer deres autonomi eller uafhængighed, hvad angår deres oprindelige opgaver. Samarbejde har også til hensigt at muliggøre synergier mellem parterne, uden at dette forskyder deres missionsbeskrivelser.

Begrundelse

Det europæiske samarbejde om kystvagtopgaver har ikke til formål at indskrænke EMSA's eller EFCA's mandater. Formålet med samarbejdet er at styrke agenturernes primære opgaver og samtidig muliggøre synergier, der kan forbedre kendskabet til den maritime situation og øge EU's reaktionskapaciteten til søs.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør lette og fremme det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af EU's politik for eksterne forbindelser, bl.a. ved at koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser og ved at udsende forbindelsesofficerer til tredjelande samt ved at samarbejde med myndighederne i tredjelande om tilbagesendelser, bl.a. hvad angår erhvervelse af rejsedokumenter. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne bør overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

(28)  Agenturet bør lette og fremme det tekniske og operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af EU's politik for eksterne forbindelser, bl.a. ved at koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser og ved at udsende forbindelsesofficerer til tredjelande samt ved at samarbejde med myndighederne i tredjelande om tilbagesendelser, bl.a. hvad angår erhvervelse af rejsedokumenter. Agenturet og medlemsstaterne bør overholde EU-retten, herunder til enhver tid hvad angår beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Med henblik på at øge gennemsigtigheden og ansvarsplaceringen bør agenturet aflægge rapport om samarbejde med tredjelande som led i sin årsberetning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  De europæiske grænse- og kystvagter og agenturet bør udføre deres opgaver under nøje overholdelse for de grundlæggende rettigheder, ikke mindst EU's charter om grundlæggende rettigheder (chartret), konventionen om flygtninges retsstilling og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, navnlig princippet om non-refoulement, FN's havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen og den internationale konvention om eftersøgnings- og redningsaktioner. Agenturet bør i overensstemmelse med EU-retten og ovennævnte bestemmelser bistå medlemsstaterne, når og hvor det er nødvendigt, i eftersøgnings- og redningsoperationer med henblik på at beskytte og redde liv.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 28 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  I betragtning af dets øgede antal opgaver bør agenturet videreudvikle og implementere en strategi for overvågning og sikring af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Det bør i denne henseende give dets ansvarlige for grundlæggende rettigheder tilstrækkelige ressourcer og personale svarende til dennes mandat og størrelse. Agenturet bør bruge sin position til aktivt at fremme anvendelsen af den etablerede EU-ret vedrørende styringen af de ydre grænser, herunder hvad angår respekten for grundlæggende rettigheder og international beskyttelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28c)  Agenturet skal i sit arbejde i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder af 1989 prioritere hensynet til barnets tarv over alle øvrige hensyn.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)   I denne forordning fastsættes der bestemmelser om en klagemekanisme for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som skal overvåge og sikre respekten for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bliver ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende grænsevagter til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger.

(30)  I denne forordning fastsættes der bestemmelser om en uafhængig klagemekanisme for agenturet i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som skal overvåge og sikre respekten for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bliver ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende grænsevagter til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger. Mekanismen bør være virkningsfuld derved, at den sikrer behørig opfølgning på klager, og at tilfælde af overtrædelser af grundlæggende rettigheder ikke går ustraffede hen. Agenturet bør med henblik på at højne gennemsigtigheden og ansvarligheden aflægge rapport om klagemekanismen som led i sin årsberetning.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig hvad angår situationer, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i bestyrelsen for at udøve praktisk og politisk tilsyn med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende. Agenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(33)  Bestyrelsen bør føre tilsyn med agenturet. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i agenturet. Agenturet bør forvaltes og drives under hensyntagen til principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012. Dette bør omfatte indgåelse af en aftale om hovedkvarter mellem agenturet og den medlemsstat, hvori det har hjemsted.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at sikre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. EU's budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EU's bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(34)  For at sikre agenturet selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. EU's budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EU's bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten. Det af bestyrelsen vedtagne budget bør være afstemt efter de forskellige aspekter af agenturets aktiviteter, der håndteres, herunder at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter gælder for de dokumenter21, som beror hos agenturet.

(36)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter21 finder anvendelse på agenturet. Agenturet bør være så gennemsigtigt som muligt angående sine aktiviteter uden at bringe indfrielsen af målene med dets operationer i fare. Det bør offentliggøre alle relevante oplysninger om sine aktiviteter og sikre, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får information om dets arbejde.

__________________

__________________

21  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

21  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)   Målet for denne forordning, nemlig udviklingen og gennemførelsen af et system for integreret forvaltning af de ydre grænser for derved at sikre, at Schengenområdet fungerer efter hensigten, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af fraværet af kontrol ved de indre grænser og i lyset af det betydelige migrationspres ved de ydre grænser og behovet for at sikre et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

 

(39)  Målet for denne forordning, nemlig udviklingen og gennemførelsen af et system for integreret forvaltning af de ydre grænser for derved at sikre, at Schengenområdet fungerer efter hensigten, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne uden koordinering og kan derfor på grund af fraværet af kontrol ved de indre grænser og i lyset af de betydelige migrationsudfordringer ved de ydre grænser og behovet for en effektiv overvågning af passagen af disse grænser for derved at bidrage til et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

 

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller på anden måde har tilknytning til det etablerede Schengenregelsæt, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 46 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46b)  For så vidt angår Kroatien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde har tilknytning til det etablerede Schengenregelsæt, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 46 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46c)  For så vidt angår Cypern udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde har tilknytning til det etablerede Schengenregelsæt, jf. artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes herved en europæisk grænse-og kystvagt for at sikre en integreret europæisk forvaltning af de ydre grænser med henblik på effektivt at styre migrationen og sikre et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen, samtidig med at den frie bevægelighed for personer opretholdes.

Der oprettes ved denne forordning en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre en integreret europæisk forvaltning af de ydre grænser med henblik på at foretage effektiv overvågning af passage af de ydre grænser og på at håndtere migrationsmæssige udfordringer og potentielle fremtidige trusler ved disse grænser og dermed bidrage til imødegåelsen af alvorlig kriminalitet med en grænseoverskridende dimension og til at sikre et højt sikkerhedsniveau internt i Unionen under nøje overholdelse af de grundlæggende rettigheder, samtidig med at den frie bevægelighed for personer opretholdes.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "ydre grænser": medlemsstaternes land- og søgrænser og deres lufthavne og søhavne, som bestemmelserne i afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 finder anvendelse på38

1)  "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 som afsnit II heri finder anvendelse på38

__________

__________

38  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

38  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/399 af 9. marts 2006 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  "hotspotområde": et område ved den ydre grænse, hvor en medlemsstat står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, og hvor relevante EU-agenturer bistår medlemsstaten på en integreret måde

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "person, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse": enhver tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse

12)  "person, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse": enhver tredjelandsstatsborger med irregulært ophold, der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse truffet af en medlemsstat i henhold til direktiv 2008/115/EF

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "tilbagesendelsesoperation": en operation med henblik på at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, som koordineres af agenturet og involverer teknisk og operationel forstærkning fra en eller flere medlemsstater, hvormed personer fra en eller flere medlemsstater, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, sendes tilbage enten ved tvangsmæssig tilbagesendelse eller ved frivillig overholdelse af en pligt til at vende tilbage

13)  "tilbagesendelsesoperation": en operation med henblik på tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en tilbagesendelsesafgørelse truffet af en medlemsstat i henhold til direktiv 2008/115/EF, som koordineres af agenturet og involverer teknisk og operationel forstærkning fra en eller flere medlemsstater, hvormed personer fra en eller flere medlemsstater, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, sendes tilbage enten ved tvangsmæssig tilbagesendelse eller ved frivillig overholdelse af en pligt til at vende tilbage

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  "intervention i forbindelse med tilbagesendelse": en operation med henblik på at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, hvor der ydes øget teknisk og operationel bistand i form af udsendelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser i medlemsstaterne og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer.

14)  "intervention i forbindelse med tilbagesendelse": en operation med henblik på at sende tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en tilbagesendelsesafgørelse truffet af en medlemsstat i henhold til direktiv 2008/115/EF, tilbage, hvor der ydes øget teknisk og operationel bistand i form af udsendelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser i medlemsstaterne og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a)  "kystvagtsopgaver": opgaver omfattende undersøgelse, overvågning, planlægning og tilrettelæggelse af missioner og operationer pålagt en lokal, regional, national eller EU-myndighed med de fornødne beføjelser til at udføre overvågning til søs, der navnlig omfatter sikkerhed, eftersøgnings- og redningsoperationer, grænsekontrol og grænseovervågning, fiskerikontrol, toldkontrol, ordenshåndhævelse og miljøbeskyttelse

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14b)  "barn": fysisk person under 18 år, medmindre gældende ret fastsætter en tidligere myndighedsalder for barnet

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14c)  "tredjepart": en juridisk person anerkendt som sådan af en medlemsstat eller international organisation

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaternes nationale myndigheder, som er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, udgør den europæiske grænse- og kystvagt.

1.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet") og medlemsstaternes nationale myndigheder, som er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, udgør den europæiske grænse- og kystvagt.

 

1a.  Kommissionen fremsætter hvis hensigtsmæssigt og efter at have hørt agenturet et lovforslag om en EU-integreret grænseforvaltningsstrategi. Denne strategi fastlægger de overordnede retningslinjer, prioriterede foranstaltninger og målsætninger, der skal nås, med henblik på at etablere en integreret, europæisk forvaltning af Unionens ydre grænser. Den EU-integrerede grænseforvaltningsstrategi tages op til revision, når omstændighederne taler herfor.

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning udformer en operationel og teknisk strategi for integreret europæisk grænseforvaltning. Det fremmer og sikrer gennemførelsen af integreret europæisk grænseforvaltning i alle medlemsstater.

2.  Agenturet udformer en operationel og teknisk strategi for integreret europæisk grænseforvaltning, idet der i hensigtsmæssigt omfang tages hensyn til medlemsstaternes specifikke situation. Det fremmer og sikrer gennemførelsen af integreret europæisk grænseforvaltning i alle medlemsstater.

 

2a.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning drager omsorg for, at der ved alle ydre grænser pågår en konstant og ensartet efterlevelse af EU-retten, herunder den etablerede EU-ret inden for grundlæggende rettigheder.

3.  De nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, udformer deres nationale strategier for integreret grænseforvaltning. Disse strategier skal være kohærente med den strategi, der er omhandlet i stk. 2.

3.  De nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, udformer deres nationale strategier for integreret grænseforvaltning. Disse strategier skal være kohærente med den strategi, der er omhandlet i stk. 1a og 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Integreret europæisk grænseforvaltning skal bestå af følgende:

Integreret europæisk grænseforvaltning skal bestå af følgende:

a)  grænsekontrol, herunder foranstaltninger vedrørende forebyggelse, opdagelse og efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet, når det er relevant

a)  grænsekontrol, som kan omfatte foranstaltninger til befordring af legitim grænsepassage og foranstaltninger vedrørende forebyggelse og opdagelse af strafbar menneskesmugling, menneskehandel og terrorisme, når det er relevant

 

aa)  eftersøgnings- og redningsoperationer for personer i havsnød, jf. forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten

 

ab)  identifikation af, oplysning om grundlæggende informationer til og viderehenvisning af personer, der ankommer til de ydre grænser, og som har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse

b)  analyse af risiciene for den interne sikkerhed og analyse af de trusler, der kan påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser fungerer, eller sikkerheden ved disse

b)  analyse af risiciene for den interne sikkerhed og analyse af de trusler, der kan påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser fungerer, eller sikkerheden ved disse

c)  tværfagligt samarbejde mellem de nationale myndigheder i hver medlemsstat, som er ansvarlige for grænsekontrollen eller for andre opgaver, der udføres ved grænsen og

mellem de relevante EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer, herunder regelmæssig informationsudveksling via eksisterende redskaber til informationsudveksling, navnlig det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013

39

c)  tværfagligt samarbejde mellem de nationale myndigheder i hver medlemsstat, som er ansvarlige for grænsekontrollen eller for andre opgaver, der udføres ved grænsen og

mellem de relevante EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer, herunder regelmæssig informationsudveksling via eksisterende redskaber til informationsudveksling, navnlig det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013

39

d)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, med særlig fokus på nabolande og de tredjelande, der er blevet indkredset via risikoanalyser som værende oprindelses- og transitlande for irregulær indvandring

d)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, med særlig fokus på nabolande og de tredjelande, der er blevet indkredset via risikoanalyser som værende oprindelses- og transitlande for irregulær migration i samarbejde med medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten

e)  tekniske og operationelle foranstaltninger inden for området med fri bevægelighed, som vedrører grænsekontrol og har til formål at forhindre irregulær indvandring og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

e)  tekniske og operationelle foranstaltninger inden for området med fri bevægelighed, som vedrører grænsekontrol og har til formål at sikre bedre forvaltning af irregulær migration og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

f) tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold på medlemsstaternes område

f)  tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en tilbagesendelsesafgørelse udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF

g)  brug af den nyeste teknologi, herunder store informationssystemer

g)  brug af den nyeste teknologi, herunder store informationssystemer

h)  en kvalitetskontrolmekanisme, der skal sikre gennemførelsen af EU-retten på området grænseforvaltning.

h)  en kvalitetskontrolmekanisme, der skal sikre gennemførelsen af EU-retten på området grænseforvaltning.

_________

_________

39  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11).

39  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11).

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Det er den europæiske grænse- og kystvagt, der skal gennemføre den integrerede europæiske grænseforvaltning som et fælles ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver.

1.  Det er den europæiske grænse- og kystvagt, der skal gennemføre den integrerede europæiske grænseforvaltning som et fælles ansvar mellem agenturet og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører søgrænse-overvågningsoperationer og øvrige grænsekontrolopgaver. Ikke desto mindre bevarer medlemsstaterne det primære ansvar for forvaltningen af deres afsnit af den ydre grænse.

2.   Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning letter anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser ved at styrke, vurdere og koordinere medlemsstaternes indsats ved gennemførelsen af disse foranstaltninger og ved tilbagesendelser. Medlemsstaterne sikrer forvaltningen af deres del af de ydre grænser i deres egen interesse og i alle de medlemsstaters interesse, som har ophævet kontrollen ved de indre grænser, under fuld overholdelse af EU-retten og i overensstemmelse med den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i tæt samarbejde med agenturet.

2.  Agenturet letter anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser ved at styrke, vurdere og koordinere medlemsstaternes indsats ved gennemførelsen af disse foranstaltninger og ved tilbagesendelser. Medlemsstaterne sikrer forvaltningen af deres del af de ydre grænser i deres egen interesse og i alle de medlemsstaters interesse, som har ophævet kontrollen ved de indre grænser, under fuld overholdelse af EU-retten og i overensstemmelse med den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i tæt samarbejde med agenturet. Medlemsstaterne skal i egen og de øvrige medlemsstaters interesse også indlæse deres data i EU-databaserne og drage omsorg for, at disse data er nøjagtige, ajourførte og indhentet og indlæst på lovlig vis.

3.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er ansvarligt for forvaltningen af de ydre grænser i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning, navnlig når de nødvendige korrigerende foranstaltninger, som er baseret på en sårbarhedsvurdering, ikke træffes, eller i tilfælde af et uforholdsmæssigt stort migrationspres, som gør kontrollen med de ydre grænser så ineffektiv, at det risikerer at bringe den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i fare.

3.  Agenturet er ansvarligt for forvaltningen af de ydre grænser i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning, navnlig når de nødvendige korrigerende foranstaltninger, som er baseret på en sårbarhedsvurdering, ikke træffes, eller i tilfælde af et uforholdsmæssigt stort migrationspres, som gør kontrollen med de ydre grænser så ineffektiv, at det risikerer at bringe den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i fare.

 

3a.  Denne forordning tilsidesætter ikke Schengen-evalueringsmekanismen eller Kommissionens beføjelser, navnlig jf. artikel 258 i TEUF, til at sikre efterlevelse af EU-retten.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at sikre en sammenhængende integreret europæisk grænseforvaltning ved alle de ydre grænser letter agenturet anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, navnlig Schengengrænsekodeksen, der blev indført ved forordning (EF) nr. 562/2006, og gør den mere effektiv.

1.  For at sikre en sammenhængende integreret europæisk grænseforvaltning ved alle de ydre grænser letter agenturet anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, navnlig Schengengrænsekodeksen, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2016/399, og gør den mere effektiv. Den skal også bidrage til indkredsning, udvikling og udveksling af god praksis og fremme af EU's grænseforvaltningsret og -standarder.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Ansvarlighed

 

Agenturet er ansvarligt over for Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet udfører følgende opgaver for derved at bidrage til et højt og ensartet niveau for grænsekontrol og tilbagesendelser:

1.  Agenturet udfører følgende opgaver for derved at bidrage til et højt og ensartet niveau for grænsekontrol og tilbagesendelser:

a)  oprette et center for overvågning og risikoanalyse med kapacitet til at overvåge migrationsstrømme og foretage risikoanalyser for så vidt angår alle aspekter af integreret grænseforvaltning

a)  overvåge migrationsstrømme og foretage risikoanalyser for så vidt angår alle aspekter af integreret grænseforvaltning

b)  foretage sårbarhedsvurderinger, herunder vurderinger af medlemsstaternes kapacitet med hensyn til at håndtere trusler og pres ved de ydre grænser

b)  foretage sårbarhedsvurderinger, herunder vurderinger af medlemsstaternes kapacitet og beredskab med hensyn til at håndtere trusler og udfordringer ved de ydre grænser

 

ba)  sikre regelmæssig overvågning af forvaltningen af de ydre grænser ved hjælp af dets forbindelsesofficerer i medlemsstaterne

c)  bistand til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at koordinere og tilrettelægge fælles operationer, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs

c)  bistand til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at koordinere og tilrettelægge fælles operationer, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære bistand til medlemsstaterne i humanitære nødsituationer og redning til søs i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten

d)  bistand til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at iværksætte hurtige interventioner ved de ydre grænser i de medlemsstater, der er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs

d)  bistand til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser, ved at iværksætte hurtige interventioner ved de ydre grænser i de medlemsstater, der er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt store udfordringer, under hensyntagen til at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten

 

da)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstater og tredjelande i forbindelse med eftersøgning og redning af personer i havsnød, jf. forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten

e)  oprettelse og udsendelse af europæiske grænse- og kystvagthold, herunder en reserve til hurtige interventioner, som er beregnet til at blive udsendt under fælles operationer, og inden for rammerne af migrationsforvaltningsstøtteholdene

e)  oprettelse og udsendelse af europæiske grænse- og kystvagthold, herunder en udrykningsstyrke, som er beregnet til at blive udsendt under fælles operationer, og inden for rammerne af migrationsforvaltningsstøtteholdene

f)  oprettelse af en pulje af teknisk udstyr, der skal anvendes under fælles operationer, hurtige interventioner ved grænserne og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold samt i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser

f)  oprettelse af en pulje af teknisk udstyr, der skal anvendes under fælles operationer, hurtige interventioner ved grænserne og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold samt i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser

g)  udsendelse af europæiske grænse- og kystvagthold og teknisk udstyr til at yde bistand til screening, identifikation og optagelse af fingeraftryk inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene i hotspotområder

g)  udsendelse af europæiske grænse- og kystvagthold og teknisk udstyr til at yde bistand til screening, identifikation og optagelse af fingeraftryk og oprettelse af mekanismer til identifikation af, oplysning om grundlæggende informationer til og viderehenvisning af personer, der har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene i hotspotområder, i samarbejde med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og nationale myndigheder

h)  støtte til udviklingen af tekniske standarder for udstyr, især med henblik på det taktiske kommandoniveau, kontrol og kommunikation samt teknisk overvågning for at sikre interoperabilitet på EU-plan og nationalt plan

h)  støtte udviklingen af fælles tekniske standarder for udstyr, især til det taktiske kommandoniveau, kontrol og kommunikation samt teknisk overvågning for at sikre interoperabilitet på EU-plan og nationalt plan

i)  udsendelse af det nødvendige udstyr og personale fra reserven til hurtige interventioner med henblik på den praktiske gennemførelse af de hasteforanstaltninger, der skal træffes i en nødsituation ved de ydre grænser

i)  udsendelse af det nødvendige udstyr og personale fra udrykningsstyrken med henblik på den praktiske gennemførelse af de hasteforanstaltninger, der skal træffes i en nødsituation ved de ydre grænser

j)  bistand til medlemsstaterne i situationer, hvor der kræves øget teknisk og operationel bistand for at opfylde forpligtelsen til at sende tredjelandsstatsborgere på ulovligt ophold tilbage, herunder gennem koordinering eller tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

j)  bistand til medlemsstaterne i situationer, hvor der kræves øget teknisk og operationel bistand for at opfylde forpligtelsen til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en medlemsstats tilbagesendelsesafgørelse. jf. direktiv 2008/115/EF, herunder gennem koordinering eller tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer

 

ja)  støtte til medlemsstaterne ved omstændigheder, der fordrer øget teknisk og operationel bistand ved de ydre grænser i kampen mod organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme i samarbejde med Europol og Eurojust

k)  oprettelse af en reserve af observatører og ledsagere ved tvangsmæssige tilbagesendelser og tilbagesendelsesspecialister

k)  oprettelse af en reserve af observatører og ledsagere ved tvangsmæssige tilbagesendelser og tilbagesendelsesspecialister

l)  oprettelse og udsendelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser under tilbagesendelsesoperationer

l)  oprettelse og udsendelse af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser under tilbagesendelsesoperationer

m)  bistand til medlemsstaterne til uddannelse af nationale grænsevagter og eksperter i tilbagesendelse, herunder fastlæggelse af fælles uddannelsesstandarder

m)  bistand til medlemsstaterne til uddannelse af nationale grænsevagter og eksperter i tilbagesendelse, herunder fastlæggelse af fælles uddannelsesstandarder

n)  deltagelse i udvikling og forvaltning af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for kontrollen og overvågningen af de ydre grænser, herunder anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi såsom fjernstyrede luftfartøjssystemer, og udvikling af pilotprojekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af forordningen

n)  overvåge og deltage i udvikling og forvaltning af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for kontrollen og overvågningen af de ydre grænser og udvikling af pilotprojekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af forordningen

o)  udvikle og drive informationssystemer, der gør det muligt at foretage hurtig og pålidelig udveksling af oplysninger om risici, der er ved at opstå i forbindelse med forvaltningen af de ydre grænser, irregulær indvandring og tilbagesendelse, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og Rådets rammeafgørelse 2008/977/JHA og i tæt samarbejde med Kommissionen, EU's agenturer, organer og kontorer samt det europæiske migrationsnetværk, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2008/381/EF

o)  udvikle og drive informationssystemer, der gør det muligt at foretage hurtig og pålidelig udveksling af oplysninger om risici, der er ved at opstå i forbindelse med forvaltningen af de ydre grænser, irregulær migration og tilbagesendelse, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og Rådets rammeafgørelse 2008/977/JHA og i tæt samarbejde med Kommissionen, EU's agenturer, organer og kontorer samt det europæiske migrationsnetværk, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2008/381/EF

p)  den nødvendige bistand til udvikling og drift af et europæisk grænseovervågningssystem og efter omstændighederne til udvikling af et fælles miljø til udveksling af oplysninger, herunder interoperabilitet mellem systemerne, især gennem udvikling, ajourføring og koordinering af Eurosur-rammen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013

p)  den nødvendige bistand til udvikling og drift af et europæisk grænseovervågningssystem og efter omstændighederne til udvikling af et fælles miljø til udveksling af oplysninger, herunder interoperabilitet mellem systemerne, især gennem udvikling, ajourføring og koordinering af Eurosur-rammen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013

 

pa)  indføre og fremme de højeste standarder for grænseforvaltning, hvor der tages hensyn til gennemsigtighed og offentlig kontrol og sikres efterlevelse, beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

q)  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, information, udstyr og uddannelse og at koordinere operationer med flere formål

q)  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, inden for rammerne af deres respektive mandater, for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, information, udstyr og uddannelse og at koordinere operationer med flere formål

r)  bistand til medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af deres operative samarbejde om forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse.

r)  bistand til medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af deres tekniske og operative samarbejde om forhold omfattet af deres aktiviteter og i det omfang, der er nødvendigt for løsningen af dets opgaver

 

ra)  bistå med at dele informationer, udstyr og alle andre kapaciteter fra EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, hvis deres støtte er nødvendig for at kunne udføre særlige opgaver såsom, men ikke begrænset til eftersøgning og redning.

2.  Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, herunder militære operationer med henblik på retshåndhævelse og på området tilbagesendelse, hvis et sådant samarbejde er foreneligt med agenturets opgaver. Medlemsstaterne undlader enhver foranstaltning, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål.

2.  Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater, hvis et sådant samarbejde er foreneligt med agenturets opgaver. Medlemsstaterne undlader enhver foranstaltning, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål.

Medlemsstaterne rapporterer til agenturet om det operationelle samarbejde med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Agenturets administrerende direktør ("den administrerende direktør") informerer agenturets bestyrelse ("bestyrelsen") regelmæssigt og mindst en gang om året om disse forhold.

Medlemsstaterne rapporterer til agenturet om det operationelle samarbejde med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Agenturets administrerende direktør ("den administrerende direktør") informerer agenturets bestyrelse ("bestyrelsen") regelmæssigt og mindst en gang om året om disse forhold.

3.  Agenturet kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ på de områder, der er omfattet af dets mandat. Sådanne kommunikationsaktiviteter må ikke gribe ind i de opgaver, der er nævnt i stk. 1, og skal gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

3.  Agenturet deltager i kommunikationsaktiviteter på de områder, der er omfattet af dets mandat. Det giver offentligheden nøjagtige og detaljerede oplysninger om sine aktiviteter. Sådanne kommunikationsaktiviteter må ikke gribe ind i de opgaver, der er nævnt i stk. 1, navnlig ved at afsløre operationelle oplysninger, som, hvis de blev offentliggjort, ville kunne hindre en vellykket gennemførelse af operationerne. Kommunikationsaktiviteterne skal gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, har pligt til at samarbejde i god tro og pligt til at udveksle oplysninger.

Agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen og tilbagesendelserne, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, har pligt til at samarbejde i god tro og pligt til at udveksle oplysninger.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, sender rettidigt og på korrekt vis agenturet alle de oplysninger, der er nødvendige, for at agenturet kan udføre de opgaver, denne forordning pålægger det, bl.a. agenturets opgave med at overvåge migrationsstrømmene til og internt i Unionen, foretage risikoanalyser og gennemføre sårbarhedsvurderinger.

De nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, sender i henhold til artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union rettidigt og på korrekt vis agenturet alle de oplysninger, der er nødvendige, for at agenturet kan udføre de opgaver, denne forordning pålægger det, bl.a. agenturets opgave med at overvåge migrationsstrømmene til og internt i Unionen, foretage risikoanalyser jf. artikel 10 i denne forordning, og gennemføre sårbarhedsvurderinger, jf. artikel 12 i denne forordning.

 

Hvis agenturet ikke får disse oplysninger rettidigt og på korrekt vis, tages dette forhold i betragtning i sårbarhedsvurderingen, medmindre der gives behørigt begrundede årsager til at tilbageholde disse data.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter et overvågnings- og risikoanalysecenter, der kan overvåge migrationsstrømmene til og internt i Unionen. Med henblik herpå udvikler agenturet en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne.

1.  Agenturet overvåger migrationsstrømmene til og internt i Unionen og opstiller prognoser for situationen, tendenser og andre mulige udfordringer ved Unionens eksterne grænse. Med henblik herpå udvikler agenturet en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne og foretager sårbarhedsvurderingen i overensstemmelse med artikel 12.

2.  Agenturet udarbejder både generelle og specifikke risikoanalyser, der fremlægges for Rådet og Kommissionen.

2.  Agenturet udarbejder både generelle og specifikke risikoanalyser, der fremlægges for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Disse risikoanalyser gennemføres i fornødent omfang i samarbejde med andre relevante EU-agenturer, såsom EASO og Europol.

3.  Den risikoanalyse, som agenturet skal foretage, skal dække alle aspekter, der er relevante for en integreret europæisk grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskehandel og terrorisme, samt situationen i tilgrænsende tredjelande med henblik på udvikling af en varslingsmekanisme, som analyserer migrationsstrømmene mod Unionen.

3.  Den risikoanalyse, som agenturet skal foretage, skal dække alle aspekter, der er relevante for en integreret europæisk grænseforvaltning, med henblik på udvikling af en varslingsmekanisme.

4.   Medlemsstaterne sender agenturet alle nødvendige oplysninger vedrørende situationen, tendenser og mulige trusler ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Medlemsstaterne sender regelmæssigt eller på agenturets anmodning alle relevante oplysninger såsom statistiske og operationelle oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, samt oplysninger og efterretninger fra analyselaget i det nationale situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013, til agenturet.

4.  Medlemsstaterne sender agenturet alle nødvendige oplysninger vedrørende situationen, tendenser og mulige trusler ved de ydre grænser og på området tilbagesendelse. Medlemsstaterne sender regelmæssigt eller på agenturets anmodning alle relevante oplysninger såsom statistiske og operationelle oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af Schengenreglerne, samt oplysninger og efterretninger fra analyselaget i det nationale situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013, til agenturet.

5.  Resultaterne af risikoanalysen forelægges tilsynsrådet og bestyrelsen.

5.  Resultaterne af risikoanalysen forelægges det rådgivende udvalg og bestyrelsen.

6.  Medlemsstaterne tager hensyn til resultaterne af risikoanalysen, når de planlægger deres operationer og aktiviteter ved de ydre grænser samt deres aktiviteter vedrørende tilbagesendelse.

6.  Medlemsstaterne tager hensyn til resultaterne af risikoanalysen, når de planlægger deres operationer og aktiviteter ved den ydre grænse samt deres aktiviteter vedrørende tilbagesendelse.

7.  Agenturet indarbejder resultaterne af den fælles integrerede risikoanalysemodel ved udformningen af de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer for grænsevagter og andet personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse.

7.  Agenturet indarbejder resultaterne af den fælles integrerede risikoanalysemodel ved udformningen af de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer for grænsevagter og andet involveret personale.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet sikrer en regelmæssig overvågning af forvaltningen af de ydre grænser ved hjælp af dets forbindelsesofficerer i medlemsstaterne.

1.  Agenturet sikrer en regelmæssig overvågning af forvaltningen af de ydre grænser ved hjælp af dets forbindelsesofficerer i alle medlemsstaterne.

2.  Den administrerende direktør udpeger eksperter blandt agenturets medarbejdere, som udsendes som forbindelsesofficerer. Den administrerende direktør beslutter på grundlag af en risikoanalyse og i samråd med bestyrelsen, hvordan udsendelsen skal ske, hvilken medlemsstat en forbindelsesofficer kan udsendes til, og hvor lang tid udsendelsen skal vare. Den administrerende direktør informerer den berørte medlemsstat om udpegelsen og fastsætter sammen med medlemsstaten det sted, hvortil udsendelsen skal ske.

2.  Den administrerende direktør udpeger eksperter blandt agenturets medarbejdere, som udsendes som forbindelsesofficerer. Den administrerende direktør beslutter på grundlag af en risikoanalyse og i samråd med bestyrelsen, hvordan udsendelsen skal ske. Den administrerende direktør informerer den berørte medlemsstat om udpegelsen og fastsætter sammen med medlemsstaten det sted, hvortil udsendelsen skal ske.

3.  Forbindelsesofficerer handler på agenturets vegne og har til opgave at fremme samarbejdet og dialogen mellem agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver. Forbindelsesofficererne har navnlig til opgave:

3.  Forbindelsesofficerer handler på agenturets vegne og har til opgave at fremme samarbejdet og dialogen mellem agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver. Forbindelsesofficererne har navnlig til opgave:

a)   at fungere som forbindelsesled mellem agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver

a)  at fungere som forbindelsesled mellem agenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver

 

aa)  at støtte indsamlingen af de oplysninger, der er nødvendige, for at agenturet kan overvåge irregulær migration og foretage risikoanalyser som omhandlet i artikel 10

b)   at støtte indsamlingen af de oplysninger, der er nødvendige, for at agenturet kan foretage den sårbarhedsvurdering, der er omhandlet i artikel 12

b)  at støtte indsamlingen af de oplysninger, der er nødvendige, for at agenturet kan foretage den sårbarhedsvurdering, der er omhandlet i artikel 12

c)   at overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer ved de grænseafsnit, der er tildelt et højt begivenhedslag, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013

c)  at overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer ved de grænseafsnit, der er tildelt et højt begivenhedslag, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013

 

ca)  at observere og fremme anvendelsen af den etablerede EU-ret vedrørende forvaltning af de ydre grænser, herunder hvad angår efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og international beskyttelse

d)   at bistå medlemsstaterne med at udarbejde deres beredskabsplaner

d)  at bistå medlemsstaterne med at udarbejde deres beredskabsplaner

 

da)  at lette kommunikationen mellem medlemsstaten og agenturet, dele relevante oplysninger fra agenturet med medlemsstaten, inklusive oplysninger om igangværende operationer

e)   regelmæssigt at rapportere til den administrerende direktør om situationen ved den ydre grænse og den pågældende medlemsstats kapacitet til effektivt at håndtere situationen ved de ydre grænser

e)  regelmæssigt at rapportere til den administrerende direktør om situationen ved den ydre grænse og den pågældende medlemsstats kapacitet til effektivt at håndtere situationen ved de ydre grænser

f)   at overvåge de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, jf. artikel 18.

f)  at overvåge de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, jf. artikel 18.

4.  Med henblik på stk. 3 skal forbindelsesofficerer bl.a.:

4.  Med henblik på stk. 3 skal forbindelsesofficerer bl.a.:

a)   have ubegrænset adgang til det nationale koordinationscenter og det nationale situationsbillede, der udarbejdes i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013

a)  have adgang til det nationale koordinationscenter og det nationale situationsbillede, der udarbejdes i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013

b)   have adgang til de nationale og europæiske informationssystemer, der er til rådighed i det nationale koordinationscenter, på betingelse af at de pågældende overholder de nationale og EU's sikkerheds- og databeskyttelsesregler

b)  i fornødent omfang have adgang til de europæiske informationssystemer, der er til rådighed i det nationale koordinationscenter, på betingelse af at de pågældende overholder de nationale og EU's sikkerheds- og databeskyttelsesregler

c)   holde regelmæssig kontakt med de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, samtidig med at de holder lederen af det nationale koordinationscenter orienteret.

c)  holde regelmæssig kontakt med de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagterne, i det omfang de udfører grænsekontrolopgaver, samtidig med at de holder lederen af det nationale koordinationscenter orienteret.

5.  Forbindelsesofficerens rapport skal indgå som en del af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 12.

5.  Forbindelsesofficerens rapport skal indgå som en del af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 12. Rapporten skal sendes til den berørte medlemsstat.

6.  Forbindelsesofficererne tager ved udførelsen af deres opgaver kun imod instrukser fra agenturet.

6.  Forbindelsesofficererne tager ved udførelsen af deres opgaver kun imod instrukser fra agenturet.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet vurderer medlemsstaternes tekniske udstyr, systemer, kapacitet, ressourcer og beredskabsplaner, hvad angår grænsekontrol. Vurderingen skal baseres på oplysninger fra medlemsstaterne og forbindelsesofficeren, oplysninger fra Eurosur, bl.a. de begivenhedslag, der er tildelt forskellige afsnit af de ydre land- og søgrænser i hver medlemsstat, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013, og agenturets rapporter om og evalueringer af fælles operationer, pilotprojekter, hurtige grænseinterventioner og andre aktiviteter.

1.  Agenturet overvåger som forholdsregel til supplering af Schengen-evalueringsmekanismen løbende medlemsstaternes beredskab og beredskabsplaner, hvad angår grænsekontrol

 

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at sætte agenturet i stand til at vurdere medlemsstaternes kapacitet og beredskab med henblik på kommende udfordringer, bl.a. nuværende og fremtidige trusler og nuværende og fremtidigt pres ved de ydre grænser, hvad angår navnlig de medlemsstater, der står over for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, afdække de mulige umiddelbare konsekvenser ved de ydre grænser og efterfølgende konsekvenser for Schengenområdets funktionsevne, og vurdere deres kapacitet til at bidrage til den udrykningsstyrke, der er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

 

De elementer, der underkastes overvågning, omfatter evnen til med humanitær omsorg og under nøje efterlevelse af de grundlæggende rettigheder at håndtere et potentielt stort antal ankomne personer, hvoraf mange kan have brug for international beskyttelse, samt rådigheden af teknisk udstyr, systemer, kapaciteter, ressourcer, infrastruktur og tilstrækkeligt kyndigt og uddannet mandskab i fornødent antal.

 

På grundlag af den risikoanalyse, der foretages i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, fremlægger den administrerende direktør for bestyrelsen et forslag til afgørelse, der opstiller de objektive kriterier, ud fra hvilke agenturet skal foretage sårbarhedsvurderinger. Bestyrelsen træffer beslutning om kriterierne på grundlag af dette forslag.

 

1a.  Sårbarhedsvurderingen skal baseres på oplysninger fra medlemsstaten og forbindelsesofficeren, på oplysninger fra Eurosur, navnlig de begivenhedslag, der er tildelt forskellige afsnit af de ydre land- og søgrænser i hver medlemsstat, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013, og på agenturets rapporter om og evalueringer af fælles operationer, pilotprojekter, hasteinterventioner ved grænser og andre aktiviteter.

2.  Medlemsstaterne fremlægger på agenturets anmodning oplysninger om det tekniske udstyr, det personale og de finansielle ressourcer, der er til rådighed på nationalt plan til grænsekontrol, og de fremlægger deres beredskabsplaner.

2.  Medlemsstaterne fremlægger på agenturets anmodning oplysninger om det tekniske udstyr, det personale, de finansielle ressourcer og de elementer, der er omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, der er til rådighed på nationalt plan til grænsekontrol, og de fremlægger deres beredskabsplaner.

3.  Formålet med sårbarhedsvurderingen er, at agenturet vurderer medlemsstaternes kapacitet og beredskab med henblik på kommende udfordringer, bl.a. nuværende og fremtidige trusler og nuværende og fremtidigt pres ved de ydre grænser, hvad angår navnlig de medlemsstater, der står over for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, afdækker de mulige umiddelbare konsekvenser ved de ydre grænser og efterfølgende konsekvenser for den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, og vurderer deres kapacitet til at bidrage til den reserve til hurtige interventioner, der er omhandlet i artikel 19, stk. 5. Denne vurdering berører ikke Schengenevalueringsmekanismen.

 

4.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen forelægges tilsynsrådet, som rådgiver den administrerende direktør om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe på grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen.

4.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen forelægges det rådgivende udvalg, som rådgiver den administrerende direktør om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe på grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen.

5.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om, hvilke nødvendige korrigerende foranstaltninger den berørte medlemsstat skal træffe, bl.a. ved brug af Unionens finansielle instrumenter. Den administrerende direktørs afgørelse er bindende for medlemsstaterne, og der fastsættes heri en frist for gennemførelsen af foranstaltningerne.

5.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om, hvilke nødvendige korrigerende foranstaltninger den berørte medlemsstat skal træffe, bl.a. ved brug af Unionens finansielle instrumenter. Den administrerende direktørs afgørelse er bindende for medlemsstaterne, og der fastsættes heri en frist for gennemførelsen af foranstaltningerne.

6.   Hvis en medlemsstat ikke vedtager de nødvendige korrigerende foranstaltninger inden for fristen, henviser den administrerende direktør sagen til bestyrelsen og informerer Kommissionen. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke nødvendige korrigerende foranstaltninger den berørte medlemsstat skal træffe, bl.a. fristen herfor. Hvis medlemsstaten ikke træffer foranstaltningerne inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen, kan Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger, jf. artikel 18.

6.  Hvis en medlemsstat ikke vedtager de nødvendige korrigerende foranstaltninger inden for fristen, underretter den administrerende direktør bestyrelsen og Kommissionen. Kommissionen kan træffe yderligere foranstaltninger, jf. artikel 18.

 

6a.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen fremsendes regelmæssigt og mindst hver sjette måned til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser. Agenturet gennemfører også foranstaltninger som omhandlet i artikel 18.

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser. Agenturet gennemfører også foranstaltninger som omhandlet i artikel 18.

2.   Agenturet tilrettelægger en passende teknisk og operationel bistand til værtsmedlemsstaten, og det kan træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

2.  Agenturet tilrettelægger en passende teknisk og operationel bistand til værtsmedlemsstaten, og det kan, idet det optræder i overensstemmelse med den relevante EU-ret og folkeretten, herunder princippet om non-refoulement, træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)   koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold

a)  koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold

b)   tilrettelægge hurtige grænseinterventioner og udsende europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner og om nødvendigt supplerende europæiske grænse- og kystvagthold

b)  tilrettelægge hurtige grænseinterventioner og udsende europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken og om nødvendigt supplerende europæiske grænse- og kystvagthold

c)   koordinerer aktiviteterne for en eller flere medlemsstater og tredjelande ved de ydre grænser, herunder fælles operationer med tilgrænsende tredjelande

c)  koordinerer aktiviteterne for en eller flere medlemsstater og tredjelande ved de ydre grænser, herunder fælles operationer med tilgrænsende tredjelande

d)   udsender europæiske grænse- og kystvagthold inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder

d)  udsender europæiske grænse- og kystvagthold inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder

 

da)  yde teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne og tredjelande i forbindelse med eftersøgning og redning af personer i havsnød i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 656/2014 og folkeretten

e)   udsende sine egne eksperter samt medlemmer af de hold, medlemsstaterne har udstationeret i agenturet, for at støtte de involverede medlemsstaters kompetente myndigheder i et passende tidsrum

e)  udsende sine egne eksperter samt medlemmer af de hold, medlemsstaterne har udstationeret i agenturet, for at støtte de involverede medlemsstaters kompetente myndigheder i et passende tidsrum

f)   indsætte teknisk udstyr.

f)  indsætte teknisk udstyr.

3.   Agenturet finansierer eller medfinansierer de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, i overensstemmelse med de finansielle regler, der gælder for agenturet.

3.  Agenturet finansierer eller medfinansierer de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, over sit budget og via kontrakter i overensstemmelse med de finansielle regler, der gælder for agenturet.

 

3a.  Hvis der opstår et øget finansielt behov på grund af en situation ved de ydre grænser, skal agenturet hurtigst muligt underrette Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Iværksættelse af fælles operationer og hurtige grænseinterventioner ved de ydre grænser

Iværksættelse af fælles operationer ved de ydre grænser

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om at iværksætte fælles operationer for at klare kommende udfordringer, herunder nuværende og fremtidige trusler ved de ydre grænser som følge af irregulær indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet eller yde øget teknisk og operationel bistand, når de opfylder deres forpligtelser, hvad angår kontrol af de ydre grænser.

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om at iværksætte fælles operationer for at klare kommende udfordringer, herunder irregulær migration, nuværende og fremtidige trusler ved de ydre grænser eller grænseoverskridende kriminalitet såsom kriminel menneskesmugling, menneskehandel og terrorisme eller yde øget teknisk og operationel bistand, når de opfylder deres forpligtelser, hvad angår kontrol af de ydre grænser.

2.  Efter anmodning fra en medlemsstat, der står i en situation med et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, specielt når der til steder ved de ydre grænser ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse ulovligt på medlemsstatens område, kan agenturet gennemføre en hurtig grænseintervention i et begrænset tidsrum på værtsmedlemsstatens område.

 

3.  Den administrerende direktør evaluerer, godkender og koordinerer medlemsstaternes forslag til fælles operationer. Forud for fælles operationer og hurtige grænseinterventioner skal der foretages en grundig, pålidelig og ajourført risikoanalyse, som sætter agenturet i stand til at foretage en prioritering af de foreslåede fælles operationer og hurtige grænseinterventioner, idet der tages hensyn til begivenhedslaget ved de pågældende afsnit af den ydre grænse, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013, og de disponible ressourcer.

3.  Den administrerende direktør evaluerer, godkender og koordinerer medlemsstaternes forslag til fælles operationer. Forud for fælles operationer og skal der foretages en grundig, pålidelig og ajourført risikoanalyse, som sætter agenturet i stand til at foretage en prioritering af de foreslåede fælles operationer, idet der tages hensyn til begivenhedslaget ved de pågældende afsnit af den ydre grænse, jf. forordning (EU) nr. 1052/2013, og de disponible ressourcer.

4.  Efter råd fra tilsynsrådet på grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen og under hensyntagen til agenturets risikoanalyse og analyselaget i det europæiske situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013, henstiller den administrerende direktør til de berørte medlemsstater, at de iværksætter fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner. Agenturet stiller sit tekniske udstyr til rådighed for værtsmedlemsstaten eller de deltagende medlemsstater.

4.  Efter råd fra det rådgivende udvalg på grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen og under hensyntagen til agenturets risikoanalyse og analyselaget i det europæiske situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013, henstiller den administrerende direktør til de berørte medlemsstater, at de iværksætter fælles operationer. Agenturet stiller sit tekniske udstyr til rådighed for værtsmedlemsstaten eller de deltagende medlemsstater.

5.  Målene for en fælles operation eller en hurtig grænseintervention kan nås som en del af en operation med flere formål, som kan involvere redning af nødstedte personer på havet eller andre kystvagtopgaver, bekæmpelse af smugling af migranter eller menneskesmugling, operationer til kontrol med narkotikasmugling og migrationsstyring, herunder identifikation, registrering, debriefing og tilbagesendelse.

5.  Målene for en fælles operation kan nås som en del af en operation med flere formål, som kan involvere redning af nødstedte personer på havet eller andre kystvagtopgaver, bekæmpelse af kriminel smugling af personer eller menneskehandel, operationer til kontrol med narkotikasmugling i samarbejde med Europol og migrationsstyring, herunder identifikation, registrering, debriefing og tilbagesendelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)   en beskrivelse af opgaver og særlige instrukser for de europæiske grænse- og kystvagthold, herunder om tilladte søgninger i databaser og tilladte tjenestevåben samt tilladt ammunition og udstyr i værtsmedlemsstaten

d)  en beskrivelse af opgaver, ansvarsområder og særlige instrukser for de europæiske grænse- og kystvagthold, herunder om tilladte søgninger i databaser og tilladte tjenestevåben samt tilladt ammunition og udstyr i værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  en beskrivelse af den fælles operations implikationer for de grundlæggende rettigheder og dens risici

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)   en rapporterings- og evalueringsordning med benchmarks for evalueringsrapporten og en frist for indgivelse af den endelige evalueringsrapport

i)  en rapporterings- og evalueringsordning med benchmarks for evalueringsrapporten, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, og en frist for indgivelse af den endelige evalueringsrapport, inklusive beskyttelsen af grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Efter anmodning fra en medlemsstat, der står i en situation med et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, specielt når der til steder ved de ydre grænser ankommer et stort antal tredjelandsstatsborgere, som forsøger at indrejse irregulært på medlemsstatens område, kan agenturet gennemføre en hurtig grænseintervention i et begrænset tidsrum på værtsmedlemsstatens område.

1.  En medlemsstats anmodning om iværksættelse af en hurtig grænseintervention skal indeholde en beskrivelse af situationen, mulige mål og forudsete behov. Den administrerende direktør kan om nødvendigt straks sende eksperter fra agenturet, som skal vurdere situationen ved den pågældende medlemsstats ydre grænser.

1.  En medlemsstats anmodning om iværksættelse af en hurtig grænseintervention skal indeholde en beskrivelse af situationen, mulige mål og forudsete behov. Den administrerende direktør kan om nødvendigt straks sende eksperter fra agenturet, som skal vurdere situationen ved den pågældende medlemsstats ydre grænser.

2.  Den administrerende direktør informerer straks bestyrelsen om en anmodning fra en medlemsstat om at iværksætte en hurtig grænseintervention.

2.  Den administrerende direktør informerer straks bestyrelsen om en anmodning fra en medlemsstat om at iværksætte en hurtig grænseintervention.

3.  Når den administrerende direktør træffer afgørelse om en medlemsstats anmodning, tager den pågældende hensyn til resultaterne af agenturets risikoanalyser og analyselaget i det europæiske situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013 samt resultatet af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 12, og alle andre relevante oplysninger fra den pågældende medlemsstat eller en anden medlemsstat.

3.  Når den administrerende direktør træffer afgørelse om en medlemsstats anmodning, tager den pågældende hensyn til resultaterne af agenturets risikoanalyser og analyselaget i det europæiske situationsbillede, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013 samt resultatet af sårbarhedsvurderingen, jf. artikel 12, og alle andre relevante oplysninger fra den pågældende medlemsstat eller en anden medlemsstat.

4.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om en anmodning om at iværksætte en hurtig grænseintervention inden to dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Den administrerende direktør underretter samtidigt skriftligt den anmodende medlemsstat og bestyrelsen herom. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om de vigtigste grunde, som den er baseret på.

4.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om en anmodning om at iværksætte en hurtig grænseintervention inden to dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Den administrerende direktør underretter samtidigt skriftligt den anmodende medlemsstat og bestyrelsen herom. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om de vigtigste grunde, som den er baseret på.

5.  Hvis den administrerende direktør beslutter at iværksætte en hurtig grænseintervention, udsender den pågældende europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, og beslutter, om der skal udsendes øjeblikke forstærkning fra et eller flere europæiske grænse- og kystvagthold, jf. artikel 19, stk. 6.

5.  Hvis den administrerende direktør beslutter at iværksætte en hurtig grænseintervention, udsender den pågældende europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken, jf. artikel 19, stk. 5, og beslutter, om der skal udsendes øjeblikke forstærkning fra et eller flere europæiske grænse- og kystvagthold, jf. artikel 19, stk. 6.

6.  Den administrerende direktør udarbejder sammen med værtsmedlemsstaten straks og under alle omstændigheder senest tre arbejdsdage efter datoen for afgørelsen en operationel plan, jf. artikel 15, stk. 3.

6.  Den administrerende direktør udarbejder sammen med værtsmedlemsstaten straks og under alle omstændigheder senest tre arbejdsdage efter datoen for afgørelsen en operationel plan, jf. artikel 15, stk. 3.

7.  Når der er opnået enighed om den operationelle plan, anmoder den administrerende direktør medlemsstaterne om straks at udsende de grænsevagter, der indgår som en del af reserven til hurtige interventioner. Den administrerende direktør angiver profil og antal for de grænsevagter, der kræves fra hver medlemsstat, blandt dem, der indgår i den eksisterende reserve til hurtig intervention.

7.  Når der er opnået enighed om den operationelle plan, anmoder den administrerende direktør medlemsstaterne om straks at udsende de grænsevagter, der indgår som en del af udrykningsstyrken. Den administrerende direktør angiver profil og antal for de grænsevagter, der kræves fra hver medlemsstat, blandt dem, der indgår i den eksisterende udrykningsstyrke.

8.  For om nødvendigt at sikre øjeblikkelig forstærkning fra de europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner informerer den administrerende direktør parallelt hermed medlemsstaterne om det supplerende antal grænsevagter og deres profiler, der anmodes om bliver udsendt. Disse oplysninger gives skriftligt til de nationale kontaktpunkter og indeholder den dato, hvor udsendelsen skal ske. Der fremsendes også en kopi af den operationelle plan til dem.

8.  For om nødvendigt at sikre øjeblikkelig forstærkning fra de europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken informerer den administrerende direktør parallelt hermed medlemsstaterne om det supplerende antal grænsevagter og deres profiler, der anmodes om bliver udsendt. Disse oplysninger gives skriftligt til de nationale kontaktpunkter og indeholder den dato, hvor udsendelsen skal ske. Der fremsendes også en kopi af den operationelle plan til dem.

9.  Hvis den administrerende direktør er fraværende eller forhindret, træffes afgørelserne om udsendelse af reserven til hurtige interventioner og udsendelse af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold af den viceadministrerende direktør.

9.  Hvis den administrerende direktør er fraværende eller forhindret, træffes afgørelserne om udsendelse af udrykningsstyrken og udsendelse af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold af den viceadministrerende direktør.

10.  Medlemsstaterne sikrer, at de grænsevagter, der er udpeget til reserven til hurtige interventioner, straks og uden undtagelse stilles til rådighed for agenturet. Medlemsstaterne stiller også på agenturets anmodning supplerende grænsevagter til rådighed til udsendelse i europæiske grænse- og kystvagthold, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver.

10.  Medlemsstaterne sikrer, at de grænsevagter, der er udpeget til udrykningsstyrken, straks og uden undtagelse stilles til rådighed for agenturet for at garantere komplet indsættelse inden for tre arbejdsdage efter den dato, hvor operationsplanen er blevet fastlagt. Medlemsstaterne stiller også på agenturets anmodning supplerende grænsevagter til rådighed til udsendelse i europæiske grænse- og kystvagthold, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver.

11.  Udsendelsen af reserven til hurtige interventioner finder sted senest tre arbejdsdage efter den dato, hvor den administrerende direktør og den anmodende medlemsstat enes om den operationelle plan. Udsendelse af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold finder om nødvendigt sted inden fem arbejdsdage efter udsendelse af reserven til hurtige interventioner.

11.  Udsendelsen af udrykningsstyrken finder sted senest tre arbejdsdage efter den dato, hvor den administrerende direktør og den anmodende medlemsstat enes om den operationelle plan. Udsendelse af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold finder om nødvendigt sted inden fem arbejdsdage efter udsendelse af udrykningsstyrken.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres i særlige hotspotområder langs dens ydre grænser, som er karakteriseret ved en store blandede migrationsstrømme, kan den pågældende medlemsstat anmode om operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold. Den pågældende medlemsstat indgiver en anmodning om forstærkning og en behovsvurdering til agenturet og andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Asylstøttekontor.

1.  Hvis en medlemsstat står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres i særlige hotspotområder langs dens ydre grænser, som er karakteriseret ved en store blandede migrationsstrømme, kan den pågældende medlemsstat anmode om operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold. Den pågældende medlemsstat indgiver en anmodning om forstærkning og en behovsvurdering til agenturet og andre relevante EU-agenturer, navnlig EASO.

2.  Den administrerende direktør vurderer i samarbejde med andre relevante EU-agenturer anmodningen om bistand fra en medlemsstat og dens behovsvurdering med henblik på at fastlægge en omfattende forstærkningspakke bestående af forskellige aktiviteter, der koordineres af de relevante EU-agenturer, og som skal aftales med den berørte medlemsstat.

2.  Den administrerende direktør vurderer i samarbejde med andre relevante EU-agenturer anmodningen om bistand fra en medlemsstat og dens behovsvurdering med henblik på at fastlægge en omfattende forstærkningspakke bestående af forskellige aktiviteter, der koordineres af de relevante EU-agenturer, og som skal aftales med den berørte medlemsstat.

 

2a.  Kommissionen er ansvarlig for samordningen af et øjeblikkeligt samarbejde mellem de forskellige agenturer og migrationsstyringsstøtteenheder.

3.  Den operationelle og tekniske forstærkning fra de europæiske grænse- og kystvagthold, de europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser og eksperter fra agenturets personale inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold kan omfatte:

3.  Den operationelle og tekniske forstærkning fra de europæiske grænse- og kystvagthold, de europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser og eksperter fra agenturets personale inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold kan omfatte:

a)  screening af tredjelandsstatsborgere ved ankomsten til de ydre grænser, herunder identifikation, registrering og debriefing af tredjelandsstatsborgerne og på medlemsstatens anmodning optagelse af tredjelandsstatsborgernes fingeraftryk

a)  tilsikre assistance til screening af tredjelandsstatsborgere ved ankomsten til de ydre grænser, herunder identifikation, registrering og debriefing af tredjelandsstatsborgerne og på medlemsstatens anmodning optagelse af tredjelandsstatsborgernes fingeraftryk under nøje efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og idet der informeres om formålet og resultatet af alle procedurer

b)   information til personer med et klart behov for international beskyttelse og asylansøgere eller potentielle asylansøgere, der kan omfordeles

 

 

ba)  henvisning af personer, som ønsker at ansøge om international beskyttelse, til asyleksperterne hos den pågældende medlemsstats myndigheder eller til EASO

c)   teknisk og operationel bistand på området tilbagesendelse, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer.

(c)  teknisk og operationel bistand på området tilbagesendelse, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer.

 

3a.  Migrationsstyringsstøttehold skal omfatte eksperter i børnebeskyttelse, menneskehandel, beskyttelse mod kønsbaseret forfølgelse og i grundlæggende rettigheder.

4.  Agenturet bistår Kommissionen med koordineringen af migrationsstyringsstøtteholdenes aktiviteter i samarbejde med andre relevante EU-agenturer.

4.  Agenturet bistår Kommissionen med koordineringen af migrationsstyringsstøtteholdenes aktiviteter i samarbejde med andre relevante EU-agenturer.

 

4a.  Agenturet sikrer i samarbejde med EASO, agenturet for grundlæggende rettigheder og andre relevante EU-agenturer og under samordning ved Kommissionen, at disse aktiviteter overholder det fælles europæiske asylsystem og grundlæggende rettigheder. Disse aktiviteter indbefatter at tilsikre nødly, hygiejniske forhold og faciliteter, som respekterer kvinders og børns behov i hotspotområderne.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat ikke træffer de nødvendige korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse medbestyrelsens afgørelse, jf. artikel 12, stk. 6, eller hvis der er et uforholdsmæssigt stort migrationspres ved den ydre grænse, som gør kontrollen ved de ydre grænser så ineffektiv, at det risikerer at bringe den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, i fare, kan Kommissionen efter høring af agenturet træffe afgørelse ved brug af en gennemførelsesretsakt, hvori de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre, fastsættes, og hvori det kræves, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 79, stk. 2.

1.  Hvis en medlemsstat ikke træffer de nødvendige korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, eller hvis der er et uforholdsmæssigt stort migrationspres ved den ydre grænse, som gør kontrollen ved de ydre grænser så ineffektiv, at det risikerer at bringe Schengenområdets funktionsevne som et område uden interne grænser i fare, kan Kommissionen efter høring af agenturet forelægge Rådet et forslag til en gennemførelsesafgørelse, hvori de foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre, fastsættes, og hvori det kræves, at den berørte medlemsstat samarbejder med agenturet om gennemførelsen af disse foranstaltninger. Denne gennemførelsesafgørelse vedtages af Rådet med kvalificeret flertal.

I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 79, stk. 5, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

 

 

Rådet træder sammen straks efter modtagelsen af Kommissionens forslag.

 

1a.  Hvis der opstår en situation, der kræver en øjeblikkelig indsats, skal Europa-Parlamentet straks underrettes og holdes underrettet om alle efterfølgende foranstaltninger og afgørelser, der træffes vedrørende situationen.

2.  Med henblik på stk. 1 sørger Kommissionen for, at agenturet træffer en eller flere af følgende foranstaltninger:

2.  Med henblik på stk. 1 sørger Kommissionen for, at agenturet træffer en eller flere af følgende foranstaltninger:

(a)   tilrettelægger og koordinerer hurtige grænseinterventioner og udsender europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner og om nødvendigt supplerende europæiske grænse- og kystvagthold

a)  tilrettelægger og koordinerer hurtige grænseinterventioner og udsender europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken og om nødvendigt supplerende europæiske grænse- og kystvagthold

b)   udsender europæiske grænse- og kystvagthold inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder

b)  udsender europæiske grænse- og kystvagthold inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold i hotspotområder

c)   koordinerer aktiviteterne for en eller flere medlemsstater og tredjelande ved de ydre grænser, herunder fælles operationer med tilgrænsende tredjelande

c)  koordinerer aktiviteterne for en eller flere medlemsstater og tredjelande ved de ydre grænser, herunder fælles operationer med tilgrænsende tredjelande

d)   indsætter teknisk udstyr.

d)  indsætter teknisk udstyr.

e)   tilrettelægger tilbagesendelsesoperationer.

e)  tilrettelægger tilbagesendelsesoperationer.

3.  Den administrerende direktør træffer inden to arbejdsdage efter datoen for Kommissionens vedtagelse af sin afgørelse og i samråd med tilsynsrådet afgørelse om de tiltag, der er nødvendige med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens afgørelse, herunder det tekniske udstyr og navn og profil for de grænsevagter og andet relevant personale, der er behov for at nå målene for denne afgørelse.

3.  Den administrerende direktør skal inden to arbejdsdage efter datoen for Rådets vedtagelse af sin afgørelse og i samråd med det rådgivende udvalg

 

a)  fastlægge de tiltag, der skal gøres med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er opstillet i Kommissionens beslutning, herunder om teknisk udstyr såvel som antal af og den faglige profil for de grænsevagter og andet relevant mandskab, der er nødvendige for at nå afgørelsens mål

 

b)  fremlægge et udkast til operationsplan for den pågældende medlemsstat.

4.  Parallelt hermed forelægger den administrerende direktør inden for de samme to arbejdsdage den berørte medlemsstat et udkast til en operationel plan. Den administrerende direktør og den berørte medlemsstat udarbejder den operationelle plan inden to arbejdsdage fra datoen for fremlæggelsen af udkastet.

4.  Den administrerende direktør og den berørte medlemsstat aftaler den operationelle plan inden to arbejdsdage fra datoen for fremlæggelsen af udkastet.

5.  Agenturet udsender straks og under alle omstændigheder inden tre arbejdsdage fra udarbejdelsen af den operationelle plan det nødvendige tekniske udstyr og personale fra reserven til hurtige interventioner, jf. artikel 19, stk. 5, med henblik på den praktiske gennemførelse af foranstaltningerne i Kommissionens afgørelse. Der udsendes yderligere teknisk udstyr og europæiske grænse- og kystvagthold i det omfang, det er nødvendigt i anden fase og under alle omstændigheder inden fem arbejdsdage fra udsendelsen af reserven til hurtige interventioner.

5.  Agenturet udsender straks og under alle omstændigheder inden tre arbejdsdage fra udarbejdelsen af den operationelle plan det nødvendige tekniske udstyr og personale fra udrykningsstyrken, jf. artikel 19, stk. 5, med henblik på den praktiske gennemførelse af foranstaltningerne i Rådets afgørelse. Der udsendes yderligere teknisk udstyr og europæiske grænse- og kystvagthold i det omfang, det er nødvendigt i anden fase og under alle omstændigheder inden fem arbejdsdage fra udsendelsen af udrykningsstyrken.

6.  Den berørte medlemsstat efterkommer Kommissionens afgørelse, og med henblik herpå samarbejder den straks med agenturet og tager de nødvendige skridt til gennemførelse af afgørelsen og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan, der er aftalt med den administrerende direktør.

6.  Den berørte medlemsstat efterkommer Rådets afgørelse, og med henblik herpå samarbejder den straks med agenturet og tager de nødvendige skridt til gennemførelse af afgørelsen og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan, der er aftalt med den administrerende direktør.

7.  Medlemsstaterne stiller grænsevagter og andet relevant personale til rådighed som fastsat af den administrerende direktør, jf. stk. 3. Medlemsstaterne kan ikke gøre den ekstraordinære situation gældende, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3 og 6.

7.  Medlemsstaterne stiller grænsevagter og andet relevant personale til rådighed som fastsat af den administrerende direktør, jf. stk. 3. Medlemsstaterne kan ikke gøre den ekstraordinære situation gældende, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3 og 6.

 

7a.  Kommissionen fører tilsyn med, at de foranstaltninger, der er fastlagt i Rådets afgørelse, gennemføres korrekt, og at agenturets og medlemsstaternes skridt med henblik herpå udføres for at sikre en kyndig EU-grænseforvaltning.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet udsender grænsevagter og andet relevant personale som medlemmer af de europæiske grænse- og kystvagthold til fælles operationer, hurtige grænseinterventioner og inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet kan også udsende eksperter fra sit eget personale.

1.  Agenturet udsender grænsevagter og andet relevant personale som medlemmer af de europæiske grænse- og kystvagthold til fælles operationer, hurtige grænseinterventioner og inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene. Agenturet kan også udsende eksperter fra sit eget personale.

2.  Efter forslag fra den administrerende direktør træffer bestyrelsen med absolut flertal af de stemmeberettigede medlemmer afgørelse om det samlede antal grænsevagter, der skal stilles til rådighed for de europæiske grænse- og kystvagthold, og om disses profiler. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af det samlede antal og profilerne. Medlemsstaterne bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold ved at udpege grænsevagter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje oprettet på grundlag af de forskellige profiler, der er opstillet.

2.  Efter forslag fra den administrerende direktør træffer bestyrelsen med absolut flertal af de stemmeberettigede medlemmer afgørelse om det samlede antal grænsevagter, der skal stilles til rådighed for de europæiske grænse- og kystvagthold, og om disses profiler. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af det samlede antal og profilerne. Medlemsstaterne bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold ved at udpege grænsevagter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje oprettet på grundlag af de forskellige profiler, der er opstillet.

3.  Medlemsstaternes bidrag, hvad angår deres grænsevagter til specifikke fælles operationer i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagter til rådighed med henblik på udsendelse efter anmodning fra agenturet, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver. En sådan anmodning indgives mindst 21 arbejdsdage før den planlagte udsendelse.

3.  Medlemsstaternes bidrag, hvad angår deres grænsevagter til specifikke fælles operationer i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagter til rådighed med henblik på udsendelse efter anmodning fra agenturet, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver. En sådan anmodning indgives mindst 21 arbejdsdage før den planlagte udsendelse. Hvis en medlemsstat påberåber sig en sådan usædvanlig situation, skal den give en detaljeret begrundelse og oplysninger om situationen i en skrivelse til agenturet, som skal indgå i den rapport, der er omhandlet i stk. 9.

4.  Hvad angår hurtige grænseinterventioner, træffer bestyrelsen efter forslag fra agenturets administrerende direktør afgørelse med tre fjerdedeles flertal om profilerne for og det minimumsantal grænsevagter, der skal stilles til rådighed til en reserve af europæiske grænse- og kystvagthold til hurtige interventioner. Samme procedure anvendes ved alle senere ændringer af grænsevagternes profiler og det samlede antal grænsevagter i reserven til hurtige interventioner. Medlemsstaterne bidrager til reserven til hurtige interventioner gennem udpegelse af grænsevagter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje af eksperter, der er oprettet i overensstemmelse med de forskellige profiler, der er defineret.

4.  Hvad angår hurtige grænseinterventioner, træffer bestyrelsen efter forslag fra agenturets administrerende direktør afgørelse med tre fjerdedeles flertal om profilerne for og det minimumsantal grænsevagter, der skal stilles til rådighed til en udrykningsstyrke af europæiske grænse- og kystvagthold. Samme procedure anvendes ved alle senere ændringer af grænsevagternes profiler og det samlede antal grænsevagter i udrykningsstyrken. Medlemsstaterne bidrager til udrykningsstyrke gennem udpegelse af grænsevagter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje af eksperter, der er oprettet i overensstemmelse med de forskellige profiler, der er defineret.

5.  Reserven til hurtige interventioner er et stående korps, der umiddelbart står til rådighed for agenturet, og som kan udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden tre arbejdsdage fra den dato, hvor den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten enes om den operationelle plan. Med henblik herpå stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal grænsevagter til rådighed for agenturet, der svarer til mindst 3 % af personalet i medlemsstater uden ydre land- eller søgrænser og 2 % af personalet i medlemsstater med ydre land- eller søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 500 grænsevagter, der svarer til de profiler, der er defineret i bestyrelsens afgørelse.

5.  Udrykningsstyrken er et stående korps, der umiddelbart står til rådighed for agenturet, og som kan udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden tre arbejdsdage fra den dato, hvor den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten enes om den operationelle plan. Med henblik herpå stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal grænsevagter til rådighed for agenturet, der svarer til mindst 3 % af personalet i medlemsstater uden ydre land- eller søgrænser og 2 % af personalet i medlemsstater med ydre land- eller søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 500 grænsevagter, der svarer til de profiler, der er defineret i bestyrelsens afgørelse. Agenturet evaluerer, om de grænsevagter, som medlemsstaterne foreslår, svarer til de opstillede profiler og beslutter, hvilke grænsevagter, der udvælges til udrykningsstyrken. Agenturet har bemyndigelse til at fjerne en grænsevagt fra udrykningsstyrken i tilfælde af tjenesteforseelser eller overtrædelse af gældende regler.

6.  Udsendelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtig intervention skal om nødvendigt straks suppleres af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold. Med henblik herpå meddeler medlemsstaterne på agenturets anmodning straks navn og profil på de grænsevagter fra deres nationale pulje, som de kan stille til rådighed inden fem arbejdsdage fra iværksættelsen af den hurtige grænseintervention. Medlemsstaterne stiller grænsevagter til rådighed efter anmodning fra agenturet, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver.

6.  Udsendelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken skal om nødvendigt straks suppleres af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold. Med henblik herpå meddeler medlemsstaterne på agenturets anmodning straks navn og profil på de grænsevagter fra deres nationale pulje, som de kan stille til rådighed inden fem arbejdsdage fra iværksættelsen af den hurtige grænseintervention. Medlemsstaterne stiller grænsevagter til rådighed efter anmodning fra agenturet, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver. Hvis en medlemsstat påberåber sig en sådan usædvanlig situation, skal den give en detaljeret begrundelse og oplysninger om situationen i en skrivelse til agenturet, som skal indgå i den rapport, der er omhandlet i stk. 9.

 

6a.  Hvis der opstår en situation, hvor der er brug for flere grænsevagter end omhandlet i stk. 5 og 6, underretter den administrerende direktør øjeblikkeligt Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen. I sådanne tilfælde søger Det Europæiske Råd at indhente tilsagn fra medlemsstaterne om at imødekomme behovet.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de grænsevagter og andet relevant personale, som de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, bestyrelsen har truffet afgørelse om. Udsendelsens varighed besluttes af oprindelsesmedlemsstaten, men kan under alle omstændigheder ikke være på under 30 dage.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de grænsevagter og andet relevant personale, som de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, bestyrelsen har truffet afgørelse om. Udsendelsens varighed besluttes af oprindelsesmedlemsstaten, men kan under alle omstændigheder ikke være på under 30 dage.

8.  Agenturet bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold med kompetente grænsevagter, der udstationeres af medlemsstaterne som nationale eksperter i agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad angår udstationering af deres grænsevagter i agenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagterne til rådighed med henblik på udstationering, medmindre dette i alvorlig grad vil påvirke udførelsen af nationale opgaver. I sådanne situationer kan medlemsstaterne hjemkalde deres udstationerede grænsevagter.

8.  Agenturet bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold med kompetente grænsevagter, der udstationeres af medlemsstaterne som nationale eksperter i agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad angår udstationering af deres grænsevagter i agenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagterne til rådighed med henblik på udstationering, medmindre dette i alvorlig grad vil påvirke udførelsen af nationale opgaver. I sådanne situationer kan medlemsstaterne hjemkalde deres udstationerede grænsevagter.

Sådanne udstationeringer kan vare 12 måneder eller mere, men under ingen omstændigheder under tre måneder. De udstationerede grænsevagter skal betragtes som holdmedlemmer, og de skal have de samme opgaver og beføjelser som holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der har udstationeret grænsevagter, betragtes som oprindelsesmedlemsstaten.

Sådanne udstationeringer kan vare 12 måneder eller mere, men under ingen omstændigheder under tre måneder. De udstationerede grænsevagter skal betragtes som holdmedlemmer, og de skal have de samme opgaver og beføjelser som holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der har udstationeret grænsevagter, betragtes som oprindelsesmedlemsstaten. Agenturets procedure for disciplinærsager finder også anvendelse på udstationerede grænsevagter.

Andet personale, der er midlertidigt ansat af agenturet, og som ikke er kvalificeret til at udøve funktioner i forbindelse med grænsekontrol, udsendes kun til koordineringsopgaver under fælles operationer og udgør ikke en del af de europæiske grænse- og kystvagthold.

Andet personale, der er midlertidigt ansat af agenturet, og som ikke er kvalificeret til at udøve funktioner i forbindelse med grænsekontrol, udsendes kun til koordineringsopgaver under fælles operationer og udgør ikke en del af de europæiske grænse- og kystvagthold.

9.  Agenturet underretter hvert år Europa-Parlamentet om det antal grænsevagter, som hver enkelt medlemsstat har afsat til de europæiske grænse- og kystvagthold i henhold til denne artikel.

9.  Agenturet underretter hvert år Europa-Parlamentet om det antal grænsevagter, som hver enkelt medlemsstat har afsat til de europæiske grænse- og kystvagthold, og antallet af faktisk indsatte vagter, i henhold til denne artikel. Denne rapport skal indeholde en liste over de medlemsstater, der i det foregående år har påberåbt sig en usædvanlig situation, jf. stk. 3 og 6, og omfatte de begrundelser og oplysninger, som den pågældende medlemsstat har angivet.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Agenturet kan via sin koordinationsansvarlige meddele værtsmedlemsstaten sine holdninger til de instruktioner, der gives til de europæiske grænse- og kystvagthold. I sådanne tilfælde skal værtsmedlemsstaten tage hensyn hertil og så vidt muligt respektere dem.

2.  Agenturet kan via sin koordinationsansvarlige meddele værtsmedlemsstaten sine holdninger til de instruktioner, der gives til de europæiske grænse- og kystvagthold. Hvis agenturet har betænkeligheder for så vidt angår de instrukser, der gives til de europæiske grænse- og kystvagthold, meddeler det sine synspunkter, som værtsmedlemsstaten skal tage hensyn til og så vidt muligt respektere.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold skal under udførelsen af deres opgaver og under udøvelsen af deres beføjelser fuldt ud overholde de grundlæggende rettigheder, herunder adgangen til asylprocedurer, og respektere den menneskelige værdighed. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af deres opgaver og under udøvelsen af deres beføjelser, skal stå i et rimeligt forhold til målene med disse foranstaltninger. Under udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres beføjelser må de ikke foretage nogen forskelsbehandling af personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overvåge, at den operationelle plan gennemføres korrekt

b)  overvåge, at den operationelle plan gennemføres korrekt, herunder at de grundlæggende rettigheder beskyttes

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  rapportere til agenturet om aspekter vedrørende værtsmedlemsstatens garantier til sikring af, at de grundlæggende rettigheder vil blive beskyttet under hele den fælles operation eller hurtige grænseintervention

d)  observere og fremme anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af ydre grænser samt overholdelse af grundlæggende rettigheder ved aktiviteter i forbindelse med forvaltning af grænser, rapportere til agenturet om forhold vedrørende værtsmedlemsstaternes garantier om at sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder under hele den fælles operation eller hurtig grænseintervention, og rapportere til agenturet om aspekter vedrørende værtsmedlemsstatens garantier til sikring af, at de grundlæggende rettigheder vil blive beskyttet under hele den fælles operation eller hurtige grænseintervention

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Bestyrelsen fastsætter og opdaterer efter behov detaljerede regler for udbetalingen af dagpenge til medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold.

2.  Bestyrelsen fastsætter og opdaterer efter behov detaljerede regler for udbetalingen af dagpenge til medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold efter forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 24 - Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Suspendering eller ophævelse af fælles operationer og hurtige grænseinterventioner

Suspendering eller ophævelse af aktiviteter

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 24 - stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør trækker finansieringen af en fælles operation eller en hurtig grænseintervention tilbage eller suspenderer eller bringer den til ophør helt eller delvis, hvis den pågældende finder, at der er sket en tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder eller forpligtelsen til at yde international beskyttelse, som er af alvorlig art, og som sandsynligvis vil vare ved.

3.  Den administrerende direktør trækker i tæt samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder finansieringen af en fælles operation, en hurtig grænseintervention, et pilotprojekt, migrationsstyringsstøttehold, tilbagesendelsesoperation, tilbagesendelsesintervention eller samarbejdsordning tilbage eller suspenderer eller bringer sådanne aktiviteter helt eller delvis til ophør, hvis vedkommende finder, at der er sket en tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder eller forpligtelsen til at yde international beskyttelse, som er af alvorlig art, og som sandsynligvis vil vare ved. Med henblik herpå fastlægger og offentliggør agenturet de kriterier, der medfører afgørelse om suspension, ophør eller tilbagetrækning af finansiering af ovennævnte aktiviteter.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering af fælles operationer og hurtige grænseinterventioner

Evalueringsaktiviteter

Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af de fælles operationer og de hurtige grænseinterventioner og sender de detaljerede evalueringsrapporter sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder senest 60 dage efter disse fælles operationers og interventioners afslutning. Agenturet foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige fælles operationer og hurtige grænseinterventioner og vedlægger analysen sin konsoliderede årsberetning.

Den administrerende direktør evaluerer resultaterne af de fælles operationer og de hurtige grænseinterventioner, pilotprojekter, migrationsstyringsstøttehold, tilbagesendelsesoperationer, tilbagesendelsesinterventioner eller samarbejdsordninger med tredjelande og fremsender de detaljerede evalueringsrapporter sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder senest 60 dage efter disse aktiviteters afslutning. Agenturet foretager en omfattende sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige aktiviteter og vedlægger analysen sin årsberetning.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbagesendelseskontor

Tilbagesendelse

1.  Tilbagesendelseskontoret er ansvarligt for gennemførelsen af agenturets tilbagesendelsesaktiviteter under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle principper i EU-retten samt folkeretten, herunder forpligtelser, hvad angår beskyttelse af flygtninge, og på menneskerettighedsområdet. Tilbagesendelseskontoret har navnlig til opgave:

1.  For så vidt angår tilbagesendelse, består agenturets opgaver, under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle principper i EU-retten samt folkeretten, herunder forpligtelser, hvad angår beskyttelse af flygtninge og de grundlæggende rettigheder, herunder børns rettigheder, navnlig i

a)   på teknisk og operationelt plan at koordinere medlemsstaternes tilbagesendelsesaktiviteter for derved at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og med deltagelse af de relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

a)  på teknisk og operationelt plan at koordinere medlemsstaternes tilbagesendelsesaktiviteter, herunder frivillig tilbagevenden, for derved at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og med deltagelse af de relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

b)   at yde operationel støtte til de medlemsstater, der oplever et særligt pres på deres tilbagesendelsessystemer

b)  at yde teknisk og operationel støtte til de medlemsstater, der oplever et særligt pres på deres tilbagesendelsessystemer

c)   at koordinere anvendelsen af relevante IT-systemer og yde støtte til det konsulære samarbejde med henblik på identifikation af tredjelandsstatsborgere og erhvervelse af rejsedokumenter, tilrettelægge og koordinere tilbagesendelsesoperationer og yde støtte til frivillig tilbagevenden

c)  at koordinere anvendelsen af relevante IT-systemer og yde støtte til medlemsstaterne om det konsulære samarbejde med henblik på identifikation af tredjelandsstatsborgere og erhvervelse af rejsedokumenter, uden at videregive, om de pågældende tredjelandsstatsborgere har søgt om asyl, tilrettelægge og koordinere tilbagesendelsesoperationer og yde støtte til frivillig tilbagevenden i samarbejde med medlemsstaterne

d)   at koordinere agenturets tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter som fastsat i denne forordning

 

e)   at tilrettelægge, fremme og koordinere aktiviteter, der muliggør informationsudveksling og kortlægning og samling af bedste praksis, hvad angår tilbagesendelser, mellem medlemsstaterne

e)  at tilrettelægge, fremme og koordinere aktiviteter, der muliggør informationsudveksling og kortlægning og samling af bedste praksis, hvad angår tilbagesendelser, mellem medlemsstaterne

f)   at finansiere eller medfinansiere de operationer, interventioner og aktiviteter, der er omhandlet i dette kapitel, med tilskud fra dets budget, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet.

f)  at finansiere eller medfinansiere de operationer, interventioner og aktiviteter, der er omhandlet i dette kapitel, fra dets budget og via kontrakter, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet.

2.   Den operationelle støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal omfatte en indsats for at hjælpe medlemsstaternes kompetente myndigheder med at gennemføre tilbagesendelsesprocedurer ved hjælp af navnlig følgende:

2.  Den operationelle støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal omfatte en indsats for at hjælpe medlemsstaternes kompetente myndigheder med at gennemføre tilbagesendelsesprocedurer ved hjælp af navnlig følgende:

a)   tolketjenester

a)  tolketjenester

b)   oplysninger om de tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse

b)  oplysninger om de tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, i samarbejde med andre EU-organer, -kontorer og agenturer, herunder EASO

c)   råd om håndtering og forvaltning af tilbagesendelsesprocedurer i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF

c)  råd om håndtering og forvaltning af tilbagesendelsesprocedurer i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF

d)   bistand til de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de personer, der genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er til stede og undgå, at de forsvinder.

d)  bistand til de foranstaltninger, der er lovlige, proportionale og nødvendige for at sikre, at de personer, der genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er til stede og undgå, at de forsvinder, jf. direktiv 2008/115/EF og folkeretten.

3.  Tilbagesendelseskontoret sigter mod at skabe synergier og sammenkoble EU-finansierede net og programmer på området tilbagesendelse i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og det europæiske migrationsnetværk.

3.  Agenturet sigter mod at skabe synergier og sammenkoble EU-finansierede net og programmer på området tilbagesendelse i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og det europæiske migrationsnetværk.

4.  Agenturet kan anvende de finansielle EU-midler, der er til rådighed på området tilbagesendelse. Agenturet sikrer, at det i støtteaftaler med medlemsstaterne gøres til en betingelse for finansiel støtte, at chartret om grundlæggende rettigheder fuldt ud overholdes.

4.  Agenturet kan anvende de finansielle EU-midler, der er til rådighed på området tilbagesendelse. Agenturet sikrer, at det i støtteaftaler med medlemsstaterne gøres til en betingelse for finansiel støtte, at chartret fuldt ud overholdes.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF og uden at behandle indholdet af afgørelser om tilbagesendelse yder agenturet den nødvendige bistand og sikrer efter anmodning fra en eller flere af de deltagende medlemsstater koordineringen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at chartre fly med henblik på sådanne operationer. Agenturet kan på eget initiativ foreslå medlemsstaterne at koordinere eller tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer.

1.  I overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF og uden at behandle indholdet af afgørelser om tilbagesendelse yder agenturet den nødvendige bistand og sikrer efter anmodning fra en eller flere af de deltagende medlemsstater koordineringen eller tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, bl.a. ved at chartre fly med henblik på sådanne operationer.

2.  Medlemsstaterne informerer mindst hver måned agenturet om deres planlagte nationale tilbagesendelsesoperationer og deres behov for agenturets bistand eller koordinering. Agenturet udarbejder en rullende operationel plan for at give de medlemsstater, der anmoder om det, den nødvendige operationelle støtte, bl.a. i form af teknisk udstyr. Agenturet kan på eget initiativ på grundlag af en behovsvurdering i den rullende operationelle plan medtage datoer og destinationer for tilbagesendelsesoperationer, hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer efter forslag fra den administrerende direktør afgørelse om fremgangsmåden i forbindelse med den rullende operationelle plan.

2.  Medlemsstaterne informerer mindst hver måned agenturet om deres planlagte nationale tilbagesendelsesoperationer og deres behov for agenturets bistand eller koordinering. Agenturet udarbejder en rullende operationel plan for at give de medlemsstater, der anmoder om det, den nødvendige operationelle støtte, bl.a. i form af teknisk udstyr. Agenturet kan på eget initiativ på grundlag af en behovsvurdering i den rullende operationelle plan medtage datoer og destinationer for tilbagesendelsesoperationer, hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer efter forslag fra den administrerende direktør afgørelse om fremgangsmåden i forbindelse med den rullende operationelle plan.

3.  Agenturet kan yde den nødvendige bistand og på de deltagende medlemsstaters anmodning sikre eller på eget initiativ foreslå at koordinere tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvortil et tredjeland stiller transportmidler og ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed ("kollektive tilbagesendelsesoperationer"). De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler under hele udsendelsesoperationen. Mindst en repræsentant for medlemsstaterne og en observatør ved tvangsmæssige tilbagesendelser fra den pulje, der er oprettet i henhold til artikel 28, skal være til stede under hele tilbagesendelsesoperationen og indtil ankomsten i det tredjeland, hvortil tilbagesendelsen sker.

3.  Agenturet kan yde den nødvendige bistand og på de deltagende medlemsstaters anmodning sikre eller på eget initiativ foreslå at koordinere tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvortil et tredjeland stiller transportmidler og ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse til rådighed ("kollektive tilbagesendelsesoperationer"). De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement overholdes, og at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler under hele udsendelsesoperationen. Mindst en repræsentant for medlemsstaterne og en observatør ved tvangsmæssige tilbagesendelser fra den pulje, der er oprettet i henhold til artikel 28, skal være til stede under hele tilbagesendelsesoperationen og indtil ankomsten i det tredjeland, hvortil tilbagesendelsen sker.

4.  Agenturet kan yde den nødvendige bistand og på anmodning af de deltagende medlemsstater eller et tredjeland sikre eller på eget initiativ foreslå at koordinere tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer, hvorved en række personer, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, sendes fra dette tredjeland til et andet tredjeland ("blandede tilbagesendelsesoperationer"), forudsat at det tredjeland, der har udstedt en afgørelse om tilbagesendelse, er bundet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. De deltagende medlemsstater og agenturet sikrer, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og at der sker en forholdsmæssig brug af tvangsmidler under hele udsendelsesoperationen, navnlig at der er observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse og ledsagere fra tredjelande ved tvangsmæssig tilbagesendelse til stede.

 

5.  Der skal føres tilsyn med hver tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med fælles tilbagesendelsesoperationer skal ske på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier og omfatte hele den fælles tilbagesendelsesoperation fra før afrejsen til overdragelsen af de personer, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, til tredjelandet.

5.  Der skal føres tilsyn med hver tilbagesendelsesoperation, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF. Tilsynet med tvangsmæssige tilbagesendelsesoperationer skal udføres af observatøren for tvangsmæssige tilbagesendelser på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier og omfatte hele den fælles tilbagesendelsesoperation fra før afrejsen til overdragelsen af de personer, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, til tredjelandet. Observatøren for tvangsmæssige tilbagesendelser indsender en rapport om operationen til den administrerende direktør, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og de kompetente nationale myndigheder i alle de medlemsstater, der er involveret i operationen. Eventuel hensigtsmæssig opfølgning foretages alt efter omstændighederne af enten den administrerende direktør eller de kompetente nationale myndigheder.

6.  Agenturet finansierer eller medfinansierer tilbagesendelsesoperationer med tilskud fra sit budget, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet, idet tilbagesendelsesoperationer, der gennemføres af mere end én medlemsstat eller fra hotspotområder prioriteres.

6.  Agenturet finansierer eller medfinansierer tilbagesendelsesoperationer fra sit budget og via kontrakter, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet, idet tilbagesendelsesoperationer, der gennemføres af mere end én medlemsstat eller fra hotspotområder prioriteres.

 

6a.  Agenturet må ikke koordinere, tilrettelægge eller foreslå tilbagesendelsesoperationer eller -interventioner til noget tredjeland, hvor der gennem risikoanalyser eller rapporter fra EU-institutioner, EU-Udenrigstjenesten eller EU-agenturer er påvist risici for krænkelse af grundlæggende rettigheder eller alvorlige mangler.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter en pulje af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de nationale kompetente organer, som gennemfører tvangsmæssige tilbagesendelser i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 4 og 5, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35.

1.  Agenturet opretter, efter samråd med Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, en pulje af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de nationale kompetente organer, som fører tilsyn med gennemførelsen af tvangsmæssige tilbagesendelser, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af observatører, der skal stilles til rådighed til puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udnævne observatører svarende til den definerede profil.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af observatører, der skal stilles til rådighed til puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udnævne observatører svarende til den definerede profil. Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse med særlig ekspertise i børnebeskyttelse skal indgå i puljen.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne observatører til rådighed for de deltagende medlemsstater, som på deres vegne skal føre tilsyn med, at tilbagesendelsesoperationen gennemføres på korrekt vis, og deltage i tilbagesendelsesoperationer.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne observatører til rådighed for de deltagende medlemsstater, som på deres vegne skal føre tilsyn med, at tilbagesendelsesoperationen gennemføres på korrekt vis, og deltage i tilbagesendelsesoperationer. Ved enhver tilbagesendelsesoperation, der omfatter børn, stiller agenturet observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse med særlig ekspertise i børnebeskyttelse til rådighed.

 

3a.  Observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse forbliver omfattet af deres oprindelsesmedlemsstats disciplinære bestemmelser under udførelsen af en tilbagesendelsesoperation eller tilbagesendelsesintervention.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter en pulje af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de nationale kompetente organer, som gennemfører tvangsmæssige tilbagesendelser i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 4 og 5, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35.

1.  Agenturet opretter en pulje af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse fra de nationale kompetente organer, som gennemfører tvangsmæssige tilbagesendelser i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 4 og 5, i direktiv 2008/115/EF, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed for puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udnævne ledsagere svarende til den definerede profil.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed for puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udnævne ledsagere svarende til den definerede profil. Ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse med speciale i børnebeskyttelse skal indgå i puljen.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne ledsagere til rådighed for deltagende medlemsstater, som på deres vegne skal ledsage de personer, der er genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, og deltage i tilbagesendelsesoperationer.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne ledsagere til rådighed for deltagende medlemsstater, som på deres vegne skal ledsage de personer, der er genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, og deltage i tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer. Der stilles ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse med speciale i børnebeskyttelse til rådighed for alle tilbagesendelsesoperationer, der involverer børn.

 

3a.  Ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse forbliver omfattet af deres oprindelsesmedlemsstats disciplinære bestemmelser under udførelsen af en tilbagesendelsesoperation eller tilbagesendelsesintervention.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter en pulje af tilbagesendelsesspecialister fra nationale kompetente organer og agenturets personale, som har de kvalifikationer og den ekspertise, der er nødvendig for at gennemføre tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35. Disse specialister stilles til rådighed til udførelsen af særlige opgaver såsom identifikation af særlige grupper af tredjelandsstatsborgere, erhvervelse af rejsedokumenter fra tredjelande og fremme af det konsulære samarbejde.

1.  Agenturet opretter en pulje af tilbagesendelsesspecialister fra nationale kompetente organer og agenturets personale, som har de kvalifikationer og den ekspertise, der er nødvendig for at gennemføre tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter, og som er uddannet hertil, jf. artikel 35. Disse specialister stilles til rådighed til udførelsen af særlige opgaver såsom identifikation af særlige grupper af tredjelandsstatsborgere, erhvervelse af rejsedokumenter fra tredjelande og fremme af det konsulære samarbejde.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed for puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udpege specialister svarende til den definerede profil.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om profilerne for og antallet af ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse, der skal stilles til rådighed for puljen. Den samme procedure finder anvendelse med hensyn til senere ændringer af profilerne og antallet. Medlemsstaterne bidrager til puljen ved at udpege specialister svarende til den definerede profil. Tilbagesendelsesspecialister med særlig ekspertise i børnebeskyttelse skal indgå i puljen.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne tilbagesendelsesspecialister til rådighed for medlemsstater, der deltager i tilbagesendelsesoperationer, og som skal deltage i tilbagesendelsesoperationer.

3.  Agenturet stiller på anmodning sådanne tilbagesendelsesspecialister til rådighed for medlemsstaterne. Det stiller specialister med særlig ekspertise i børnebeskyttelse til rådighed for alle tilbagesendelsesoperationer, der involverer børn.

 

3a.  Tilbagesendelsesspecialister forbliver omfattet af enten deres oprindelsesmedlemsstats eller agenturets disciplinære foranstaltninger under afviklingen af en tilbagesendelsesoperation eller -intervention.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne står over for en stor opgave med at opfylde forpligtelsen til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 2008/115/EF, yder agenturet på anmodning af en eller flere medlemsstater passende teknisk og operationel støtte i form af en intervention i forbindelse med tilbagesendelse. En sådan intervention kan bestå i udsendelsen af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne informerer regelmæssigt agenturet om deres behov for teknisk og operationel bistand, og agenturet udarbejder på grundlag heraf en rullende plan for interventioner i forbindelse med tilbagesendelse.

1.  Når medlemsstaterne står over for en stor opgave med at opfylde forpligtelsen til at sende tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en endelig tilbagesendelsesafgørelse udstedt af en medlemsstat, jf. direktiv 2008/115/EF, tilbage, yder agenturet på anmodning af en eller flere medlemsstater passende teknisk og operationel støtte i form af en intervention i forbindelse med tilbagesendelse eller en hurtig tilbagesendelsesintervention. En sådan intervention kan bestå i udsendelsen eller lynindsættelsen af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaterne. Medlemsstaterne informerer regelmæssigt agenturet om deres behov for teknisk og operationel bistand, og agenturet udarbejder på grundlag heraf en rullende plan for interventioner i forbindelse med tilbagesendelse.

2.  Hvis medlemsstaterne står over for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, når de skal opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. direktiv 2008/115/EF, yder agenturet på anmodning af en eller flere medlemsstater passende teknisk og operationel støtte i form af en hurtig intervention i forbindelse med tilbagesendelse. Agenturet kan på eget initiativ yde en sådan teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne. En hurtig intervention i forbindelse med tilbagesendelse kan bestå i udsendelsen af europæiske indsatshold til brug ved tilbagesendelser til værtsmedlemsstaterne og tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer fra værtsmedlemsstaterne.

 

3.  Den administrerende direktør udarbejder straks en operationel plan i samråd med værtsmedlemsstaterne og de medlemsstater, der er villige til at deltage i en intervention i forbindelse med tilbagesendelse.

3.  Den administrerende direktør udarbejder straks en operationel plan i samråd med værtsmedlemsstaterne og de medlemsstater, der er villige til at deltage i en intervention i forbindelse med tilbagesendelse. Artikel 15 finder tilsvarende anvendelse.

4.  Den operationelle plan skal være bindende for agenturet, værtsmedlemsstaterne og de deltagende medlemsstater, og den skal dække alle nødvendige aspekter for gennemførelsen af interventionen i forbindelse med tilbagesendelse, navnlig en beskrivelse af situationen, mål, interventionens start og planlagte varighed, geografisk dækning og eventuel udsendelse til tredjelande, sammensætningen af indsatsholdet til brug ved tilbagesendelse, logistik, finansielle bestemmelser, retningslinjer for samarbejdet med tredjelande, andre EU-agenturer og organer, relevante internationale og ikke-statslige organisationer. Enhver ændring eller tilpasning af den operationelle plan skal godkendes af den administrerende direktør, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater. Agenturet sender straks en kopi af den ændrede eller tilpassede operationelle plan til de berørte medlemsstater og bestyrelsen.

4.  Den operationelle plan skal være bindende for agenturet, værtsmedlemsstaterne og de deltagende medlemsstater, og den skal dække alle nødvendige aspekter for gennemførelsen af interventionen i forbindelse med tilbagesendelse, navnlig en beskrivelse af situationen, mål, interventionens start og planlagte varighed, geografisk dækning og eventuel udsendelse til tredjelande, sammensætningen af indsatsholdet til brug ved tilbagesendelse, logistik, finansielle bestemmelser, retningslinjer for samarbejdet med tredjelande, andre EU-agenturer og organer, relevante internationale og ikke-statslige organisationer. Enhver ændring eller tilpasning af den operationelle plan skal godkendes af den administrerende direktør, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater. Agenturet sender straks en kopi af den ændrede eller tilpassede operationelle plan til de berørte medlemsstater og bestyrelsen.

5.  Den administrerende direktør træffer snarest mulig afgørelse om den operationelle plan og i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, inden fem arbejdsdage. De berørte medlemsstater og bestyrelsen informeres straks skriftligt om afgørelsen.

5.  Den administrerende direktør træffer snarest mulig afgørelse om den operationelle plan og i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, inden fem arbejdsdage. De berørte medlemsstater og bestyrelsen informeres straks skriftligt om afgørelsen.

6.  Agenturet finansierer eller medfinansierer interventioner i forbindelse med tilbagesendelse med tilskud fra dets budget, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet.

6.  Agenturet finansierer eller medfinansierer interventioner i forbindelse med tilbagesendelse over dets budget og via kontrakter, jf. de finansielle regler, der gælder for agenturet.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 33

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den europæiske grænse- og kystvagt sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og de relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig princippet om non-refoulement. Med henblik herpå udarbejder, videreudvikler og gennemfører agenturet en strategi for grundlæggende rettigheder.

1.  Den europæiske grænse- og kystvagt sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig chartret, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, de relevante dele af folkeretten, herunder FN's konvention om barnets rettigheder, FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, konventionen om flygtninges retsstilling af 1951 og protokollen af 1967 til denne og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig princippet om non-refoulement.

 

Agenturet opstiller, bearbejder og implementerer til dette formål en strategi for grundlæggende rettigheder, der omfatter en virkningsfuld mekanisme for tilsyn med efterlevelsen af de grundlæggende rettigheder inden for agenturets aktiviteter.

 

Det skal tage særlig hensyn til barnets rettigheder for således at sikre, at der tages hensyn til barnets tarv under udførelsen af alle agenturets aktiviteter.

2.  Den europæiske grænse- og kystvagt sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land, der overtræder princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

2.  Den europæiske grænse- og kystvagt sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land, der overtræder princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

3.  Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

3.  Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, uledsagede mindreårige, handicappede personer, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

4.  Agenturet tager ved udførelsen af sine opgaver og sine forbindelser med tredjelande hensyn til rapporterne fra det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

4.  Agenturet tager ved udførelsen af sine opgaver og sine forbindelser med tredjelande hensyn til rapporterne fra det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet udarbejder og videreudvikler en adfærdskodeks, der gælder for alle grænsekontroloperationer, der koordineres af agenturet. Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne og overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, med særlig vægt på uledsagede mindreårige og særligt sårbare personer samt personer, der søger international beskyttelse, og som gælder for alle personer, der deltager i agenturets aktiviteter.

1.  Agenturet udarbejder og videreudvikler en adfærdskodeks, der gælder for alle grænsekontroloperationer, der koordineres af agenturet. Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne og overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, med særlig vægt på sårbare personer, herunder børn, uledsagede mindreårige og andre særligt sårbare personer samt personer, der søger international beskyttelse, og som gælder for alle personer, der deltager i agenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet udarbejder og ajourfører jævnligt en adfærdskodeks for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, idet denne skal anvendes under alle de tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, som agenturet koordinerer eller tilrettelægger. Adfærdskodeksen skal indeholde en beskrivelse af fælles standardprocedurer, som forenkler tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse på en human måde og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig princippet om den menneskelige værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til frihed og sikkerhed og retten til beskyttelse af personoplysninger og til ikkeforskelsbehandling.

2.  Agenturet udarbejder og ajourfører jævnligt en adfærdskodeks for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere der er omfattet af en tilbagesendelsesafgørelse udstedt af en medlemsstat i medfør af direktiv 2008/115/EF, idet denne skal anvendes under alle de tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, som agenturet koordinerer eller tilrettelægger. Adfærdskodeksen skal indeholde en beskrivelse af fælles standardprocedurer, som forenkler tilrettelæggelsen af tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser og sikrer tilbagesendelse på en human måde og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig princippet om den menneskelige værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til frihed og sikkerhed og retten til beskyttelse af personoplysninger og til ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturer fremstiller i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne særlige uddannelsesværktøjer og giver de grænsevagter og andet relevant personale, som er medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold, den videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver og beføjelser. Eksperter fra agenturet afholder regelmæssige øvelser med de pågældende grænsevagter i overensstemmelse med den plan for videreuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

1.  Agenturet udvikler i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne, EASO og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, særlige uddannelsesværktøjer, inklusive specifik oplæring i beskyttelse af børn og andre personer i udsatte situationer, og giver de grænsevagter og andet relevant personale, som er medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold, den videreuddannelse, som er relevant for deres opgaver og beføjelser. Eksperter fra agenturet afholder regelmæssige øvelser med de pågældende grænsevagter i overensstemmelse med den plan for videreuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet finansierer 100 % af den nødvendige uddannelse af grænsevagter, herunder til den udrykningsstyrke, der er omhandlet i artikel 19, stk. 5, for så vidt som denne uddannelse er nødvendig for, at de pågældende vagter kan indgå i denne styrke.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre, at uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, indgår i de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 og 30. Agenturet sørger for, at alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, samt agenturets eget personale forud for deltagelse i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder vedrørende grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse.

3.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre, at uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, indgår i de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 og 30. Agenturet sørger for, at alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, samt agenturets eget personale forud for deltagelse i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder vedrørende grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og til henvisningsmekanismer for udsatte personer.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet udarbejder og videreudvikler fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer til uddannelse af grænsevagter og tilbyder uddannelse på europæisk niveau for instruktører, der uddanner medlemsstaternes nationale grænsevagter, herunder med hensyn til grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og relevante søretlige bestemmelser. Agenturet udarbejder de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer efter høring af det rådgivende forum. Medlemsstaterne indarbejder de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer i uddannelsen af deres nationale grænsevagter og personale, der er involveret opgaver i forbindelse med tilbagesendelse.

4.  Agenturet udarbejder og videreudvikler fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer til uddannelse af grænsevagter og tilbyder uddannelse på europæisk niveau for instruktører, der uddanner medlemsstaternes nationale grænsevagter, herunder med hensyn til grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og relevante søretlige bestemmelser. Kernen i uddannelsesprogrammet har til formål at fremme de højeste standarder og bedste praksis inden for implementering af Unionens lovgivning vedrørende grænseforvaltning. Agenturet udarbejder de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer efter høring af det rådgivende forum. Medlemsstaterne indarbejder de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer i uddannelsen af deres nationale grænsevagter og personale, der er involveret opgaver i forbindelse med tilbagesendelse.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet følger og bidrager proaktivt til forsknings- og innovationsaktiviteter af relevans for kontrollen af de ydre grænser, herunder vedrørende anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi som fjernstyrede luftfartøjssystemer, og af relevans for tilbagesendelsen. Agenturet formidler resultaterne af denne forskning til Kommissionen og medlemsstaterne. Det kan eventuelt anvende resultaterne i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseinterventioner, tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

1.  Agenturet følger proaktivt forsknings- og innovationsaktiviteter af relevans for den EU-integrerede grænseforvaltning. Agenturet formidler resultaterne af denne forskning til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen og gør dem offentligt tilgængelige. Det kan eventuelt anvende resultaterne i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseinterventioner, tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet bistår medlemsstaterne og Kommissionen med at finde frem til vigtige forskningsområder. Agenturet bistår Kommissionen med at finde frem til og gennemføre de relevante aktiviteter i EU-rammeprogrammer for forskning og innovation.

2.  Agenturet bistår medlemsstaterne og Kommissionen med at finde frem til vigtige forskningsområder. Agenturet bistår medlemsstaterne og Kommissionen med at finde frem til og gennemføre de relevante aktiviteter i EU-rammeprogrammer for forskning og innovation.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Agenturet kan erhverve teknisk udstyr, f.eks. fingeraftryksudstyr, ved en afgørelse, som den administrerende direktør træffer i samråd med bestyrelsen. Inden erhvervelse eller leasing af udstyr, der påfører agenturet væsentlige udgifter, foretages der en grundig behovs- og cost-benefit-analyse. Sådanne udgifter skal fremgå af agenturets budget som godkendt af bestyrelsen.

2.  Agenturet kan erhverve teknisk udstyr ved en afgørelse, som den administrerende direktør træffer i samråd med bestyrelsen. Inden erhvervelse eller leasing af udstyr, der påfører agenturet væsentlige udgifter, foretages der en grundig behovs- og cost-benefit-analyse, og beslutningen herom træffes af bestyrelsen. Sådanne udgifter skal fremgå af agenturets budget som godkendt af bestyrelsen.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Erhverver eller leaser agenturet betydeligt teknisk udstyr, såsom fartøjer til patruljering af det åbne hav eller kysten, helikoptere eller andre luftfartøjer eller køretøjer, gælder følgende betingelser:

3.  Erhverver eller leaser agenturet betydeligt teknisk udstyr, finder følgende betingelser anvendelse:

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Indregistreringsmedlemsstaten og agenturet aftaler på grundlag af en standardaftale udarbejdet af agenturet de nærmere bestemmelser til fastlæggelse af perioder, hvor agenturet har fuld rådighed over de aktiver, der ejes i fællesskab, samt vilkårene for anvendelsen af udstyret. Teknisk udstyr, som agenturet er eneejer af, stilles til rådighed for agenturet på dettes anmodning, og indregistreringsmedlemsstaten kan ikke påberåbe sig, at der er tale om en usædvanlig situation, jf. artikel 38, stk. 4.

4.  Indregistreringsmedlemsstaten og agenturet aftaler på grundlag af en standardaftale udarbejdet af agenturet de nærmere bestemmelser til fastlæggelse af perioder, hvor agenturet har fuld rådighed over de aktiver, der ejes i fællesskab, samt vilkårene for anvendelsen af udstyret. Teknisk udstyr, som agenturet er eneejer af, stilles til enhver tid til rådighed for agenturet på dettes anmodning, og indregistreringsmedlemsstaten kan ikke påberåbe sig, at der er tale om en usædvanlig situation, jf. artikel 38, stk. 4.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet udarbejder og ajourfører en central fortegnelse over udstyret i en pulje af teknisk udstyr bestående af udstyr tilhørende medlemsstaterne eller agenturet samt udstyr, der ejes af medlemsstaterne og agenturet i fællesskab, til brug for kontrol af de ydre grænser eller tilbagesendelser.

1.  Agenturet udarbejder og ajourfører en central fortegnelse over udstyret i en pulje af teknisk udstyr bestående af udstyr tilhørende medlemsstaterne eller agenturet samt udstyr, der ejes af medlemsstaterne og agenturet i fællesskab, til brug for kontrol af de ydre grænser, grænseovervågning, eftersøgning og redning eller tilbagesendelser.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Udstyr, der ejes af agenturet, skal være fuldt til rådighed til indsættelse til enhver tid, jf. artikel 37, stk. 4.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Udstyr, der for mere end 50 %'s vedkommende ejes af agenturet, skal ligeledes være fuldt til rådighed til indsættelse til enhver tid.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Agenturet sørger for kompatibilitet og interoperabilitet af det udstyr, der er registreret i puljen med teknisk udstyr.

 

Til det formål definerer agenturet de tekniske standarder, som det udstyr, agenturet helt eller delvist erhverver, eller som medlemsstaterne ejer, og som er registreret i puljen over teknisk udstyr, skal overholde.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Udstyr, der indgår i puljen af teknisk udstyr, skal være til rådighed til enhver tid til hurtige grænseinterventioner. Medlemsstaterne kan ikke gøre den ekstraordinære situation gældende, der er omhandlet i stk. 4.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Medlemsstaterne bidrager til puljen af teknisk udstyr. Medlemsstaternes bidrag til puljen og indsættelse af teknisk udstyr til specifikke operationer planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler, og for så vidt det indgår i den laveste mængde af teknisk udstyr, der er fastsat for det pågældende år, stiller medlemsstaterne deres tekniske udstyr til rådighed med henblik på indsættelse på anmodning af agenturet, medmindre de står over for en usædvanlig situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver. En sådan anmodning indgives mindst 30 dage før den planlagte indsættelse. Bidragene til puljen af teknisk udstyr revideres en gang om året.

4.  Medlemsstaterne bidrager til puljen af teknisk udstyr. Medlemsstaternes bidrag til puljen og indsættelse af teknisk udstyr til specifikke operationer planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler, og for så vidt det indgår i den laveste mængde af teknisk udstyr, der er fastsat for det pågældende år, stiller medlemsstaterne deres tekniske udstyr til rådighed med henblik på indsættelse på anmodning af agenturet, medmindre de står over for en usædvanlig situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver. Hvis en medlemsstat påberåber sig en sådan usædvanlig situation, skal den give en detaljeret begrundelse og oplysninger om situationen i en skrivelse til agenturet, som skal indgå i den rapport, der er omhandlet i stk. 7. En sådan anmodning indgives mindst 30 dage før den planlagte indsættelse. Bidragene til puljen af teknisk udstyr revideres en gang om året.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis der opstår uventede behov for teknisk udstyr til en fælles operation eller et hurtigt grænseindsatshold, efter at den laveste mængde af teknisk udstyr er blevet fastsat, og disse behov ikke kan dækkes via puljen af teknisk udstyr, stiller medlemsstaterne på ad hoc-basis det nødvendige tekniske udstyr til rådighed med henblik på indsættelse efter anmodning fra agenturet.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.   Agenturet underretter hvert år Europa-Parlamentet om mængden af teknisk udstyr, som hver enkelt medlemsstat har afsat til puljen af teknisk udstyr i henhold til denne artikel.

7.  Agenturet aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet om mængden af teknisk udstyr, som hver enkelt medlemsstat har afsat til puljen af teknisk udstyr i henhold til denne artikel. Denne rapport skal indeholde en liste over de medlemsstater, der i det foregående år har påberåbt sig en usædvanlig situation, som omhandlet i stk. 4, og omfatte de begrundelser og oplysninger, som den pågældende medlemsstat har angivet.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Holdmedlemmerne kan udføre alle arbejdsopgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol og tilbagesendelser samt de arbejdsopgaver og beføjelser, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne for henholdsvis forordning (EF) nr. 562/2006 og direktiv 2008/115/EF.

1.  Holdmedlemmerne kan udføre alle arbejdsopgaver og udøve alle beføjelser i forbindelse med grænsekontrol og tilbagesendelser samt de arbejdsopgaver og beføjelser, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne for henholdsvis forordning (EF) nr. 2016/399 og direktiv 2008/115/EF.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Holdmedlemmerne bærer deres egen uniform, mens de udfører opgaverne og udøver beføjelserne. De bærer et blåt armbind med Unionens og agenturets insignier på deres uniform, som viser, at de deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseintervention, en tilbagesendelsesoperation eller en intervention i forbindelse med tilbagesendelser. Med henblik på identifikation over for værtsmedlemsstatens nationale myndigheder medbringer holdmedlemmerne til enhver tid et akkrediteringsdokument, som de fremviser på anmodning.

4.  Holdmedlemmerne bærer deres egen uniform, mens de udfører opgaverne og udøver beføjelserne. De bærer endvidere synlig personlig identifikation og et blåt armbind med Unionens og agenturets insignier på deres uniform, som viser, at de deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseintervention, en tilbagesendelsesoperation eller en intervention i forbindelse med tilbagesendelser. Med henblik på identifikation over for værtsmedlemsstatens nationale myndigheder medbringer holdmedlemmerne til enhver tid et akkrediteringsdokument, som de fremviser på anmodning.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Med henblik på denne forordning giver værtsmedlemsstaten tilladelse til, at holdmedlemmer foretager sådanne søgninger i værtsmedlemsstatens nationale databaser og europæiske databaser, der er nødvendige for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Holdmedlemmerne må kun søge i de data, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver og udøve deres beføjelser. Inden udsendelsen af holdmedlemmerne meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan søges i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for alle de medlemsstater, der deltager i udsendelsen.

8.  Med henblik på denne forordning giver værtsmedlemsstaten tilladelse til, at holdmedlemmer foretager sådanne søgninger i værtsmedlemsstatens nationale databaser og europæiske databaser, der er nødvendige for grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Medlemsstaterne drager omsorg for, at der gives adgang til databaserne på effektiv og virkningsfuld vis. Holdmedlemmerne må kun søge i de data, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver og udøve deres beføjelser. Inden udsendelsen af holdmedlemmerne meddeler værtsmedlemsstaten agenturet, hvilke nationale og europæiske databaser der kan søges i. Agenturet stiller disse oplysninger til rådighed for alle de medlemsstater, der deltager i udsendelsen.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Afgørelser om nægtelse af indrejse efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 562/2006 træffes kun af værtsmedlemsstatens grænsevagter eller af holdmedlemmerne, såfremt medlemsstaterne har givet dem tilladelse til at handle på dens vegne.

9.  Afgørelser om nægtelse af indrejse efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 2016/399 træffes kun af værtsmedlemsstatens grænsevagter eller af holdmedlemmerne, såfremt medlemsstaterne har givet dem tilladelse til at handle på dens vegne.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 41

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når holdmedlemmerne udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

1.  Når holdmedlemmerne udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

2.  Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten for at få beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssuccessorer, godtgjort af værtsmedlemsstaten.

  Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed, forsætligt eller overdreven magtanvendelse, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten eller til agenturet for at få beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssuccessorer, godtgjort af værtsmedlemsstaten eller af agenturet.

3.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skade, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skade, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

4.  Tvister mellem medlemsstaterne om anvendelsen af stk. 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for Den Europæiske Unions Domstol, jf. artikel 273 i TEUF.

  Tvister mellem medlemsstaterne eller mellem en medlemsstat og agenturet om anvendelsen af stk. 1, 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for Den Europæiske Unions Domstol, jf. traktaterne.

 

   Når medlemmer af holdet opererer på et tredjelands territorium, hæfter agenturet for eventuelle skader, de måtte forårsage under deres operationer. Stk. 2, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

5.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholder agenturet udgifter i forbindelse med skader på agenturets udstyr under udsendelsen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

   Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholder agenturet udgifter i forbindelse med skader på agenturets udstyr under udsendelsen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen fastsætter bestemmelser med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder bestemmelser vedrørende den databeskyttelsesansvarlige for agenturet. Disse bestemmelser fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.  Der udpeges en databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser med henblik på agenturets anvendelse af denne forordning. Disse bestemmelser fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af agenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande eller til tredjeparter af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt, jf. dog artikel 47.

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af agenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande eller til tredjeparter, herunder internationale organisationer, af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt, jf. dog artikel 47.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En medlemsstat eller et andet EU-agentur, der videregiver personoplysninger til agenturet, bestemmer til hvilket eller hvilke af de i stk. 1 nævnte formål oplysningerne skal behandles. Hvis dette ikke sker, behandler agenturet i samråd med den part, der har videregivet de pågældende oplysninger, oplysningerne med henblik på at fastslå, om de er nødvendige med henblik på stk. 1, og til hvilket formål de yderligere skal behandles. Agenturet må kun behandle oplysninger til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1, såfremt den part, der har videregivet de pågældende oplysninger har givet tilladelse hertil.

3.  En medlemsstat eller et andet EU-agentur, der videregiver personoplysninger til agenturet, bestemmer til hvilket eller hvilke af de i stk. 1 nævnte formål oplysningerne skal behandles. Agenturet må kun behandle sådanne personoplysninger til andre af de i stk. 1 nævnte formål, såfremt den part, der har videregivet de pågældende oplysninger har givet tilladelse hertil.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturets anvendelse af personoplysninger, som indsamles og videregives til det af medlemsstater eller agenturets eget personale i forbindelse med fælles operationer, pilotprojekter og hurtige grænseinterventioner, og af migrationsstyringsstøttehold, skal begrænses til:

1.  Agenturets anvendelse af personoplysninger, som indsamles og videregives til det af medlemsstater eller agenturets eget personale i forbindelse med fælles operationer, pilotprojekter og hurtige grænseinterventioner, og af migrationsstyringsstøttehold, skal begrænses til:

a)   personoplysninger vedrørende personer, om hvem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har rimelig grund til at antage, at de har været indblandet i grænseoverskridende strafbare handlinger, herunder irregulær indvandring, menneskehandel eller terrorisme

a)  personoplysninger vedrørende personer, om hvem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har rimelig grund til at antage, at de har været indblandet i grænseoverskridende strafbare handlinger, såsom kriminel smugling af personer, menneskehandel eller terrorisme

b)   personoplysninger vedrørende personer, som ulovligt passerer de ydre grænser, og hvis personlysninger indsamles af de europæiske grænse- og kystvagthold, herunder inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold

b)  personoplysninger vedrørende personer, som på irregulær vis passerer de ydre grænser, og hvis personlysninger indsamles af de europæiske grænse- og kystvagthold, herunder inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold

c)   nummerpladenumre, telefonnumre eller skibsidentifikationsnumre, som er nødvendige for at undersøge og analyse de ruter og metoder, der anvendes i forbindelse med irregulær indvandring og grænseoverskridende strafbare handlinger.

c)  nummerpladenumre, telefonnumre eller skibsidentifikationsnumre, som er knyttet til de personer, der henvises til i litra a) og b), og som er nødvendige for at undersøge og analyse de ruter og metoder, der anvendes i forbindelse med irregulær migration og grænseoverskridende strafbare handlinger.

 

Persondata vedrørende personer omhandlet i stk. 1, litra b), tilsendes ikke håndhævelsesagenturer og behandles ikke med det formål at forebygge, afdække, efterforske eller retsforfølge strafferetsovertrædelser.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   hvis videregivelse til Det Europæiske Asylstøttekontor, Europol eller Eurojust er nødvendig for anvendelsen af oplysningerne i overensstemmelse med disses mandat og i henhold til artikel 51

a)  hvis videregivelse til EASO, Europol eller Eurojust er nødvendig for anvendelsen af oplysningerne i overensstemmelse med disses mandat og i henhold til artikel 51

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   hvis videregivelse til de relevante medlemsstaters myndigheder, som er ansvarlige for grænseforvaltning, migration, asyl eller retshåndhævelse, er nødvendig for anvendelsen af oplysningerne i overensstemmelse med national lovgivning samt medlemsstaternes og EU's databeskyttelsesregler

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Behandling af personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskab, og behandling af genetiske og biometriske data for at kunne identificere en bestemt fysisk person, data om helbred eller data om en fysisk persons seksuelle aktiviteter eller orientering, tillades kun, hvor det er strengt nødvendigt – underlagt passende sikkerhedsmekanismer for den registrerede persons rettigheder og friheder – og kun til at beskytte den registrerede persons eller en anden fysisk persons vitale interesser.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hemmeligstempling udelukker ikke, at oplysningerne stilles til rådighed for Europa-Parlamentet. Fremsendelse og håndtering af oplysninger og dokumenter fremsendt til Europa-Parlamentet i henhold til denne forordning skal behandles i overensstemmelse med de regler om videresendelse og håndtering af hemmeligstemplede oplysninger, der finder anvendelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-agenturer, -organer og -kontorer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og særlig med det formål at forhindre og bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskehandel og terrorisme.

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europol, EASO, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-agenturer, -organer og -kontorer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og særlig med det formål at forbedre håndteringen af irregulær indvandring og at forebygge og afdække grænseoverskridende kriminalitet såsom kriminel menneskesmugling, menneskehandel og terrorisme.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De i stk. 1 omhandlede EU-agenturer, -organer og -kontorer og internationale organisationer må kun anvende de oplysninger, som agenturet modtager, inden for rammerne af deres beføjelser og under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelseskravene. Videregivelse eller anden meddelelse af personoplysninger, der behandles af agenturet, til andre EU-agenturer eller -organer er underlagt særlige samarbejdsordninger om udveksling af personoplysninger og forudsætter forudgående godkendelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Hvad angår håndteringen af klassificerede oplysninger, skal det i disse samarbejdsordninger fastsættes, at den berørte EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur eller den internationale organisation overholder sikkerhedsregler og -standarder svarende til dem, der anvendes af agenturet.

4.  De i stk. 1 omhandlede EU-agenturer, -organer og -kontorer og internationale organisationer må kun anvende de oplysninger, som agenturet modtager, inden for rammerne af deres beføjelser og under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelseskravene. Videregivelse eller anden meddelelse af personoplysninger, der behandles af agenturet, til andre EU-agenturer eller -organer er underlagt særlige samarbejdsordninger om udveksling af personoplysninger og forudsætter forudgående godkendelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Al overførsel af personoplysninger skal finde sted i overensstemmelse med de i artikel 44–48 fastsatte bestemmelser om databeskyttelse. Hvad angår håndteringen af klassificerede oplysninger, skal det i disse samarbejdsordninger fastsættes, at den berørte EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur eller den internationale organisation overholder sikkerhedsregler og -standarder svarende til dem, der anvendes af agenturet.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet kan også efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra EU-institutioner, -agenturer, -organer eller -kontorer eller internationale organisationer til at deltage i sine aktiviteter, navnlig fælles operationer og pilotprojekter, risikoanalyser og uddannelse, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med målene for disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i risikoanalyser og uddannelse efter aftale med de berørte medlemsstater. For så vidt angår fælles operationer og pilotprojekter skal observatørers deltagelse aftales med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

5.  Agenturet kan også efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre civile observatører fra EU-institutioner, -agenturer, -organer eller -kontorer eller internationale organisationer til at deltage i sine aktiviteter, navnlig fælles operationer og pilotprojekter, risikoanalyser og uddannelse, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med målene for disse aktiviteter, kan bidrage til forbedringen af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i risikoanalyser og uddannelse efter aftale med de berørte medlemsstater. For så vidt angår fælles operationer og pilotprojekter skal observatørers deltagelse aftales med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   levere overvågnings- og kommunikationstjenester på grundlag af den nyeste teknologi, herunder rumbaseret og jordbaseret infrastruktur og sensorer på platforme, f.eks. fjernstyrede luftfartøjssystemer

b)  levere overvågnings- og kommunikationstjenester på grundlag af den nyeste teknologi, herunder rumbaseret og jordbaseret infrastruktur og sensorer på platforme

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   opbygge kapacitet ved at udarbejde retningslinjer, henstillinger og god praksis og ved at støtte uddannelse og udveksling af personale med henblik på at øge informationsudvekslingen og samarbejdet om kystvagtopgaver

c)  opbygge kapacitet ved at udarbejde retningslinjer, henstillinger og god praksis og ved at sørge for uddannelse og udveksling af personale

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet om kystvagtopgaver, herunder ved at drøfte operationelle udfordringer og fremvoksende risici på det maritime område

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nærmere vilkår for samarbejdet mellem Det Europæiske Agentur For Grænse- og Kystbevogtning og EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed om kystvagtopgaver skal fastlægges i en samarbejdsordning i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturerne.

2.  De nærmere vilkår for samarbejdet mellem agenturet og EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed om kystvagtopgaver skal fastlægges i en samarbejdsordning i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturerne.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder agenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Agenturet og medlemsstaterne overholder normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Indgåelse af et samarbejde med tredjelande skal have til formål at fremme europæiske standarder for grænseforvaltning og tilbagesendelse.

1.  I spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder agenturet til teknisk og operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement. Agenturet og medlemsstaterne overholder EU-retten, herunder normer og standarder, som udgør en del af den etablerede EU-ret, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Indgåelse af et samarbejde med tredjelande skal have til formål at fremme europæiske standarder for grænseforvaltning og tilbagesendelse.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan samarbejde med de tredjelandsmyndigheder, der er kompetente på områder, der er omfattet af denne forordning, med bistand fra og i samarbejde med EU-delegationer, samt inden for rammerne af samarbejdsordninger med de pågældende myndigheder i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker. Disse samarbejdsordninger skal vedrøre forvaltning af det operationelle samarbejde. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen.

2.  Agenturet kan samarbejde med de tredjelandsmyndigheder, der er kompetente på områder, der er omfattet af denne forordning, med bistand fra og i samarbejde med EU-delegationer. Under et sådant samarbejde, optræder agenturet inden for rammerne af EU's politik for eksterne forbindelser, herunder hvad angår beskyttelse af grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement, samt inden for rammerne af samarbejdsordninger med de pågældende myndigheder i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker. Disse samarbejdsordninger skal angive omfang, art og formål med samarbejdet og skal vedrøre forvaltning af det operationelle samarbejde. Sådanne udkast til ordninger tilsendes Europa-Parlamentet, og der gælder efterfølgende krav om, at de forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet skal efterleve EU-retten, herunder normer og standarder der indgår i den etablerede EU-ret.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand, kan agenturet koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser, og det skal have mulighed for at gennemføre fælles operationer ved de ydre grænser med deltagelse af en eller flere medlemsstater og et tredjeland, der grænser op til mindst en af de pågældende medlemsstater, forudsat at det pågældende tilgrænsende tredjeland er indforstået hermed, herunder på tredjelandets område. Kommissionen skal underrettes om sådanne aktiviteter.

3.  I situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand, kan agenturet koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser, og det skal have mulighed for at gennemføre fælles operationer ved de ydre grænser med deltagelse af en eller flere medlemsstater og et tredjeland, der grænser op til mindst en af de pågældende medlemsstater, forudsat at det pågældende tilgrænsende tredjeland er indforstået hermed, herunder på tredjelandets område, såfremt der indgås en operationel plan mellem agenturet, værtsmedlemsstaten og det pågældende tredjeland. Artikel 15 finder tilsvarende anvendelse. Kommissionen skal underrettes om sådanne aktiviteter.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet kan endvidere efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 27, interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, jf. artikel 32, og uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedring af samarbejdet og udveksling af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13, 27 og 35, efter aftale med den eller de berørte medlemsstater og kun i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 og 32, efter aftale med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

5.  Agenturet kan endvidere efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre civile observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 27, interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, jf. artikel 32, og uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedring af samarbejdet og udveksling af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13, 18, 27 og 35, efter aftale med den eller de berørte medlemsstater og kun i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 og 32, efter aftale med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen, og de er forpligtede til at overholde agenturets adfærdskodekser, mens de deltager i dets aktiviteter.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at deltage i aktiviteter i tredjelande.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Agenturet underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

9.  Agenturet underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, der er omhandlet i denne artikel, og skal i sin årsberetning vedlægge en vurdering af samarbejdet med tredjelande.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 54

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra dets eget personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse i udførelsen af deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem EU's og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter, herunder det netværk, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 377/2004.

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra dets eget personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse i udførelsen af deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem EU's og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter, herunder det netværk, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 377/2004.

 

Der må kun indsættes forbindelsesofficerer i tredjelande, hvis grænseforvaltningspraksis er i overensstemmelse med minimumsstandarder for menneskerettigheder.

2.  Inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik skal de tredjelande prioriteres højest ved udsendelsen af forbindelsesofficerer, som på grundlag af en risikoanalyse anses for at udgøre et oprindelses- eller transitland med hensyn til irregulær indvandring. Agenturet kan også på et gensidigt grundlag modtage forbindelsesofficerer fra de pågældende tredjelande. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør listen over prioriteter på årsbasis. Udsendelsen af forbindelsesofficerer skal godkendes af bestyrelsen.

2.  Inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik skal de tredjelande prioriteres højest ved udsendelsen af forbindelsesofficerer, som på grundlag af en risikoanalyse anses for at udgøre et oprindelses- eller transitland med hensyn til irregulær migration. Agenturet kan også på et gensidigt grundlag modtage forbindelsesofficerer fra de pågældende tredjelande. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør listen over prioriteter på årsbasis. Udsendelsen af forbindelsesofficerer skal godkendes af bestyrelsen.

3.  Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær indvandring og til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forbindelsesofficererne arbejder tæt sammen med EU-delegationerne.

3.  Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og til tilbagesendelse af de tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af en endelig afgørelse om tilbagesendelse udstedt af en medlemsstat i medfør af direktiv 2008/115/EF. Forbindelsesofficererne arbejder tæt sammen med EU-delegationerne.

4.  Afgørelsen om at indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande forudsætter, at Kommissionens forinden udtaler sig til fordel for den, og Europa-Parlamentet skal hurtigst muligt underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter.

4.  Afgørelsen om at indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande forudsætter, at Kommissionens forinden udtaler sig til fordel for den, og Europa-Parlamentet skal hurtigst muligt underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 3 omhandlede skadeserstatninger.

4.  Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 3 i denne artikel og i artikel 41, stk. 4a, omhandlede skadeserstatninger.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   et tilsynsråd

c)  et rådgivende udvalg

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   udnævner den administrerende direktør på forslag af Kommissionen, jf. artikel 68

udgår

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   udnævner medlemmerne af tilsynsrådet, jf. artikel 69, stk. 2

b)  udnævner medlemmerne af det rådgivende udvalg, jf. artikel 69, stk. 2

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)   vedtager en konsolideret årsberetning om agenturets virksomhed i det foregående år og sender den senest den 1. juli til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten; den konsoliderede årsberetning offentliggøres

d)  vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed i det foregående år og sender den senest den 1. juli til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten; årsberetningen offentliggøres

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)   vedtager hvert år inden den 30. november, under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer et samlet programmeringsdokument indeholdende agenturets flerårige programmering og dets arbejdsprogram for det følgende år og sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

e)  vedtager hvert år inden den 30. november, under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer dets arbejdsprogram for det følgende år og sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  træffer beslutning om anskaffelse eller leasing af udstyr, der påfører agenturet en væsentlig udgift, jf. artikel 37

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra p

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)   vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, på grundlag af en behovsanalyse

p)  vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra q a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

qa)  træffe beslutning om de objektive kriterier for sårbarhedsvurderingen og om den skærpede vurdering af overvågning af en medlemsstat, jf. artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Forslag til afgørelser om specifikke aktiviteter, som agenturet skal gennemføre ved eller i umiddelbar nærhed af en bestemt medlemsstats ydre grænser, vedtages kun, hvis også det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer denne stat, stemmer for vedtagelsen.

udgår

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.   Bestyrelsen kan nedsætte et mindre forretningsudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Kommissionen og tre medlemmer af bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens vegne.

6.  Bestyrelsen kan nedsætte et mindre forretningsudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Kommissionen og tre medlemmer af bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere visse klart definerede opgaver til forretningsudvalget, navnlig hvis dette forbedrer agenturets effektivitet.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Med forbehold af stk. 3 består bestyrelsen af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, som alle er stemmeberettigede. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

1.  Med forbehold af stk. 3 består bestyrelsen af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og en repræsentant for Europa-Parlamentet, som alle er stemmeberettigede. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Europa-Parlamentet udnævner selv et medlem og dettes suppleant. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

Begrundelse

Det fremgår klart af den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, at ét medlem af bestyrelsen, hvor det er hensigtsmæssigt, bør være udpeget af Europa-Parlamentet. I betragtning af dette agenturs betydelige rolle og af, at dette princip er blevet anvendt for nylig, eksempelvis i forbindelse med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, vil det være rimeligt også at bringe princippet i anvendelse vedrørende dette agentur. Indføjelsen af et bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Europa-Parlamentet, vil desuden fremme gennemsigtigheden af bestyrelsens virksomhed.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 63 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Flerårig programmering og årlige arbejdsprogrammer

Årlige arbejdsprogrammer

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år et programmeringsdokument indeholdende agenturets flerårige programmering og årlige programmering for det følgende år på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør og under hensyntagen til Kommissionens udtalelse og for så vidt angår den flerårige programmering, efter at have hørt Europa-Parlamentet. Bestyrelsen sender dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

1.  Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år dens årlige programmering for det følgende år på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør og under hensyntagen til Kommissionens udtalelse. Bestyrelsen sender snarest muligt dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Den flerårige programmering skal fastlægge den overordnede strategiske programmering på mellemlang og lang sigt, herunder målene, de forventede resultater og resultatindikatorerne, samt ressourceplanlægningen, herunder det flerårige budget og personalet. I den flerårige programmering skal de strategiske indsatsområder fastlægges, og der skal redegøres for, hvordan målene nås. Den skal indeholde en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer og for de foranstaltninger, der er knyttet til denne strategi.

udgår

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Den flerårige programmering skal gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer og skal om fornødent ajourføres i lyset af resultatet af evalueringen, jf. artikel 80. Konklusionerne af evalueringerne skal også om fornødent afspejles i det årlige arbejdsprogram for det følgende år.

udgår

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Det årlige arbejdsprogram skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, der skal finansieres, herunder detaljerede mål og forventede resultater, bl.a. resultatindikatorer. Det skal også i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning indeholde oplysninger om, hvilke finansielle ressourcer og personaleressourcer der skal afsættes til hver aktivitet. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med den flerårige programmering. Det skal klart angives, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.

5.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, der skal finansieres, herunder detaljerede mål og forventede resultater, bl.a. resultatindikatorer. Det skal også i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning indeholde oplysninger om, hvilke finansielle ressourcer og personaleressourcer der skal afsættes til hver aktivitet. Det skal klart angives, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Bestyrelsen kan indbyde en repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

5.  Bestyrelsen kan indbyde en repræsentant for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil eller ethvert andet organ, agentur eller EU-institution.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

1.  Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed og hverken opsøger eller modtager instrukser fra nogen. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver, navnlig om gennemførelsen og overvågningen af strategien for grundlæggende rettigheder, agenturets konsoliderede årsberetning for det foregående år, arbejdsprogrammet for det følgende år og agenturets flerårige programmering.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver, herunder om gennemførelsen og overvågningen af strategien for grundlæggende rettigheder, agenturets årsberetning for det foregående år, arbejdsprogrammet for det følgende år og ethvert andet anliggende vedrørende agenturets aktiviteter. Den administrerende direktør fremsætter en udtalelse til Europa-Parlamentet og aflægger regelmæssigt rapport til samme.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)   hvert år at udarbejde den konsoliderede årsberetning om agenturets virksomhed og forelægge det for bestyrelsen

d)  hvert år at udarbejde årsberetningen om agenturets virksomhed og forelægge det for bestyrelsen

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3 – litra k

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)   at sikre gennemførelsen af den kommissionsafgørelse, der er omhandlet i artikel 18

k)  at sikre gennemførelsen af den Rådsafgørelse, der er omhandlet i artikel 18

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3 – litra l)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)   at trække finansieringen af en fælles operation eller hurtig grænseintervention tilbage eller suspendere eller bringe sådanne operationer til ophør, jf. artikel 24

l)  at trække finansieringen af aktiviteter, jf. artikel 24

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 3 – litra m

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)   at evaluere resultaterne af fælles operationer og hurtige grænseinterventioner, jf. artikel 25

m)  at evaluere resultaterne af aktiviteterne, jf. artikel 25

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foreslår kandidater til stillingen som administrerende direktør og viceadministrerende direktør på grundlag af en liste efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen eller på egnede websteder.

1.  Europa-Parlamentet og Rådet udnævner i enighed den administrerende direktør og viceadministrerende direktør på grundlag af en liste udarbejdet af Kommissionen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen eller på egnede websteder.

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

2.  Den administrerende direktør udvælges på grundlag af faglige kvalifikationer, uafhængighed og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse.

Bestyrelsen kan på forslag af Kommissionen afskedige den administrerende direktør efter samme procedure.

 

3.  Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør. I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træder vicedirektøren i vedkommendes sted.

3.  Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør. I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træder vicedirektøren i vedkommendes sted.

4.  Den viceadministrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på forslag af Kommissionen og efter samråd med den administrerende direktør på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede relevante administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer samt relevant erhvervserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

4.  Den viceadministrerende direktør udvælges på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede relevante administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer samt relevant erhvervserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Den viceadministrerende direktør udpeges for en periode på fem år.

Bestyrelsen kan afskedige vicedirektøren efter samme procedure.

 

5.   Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

5.  Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

6.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang på forslag af Kommissionen, der tager udgangspunkt i den evaluering, der er omhandlet i stk. 5, dog højst for en periode på fem år.

 

7.  Den viceadministrerende direktørs embedsperiode er fem år. Den kan af bestyrelsen forlænges én gang med højst fem år.

 

 

7a.  Den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør kan genvælges.

 

7b.  Med undtagelse af normal udskiftning eller ved dødsfald ophører den administrerende direktørs og vicedirektørens pligter ved opsigelse. Den administrerende direktør og vicedirektøren kan afskediges af Domstolen efter anmodning herom fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, hvis vedkommende ikke længere opfylder kravene til udførelsen af vedkommendes forpligtelser, eller hvis vedkommende er skyldig i grov tjenesteforseelse.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 69

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilsynsrådet

Det rådgivende udvalg

1.  Tilsynsrådet rådgiver den administrerende direktør:

1.  Det rådgivende udvalg rådgiver den administrerende direktør:

a)  om den administrerende direktørs henstillinger til en medlemsstat om at iværksætte og gennemføre fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner, jf. artikel 14, stk. 4

a)  om den administrerende direktørs henstillinger til en medlemsstat om at iværksætte og gennemføre fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner, jf. artikel 14, stk. 4

b)   om den administrerende direktørs afgørelser rettet til medlemsstater på grundlag af resultatet af den sårbarhedsvurdering, som agenturet har foretaget, jf. artikel 12

b)  om den administrerende direktørs afgørelser rettet til medlemsstater på grundlag af resultatet af den sårbarhedsvurdering, som agenturet har foretaget, jf. artikel 12

c)   om de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på den praktiske gennemførelse af Kommissionens afgørelse i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, herunder det tekniske udstyr og det personale, der er behov for at nå målene for den pågældende afgørelse, jf. artikel 18, stk. 3.

c)  om de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på den praktiske gennemførelse af Rådet afgørelse i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, herunder det tekniske udstyr og det personale, der er behov for at nå målene for den pågældende afgørelse, jf. artikel 18, stk. 3.

2.  Tilsynsrådet består af den viceadministrerende direktør, fire andre af agenturets højtstående tjenestemænd, som udpeges af bestyrelsen, og en af Kommissionens repræsentanter i bestyrelsen. Den viceadministrerende direktør er formand for tilsynsrådet.

2.  Det rådgivende udvalg består af den viceadministrerende direktør, tre andre af agenturets højtstående tjenestemænd, som udpeges af bestyrelsen, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og en af Kommissionens repræsentanter i bestyrelsen. Den viceadministrerende direktør er formand for det rådgivende udvalg.

3.  Tilsynsrådet referer til bestyrelsen.

3.  Det rådgivende udvalg refererer til bestyrelsen.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 70

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter et rådgivende forum til at bistå direktøren og bestyrelsen i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder.

1.  Agenturet opretter et uafhængigt rådgivende forum til at bistå direktøren og bestyrelsen i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder.

2.  Agenturet opfordrer Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante organisationer til at deltage i det rådgivende forum. På forslag af den administrerende direktør træffer bestyrelsen afgørelse om det rådgivende forums sammensætning, arbejdsmetoder og de nærmere regler for videregivelse af oplysninger til det.

2.  Agenturet opfordrer EASO, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante organisationer til at deltage i det rådgivende forum. På forslag af den administrerende direktør træffer bestyrelsen afgørelse om det rådgivende forums sammensætning og de nærmere regler for videregivelse af oplysninger til det. Det rådgivende forum definerer sine arbejdsmetoder og fastsætter sit arbejdsprogram.

3.  Det rådgivende forum høres om videreudviklingen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder, adfærdskodekserne og de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer.

3.  Det rådgivende forum høres om videreudviklingen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder, opstillingen af en klagemekanisme, adfærdskodekserne og de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer.

 

3a.  Agenturet underretter det rådgivende forum om, hvorvidt og hvordan det har ændret sine aktiviteter som reaktion på rapporter og henstillinger fra forummet. Agenturets årsberetning skal omfatte nærmere oplysninger om sådanne ændringer.

4.  Det rådgivende forum udarbejder en årsrapport om sine aktiviteter. Rapporten skal offentliggøres.

4.  Det rådgivende forum udarbejder en årsrapport om sine aktiviteter. Rapporten skal offentliggøres.

5.  Det rådgivende forum har adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder gennem kontrolbesøg i forbindelse med fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner efter aftale med værtsmedlemsstaten.

5.  Det rådgivende forum har reel adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder gennem kontrolbesøg i forbindelse med fælles operationer, hurtige grænseinterventioner, hotspotområder, tilbagesendelsesoperationer og -interventioner.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 71

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der skal have de nødvendige kvalifikationer og erfaring inden for grundlæggende rettigheder.

1.  Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der har til opgave at overvåge og fremme efterlevelsen af de grundlæggende rettigheder inden for agenturet skal have de nødvendige kvalifikationer og erfaring inden for grundlæggende rettigheder.

 

1a.  Den ansvarlig for grundlæggende rettigheder skal have tilstrækkelige ressourcer og personale til rådighed i et omfang, der svarer til agenturets mandat og størrelse, og skal have adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for at den ansvarlige kan udføre sine opgaver.

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal være uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver som ansvarlig for grundlæggende rettigheder og rapportere direkte til bestyrelsen og samarbejde med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger regelmæssigt rapport og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af grundlæggende rettigheder.

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal være uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver som ansvarlig for grundlæggende rettigheder og rapportere direkte til bestyrelsen og til det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger regelmæssigt rapport og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af grundlæggende rettigheder.

3.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal høres om de operationelle planer, der udarbejdes i henhold til artikel 15, artikel 16 og artikel 32, stk. 4, og have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

3.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal høres om de operationelle planer, der udarbejdes i henhold til artikel 15, artikel 16, artikel 27 og artikel 32, stk. 4, og have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 72

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet træffer i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder de nødvendige foranstaltninger til oprettelse af en klageordning i overensstemmelse med denne artikel med henblik på at overvåge og sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

1.  Agenturet træffer i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder de nødvendige foranstaltninger til oprettelse af en uafhængig, tilgængelig, upartisk og virkningsfuld klageordning i overensstemmelse med denne artikel med henblik på at overvåge og sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter.

2.  Enhver person, som er direkte berørt af en foranstaltning, der træffes af personale, der deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseindsats, en tilbagesendelsesoperation eller en intervention i forbindelse med tilbagesendelser, og som mener, at vedkommendes grundlæggende rettigheder er blevet tilsidesat på grund af sådanne operationer, eller enhver tredjepart, der intervenerer på vegne af personen, kan indgive skriftlig klage til agenturet.

2.  Enhver person, som er direkte berørt af en foranstaltning, der træffes af personale, der deltager i en fælles operation, et pilotprojekt, en hurtig grænseindsats, migrationsstyringstøttehold, en tilbagesendelsesoperation eller en intervention i forbindelse med tilbagesendelser, og som mener, at vedkommendes grundlæggende rettigheder som beskyttet i EU-retten er blevet overtrådt på grund af sådanne operationer, eller enhver tredjepart, der intervenerer på vegne af personen, kan indgive skriftlig klage til agenturet.

3.  Kun begrundede klager, der vedrører krænkelser af grundlæggende rettigheder, kan behandles. Anonyme, ondsindede, useriøse, unødige, hypotetiske eller unøjagtige klager kan ikke behandles under klageordningen.

3.  Kun begrundede klager, der vedrører krænkelser af grundlæggende rettigheder, kan behandles. Klager, der er klart grundløse, anonyme, ondsindede, useriøse, unødige eller hypotetiske, kan ikke behandles under klageordningen. Klager kan indgives af tredjeparter, der handler i god tro på vegne af en klager, som måtte ønske at holde sin identitet skjult.

4.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager, i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Med henblik herpå kontrollerer den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, hvorvidt en klage kan behandles, registrerer sådanne klager, sender alle registrerede klager til den administrerende direktør, sender klager vedrørende grænsevagter til hjemlandet og registrerer agenturets eller medlemsstatens opfølgning på klagerne.

4.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager, i overensstemmelse med chartret, herunder retten til god forvaltning. Med henblik herpå kontrollerer den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, hvorvidt en klage kan behandles, registrerer sådanne klager, sender alle registrerede klager til den administrerende direktør, såvel som klager vedrørende grænsevagter til hjemlandet herunder den/det relevante kompetente myndighed eller organ for grundlæggende rettigheder i medlemsstaten, inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal også registrere og sikre agenturets eller medlemsstatens opfølgning på klagerne. Enhver beslutning skal være skriftlig og begrundet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder underretter klageren om beslutningen om antagelighed og om, til hvilke nationale myndigheder vedkommendes klage er blevet videresendt.

 

Hvis en klage ikke kan behandles, skal klageren underrettes om grundene hertil og informeres om andre klagemuligheder.

5.  I tilfælde af en klage, der vedrører en af agenturets ansatte, sørger den administrerende direktør for passende opfølgning af klagen, herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger. Den administrerende direktør aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets opfølgning af klagen.

5.  I tilfælde af en klage, der vedrører en af agenturets ansatte, sørger den administrerende direktør for passende opfølgning af klagen, i samråd med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger. Den administrerende direktør aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om gennemførelsen af disciplinære foranstaltninger inden for en fastsat periode og, om nødvendigt, med regelmæssige intervaller herefter.

6.  I tilfælde af en klage, der vedrører en grænsevagt fra værtsmedlemsstaten eller et holdmedlem, herunder et udstationeret holdmedlem eller en udstationeret national ekspert, sørger medlemsstaten for passende opfølgning af klagen, herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med national ret. Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om medlemsstatens opfølgning af den.

6.  I tilfælde af en klage, der vedrører en grænsevagt fra værtsmedlemsstaten eller et holdmedlem, herunder et udstationeret holdmedlem eller en udstationeret national ekspert, sørger medlemsstaten for passende opfølgning af klagen, herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med national ret. Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om medlemsstatens opfølgning af den inden for en fastsat periode og, om nødvendigt, med regelmæssige intervaller herefter. Hvis den pågældende medlemsstat ikke aflægger rapport, sender agenturet en advarsel til påmindelse om de mulige handlinger, agenturet kan gribe til, hvis der ikke modtages en opfølgning på advarslen.

 

6a.  Hvis en grænsevagt eller en udstationeret national ekspert konstateres at have krænket grundlæggende rettigheder eller internationale beskyttelsesforpligtelser, anmoder agenturet medlemsstaten om omgående at fjerne grænsevagten eller den udstationerede nationale ekspert fra agenturets aktivitet eller udrykningsstyrken.

7.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport til den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets og medlemsstatens opfølgning af den.

7.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport til den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets og medlemsstatens opfølgning af den. Agenturets årsberetning skal omfatte oplysninger om klagemekanisme med angivelse af antallet af modtagne klager, type af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, den pågældende operation og de opfølgende foranstaltninger, som agenturet og medlemsstaterne har truffet.

8.  I overensstemmelse med retten til god forvaltning skal klageren, såfremt klagen kan behandles, underrettes om, at klagen er blevet registreret, at vurderingen af klagen er påbegyndt, og at der kan forventes svar, så snart det foreligger. Hvis en klage ikke kan behandles, skal klageren underrettes om grundene hertil og informeres om andre klagemuligheder.

 

9.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder udarbejder efter høring af det rådgivende forum en standardklageformular, hvori der anmodes om detaljerede og specifikke oplysninger om den påståede tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder forelægger formularen for den administrerende direktør og bestyrelsen.

9.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder opstiller en procedure for klagemekanismen på grundlag af artikel 41 i chartret og i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat ovenfor, efter høring af det rådgivende forum og udarbejder en standardklageformular, hvori der anmodes om detaljerede og specifikke oplysninger om den påståede overtrædelse af de grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder forelægger formularen og samtlige øvrige udspecificerede procedurer for den administrerende direktør og bestyrelsen.

Agenturet sørger for, at standardklageformularen er tilgængelig på de fleste almindelige sprog på agenturets websted og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet på standardklageformularen.

Agenturet sørger for, at oplysninger om muligheden og proceduren for klageindgivelse gøres umiddelbart tilgængelig. Standardklageformularen gøres tilgængelig på sprog, som tredjelandsstatsborgere forstår eller kan forventes at forstå på agenturets websted og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Yderligere vejledning og bistand til klageproceduren ydes til formodede ofre og efter anmodning. Der skal leveres oplysninger særligt tilpasset til børn eller andre sårbare grupper for at lette deres adgang til klagemekanismen. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet på standardklageformularen.

10.  Alle personoplysninger i klager skal håndteres og behandles af agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

10.  Alle personoplysninger i klager skal håndteres og behandles af agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Indgivelsen af klagen indebærer, at klageren giver sit samtykke til, at agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler vedkommendes personoplysninger, jf. artikel 5, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Indgivelsen af klagen indebærer, at klageren giver sit samtykke til, at agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler vedkommendes personoplysninger, jf. artikel 5, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

For at beskytte klagernes interesser skal klager behandles fortroligt, medmindre klageren giver afkald på retten til fortrolighed. Hvis klageren giver afkald på retten til fortrolighed, skal denne anses for at have givet sit samtykke til, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder eller agenturet oplyser om vedkommendes identitet i relation til det, der klages over.

For at beskytte klagernes interesser skal klager behandles fortroligt, medmindre klageren giver afkald på retten til fortrolighed. Hvis klageren giver afkald på retten til fortrolighed, skal denne anses for at have givet sit samtykke til, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder eller agenturet oplyser vedkommendes identitet til den kompetente myndighed og, i relevant og nødvendigt omfang, den/det relevante myndighed eller organ for grundlæggende rettigheder i den pågældende medlemsstat i relation til det, der klages over.

 

10a.  Databeskyttelsesrettigheder og relaterede klager indgivet af registrerede personer skal behandles separat af den databeskyttelsesansvarlige, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i denne forordning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og den databeskyttelsesansvarlige etablerer på skrift et aftalememorandum, der fastsætter deres opgavefordeling med hensyn til modtagne klager.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Agenturet kan selv tage initiativ til kommunikation inden for sit ansvarsområde. Agenturet offentliggør den konsoliderede årsberetning, jf. artikel 61, stk. 1, litra d), og sørger navnlig for, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om dets arbejde.

2.  Agenturet tager selv initiativ til kommunikation inden for sit ansvarsområde. Agenturet offentliggør relevante informationer, herunder sin årsberetning, jf. artikel 61, stk. 1, litra d), og sørger navnlig for, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får objektive, detaljerede, pålidelige og letforståelige oplysninger om dets arbejde, uden at afsløre operationelle oplysninger, som, hvis de blev offentliggjort, ville kunne skade muligheden for at nå operationens mål.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af andre former for indtægter udgøres agenturets indtægter af:

1.  Agenturets indtægter udgøres af:

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed opstilles aktionsudgifterne i Unionens budget som separate poster pr. indsatsområde.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7.  Kommissionen fremsender efter modtagelse overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden").

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Med henblik på at finansiere indsættelsen af hurtige grænseinterventioner og tilbagesendelsesinterventioner vedtager bestyrelsen et budget for agenturet, som skal indeholde en finansiel operationel reserve på mindst 4 % af bevillingen til de operationelle aktiviteter. Reserven bør opretholdes året igennem.

13.  Med henblik på at finansiere indsættelsen af hurtige grænseinterventioner og tilbagesendelsesinterventioner vedtager bestyrelsen et budget for agenturet, som skal indeholde en finansiel operationel reserve på mindst 4 % af bevillingen til de operationelle aktiviteter. Den 1. oktober hvert år bør mindst en fjerdedel af reserven fortsat være til rådighed for at dække behov, der måtte opstå indtil årets udgang.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 77 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 77a

 

Forebyggelse af interessekonflikter

 

Agenturet vedtager interne regler, der forpligter medlemmerne af dets organer og personale til, sålænge embedsperioden eller ansættelsesforholdet varer, at undgå situationer, der vil kunne give anledning til en interessekonflikt, og til at indberette sådanne situationer.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 79

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 79

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der blev nedsat ved artikel 33a i forordning (EF) nr. 562/2006. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3.  Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer afgørelse herom, eller to tredjedele af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden fristen for afgivelse af udtalelsen.

 

4.  Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.

 

5.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

 

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 80

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tre år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden foretager Kommissionen en evaluering af navnlig virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturets virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig dække det eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Kommissionen foretager pr. [tre år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år en uafhængig evaluering af navnlig de resultater, som agenturet har opnået for så vidt angår dets mål, mandat og opgaver, virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturets virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver og gennemførelsen af EU-samarbejdet om kystvagtsfunktioner. Evalueringen skal navnlig dække det eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret om grundlæggende rettigheder blev overholdt ved anvendelsen af denne forordning.

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret og de relevante bestemmelser i EU-retten blev overholdt ved anvendelsen af denne forordning.

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Såvel evalueringsrapporten som konklusionerne om rapporten skal offentliggøres.

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Såvel evalueringsrapporten som konklusionerne om rapporten skal offentliggøres.

3.  I forbindelse med hver anden evaluering skal Kommissionen foretage en vurdering af de resultater, agenturet har opnået, set i lyset af dets målsætninger, mandat og opgaver.

 

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19, stk. 5, og artikel 28, 29, 30 og 31 anvendes fra tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 28, 29, 30 og 31 anvendes fra [tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden].


BEGRUNDELSE

Indledning

Schengenområdet som et område med 26 lande uden indre grænsekontrol, hvor personer kan bevæge sig frit, betragtes af mange med rette som værende blandt de største og mest synlige resultater af den europæiske integrationsproces. Selve tanken – fraværet af kontrol ved de indre grænser – står imidlertid for tiden over for udfordringer af et hidtil uset omfang: Otte Schengenstater (Belgien, Danmark, Tyskland, Ungarn, Østrig, Slovenien, Sverige og Norge) har genindført grænsekontrol ved de indre grænser som reaktion på illegale migranters sekundære bevægelser, der betragtes som en alvorlig trussel mod den indre sikkerhed og offentlige orden. Desuden har Malta og Frankrig genindført kontrol ved deres indre grænser af sikkerhedshensyn.

Dette viser, at de værktøjer og instrumenter, der er blevet udviklet gennem tiden for at sikre, at Schengenområdet fungerer effektivt, ikke er tilstrækkelige i lyset af omfanget af den aktuelle migrationskrise og terrortruslen.

Der er iværksat et arbejde for at tackle de udfordringer, der skyldes migrationskrisen, for at tilskynde til større solidaritet mellem medlemsstaterne og styrke udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem de håndhævende myndigheder i kampen mod terrorisme.

Forslaget om en europæisk grænse- og kystvagt (EBCG) imødegår behovet for at sikre behørig kontrol af de ydre Schengengrænser som en forudsætning for at kunne forvalte migrationen effektivt, sikre et højt sikkerhedsniveau og samtidig muliggøre den frie bevægelighed for personer inden for Unionen. Det er derfor i den nuværende situation et centralt element for at udbedre de konstaterede svagheder, men er ikke et universalmiddel.

Baggrund

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) påbegyndte sit arbejde 1. maj 2005. Den grundliggende idé bag Frontex var at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser og gennemførelsen af de fælles regler til at fremme, koordinere og udvikle begrebet europæisk grænseforvaltning.

Frontex' mandat er siden allerede blevet ændret to gange. Med forordning (EF) nr. 863/2007 blev begrebet hurtige grænseinterventioner indført og forordning (EF) nr. 1168/2011 understregede Frontex' ansvar med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

I 2013 oprettedes der endvidere med forordning (EU) nr. 1052/2013 et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur), som forvaltes af Frontex og kan beskrives som et kort over situationsbilledet ved grænsen, der tjener til at udveksle oplysninger. Efter en retssag anlagt af Parlamentet fastlagde forordning (EU) nr. 656/2014 desuden regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Frontex.

På tidspunktet for vedtagelsen af den seneste revision af Frontex-forordningen i 2011 forpligtede Kommissionen sig i en erklæring til at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende oprettelsen af et europæisk system af grænsevagter(1). Endvidere opfordrede Det Europæiske Råd i Stockholmprogrammet Kommissionen til "at indlede en debat om Frontex' langsigtede udvikling" [herunder] muligheden for at oprette et europæisk system af grænsevagter". Denne undersøgelse er blevet udarbejdet og forelagt for LIBE-Udvalget(2).

Parallelt hermed er Frontex blevet underkastet en evaluering, som var planlagt i retsgrundlaget, og resultatet heraf er blevet offentliggjort(3). Kommissionen meddelte i sin dagsorden for migration, at den "på grundlag af den igangværende evaluering [...] vil foreslå en ændring af retsgrundlaget for Frontex med henblik på at styrke dens rolle på tilbagesendelsesområdet".

Parlamentet har drøftet den fremtidige udvikling af Frontex ved mange lejligheder, herunder under en debat på plenarmødet den 11. februar 2015 og under udarbejdelsen af sin beslutning af 2. december 2015 om Den Europæiske Ombudsmands særberetning som led i undersøgelse på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ vedrørende Frontex (2014/2215(INI)). Parlamentet anbefalede i denne beslutning, at der i forbindelse med revisionen af Frontex' mandat blev medtaget bestemmelser om en individuel klagemekanisme.

Nærværende forslag om en Europæisk Grænse- og Kystvagt (EBCG)

Kommissionen fremlagde i december nærværende forslag på baggrund af det ovennævnte forberedende arbejde under indtryk af den aldeles ekstraordinære flygtningekrise. Det foreskriver en komplet revision af Frontex-mandatet gennem en betydelig udvidelse af dets beføjelser.

Kommissionen foreslår at indføre begrebet EBCG, der vil skulle bestå af det nye grænse- og kystvagtsagentur til erstatning af Frontex og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltningen, herunder kystvagter i det omfang, de udfører grænsekontrolopgaver. Kommissionen foreslår endvidere for første gang at medtage konceptet EU-integreret grænseforvaltning i lovgivningen.

Blandt de innovative elementer i forslaget er indførelsen af en sårbarhedsvurdering som en forebyggende mekanisme til at undgå ineffektiv kontrol af den ydre grænse, indsættelse af forbindelsesofficerer i medlemsstaterne, en procedure for situationer, hvor der kræves en hurtig indsats ved grænsen, og oprettelse af en styrke på 1500 grænsevagter, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne med henblik på hurtig indsættelse uden undtagelse. Forslaget indeholder endvidere forslag om at give agenturet en meget stærkere rolle i forbindelse med tilbagesendelser, at styrke agenturets kapacitet (personale, budget, udstyr), at øge samarbejdet med tredjelande og etablere et europæisk samarbejde om kystvagtopgaver.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over og støtter forslaget som et yderligere element, der, når det er vedtaget, vil styrke solidariteten mellem medlemsstaterne, styrke integration med hensyn til grænseforvaltning og bidrage til at forebygge krisesituationer ved de ydre grænser. Forslaget er en reaktion på konstaterede svagheder, som f.eks. medlemsstaternes manglende vilje eller evne til at stille grænsevagter og udstyr til rådighed med henblik på indsættelse efter anmodning fra agenturet, manglen på effektiv kontrol og forebyggende foranstaltninger samt den omstændighed, at de oprettede mekanismer ikke blev anvendt af medlemsstaterne (der blev kun gennemført to hurtige grænseinterventioner, siden ordningen blev indført). I et område med fri bevægelighed uden indre grænser er forvaltningen af Unionens ydre grænser nødvendigvis et fælles ansvar for alle medlemsstater. Ordførerens ændringsforslag sigter mod at styrke forslaget yderligere ved at øge agenturets effektivitet og ansvarlighed.

Ordføreren foreslår en række ændringsforslag, som skal sætte agenturet bedre i stand til at nå sine mål. Det er afgørende, at agenturet i fremtiden har de fornødne grænsevagter og det fornødne udstyr til rådighed i rette tid, og navnlig at det er i stand til at indsætte dem inden for en kort frist, når det er påkrævet.

Med hensyn til den foreslåede procedure for situationer ved de ydre grænser, der kræver en hurtig indsats (artikel 18), mener ordføreren, at forslaget respekterer medlemsstaternes suverænitet, idet den berørte medlemsstat skal nå til enighed med agenturet om den operationelle plan, og det er også medlemsstaten, der udsteder instrukser til indsatsholdene. Ordføreren mener imidlertid, at beslutninger om at gribe ind bør træffes af Rådet for at styrke beslutningsprocessen og yderligere fremhæve medlemsstaternes suverænitet. Der skal ligeledes være en realistisk procedure for en indsats i tilfælde af, at en medlemsstat ikke retter sig efter en afgørelse fra Rådet. I sådanne tilfælde er der ikke mulighed for at afvente resultatet af en retssag. I stedet kan det, som en sidste udvej i visse nærmere afgrænsede tilfælde, være nødvendigt at genindføre kontrol ved visse indre grænser for at beskytte Schengenområdet som helhed.

Ordføreren mener også, at anvendelse af forbindelsesofficerer til alle medlemsstater med ydre land- eller søgrænser vil give agenturet bedre mulighed for at opfylde dets målsætninger og fremme udveksling af information mellem medlemsstaterne og agenturet. I princippet bør der indsættes forbindelsesofficerer i alle medlemsstater, da alle medlemsstater bør deltage i den videre opbygning af en fælles kultur med høje standarder med hensyn til grænseforvaltning. I erkendelse af at medlemsstater, der kun har luftgrænser, er mindre risikoeksponerede, skal der ikke nødvendigvis posteres forbindelsesofficerer til disse medlemsstater.

De ydre grænser vil til stadighed blive overvåget ved hjælp af regelmæssige risikoanalyser og obligatoriske sårbarhedsvurderinger for at afdække og udbedre svagheder ved de ydre grænser. Ordføreren foreslår at styrke bestemmelserne vedrørende udstyr til operationer. Der vil blive stillet en udrykningsstyrke bestående af grænsevagter og en pulje af teknisk udstyr til rådighed for agenturet med henblik på at kunne indsætte disse ressourcer ved hurtige grænseinterventioner på få dage.

I betragtning af den større rolle, som agenturet får i forbindelse med tilbagesendelser, ønsker ordføreren at præcisere, at formålet med agenturet i denne forbindelse er at bistå medlemsstaterne med den praktiske tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer, uden at gå ind i grundlaget for den af medlemsstaten trufne afgørelse om tilbagesendelse. Ordføreren støtter i betragtning af agenturets stærkere rolle og øgede operationelle opgaver, at der for agenturet etableres sikkerhedsmekanismer for grundlæggende rettigheder.

Ordføreren mener endvidere, at forordningen bør være fremtidssikret. Da der på nuværende tidspunkt fokuseres på at bidrage til en virkningsfuld forvaltning af migrationsstrømmene ved Unionens ydre grænser, består dets rolle i at tackle potentielle trusler ved EU's ydre grænser, herunder kriminalitet med en grænseoverskridende dimension.

Hvad angår effektivitet foreslår ordføreren at lade begreberne tilsynsråd og den flerårige programmering udgå, da begge har en iboende risiko for at udgøre en hindring for en effektiv indsats. Desuden mener ordføreren, at agenturet i stedet for at operere gennem tilskud bør benytte kontrakter, når det finansierer eller medfinansieres aktiviteter. Tilskudsordninger mangler fleksibilitet og er omstændelige, hvorimod kontraktlige forhold kan være mere effektive.

Ordføreren finder det nødvendigt at øge det kommende agenturs ansvarlighed ved at kræve, at flere oplysninger gøres tilgængelige for Parlamentet og offentligheden. Der er behov for mere gennemsigtighed for at øge agenturets legitimitet og for at undgå falske indtryk med hensyn til agenturets rolle.

Endelig er ordføreren enig i, at det haster med at vedtage denne forordning for at styrke kontrollen ved de ydre grænser og for dermed at kunne vende tilbage til en situation uden grænsekontrol inden for Schengenområdet.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (20.5.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Ordfører for udtalelse: Javier Nart

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt har til formål at oprette en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre en integreret forvaltning af EU's ydre grænser.

Forslaget hilses velkomment og modsvarer de udfordringer, som Den Europæiske Union har stået over for i forbindelse med den aktuelle flygtninge- og migrationskrise. Det anslås, at der alene mellem januar og november 2015 var omkring 1,5 mio. mennesker, der krydsede grænsen ulovligt.

Artikel 77 i TEUF fastsætter et mål om, "at der gradvis indføres et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser", og dette forslag bør vedtages som et første og vigtigt skridt i denne retning.

Det foreslåede Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil imidlertid være baseret på det aktuelle Frontex og vil for så vidt angår udførelsen af det praktiske arbejde nødvendigvis være afhængigt af samarbejde med og bidrag fra medlemsstaterne.

Der er behov for yderligere ændringer af forordningen for at afklare begrebet "fælles ansvar" mellem medlemsstaterne og EU's Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Mens de nye beføjelser udgør et betydeligt skridt i den rigtige retning, er det nødvendigt at betragte disse skridt som de første i en proces hen imod en fuldstændig uafhængig, integreret, EU-ledet og EU-dækkende grænse- og kystvagt, som finansieres over EU-budgettet, og som har operationel selvstændighed. Den endelige vedtagelse af forordningen bør ledsages af et klart politisk engagement fra medlemsstaternes og alle EU-institutionernes side i en sådan udvikling.

Det er værd at bemærke bestemmelserne i artikel 18 i forslaget til forordning, der giver mulighed for en uafhængig intervention efter afgørelse fra Kommissionen, selv imod en medlemsstats vilje.

Det er afgørende, at agenturet skaber gode forbindelser med grænse- og kystvagter i tredjelande, og at det har operationel uafhængighed og kapacitet til at varetage sådanne eksterne forbindelser.

Det vurderes, at indvirkningen på budgettet vil være på mindst 31,5 mio. EUR i 2017, men dette beløb samt et foreløbigt skøn over udgifterne til personale synes at være sat noget lavt.

Blandt de ændringer, som Udenrigsudvalget foreslår, kan også nævnes præciseringer af Europa-Parlamentets rolle med hensyn til at kontrollere agenturet og agenturets samarbejde med tredjelande.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6 a)  Den foreslåede europæiske grænse- og kystvagt skal erstatte Frontex for at sikre en europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser med henblik på at forvalte migrationen effektivt og sikre en høj grad af indre sikkerhed i EU, samtidig med at den fri bevægelighed for personer i EU beskyttes, I henhold til traktaterne og de hertil knyttede protokoller bør de medlemsstater, hvor bestemmelserne i Schengenreglerne om ophævelse af grænsekontrol endnu ikke gælder, kunne deltage i og/eller drage nytte af alle foranstaltninger under denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Frontex' opgaver bør derfor udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Hovedopgaven for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør være at fastlægge en operationel og teknisk strategi for gennemførelsen af integreret grænseforvaltning på EU-plan, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner og at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i tilfælde af situationer, der kræver hurtig handling ved de ydre grænser samt at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

(9)  Frontex' opgaver bør derfor udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Hovedopgaven for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør være at fastlægge en operationel og teknisk strategi for gennemførelsen af integreret grænseforvaltning på EU-plan, at overvåge, at grænsekontrollen ved de ydre grænser er effektiv, at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner og at sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i tilfælde af situationer, der kræver hurtig handling ved de ydre grænser, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer til søs, samt at tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og -interventioner.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Under udvisning af fælles ansvar bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af de ydre grænser. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via risikoanalyser, informationsudveksling og Eurosur, men også ved at sende eksperter fra sit eget personale ud i medlemsstaterne. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til specifikke medlemsstater i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporter til den administrerende direktør. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

(12)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har et fælles ansvar med medlemsstaterne og bør have til opgave regelmæssigt at overvåge forvaltningen af EU's ydre grænser. Agenturet bør sikre en korrekt og effektiv overvågning, ikke kun via risikoanalyser, informationsudveksling og Eurosur, men også gennem tilstedeværelsen af eksperter fra sit eget personale på stedet, i et fuldstændigt samarbejde med medlemsstaterne og i respekt for ikke-Schengenlandes rettigheder. Agenturet bør derfor kunne udsende forbindelsesofficerer til specifikke medlemsstater i et tidsrum, i hvilket forbindelsesofficeren rapporter til den administrerende direktør. Forbindelsesofficerernes rapporter bør indgå som en del af sårbarhedsvurderingen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør organisere en passende teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne for at øge deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser, og at klare udfordringerne ved den ydre grænse som følge af irregulær indvandring eller grænseoverskridende kriminalitet. Med henblik herpå bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold samt det nødvendige tekniske udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit eget personale.

(14)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør organisere og tilbyde en passende supplerende teknisk og operationel bistand til medlemsstaterne for at øge deres kapacitet til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår kontrollen af de ydre grænser, og klare udfordringerne ved den ydre grænse, herunder gennem efterforsknings- og redningsoperationer til søs, med forbehold for de nationale myndigheders kompetence til at indlede strafferetlige efterforskninger. Med henblik herpå bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ tilrettelægge og koordinere fælles operationer for en eller flere medlemsstater og udsende europæiske grænse- og kystvagthold samt det nødvendige tekniske udstyr, og det kan udsende eksperter fra sit eget personale.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I særlige områder langs de ydre grænser, hvor medlemsstaterne står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, der er karakteriseret ved store blandede migrationsstrømme, og som benævnes hotspotområder, bør medlemsstaterne kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Asylstøttekontor har udsendt, og fra Europol og andre relevante EU-agenturer samt eksperter fra personalet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken.

(16)  I særlige områder langs de ydre grænser, hvor medlemsstaterne står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, der er karakteriseret ved store blandede migrationsstrømme, og som benævnes hotspotområder, bør medlemsstaterne kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Asylstøttekontor har udsendt, og fra Europol og andre relevante EU-agenturer samt eksperter fra personalet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør bistå Kommissionen med koordineringen mellem de forskellige agenturer i marken. Agenturet bør have en autonom ret til at intervenere, således at det kan udsende sine folk og udstyr alt efter kompleksiteten i en grænsebeskyttelsessituation og de særlige forhold i de eksterne grænseområder, hvor medlemsstaterne står over for et uforholdsmæssigt migrationspres.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør råde over det nødvendige udstyr og personale, som kan udsendes til fælles operationer eller hurtige grænseinterventioner. Når der iværksættes hurtige grænseinterventioner på anmodning af en medlemsstat eller i forbindelse med en situation, der kræver en hurtig indsats, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med henblik herpå kunne udsende europæiske grænse- og kystvagthold til hurtige interventioner fra reserven, som bør være et stående korps bestående af en lille andel af det samlede antal kystvagter i medlemsstaterne, minimum 1 500 personer. Udsendelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra reserven til hurtige interventioner bør om nødvendigt straks suppleres af yderligere europæiske grænse- og kystvagthold.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne ved at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. Unionens tilbagesendelsespolitik og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF1. Det bør navnlig koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer fra en eller flere medlemsstater, og det bør tilrettelægge og gennemføre interventioner i forbindelse med tilbagesendelser for at styrke tilbagesendelsessystemet i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. nævnte direktiv.

(21)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør optrappe sin bistand til medlemsstaterne ved at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. Unionens tilbagesendelsespolitik og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF. Det bør navnlig, på anmodning af en eller flere medlemsstater, koordinere og tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer, og det bør tilrettelægge og gennemføre interventioner i forbindelse med tilbagesendelser for at styrke tilbagesendelsessystemet i de medlemsstater, der har brug for øget teknisk og operationel bistand for at opfylde deres forpligtelse til at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, jf. nævnte direktiv.

__________________

__________________

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør lette og fremme det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af EU's politik for eksterne forbindelser, bl.a. ved at koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser og ved at udsende forbindelsesofficerer til tredjelande samt ved at samarbejde med myndighederne i tredjelande om tilbagesendelser, bl.a. hvad angår erhvervelse af rejsedokumenter. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne bør overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

(28)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør efter aftale med de(n) berørte medlemsstat(er) og i samarbejde med Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten lette og fremme det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af EU's politik for eksterne forbindelser, bl.a. ved at koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande efter en risikovurdering af de ydre grænser med nabotredjelande og ved at udsende forbindelsesofficerer til tredjelande samt ved at samarbejde med myndighederne i tredjelande om tilbagesendelser, bl.a. hvad angår erhvervelse af rejsedokumenter. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne bør overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29 a)  Under operationer, der udføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, må en person ikke føres eller overdrages på anden vis til myndighederne i et tredjeland i strid med non-refoulement-princippet, hvis der bl.a. er en alvorlig risiko for, at personen ville blive idømt dødsstraf, udsat for tortur eller forfølgelse eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor personens liv eller frihed ville være truet grundet dennes race, religion, nationalitet, seksuelle orientering, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politiske holdninger, eller hvorfra der er en alvorlig risiko for udvisning, udsendelse eller udlevering til et andet land i strid med non-refoulement-princippet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  I denne forordning fastsættes der bestemmelser om en klagemekanisme for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som skal overvåge og sikre respekten for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bliver ansvarlig for behandlingen af de klager, agenturet modtager i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende grænsevagter til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger.

(30)  I denne forordning fastsættes der bestemmelser om en klagemekanisme for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som skal overvåge og sikre respekten for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets og dets medarbejderes aktiviteter. Det bør være en effektiv og tilgængelig administrativ mekanisme, hvor agenturets ansvarlige for grundlæggende rettigheder deltager i overensstemmelse med retten til god forvaltning og handler i uafhængighed. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal kontrollere, hvorvidt en klage kan behandles, registrere og foretage en korrekt behandling af sådanne klager, sende alle registrerede klager til den administrerende direktør, sende klager vedrørende grænse- og kystvagter til oprindelsesmedlemsstaten og registrere agenturets eller medlemsstatens opfølgning heraf. Disse oplysninger bør indgå i agenturets årsberetning. Det er medlemsstaterne, der bør gennemføre strafferetlige efterforskninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig hvad angår situationer, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201118.

(31)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig hvad angår situationer, der kræver en hurtig indsats ved de ydre grænser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 og i respekt for non-refoulement-princippet og menneskerettighedserklæringer og -standarder.

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i bestyrelsen for at udøve praktisk og politisk tilsyn med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende. Agenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(33)  Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet bør være repræsenteret i bestyrelsen for at udøve praktisk og politisk tilsyn med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende. Agenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "ydre grænser": medlemsstaternes land- og søgrænser og deres lufthavne og søhavne, som bestemmelserne i afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 finder anvendelse på1

(1)  "ydre grænser": medlemsstaternes land- og søgrænser og deres lufthavne og søhavne, som bestemmelserne i afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2016/399 finder anvendelse på, herunder de medlemsstater, hvor bestemmelserne i Schengenreglerne om afskaffelse af de indre grænser endnu ikke er indført

______________

_______________

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/399 af 9. marts 2016 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 13.4.2006, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning udformer en operationel og teknisk strategi for integreret europæisk grænseforvaltning. Det fremmer og sikrer gennemførelsen af integreret europæisk grænseforvaltning i alle medlemsstater.

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning udformer en operationel og teknisk strategi for integreret europæisk grænseforvaltning med klare målsætninger og målbare mål for forbedret grænsesikkerhed og -forvaltning og, når det er begrundet, med hensyntagen til medlemsstaternes specifikke situation, navnlig deres geografiske placering. Strategien ajourføres regelmæssigt for at tage højde for nye forhold på stedet. Det fremmer og sikrer gennemførelsen af integreret europæisk grænseforvaltning i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(a a)  gennemførelse og koordinering af efterforsknings- og redningsoperationer til søs og støtte til civilsamfundsorganisationer og -initiativer, der gennemfører efterforsknings- og redningsoperationer til søs

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  analyse af risiciene for den interne sikkerhed og analyse af de trusler, der kan påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser fungerer, eller sikkerheden ved disse

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, med særlig fokus på nabolande og de tredjelande, der er blevet indkredset via risikoanalyser som værende oprindelses- og transitlande for irregulær indvandring

(d)  samarbejde med tredjelande på de områder, der er omfattet af forordningen, med særlig fokus på nabolande og de tredjelande, der er blevet indkredset via risikoanalyser som værende oprindelses- og transitlande for irregulær indvandring, i samarbejde med Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  De medlemsstater, hvis grænser udgør de ydre grænser, skal i deres egen interesse og i alle medlemsstaters interesse sikre forvaltningen af de ydre grænser under fuld overholdelse af EU-retten og i overensstemmelse med den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i tæt samarbejde med agenturet

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning letter anvendelsen af EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser ved at styrke, vurdere og koordinere medlemsstaternes indsats ved gennemførelsen af disse foranstaltninger og ved tilbagesendelser. Medlemsstaterne sikrer forvaltningen af deres del af de ydre grænser i deres egen interesse og i alle de medlemsstaters interesse, som har ophævet kontrollen ved de indre grænser, under fuld overholdelse af EU-retten og i overensstemmelse med den tekniske og operationelle strategi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i tæt samarbejde med agenturet.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Medlemsstaterne har det primære ansvar for gennemførelsen af al relevant international EU- og national lovgivning og retshåndhævende foranstaltninger, der gennemføres i forbindelse med fælles operationer koordineret af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og dermed også for overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med disse aktiviteter. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er ligeledes ansvarligt i sin egenskab af koordinator og har det fulde ansvar for alle tiltag og beslutninger i henhold til dets mandat. Kommissionen skal i samarbejde med agenturet, Rådet og relevante aktører foretage en yderligere analyse af bestemmelserne vedrørende ansvarsfordeling og ansvarspådragelse og rette op på alle potentielle eller faktiske mangler i forbindelse med agenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at sikre en sammenhængende integreret europæisk grænseforvaltning ved alle de ydre grænser letter agenturet anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, navnlig Schengengrænsekodeksen, der blev indført ved forordning (EF) nr. 562/2006, og gør den mere effektiv.

1.  For at sikre en sammenhængende integreret europæisk grænseforvaltning ved alle de ydre grænser letter agenturet anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af de ydre grænser, herunder Schengengrænsekodeksen, der blev indført ved forordning (EU) nr. 2016/399, og gør den mere effektiv.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet udfører følgende opgaver for derved at bidrage til et højt og ensartet niveau for grænsekontrol og tilbagesendelser:

1.  Agenturet udfører følgende opgaver for derved at bidrage til et højt og ensartet niveau for grænsekontrol og en ensartet anvendelse af de internationale standarder for tilbagesendelser:

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  oprettelse af et center for overvågning og risikoanalyse med kapacitet til at overvåge migrationsstrømme og foretage risikoanalyser for så vidt angår alle aspekter af integreret grænseforvaltning

(a)  overvåge migrationsstrømme og foretage risikoanalyser for så vidt angår alle aspekter af integreret grænseforvaltning ved at gøre brug af de til rådighed værende ressourcer såsom Unionens satellitcenter og situationscenter

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  foretage sårbarhedsvurderinger, herunder vurderinger af medlemsstaternes kapacitet med hensyn til at håndtere trusler og pres ved de ydre grænser

(b)  foretage regelmæssige sårbarhedsvurderinger, herunder vurderinger af medlemsstaternes kapacitet med hensyn til at håndtere trusler og pres ved deres ydre grænser

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved deres ydre grænser, ved at koordinere og organisere fælles operationer, under hensyntagen til, at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs

(c)  yde støtte til medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved deres ydre grænser, ved at koordinere og organisere fælles operationer, under hensyntagen til, at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  oprettelse af en pulje af teknisk udstyr, der skal anvendes under fælles operationer, hurtige interventioner ved grænserne og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold samt i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser

(f)  oprettelse af en pulje af teknisk udstyr, der skal anvendes under fælles operationer, hurtige interventioner ved grænserne, efterforskning- og redningsoperationer og inden for rammerne af migrationsstyringsstøttehold samt i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 7 - stk. 1 - litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h)  støtte til udviklingen af tekniske standarder for udstyr, især med henblik på det taktiske kommandoniveau, kontrol og kommunikation samt teknisk overvågning for at sikre interoperabilitet på EU-plan og nationalt plan

(h)  støtte udviklingen af fælles tekniske standarder for udstyr, især til det taktiske kommandoniveau, kontrol og kommunikation samt teknisk overvågning for at sikre interoperabilitet på EU-plan og nationalt plan

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(n)  deltagelse i udvikling og forvaltning af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for kontrollen og overvågningen af de ydre grænser, herunder anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi såsom fjernstyrede luftfartøjssystemer, og udvikling af pilotprojekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af forordningen

(n)  overvågning og deltagelse i udvikling og forvaltning af forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for kontrollen og overvågningen af de ydre grænser, herunder anvendelsen af avanceret overvågningsteknologi såsom fjernstyrede luftfartøjssystemer, og udvikling af pilotprojekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af forordningen

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(q)  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, information, udstyr og uddannelse og at koordinere operationer med flere formål

(q)  samarbejde med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at tilbyde tjenester, information og, hvor det er nødvendigt, udstyr og uddannelse og at koordinere operationer med flere formål

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(r)  bistand til medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af deres operative samarbejde om forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse.

(r)  bistand og støtte til medlemsstaterne og tredjelande i deres samarbejde om forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 7 - stk. 1 - litra r a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(r a)  indførelse og fremme af de højeste standarder for grænseforvaltning, hvor der tages hensyn til gennemsigtighed og offentlig kontrol og sikres respekt for og fremme af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, herunder militære operationer med henblik på retshåndhævelse og på området tilbagesendelse, hvis et sådant samarbejde er foreneligt med agenturets opgaver. Medlemsstaterne undlader enhver foranstaltning, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål.

Medlemsstaterne kan fortsætte samarbejdet på operationelt plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, herunder militære operationer med henblik på retshåndhævelse og på området tilbagesendelse, hvis et sådant samarbejde ikke er uforeneligt med agenturets opgaver og, hvor det er relevant, med FSFP- og NATO-missioner. Medlemsstaterne undlader enhver foranstaltning, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet opretter et overvågnings- og risikoanalysecenter, der kan overvåge migrationsstrømmene til og internt i Unionen. Med henblik herpå udvikler agenturet en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne.

1.  Agenturet opretter et overvågnings- og risikoanalysecenter, der kan overvåge migrationsstrømmene. Det sikrer, at alle allerede tilgængelige EU-ressourcer (efterretning, risikoanalyser, satellit mv.) udnyttes fuldt og helt. Med henblik herpå udvikler agenturet ved en bestyrelsesafgørelse en fælles integreret risikoanalysemodel, som skal anvendes af agenturet og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den risikoanalyse, som agenturet skal foretage, skal dække alle aspekter, der er relevante for en integreret europæisk grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskehandel og terrorisme, samt situationen i tilgrænsende tredjelande med henblik på udvikling af en varslingsmekanisme, som analyserer migrationsstrømmene mod Unionen.

3.  Den risikoanalyse, som agenturet skal foretage, skal dække alle aspekter, der er relevante for en integreret europæisk grænseforvaltning, navnlig grænsekontrol, beskyttelse af grundlæggende rettigheder, tilbagesendelse, tredjelandsstatsborgeres irregulære sekundære bevægelser internt i Unionen, forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme, samt situationen i tilgrænsende tredjelande og oprindelses- og transitlande for irregulær migration med henblik på udvikling af en varslingsmekanisme, som analyserer migrationsstrømmene mod Unionen og respekten for grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Agenturet offentliggør metodologien og kriterierne for sin risikoanalyse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e)  regelmæssigt at rapportere til den administrerende direktør om situationen ved den ydre grænse og den pågældende medlemsstats kapacitet til effektivt at håndtere situationen ved de ydre grænser

(e)  regelmæssigt at rapportere til den administrerende direktør og lederen af den relevante nationale myndighed om situationen ved den ydre grænse og den pågældende medlemsstats kapacitet til effektivt at håndtere situationen

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  have ubegrænset adgang til det nationale koordinationscenter og det nationale situationsbillede, der udarbejdes i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013

(a)  have adgang til det nationale koordinationscenter og det nationale situationsbillede, der udarbejdes i henhold til forordning (EU) nr. 1052/2013

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen forelægges tilsynsrådet, som rådgiver den administrerende direktør om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe på grundlag af resultaterne af sårbarhedsvurderingen, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen.

4.  Resultaterne af sårbarhedsvurderingen forelægges de pågældende medlemsstater. De pågældende medlemsstater kan fremsætte bemærkninger til vurderingen. Den administrerende direktør skal basere de foranstaltninger, der anbefales de berørte medlemsstater, på resultaterne af sårbarhedsvurderingen, idet der tages hensyn til agenturets risikoanalyse, den berørte medlemsstats kommentarer og resultaterne af Schengenevalueringsmekanismen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(a a)  udveksle oplysninger om migrationsstrømme med civilsamfundsorganisationer og -initiativer, der gennemfører efterforsknings- og redningsoperationer

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Iværksættelse af fælles operationer og hurtige grænseindsatser ved de ydre grænser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Målene for en fælles operation eller en hurtig grænseintervention kan nås som en del af en operation med flere formål, som kan involvere redning af nødstedte personer på havet eller andre kystvagtopgaver, bekæmpelse af smugling af migranter eller menneskesmugling, operationer til kontrol med narkotikasmugling og migrationsstyring, herunder identifikation, registrering, debriefing og tilbagesendelse.

5.  Målene for en fælles operation eller en hurtig grænseintervention kan nås som en del af en operation med flere formål, som kan involvere redning af nødstedte personer på havet eller andre kystvagtopgaver, bekæmpelse af smugling af migranter eller menneskesmugling, operationer til kontrol med narkotikasmugling og migrationsstyring, herunder identifikation, registrering, debriefing og tilbagesendelse. Enhver operation, der involverer kystvagtopgaver, skal gennemføres på en sådan måde, at sikkerheden for de personer, der standses eller reddes, samt for de deltagende enheder eller tredjeparter sikres i alle tilfælde.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som forberedelse af en fælles operation udarbejder den administrerende direktør i samarbejde med værtsmedlemsstaten en liste over det tekniske udstyr og personale, der er behov for, under hensyntagen til medlemsstatens disponible ressourcer. På grundlag af disse elementer fastlægger agenturet en pakke bestående af operationel og teknisk forstærkning samt kapacitetsopbyggende aktiviteter, som skal medtages i den operationelle plan.

1.  Som forberedelse af en fælles operation udarbejder den administrerende direktør i samarbejde med værtsmedlemsstaten eller værtstredjelandet en liste over det tekniske udstyr og personale, der er behov for, under hensyntagen til medlemsstatens disponible ressourcer. På grundlag af disse elementer fastlægger agenturet en pakke bestående af operationel og teknisk forstærkning samt kapacitetsopbyggende aktiviteter, som skal medtages i den operationelle plan.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  bestemmelser om kommando og kontrol, herunder angivelse af navn og rang for de af værtsmedlemsstatens grænsevagter, der har ansvaret for samarbejdet med holdmedlemmerne og agenturet, navnlig navn og rang for de grænsevagter, som har kommandoen i udsendelsesperioden, og holdmedlemmernes placering i kommandoleddene

(f)  bestemmelser om kommando og kontrol, herunder angivelse af navn og rang for de af værtsmedlemsstatens grænsevagter, der har ansvaret for samarbejdet med holdmedlemmerne og agenturet, navnlig navn og rang for de grænse- og kystvagter, som har kommandoen i udsendelsesperioden, og holdmedlemmernes placering i kommandoleddene

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j)  med hensyn til operationer til søs, specifikke oplysninger angående relevant jurisdiktionskompetence og lovgivning for det geografiske område, hvor den fælles operation finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, redning til søs og ilandsætning. I den forbindelse skal den operationelle plan udarbejdes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/201442

(j)  med hensyn til operationer til søs, specifikke oplysninger angående relevant jurisdiktionskompetence og lovgivning for det geografiske område, hvor den fælles operation finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, eftersøgning, redning til søs og ilandsætning. I den forbindelse skal den operationelle plan, der definerer agenturets rolle i forbindelse med eftersøgnings- og redningsaktiviteterne udarbejdes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/201442

__________________

__________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 93).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 93).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(k)  retningslinjer for samarbejde med tredjelande, andre EU-agenturer, -organer og -kontorer eller internationale organisationer.

(k)  retningslinjer for samarbejde med tredjelande, andre EU-agenturer, -organer og -kontorer eller internationale organisationer i tæt synergi med Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten. Europa-Parlamentet orienteres regelmæssigt om dette samarbejde

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  teknisk og operationel bistand på området tilbagesendelse, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer.

(c)  teknisk og operationel bistand på området tilbagesendelse, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af tilbagesendelsesoperationer i fuld respekt for grundlæggende rettigheder, behørig procedure og princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I samarbejde med det Europæiske Asylstøttekontor, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og andre relevante EU-agenturer skal agenturet under Kommissionens koordinering sikre, at disse aktiviteter overholder det fælles europæiske asylsystem og grundlæggende rettigheder. Dette omfatter nødly, hygiejniske forhold og faciliteter, som respekterer kønsbestemte behov og børns behov i hotspotområderne.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Reserven til hurtige interventioner er et stående korps, der umiddelbart står til rådighed for agenturet, og som kan udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden tre arbejdsdage fra den dato, hvor den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten enes om den operationelle plan. Med henblik herpå stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal grænsevagter til rådighed for agenturet, der svarer til mindst 3 % af personalet i medlemsstater uden ydre land- eller søgrænser og 2 % af personalet i medlemsstater med ydre land- eller søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 500 grænsevagter, der svarer til de profiler, der er defineret i bestyrelsens afgørelse.

5.  Reserven til hurtige interventioner er et stående korps, der umiddelbart står til rådighed for agenturet, og som kan udsendes fra hver enkelt medlemsstat inden tre arbejdsdage fra den dato, hvor den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten enes om den operationelle plan. Med henblik herpå stiller hver medlemsstat på årsbasis et antal grænsevagter til rådighed for agenturet, der svarer til mindst 3 % af personalet i medlemsstater uden ydre land- eller søgrænser og 2 % af personalet i medlemsstater med ydre land- eller søgrænser, og som skal udgøre mindst 1 500 grænsevagter, der svarer til de profiler, der er defineret i bestyrelsens afgørelse. Agenturet trækker på Unionens ekspertise, som er oparbejdet gennem missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og overordnede mål.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold med kompetente grænsevagter, der udstationeres af medlemsstaterne som nationale eksperter i agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad angår udstationering af deres grænsevagter i agenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagterne til rådighed med henblik på udstationering, medmindre dette i alvorlig grad vil påvirke udførelsen af nationale opgaver. I sådanne situationer kan medlemsstaterne hjemkalde deres udstationerede grænsevagter.

Agenturet bidrager til de europæiske grænse- og kystvagthold med kompetente grænsevagter, der udstationeres af medlemsstaterne som nationale eksperter i agenturet. Medlemsstaternes bidrag, hvad angår udstationering af deres grænsevagter i agenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem agenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne grænsevagterne til rådighed med henblik på udstationering, medmindre dette i alvorlig grad vil påvirke udførelsen af nationale opgaver. I sådanne situationer kan medlemsstaterne hjemkalde deres udstationerede grænsevagter. For at afhjælpe eventuel knaphed kan agenturet ansætte personale på midlertidig basis til at varetage grænsekontrolopgaver i overensstemmelse med agenturets mandat.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne udstationeringer kan vare 12 måneder eller mere, men under ingen omstændigheder under tre måneder. De udstationerede grænsevagter skal betragtes som holdmedlemmer, og de skal have de samme opgaver og beføjelser som holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der har udstationeret grænsevagter, betragtes som oprindelsesmedlemsstaten.

Udstationeringerne kan vare 12 måneder eller mere, men under ingen omstændigheder under tre måneder. De udstationerede grænsevagter skal betragtes som holdmedlemmer, og de skal have de samme opgaver og beføjelser som holdmedlemmerne. Den medlemsstat, der har udstationeret grænsevagter, betragtes som oprindelsesmedlemsstaten.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  på teknisk og operationelt plan at koordinere medlemsstaternes tilbagesendelsesaktiviteter for derved at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og med deltagelse af de relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

(a)  på teknisk og operationelt plan at koordinere medlemsstaternes tilbagesendelsesaktiviteter, herunder frivillig tilbagevenden, for derved at skabe et integreret system for forvaltning af tilbagesendelser mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og med deltagelse af de relevante myndigheder i tredjelande og andre relevante interessenter

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(a a)  samarbejde med tredjelande for at lette medlemsstaternes tilbagesendelsesaktiviteter

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  bistand til de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de personer, der genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er til stede og undgå, at de forsvinder.

(d)  bistand til de foranstaltninger, der er lovlige, forholdsmæssige og nødvendige for at sikre, at de personer, der genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, er til stede, undgå, at de forsvinder, og rådgive om alternativer til frihedsberøvelse i tråd med direktiv 2008/115/EF og international lovgivning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tilbagesendelseskontoret sigter mod at skabe synergier og sammenkoble EU-finansierede net og programmer på området tilbagesendelse i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og det europæiske migrationsnetværk43.

3.  Tilbagesendelseskontoret sigter mod at skabe synergier og sammenkoble EU-finansierede net og programmer på området tilbagesendelse i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og det europæiske migrationsnetværk43 samt andre organisationer og de berørte medlemsstater.

__________________

__________________

43EUT L 131 af 21.5 2008, s. 7.

EUT L 131 af 21.5 2008, s. 7.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Agenturet skal ikke koordinere, tilrettelægge eller foreslå tilbagesendelsesoperationer til et tredjeland, hvor der er risici for, at grundlæggende rettigheder krænkes, eller hvor der gennem agenturets risikoanalyser eller i rapporter fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, EU-agenturer, menneskerettighedsorganer, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer er påvist alvorlige mangler i relevante civil- og strafferetlige love og procedurer.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den europæiske grænse- og kystvagt sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og de relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig princippet om non-refoulement. Med henblik herpå udarbejder, videreudvikler og gennemfører agenturet en strategi for grundlæggende rettigheder.

1.  Den europæiske grænse- og kystvagt respekterer og sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og de relevante dele af folkeretten, herunder den europæiske konvention om flygtninges retsstilling, konventionen om barnets rettigheder og forpligtelserne vedrørende adgang til international beskyttelse, særlig i forbindelse med princippet om non-refoulement. Med henblik herpå udarbejder, videreudvikler og gennemfører agenturet i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder en strategi for grundlæggende rettigheder, herunder effektive mekanismer til at sikre, at grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet overholdes i alle agenturets aktiviteter. Europa-Parlamentet orienteres regelmæssigt om dette samarbejde.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den europæiske grænse- og kystvagt sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land, der overtræder princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

2.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sørger ved udførelsen af sine opgaver for, at ingen sættes i land, tvinges til indrejse, føres eller på anden vis overdrages eller sendes tilbage til myndighederne i et land, der overtræder princippet om non-refoulement, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder dette princip.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

3.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for mindreårige, især uledsagede mindreårige, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet tager ved udførelsen af sine opgaver og sine forbindelser med tredjelande hensyn til rapporterne fra det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

4.  Agenturet sikrer ved udførelsen af alle sine opgaver, herunder videreudviklingen og gennemførelsen af en effektiv mekanisme til at føre tilsyn med overholdelsen af grundlæggende rettigheder, og i sine forbindelser med tredjelande passende opfølgning af rapporterne fra det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Agenturet underretter det rådgivende forum og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om, hvorvidt og hvordan det har ændret sin tilgang som reaktion på rapporter og henstillinger fra disse organer og medtager oplysningerne i sin årlige rapport.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre, at uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, indgår i de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 og 30. Agenturet sørger for, at alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, samt agenturets eget personale forud for deltagelse i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder vedrørende grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse.

3.  Agenturet tager de fornødne initiativer til at sikre, at uddannelse af det personale, der er involveret i opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, indgår i de puljer, der er omhandlet i artikel 28, 29 og 30. Agenturet sørger for, at alt personale, der deltager i tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, samt agenturets eget personale forud for deltagelse i de operationelle aktiviteter, som agenturet tilrettelægger, har modtaget uddannelse i relevant EU-ret og folkeret, herunder grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse, hvilket også vil sætte dem i stand til at identificere mulige menneskerettighedskrænkelser og forfølge dem behørigt.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten for at få beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssuccessorer, godtgjort af værtsmedlemsstaten.

2.  Hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, godtgør agenturet enhver forvoldt skade i henhold til de generelle principper, der er fælles i medlemsstaternes lovgivninger.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 1 og 2 nævnte skader.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af agenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande eller til tredjeparter af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt, jf. dog artikel 47.

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af agenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande, internationale organisationer eller til tredjeparter af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt, jf. dog artikel 47.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-agenturer, -organer og -kontorer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og særlig med det formål at forhindre og bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskehandel og terrorisme.

Agenturet samarbejder med Europa-Kommissionen, Kommissionen og andre EU-institutioner, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Eurojust, EU-Satellitcentret, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet samt andre EU-agenturer, -organer og -kontorer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og særlig med det formål at forhindre og bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, herunder hjælp til irregulær indvandring, menneskehandel og terrorisme.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  opbygge kapacitet ved at udarbejde retningslinjer, henstillinger og god praksis og ved at støtte uddannelse og udveksling af personale med henblik på at øge informationsudvekslingen og samarbejdet om kystvagtopgaver

(c)  opbygge kapacitet ved at udarbejde retningslinjer, henstillinger og god praksis og ved at støtte uddannelse og udveksling af personale med henblik på at øge informationsudvekslingen og samarbejdet om kystvagtopgaver, kapaciteten til at gennemføre eftersøgnings- og redningsoperationer og overholdelsen af menneskerettigheder samt migrations- og asylforpligtelser

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 53 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejde med tredjelande

Samarbejde med tredjelande og ikke-statslige organisationer

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder agenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Agenturet og medlemsstaterne overholder normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Indgåelse af et samarbejde med tredjelande skal have til formål at fremme europæiske standarder for grænseforvaltning og tilbagesendelse.

1.  I spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder agenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik og især af den europæiske naboskabspolitik og udviklingspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Agenturet og medlemsstaterne overholder normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-retten, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Indgåelse af et samarbejde med tredjelande skal have til formål at fremme europæiske standarder for grænseforvaltning og tilbagesendelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand, kan agenturet koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser, og det skal have mulighed for at gennemføre fælles operationer ved de ydre grænser med deltagelse af en eller flere medlemsstater og et tredjeland, der grænser op til mindst en af de pågældende medlemsstater, forudsat at det pågældende tilgrænsende tredjeland er indforstået hermed, herunder på tredjelandets område. Kommissionen skal underrettes om sådanne aktiviteter.

3.  I situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand, kan agenturet koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande på området forvaltning af de ydre grænser, og det skal have mulighed for at gennemføre fælles operationer ved de ydre grænser med deltagelse af en eller flere medlemsstater og et tredjeland, der grænser op til mindst en af de pågældende medlemsstater, i fuld respekt for international menneskerettighedsret, forudsat at det pågældende tilgrænsende tredjeland er indforstået hermed, herunder på tredjelandets område. Medlemsstaters deltagelse i fælles operationer på tredjelandes område finder sted på frivilligt grundlag. Europa-Parlamentet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, Eurojust og Europol skal underrettes om sådanne aktiviteter.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  En statusaftale skal indgås mellem EU og tredjelandet, hvortil holdmedlemmer udsendes under fælles operationer, når holdmedlemmerne udøver forvaltningsbeføjelser, eller under andre indsatser, om nødvendigt. Denne aftale skal omfatte alle aspekter, der er nødvendige for at udføre indsatserne, navnlig en beskrivelse af operationens omfang, civil-og strafferetligt ansvar samt holdmedlemmernes opgaver og beføjelser. Aftalen skal sikre fuldstændig overholdelse af grundlæggende rettigheder under operationerne.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen skal udarbejde en standardstatusaftale for indsatser på tredjelandes område.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet kan endvidere efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 27, interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, jf. artikel 32, og uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedring af samarbejdet og udveksling af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter. Disse observatører kan kun deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13, 27 og 35, efter aftale med den eller de berørte medlemsstater og kun i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 og 32, efter aftale med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

5.  Agenturet kan endvidere efter aftale med de berørte medlemsstater opfordre observatører fra tredjelande til at deltage i sine aktiviteter ved de ydre grænser, jf. artikel 13, tilbagesendelsesoperationer, jf. artikel 27, interventioner i forbindelse med tilbagesendelser, jf. artikel 32, og uddannelse, jf. artikel 35, i det omfang deres tilstedeværelse er i overensstemmelse med formålene med disse aktiviteter, kan bidrage til forbedring af samarbejdet og udveksling af bedste praksis og ikke berører den generelle sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter eller sikkerheden for personer, der skal tilbagesendes. Disse observatører kan kun deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13, 27 og 35, efter aftale med den eller de berørte medlemsstater og kun i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 13 og 32, efter aftale med værtsmedlemsstaten. Den operationelle plan skal indeholde nærmere regler for observatørers deltagelse. Agenturet skal give disse observatører relevant uddannelse forud for deltagelsen.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Inden en aftale som omtalt i denne artikel indgås, sikrer Kommissionen sig, at dens bestemmelser overholder nærværende forordning samt relevant EU-ret og folkeret om grundlæggende rettigheder og international beskyttelse, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention, konventionen om flygtninges retsstilling og konventionen om barnets rettigheder, navnlig non-refoulement-princippet og retten til effektive retsmidler, samt bestemmelserne om informationsudveksling og databeskyttelse i nærværende forordning. Vurderingen skal baseres på informationer indhentet fra mange forskellige kilder, hvilket omfatter medlemsstater, EU-organer, -kontorer og -agenturer, relevante internationale organisationer og NGO'er. Kommissionen fremsender sin vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Agenturet underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

9.  Agenturet offentliggør sine aftaler og samarbejdsordninger med tredjelande på sit websted. Agenturet rapporterer om sit samarbejde med tredjelande til Europa-Parlamentet mindst hver tredje måned. I agenturets årlige rapport skal indgå en detaljeret vurdering af samarbejdet med tredjelande, herunder detaljerede oplysninger om overholdelse af grundlæggende rettigheder og international beskyttelse.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra dets eget personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse i udførelsen af deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem EU's og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter, herunder det netværk, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 377/200449.

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra dets eget personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse i udførelsen af deres opgaver, i tredjelande. De indgår i de lokale eller regionale samarbejdsnetværk mellem EU's og medlemsstaternes indvandringsforbindelsesofficerer og sikkerhedseksperter. Agenturet skal koordinere og sikre, at det netværk, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 377/2004, fungerer korrekt.49

__________________

__________________

49Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1).

49 Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1).

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bestyrelsen kan nedsætte et mindre forretningsudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Kommissionen og tre medlemmer af bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens vegne.

6.  Bestyrelsen kan nedsætte et mindre forretningsudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Kommissionen og tre medlemmer af bestyrelsen samt en repræsentant for den medlemsstat, der har brug for bistand, til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe visse foreløbige afgørelser på bestyrelsens vegne.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af stk. 3 består bestyrelsen af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, som alle er stemmeberettigede. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

1.  Med forbehold af stk. 3 består bestyrelsen af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og to for Europa-Parlamentet, som alle er stemmeberettigede. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Europa-Parlamentet vælger to af sine medlemmer, hvoraf mindst ét er medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Mandatperioden er fire år. Mandatperioden kan forlænges.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foreslår kandidater til stillingen som administrerende direktør og viceadministrerende direktør på grundlag af en liste efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen eller på egnede websteder.

1.  Kommissionen foreslår efter at have hørt Europa-Parlamentet kandidater til stillingen som administrerende direktør og viceadministrerende direktør på grundlag af en liste efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen eller på egnede websteder.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

2.  Forud for bestyrelsens udnævnelse af den administrerende direktør på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse høres den administrerende direktør af de passende organer i Europa-Parlamentet. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal være uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver som ansvarlig for grundlæggende rettigheder og rapportere direkte til bestyrelsen og samarbejde med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger regelmæssigt rapport og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af grundlæggende rettigheder.

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal være fuldstændig uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver som ansvarlig for grundlæggende rettigheder og rapportere direkte til bestyrelsen og Europa-Parlamentet og samarbejde med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger regelmæssigt rapport og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 71 - stk. 2 - litra a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder holder regelmæssige drøftelser med Europa-Parlamentets kompetente organer og indberetter klager og opfølgningen herpå.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 72 - stk. 5 - litra a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Den administrerende direktør aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets opfølgning på en klage.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport til den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af klagebehandlingen og om agenturets og medlemsstatens opfølgning af den.

7.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder underretter den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af behandlingen af de klager, der anses for at være berettigede. Den administrerende direktør og bestyrelsen aflægger derefter rapport om agenturets og medlemsstaternes opfølgning på klagerne.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 a.  Agenturets årlige aktivitetsrapport skal omfatte en rapport om modtagne klager, typerne af krænkelser af grundlæggende rettigheder, det pågældende agenturs aktiviteter, den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland og opfølgningen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 72 - stk. 9 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet sørger for, at standardklageformularen er tilgængelig på de fleste almindelige sprog på agenturets websted og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet på standardklageformularen.

Agenturet sørger for, at standardklageformularen og oplysningsskemaet er tilgængelig på de fleste almindelige sprog, og især de sprog, som migranter og asylansøgere forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå, på agenturets websted og i papirudgave i forbindelse med alle agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder behandler også de klager, der ikke er indgivet på standardklageformularen. Yderligere vejledning og bistand til klageproceduren ydes til påståede ofre efter anmodning. Der skal sørges for oplysninger særligt henvendt til børn for at lette deres adgang til klagemekanismen.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 74 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 74 a

 

Rapporter og oplysninger til Europa-Parlamentet

 

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre den administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver, herunder om gennemførelsen og overvågningen af strategien for grundlæggende rettigheder, agenturets konsoliderede årsberetning for det foregående år, arbejdsprogrammet for det følgende år og agenturets flerårige programmering. Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet og besvarer alle spørgsmål stillet af dets medlemmer, når der anmodes herom.

 

2.  Ud over de i stk. 1 omtalte oplysninger skal der i rapporten også indgå relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet har anmodet om på ad hoc-basis.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tre år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden foretager Kommissionen en evaluering af navnlig virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturets virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig dække det eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Et år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, og derefter hvert andet år, foretager Kommissionen en evaluering af navnlig virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturets virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig dække det eventuelle behov for at ændre forordningen, agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret om grundlæggende rettigheder blev overholdt ved anvendelsen af denne forordning.

Evalueringen skal omfatte en særlig analyse af, hvordan chartret om grundlæggende rettigheder blev overholdt ved anvendelsen af denne forordning, samt tilfælde af klager og behandlingen heraf.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den første evaluering efter denne forordnings ikrafttrædelse skal analysere behovet for at give agenturet adgang til de relevante europæiske databaser.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den administrerende direktør afholder regelmæssige drøftelser med de relevante organer i Europa-Parlamentet, navnlig for så vidt angår specifikt samarbejde med tredjelande, og fremlægger agenturets årsberetning.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I forbindelse med hver anden evaluering skal Kommissionen foretage en vurdering af de resultater, agenturet har opnået, set i lyset af dets målsætninger, mandat og opgaver.

3.  I forbindelse med hver evaluering skal Kommissionen foretage en vurdering af de resultater, agenturet har opnået, set i lyset af dets målsætninger, mandat og opgaver.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæisk grænse- og kystvagt

Referencer

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.1.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Javier Nart

16.2.2016

Dato for vedtagelse

12.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

8

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


UDTALELSE fra Budgetudvalget (26.4.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremsat dette forslag til forordning inden for rammerne af en større grænse- og kystvagtpakke, der også omfatter forslag til ændring af forordningerne om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA). For disse to agenturers vedkommende foreslår Kommissionen at udvide deres opgaver gennem en yderligere artikel om europæisk samarbejde om kystvagtopgaver, mens Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal bygges på grundlag af det eksisterende Frontex.

Ud fra et budgetmæssigt synspunkt bør dette forsøg på at skabe synergi mellem agenturer, der beskæftiger sig med beslægtede områder, støttes, også i betragtning af de begrænsede finansielle midler, der er til rådighed under udgiftsområde 3.

I sin finansieringsoversigt foreslår Kommissionen et samlet budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning på 1 212 mio. EUR for den resterende del af denne flerårige finansielle ramme (FFR), konkret 281 mio. EUR i 2017, 298 mio. EUR i 2018, 310 mio. EUR i 2019 og 322 mio. EUR i 2020.

I betragtning af de begrænsede ressourcer, der er til rådighed under udgiftsområde 3 i den nuværende FFR, nærer ordføreren alvorlig tvivl om, hvorvidt de planlagte forhøjelser kan finansieres inden for loftet. Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen er nødt til at fremlægge et forslag om en opjustering af loftet for udgiftsområde 3 snarest muligt for at kunne finansiere de yderligere behov i forbindelse med den aktuelle migrationskrise, som sandsynligvis ikke vil blive mindre i 2020.

Kystvagtfunktionen vil desuden blive styrket med yderligere 87,2 mio. EUR til EMSA og 30,1 mio. EUR til EFCA for årene 2017-2020 til finansiering af de to agenturers nye opgaver. Kystvagtfunktionen vil således også blive delvist finansieret over udgiftsområde 1a og 2.

I overensstemmelse med de yderligere bevillinger skal antallet af stillinger i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning også stige betydeligt. Under 2016-budgettet blev der godkendt 225 stillinger i stillingsfortegnelsen til Frontex. Dette antal skal stige til 550 stillinger i stillingsfortegnelsen i 2020. Desuden skal antallet af eksternt ansatte som kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter øges med henblik på at nå op på et samlet antal ansatte på 1000 i 2020.

Det skal dog bemærkes, at Kommissionen i sin finansieringsoversigt stadig tager udgangspunkt i sin programmering som fastsat i meddelelse COM (2013)519 og således gradvis reducerer de "gamle Frontex"-stillinger (ekskl. de yderligere stillinger, der blev bevilget ved ændringsbudgetterne 5/2015 og 7/2015 og budgettet for 2016) fra 149 i 2016 til 145 i 2020. Ordføreren anser denne fremgangsmåde for at være forældet på grund af den politiske udvikling i de sidste to år og anmoder Kommissionen om at fritage alle stillinger i alle agenturer, der beskæftiger sig med migrationskrisen, fra målet om at reducere personalet med 5 %.

Mens der ikke stilles spørgsmålstegn ved behovet for de betydelige stigninger i bevillinger og personale, som Kommissionen har foreslået, vil ordføreren gerne understrege, at man bør undgå at indføre et superagentur, der potentielt kan dominere alle de andre agenturer inden for indre anliggender. Ordføreren forventer derfor et tilsvarende ambitiøst forslag fra Kommissionen til den videre udvikling af Det Europæiske Asylstøttekontor i den nærmeste fremtid.

I betragtning af den betydelige forhøjelse af budgettet for Frontex, der er sket i de seneste år og planlagt frem til 2020, mener ordføreren, at det vil være på sin plads at ændre kontoplanen for agenturet for så vidt angår dets aktionsudgifter. Det bør sikres, at budgetmyndigheden kan øve indflydelse på agenturets operationelle prioriteter. Ordføreren opfordrer Kommissionen til allerede at gennemføre disse ændringer i kontoplanen i forbindelse med forelæggelsen af budgetforslaget for regnskabsåret 2017.

Ordføreren mener endvidere, at Europa-Parlamentet bør spille en stærkere rolle i forbindelse med udnævnelsen af den administrerende direktør, og har stillet ændringsforslag i denne henseende med udgangspunkt i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ordføreren er også bekymret over, at der efter mere end ti år stadig ikke er nogen hjemstedsaftale mellem Frontex og Republikken Polen, og opfordrer de kompetente myndigheder til at afslutte en sådan aftale så hurtigt som muligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i bestyrelsen for at udøve praktisk og politisk tilsyn med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende. Agenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(33) Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i bestyrelsen for at udøve praktisk og politisk tilsyn med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operationelle chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastsætte et budget, kontrollere gennemførelsen heraf, vedtage hensigtsmæssige finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende. Agenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012. Dette omfatter indgåelse af en hjemstedsaftale mellem agenturet og værtslandet.

Begrundelse

Der er stadig ikke nogen hjemstedsaftale mellem Frontex og Republikken Polen, selv om Frontex har eksisteret i mere end ti år. Der skal indgås en sådan aftale så hurtigt som muligt og allersenest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) For at sikre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. EU's budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EU's bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(34) For at sikre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning selvstændighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. EU's budgetprocedure bør gælde for så vidt angår EU's bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten. Det af bestyrelsen vedtagne budget bør være afstemt efter de forskellige aspekter af agenturets aktiviteter, der håndteres, herunder de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 7 - stk. 1 - litra m a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma) bistand til etablering af faciliteter, der er differentierede alt efter migranternes køn og alder, idet der tages særligt hensyn til den særlige situation for kvinder og uledsagede mindreårige;

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestyrelsen fastsætter og opdaterer efter behov detaljerede regler for udbetalingen af dagpenge til medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold.

2. Bestyrelsen fastsætter og opdaterer efter behov detaljerede regler for udbetalingen af dagpenge til medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold efter forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For så vidt angår de ovennævnte påløbne udgifter, er momsen heraf støtteberettiget hvis ikke fradragsberettiget.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

3. Den europæiske grænse- og kystvagt tager ved udførelsen af sine opgaver hensyn til de særlige behov, som gør sig gældende for børn, kvinder, ofre for menneskehandel, personer med behov for lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse, personer i havsnød og andre særligt sårbare personer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær indvandring og til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forbindelsesofficererne arbejder tæt sammen med EU-delegationerne.

3. Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær indvandring og til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forbindelsesofficererne arbejder tæt sammen med EU-delegationerne og har så vidt muligt deres kontorer i samme bygning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Afgørelsen om at indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande forudsætter, at Kommissionens forinden udtaler sig til fordel for den, og Europa-Parlamentet skal hurtigst muligt underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter.

4. Afgørelsen om at indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande forudsætter, at Kommissionens forinden udtaler sig til fordel for den, og Europa-Parlamentet skal hurtigst muligt underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter og deres finansielle konsekvenser.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den medlemsstat, hvor agenturet har hjemsted, sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

3. Den medlemsstat, hvor agenturet har hjemsted, sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser, og sørger for passende sikkerhedsforanstaltninger for agenturets personale og bygninger.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De af Kommissionen foreslåede kandidater præsenterer sig derefter for Rådet og det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvarer deres spørgsmål, hvorefter Europa-Parlamentet og Rådet tilkendegiver deres holdning og foretrukne rækkefølge, som de fremsender til bestyrelsen.

Begrundelse

Udvælgelsesprocessen bør omfatte en høring i de kompetente organer i Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen, der tager hensyn til disse holdninger, på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt plan samt ledelseserfaring med forvaltning af de ydre grænser og tilbagesendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

Begrundelse

Bestyrelsen skal tage de ovennævnte høringer i betragtning ved sin afgørelse om udnævnelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med forbehold af andre former for indtægter udgøres agenturets indtægter af:

1. Agenturets indtægter udgøres af:

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed præsenteres aktionsudgifterne i Unionens budget ved hjælp af separate poster pr. indsatsområde.

Begrundelse

Dette er nødvendigt på grund af det øgede budget til det nye agentur og dets større operationelle rolle.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7. Når Kommissionen modtager overslaget, fremsender den det til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden").

Begrundelse

a. Overslaget bør fremsendes med det samme.

b. Der er ikke noget foreløbigt forslag til Den Europæiske Unions budget.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13. Med henblik på at finansiere indsættelsen af hurtige grænseinterventioner og tilbagesendelsesinterventioner vedtager bestyrelsen et budget for agenturet, som skal indeholde en finansiel operationel reserve på mindst 4 % af bevillingen til de operationelle aktiviteter. Reserven bør opretholdes året igennem.

13. Med henblik på at finansiere indsættelsen af hurtige grænseinterventioner og tilbagesendelsesinterventioner vedtager bestyrelsen et budget for agenturet, som skal indeholde en finansiel operationel reserve på mindst 4 % af bevillingen til de operationelle aktiviteter. Den 1. oktober hvert år bør mindst en fjerdedel af reserven fortsat være til rådighed for at dække behov, der måtte opstå indtil årets udgang.

Begrundelse

Det giver ikke mening at opretholde en reserve hele året, da formålet med en reserve er, at den kan anvendes. For at sikre, at der stadig er en vis reserve til rådighed senere i et regnskabsår, foreslås det dog at fastsætte en minimumsprocentdel, der skal stadig være til rådighed den 1. oktober, i analogi med bestemmelserne om EU's Solidaritetsfond.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I forbindelse med hver anden evaluering skal Kommissionen foretage en vurdering af de resultater, agenturet har opnået, set i lyset af dets målsætninger, mandat og opgaver.

udgår

Begrundelse

Indholdet af dette stykke er stort set dækket af stk. 1. Den fulde evaluering og vurdering skal desuden foretages hvert tredje år i betragtning af det ustabile miljø på dette politikområde.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæisk grænse- og kystvagt

Referencer

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016