Postupak : 2015/0310(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0200/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0200/2016

Rasprave :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0305

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1627kWORD 1570k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Artis Pabriks

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0671),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) i članak 79. stavak 2. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0408/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove, Odbora za proračune i Odbora za ribarstvo (A8-0200/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europsko vijeće je 25. i 26. lipnja 2015.12 zatražilo ulaganje većih napora u sveobuhvatno rješavanje migrantske krize, uključujući jačanjem upravljanja granicama u cilju boljeg upravljanja sve većim mješovitim migracijskim tokovima. Nadalje, 23. rujna 2015. 13 Europsko vijeće istaknulo je potrebu za rješavanjem dramatične situacije na vanjskim granicama kao i za jačanjem kontrola na tim granicama, posebno osiguravanjem dodatnih resursa za Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europski potporni ured za azil i Europol iz doprinosa država članica u obliku ljudskih resursa i tehničke opreme.

(1)  Europsko vijeće je 25. i 26. lipnja 2015. zatražilo ulaganje većih napora u sveobuhvatno rješavanje nezabilježenog priljeva migranata, uključujući jačanjem upravljanja granicama u cilju boljeg upravljanja sve većim mješovitim migracijskim tokovima. Nadalje, 23. rujna 2015.13 Europsko vijeće istaknulo je potrebu za rješavanjem dramatične situacije na vanjskim granicama kao i za jačanjem kontrola na tim granicama, posebno osiguravanjem dodatnih resursa za Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europski potporni ured za azil i Europol iz doprinosa država članica u obliku ljudskih resursa i tehničke opreme.

__________________

__________________

12  Sastanak Europskog vijeća, zaključci od 25. i 26. lipnja 2015.

12  Sastanak Europskog vijeća, zaključci od 25. i 26. lipnja 2015.

13  Neformalni sastanak čelnika država i vlada EU-a o migraciji, izjava od 23. rujna 2015.

13  Neformalni sastanak čelnika država i vlada EU-a o migraciji, izjava od 23. rujna 2015.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Cilj je politike Unije u području upravljanja vanjskim granicama razvoj i provedba europskog integriranog upravljanja granicama na nacionalnoj razini i razini Unije, što je nužna posljedica slobodnog kretanja osoba unutar Unije i temeljna sastavnica područja slobode, sigurnosti i pravde. Europsko integrirano upravljanje granicama ključno je za unaprjeđenje upravljanja migracijama i osiguravanje visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji.

(2)  Cilj je politike Unije u području upravljanja vanjskim granicama razvoj i provedba europskog integriranog upravljanja granicama na nacionalnoj razini i razini Unije, što je nužna posljedica slobodnog kretanja osoba unutar Unije i temeljna sastavnica područja slobode, sigurnosti i pravde, s ciljem učinkovitog praćenja vanjskih graničnih prijelaza i rješavanja izazova povezanih s migracijama te mogućih budućih prijetnji na tim granicama, doprinoseći tako borbi protiv teških prekograničnih kaznenih djela te osiguravanju visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, uz puno poštovanje temeljnih prava i očuvanje slobode kretanja osoba u Uniji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Prilikom provedbe europskog integriranog upravljanja granicama, trebalo bi osigurati usklađenost s drugim ciljevima politike i ispravno funkcioniranje prekograničnog prometa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Za osiguravanje učinkovite provedbe europskog integriranog upravljanja granicama potrebno je uspostaviti europsku graničnu i obalnu stražu. Europska granična i obalna straža, koja se sastoji od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, temelji se na zajedničkoj upotrebi informacija, kapaciteta i sustava na nacionalnoj razini i na odgovoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu na razini Unije.

(4)  Za osiguravanje učinkovite provedbe europskog integriranog upravljanja granicama potrebno je uspostaviti europsku graničnu i obalnu stražu s potrebnim financijskim, ljudskim i materijalnim resursima. Europska granična i obalna straža, koja se sastoji od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, temelji se na zajedničkoj upotrebi informacija, kapaciteta i sustava na nacionalnoj razini i na odgovoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu na razini Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)   Za europsko integrirano upravljanje granicama odgovornost dijele Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica. Iako države članice zadržavaju primarnu odgovornost za upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi osigurati primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica koje provode te mjere.

(5)  Za europsko integrirano upravljanje granicama odgovornost dijele Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode operacije nadzora pomorskih granica i druge zadaće nadzora granica. Iako države članice zadržavaju primarnu odgovornost za upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi osigurati primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica koje provode te mjere. Komisija treba podnijeti zakonodavni prijedlog strategije za europsko integrirano upravljanje granicama kojom se utvrđuju opće smjernice, ciljevi koje treba postići i glavne aktivnosti kako bi se uspostavio potpuno funkcionalan sustav europskog integriranog upravljanja granicama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)   Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, koja se uobičajeno naziva Frontex, osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004.14 Od preuzimanja svojih odgovornosti 1. svibnja 2005. Frontex uspješno pomaže državama članicama u provedbi operativnih aspekata upravljanja vanjskim granicama putem zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama, kao i u analizi rizika, razmjeni informacija, odnosima s trećim zemljama i vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom na državnom području država članica.

(7)  Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, koja se uobičajeno naziva Frontex, osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004. 14Od preuzimanja svojih odgovornosti 1. svibnja 2005. Frontex uspješno pomaže državama članicama u provedbi operativnih aspekata upravljanja vanjskim granicama putem zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama, kao i u analizi rizika, razmjeni informacija, odnosima s trećim zemljama i vraćanju državljana trećih zemalja u odnosu na koje država članica donosi odluku o vraćanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14a.

___________________

___________________

14  Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

14  Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

 

14a  Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 21.12.2008., str. 98.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Uzimajući u obzir sve veće migracijske pritiske na vanjskim granicama, potrebu za osiguravanjem visoke razine unutarnje sigurnosti unutar Unije i za zaštitom funkcioniranja schengenskog prostora, kao i sveobuhvatno načelo solidarnosti, potrebno je ojačati upravljanje vanjskim granicama na temelju rada Frontexa i nadalje razviti Frontex u agenciju koja će imati podijeljenu odgovornost za upravljanje vanjskim granicama.

(8)  Potrebno je učinkovito praćenje vanjskih graničnih prijelaza, rješavanje izazova povezanih s migracijama i mogućih budućih prijetnji na vanjskim granicama, osiguravanje visoke razine unutarnje sigurnosti unutar Unije i zaštita funkcioniranja schengenskog prostora te poštovanje sveobuhvatnog načela solidarnosti. U tom smislu, potrebno je ojačati upravljanje vanjskim granicama na temelju rada Frontexa i nadalje razviti Frontex u agenciju koja će imati podijeljenu odgovornost za upravljanje vanjskim granicama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)   Stoga bi zadaće Frontexa trebalo proširiti tako da se njima odražavaju te promjene, a Frontex bi trebalo preimenovati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu. Ključna uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti uspostavljanje operativne i tehničke strategije za provedbu integriranog upravljanja granicama na razini Unije, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora vanjskih granica, pružanje veće operativne i tehničke pomoći državama članicama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama i osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, kao i organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

(9)  Stoga bi zadaće Frontexa trebalo proširiti tako da se njima odražavaju te promjene, a Frontex bi trebalo preimenovati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Agencija). Ključna uloga Agencije trebala bi biti uspostavljanje operativne i tehničke strategije za provedbu integriranog upravljanja granicama na razini Unije, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora vanjskih granica, pružanje veće operativne i tehničke pomoći državama članicama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama i osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama i tehnička i operativna pomoć državama članicama i trećim zemljama kad je riječ o operacijama traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru, kao i organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  S obzirom na njezinu aktivnost na vanjskim granicama, Agencija bi trebala pridonijeti sprečavanju i otkrivanju teških prekograničnih kaznenih djela, poput kaznenih djela krijumčarenja ljudi, trgovanja ljudima i terorizma, kad je njezina intervencija primjerena i kad kroz svoje djelovanje dođe do relevantnih informacija. Trebala bi uskladiti svoje aktivnosti s Europolom, koji je odgovoran za podupiranje i jačanje aktivnosti država članica i njihovu suradnju u sprečavanju i suzbijanju teških kaznenih djela koja pogađaju dvije ili više država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Agencija bi svoje zadaće trebala obavljati ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica kad je riječ o obrani.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Proširene zadaće i nadležnosti Agencije trebaju biti usklađene s pojačanim mjerama zaštite temeljnih prava i povećanom odgovornošću.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na temelju zajedničkog integriranog modela analize rizika pripremiti opću i posebno prilagođenu analizu rizika koju će primjenjivati Agencija i države članice. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi i na temelju informacija koje dostavljaju države članice osigurati prikladno pokrivanje informacijama i obavještajnim podacima svih aspekata koji su relevantni za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor granica, vraćanje, nezakonito sekundarno kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije, sprječavanje prekograničnih kaznenih djela, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma, kao i stanje u susjednim trećim zemljama kako bi omogućila poduzimanje prikladnih mjera ili rješavanje utvrđenih prijetnji i rizika u cilju unaprjeđenja integriranog upravljanja vanjskim granicama.

(11)  Agencija bi trebala na temelju zajedničkog integriranog modela analize rizika pripremiti opću i posebno prilagođenu analizu rizika koju će primjenjivati Agencija i države članice. Agencija bi trebala i na temelju informacija koje dostavljaju države članice osigurati prikladno pokrivanje informacijama i obavještajnim podacima svih aspekata koji su relevantni za europsko integrirano upravljanje granicama, kao i stanje u susjednim trećim zemljama kako bi omogućila poduzimanje prikladnih mjera ili rješavanje utvrđenih prijetnji i rizika u cilju unaprjeđenja integriranog upravljanja vanjskim granicama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  S obzirom na podijeljenu odgovornost, uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama. Agencija bi trebala osigurati pravilno i učinkovito praćenje ne samo na temelju analize rizika, razmjene informacija i Eurosura, već i prisutnošću stručnjaka iz vlastitog osoblja u državama članicama. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u određene države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru. Izvješće časnika za vezu trebalo činiti dio procjene osjetljivosti.

(12)  S obzirom na podijeljenu odgovornost, uloga Agencije trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama. Agencija bi trebala osigurati pravilno i učinkovito praćenje ne samo na temelju analize rizika, razmjene informacija i Eurosura, već i prisutnošću stručnjaka iz vlastitog osoblja u državama članicama. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u sve države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru. Izvješće časnika za vezu trebalo činiti dio procjene osjetljivosti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi provesti procjenu osjetljivosti kako bi procijenila kapacitet država članica za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama, uključujući procjenu opreme i resursa država članica te njihovih planova za nepredviđene događaje radi rješavanja mogućih kriza na vanjskim granicama. Države članice trebale bi poduzeti korektivno djelovanje radi rješavanja svih nedostataka utvrđenih u okviru te procjene. Na temelju savjeta Nadzornog odbora uspostavljenog u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, izvršni direktor trebao bi utvrditi mjere koje treba poduzeti predmetna država članica i trebao bi odrediti rok u kojem bi se te mjere trebale poduzeti. Odluka izvršnog direktora trebala bi biti obvezujuća za tu državu članicu, a ako se potrebne mjere ne poduzmu u zadanom roku, pitanje treba uputiti Upravnom odboru na daljnje odlučivanje.

(13)  Agencija bi na temelju objektivnih kriterija trebala provesti procjenu osjetljivosti kako bi procijenila kapacitet država članica za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama, uključujući procjenu opreme, infrastrukture, osoblja, proračuna i financijskih resursa država članica te njihovih planova za nepredviđene događaje radi rješavanja mogućih kriza na vanjskim granicama. Države članice trebale bi poduzeti korektivno djelovanje radi rješavanja svih nedostataka utvrđenih u okviru te procjene. Na temelju savjeta Savjetodavnog odbora uspostavljenog u okviru Agencije, izvršni direktor trebao bi utvrditi mjere koje treba poduzeti predmetna država članica i trebao bi odrediti rok u kojem bi se te mjere trebale poduzeti. Odluka izvršnog direktora trebala bi biti obvezujuća za tu državu članicu, a ako se potrebne mjere ne poduzmu u zadanom roku, pitanje treba uputiti Upravnom odboru i Komisiji.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Procjena osjetljivosti trebala bi biti preventivna i kontinuirana mjera Agencije kojom se nadopunjuje djelovanje mehanizma za evaluaciju i praćenje schengenskog prostora, uspostavljenog Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/20131a. Podaci dobiveni procjenom osjetljivosti trebali bi biti korišteni i za potrebe mehanizma, osobito pri donošenju odluka o višegodišnjem i godišnjem programu evaluacije.

 

_____________

 

1a  Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)   Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi organizirati prikladnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama kako bi ojačala njihov kapacitet za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama koji su posljedica nezakonitog useljavanja ili prekograničnih kaznenih djela. U tom pogledu Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih i rasporediti timove europske granične i obalne straže, kao i potrebnu tehničku opremu, a može i rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja.

(14)  Agencija bi trebala organizirati prikladnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama kako bi ojačala njihov kapacitet za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama koji su posljedica nezakonite migracije ili prekograničnih kaznenih djela. U tom pogledu Agencija bi trebala na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih i rasporediti timove europske granične i obalne straže, kao i potrebnu tehničku opremu, a može i rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)   U slučajevima posebnog i nerazmjernog pritiska na vanjskim granicama, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati brze intervencije na granicama i rasporediti timove europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju, kao i tehničku opremu. Brzim intervencijama na granicama trebalo bi se osigurati jačanje kapaciteta u situacijama u kojima se zahtijeva trenutačan odgovor i u kojima bi se takvom intervencijom osigurao učinkovit odgovor. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje takve intervencije, države članice trebale bi pričuvi za brzu intervenciju staviti na raspolaganje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje.

(15)  U slučajevima posebnog i nerazmjernog pritiska na vanjskim granicama, Agencija bi trebala na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati brze intervencije na granicama i rasporediti timove europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje, kao i tehničku opremu. Brzim intervencijama na granicama trebalo bi se osigurati jačanje kapaciteta u situacijama u kojima se zahtijeva trenutačan odgovor i u kojima bi se takvom intervencijom osigurao učinkovit odgovor. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje takve intervencije, države članice trebale bi iz snaga za brzo reagiranje staviti na raspolaganje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje te pružiti potrebnu tehničku opremu. Agencija i država članica o kojoj je riječ trebaju se složiti oko operativnog plana.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)   Na određenim područjima vanjskih granica na kojima su države članice suočene s nerazmjernim migracijskim pritiscima, koji su obilježeni velikim priljevima mješovitih migracijskih tokova, i koja se nazivaju područjima žarišnih točaka države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europski potporni ured za azil te stručnjaka iz Europola ili drugih relevantnih agencija Unije i stručnjaka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi pomagati Komisiji u koordinaciji među različitim agencijama na terenu.

(16)  Kada su države članice suočene s nerazmjernim izazovima povezanim s migracijama, koji su obilježeni velikim priljevima mješovitih migracijskih tokova, države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u područjima žarišnih točaka u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija i Europski potporni ured za azil te stručnjaka iz Europola ili drugih relevantnih agencija Unije i stručnjaka Agencije. Agencija bi trebala pomagati Komisiji u koordinaciji među različitim agencijama na terenu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  U područjima žarišnih točaka različite agencije i države članice trebale bi djelovati u skladu sa svojim nadležnostima i ovlastima. Agencija bi trebala olakšavati primjenu mjera Unije za upravljanje vanjskim granicama i vraćanje, Europski potporni ured za azil trebao bi podupirati bolju provedbu zajedničkog europskog sustava azila, ali i pružiti pomoć državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, Europol bi se pak trebao pobrinuti za pružanje stručnog mišljenja, provedbu strateške i operativne analize prekograničnog organiziranog kriminala i razbijanja krijumčarskih mreža, dok bi Eurojust trebao podupirati suradnju između nacionalnih istražnih tijela i tijela kaznenog progona. Države članice i dalje su odgovorne za donošenje bitnih odluka o zahtjevima za azil i o vraćanju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)   Ako država članica ne poduzme potrebno korektivno djelovanje u skladu s procjenom osjetljivosti ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska na vanjskim granicama, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora, trebalo bi osigurati ujedinjen, brz i učinkovit odgovor na razini Unije. Komisija bi u tu svrhu i kako bi osigurala bolju koordinaciju na razini Unije trebala utvrditi mjere koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i zahtijevati od predmetne države članice da surađuje s Agencijom na provedbi tih mjera. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi zatim utvrditi djelovanja koja treba poduzeti u vezi s praktičnom provedbom mjera navedenih u odluci Komisije te bi se s predmetnom državom članicom trebala sastaviti operativni plan.

(17)  Ako država članica ne poduzme potrebno korektivno djelovanje u skladu s procjenom osjetljivosti ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska na vanjskim granicama, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora, kao prostora bez unutarnje granične kontrole, trebalo bi osigurati ujedinjen, brz i učinkovit odgovor na razini Unije. Komisija bi u tu svrhu i kako bi osigurala bolju koordinaciju na razini Unije trebala utvrditi mjere koje provodi Agencija. Za donošenje tih mjera, uzimajući u obzir aspekte suvereniteta i njihovu politički osjetljivu prirodu koja se dotiče nacionalnih izvršnih i provedbenih ovlasti, provedbenu ovlast treba dodijeliti Vijeću, koje treba djelovati na prijedlog Komisije. Predmetna država članica trebala bi surađivati s Agencijom na provedbi tih mjera. Agencija bi trebala utvrditi djelovanja koja treba poduzeti u vezi s praktičnom provedbom mjera navedenih u odluci Vijeća te bi se s predmetnom državom članicom trebala dogovoriti operativni plan.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)   Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na raspolaganju imati potrebnu opremu i osoblje koji se raspoređuju za zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama. Pri pokretanju brzih intervencija na granicama na zahtjev države članice ili u okviru situacije u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi moći rasporediti timove europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju, koja bi trebala biti stalno tijelo sastavljeno od malog postotka ukupnog broja službenika graničnog nadzora u državama članicama, čiji bi broj trebao iznositi najmanje 1500. Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju trebalo bi prema potrebi odmah dopuniti dodatnim timovima europske granične i obalne straže.

(18)  Agencija bi trebala na raspolaganju imati potrebnu opremu i osoblje koji se raspoređuju za zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama. Pri pokretanju brzih intervencija na granicama na zahtjev države članice ili u okviru situacije u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje Agencija bi trebala moći rasporediti timove europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje, koje bi trebale biti stalno tijelo sastavljeno od postotka ukupnog broja službenika graničnog nadzora u državama članicama, čiji bi broj trebao iznositi najmanje 1500. Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje trebalo bi, kada je to potrebno, odmah dopuniti dodatnim timovima europske granične i obalne straže.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Europsko vijeće je 8. listopada 2015. zatražilo proširenje ovlasti Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za pružanje pomoći državama članicama pri osiguravanju učinkovitog vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, uključujući organizacijom operacija vraćanja na vlastitu inicijativu i jačanjem njezine uloge u pribavljanju putnih isprava. U tu je svrhu Europsko vijeće zatražilo uspostavu Ureda za vraćanje u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, čija bi zadaća trebala biti koordinacija aktivnosti Agencije u području vraćanja.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s politikom vraćanja Unije i Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.15 Ona bi posebno trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja iz jedne države članice ili više njih i trebala bi organizirati i provoditi intervencije vraćanja u cilju jačanja sustava vraćanja država članica koje zahtijevaju veću tehničku i operativnu pomoć pri ispunjavanju svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s tom Direktivom.

(21)  Agencija bi trebala povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja s nepropisnim boravkom u skladu s politikom vraćanja Unije i Direktivom 2008/115/EZ. Ona bi posebno trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja iz jedne države članice ili više njih i trebala bi organizirati i provoditi intervencije vraćanja u cilju jačanja sustava vraćanja država članica koje zahtijevaju veću tehničku i operativnu pomoć pri ispunjavanju svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nepropisnim boravkom u skladu s tom Direktivom.

___________

 

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 21.12.2008., str. 98.).

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21. a)  Agencija bi trebala pružati potrebnu potporu državama članicama u organiziranju zajedničkih operacija vraćanja i intervencija vraćanja nezakonitih imigranata, bez preispitivanja utemeljenosti odluka o vraćanju koje su donijele države članice i uz puno poštovanje temeljnih prava. Osim toga, Agencija bi u suradnji s vlastima trećih zemalja trebala pomagati državama članicama u pribavljanju putnih isprava potrebnih za vraćanje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.b)  Moguće postojanje sporazuma između države članice i treće zemlje ne može osloboditi Agenciju ili države članice od njihovih obveza u okviru prava Unije ili međunarodnog prava, posebice što se tiče poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, ako im je poznato ili bi im trebalo biti poznato da su sustavni nedostaci u postupku traženja azila i u uvjetima za prihvat tražitelja azila u toj trećoj zemlji utemeljeni razlozi za pretpostavku da je tražitelj azila izložen ozbiljnom riziku da će se s njime postupati neljudski ili ponižavajuće, ili ako im je poznato ili bi im trebalo biti poznato da ta treća zemlja primjenjuje prakse kojima se krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Obrazloženje

U kontekstu operacija i intervencija vraćanja nužno je ponoviti vodeća načela prema kojima se trebaju provoditi sva vraćanja državljana trećih zemalja. Temelji se na uvodnoj izjavi 13. Uredbe (EU) br. 656/2014 o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Frontex.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi uspostaviti skupine promatrača prisilnog vraćanja, stručnjaka za prisilno vraćanje i stručnjaka za vraćanje koje su države članice stavile na raspolaganje i koji bi trebali biti raspoređeni tijekom operacija vraćanja i činiti dio posebno prilagođenih europskih interventnih timova za vraćanje koji su raspoređeni za intervencije vraćanja. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi im osigurati potrebno osposobljavanje.

(22)  Agencija bi trebala uspostaviti skupine promatrača prisilnog vraćanja, stručnjaka za prisilno vraćanje i stručnjaka za vraćanje koje su države članice stavile na raspolaganje i koji bi trebali biti raspoređeni tijekom operacija vraćanja i činiti dio posebno prilagođenih europskih interventnih timova za vraćanje koji su raspoređeni za intervencije vraćanja. U tim bi skupinama trebalo biti i osoblje s posebnim iskustvom u području zaštite djece. Agencija bi im trebala osigurati potrebno osposobljavanje.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Trebalo bi donijeti posebne odredbe za sve članove osoblja koji sudjeluju u aktivnostima vraćanja, koje će detaljno razrađivati njihove zadatke, ovlasti i odgovornosti. Potrebno je donijeti i posebne upute o ovlastima pilota i opsegu kaznene jurisdikcije države u kojoj je zrakoplov registriran u skladu s međunarodnim zrakoplovnim pravom.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi razviti posebne alate za osposobljavanje i trebala bi osigurati osposobljavanje na razini Unije za nacionalne instruktore službenika graničnog nadzora te dodatno osposobljavanje i seminare o nadzoru vanjskih granica i vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom na državom području država članica za službenike nacionalnih nadležnih tijela. Agenciju bi trebalo ovlastiti za organizaciju aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama i trećim zemljama na njihovom državnom području.

(23)  Agencija bi trebala razviti posebne alate za osposobljavanje, uključujući posebno osposobljavanje u području zaštite djece i osigurati osposobljavanje na razini Unije za nacionalne instruktore službenika graničnog nadzora te dodatno osposobljavanje i seminare o zadacima integriranog upravljanja granicama, uključujući za službenike nacionalnih nadležnih tijela. Agenciju bi trebalo ovlastiti za organizaciju aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama i trećim zemljama na njihovom državnom području.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi pratiti razvoj istraživanja koja su relevantna za nadzor vanjskih granica i pridonositi razvoju tih istraživanja, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora te bi trebala dostaviti te informacije državama članicama i Komisiji.

(24)  Agencija bi trebala pratiti razvoj istraživanja koja su relevantna za europsko integrirano upravljanje granicama i pridonositi razvoju tih istraživanja te bi trebala dostaviti te informacije Europskom parlamentu, državama članicama, Komisiji, relevantnim agencijama, tijelima i uredima Unije te javnosti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Za učinkovitu provedbu integriranog upravljanja vanjskim granicama potrebna je redovita, brza i pouzdana razmjena informacija među državama članicama u vezi s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim useljavanjem i vraćanjem. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi razviti informacijske sustave kojima se olakšava takva razmjena te upravljati njima u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka.

(25)  Za učinkovitu provedbu integriranog upravljanja vanjskim granicama potrebna je redovita, brza i pouzdana razmjena informacija među državama članicama u vezi s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim migracijama i vraćanjem. Agencija bi trebala razviti informacijske sustave kojima se olakšava takva razmjena te upravljati njima u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka. Važno je da države članice Agenciji pravodobno pruže potpune i točne informacije koje su joj potrebne za obavljanje njezinih zadaća.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže nadležna su za široki raspon zadaća, uključujući, ali ne ograničavajući se na pomorsku sigurnost, zaštitu, traganje i spašavanje, nadzor granica, nadzor ribarstva, carinski nadzor, opću provedbu zakona i zaštitu okoliša. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, Europska agencija za kontrolu ribarstva osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/200516 i Europska agencija za pomorsku sigurnost osnovana Uredbom (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća 17 trebale bi stoga ojačati uzajamnu suradnji i suradnju s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže u cilju povećanja informiranosti o stanju u pomorstvu te pružanja potpore usklađenom i isplativom djelovanju.

(27)  Nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže nadležna su za široki raspon zadaća, uključujući, ali ne ograničavajući se na pomorsku sigurnost, zaštitu, traganje i spašavanje, nadzor granica, nadzor ribarstva, carinski nadzor, opću provedbu zakona i zaštitu okoliša. Agencija, Europska agencija za kontrolu ribarstva osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/200516 16 i Europska agencija za pomorsku sigurnost osnovana Uredbom (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća 17 trebale bi stoga ojačati uzajamnu suradnji i suradnju s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže u cilju povećanja informiranosti o stanju u pomorstvu te pružanja potpore usklađenom i isplativom djelovanju. Sinergije između različitih sudionika u morskom okružju trebaju biti u skladu s europskim integriranim upravljanjem granicama i europskom pomorskom sigurnosnom strategijom.

__________________

__________________

16 Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

16 Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

17 Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (SL L 208, 5.8.2002., str. 1.).

17 Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (SL L 208, 5.8.2002., str. 1.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Suradnja u području funkcija obalne straže, čija se provedba ponajprije temelji na jačoj suradnji nacionalnih tijela, Agencije, Europske agencije za kontrolu ribarstva i Europske agencije za pomorsku sigurnost, ne bi smjela utjecati na raspodjelu nadležnosti između agencija u pogledu utvrđivanja njihovih zadaća te one zadržavaju autonomnost ili nezavisnost kad je riječ o zadaćama koje su im prvotno povjerene. Osim toga, cilj je te suradnje i omogućavanje stvaranja sinergija među agencijama bez izmjene opisa njihova posla.

Obrazloženje

Europska suradnja u području funkcija obalne straže nije usmjerena na smanjivanje ovlasti EMSA-e ili EFCA-e. Cilj je suradnje poduprijeti glavne zadaće agencija i pritom stvoriti sinergije koje dovode do boljeg poznavanja situacije u pomorskom sektoru i povećanja kapaciteta za intervencije na moru.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi olakšati i poticati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u okviru politike vanjskih odnosa Unije, uključujući koordinacijom operativne suradnje između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama i raspoređivanjem časnika za vezu u treće zemlje, kao i suradnjom s tijelima trećih zemalja na vraćanju, uključujući pribavljanje putnih isprava. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

(28)  Agencija bi trebala olakšati i poticati tehničku i operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u okviru politike vanjskih odnosa Unije, uključujući koordinacijom operativne suradnje između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama i raspoređivanjem časnika za vezu u treće zemlje, kao i suradnjom s tijelima trećih zemalja na vraćanju, uključujući pribavljanje putnih isprava. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija i države članice trebale bi poštovati pravo Unije, uključujući kad je riječ o poštovanju temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja u svakom trenutku, uključujući kad se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Kako bi se povećala transparentnost i odgovornost Agencija bi o suradnji s trećim zemljama trebala izvještavati u svojem godišnjem izvješću.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Europska granična i obalna straža i Agencija trebale bi ispunjavati svoje zadaće poštujući pritom u potpunosti temeljna prava, osobito Povelju Europske unije o temeljnim pravima (Povelja), Konvenciju o statusu izbjeglica te obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, a posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodnu konvenciju za zaštitu ljudskog života na moru i Međunarodnu konvenciju o traganju i spašavanju na moru. U skladu s pravom Unije i tim odredbama Agencija bi trebala pružati pomoć državama članicama u vođenju operacija traganja i spašavanja, kako bi se zaštitili i spasili životi kad god je to potrebno.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.b)  S obzirom na povećanje broja njezinih zadaća, Agencija bi trebala dalje razvijati i provoditi strategiju praćenja i zaštite temeljnih prava. U tu bi svrhu svom službeniku za temeljna prava trebala omogućiti primjerene resurse i osoblje koji odgovaraju njegovim ovlastima i veličini. Agencija bi trebala koristiti svoju ulogu za aktivno promicanje primjene stečevine Unije u vezi s upravljanjem vanjskim granicama, uključujući kad je riječ o poštovanju temeljnih prava i međunarodnoj zaštiti.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.c)  U skladu s Poveljom i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989., Agencija bi se u svom djelovanju prije svega trebala rukovoditi najboljim interesima djeteta.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)   Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam za podnošenje pritužbi za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u okviru kojeg se u suradnji sa službenikom za temeljna prava prati i osigurava poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi službenik za temeljna prava trebao biti odgovoran za postupanje s pritužbama koje je Agencija zaprimila u skladu s pravom na dobru upravu. Službenik za temeljna prava trebao bi preispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe, proslijediti sve evidentirati pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi sa službenicima graničnog nadzora matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice.

(30)  Ovom se Uredbom uspostavlja neovisni mehanizam za podnošenje pritužbi za Agenciju u okviru kojeg se u suradnji sa službenikom za temeljna prava prati i osigurava poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi službenik za temeljna prava trebao biti odgovoran za postupanje s pritužbama koje je Agencija zaprimila u skladu s pravom na dobru upravu. Službenik za temeljna prava trebao bi preispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe, proslijediti sve evidentirati pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi sa službenicima graničnog nadzora matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice. Mehanizam treba biti učinkovit te osiguravati da se po pritužbama uredno postupa te da se povrede temeljnih prava sankcioniraju. Kako bi se povećala transparentnost i odgovornost Agencija bi o mehanizmu za podnošenje pritužbi trebala izvještavati u svojem godišnjem izvješću.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, posebno u pogledu situacija u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti trebale bi se izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Komisija i države članice trebale bi biti zastupljene u Upravnom odboru radi provedbe politike i političkog nadzora nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi se Odboru trebale dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu sa zajedničkim pristupom u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

(33)  Upravni Odbor trebao bi provoditi nadzor nad Agencijom. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi odboru trebale biti povjerene potrebne ovlasti za izradu proračuna, potvrđivanje njegova izvršenja, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavu transparentnih radnih postupaka za odlučivanje od strane Agencije. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati vodeći računa o zajedničkom pristupu u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija. To uključuje sklapanje sporazuma o sjedištu između Agencije i države članice u kojoj ima sjedište.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun čiji prihodi ponajprije potječu iz doprinosa Unije. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju financijskih izvještaja trebao bi obavljati Revizorski sud.

(34)  Da bi se zajamčila potpuna samostalnost i neovisnost Agencije, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun čiji prihodi uglavnom potječu od doprinosa Zajednice. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju financijskih izvještaja trebao bi obavljati Revizorski sud. Proračun koji usvoji Upravni odbor trebao bi biti uravnotežen u pogledu rješavanja različitih aspekata aktivnosti Agencije, uključujući jamčenje poštovanja temeljnih prava.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Na Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu trebalo bi primjenjivati Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 21.

(36)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnoj dostupnosti dokumenata Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 21 trebala bi se primjenjivati na Agenciju. Agencija treba biti što transparentnija u pogledu svojih aktivnosti, a da se pritom ne dovodi u opasnost ostvarenje ciljeva njezinih operacija. Sve relevantne informacije o svim svojim aktivnostima treba učiniti javno dostupnima i osigurati da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo pruže informacije o njezinu radu.

__________________

__________________

21  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

21  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)   Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno razvoj i provedbu sustava integriranog upravljanja vanjskim granicama, a time i osiguravanje pravilnog funkcioniranja schengenskog prostora, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, već se zbog nepostojanja nadzora unutarnjih granica i s obzirom na znatne migracijske pritiske na vanjskim granicama te potrebu za zaštitom visoke razine unutarnje sigurnosti unutar Unije oni bolje mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(39)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno razvoj i provedbu sustava integriranog upravljanja vanjskim granicama, a time i osiguravanje pravilnog funkcioniranja schengenskog prostora, ne mogu dostatno ostvariti države članice neusklađenim djelovanjem, već se zbog nepostojanja nadzora unutarnjih granica i s obzirom na znatne izazove povezane s migracijama na vanjskim granicama te potrebu učinkovitog praćenja tih graničnih prijelaza, doprinoseći tako visokoj razini unutarnje sigurnosti unutar Unije, oni bolje mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Recital 46 a (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46.a)  U pogledu Bugarske i Rumunjske, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005. godine.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46.b)  U pogledu Hrvatske, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011. godine.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46.c)  U pogledu Cipra, ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003. godine.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavlja se europska granična i obalna straža kako bi se osiguralo europsko integrirano upravljanje vanjskim granicama u cilju učinkovitog upravljanja migracijama i osiguravanja visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba u njoj.

Ovom se uredbom uspostavlja europska granična i obalna straža kako bi se osiguralo europsko integrirano upravljanje vanjskim granicama u cilju učinkovitog praćenja vanjskih graničnih prijelaza te rješavanja izazova povezanih s migracijama i potencijalnih budućih prijetnji tim granicama, doprinoseći tako borbi protiv teških prekograničnih kaznenih djela te osiguravanju visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, uz puno poštovanje temeljnih prava i očuvanje slobode kretanja osoba u Uniji.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „vanjske granice” znači kopnene i morske granice država članica te njihove zračne i morske luke na koje se primjenjuju odredbe glave II. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća;

(1)  „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća na koje se primjenjuju odredbe glave II. te uredbe;

__________

__________

38  Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str.). 1.)

38  Uredba (EU) br. 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  „područje žarišne točke” znači dio na vanjskoj granice države članice na kojemu je ona suočena s nerazmjernim migracijskim pritiscima i gdje relevantne agencije Unije usklađenim djelovanjem pružaju pomoć državi članici;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „povratnik” znači državljanin treće zemlje s nezakonitim boravkom koji podliježe odluci o vraćanju;

(12)  „povratnik” znači državljanin treće zemlje s nepropisnim boravkom koji podliježe odluci koju donosi država članica, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „operacija vraćanja” znači operacija vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koju koordinira Agencija i koja uključuje tehnička i operativna pojačanja koja osigurava jedna država članica ili više njih te u okviru koje se povratnici iz jedne države članice ili više njih vraćaju prisilnim vraćanjem ili dobrovoljno u skladu s obvezom vraćanja;

(13)  „operacija vraćanja” znači operacija vraćanja državljana trećih zemalja koji podliježu odluci o vraćanju koju država članica donosi na temelju Direktive 2008/115/EZ, koju koordinira Agencija i koja uključuje tehnička i operativna pojačanja koja osigurava jedna država članica ili više njih te u okviru koje se povratnici iz jedne države članice ili više njih vraćaju prisilnim vraćanjem ili dobrovoljno u skladu s obvezom vraćanja;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „intervencija vraćanja” znači operacija vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom kojom se osigurava veća tehnička i operativna pomoć i koja se sastoji od raspoređivanja europskih interventnih timova za vraćanje u države članice i od organizacije operacija vraćanja.

(14)  „intervencija vraćanja” znači operacija vraćanja državljana trećih zemalja koji podliježu odluci o vraćanju koju donosi država članica na temelju Direktive 2008/115/EZ, kojom se osigurava veća tehnička i operativna pomoć koja se sastoji od raspoređivanja europskih interventnih timova za vraćanje u države članice i od organizacije operacija vraćanja.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  „funkcije obalne straže” znači sve zadaće informiranja, praćenja, planiranja i organiziranja misija i operacija povjerene lokalnom, regionalnom ili nacionalnom tijelu ili tijelu Unije koje raspolaže potrebnim ovlastima provođenja pomorskog nadzora koje uključuju, osobito, sigurnost, zaštitu, traganje i spašavanje, nadzor granica, nadzor ribarstva, carinski nadzor, opću provedbu zakona i zaštitu okoliša;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  „dijete” znači fizička osoba mlađa od 18 godina, osim ako se na temelju prava mjerodavnog za dijete punoljetnost ne stječe ranije;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  „treće strane” znači pravni subjekti koje države članice ili međunarodne organizacije priznaju kao takve.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europsku graničnu i obalnu stražu čine Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalna tijela država članica koja su nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica.

1.  Europsku graničnu i obalnu stražu čine Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Agencija) te nacionalna tijela država članica koja su nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica.

 

1.a  Komisija će nakon savjetovanja s Agencijom po potrebi podnijeti zakonodavni prijedlog strategije za europsko integrirano upravljanje granicama. Ovom strategijom utvrđuju se opće smjernice, ciljevi koji se trebaju postići i glavne aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se uspostavio potpuno učinkoviti sustav europskog integriranog upravljanja vanjskim granicama. Strategija za europsko integrirano upravljanje granicama revidira se kad god to zahtijevaju okolnosti.

2.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavlja operativnu i tehničku strategiju za europsko integrirano upravljanje granicama. Ona potiče i osigurava provedbu europskog integriranog upravljanja granicama u svim državama članicama.

2.  Agencija uspostavlja operativnu i tehničku strategiju za europsko integrirano upravljanje granicama, uzimajući u obzir, po potrebi, posebnu situaciju država članica. Ona potiče i osigurava provedbu europskog integriranog upravljanja granicama u svim državama članicama.

 

2.a  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu osigurava stalnu i jedinstvenu primjenu prava Unije na svim vanjskim granicama, uključujući pravnu stečevinu Unije o temeljnim pravima.

3.  Nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, uspostavljaju svoje nacionalne strategije za integrirano upravljanje granicama. Te nacionalne strategije moraju biti usklađene sa strategijom iz stavka 2.

3.  Nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, uspostavljaju svoje nacionalne strategije za integrirano upravljanje granicama. Te nacionalne strategije moraju biti usklađene sa strategijom iz stavka 1.a i stavka 2.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europsko integrirano upravljanje granicama sastoji se od sljedećih elemenata:

Europsko integrirano upravljanje granicama sastoji se od sljedećih elemenata:

a)  nadzora granica, uključujući prema potrebi mjere povezane sa sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem prekograničnih kaznenih djela;

a)  nadzora granica, uključujući prema potrebi mjere omogućavanja zakonitog prelaženja granica i mjere povezane sa sprječavanjem i otkrivanjem prekograničnih kaznenih djela, poput krijumčarenja i trgovanja ljudima i terorizma;

 

(aa)  traganje i spašavanje osoba u nevolji na moru u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom;

 

(ab)  identifikacije, pružanja početnih informacija i daljnjeg upućivanja osoba koje dolaze na vanjske granice i kojima je potrebna međunarodna zaštita ili bi je htjeli zatražiti;

(b)  analize rizika za unutarnju sigurnosti i analize prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica;

(b)  analize rizika za unutarnju sigurnosti i analize prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica;

c)  međuagencijske suradnje među nacionalnim tijelima u svakoj državi članici koja su nadležna za nadzor granica ili za druge zadaće koje se provode na granicama ili među relevantnim institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije, uključujući redovitu razmjenu informacija primjenom postojećih alata za razmjenu informacija, a posebno Europskog sustava nadzora granica (Eurosur) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;39

c)  međuagencijske suradnje među nacionalnim tijelima u svakoj državi članici koja su nadležna za nadzor granica ili za druge zadaće koje se provode na granicama ili među relevantnim institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije, uključujući redovitu razmjenu informacija primjenom postojećih alata za razmjenu informacija, a posebno Europskog sustava nadzora granica (Eurosur) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća; 39

(d)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno usmjerene na susjedne zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika prepoznate kao matične i tranzitne države za nezakonito useljavanje;

(d)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno usmjerene na susjedne zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika prepoznate kao matične i tranzitne države za nezakonitu migraciju u suradnji s državama članicama, Komisijom i ESVD-om;

(e)  tehničkih i operativnih mjera unutar područja slobodnog kretanja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima sprječava nezakonito useljavanje i suzbija prekogranična kaznena djela;

(e)  tehničkih i operativnih mjera unutar područja slobodnog kretanja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima bolje upravlja nezakonitom migracijom i suzbija prekogranična kaznena djela;

(f) vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom na državnom području država članica;

(f)  vraćanja državljana trećih zemalja koji podliježu odluci o vraćanju koju donosi država članica na temelju Direktive 2008/115/EZ;

g)  upotrebe suvremene tehnologije, uključujući velike informacijske sustave;

g)  upotrebe suvremene tehnologije, uključujući velike informacijske sustave;

(h)  mehanizma za kontrolu kvalitete kako bi se osigurala provedba zakonodavstva Unije u području upravljanja granicama.

(h)  mehanizma za kontrolu kvalitete kako bi se osigurala provedba zakonodavstva Unije u području upravljanja granicama.

_________

_________

39  Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (Eurosur) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

39  Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (Eurosur) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Za europsko integrirano upravljanje granicama koje provodi europska granična i obalna straža odgovornost dijele Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu te nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica.

1.  Za europsko integrirano upravljanje granicama koje provodi europska granična i obalna straža odgovornost dijele Agencija te nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode operacije nadzora pomorskih granica i druge zadaće nadzora granica. Međutim, države članice zadržavaju glavnu odgovornost za upravljanje svojim dijelom vanjskih granica.

2.   Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu omogućuje primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica u provedbi tih mjera i u području vraćanja. Države članice osiguravaju upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, potpuno u skladu s pravom Unije te u skladu s tehničkom i operativnom strategijom iz članka 3. stavka 2. i u bliskoj suradnji s Agencijom.

2.  Agencija omogućuje primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica u provedbi tih mjera i u području vraćanja.. Države članice osiguravaju upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, potpuno u skladu s pravom Unije te u skladu s tehničkom i operativnom strategijom iz članka 3. stavka 2. i u bliskoj suradnji s Agencijom. Države članice također, u vlastitom interesu i u interesu ostalih država članica, unose podatke u europske baze podataka i jamče da su podaci točni, ažurirani te dobiveni i uneseni u skladu sa zakonom.

3.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu nadležna je za upravljanje vanjskim granicama u slučajevima predviđenima ovom Uredbom, posebno ako nisu poduzete potrebne korektivne mjere na temelju procjene osjetljivosti ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora.

3.  Agencija je nadležna za upravljanje vanjskim granicama u slučajevima predviđenima ovom Uredbom, posebno ako nisu poduzete potrebne korektivne mjere na temelju procjene osjetljivosti ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora.

 

3.a  Kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije, odredbama ove Uredbe ne dovodi se u pitanje mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine ni ovlasti Komisije, a to se osobito odnosi na ovlasti iz članka 258. UFEU-a.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi osigurala usklađeno europsko integrirano upravljanje svim vanjskim granicama, Agencija olakšava i omogućuje učinkovitiju primjenu postojećih i budućih mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama, posebno Zakonika o schengenskim granicama uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 562/2006.

1.  Kako bi osigurala usklađeno europsko integrirano upravljanje svim vanjskim granicama, Agencija olakšava i omogućuje učinkovitiju primjenu postojećih i budućih mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama, posebno Zakonika o schengenskim granicama uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 2016/399. Ona pridonosi i utvrđivanju, razvoju i razmjeni dobrih praksi te promiče zakonodavstvo i standarde Unije koji se odnose na upravljanje granicama.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Odgovornost

 

Agencija je odgovorna Europskom parlamentu i Vijeću, u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U cilju pridonošenja učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora granica i vraćanja, Agencija obavlja sljedeće zadaće:

1.  U cilju pridonošenja učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora granica i vraćanja, Agencija obavlja sljedeće zadaće:

a)  uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju migracijskih tokova i provedbi analize rizika u pogledu svih aspekata integriranog upravljanja granicama;

a)  praćenje migracijskih tokova i provedba analize rizika u pogledu svih aspekata integriranog upravljanja granicama;

(b)  provodi procjenu osjetljivosti, uključujući procjenjivanje kapaciteta država članica za suočavanje s prijetnjama i pritiscima na vanjskim granicama;

(b)  provodi procjenu osjetljivosti, uključujući procjenjivanje kapaciteta i pripremljenosti država članica za suočavanje s prijetnjama i izazovima na vanjskim granicama;

 

(ba)  osigurava redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama koje provode časnici za vezu Agencije u državama članicama;

c)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama koordinacijom i organizacijom zajedničkih operacija, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru;

c)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama koordinacijom i organizacijom zajedničkih operacija, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru, u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom;

(d)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama pokretanjem brzih intervencija na vanjskim granicama država članica koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiscima, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru;

(d)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama pokretanjem brzih intervencija na vanjskim granicama država članica koje su suočene s posebnim i nerazmjernim izazovima, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru, u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom;

 

(da)  pruža tehničku i operativnu pomoć državama članicama i trećim zemljama u kontekstu traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom;

(e)  uspostavlja i raspoređuje timove europske granične i obalne straže, uključujući pričuvu za brzu intervenciju, koji se raspoređuju tijekom zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama te u okviru timova za potporu upravljanju migracijama;

(e)  uspostavlja i raspoređuje timove europske granične i obalne straže, uključujući snage za brzo reagiranje, koji se raspoređuju tijekom zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama te u okviru timova za potporu upravljanju migracijama;

(f)  uspostavlja pričuvu tehničke opreme koja se raspoređuje u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, kao i u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja;

(f)  uspostavlja pričuvu tehničke opreme koja se raspoređuje u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, kao i u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja;

(g)  raspoređuje timove europske granične i obalne straže te tehničku opremu kako bi pružila pomoć u vezi s provjerom, identifikacijom i uzimanjem otisaka prstiju u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka;

(g)  raspoređuje timove europske granične i obalne straže te tehničku opremu kako bi pružila pomoć u vezi s provjerom, identifikacijom i uzimanjem otisaka prstiju te uspostavljanjem mehanizama identifikacije, pružanja početnih informacija i daljnjeg upućivanja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili bi je htjeli zatražiti, u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka, u suradnji s Europskim potpornim uredom za azil (EASO) i nacionalnim tijelima;

(h)  pruža potporu razvoju tehničkih standarda za opremu, posebno za zapovijedanje, nadzor i komunikaciju na taktičkoj razini te tehnički nadzor u cilju osiguravanja interoperabilnosti na razini Unije i nacionalnoj razini;

(h)  pruža potporu razvoju zajedničkih tehničkih standarda za opremu, posebno za zapovijedanje, nadzor i komunikaciju na taktičkoj razini te tehnički nadzor u cilju osiguravanja interoperabilnosti na razini Unije i nacionalnoj razini;

(i)  raspoređuje potrebnu opremu i osoblje za pričuvu za brzu intervenciju za praktičnu provedbu mjera koje je potrebno poduzeti u situaciji u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama;

(i)  raspoređuje potrebnu opremu i osoblje za snage za brzo reagiranje za praktičnu provedbu mjera koje je potrebno poduzeti u situaciji u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama;

(j)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć za provedbu obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, uključujući koordinacijom ili organizacijom operacija vraćanja;

(j)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć za provedbu obveze vraćanja tih državljana trećih zemalja, koji podliježu odlukama o vraćanju koje država članica donosi na temelju Direktive 2008/115/EZ, uključujući koordinacijom ili organizacijom operacija vraćanja;

 

(ja)  podupire države članice u okolnostima u kojima je potrebna veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama u borbi protiv prekograničnih kaznenih djela i terorizma, u suradnji s Europolom i Eurojustom;

(k)  uspostavlja skupine promatrača prisilnog vraćanja, pratitelja za prisilno vraćanje i stručnjaka za vraćanje;

(k)  uspostavlja skupine promatrača prisilnog vraćanja, pratitelja za prisilno vraćanje i stručnjaka za vraćanje;

(l)  uspostavlja i raspoređuje europske interventne timove za vraćanje tijekom intervencija vraćanja;

(l)  uspostavlja i raspoređuje europske interventne timove za vraćanje tijekom intervencija vraćanja;

(m)  pomaže državama članicama u osposobljavanju nacionalnih službenika graničnog nadzora i stručnjaka za vraćanje, uključujući uspostavljanje zajedničkih standarda osposobljavanja;

(m)  pomaže državama članicama u osposobljavanju nacionalnih službenika graničnog nadzora i stručnjaka za vraćanje, uključujući uspostavljanje zajedničkih standarda osposobljavanja;

(n)  sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za kontrolu i nadzor vanjskih granica te u upravljanju tim aktivnostima, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, kao što su daljinski upravljani zrakoplovni sustavi, i razvija pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom;

(n)  nadzire i sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za kontrolu i nadzor vanjskih granica te u upravljanju tim aktivnostima te razvija pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom;

(o)  u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i Okvirnom odlukom 2008/977/PUP te u bliskoj suradnji s Komisijom, agencijama, tijelima i uredima Unije te Europskom migracijskom mrežom uspostavljenom Odlukom Vijeća 2008/381/EZ razvija informacijske sustave kojima se omogućuje brza i pouzdana razmjena informacija o novim rizicima povezanima s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim useljavanjem i vraćanjem te upravlja tim informacijskim sustavima;

(o)  u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i Okvirnom odlukom 2008/977/PUP te u bliskoj suradnji s Komisijom, agencijama, tijelima i uredima Unije te Europskom migracijskom mrežom uspostavljenom Odlukom Vijeća 2008/381/EZ razvija informacijske sustave kojima se omogućuje brza i pouzdana razmjena informacija o novim rizicima povezanima s upravljanjem vanjskim granicama, nezakonitim migracijama i vraćanjem te upravlja tim informacijskim sustavima;

(p)  osigurava potrebnu pomoć za razvoj i djelovanje europskog sustava nadzora granica i, prema potrebi, za razvoj zajedničkog okruženja za dijeljenje informacija, uključujući interoperabilnost sustava, posebno razvojem, održavanjem i koordinacijom okvira Eurosur u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

(p)  osigurava potrebnu pomoć za razvoj i djelovanje europskog sustava nadzora granica i, prema potrebi, za razvoj zajedničkog okruženja za dijeljenje informacija, uključujući interoperabilnost sustava, posebno razvojem, održavanjem i koordinacijom okvira Eurosur u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

 

(pa)  donosi i promiče najviše standarde za prakse upravljanja granicama, omogućujući transparentnost i javni nadzor te osiguravajući poštovanje, zaštitu i promicanje temeljnih prava i vladavine prava;

(q)  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja izvršavaju funkcije obalne straže osiguravanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordinacijom višenamjenskih operacija;

(q)  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, sa svakom u okviru njezinih ovlasti, kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja izvršavaju funkcije obalne straže osiguravanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordinacijom višenamjenskih operacija;

(r)  pomaže državama članicama i trećim zemljama u okviru njihove operativne suradnje u područjima upravljanja vanjskim granicama i vraćanja.

(r)  pomaže državama članicama i trećim zemljama u okviru njihove tehničke i operativne suradnje u područjima koje obuhvaća njezina djelatnost i u mjeru u kojoj je to potrebno za ispunjenje njezinih zadaća;

 

(ra)  pomaže u razmjeni informacija, opreme i svih drugih kapaciteta Europske agencije za kontrolu ribarstva i Europske agencije za pomorsku sigurnost ako je njihova potpora potrebna kako bi se izvršile određene zadaće kao što su primjerice operacije traganja i spašavanja.

2.  Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući vojne operacije u okviru misije provođenja zakona i u području vraćanja, ako je ta suradnja usklađena s djelovanjem Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva.

2.  Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama ako je ta suradnja usklađena sa zadaćama Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva.

Države članice izvješćuju Agenciju o operativnoj suradnji s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Izvršni direktor Agencije (u daljnjem tekstu: izvršni direktor) redovito i najmanje jednom godišnje obavješćuje Upravni odbor Agencije (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) o tim pitanjima.

Države članice izvješćuju Agenciju o operativnoj suradnji s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Izvršni direktor Agencije (u daljnjem tekstu: izvršni direktor) redovito i najmanje jednom godišnje obavješćuje Upravni odbor Agencije (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) o tim pitanjima.

3.  Agencija može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u područjima u okviru svojih ovlasti. Komunikacijskim aktivnostima ne ugrožavaju se zadaće iz stavka 1. i one se provode u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje donosi Upravni odbor.

3.  Agencija na vlastitu inicijativu sudjeluje u komunikacijskim aktivnostima u područjima u okviru svojih ovlasti. Javnosti pruža točne i detaljne informacije o svojim aktivnostima. Komunikacijskim aktivnostima ne ugrožavaju se zadaće iz stavka 1., a to se posebno odnosi na otkrivanje operativnih podataka koji bi, da se objave, ugrozili ostvarivanje ciljeva operacija. Komunikacijske aktivnosti provode se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje donosi Upravni odbor.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, podliježu dužnosti suradnje u dobroj vjeri i obvezi razmjene informacija.

Agencija i nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama i vraćanja, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, podliježu dužnosti suradnje u dobroj vjeri i obvezi razmjene informacija.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, pravodobno i pravilno dostavljaju Agenciji sve informacije koje su Agenciji potrebne za obavljanje zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom, posebno zadaća Agencije povezanih s praćenjem migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje, provedbom analize rizika i procjene osjetljivosti.

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, nacionalna tijela nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, pravodobno i pravilno dostavljaju Agenciji sve informacije koje su Agenciji potrebne za obavljanje zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom, posebno zadaća Agencije povezanih s praćenjem migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje, provedbom analize rizika, u skladu s člankom 10. ove Uredbe i procjene osjetljivosti, u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

 

Ako Agenciji ne budu dostavljene točne i pravodobne informacije, ona tu činjenicu može uzeti u obzir pri procjeni osjetljivosti, osim ako postoje opravdani razlozi za uskraćivanje podataka.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje. U tu svrhu Agencija razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice.

1.  Agencija uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju i predviđanju situacija, trendova i drugih mogućih izazova na vanjskoj granici Unije. U tu svrhu Agencija razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice te provodi procjenu osjetljivosti u skladu s člankom 12.

2.  Agencija priprema opće i posebno prilagođene analize rizika te ih dostavlja Vijeću i Komisiji.

2.  Agencija priprema opće i posebno prilagođene analize rizika te ih dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Po potrebi ta se analiza rizika provodi u suradnji s drugim nadležnim agencijama Europske unije poput Europskog potpornog ureda za azil i Europola.

3.  Analiza rizika koju priprema Agencija obuhvaća sve aspekte relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor granica, vraćanje, nezakonita sekundarna kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije, sprječavanje prekograničnih kaznenih djela, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma, kao i stanje u susjednim trećim zemljama u cilju razvoja mehanizma ranog upozorenja za analize migracijskih tokova prema Uniji.

3.  Analiza rizika koju priprema Agencija obuhvaća sve aspekte relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama u cilju razvoja mehanizma ranog upozorenja.

4.   Države članice Agenciji dostavljaju sve potrebne informacije o stanju, trendovima i mogućim prijetnjama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Države članice redovito ili na zahtjev Agencije dostavljaju Agenciji sve relevantne informacije, kao što su statistički i operativni podaci prikupljeni u vezi s provedbom schengenske pravne stečevine, kao i informacije te obavještajne podatke proizišle iz analitičkog sloja nacionalne slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013.

4.  Države članice Agenciji dostavljaju sve potrebne informacije o stanju, trendovima i mogućim prijetnjama na vanjskim granicama i u području vraćanja. Države članice redovito ili na zahtjev Agencije dostavljaju Agenciji sve relevantne informacije, kao što su statistički i operativni podaci prikupljeni u vezi s provedbom schengenske pravne stečevine, kao i informacije te obavještajne podatke proizišle iz analitičkog sloja nacionalne slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013.

5.  Rezultati analize rizika dostavljaju se Nadzornom odboru i Upravnom odboru.

5.  Rezultati analize rizika dostavljaju se Savjetodavnom odboru i Upravnom odboru.

6.  Države članice uzimaju u obzir rezultate analize rizika pri planiranju svojih operacija i aktivnosti na vanjskim granicama, kao i aktivnosti povezanih s vraćanjem.

6.  Države članice uzimaju u obzir rezultate analize rizika pri planiranju svojih operacija i aktivnosti na vanjskoj granici, kao i aktivnosti povezanih s vraćanjem.

7.  Agencija uključuje rezultate zajedničkog integriranog modela analize rizika u svoju izradu zajedničkog osnovnog izvedbenog programa za osposobljavanje službenika graničnog nadzora i osoblja koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem.

7.  Agencija uključuje rezultate zajedničkog integriranog modela analize rizika u svoju izradu zajedničkog osnovnog izvedbenog programa za osposobljavanje službenika graničnog nadzora i uključenog osoblja.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija osigurava redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama koje provode časnici za vezu Agencije u državama članicama.

1.  Agencija osigurava redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama koje provode časnici za vezu Agencije u svim državama članicama.

2.  Izvršni direktor iz osoblja Agencije imenuje stručnjake koji se raspoređuju kao časnici za vezu. Na temelju analize rizika i nakon savjetovanja s Upravnim odborom izvršni direktor utvrđuje prirodu raspoređivanja, državu članicu u koju časnik za vezu može biti raspoređen i trajanje raspoređivanja. Izvršni direktor obavješćuje predmetnu državu članicu o imenovanju i zajedno s državom članicom utvrđuje lokaciju raspoređivanja.

2.  Izvršni direktor iz osoblja Agencije imenuje stručnjake koji se raspoređuju kao časnici za vezu. Na temelju analize rizika i nakon savjetovanja s Upravnim odborom izvršni direktor utvrđuje prirodu raspoređivanja. Izvršni direktor obavješćuje predmetnu državu članicu o imenovanju i zajedno s državom članicom utvrđuje lokaciju raspoređivanja.

3.  Časnici za vezu djeluju u ime Agencije i njihova je uloga jačanje suradnje i dijaloga između Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica. Časnici za vezu posebno:

3.  Časnici za vezu djeluju u ime Agencije i njihova je uloga jačanje suradnje i dijaloga između Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica. Časnici za vezu posebno:

(a)   djeluju kao poveznica između Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica;

(a)  djeluju kao poveznica između Agencije i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica;

 

(aa)  podupiru prikupljanje informacija koje su Agenciji potrebne za praćenje nezakonite migracije i analizu rizika iz članka 10.;

(b)   podupiru prikupljanje informacija koje su Agenciji potrebne za provedbu procjene osjetljivosti iz članka 12.;

(b)  podupiru prikupljanje informacija koje su Agenciji potrebne za provedbu procjene osjetljivosti iz članka 12.;

(c)   prate mjere koje poduzima država članica na dijelovima granice i kojima je pripisana visoka razina učinka u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

(c)  prate mjere koje poduzima država članica na dijelovima granice i kojima je pripisana visoka razina učinka u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

 

(ca)  promatra i promiče primjenu stečevine Unije u vezi s upravljanjem vanjskim granicama, uključujući kad je riječ o poštovanju temeljnih prava i međunarodnoj zaštiti;

(d)   pomažu državama članicama u izradi planova za nepredviđene događaje;

(d)  pomažu državama članicama u izradi planova za nepredviđene događaje;

 

(da)  olakšati komunikaciju između država članica i Agencije, podijeliti Agencijine relevantne informacije s državama članicama, uključujući informacije o operacijama u tijeku;

(e)   redovito izvješćuju izvršnog direktora o situaciji na vanjskim granicama i kapacitetu predmetne države članice za učinkovito rješavanje situacije na vanjskim granicama;

(e)  redovito izvješćuju izvršnog direktora o situaciji na vanjskim granicama i kapacitetu predmetne države članice za učinkovito rješavanje situacije na vanjskim granicama;

(f)   prate mjere koje su poduzele države članice u vezi sa situacijom u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama u skladu s člankom 18.

(f)  prate mjere koje su poduzele države članice u vezi sa situacijom u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama u skladu s člankom 18.

4.  za potrebe stavka 3., časnik za vezu, među ostalim:

4.  za potrebe stavka 3., časnik za vezu, među ostalim:

(a)   ima neograničeni pristup nacionalnom koordinacijskom centru i nacionalnoj slici stanja utvrđenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

(a)  ima pristup nacionalnom koordinacijskom centru i nacionalnoj slici stanja utvrđenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

(b)   ima pristup nacionalnim i europskim informacijskim sustavima koji su dostupni nacionalnom koordinacijskom centru uz uvjet da časnik za vezu poštuje nacionalna pravila i pravila EU-a o sigurnosti i zaštiti podataka;

(b)  po potrebi ima pristup europskim informacijskim sustavima koji su dostupni nacionalnom koordinacijskom centru uz uvjet da časnik za vezu poštuje nacionalna pravila i pravila EU-a o sigurnosti i zaštiti podataka;

(c)   održava redovite kontakte s nacionalnim tijelima nadležnima za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, i istodobno obavješćuje voditelja nacionalnog koordinacijskog centra.

(c)  održava redovite kontakte s nacionalnim tijelima nadležnima za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora granica, i istodobno obavješćuje voditelja nacionalnog koordinacijskog centra.

5.  Izvješće časnika za vezu čini dio procjene osjetljivosti iz članka 12.

5.  Izvješće časnika za vezu čini dio procjene osjetljivosti, kao što proizlazi iz članka 12. Izvješće se dostavlja predmetnoj državi članici.

6.  U izvršavanju svojih dužnosti časnici za vezu primaju upute samo od Agencije.

6.  U izvršavanju svojih dužnosti časnici za vezu primaju upute samo od Agencije.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija procjenjuje tehničku opremu, sustave, sposobnosti, resurse i planove za nepredviđene događaje država članica u vezi s nadzorom granica. Procjena se temelji na informacijama država članica i časnika za vezu, na informacijama proizišlima iz Eurosura, posebno u vezi s razinama učinka koje se pripisuju dijelovima vanjske kopnene i morske granice svake države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, te na izvješćima i evaluacijama koji se odnose na zajedničke operacije, pilot-projekte, brze intervencije na granicama i druge aktivnosti Agencije.

1.  Agencija preventivno i kontinuirano nadzire razinu spremnosti i planove za nepredviđene događaje država članica u vezi s nadzorom granica, čime nadopunjuje djelovanje mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

 

Cilj je Agencije procjenom osjetljivosti procijeniti kapacitete i spremnost država članica za suočavanje s predstojećim izazovima, uključujući sadašnje i buduće prijetnje i pritiske na vanjskim granicama, utvrditi, posebno za one države članice koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiscima, moguće izravne posljedice na vanjskim granicama i naknadne posljedice za funkcioniranje schengenskog prostora te procijeniti njihov kapacitet za doprinos pričuvi za brzu intervenciju iz članka 19. stavka 5.

 

Elementi koji se nadziru uključuju sposobnost suočavanja s dolaskom velikog broja osoba od kojih je mnogima možda potrebna međunarodna zaštita, humano i uz potpuno poštovanje temeljnih prava te dostupnost tehničke opreme, sustava, sposobnosti, resursa, infrastrukture i dovoljnog broja odgovarajuće osposobljenog osoblja odgovarajućih vještina.

 

Izvršni direktor na temelju analize rizika pripremljene u skladu s člankom 10. stavkom 3. Upravnom odboru podnosi prijedlog odluke kojom se utvrđuju objektivni kriteriji na temelju kojih Agencija provodi procjene osjetljivosti. Upravni odbor odlučuje o kriterijima na temelju tog prijedloga.

 

1.a  Procjena se temelji na informacijama država članica i časnika za vezu, na informacijama proizišlima iz Eurosura, posebno u vezi s razinama učinka koje se pripisuju dijelovima vanjske kopnene i morske granice svake države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, te na izvješćima i evaluacijama koji se odnose na zajedničke operacije, pilot-projekte, brze intervencije na granicama i druge aktivnosti Agencije.

2.  Države članice na zahtjev Agencije dostavljaju informacije o tehničkoj opremi, osoblju i financijskim resursima koji su na nacionalnoj razini stavljeni na raspolaganje za provedbu nadzora granica, kao i svoje planove za nepredviđene događaje.

2.  Države članice na zahtjev Agencije dostavljaju informacije o tehničkoj opremi, osoblju i financijskim resursima i elementima o kojima je riječ u stavku 1. trećem podstavku, koji su na nacionalnoj razini stavljeni na raspolaganje za provedbu nadzora granica, kao i svoje planove za nepredviđene događaje.

3.  Cilj je Agencije procjenom osjetljivosti procijeniti kapacitete i spremnost država članica za suočavanje s predstojećim izazovima, uključujući sadašnje i buduće prijetnje i pritiske na vanjskim granicama, utvrditi, posebno za one države članice koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiscima, moguće izravne posljedice na vanjskim granicama i naknadne posljedice za funkcioniranje schengenskog prostora te procijeniti njihov kapacitet za doprinos pričuvi za brzu intervenciju iz članka 19. stavka 5. Tom se procjenom ne dovodi u pitanje mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

 

4.  Rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se Nadzornom odboru, koji savjetuje izvršnog direktora o mjerama koje države članice trebaju poduzeti na temelju rezultata procjene osjetljivosti , uzimajući pritom u obzir analizu rizika Agencije i rezultate mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

4.  Rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se Upravnom odboru, koji savjetuje izvršnog direktora o mjerama koje države članice trebaju poduzeti na temelju rezultata procjene osjetljivosti , uzimajući pritom u obzir analizu rizika Agencije i rezultate mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

5.  Izvršni direktor donosi odluku o utvrđivanju potrebnih korektivnih mjera koje treba poduzeti predmetna država članica, uključujući upotrebu resursa u okviru financijskih instrumenata Unije. Odluka izvršnog direktora obvezujuća je za državu članicu i njome se utvrđuje rok za poduzimanje mjera.

5.  Izvršni direktor donosi odluku o utvrđivanju potrebnih korektivnih mjera koje treba poduzeti predmetna država članica, uključujući upotrebu resursa u okviru financijskih instrumenata Unije. Odluka izvršnog direktora obvezujuća je za državu članicu i njome se utvrđuje rok za poduzimanje mjera.

6.   Ako država članica ne donese potrebne korektivne mjere u zadanom roku, izvršni direktor upućuje pitanje Upravnom odboru i obavješćuje Komisiju. Upravni odbor donosi odluku o utvrđivanju potrebnih korektivnih mjera koje treba poduzeti predmetna država članica, uključujući rok za poduzimanje tih mjera. Ako država članica ne poduzme mjere u roku predviđenom u toj odluci, Komisija može poduzeti daljnje djelovanje u skladu s člankom 18.

6.  Ako država članica ne donese potrebne korektivne mjere u zadanom roku, izvršni direktor obavješćuje Upravni odbor i Komisiju. Komisija može poduzeti daljnje djelovanje u skladu s člankom 18.

 

6.a  Rezultati procjene osjetljivosti se redovno, svakih šest mjeseci dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu nadzora vanjskih granica. Agencija provodi i mjere u skladu s člankom 18.

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu nadzora vanjskih granica. Agencija provodi i mjere u skladu s člankom 18.

2.   Agencija organizira prikladnu tehničku i operativnu pomoć za državu članicu domaćina i može poduzeti jednu od ili više sljedećih mjera:

2.  Agencija organizira prikladnu tehničku i operativnu pomoć za državu članicu domaćina i može u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije i međunarodnim pravom, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, poduzeti jednu od ili više sljedećih mjera:

(a)   koordinaciju zajedničkih operacija za jednu državu članicu ili više njih i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže;

(a)  koordinaciju zajedničkih operacija za jednu državu članicu ili više njih i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže;

(b)   organizaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju te, prema potrebi, dodatnih timova granične i obalne straže;

(b)  organizaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje te, prema potrebi, dodatnih timova granične i obalne straže;

(c)   koordinaciju aktivnosti za jednu državu članicu ili više njih i treće zemlje na vanjskim granicama, uključujući zajedničke operacije sa susjednim trećim zemljama;

(c)  koordinaciju aktivnosti za jednu državu članicu ili više njih i treće zemlje na vanjskim granicama, uključujući zajedničke operacije sa susjednim trećim zemljama;

(d)   raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka;

(d)  raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka;

 

(da)  pružanje tehničke i operativne pomoći državama članicama i trećim zemljama u kontekstu traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 i međunarodnim pravom;

(e)   raspoređivanje vlastitih stručnjaka i članova timova koje su države članice uputile Agenciji radi pružanja potpore nadležnim nacionalnim tijelima uključenih država članica u prikladnom trajanju;

(e)  raspoređivanje vlastitih stručnjaka i članova timova koje su države članice uputile Agenciji radi pružanja potpore nadležnim nacionalnim tijelima uključenih država članica u prikladnom trajanju;

(f)   raspoređivanje tehničke opreme.

(f)  raspoređivanje tehničke opreme.

3.   Agencija financira ili sufinancira aktivnosti iz stavka 2. dodjelama bespovratnih sredstava iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

3.  Agencija financira ili sufinancira aktivnosti iz stavka 2. iz vlastitog proračuna i na temelju ugovora, a u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

 

3.a  U slučaju postojanja potrebe za većim financijskim sredstvima zbog situacije na vanjskim granicama, Agencija o tome bez odgađanja obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokretanje zajedničkih operacija i brzih intervencija na vanjskim granicama

Pokretanje zajedničkih operacija na vanjskim granicama

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pokretanje zajedničkih operacija radi suočavanja s predstojećim izazovima, uključujući sadašnje ili buduće prijetnje na vanjskim granicama koje su posljedica nezakonitog useljavanja ili prekograničnih kaznenih djela, ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći pri provedbi obveza država članica u vezi s nadzorom vanjskih granica.

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pokretanje zajedničkih operacija radi suočavanja s predstojećim izazovima, uključujući nezakonite migracije, sadašnje ili buduće prijetnje na vanjskim granicama ili prekograničnih kaznenih djela poput krijumčarenja ili trgovanja ljudima i terorizma ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći pri provedbi obveza država članica u vezi s nadzorom vanjskih granica.

2.  Na zahtjev države članice suočene sa situacijom posebnog i nerazmjernog pritiska, posebno dolaskom velikog broja državljana trećih zemalja koji na točkama vanjskih granica pokušavaju nezakonito ući na državno područje te države članice, Agencija može na državnom području te države članice domaćina u ograničenom razdoblju provesti brzu intervenciju na granicama.

 

3.  Izvršni direktor ocjenjuje, odobrava i koordinira prijedloge država članica za zajedničke operacije. Zajedničkim operacijama i brzim intervencijama na granicama prethodi temeljita, pouzdana i ažurirana analiza rizika, kojom se Agenciji omogućuje da odredi redoslijed prioriteta za predložene zajedničke operacije i brze intervencije na granicama, uzimajući pritom u obzir razinu učinka na dijelove vanjske granice u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 i raspoloživost resursa.

3.  Izvršni direktor ocjenjuje, odobrava i koordinira prijedloge država članica za zajedničke operacije. Zajedničkim operacijama prethodi temeljita, pouzdana i ažurirana analiza rizika, kojom se Agenciji omogućuje da odredi redoslijed prioriteta za predložene zajedničke operacije, uzimajući pritom u obzir razinu učinka na dijelove vanjske granice u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 i raspoloživost resursa.

4.  Nakon savjetovanja s Nadzornim odborom na temelju rezultata procjene osjetljivosti te uzimajući u obzir analizu rizika koju je provela Agencija i analitički sloj europske slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, izvršni direktor preporučuje predmetnoj državi članici pokretanje i provedbu zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama. Agencija stavlja na raspolaganje svoju tehničku opremu državi članici domaćinu ili državama članicama sudionicama.

4.  Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom na temelju rezultata procjene osjetljivosti te uzimajući u obzir analizu rizika koju je provela Agencija i analitički sloj europske slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, izvršni direktor preporučuje predmetnoj državi članici pokretanje i provedbu zajedničkih operacija. Agencija stavlja na raspolaganje svoju tehničku opremu državi članici domaćinu ili državama članicama sudionicama.

5.  Ciljevi zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije koja može uključivati spašavanje osoba u nevolji na moru ili druge funkcije obalne straže, borbu protiv krijumčarenja migranata ili trgovanja ljudima, operacije za nadzor trgovine drogama i upravljanje migracijama, uključujući identifikaciju, registraciju, ispitivanje i vraćanje.

5.  Ciljevi zajedničke operacije mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije koja može uključivati spašavanje osoba u nevolji na moru ili druge funkcije obalne straže, borbu protiv kaznenih djela krijumčarenja ljudi, trgovanja ljudima, operacije za nadzor trgovine drogama, u suradnji s Europolom te upravljanje migracijama, uključujući identifikaciju, registraciju, ispitivanje i vraćanje.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   opis zadaća i posebnih uputa za timove europske granične i obalne straže, uključujući dopušteni uvid u baze podataka i dopušteno službeno oružje, streljivo i opremu u državi članici domaćinu;

(d)  opis zadaća, odgovornosti i posebnih uputa za timove europske granične i obalne straže, uključujući dopušteni uvid u baze podataka i dopušteno službeno oružje, streljivo i opremu u državi članici domaćinu;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  opis implikacija za temeljna prava i rizika zajedničke operacije;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)   plan izvješćivanja i evaluacije koji sadržava mjerila za izvješće o evaluaciji i konačni datum za podnošenje završnog izvješća o evaluaciji;

(i)  plan izvješćivanja i evaluacije koji sadržava mjerila za izvješće o evaluaciji, uključujući kad je riječ o zaštiti temeljnih prava, i konačni datum za podnošenje završnog izvješća o evaluaciji;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Na zahtjev države članice suočene sa situacijom posebnog i nerazmjernog pritiska, posebno dolaskom velikog broja državljana trećih zemalja koji na točkama vanjskih granica pokušavaju nepropisno ući na državno područje te države članice, Agencija može na državnom području te države članice domaćina u ograničenom razdoblju provesti brzu intervenciju na granicama.

1.  Zahtjev države članice za pokretanje brze intervencije na granicama uključuje opis stanja, moguće ciljeve i predviđene potrebe. Izvršni direktor prema potrebi može odmah poslati stručnjake iz Agencije koji procjenjuju stanje na vanjskim granicama predmetne države članice.

1.  Zahtjev države članice za pokretanje brze intervencije na granicama uključuje opis stanja, moguće ciljeve i predviđene potrebe. Izvršni direktor prema potrebi može odmah poslati stručnjake iz Agencije koji procjenjuju stanje na vanjskim granicama predmetne države članice.

2.  Izvršni direktor odmah obavješćuje Upravni odbor o zahtjevu države članice za pokretanje brze intervencije na granicama.

2.  Izvršni direktor odmah obavješćuje Upravni odbor o zahtjevu države članice za pokretanje brze intervencije na granicama.

3.  Kada odlučuje o zahtjevu države članice, izvršni direktor uzima u obzir nalaze analize rizika koju je provela Agencija i analitički sloj europske slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, kao i ishod procjene osjetljivosti iz članka 12. te sve druge relevantne informacije koje su dostavile predmetna država članica ili druge države članice.

3.  Kada odlučuje o zahtjevu države članice, izvršni direktor uzima u obzir nalaze analize rizika koju je provela Agencija i analitički sloj europske slike stanja utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013, kao i ishod procjene osjetljivosti iz članka 12. te sve druge relevantne informacije koje su dostavile predmetna država članica ili druge države članice.

4.  Izvršni direktor donosi odluku o zahtjevu za pokretanje brze intervencije na granicama u roku od dva radna dana od datuma zaprimanja zahtjeva. Izvršni direktor istodobno u pisanom obliku obavješćuje predmetnu državu članicu i Upravni odbor o odluci. U odluci se navode glavni razlozi na kojima se temelji.

4.  Izvršni direktor donosi odluku o zahtjevu za pokretanje brze intervencije na granicama u roku od dva radna dana od datuma zaprimanja zahtjeva. Izvršni direktor istodobno u pisanom obliku obavješćuje predmetnu državu članicu i Upravni odbor o odluci. U odluci se navode glavni razlozi na kojima se temelji.

5.  Ako izvršni direktor odluči pokrenuti brzu intervenciju na granicama, raspoređuje timove europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju u skladu s člankom 19. stavkom 5. i prema potrebi odlučuje o izravnom jačanju kapaciteta raspoređivanjem jednog tima europske granične i obalne straže ili više njih u skladu s člankom 19. stavkom 6.

5.  Ako izvršni direktor odluči pokrenuti brzu intervenciju na granicama, raspoređuje timove europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje u skladu s člankom 19. stavkom 5. i prema potrebi odlučuje o izravnom jačanju kapaciteta raspoređivanjem jednog tima europske granične i obalne straže ili više njih u skladu s člankom 19. stavkom 6.

6.  Izvršni direktor zajedno s državom članicom domaćinom odmah sastavlja operativni plan u skladu s člankom 15. stavkom 3., a u svakom slučaju najkasnije tri radna dana od datuma odluke.

6.  Izvršni direktor zajedno s državom članicom domaćinom odmah sastavlja operativni plan u skladu s člankom 15. stavkom 3., a u svakom slučaju najkasnije tri radna dana od datuma odluke.

7.  Odmah nakon usuglašavanja operativnog plana izvršni direktor od države članice zahtijeva da bez odgode rasporedi službenike graničnog nadzora koji su dio pričuve za brzu intervenciju. Izvršni direktor naznačuje profile i broj službenika graničnog nadzora potrebnih iz svake države članice među onima koji su identificirani u postojećoj pričuvi za brzu intervenciju.

7.  Odmah nakon usuglašavanja operativnog plana izvršni direktor od države članice zahtijeva da bez odgode rasporedi službenike graničnog nadzora koji su dio snaga za brzo reagiranje. Izvršni direktor naznačuje profile i broj službenika graničnog nadzora potrebnih iz svake države članice među onima koji su identificirani u postojećim snagama za brzo reagiranje.

8.  Kako bi se, ako je to potrebno, osiguralo izravno jačanje timova europske granične i obalne straže koji su raspoređeni iz pričuve za brzu intervenciju, izvršni direktor istodobno obavješćuje države članice o potrebnom broju i profilima službenika graničnog nadzora koji se dodatno raspoređuju. Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku nacionalnim kontaktnim točkama i uključuju datum raspoređivanja. Nacionalnim se kontaktnim točkama dostavlja i kopija operativnog plana.

8.  Kako bi se, ako je to potrebno, osiguralo izravno jačanje timova europske granične i obalne straže koji su raspoređeni iz snaga za brzo reagiranje, izvršni direktor istodobno obavješćuje države članice o potrebnom broju i profilima službenika graničnog nadzora koji se dodatno raspoređuju. Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku nacionalnim kontaktnim točkama i uključuju datum raspoređivanja. Nacionalnim se kontaktnim točkama dostavlja i kopija operativnog plana.

9.  Ako je izvršni direktor odsutan ili spriječen, odluke o raspoređivanju službenika pričuve za brzu intervenciju i o bilo kojem dodatnom raspoređivanju timova europske granične i obalne straže donosi zamjenik izvršnog direktora.

9.  Ako je izvršni direktor odsutan ili spriječen, odluke o raspoređivanju službenika snaga za brzo reagiranje i o bilo kojem dodatnom raspoređivanju timova europske granične i obalne straže donosi zamjenik izvršnog direktora.

10.  Države članice osiguravaju da su službenici graničnog nadzora koji su dodijeljeni pričuvi za brzu intervenciju odmah i bez iznimke na raspolaganju Agenciji. Države članice na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje dodatne službenike graničnog nadzora za raspoređivanje timova europske granične i obalne straže, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća.

10.  Države članice osiguravaju da su službenici graničnog nadzora koji su dodijeljeni snagama za brzo reagiranje odmah i bez iznimke na raspolaganju Agenciji kako bi se zajamčilo da su svi oni raspoređeni u roku od tri radna dana od dana postizanja dogovora o operativnom planu. Države članice na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje dodatne službenike graničnog nadzora za raspoređivanje timova europske granične i obalne straže, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća.

11.  Službenici pričuve za brzu intervenciju raspoređuju se najkasnije tri radna dana od datuma na koji su izvršni direktor i država članica domaćin usuglasili operativni plan. Dodatni timovi europske granične i obalne straže raspoređuju se prema potrebi u roku od pet radnih dana od raspoređivanja službenika pričuve za brzu intervenciju.

11.  Službenici snaga za brzo reagiranje raspoređuju se najkasnije tri radna dana od datuma na koji su izvršni direktor i država članica domaćin usuglasili operativni plan. Dodatni timovi europske granične i obalne straže raspoređuju se prema potrebi u roku od pet radnih dana od raspoređivanja službenika snaga za brzo reagiranje.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je država članica suočena s nerazmjernim migracijskim pritiscima u određenom području žarišnih točaka na vanjskoj granici uključujući velike priljeve mješovitih migracijskih tokova, ona može zatražiti jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ta država članica podnosi zahtjev za pojačanje i ocjenu svojih potreba Agenciji i drugim relevantnim agencijama Unije, posebno Europskom potpornom uredu za azil i Europolu.

1.  Ako je država članica suočena s nerazmjernim migracijskim pritiscima u određenom području žarišnih točaka na vanjskim granicama uključujući velike priljeve mješovitih migracijskih tokova, ona može zatražiti jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ta država članica podnosi zahtjev za pojačanje i ocjenu svojih potreba Agenciji i drugim relevantnim agencijama Unije, posebno EASO-u i Europolu.

2.  Izvršni direktor u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije ocjenjuje zahtjev države članice za pomoć i procjenu njezinih potreba kako bi utvrdio sveobuhvatan paket za pojačanje koji se sastoji od različitih aktivnosti koje koordiniraju relevantne agencije Unije i koje se usuglašavaju s predmetnom državom članicom.

2.  Izvršni direktor u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije ocjenjuje zahtjev države članice za pomoć i procjenu njezinih potreba kako bi utvrdio sveobuhvatan paket za pojačanje koji se sastoji od različitih aktivnosti koje koordiniraju relevantne agencije Unije i koje se usuglašavaju s predmetnom državom članicom.

 

2.a  Komisija je odgovorna za koordinaciju brzog djelovanja između različitih agencija i timova za potporu upravljanju migracijama.

3.  Operativno i tehničko pojačanje koje osiguravaju timovi europske granične i obalne straže, europski interventni timovi za vraćanje te stručnjaci iz osoblja Agencije u okviru timova za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

3.  Operativno i tehničko pojačanje koje osiguravaju timovi europske granične i obalne straže, europski interventni timovi za vraćanje te stručnjaci iz osoblja Agencije u okviru timova za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

(a)  provjeru državljana trećih zemalja pristiglih na vanjske granice, uključujući njihovu identifikaciju, registraciju i ispitivanje te na zahtjev države članice uzimanje otisaka prstiju državljana trećih zemalja;

(a)  pružanje pomoći prilikom provjere državljana trećih zemalja pristiglih na vanjske granice, uključujući njihovu identifikaciju, registraciju i ispitivanje te na zahtjev države članice uzimanje otisaka prstiju državljana trećih zemalja, uz puno poštovanje temeljnih prava i pružanje informacija o svrsi i ishodima svih postupaka;

(b)   pružanje informacija osobama kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita ili podnositeljima ili potencijalnim podnositeljima zahtjeva za premještanje;

 

 

(ba)  upućivanje osoba koje žele podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu stručnjacima za azil nacionalnih nadležnih tijela predmetne države članice ili EASO-a;

(c)   tehničku i operativnu pomoć u području vraćanja, uključujući pripremu i organizaciju operacija vraćanja.

(c)  tehničku i operativnu pomoć u području vraćanja, uključujući pripremu i organizaciju operacija vraćanja.

 

3.a  Timovi za potporu upravljanju migracijama uključuju stručnjake u području zaštite djece, trgovanja ljudima, zaštite od progona na rodnoj osnovi i temeljnih prava.

4.  Agencija u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije pomaže Komisiji u koordinaciji aktivnosti timova za potporu upravljanju migracijama.

4.  Agencija u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije pomaže Komisiji u koordinaciji aktivnosti timova za potporu upravljanju migracijama.

 

4.a  Agencija u suradnji s EASO-om, Agencijom za temeljna prava i drugim relevantnim agencijama Unije i pod koordinacijom Komisije jamči usklađenost tih aktivnosti sa zajedničkim europskim sustavom azila i temeljnim pravima. To uključuje pružanje skloništa, higijenskih uvjeta i prostorija na žarišnim točkama uz poštovanje potreba žena i djece.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako država članica ne poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s odlukom Upravnog odbora iz članka 12. stavka 6. ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska na vanjskim granicama, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora, Komisija može nakon savjetovanja s Agencijom donijeti odluku u obliku provedbenog akta o utvrđivanju mjera koje provodi Agencija i o zahtjevu da predmetna država članica surađuje s Agencijom u provedbi tih mjera. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 79. stavka 2.

1.  Ako država članica ne poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s odlukom iz članka 12. stavka 5. ili u slučaju nerazmjernog migracijskog pritiska na vanjskim granicama, zbog čega nadzor vanjskih granica postaje neučinkovit u mjeri u kojoj se riskira dovođenje u opasnost funkcioniranja schengenskog prostora, kao prostora bez nadzora unutarnjih granica, Komisija može, nakon savjetovanja s Agencijom, podnijeti Vijeću prijedlog provedbene odluke o utvrđivanju mjera koje provodi Agencija i o zahtjevu da predmetna država članica surađuje s Agencijom u provedbi tih mjera. Ta se provedbena odluka donosi u Vijeću glasovanjem kvalificiranom većinom.

Komisija na temelju valjano utemeljenih, krajnje hitnih razloga koji se odnose funkcioniranje schengenskog prostora bez odgode donosi primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 79. stavka 5.

 

 

Vijeće se sastaje odmah nakon primitka prijedloga Komisije.

 

1.a  Ako situacija zahtijeva hitno djelovanje, Europski parlament mora o toj situaciji biti obaviješten bez odgađanja, a to se odnosi i na sve naknadne mjere i odluke poduzete u tom kontekstu.

2.  Za potrebe stavka 1., Komisija osigurava da Agencija poduzme jednu od ili više sljedećih mjera:

2.  Za potrebe stavka 1., Komisija osigurava da Agencija poduzme jednu od ili više sljedećih mjera:

(a)   organizaciju i koordinaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju te, prema potrebi, dodatnih timova europske granične i obalne straže;

(a)  organizaciju i koordinaciju brzih intervencija na granicama i raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje te, prema potrebi, dodatnih timova europske granične i obalne straže;

(b)   raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka;

(b)  raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u okviru timova za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka;

(c)   koordinaciju aktivnosti za jednu državu članicu ili više njih i treće zemlje na vanjskim granicama, uključujući zajedničke operacije sa susjednim trećim zemljama;

(c)  koordinaciju aktivnosti za jednu državu članicu ili više njih i treće zemlje na vanjskim granicama, uključujući zajedničke operacije sa susjednim trećim zemljama;

(d)   raspoređivanje tehničke opreme;

(d)  raspoređivanje tehničke opreme;

(e)   organizaciju intervencija vraćanja.

(e)  organizaciju intervencija vraćanja.

3.  U roku od dva radna dana od datuma donošenja odluke Komisije i nakon savjetovanja s Nadzornim odborom izvršni direktor utvrđuje djelovanja koja treba poduzeti za praktičnu provedbu mjera utvrđenih odlukom Komisije, uključujući tehničku opremu te broj i profile službenika graničnog nadzora i drugog relevantnog osoblja potrebnog za ostvarivanje ciljeva te odluke.

3.  U roku od dva radna dana od datuma donošenja odluke Vijeća i nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom:

 

(a)  utvrđuje djelovanja koja treba poduzeti za praktičnu provedbu mjera utvrđenih odlukom Komisije, uključujući tehničku opremu te broj i profile službenika graničnog nadzora i drugog relevantnog osoblja potrebnog za ostvarivanje ciljeva te odluke;

 

(b)  podnosi nacrt operativnog plana dotičnoj državi članici.

4.  Usporedno i u roku od ista dva radna dana izvršni direktor dostavlja nacrt operativnog plana predmetnoj državi članici. Izvršni direktor i predmetna država članica sastavljaju operativni plan u roku od dva radna dana od datuma njegova podnošenja.

4.  Izvršni direktor i predmetna država članica trebaju se dogovoriti oko operativnog plana u roku od dva radna dana od datuma njegova podnošenja.

5.  Agencija bez odgode, a u svakom slučaju u roku od tri radna dana od uspostavljanja operativnog plana, raspoređuje potrebnu tehničku opremu i osoblje iz pričuvne baze za brzu intervenciju iz članka 19. stavka 5. za praktičnu provedbu mjera utvrđenih odlukom Komisije. Dodatna tehnička oprema i timovi europske granične i obalne straže raspoređuju se prema potrebi u drugoj fazi, a u svakom slučaju u roku od pet radnih dana od raspoređivanja službenika pričuve za brzu intervenciju.

5.  Agencija bez odgode, a u svakom slučaju u roku od tri radna dana od uspostavljanja operativnog plana, raspoređuje potrebnu tehničku opremu i osoblje iz snaga za brzo reagiranje iz članka 19. stavka 5. za praktičnu provedbu mjera utvrđenih odlukom Vijeća. Dodatna tehnička oprema i timovi europske granične i obalne straže raspoređuju se prema potrebi u drugoj fazi, a u svakom slučaju u roku od pet radnih dana od raspoređivanja službenika snaga za brzo reagiranje.

6.  Predmetna država članica poštuje odluku Komisije i u tu svrhu bez odgode surađuje s Agencijom te poduzima potrebno djelovanje kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih tom odlukom i operativnim planom koji je usuglašen s izvršnim direktorom.

6.  Predmetna država članica poštuje odluku Vijeća i u tu svrhu bez odgode surađuje s Agencijom te poduzima potrebno djelovanje kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih tom odlukom i operativnim planom koji je usuglašen s izvršnim direktorom.

7.  Države članice stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje koje određuje izvršni direktor u skladu sa stavkom 2. Države članice ne mogu se pozvati na izvanredno stanje iz članka 19. stavaka 3. i 6.

7.  Države članice stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje koje određuje izvršni direktor u skladu sa stavkom 2. Države članice ne mogu se pozvati na izvanredno stanje iz članka 19. stavaka 3. i 6.

 

7.a  Komisija prati pravilnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Vijeća i djelovanja Agencije i država članica u tu svrhu kako bi se zajamčilo pravilno europsko upravljanje granicama.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija raspoređuje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje kao članove timova europske granične i obalne straže za zajedničke operacije, brze intervencije na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama. Agencija može rasporediti i stručnjake iz vlastitog osoblja.

1.  Agencija raspoređuje službenike graničnog nadzora i drugo relevantno osoblje kao članove timova europske granične i obalne straže za zajedničke operacije, brze intervencije na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama. Agencija može rasporediti i stručnjake iz vlastitog osoblja.

2.  Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje apsolutnom većinom svojih članova s pravom glasa o profilima i ukupnom broju službenika graničnog nadzora koji se stavljaju na raspolaganje za timove europske granične i obalne straže. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja. Države članice pridonose timovima europske granične i obalne straže preko nacionalne pričuve na temelju različitih utvrđenih profila imenovanjem službenika graničnog nadzora koji odgovaraju traženim profilima.

2.  Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje apsolutnom većinom svojih članova s pravom glasa o profilima i ukupnom broju službenika graničnog nadzora koji se stavljaju na raspolaganje za timove europske granične i obalne straže. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja. Države članice pridonose timovima europske granične i obalne straže preko nacionalne pričuve na temelju različitih utvrđenih profila imenovanjem službenika graničnog nadzora koji odgovaraju traženim profilima.

3.  Kad je riječ o službenicima graničnog nadzora, doprinos država članica posebnim zajedničkim operacijama za sljedeću godinu planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima i na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Takav se zahtjev podnosi najmanje 21 radni dan prije namjeravanog raspoređivanja.

3.  Kad je riječ o službenicima graničnog nadzora, doprinos država članica posebnim zajedničkim operacijama za sljedeću godinu planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima i na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Takav se zahtjev podnosi najmanje 21 radni dan prije namjeravanog raspoređivanja. Ako se država članica pozove na takvo izvanredno stanje, u dopisu Agenciji dostavlja detaljno obrazloženje i informacije o stanju, čiji se sadržaj prilaže izvješću iz stavka 9.

4.  Kada je riječ o brzim intervencijama na granicama, Upravni odbor na temelju prijedloga izvršnog direktora Agencije odlučuje tročetvrtinskom većinom o profilima i minimalnom broju službenika graničnog nadzora koji se stavljaju na raspolaganje za pričuvu za brzu intervenciju timova europske granične i obalne straže. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja službenika graničnog nadzora u pričuvi za brzu intervenciju. Države članice pridonose pričuvi za brzu intervenciju preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih utvrđenih profila imenovanjem službenika graničnog nadzora koji odgovaraju traženim profilima.

4.  Kada je riječ o brzim intervencijama na granicama, Upravni odbor na temelju prijedloga izvršnog direktora Agencije odlučuje tročetvrtinskom većinom o profilima i minimalnom broju službenika graničnog nadzora koji se stavljaju na raspolaganje snagama za brzo reagiranje timova europske granične i obalne straže. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja službenika graničnog nadzora u snagama za brzo reagiranje. Države članice pridonose snagama za brzo reagiranje preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih utvrđenih profila imenovanjem službenika graničnog nadzora koji odgovaraju traženim profilima.

5.  Pričuva za brzu intervenciju stalno je tijelo koje je stavljeno na izravno raspolaganje Agenciji i koje se može rasporediti iz svake države članice u roku od tri radna dana od trenutka kada izvršni direktor i država članica domaćin usuglase operativni plan. Svaka država članica za tu namjenu na godišnjoj osnovi stavlja Agenciji na raspolaganje određeni broj službenika graničnog nadzora koji odgovara najmanje 3 % osoblja država članica bez kopnenih ili morskih vanjskih granica ili 2 % osoblja država članica s kopnenim ili morskim vanjskim granicama, a iznosi najmanje 1 500 službenika graničnog nadzora, u skladu s profilima utvrđenima odlukom Upravnog odbora.

5.  Snage za brzo reagiranje su stalno tijelo koje je stavljeno na izravno raspolaganje Agenciji i koje se može rasporediti iz svake države članice u roku od tri radna dana od trenutka kada izvršni direktor i država članica domaćin usuglase operativni plan. Svaka država članica za tu namjenu na godišnjoj osnovi stavlja Agenciji na raspolaganje određeni broj službenika graničnog nadzora koji odgovara najmanje 3 % osoblja država članica bez kopnenih ili morskih vanjskih granica ili 2 % osoblja država članica s kopnenim ili morskim vanjskim granicama, a iznosi najmanje 1 500 službenika graničnog nadzora, u skladu s profilima utvrđenima odlukom Upravnog odbora. Agencija ocjenjuje odgovaraju li službenici graničnog nadzora koje predlažu države članice određenim profilima i odlučuje o izboru službenika graničnog nadzora za snage za brzo reagiranje. Agencija je ovlaštena za uklanjanje službenika graničnog nadzora iz intervencije u slučaju propusta u radu ili povrede primjenjivih pravila.

6.  Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju prema potrebi se odmah dopunjuje dodatnim timovima europske granične i obalne straže. U tu svrhu države članice na zahtjev Agencije odmah dostavljaju broj, imena i profile službenika graničnog nadzora iz svoje nacionalne pričuve koje mogu staviti na raspolaganje u roku od pet radnih dana od početka brze intervencije na granicama. Države članice na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća.

6.  Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz snaga za brzo reagiranje prema potrebi se odmah dopunjuje dodatnim timovima europske granične i obalne straže. U tu svrhu države članice na zahtjev Agencije odmah dostavljaju broj, imena i profile službenika graničnog nadzora iz svoje nacionalne pričuve koje mogu staviti na raspolaganje u roku od pet radnih dana od početka brze intervencije na granicama. Države članice na zahtjev Agencije stavljaju na raspolaganje službenike graničnog nadzora za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Ako se država članica pozove na takvo izvanredno stanje, u dopisu Agenciji dostavlja detaljno obrazloženje i informacije o stanju, čiji se sadržaj prilaže izvješću iz stavka 9.

 

6.a  U slučaju da određena situacija zahtijeva više službenika graničnog nadzora nego što je to predviđeno stavcima 5. i 6., izvršni direktor o tome bez odgađanja obavještava Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće i Komisiju. U takvim slučajevima Europsko vijeće od država članica traži da se obvežu popuniti taj nedostatak.

7.  Države članice osiguravaju da se profilima i brojem službenika graničnog nadzora i drugog relevantnog osoblje koji čine njihov doprinos ispunjuju zahtjevi iz odluke Upravnog odbora. Trajanje raspoređivanja utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju nije kraće od 30 dana.

7.  Države članice osiguravaju da se profilima i brojem službenika graničnog nadzora i drugog relevantnog osoblje koji čine njihov doprinos ispunjuju zahtjevi iz odluke Upravnog odbora. Trajanje raspoređivanja utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju nije kraće od 30 dana.

8.  Agencija pridonosi timovima europske granične i obalne straže osposobljenim službenicima graničnog nadzora koje su države članice uputile Agenciji kao nacionalne stručnjake. Kad je riječ o upućivanju službenika graničnog nadzora Agenciji za sljedeću godinu, doprinos država članica planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima stavljaju službenike graničnog nadzora na raspolaganje za upućivanje, osim ako bi to ozbiljno utjecalo na obavljanje nacionalnih zadaća. U takvim slučajevima države članice mogu povući svoje upućene službenike graničnog nadzora.

8.  Agencija pridonosi timovima europske granične i obalne straže osposobljenim službenicima graničnog nadzora koje su države članice uputile Agenciji kao nacionalne stručnjake. Kad je riječ o upućivanju službenika graničnog nadzora Agenciji za sljedeću godinu, doprinos država članica planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima stavljaju službenike graničnog nadzora na raspolaganje za upućivanje, osim ako bi to ozbiljno utjecalo na obavljanje nacionalnih zadaća. U takvim slučajevima države članice mogu povući svoje upućene službenike graničnog nadzora.

Takva upućivanja mogu trajati 12 mjeseci ili više, ali u svakom slučaju nisu kraća od tri mjeseca. Upućeni službenici graničnog nadzora smatraju se članovima timova te imaju zadaće i ovlasti članova timova. Država članica koja je uputila službenike graničnog nadzora smatra se matičnom državom članicom.

Takva upućivanja mogu trajati 12 mjeseci ili više, ali u svakom slučaju nisu kraća od tri mjeseca. Upućeni službenici graničnog nadzora smatraju se članovima timova te imaju zadaće i ovlasti članova timova. Država članica koja je uputila službenike graničnog nadzora smatra se matičnom državom članicom. Stegovni postupak Agencije odnosi se i na upućene službenike graničnoga nadzora.

Drugo osoblje koje je privremeno zaposleno u Agenciji i koje nije kvalificirano za obavljanje funkcija nadzora granica raspoređuje se tijekom zajedničkih operacija samo za obavljanje koordinacijskih zadaća i ne čini dio timova europske granične i obalne straže.

Drugo osoblje koje je privremeno zaposleno u Agenciji i koje nije kvalificirano za obavljanje funkcija nadzora granica raspoređuje se tijekom zajedničkih operacija samo za obavljanje koordinacijskih zadaća i ne čini dio timova europske granične i obalne straže.

9.  Agencija svake godine obavješćuje Europski parlament o broju službenika graničnog nadzora koje je pojedina država članica dodijelila timovima europske granične i obalne straže u skladu s ovim člankom.

9.  Agencija svake godine obavješćuje Europski parlament o broju službenika graničnog nadzora koje je pojedina država članica dodijelila timovima europske granične i obalne straže u skladu s ovim člankom, kao i o tome koliko je tih službenika stvarno raspoređeno tim timovima. U tom se izvješću navodi popis država članica koje su se u prethodnoj godini pozvale na izvanredno stanje iz stavaka 3. i 6. te razlozi i informacije koje su dotične države iznijele.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Preko svojeg koordinatora Agencija može državi članici domaćinu prenijeti svoje stavove o uputama izdanima timovima europske granične i obalne straže. U tom slučaju država članica domaćin uzima te stavove u obzir i slijedi ih u mjeri u kojoj je to moguće.

2.  Preko svojeg koordinatora Agencija može državi članici domaćinu prenijeti svoje stavove o uputama izdanima timovima europske granične i obalne straže. Ako Agencija ima dvojbe koje se tiču uputa izdanih timovima europske granične i obalne straže, državi članici domaćinu prenosi svoje stavove, koje ta država onda uzima u obzir i slijedi u mjeri u kojoj je to moguće.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova potpuno poštuju temeljna prava, uključujući pristup postupcima azila i ljudsko dostojanstvo. Sve mjere koje poduzmu pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti razmjerne su ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti. Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti ne diskriminiraju osobe na temelju njihova spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije.

4.  Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti članovi timova potpuno poštuju temeljna prava, uključujući pristup postupcima azila i ljudsko dostojanstvo. Sve mjere koje poduzmu pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti razmjerne su ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti. Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju svojih ovlasti ne diskriminiraju osobe na temelju njihova roda, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nadzire pravilnost provedbe operativnog plana;

(b)  nadzire pravilnost provedbe operativnog plana, uključujući o zaštiti temeljnih prava;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izvješćuje Agenciju o aspektima koji se odnose na pružanje dostatnih jamstava države članice domaćina za osiguravanje zaštite temeljnih prava tijekom cijele zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama;

(d)  promatra i promiče primjenu postojećih i budućih mjera Unije povezanih s upravljanjem vanjskim granicama i poštovanjem temeljnih prava u aktivnostima upravljanja granicama i izvješćuje Agenciju o aspektima koji se odnose na pružanje dostatnih jamstava države članice domaćina za osiguravanje zaštite temeljnih prava tijekom cijele zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju dnevnice članovima timova europske granične i obalne straže.

2.  Upravni odbor na prijedlog Komisije utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju dnevnice članovima timova europske granične i obalne straže.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 24. – Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgoda ili prekid zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama

Odgoda ili prekid aktivnosti

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvršni direktor opoziva financiranje zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama ili u cijelosti ili djelomično odgađa ili prekida zajedničku operaciju ili brzu intervenciju na granicama ako smatra da je došlo do povreda temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite koje su po svojoj naravi ozbiljne ili će se vjerojatno nastaviti.

3.  Izvršni direktor, u uskoj suradnji sa službenikom za temeljna prava opoziva financiranje zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama, pilot-projekta, timova za potporu upravljanju migracijama, operacije vraćanja, intervencije vraćanja ili radne dogovore, ili u cijelosti ili djelomično odgađa ili prekida te aktivnosti ako smatra da je došlo do povreda temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite koje su po svojoj naravi ozbiljne ili će se vjerojatno nastaviti. U tu svrhu Agencija uspostavlja i objavljuje kriterije na temelju kojih se donosi odluka o odgodi, prekidu ili opozivu financiranja gore spomenutih aktivnosti.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama

Evaluacija aktivnosti

Izvršni direktor ocjenjuje rezultate zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama te u roku od 60 dana od završetka tih operacija i projekata Upravnom odboru dostavlja detaljna izvješća o evaluaciji zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Agencija sastavlja sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata kako bi povećala kvalitetu, usklađenost i učinkovitost budućih zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama, koju uključuje u svoje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima.

Izvršni direktor ocjenjuje rezultate zajedničkih operacija, brzih intervencija na granicama, pilot-projekata, timova za potporu upravljanju migracijama, operacija vraćanja, intervencija vraćanja i operativne suradnje s trećim zemljama te u roku od 60 dana od završetka tih aktivnosti Upravnom odboru dostavlja detaljna izvješća o evaluaciji zajedno s opažanjima službenika za temeljna prava. Agencija sastavlja sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata kako bi povećala kvalitetu, usklađenost i učinkovitost budućih aktivnosti, koju uključuje u svoje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ured za vraćanje

Vraćanje

1.  Ured za vraćanje nadležan je za provedbu aktivnosti Agencije povezanih s vraćanjem u skladu s temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te međunarodnog prava, uključujući obveze u pogledu zaštite izbjeglica i ljudskih prava. Ured za vraćanje posebno:

1.  Kad je riječ o vraćanju, Agencija, u skladu s temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te međunarodnog prava, uključujući obveze u pogledu zaštite izbjeglica i ljudskih prava te prava djeteta, osobito:

(a)   koordinira na tehničkoj i operativnoj razini aktivnosti država članica povezane s vraćanjem u cilju postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

(a)  koordinira na tehničkoj i operativnoj razini aktivnosti država članica povezane s vraćanjem, uključujući dobrovoljno vraćanje, u cilju postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

(b)   pruža operativnu potporu državama članicama čiji su sustavi vraćanja izloženi posebnom pritisku;

(b)  pruža tehničku i operativnu potporu državama članicama čiji su sustavi vraćanja izloženi posebnom pritisku;

(c)   koordinira upotrebu relevantnih informatičkih sustava i pruža potporu u konzularnoj suradnji u vezi s identifikacijom državljana trećih zemalja i pribavljanjem putnih isprava, organizira i koordinira operacije vraćanja i pruža potporu dobrovoljnom odlasku;

(c)  koordinira upotrebu relevantnih informatičkih sustava i pruža potporu državama članicama u konzularnoj suradnji u vezi s identifikacijom državljana trećih zemalja i pribavljanjem putnih isprava, ne otkrivajući je li državljanin treće zemlje zatražio azil, organizira i koordinira operacije vraćanja i pruža potporu dobrovoljnom odlasku, u suradnji s državama članicama;

(d)   koordinira aktivnosti Agencije povezane s vraćanjem kako je utvrđeno ovom Uredbom;

 

(e)   organizira, potiče i koordinira aktivnosti kojima se omogućuju razmjena informacija te prepoznavanje i objedinjavanje najboljih praksi u pitanjima vraćanja između država članica;

(e)  organizira, potiče i koordinira aktivnosti kojima se omogućuju razmjena informacija te prepoznavanje i objedinjavanje najboljih praksi u pitanjima vraćanja između država članica;

(f)   financira ili sufinancira operacije, intervencije i aktivnosti iz ovog poglavlja dodjelama bespovratnih sredstava iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

(f)  financira ili sufinancira operacije, intervencije i aktivnosti iz ovog poglavlja iz vlastitog proračuna i na temelju ugovora, a u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

2.   Operativna potpora iz stavka 1. točke (b) uključuje djelovanje kako bi se državama članicama pomoglo u pogledu postupaka vraćanja koje provode nadležna nacionalna tijela posebno pružanjem:

2.  Operativna potpora iz stavka 1. točke (b) uključuje djelovanje kako bi se državama članicama pomoglo u pogledu postupaka vraćanja koje provode nadležna nacionalna tijela posebno pružanjem:

(a)   usluga usmenog prevođenja;

(a)  usluga usmenog prevođenja;

(b)   informacija o trećim zemljama vraćanja;

(b)  informacija o trećim zemljama vraćanja, u suradnji s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući EASO;

(c)   savjeta o postupanju u i upravljanju postupcima vraćanja u skladu s Direktivom 2008/115/EZ;

(c)  savjeta o postupanju u i upravljanju postupcima vraćanja u skladu s Direktivom 2008/115/EZ;

(d)   pomoći u vezi s potrebnim mjerama za osiguravanje dostupnosti povratnika radi vraćanja i za sprječavanje bijega povratnika.

(d)  pomoći u vezi s potrebnim mjerama za osiguravanje dostupnosti povratnika radi vraćanja i za sprječavanje bijega povratnika, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ i međunarodnim pravom.

3.  Cilj je Ureda za vraćanje izgradnja sinergije i povezivanje mreža i programa koje financira Unija u području vraćanja u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i Europskom migracijskom mrežom.

3.  Cilj je Agencije izgradnja sinergije i povezivanje mreža i programa koje financira Unija u području vraćanja u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i Europskom migracijskom mrežom.

4.  Agencija može koristiti financijska sredstva Unije koja su raspoloživa za područje vraćanja. Agencija osigurava da se u njezinim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava s državama članicama svaka financijska potpora uvjetuje potpunim poštovanjem Povelje o temeljnim pravima.

4.  Agencija može koristiti financijska sredstva Unije koja su raspoloživa za područje vraćanja. Agencija osigurava da se u njezinim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava s državama članicama svaka financijska potpora uvjetuje potpunim poštovanjem Povelje.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s Direktivom 2008/115/EZ i bez preispitivanja utemeljenosti odluka o vraćanju Agencija pruža potrebnu pomoć te na zahtjev jedne države članice sudionice ili više njih osigurava koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, uključujući unajmljivanje zrakoplova za potrebe takvih operacija. Agencija može na vlastitu inicijativu predložiti državama članicama koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja.

1.  U skladu s Direktivom 2008/115/EZ i bez preispitivanja utemeljenosti odluka o vraćanju Agencija pruža potrebnu pomoć te na zahtjev jedne države članice sudionice ili više njih osigurava koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, uključujući unajmljivanje zrakoplova za potrebe takvih operacija.

2.  Države članice najmanje jednom mjesečno obavješćuju Agenciju o svojim planiranim nacionalnim operacijama vraćanja, kao i o svojim potrebama za pomoći ili koordinacijom koje osigurava Agencija. Agencija sastavlja mobilni operativni plan kako bi državama članicama koje to zatraže osigurala potrebno operativno pojačanje, uključujući tehničku opremu. Agencija može na temelju procjene potreba i na vlastitu inicijativu u mobilni operativni plan uključiti datume i odredišta operacija vraćanja koje smatra potrebnima. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o načinu djelovanja mobilnoga operativnog plana.

2.  Države članice najmanje jednom mjesečno obavješćuju Agenciju o svojim planiranim nacionalnim operacijama vraćanja, kao i o svojim potrebama za pomoći ili koordinacijom koje osigurava Agencija. Agencija sastavlja mobilni operativni plan kako bi državama članicama koje to zatraže osigurala potrebno operativno pojačanje, uključujući tehničku opremu. Agencija može na temelju procjene potreba i na vlastitu inicijativu u mobilni operativni plan uključiti datume i odredišta operacija vraćanja koje smatra potrebnima. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o načinu djelovanja mobilnoga operativnog plana.

3.  Agencija može pružiti potrebnu pomoć i na zahtjev država članica sudionica osigurati ili na vlastitu inicijativu predložiti koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, za što treće zemlje vraćanja stavljaju na raspolaganje prijevozna sredstva i pratitelje za prisilno vraćanje (u daljnjem tekstu: skupne operacije vraćanja). Države članice sudionice i Agencija osiguravaju poštovanje temeljnih prava i jamče razmjernu upotrebu mjera prisile tijekom cjelokupne operacije udaljavanja. Tijekom cjelokupne operacije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja moraju biti prisutni najmanje predstavnik države članice i promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 28.

3.  Agencija može pružiti potrebnu pomoć i na zahtjev država članica sudionica osigurati ili na vlastitu inicijativu predložiti koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, za što treće zemlje vraćanja stavljaju na raspolaganje prijevozna sredstva i pratitelje za prisilno vraćanje (u daljnjem tekstu: skupne operacije vraćanja). Države članice sudionice i Agencija osiguravaju poštovanje temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te jamče razmjernu upotrebu mjera prisile tijekom cjelokupne operacije udaljavanja. Tijekom cjelokupne operacije vraćanja do dolaska u treću zemlju vraćanja moraju biti prisutni najmanje predstavnik države članice i promatrač prisilnog vraćanja iz skupine uspostavljene u skladu s člankom 28.

4.  Agencija može pružiti potrebnu pomoć i na zahtjev država članica sudionica ili treće zemlje osigurati ili na vlastitu inicijativu predložiti koordinaciju ili organizaciju operacija vraćanja, tijekom kojih određeni broj povratnika na koje se odnosi odluka treće zemlje o vraćanju prelazi iz te treće zemlje u drugu treću zemlju vraćanja (u daljnjem tekstu: mješovite operacije vraćanja), uz uvjet da je treća zemlja koja je izdala odluku o vraćanju obvezna poštovati Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Države članice sudionice i Agencija moraju osigurati poštovanje temeljnih prava i jamčiti razmjernu upotrebu mjera prisile tijekom cjelokupne operacije udaljavanja, posebno osiguravanjem prisutnosti promatrača prisilnog vraćanja i pratitelja iz trećih zemalja za prisilno vraćanje.

 

5.  Svaka se operacija vraćanja prati u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ. Praćenje operacija vraćanja mora se provoditi na temelju objektivnih i transparentnih kriterija te ono obuhvaća cjelovitu operaciju vraćanja od faze prije polaska do izručenja povratnika u treću zemlju vraćanja.

5.  Svaka se operacija vraćanja prati u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ. Praćenje operacija prisilnog vraćanja mora provoditi promatrač prisilnog vraćanja na temelju objektivnih i transparentnih kriterija te ono obuhvaća cjelovitu operaciju vraćanja od faze prije polaska do izručenja povratnika u treću zemlju vraćanja. Promatrač prisilnog vraćanja izvješće o praćenju operacije podnosi izvršnom direktoru, službeniku za temeljna prava te nadležnim nacionalnim tijelima svih država članica uključenih u operaciju. Svo odgovarajuće daljnje postupanje osigurava izvršni direktor odnosno nadležna nacionalna tijela.

6.  Agencija financira ili sufinancira operacije vraćanja dodjelama bespovratnih sredstava iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju, dajući prednost onim operacijama koje provodi više država članica ili koje se provode u područjima žarišnih točaka.

6.  Agencija financira ili sufinancira operacije vraćanja iz vlastitog proračuna i na temelju ugovora, a u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju, dajući prednost onim operacijama koje provodi više država članica ili koje se provode u područjima žarišnih točaka.

 

6.a  Agencija ne koordinira, ne organizira niti predlaže operacije ili intervencije vraćanja u treće zemlje u kojima je u analizi rizika ili izvješćima institucija Unije, ESVD-a ili agencija Unije utvrđen rizik od povrede temeljnih prava ili ozbiljnih nedostataka.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija iz nacionalnih nadležnih tijela uspostavlja skupinu pratitelja za prisilno vraćanje koji provode operacije vraćanja u skladu sa zahtjevima iz članka 8. stavaka 4. i 5. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 35.

1.  Agencija, nakon savjetovanja s Europskom agencijom za temeljna prava, iz nacionalnih nadležnih tijela uspostavlja skupinu promatrača prisilnog vraćanja koji provode aktivnosti praćenja prisilnog vraćanja u skladu s člankom 8. stavkom 6. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 35.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj pratitelja za prisilno vraćanje koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem pratitelja za prisilno vraćanje koji odgovaraju utvrđenom profilu.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj promatrača prisilnog vraćanja koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem promatrača prisilnog vraćanja koji odgovaraju utvrđenom profilu. U skupinu se uključuju promatrači prisilnog vraćanja koji su posebno osposobljeni za zaštitu djece.

3.  Agencija na zahtjev stavlja na raspolaganje državama članicama sudionicama te pratitelje, koji u njihovo ime prate povratnike i sudjeluju u intervencijama vraćanja.

3.  Agencija na zahtjev stavlja na raspolaganje državama članicama sudionicama promatrače prisilnog vraćanja, koji u njihovo ime prate pravilnu provedbu operacije vraćanja i sudjeluju u intervencijama vraćanja. Za svaku operaciju vraćanja djece na raspolaganje stavlja promatrače prisilnog vraćanja, posebno osposobljene za zaštitu djece.

 

3a.  Promatrači prisilnog vraćanja tijekom operacije vraćanja ili intervencije vraćanja i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija iz nacionalnih nadležnih tijela uspostavlja skupinu pratitelja za prisilno vraćanje koji provode operacije vraćanja u skladu sa zahtjevima iz članka 8. stavaka 4. i 5. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 35.

1.  Agencija iz nacionalnih nadležnih tijela uspostavlja skupinu pratitelja za prisilno vraćanje koji provode operacije vraćanja u skladu sa zahtjevima iz članka 8. stavaka 4. i 5. Direktive 2008/115/EZ i koji su osposobljeni u skladu s člankom 35.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj pratitelja za prisilno vraćanje koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem pratitelja za prisilno vraćanje koji odgovaraju utvrđenom profilu.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj pratitelja za prisilno vraćanje koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem pratitelja za prisilno vraćanje koji odgovaraju utvrđenom profilu. U skupinu se uključuju pratitelji za prisilno vraćanje koji su posebno osposobljeni za zaštitu djece.

3.  Agencija na zahtjev stavlja na raspolaganje državama članicama sudionicama te pratitelje, koji u njihovo ime prate povratnike i sudjeluju u intervencijama vraćanja.

3.  Agencija na zahtjev stavlja na raspolaganje državama članicama sudionicama te pratitelje, koji u njihovo ime prate povratnike i sudjeluju u operacijama i intervencijama vraćanja. Za svaku operaciju vraćanja djece na raspolaganje stavlja pratitelje za prisilno vraćanje, posebno osposobljene za zaštitu djece.

 

3a.  Pratitelji za prisilno vraćanje tijekom operacije vraćanja ili intervencije vraćanja i dalje podliježu stegovnim mjerama svoje matične države članice.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija iz nacionalnih nadležnih tijela i osoblja Agencije uspostavlja skupinu stručnjaka za vraćanje koji posjeduju vještine i stručna znanja potrebne za provedbu aktivnosti povezanih s vraćanjem i koji su obučeni u skladu s člankom 35. Ti se stručnjaci stavljaju na raspolaganje za provedbu posebnih zadaća, kao što su identifikacija posebnih skupina državljana trećih zemalja, pribavljanje putnih isprava iz trećih zemalja i olakšavanje konzularne suradnje.

1.  Agencija iz nacionalnih nadležnih tijela i osoblja Agencije uspostavlja skupinu stručnjaka za vraćanje koji posjeduju vještine i stručna znanja potrebne za provedbu aktivnosti povezanih s vraćanjem i koji su obučeni u skladu s člankom 35. Ti se stručnjaci stavljaju na raspolaganje za provedbu posebnih zadaća, kao što su identifikacija posebnih skupina državljana trećih zemalja, pribavljanje putnih isprava iz trećih zemalja i olakšavanje konzularne suradnje.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj pratitelja za prisilno vraćanje koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju utvrđenom profilu.

2.  Izvršni direktor utvrđuje profil i broj pratitelja za prisilno vraćanje koji se stavljaju na raspolaganje toj skupini. Jednaki se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i broja. Države članice pridonose skupini imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju utvrđenom profilu. U skupinu se uključuju stručnjaci za prisilno vraćanje koji su posebno osposobljeni za zaštitu djece.

3.  Agencija na zahtjev državama članicama sudionicama na raspolaganje stavlja stručnjake koji sudjeluju u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

3.  Agencija na zahtjev državama članicama na raspolaganje stavlja stručnjake. Za svaku operaciju vraćanja djece na raspolaganje stavlja stručnjake za prisilno vraćanje, posebno osposobljene za zaštitu djece.

 

3a.  Stručnjaci za prisilno vraćanje tijekom operacije vraćanja ili intervencije vraćanja i dalje podliježu stegovnim mjerama bilo agencije bilo svoje matične države članice.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okolnostima u kojima su države članice suočene s velikim opterećenjem pri provedbi obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, Agencija na zahtjev jedne države članice ili više njih pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku intervencije vraćanja. Takva se intervencija može sastojati od raspoređivanja europskih interventnih timova za vraćanje u države članice domaćine i od organizacije operacija vraćanja iz država članica domaćina. Države članice redovito obavješćuju Agenciju o svojim potrebama za tehničkom i operativnom pomoći, a Agencija na temelju toga sastavlja mobilni plan za intervencije vraćanja.

1.  U okolnostima u kojima su države članice suočene s velikim opterećenjem pri provedbi obveze vraćanja onih državljana trećih zemalja na koje se primjenjuje odluka o vraćanju koju je izdala država članica u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, Agencija na zahtjev jedne države članice ili više njih pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku intervencije vraćanja ili brze intervencije vraćanja. Takva se intervencija može sastojati od raspoređivanja ili brzog raspoređivanja europskih interventnih timova za vraćanje u države članice domaćine i od organizacije operacija vraćanja iz država članica domaćina. Države članice redovito obavješćuju Agenciju o svojim potrebama za tehničkom i operativnom pomoći, a Agencija na temelju toga sastavlja mobilni plan za intervencije vraćanja.

2.  U okolnostima u kojima su države članice suočene s nerazmjernim pritiskom u provedbi svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, Agencija na zahtjev jedne države članice ili više njih pruža prikladnu tehničku i operativnu pomoć u obliku brze intervencije vraćanja. Agencija može na vlastitu inicijativu predložiti pružanje takve tehničke i operativne pomoći državama članicama. Brza intervencija vraćanja može se sastojati od brzog raspoređivanja europskih timova za intervenciju vraćanja u države članice domaćine i od organizacije operacija vraćanja iz država članica domaćina.

 

3.  Izvršni direktor bez odgode sastavlja operativni plan u dogovoru s državama članicama domaćinima i državama članicama koje su spremne sudjelovati u intervenciji vraćanja.

3.  Izvršni direktor bez odgode sastavlja operativni plan u dogovoru s državama članicama domaćinima i državama članicama koje su spremne sudjelovati u intervenciji vraćanja. Članak 15. se primjenjuje mutatis mutandis.

4.  Operativni je plan obvezujući za Agenciju, države članice domaćine i države članice sudionice i njime su obuhvaćeni svi aspekti koji su potrebni za provedbu intervencije vraćanja, posebno opis stanja, ciljevi, početak i predviđeno trajanje intervencije, geografska pokrivenost i moguće raspoređivanje u treće zemlje, sastav europskog interventnog tima za vraćanje, logistika, financijske odredbe te načini suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama i tijelima Unije te relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama. O svim izmjenama i prilagodbama operativnog plana moraju se usuglasiti izvršni direktor, država članica domaćin i države članice sudionice. Agencija odmah šalje primjerak izmijenjenog ili prilagođenog operativnog plana predmetnim državama članicama i Upravnom odboru.

4.  Operativni je plan obvezujući za Agenciju, države članice domaćine i države članice sudionice i njime su obuhvaćeni svi aspekti koji su potrebni za provedbu intervencije vraćanja, posebno opis stanja, ciljevi, početak i predviđeno trajanje intervencije, geografska pokrivenost i moguće raspoređivanje u treće zemlje, sastav europskog interventnog tima za vraćanje, logistika, financijske odredbe te načini suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama i tijelima Unije te relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama. O svim izmjenama i prilagodbama operativnog plana moraju se usuglasiti izvršni direktor, država članica domaćin i države članice sudionice. Agencija odmah šalje primjerak izmijenjenog ili prilagođenog operativnog plana predmetnim državama članicama i Upravnom odboru.

5.  Izvršni direktor u najkraćem mogućem roku donosi odluku o operativnom planu, a u slučaju iz stavka 2. u roku od pet radnih dana. Predmetne države članice i Upravni odbor odmah se u pisanom obliku obavješćuju o odluci.

5.  Izvršni direktor u najkraćem mogućem roku donosi odluku o operativnom planu, a u slučaju iz stavka 2. u roku od pet radnih dana. Predmetne države članice i Upravni odbor odmah se u pisanom obliku obavješćuju o odluci.

6.  Agencija financira ili sufinancira intervencije vraćanja dodjelama bespovratnih sredstva iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

6.  Agencija financira ili sufinancira intervencije vraćanja iz vlastitog proračuna i na temelju ugovora u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europska granična i obalna straža jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica i obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Agencija u tu svrhu sastavlja te dalje razvija i provodi svoju strategiju o temeljnim pravima.

1.  Europska granična i obalna straža jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju Ujedinjenih Naroda o pravima djeteta, Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951. i Protokol uz nju iz 1967. te obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno s obzirom na načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

 

Agencija u tu svrhu sastavlja te dalje razvija i provodi svoju strategiju o temeljnim pravima, uključujući učinkovit mehanizam kojim prati poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

 

Posebnu pozornost posvećuje pravima djeteta kako bi se zajamčilo da se u okviru njezina djelovanja poštuju najbolji interesi djeteta.

2.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

2.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

3.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

3.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, maloljetnih osoba bez pratnje, osoba s invaliditetom, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

4.  U obavljanju svojih zadaća, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija uzima u obzir izvješća Savjetodavnog foruma i službenika za temeljna prava.

4.  U obavljanju svojih zadaća, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija uzima u obzir izvješća Savjetodavnog foruma i službenika za temeljna prava.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija sastavlja i dalje razvija Kodeks ponašanja koji se primjenjuje na sve operacije nadzora granica koje koordinira Agencija. Kodeksom ponašanja utvrđuju se postupci koji su namijenjeni osiguranju načela vladavine prava i poštovanja temeljnih prava, s posebnim naglaskom na maloljetne osobe bez pratnje i osobe u ugroženom položaju, kao i na osobe koje traže međunarodnu zaštitu, te se on primjenjuje na sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima Agencije.

1.  Agencija sastavlja i dalje razvija Kodeks ponašanja koji se primjenjuje na sve operacije nadzora granica koje koordinira Agencija. Kodeksom ponašanja utvrđuju se postupci koji su namijenjeni osiguranju načela vladavine prava i poštovanja temeljnih prava, s posebnim naglaskom na ugrožene osobe, uključujući djecu, maloljetne osobe bez pratnje i ostale osobe u ugroženom položaju, kao i na osobe koje traže međunarodnu zaštitu, te se on primjenjuje na sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima Agencije.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija razvija i redovito ažurira Kodeks ponašanja za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji se primjenjuje tijekom svih operacija vraćanja i intervencija vraćanja koje koordinira ili organizira Agencija. U tom su Kodeksu ponašanja opisani zajednički standardizirani postupci za pojednostavljenje organizacije operacija vraćanja i intervencija vraćanja te za osiguranje vraćanja na human način i uz potpuno poštovanje temeljnih prava, posebno načela ljudskog dostojanstva, zabrane mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, prava na slobodu i sigurnost te prava na zaštitu osobnih podataka i nediskriminaciju.

2.  Agencija razvija i redovito ažurira Kodeks ponašanja za vraćanje onih državljana trećih zemalja na koje se primjenjuje odluka o vraćanju koju je izdala država članica u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, koji se primjenjuje tijekom svih operacija vraćanja i intervencija vraćanja koje koordinira ili organizira Agencija. U tom su Kodeksu ponašanja opisani zajednički standardizirani postupci za pojednostavljenje organizacije operacija vraćanja i intervencija vraćanja te za osiguranje vraćanja na human način i uz potpuno poštovanje temeljnih prava, posebno načela ljudskog dostojanstva, zabrane mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, prava na slobodu i sigurnost te prava na zaštitu osobnih podataka i nediskriminaciju.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u suradnji s odgovarajućim subjektima za osposobljavanje država članica razvija posebne alate za osposobljavanje te službenicima graničnog nadzora i drugom relevantnom osoblju koji su članovi timova europske granične i obalne straže osigurava daljnje osposobljavanje relevantno za njihove zadaće i ovlasti. Stručnjaci iz osoblja Agencije s tim službenicima graničnog nadzora provode redovite vježbe u skladu s rasporedom za daljnje osposobljavanje i vježbe kako je navedeno u godišnjem programu rada Agencije.

1.  Agencija u suradnji s odgovarajućim subjektima za osposobljavanje država članica, EASO-om i Agencijom Europske unije za temeljna prava, razvija posebne alate za osposobljavanje, uključujući posebne mjere za slučajeve kada se radi o djeci i ostalim osobama u ugroženom položaju, te službenicima graničnog nadzora i drugom relevantnom osoblju koji su članovi timova europske granične i obalne straže osigurava daljnje osposobljavanje relevantno za njihove zadaće i ovlasti. Stručnjaci iz osoblja Agencije s tim službenicima graničnog nadzora provode redovite vježbe u skladu s rasporedom za daljnje osposobljavanje i vježbe kako je navedeno u godišnjem programu rada Agencije.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Agencija u cijelosti financira potrebno osposobljavanje osoblja granične straže iz pričuvne skupine za brzu intervenciju iz članka 19. stavka 5. utoliko ukoliko je to osposobljavanje potrebno za njihovo sudjelovanje u toj pričuvnoj skupini.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija poduzima sve potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem i koje je dio skupina iz članaka 28., 29. i 30. Agencija osigurava da cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja te osoblje Agencije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija prođe osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti.

3.  Agencija poduzima sve potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem i koje je dio skupina iz članaka 28., 29. i 30. Agencija osigurava da cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja te osoblje Agencije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija prođe osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava, pristup međunarodnoj zaštiti i pristup mehanizmima upućivanja za osobe u ugroženom položaju.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija uspostavlja i dalje razvija zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje službenika graničnog nadzora i na europskoj razini osigurava osposobljavanje za instruktore nacionalne granične straže država članica, uključujući u vezi s temeljnim pravima, pristupom međunarodnoj zaštiti i mjerodavnim pomorskim pravom. Agencija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom sastavlja zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje. Države članice zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje uključuju u osposobljavanje nacionalnih službenika graničnog nadzora i osoblja koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem.

4.  Agencija uspostavlja i dalje razvija zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje službenika graničnog nadzora i na europskoj razini osigurava osposobljavanje za instruktore nacionalne granične straže država članica, uključujući u vezi s temeljnim pravima, pristupom međunarodnoj zaštiti i mjerodavnim pomorskim pravom. Svrha osnovnog izvedbenog programa promicanje je najviših standarda i najboljih praksi pri provedbi zakonodavstva Unije o graničnom upravljanju. Agencija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom sastavlja zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje. Države članice zajednički osnovni izvedbeni program za osposobljavanje uključuju u osposobljavanje nacionalnih službenika graničnog nadzora i osoblja koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija proaktivno prati aktivnosti istraživanja i razvoja koje su relevantne za nadzor vanjskih granica, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora kao što su daljinski upravljani zrakoplovni sustavi, i za vraćanje te doprinosi tim aktivnostima. Agencija dostavlja rezultate istraživanja Komisiji i državama članicama. Ti se rezultati mogu prema potrebi upotrijebiti u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

1.  Agencija proaktivno prati aktivnosti istraživanja i inovacija koje su relevantne za integrirano europsko granično upravljanje. Agencija dostavlja rezultate istraživanja Europskom parlamentu, državama članicama i Komisiji te ih objavljuje. Ti se rezultati mogu prema potrebi upotrijebiti u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama, operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija pomaže državama članicama i Komisiji u utvrđivanju ključnih tema istraživanja. Agencija pomaže Komisiji u utvrđivanju i ostvarivanju relevantnih okvirnih programa Unije za aktivnosti istraživanja i inovacija.

2.  Agencija pomaže državama članicama i Komisiji u utvrđivanju ključnih tema istraživanja. Agencija pomaže državama članicama i Komisiji u utvrđivanju i ostvarivanju relevantnih okvirnih programa Unije za aktivnosti istraživanja i inovacija.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Agencija može nabaviti tehničku opremu, kao što je oprema za uzimanje otisaka prstiju, odlukom izvršnog direktora uz savjetovanje s Upravnim odborom. Prije svake nabave ili zakupa opreme koji uključuju znatne troškove za Agenciju provodi se temeljita analiza potreba te analiza troškova i koristi. Svaki takav izdatak predviđen je u proračunu Agencije koji donosi Upravni odbor.

2.  Agencija može nabaviti tehničku opremu odlukom izvršnog direktora uz savjetovanje s Upravnim odborom. Prije svake nabave ili zakupa opreme koji uključuju znatne troškove za Agenciju provodi se temeljita analiza potreba te analiza troškova i koristi, a konačnu odluku donosi Upravni odbor. Svaki takav izdatak predviđen je u proračunu Agencije koji donosi Upravni odbor.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Kod većih nabava ili zakupa tehničke opreme, kao što su patrolna plovila za upotrebu na otvorenom moru ili na obali, helikopteri ili drugi zrakoplovi ili vozila, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

3.  Kod većih nabava ili zakupa tehničke opreme primjenjuju se sljedeći uvjeti:

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Na temelju standardnog sporazuma koji sastavlja Agencija država članica u kojoj je oprema registrirana i Agencija dogovaraju se o načinima kojima se Agenciji osigurava razdoblje punog raspolaganja sredstvima u suvlasništvu, kao i o uvjetima upotrebe opreme. Tehnička oprema koja je u isključivom vlasništvu Agencije stavlja se na raspolaganje Agenciji na njezin zahtjev i država članica u kojoj je oprema registrirana ne može se pozvati na izvanredno stanje iz članka 38. stavka 4.

4.  Na temelju standardnog sporazuma koji sastavlja Agencija država članica u kojoj je oprema registrirana i Agencija dogovaraju se o načinima kojima se Agenciji osigurava razdoblje punog raspolaganja sredstvima u suvlasništvu, kao i o uvjetima upotrebe opreme. Tehnička oprema koja je u isključivom vlasništvu Agencije stavlja se na raspolaganje Agenciji na njezin zahtjev u bilo kojem trenutku i država članica u kojoj je oprema registrirana ne može se pozvati na izvanredno stanje iz članka 38. stavka 4.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija za nadzor vanjskih granica i vraćanje uspostavlja i vodi središnju evidenciju opreme u pričuvi tehničke opreme koja se sastoji od opreme koja je u vlasništvu država članica ili Agencije i opreme koja je u suvlasništvu država članica i Agencije.

1.  Agencija za nadzor vanjskih granica, granični nadzor, traganje i spašavanje ili vraćanje uspostavlja i vodi središnju evidenciju opreme u pričuvi tehničke opreme koja se sastoji od opreme koja je u vlasništvu država članica ili Agencije i opreme koja je u suvlasništvu država članica i Agencije.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Oprema u vlasništvu Agencije u potpunosti je dostupna za uporabu u bilo kojem trenutku kao što je navedeno u članku 37. stavku 4.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Oprema u suvlasništvu Agencije u udjelu većem od 50 % također je u potpunosti dostupna za uporabu u bilo kojem trenutku.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  Agencija jamči kompatibilnost i interoperabilnost opreme navedene u pričuvi tehničke opreme.

 

U tu svrhu ona definira tehničke standarde koje mora ispunjavati oprema koju treba potpuno ili dijelom nabaviti Agencija i oprema u posjedu država članica navedena u pričuvi tehničke opreme.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Oprema iz pričuve tehničke opreme u bilo kojem je trenutku dostupna za brze intervencije na granicama. Države članice ne mogu se pozvati na izvanredno stanje iz stavka 4.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Države članice pridonose pričuvi tehničke opreme. Doprinos država članica bazi i raspored tehničke opreme za posebne operacije planiraju se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. U skladu s tim sporazumima i u mjeri u kojoj čini dio minimalne količine tehničke opreme za predmetnu godinu, države članice na zahtjev Agencije stavljaju svoju tehničku opremu na raspolaganje za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Takav se zahtjev podnosi najmanje 30 dana prije namjeravanog raspoređivanja. Doprinosi pričuvi tehničke opreme preispituju se svake godine.

4.  Države članice pridonose pričuvi tehničke opreme. Doprinos država članica bazi i raspored tehničke opreme za posebne operacije planiraju se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. U skladu s tim sporazumima i u mjeri u kojoj čini dio minimalne količine tehničke opreme za predmetnu godinu, države članice na zahtjev Agencije stavljaju svoju tehničku opremu na raspolaganje za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednim stanjem koje znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Ako se država članica pozove na takvo izvanredno stanje, u dopisu Agenciji dostavlja detaljno obrazloženje i informacije o stanju, čiji se sadržaj prilaže izvješću iz stavka 7. Takav se zahtjev podnosi najmanje 30 dana prije namjeravanog raspoređivanja. Doprinosi pričuvi tehničke opreme preispituju se svake godine.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Ako nakon utvrđivanja minimalne količine tehničke opreme tehnička oprema za zajedničku operaciju ili brzu intervenciju na granicama bude iznenada potrebna i bude je nemoguće zadovoljiti iz pričuve tehničke opreme, države članice prema ad hoc principu Agenciji na njezin zahtjev stavljaju na raspolaganje tehničku opremu za raspoređivanje.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.   Agencija svake godine obavješćuje Europski parlament o količini tehničke opreme koju je pojedina država članica dodijelila za pričuvu tehničke opreme u skladu s ovim člankom.

7.  Agencija svake godine podnosi izvješće Europskom parlamentu o količini tehničke opreme koju je pojedina država članica dodijelila za pričuvu tehničke opreme u skladu s ovim člankom. U tom se izvješću navodi popis država članica koje su se u prethodnoj godini pozvale na izvanredno stanje iz članka 4. te razlozi i informacije koje su dotične države iznijele.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članovi timova obavljaju sve zadaće i izvršavaju sve ovlasti u vezi s nadzorom granica i vraćanjem, uključujući zadaće i ovlasti koje su nužne za ostvarivanje ciljeva Uredbe (EZ) br. 562/2006 i Direktive 2008/115/EZ.

1.  Članovi timova obavljaju sve zadaće i izvršavaju sve ovlasti u vezi s nadzorom granica i vraćanjem, uključujući zadaće i ovlasti koje su nužne za ostvarivanje ciljeva Uredbe (EZ) br. 2016/399 i Direktive 2008/115/EZ.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Članovi timova nose svoju odoru za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti. Na rukavu odore nose plavu vrpcu s oznakom Unije i Agencije kojom se označava njihovo sudjelovanje u zajedničkoj operaciji, pilot-projektu, brzoj intervenciji na granicama, operaciji vraćanja ili intervenciji vraćanja. Kako bi se mogli identificirati pred nacionalnim tijelima države članice domaćina, članovi timova u svako doba nose akreditacijsku ispravu koju na zahtjev pokazuju.

4.  Članovi timova nose svoju odoru za vrijeme obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih ovlasti. Na rukavu odore također nose vidljivu oznaku za osobnu identifikaciju i plavu vrpcu s oznakom Unije i Agencije kojom se označava njihovo sudjelovanje u zajedničkoj operaciji, pilot-projektu, brzoj intervenciji na granicama, operaciji vraćanja ili intervenciji vraćanja. Kako bi se mogli identificirati pred nacionalnim tijelima države članice domaćina, članovi timova u svako doba nose akreditacijsku ispravu koju na zahtjev pokazuju.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 8. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Država članica domaćin za potrebe ove Uredbe ovlašćuje članove timova za upotrebu svojih nacionalnih i europskih baza podataka koje su potrebne za provedbu graničnih kontrola, nadzora granica i vraćanja. Članovi timova služe se samo onim podacima koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih ovlasti. Država članica domaćin prije raspoređivanja članova timova obavješćuje Agenciju o nacionalnim i europskim bazama podataka koje se mogu upotrebljavati. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama koje sudjeluju u raspoređivanju.

8.  Država članica domaćin za potrebe ove Uredbe ovlašćuje članove timova za upotrebu svojih nacionalnih i europskih baza podataka koje su potrebne za provedbu graničnih kontrola, nadzora granica i vraćanja. Države članice vode računa o tome da na učinkovit način omoguće pristup tim bazama podataka. Članovi timova služe se samo onim podacima koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih ovlasti. Država članica domaćin prije raspoređivanja članova timova obavješćuje Agenciju o nacionalnim i europskim bazama podataka koje se mogu upotrebljavati. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama koje sudjeluju u raspoređivanju.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Odluke o odbijanju pristupa u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 562/2006 donose samo službenici graničnog nadzora članice domaćina ili članovi timova ako ih je država članica domaćin ovlastila da djeluju u njezino ime.

9.  Odluke o odbijanju pristupa u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 2016/399 donose samo službenici graničnog nadzora članice domaćina ili članovi timova ako ih je država članica domaćin ovlastila da djeluju u njezino ime.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 41.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako članovi timova djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom odgovorna za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.

1.  Ako članovi timova djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom odgovorna za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem, država članica domaćin može od matične države članice zatražiti povrat svih iznosa koje je morala platiti žrtvama ili osobama koje u njihovo ime imaju pravo primiti nadoknadu od države članice domaćina.

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem ili prekomjernim obavljanjem dužnosti, država članica domaćin može od matične države članice ili Agencije zatražiti povrat svih iznosa koje je morala platiti žrtvama ili osobama koje u njihovo ime imaju pravo primiti nadoknadu od države članice domaćina ili Agencije.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim stranama, svaka država članica odriče se svih svojih potraživanja od države članice domaćina ili bilo koje druge države članice za štetu koju je pretrpjela, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim stranama, svaka država članica odriče se svih svojih potraživanja od države članice domaćina ili bilo koje druge države članice za štetu koju je pretrpjela, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

4.  Sve sporove između država članica povezane s primjenom stavaka 2. i 3. koji se ne mogu riješiti međusobnim pregovorima države članice upućuju Sudu Europske unije u skladu s člankom 273. UFEU-a.

4.  Sve sporove između država članica ili između države članice i Agencije povezane s primjenom stavaka 1., 2. i 3. koji se ne mogu riješiti međusobnim pregovorima države članice upućuju Sudu Europske unije u skladu s Ugovorima.

 

4a.  Ako članovi timova djeluju na teritoriju treće zemlje, Agencija je odgovorna za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija. Stavci 2. 3. i 4. primjenjuju se mutatis mutandis.

5.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim stranama, Agencija podmiruje troškove štete nastale na opremi Agencije tijekom raspoređivanja, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

5.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim stranama, Agencija podmiruje troškove štete nastale na opremi Agencije tijekom raspoređivanja, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor donosi mjere na temelju kojih Agencija primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, uključujući mjere u vezi sa službenikom za zaštitu podataka Agencije. Te se mjere donose nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

2.  Službenik za zaštitu podataka imenuje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001. Upravni odbor donosi mjere za primjenu te Uredbe od strane Agencije. Te se mjere donose nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje članak 47., zabranjuje se prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji obavljaju države članice prema tijelima trećih zemalja ili prema trećim stranama.

4.  Ne dovodeći u pitanje članak 47., zabranjuje se prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji obavljaju države članice prema tijelima trećih zemalja ili prema trećim stranama, uključujući međunarodne organizacije.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica ili druga agencija Unije koja pruža osobne podatke Agenciji određuje svrhu ili svrhe u koju ili koje se oni obrađuju kako je navedeno u stavku 1. Ako to nije učinjeno, Agencija nakon savjetovanja s predmetnim pružateljem osobnih podataka obrađuje te podatke kako bi utvrdila njihovu nužnost u odnosu na svrhu ili svrhe iz stavka 1. u koju ili koje se ti podaci dalje obrađuju. Agencija može obrađivati informacije u drukčiju svrhu od one iz stavka 1. samo ako to odobri pružatelj informacija.

3.  Država članica ili druga agencija Unije koja pruža osobne podatke Agenciji određuje svrhu ili svrhe u koju ili koje se oni obrađuju kako je navedeno u stavku 1. Agencija može obrađivati takve osobne podatke u drukčiju svrhu koja također ulazi u okvir stavka 1. samo ako to odobri pružatelj informacija.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upotreba, od strane Agencije, osobnih podataka koje su prikupile i poslale joj države članice ili njezino vlastito osoblje u okviru zajedničkih operacija, pilot-projekata i brzih intervencija na granicama te timovi za potporu upravljanju migracijama ograničena je na sljedeće:

1.  Upotreba, od strane Agencije, osobnih podataka koje su prikupile i poslale joj države članice ili njezino vlastito osoblje u okviru zajedničkih operacija, pilot-projekata i brzih intervencija na granicama te timovi za potporu upravljanju migracijama ograničena je na sljedeće:

(a)   osobne podatke o osobama koje nadležna tijela država članica opravdano sumnjiče da sudjeluju u prekograničnim kriminalnim aktivnostima, uključujući omogućivanje nezakonitih aktivnosti useljavanja, trgovanja ljudima ili terorizma;

(a)  osobne podatke o osobama koje nadležna tijela država članica opravdano sumnjiče da sudjeluju u prekograničnim kriminalnim aktivnostima kao što je krijumčarenje osoba, trgovanje ljudima ili terorizam;

(b)   osobne podatke o osobama koje nezakonito prelaze vanjske granice i čije podatke prikupljaju timovi europske granične i obalne straže, uključujući i kada djeluju u okviru timova za potporu upravljanju migracijama;

(b)  osobne podatke o osobama koje nepropisno prelaze vanjske granice i čije podatke prikupljaju timovi europske granične i obalne straže, uključujući i kada djeluju u okviru timova za potporu upravljanju migracijama;

(c)   brojeve registarskih pločica, telefonske brojeve ili identifikacijske brojeve brodova koji su neophodni za istragu i analizu pravaca i metoda kojima se koristi za nezakonito useljavanje i prekogranične kriminalne aktivnosti.

(c)  brojeve registarskih pločica, telefonske brojeve ili identifikacijske brojeve brodova koji su povezani s osobama iz točaka (a) i (b), a koji su neophodni za istragu i analizu pravaca i metoda kojima se koristi za nezakonite migracije i prekogranične kriminalne aktivnosti.

 

Osobni podaci o osobama iz stavka 1.(b) ne prosljeđuju se tijelima kaznenog progona te se ne obrađuju u svrhu sprečavanja, otkrivanja, provođenja istrage ili kaznenog progona kaznenih djela.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   ako podatke treba poslati Europskom potpornom uredu za azil, Europolu ili Eurojustu za upotrebu u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 51.;

(a)  ako podatke treba poslati EASO-u, Europolu ili Eurojustu za upotrebu u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 51.;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   ako podatke treba poslati tijelima relevantnih država članica koja su nadležna za nadzor granica, migracije, azil ili provedbu zakona za upotrebu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te nacionalnim pravilima i pravilima EU-a o zaštiti podataka;

(b)  ako podatke treba poslati tijelima relevantnih država članica koja su nadležna za nadzor granica, migracije, azil ili provedbu zakona za upotrebu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te nacionalnim pravilima i pravilima Unije o zaštiti podataka;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Obrada osobnih podataka iz kojih se može saznati rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka za potrebe jedinstvenog identificiranja fizičke osobe, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka koji se odnose na seksualni život fizičke osobe ili spolnu orijentaciju dopušta se samo ako je izričito potrebna, u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite za prava i slobode osoba čiji se podaci obrađuju i samo kako bi se zaštitili ključni interesi osobe čiji se podaci obrađuju ili neke druge fizičke osobe.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Proglašavanje informacija povjerljivima ne sprečava da se one stave na raspolaganje Europskom parlamentu. Slanje informacija i raspolaganje dokumentima poslanima Europskom parlamentu u skladu s ovom Uredbom u skladu je s pravilima o prosljeđivanju povjerljivih informacija i raspolaganju njima koja se primjenjuju između Europskog parlamenta i Komisije.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europolom, Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava, Eurojustom, Satelitskim centrom Europske unije, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva te drugim agencijama, tijelima i uredima Unije u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, a posebno u cilju sprječavanja i borbe protiv nezakonitog useljavanja te prekograničnog kriminala, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma.

1.  Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europolom, EASO-m, Agencijom Europske unije za temeljna prava, Eurojustom, Satelitskim centrom Europske unije, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva te drugim agencijama, tijelima i uredima Unije u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, a posebno u cilju boljeg upravljanja situacijom nezakonitog useljavanja te sprječavanja i otkrivanja prekograničnih kaznenih djela poput krijumčarenja ljudima, trgovanja ljudima i terorizma.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Institucije, agencije, tijela i uredi Unije te međunarodne organizacije iz stavka 1. upotrebljavaju informacije koje je Agencija primila isključivo u okviru ograničenja svoje nadležnosti i u skladu s temeljnim pravima, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. Daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje osobnih podataka, koje je obradila Agencija, drugim agencijama ili tijelima Unije, podliježe posebnim radnim dogovorima u vezi s razmjenom osobnih podataka te prethodnom odobrenju Europskog nadzornika za zaštitu podataka. U pogledu postupanja s klasificiranim informacijama, u tim se dogovorima propisuje da dotična institucija, tijelo, ured i agencija Unije ili međunarodna organizacija poštuju sigurnosna pravila i norme jednakovrijedne onima koje primjenjuje Agencija.

4.  Institucije, agencije, tijela i uredi Unije te međunarodne organizacije iz stavka 1. upotrebljavaju informacije koje je Agencija primila isključivo u okviru ograničenja svoje nadležnosti i u skladu s temeljnim pravima, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. Daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje osobnih podataka, koje je obradila Agencija, drugim agencijama ili tijelima Unije, podliježe posebnim radnim dogovorima u vezi s razmjenom osobnih podataka te prethodnom odobrenju Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaki se prijenos osobnih podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka iz članaka 44. do 48. U pogledu postupanja s klasificiranim informacijama, u tim se dogovorima propisuje da dotična institucija, tijelo, ured i agencija Unije ili međunarodna organizacija poštuju sigurnosna pravila i norme jednakovrijedne onima koje primjenjuje Agencija.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz institucija, agencija, tijela i ureda Unije ili međunarodnih organizacija da sudjeluju u njezinim aktivnostima, a posebno u zajedničkim operacijama i pilot-projektima, analizi rizika i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Ti promatrači mogu sudjelovati u analizi rizika i osposobljavanju samo uz suglasnost dotičnih država članica. U pogledu zajedničkih operacija i pilot-projekata sudjelovanje promatrača podliježe suglasnosti države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije sudjeluju u odgovarajućem osposobljavanju Agencije.

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati nevojne promatrače iz institucija, agencija, tijela i ureda Unije ili međunarodnih organizacija da sudjeluju u njezinim aktivnostima, a posebno u zajedničkim operacijama i pilot-projektima, analizi rizika i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Ti promatrači mogu sudjelovati u analizi rizika i osposobljavanju samo uz suglasnost dotičnih država članica. U pogledu zajedničkih operacija i pilot-projekata sudjelovanje promatrača podliježe suglasnosti države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije sudjeluju u odgovarajućem osposobljavanju Agencije.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   pružanjem usluga nadziranja i komunikacije koje se temelje na najsuvremenijoj tehnologiji, uključujući infrastrukturu u svemiru i zemaljsku infrastrukturu te senzore postavljene na bilo koju vrstu platforme, kao što su daljinski upravljani zrakoplovni sustavi;

(b)  pružanjem usluga nadziranja i komunikacije koje se temelje na najsuvremenijoj tehnologiji, uključujući infrastrukturu u svemiru i zemaljsku infrastrukturu te senzore postavljene na bilo koju vrstu platforme;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   jačanjem kapaciteta razrađivanjem smjernica, preporuka i najboljih praksi te pružanjem potpore osposobljavanju i razmjeni osoblja, u cilju unaprjeđenja razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže;

(c)  jačanjem kapaciteta razrađivanjem smjernica, preporuka i najboljih praksi te omogućavanjem osposobljavanja i razmjene osoblja;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  unapređenjem razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže, između ostalog i raspravama o operativnim izazovima i novim rizicima u području pomorstva;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Načini suradnje u pogledu funkcija obalne straže Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost određuju se u radnom dogovoru u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na agencije.

2.  Načini suradnje u pogledu funkcija obalne straže Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost određuju se u radnom dogovoru u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na agencije.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije, u pitanjima koja su obuhvaćena njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća, omogućuje i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni normama i standardima iz zakonodavstva Unije i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Uspostava suradnje s trećim zemljama služi promicanju europskih standarda upravljanja granicama i vraćanja.

1.  Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije, u pitanjima koja su obuhvaćena njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća, omogućuje i potiče tehničku i operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Agencija i države članice poštuju pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Uspostava suradnje s trećim zemljama služi promicanju europskih standarda upravljanja granicama i vraćanja.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija može surađivati s tijelima trećih zemalja nadležnima za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom uz potporu delegacija Unije i u koordinaciji s njima te u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikom Unije. Ti se radni dogovori odnose na upravljanje operativnom suradnjom. Komisija mora prethodno odobriti te dogovore.

2.  Agencija može surađivati s tijelima trećih zemalja nadležnima za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom uz potporu delegacija Unije te u suradnji s njima. Agencija pritom djeluje u okviru politike vanjskih odnosa Unije, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, te u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikom Unije. Ti se radni dogovori odnose na upravljanje operativnom suradnjom te se u njima određuju opseg, priroda i svrha te suradnje. Nacrti tih dogovora šalju se Europskom parlamentu, a nakon toga je za njih potrebno prethodno odobrenje Komisije. Agencija poštuje pravo Unije, uključujući norme i standarde koji su sastavni dio pravne stečevine Unije.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć, Agencija može koordinirati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama te ima mogućnost izvršavanja zajedničkih operacija na vanjskim granicama u koje su uključene jedna ili više država članica i susjedna treća zemlja barem jedne od tih država članica, uz suglasnost te susjedne treće zemlje, uključujući na državnom području te treće zemlje. Komisiju se obavješćuje o tim aktivnostima.

3.  U okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć, Agencija može koordinirati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama te ima mogućnost izvršavanja zajedničkih operacija na vanjskim granicama u koje su uključene jedna ili više država članica i susjedna treća zemlja barem jedne od tih država članica, uz suglasnost te susjedne treće zemlje, uključujući na državnom području te treće zemlje, te pod uvjetom da je postignut dogovor o operativnom planu između Agencije, države članice domaćina i predmetne treće zemlje. Članak 15. se primjenjuje mutatis mutandis. Komisiju se obavješćuje o tim aktivnostima.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 13., operacijama vraćanja iz članka 27., intervencijama vraćanja iz članka 32. i osposobljavanju iz članka 35., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Promatrači u aktivnostima iz članaka 13., 27. i 35. mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica, a u aktivnostima iz članaka 13. i 32. samo uz suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije sudjeluju u odgovarajućem osposobljavanju Agencije.

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati nevojne promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 13., operacijama vraćanja iz članka 27., intervencijama vraćanja iz članka 32. i osposobljavanju iz članka 35., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšaju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Promatrači u aktivnostima iz članaka 13., 18., 27. i 35. mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica, a u aktivnostima iz članaka 13. i 32. samo uz suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije sudjeluju u odgovarajućem osposobljavanju Agencije te se od njih zahtijeva da se pri sudjelovanju u tim aktivnostima pridržavaju Kodeksa ponašanja Agencije.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Države članice nisu obvezne sudjelovati u aktivnostima na teritoriju trećih zemalja.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Agencija obavješćuje Europski parlament o aktivnostima iz stavaka 2. i 3.

9.  Agencija obavješćuje Europski parlament o aktivnostima iz ovog članka te u svoja godišnja izvješća uvrštava ocjenu o suradnji s trećim zemljama.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 54.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja kao časnike za vezu kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica, uključujući mrežu uspostavljenu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004.

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja kao časnike za vezu kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica, uključujući mrežu uspostavljenu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004.

 

Časnici za vezu raspoređuju se samo u one treće zemlje u kojima je praksa upravljanja granicama u skladu s minimalnim standardima ljudskih prava.

2.  U okviru politike vanjskih odnosa Unije, prioritet pri raspoređivanju časnika za vezu daje se onim trećim zemljama koje su, na temelju analize rizika, matična država ili tranzitna država kad je riječ o nezakonitom useljavanju. Na temelju uzajamnosti Agencija može prihvatiti časnike za vezu koje upute te treće zemlje. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora svake godine donosi popis prioriteta. Raspoređivanje časnika za vezu odobrava Upravni odbor.

2.  U okviru politike vanjskih odnosa Unije, prioritet pri raspoređivanju časnika za vezu daje se onim trećim zemljama koje su, na temelju analize rizika, matična država ili tranzitna država kad je riječ o nezakonitoj migraciji. Na temelju uzajamnosti Agencija može prihvatiti časnike za vezu koje upute te treće zemlje. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora svake godine donosi popis prioriteta. Raspoređivanje časnika za vezu odobrava Upravni odbor.

3.  Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i temeljnim pravima, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi pridonijeli sprječavanju i borbi protiv nezakonitog useljavanja i vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Ti časnici za vezu blisko surađuju s delegacijama Unije.

3.  Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i temeljnim pravima, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi pridonijeli sprječavanju i borbi protiv nezakonite migracije i vraćanju onih državljana trećih zemalja na koje se primjenjuju konačne odluke o vraćanju koje izda određena država članica u skladu s Direktivom 2008/115/EZ. Ti časnici za vezu blisko surađuju s delegacijama Unije.

4.  Odluka o raspoređivanju časnika za vezu podliježe prethodnom mišljenju Komisije, a Europski parlament se o tim aktivnostima u potpunosti obavješćuje u najkraćem mogućem roku.

4.  Odluka o raspoređivanju časnika za vezu podliježe prethodnom mišljenju Komisije, a Europski parlament se o tim aktivnostima u potpunosti obavješćuje bez odgode.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Sud je nadležan za sporove koji se odnose na naknadu štete iz stavka 3.

4.  Sud je nadležan za sporove koji se odnose na naknadu štete iz stavka 3. ovog članka i članka 41. stavka 4.a.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   Nadzornog odbora;

  Savjetodavnog odbora;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   imenuje izvršnog direktora na prijedlog Komisije u skladu s člankom 68.;

Briše se.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   imenuje članove Nadzornog odbora u skladu s člankom 69. stavkom 2.;

(b)  imenuje članove Savjetodavnog odbora u skladu s člankom 69. stavkom 2.;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Agencije za proteklu godinu i najkasnije ga do 1. srpnja prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu; Konsolidirano godišnje izvješće o radu objavljuje se;

(d)  donosi godišnje izvješće o aktivnostima Agencije za proteklu godinu i najkasnije ga do 1. srpnja prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. godišnje se izvješće o radu objavljuje;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)   do 30. studenoga svake godine te nakon uzimanja u obzir mišljenja Komisije, dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa donosi jedinstveni programski dokument koji sadržava višegodišnje programiranje Agencije i njezin program rada za sljedeću godinu te ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(e)  do 30. studenoga svake godine te nakon uzimanja u obzir mišljenja Komisije, dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa donosi program rada za sljedeću godinu te ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  odlučuje o svakoj nabavi ili zakupu opreme koji uključuju znatne troškove za Agenciju navedenima u članku 37.;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka p

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)   donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 7. stavka 3. na temelju analize potreba;

(p)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 7. stavka 3.;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Article 61 – paragraph 1 – point q a (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(qa)  odlučuje o objektivnim kriterijima procjene osjetljivosti te pojačanoj procjeni i nadzoru države članice kako je navedeno u članku 12. stavku 1.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Za prijedloge odluka o određenim aktivnostima Agencije koje će se provoditi na vanjskoj granici određene države članice ili u njezinoj neposrednoj blizini potreban je glas člana Upravnoga odbora, predstavnika te države članice, kojim se podržava njihovo donošenje.

Briše se.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.   Upravni odbor može uspostaviti mali izvršni odbor koji čine predsjednik Upravnog odbora, jedan predstavnik Komisije i tri člana Upravnog odbora kako bi njemu i izvršnom direktoru pomagao u pripremi odluka, programa i aktivnosti koje Upravni odbor treba donijeti te kako bi, prema potrebi, zbog hitnosti, donosio određene privremene odluke u ime Upravnog odbora.

6.  Upravni odbor može uspostaviti mali izvršni odbor koji čine predsjednik Upravnog odbora, jedan predstavnik Komisije i tri člana Upravnog odbora kako bi njemu i izvršnom direktoru pomagao u pripremi odluka, programa i aktivnosti koje Upravni odbor treba donijeti te kako bi, prema potrebi, zbog hitnosti, donosio određene privremene odluke u ime Upravnog odbora. Upravni odbor može omogućiti da se određene jasno utvrđene zadaće delegiraju izvršnom odboru, poglavito u slučajevima u kojima bi se time poboljšala učinkovitost Agencije.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od jednog predstavnika svake države članice i dvaju predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od jednog predstavnika svake države članice, dvaju predstavnika Komisije i jednog predstavnika Europskog parlamenta, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Europski parlament imenuje jednog člana i njegovog zamjenika. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

Obrazloženje

U zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama jasno se iznosi da bi Europski parlament po potrebi trebao imenovati jednog člana Upravnog odbora. S obzirom na važnu ulogu ove Agencije te činjenicu da se to načelo nedavno primijenilo u slučaju Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, bilo bi razumno da se ono primjeni i u slučaju ove Agencije. Sudjelovanjem člana Upravnog odbora kojeg imenuje Europski parlament također bi se povećala transparentnost u pogledu njegova djelovanja.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 63. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Višegodišnje programiranje i godišnji programi rada

Godišnji programi rada

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Upravni odbor do 30. studenoga svake godine donosi dokument koji sadržava višegodišnje programiranje Agencije i godišnji program rada za sljedeću godinu, na temelju nacrta koji je predložio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, a u pogledu višegodišnjeg programiranja nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

1.  Upravni odbor do 30. studenoga svake godine donosi godišnji program rada Agencije za sljedeću godinu na temelju nacrta koji je predložio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije. Upravni odbor bez odgode prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   U višegodišnjem programiranju navodi se opći srednjoročni i dugoročni strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti, kao i plan sredstava, uključujući višegodišnji proračun i osoblje. U višegodišnjem programiranju određuju se strateška područja intervencija i objašnjava što je potrebno učiniti kako bi se ostvarili ciljevi. Ono uključuje strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te djelovanja povezana s tom strategijom.

Briše se.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Višegodišnje programiranje provodi se putem godišnjih programa rada i prema potrebi ažurira se u skladu s ishodom evaluacije iz članka 80. Zaključak tih evaluacija isto se tako prema potrebi odražava u godišnjem programu rada za sljedeću godinu.

Briše se.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Godišnji program rada sadržava opis aktivnosti koje će se financirati te su njime obuhvaćeni detaljni ciljevi i očekivani rezultati, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i naznaku financijskih i ljudskih resursa dodijeljenih svakoj aktivnosti, u skladu s načelima donošenja proračuna i upravljanja na temelju aktivnosti. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programiranjem. U njemu su jasno naznačene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

5.  Godišnji program rada sadržava opis aktivnosti koje će se financirati te su njime obuhvaćeni detaljni ciljevi i očekivani rezultati, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i naznaku financijskih i ljudskih resursa dodijeljenih svakoj aktivnosti, u skladu s načelima donošenja proračuna i upravljanja na temelju aktivnosti. U njemu su jasno naznačene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Upravni odbor može pozvati predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje.

5.  Upravni odbor može pozvati predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje ili bilo koje drugo tijelo, agenciju ili instituciju EU-a.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencijom upravlja njezin izvršni direktor koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Upravnog odbora, izvršni direktor ne traži niti prihvaća upute ni od koje vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

1.  Agencijom upravlja njezin izvršni direktor koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti te od nikoga ne traži i ne prima upute. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Upravnog odbora, izvršni direktor ne traži niti prihvaća upute ni od koje vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da izvijesti o izvršenju svojih zadaća, posebno o provedbi i praćenju strategije za temeljna prava, konsolidiranom godišnjem izvješću o aktivnostima Agencije za prethodnu godinu, programu rada za sljedeću godinu i višegodišnjem programiranju Agencije.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da podnese izvješće o izvršenju svojih zadaća, između ostalog onih o provedbi i praćenju strategije za temeljna prava, konsolidiranom godišnjem izvješću o aktivnostima Agencije za prethodnu godinu, programu rada za sljedeću godinu i višegodišnjem programiranju Agencije ili bilo kojoj drugoj temi povezanoj s aktivnostima Agencije. Izvršni direktor daje izjavu pred Europskim parlamentom te mu redovno podnosi izvješća.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   svake godine priprema konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Agencije i podnosi ga Upravnom odboru;

(d)  svake godine priprema godišnje izvješće o aktivnostima Agencije i podnosi ga Upravnom odboru;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka k

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)   osigurava provedbu odluke Komisije iz članka 18.;

(k)  osigurava provedbu odluke Vijeća iz članka 18.;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)   opoziva financiranje zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama ili suspendira ili prekida takve operacije u skladu s člankom 24.;

(l)  opoziva financiranje aktivnosti u skladu s člankom 24.;

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka m

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)   ocjenjuje rezultate zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama u skladu s člankom 25.;

(m)  ocjenjuje rezultate aktivnosti u skladu s člankom 25.;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 68.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija predlaže kandidate za mjesto izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora na temelju popisa sastavljenog nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

1.  Europski parlament i Vijeće imenuju zajedničkom suglasnošću izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora na temelju popisa koji sastavlja Komisija nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

2.  Izvršnog direktora Agencije imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

2.  Izvršni direktor bira se na temelju zasluga, neovisnosti i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja.

Upravni odbor ovlašten je prema istom postupku razriješiti izvršnog direktora dužnosti, djelujući na prijedlog Komisije.

 

3.  Izvršnom direktoru pomaže zamjenik izvršnog direktora. Ako je izvršni direktor odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

3.  Izvršnom direktoru pomaže zamjenik izvršnog direktora. Ako je izvršni direktor odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

4.  Zamjenika izvršnog direktora, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s izvršnim direktorom, imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokazanih odgovarajućih administrativnih i upravljačkih sposobnosti te relevantnog stručnog iskustva u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

4.  Zamjenika izvršnog direktora bira se na temelju zasluga i dokazanih odgovarajućih administrativnih i upravljačkih sposobnosti te relevantnog stručnog iskustva u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Zamjenik izvršnog direktora imenuje se na razdoblje od tri godine.

Upravni odbor ovlašten je prema istom postupku razriješiti zamjenika izvršnog direktora dužnosti.

 

5.   Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

5.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

6.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jednom produljiti mandat izvršnog direktora za najviše pet godina.

 

7.  Mandat zamjenika izvršnog direktora traje pet godina. Upravni odbor može ga produljiti jednom za najviše pet godina.

 

 

7a.  Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora mogu biti ponovno izabrani.

 

7b.  Osim u slučaju normalne zamjene ili smrti, dužnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora prestaju u slučaju ostavke. Europski sud može na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora razriješiti dužnosti, ako više ne ispunjava uvjete potrebne za obavljanje svojih dužnosti ili je kriv za teži propust u radu.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 69.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorni odbor

Savjetodavni odbor

1.  Nadzorni odbor savjetuje izvršnog direktora o sljedećem:

1.  Savjetodavni odbor savjetuje izvršnog direktora o sljedećem:

  preporukama koje izvršni direktor treba dati dotičnoj državi članici u pogledu pokretanja i izvršavanja zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama u skladu s člankom 14. stavkom 4.;

(a)  preporukama koje izvršni direktor treba dati dotičnoj državi članici u pogledu pokretanja i izvršavanja zajedničkih operacija ili brzih intervencija na granicama u skladu s člankom 14. stavkom 4.;

(b)   odlukama koje izvršni direktor treba donijeti u pogledu država članica na temelju ishoda procjene osjetljivosti koju je Agencija izvršila u skladu s člankom 12.;

(b)  odlukama koje izvršni direktor treba donijeti u pogledu država članica na temelju ishoda procjene osjetljivosti koju je Agencija izvršila u skladu s člankom 12.;

(c)   mjerama koje je potrebno poduzeti radi praktičnog izvršenja odluke Komisije u vezi sa situacijom koja zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, uključujući tehničku opremu i osoblje koji su potrebni za ispunjavanje ciljeva te odluke u skladu s člankom 18. stavkom 3.

(c)  mjerama koje je potrebno poduzeti radi praktičnog izvršenja odluke Vijeća u vezi sa situacijom koja zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, uključujući tehničku opremu i osoblje koji su potrebni za ispunjavanje ciljeva te odluke u skladu s člankom 18. stavkom 3.

2.  Nadzorni odbor čine zamjenik izvršnog direktora, četiri druga viša dužnosnika Agencije koje će imenovati Upravni odbor i jedan od predstavnika Komisije u Upravnom odboru. Nadzornim odborom predsjeda zamjenik izvršnog direktora.

2.  Savjetodavni odbor čine zamjenik izvršnog direktora, tri druga viša dužnosnika Agencije koje će imenovati Upravni odbor, službenik za temeljna prava i jedan od predstavnika Komisije u Upravnom odboru. Savjetodavnim odborom predsjeda zamjenik izvršnog direktora.

3.  Nadzorni odbor izvješćuje Upravni odbor.

3.  Savjetodavni odbor izvješćuje Upravni odbor.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 70.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija osniva Savjetodavni forum koji pomaže izvršnom direktoru i Upravnom odboru u pitanjima koja se odnose na temeljna prava.

1.  Agencija osniva neovisni savjetodavni forum koji pomaže izvršnom direktoru i Upravnom odboru u pitanjima koja se odnose na temeljna prava.

2.  Agencija poziva Europski potporni ured za azil, Agenciju Europske unije za temeljna prava, Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i druge relevantne organizacije da sudjeluju u Savjetodavnom forumu. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o sastavu i načinu rada Savjetodavnog foruma i načinima prijenosa informacija Savjetodavnom forumu.

2.  Agencija poziva EASO, Agenciju Europske unije za temeljna prava, Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i druge relevantne organizacije da sudjeluju u Savjetodavnom forumu. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o sastavu Savjetodavnog foruma i načinima prijenosa informacija Savjetodavnom forumu. Savjetodavni forum definira svoje radne metode i uspostavlja svoj program rada.

3.  Sa Savjetodavnim forumom savjetuje se o daljnjem razvoju i provedbi strategije o temeljnim pravima, Kodeksa ponašanja i zajedničkog osnovnog izvedbenog programa.

3.  Sa Savjetodavnim forumom savjetuje se o daljnjem razvoju i provedbi strategije o temeljnim pravima, uspostavi mehanizma za podnošenje pritužbi, Kodeksa ponašanja i zajedničkog osnovnog izvedbenog programa.

 

3a.  Agencija kao odgovor na izvješća i preporuke koje joj je uputio Savjetodavni forum obavješćuje Savjetodavni forum o tome je li i na koji je način izmijenila svoje aktivnosti. Agencija u svom godišnjem izvješću iznosi detalje o tim izmjenama.

4.  Savjetodavni forum priprema godišnje izvješće o svojim aktivnostima. To je izvješće dostupno javnosti.

4.  Savjetodavni forum priprema godišnje izvješće o svojim aktivnostima. To je izvješće dostupno javnosti.

5.  Savjetodavni forum ima pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava, uključujući obavljanjem posjeta na licu mjesta zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama, podložno suglasnosti države članice domaćina.

5.  Savjetodavni forum ima učinkovit pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava, uključujući obavljanjem posjeta na licu mjesta zajedničkim operacijama ili brzim intervencijama na granicama, žarišnim točkama, te posjeta na licu mjesta tijekom operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 71.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor imenuje službenika za temeljna prava koji mora imati potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava.

1.  Upravni odbor imenuje službenika za temeljna prava koji mora imati potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava, a kojemu je zadaća da nadgleda i promiče poštovanje temeljnih prava unutar Agencije.

 

1a.  Ured za temeljna prava u skladu s ovlastima i veličinom Agencije na raspolaganju ima odgovarajuće resurse i osoblje te ima pristup svim informacijama potrebnima kako bi obavljao svoje zadaće.

2.  Službenik za temeljna prava neovisan je u obavljanju svojih zadaća u svojstvu službenika za temeljna prava te izravno izvješćuje Upravni odbor i surađuje sa Savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava izvješća predaje redovito i na taj način pridonosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava.

2.  Službenik za temeljna prava neovisan je u obavljanju svojih zadaća u svojstvu službenika za temeljna prava te izravno izvješćuje Upravni odbor i Savjetodavni forum. Službenik za temeljna prava izvješća predaje redovito i na taj način pridonosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava.

3.  Sa službenikom za temeljna prava savjetuje se o operativnim planovima sastavljenima u skladu s člancima 15. i 16. i člankom 32. stavkom 4., a službenik za temeljna prava ima pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije.

3.  Sa službenikom za temeljna prava savjetuje se o operativnim planovima sastavljenima u skladu s člancima 15., 16., 27. i člankom 32. stavkom 4., a službenik za temeljna prava ima pristup svim informacijama o poštovanju temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 72.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u suradnji sa službenikom za temeljna prava poduzima potrebne mjere za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s ovim člankom kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

1.  Agencija u suradnji sa službenikom za temeljna prava poduzima potrebne mjere za uspostavu neovisnog, pristupačnog, transparentnog i učinkovitog mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s ovim člankom kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

2.  Svaka osoba na koju izravno utječu djelovanja osoblja uključenog u zajedničku operaciju, pilot-projekt, brzu intervenciju na granicama, operaciju vraćanja ili intervenciju vraćanja i koja smatra da su joj zbog tih djelovanja povrijeđena temeljna prava, ili bilo koja treća osoba koja intervenira u ime takve osobe, može Agenciji podnijeti pritužbu u pisanom obliku.

2.  Svaka osoba na koju izravno utječu djelovanja osoblja uključenog u zajedničku operaciju, pilot-projekt, brzu intervenciju na granicama, timove za potporu upravljanju migracijama, operaciju vraćanja ili intervenciju vraćanja i koja smatra da su joj zbog tih djelovanja povrijeđena temeljna prava zaštićena pravom Unije, ili bilo koja treća osoba koja intervenira u ime takve osobe, može Agenciji podnijeti pritužbu u pisanom obliku.

3.  Prihvatljive su samo utemeljene pritužbe koje se odnose na konkretna kršenja temeljnih prava. Iz mehanizma za podnošenje pritužbi isključuju se pritužbe koje su anonimne, zlonamjerne, neosnovane, uznemirujuće, hipotetske ili netočne.

3.  Prihvatljive su samo utemeljene pritužbe koje se odnose na konkretna kršenja temeljnih prava. Iz mehanizma za podnošenje pritužbi isključuju se pritužbe koje su očito neutemeljene, zlonamjerne, neosnovane, uznemirujuće ili hipotetske. Pritužbe može podnijeti treća strana djelujući u dobroj vjeri u interesu podnositelja koji možda ne želi otkriti svoj identitet.

4.  Službenik za temeljna prava odgovoran je za postupanje s pritužbama koje je primila Agencija u skladu s pravom na dobru upravu. U tu svrhu službenik za temeljna prava preispituje prihvatljivost pritužbe, registrira prihvatljive pritužbe, prosljeđuje sve registrirane pritužbe izvršnom direktoru, prosljeđuje pritužbe u vezi sa službenicima graničnog nadzora matičnoj državi članici i registrira daljnje postupanje Agencije ili te države članice.

4.  Službenik za temeljna prava odgovoran je za postupanje s pritužbama koje je primila Agencija u skladu s Poveljom EU-a o temeljnim pravima, uključujući pravo na dobru upravu. U tu svrhu službenik za temeljna prava preispituje prihvatljivost pritužbe, registrira prihvatljive pritužbe, prosljeđuje sve registrirane pritužbe izvršnom direktoru i prosljeđuje pritužbe u vezi sa službenicima graničnog nadzora matičnoj državi članici, uključujući mjerodavnom tijelu ili tijelu nadležnom za temeljna prava u državi članici, u određenom razdoblju. Službenik za temeljna prava također registrira i osigurava daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Svaka je odluka u pisanom obliku i obrazložena. Službenik za temeljna prava obavješćuje podnositelja o odluci o prihvatljivosti i o nacionalnim tijelima kojima je pritužba proslijeđena.

 

Ako pritužba nije prihvatljiva, podnositelje pritužbe obavješćuje se o razlozima i upućuje na daljnje mogućnosti za rješavanje njihovih pitanja.

5.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na člana osoblja Agencije, izvršni direktor osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući, prema potrebi, stegovne mjere. Izvršni direktor povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju Agencije u vezi s pritužbom.

5.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na člana osoblja Agencije, izvršni direktor, savjetujući se sa službenikom za temeljna prava, osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući, prema potrebi, stegovne mjere. Izvršni direktor povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o provedbi stegovnih mjera u određenom razdoblju, te ako je potrebno, u redovitim intervalima nakon toga.

6.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na službenika graničnog nadzora države članice domaćina ili člana timova, uključujući upućene članove timova ili upućene nacionalne stručnjake, država članica domaćin osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući, prema potrebi, stegovne mjere ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom. Predmetna država članica povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju u vezi s pritužbom.

6.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na službenika graničnog nadzora države članice domaćina ili člana timova, uključujući upućene članove timova ili upućene nacionalne stručnjake, država članica domaćin osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući, prema potrebi, stegovne mjere ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom. Predmetna država članica povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju u vezi s pritužbom u određenom razdoblju, te ako je potrebno, u redovitim intervalima nakon toga. U slučaju da predmetna država članica ne podnese povratno izvješće, Agencija šalje pismo upozorenja podsjećajući na moguća djelovanja koja Agencija može poduzeti ako izostane odgovor na pismo.

 

6a.  U slučaju da je službenik graničnog nadzora ili upućeni nacionalni stručnjak povrijedio temeljna prava ili obvezu međunarodne zaštite, Agencija zahtijeva od države članice da odmah ukloni službenika graničnog nadzora ili upućenog nacionalnog stručnjaka iz aktivnosti Agencije ili pričuve za brzu intervenciju.

7.  Službenik za temeljna prava izvješćuje izvršnog direktora i Upravni odbor o nalazima i daljnjem postupanju Agencije i država članica na temelju pritužbi.

7.  Službenik za temeljna prava izvješćuje izvršnog direktora i Upravni odbor o nalazima i daljnjem postupanju Agencije i država članica na temelju pritužbi. Agencija u svom godišnjem izvješću pruža informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi, u kojemu se navodi broj primljenih pritužbi, vrste povrede temeljnih prava, predmetna operacija i daljnje mjere koje su poduzele Agencija i države članice.

8.  U skladu s pravom na dobru upravu, ako je pritužba prihvatljiva, podnositelje pritužbe obavješćuje se da je pritužba registrirana, da je pokrenuta procjena te da se odgovor može očekivati čim bude dostupan. Ako pritužba nije prihvatljiva, podnositelje pritužbe obavješćuje se o razlozima i upućuje na daljnje mogućnosti za rješavanje njihovih pitanja.

 

9.  Službenik za temeljna prava nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom sastavlja standardizirani obrazac pritužbe kojim se zahtijevaju detaljne i specifične informacije o navodnoj povredi temeljnih prava. Službenik za temeljna prava podnosi taj obrazac izvršnom direktoru i Upravnom odboru.

9.  Službenik za temeljna prava nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom uspostavlja postupak za mehanizam za podnošenje žalbi na temelju članka 41. Povelje EU-a o temeljnim pravima te u skladu s gore iznesenim odredbama, i sastavlja standardizirani obrazac pritužbe kojim se zahtijevaju detaljne i specifične informacije o navodnoj povredi temeljnih prava. Službenik za temeljna prava podnosi taj obrazac i sve ostale detaljne postupke izvršnom direktoru i Upravnom odboru.

Agencija osigurava da je standardizirani obrazac pritužbe dostupan na najčešćim jezicima i da je dostupan na web-mjestu Agencije te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe.

Agencija osigurava da su informacije o mogućnosti i postupku za podnošenje pritužbe lako dostupne. Standardizirani obrazac pritužbe dostupan je na jezicima koje državljani trećih zemalja razumiju ili za koje se može razumno pretpostaviti da ih razumiju na web-mjestu Agencije te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije. Navodnim se žrtvama, te na zahtjev, pružaju daljnje smjernice i pomoć u pogledu postupka podnošenja pritužbi. Informacije prilagođene djeci i drugim osjetljivim skupinama osigurane su kako bi im se olakšao pristup mehanizmu za podnošenje pritužbi. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe.

10.  Agencija i službenik za temeljna prava sa svim osobnim podacima sadržanima u pritužbi postupaju te ih obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, a države članice u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Okvirnom odlukom Vijeća 2008/977/PUP.

10.  Agencija i službenik za temeljna prava sa svim osobnim podacima sadržanima u pritužbi postupaju te ih obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, a države članice u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Okvirnom odlukom Vijeća 2008/977/PUP.

Smatra se da je podnošenjem pritužbe podnositelj pritužbe dao suglasnost u smislu članka 5. točke (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 da Agencija i službenik za temeljna prava obrađuju njegove osobne podatke.

Smatra se da je podnošenjem pritužbe podnositelj pritužbe dao suglasnost u smislu članka 5. točke (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 da Agencija i službenik za temeljna prava obrađuju njegove osobne podatke.

Kako bi se zaštitio interes podnositelja pritužbe, s pritužbama se postupa kao povjerljivima, osim ako se podnositelj odrekne svojeg prava na povjerljivost. Smatra se da su podnositelji pritužbe koji se odreknu svojeg prava na povjerljivost dali suglasnost da službenik za temeljna prava ili Agencija objave njihov identitet u vezi s predmetom iz pritužbe.

Kako bi se zaštitio interes podnositelja pritužbe, s pritužbama se postupa kao povjerljivima, osim ako se podnositelj odrekne svojeg prava na povjerljivost. Smatra se da su podnositelji pritužbe koji se odreknu svojeg prava na povjerljivost dali suglasnost da službenik za temeljna prava ili Agencija objave njihov identitet mjerodavnim tijelima i u slučaju da je to relevantno ili potrebno i relevantnim tijelima ili tijelima nadležnima za temeljna prava relevantne države članice u vezi s predmetom iz pritužbe.

 

10a.  S pravima na zaštitu podataka i povezanim pritužbama koje podnose osobe čiji se podaci obrađuju postupa zasebno službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 44. stavkom 1. ove Uredbe. Službenik za temeljna prava i službenik za zaštitu podataka uspostavljaju u pisanom obliku memorandum o razumijevanju u kojemu se navodi njihova podjela zadaća u pogledu primljenih pritužbi.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Agencija može u područjima svoje misije komunicirati na vlastitu inicijativu. Objavljuje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 61. stavka 1. točke (d) i posebno osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo pruže objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije u pogledu njezina rada.

2.  Agencija u područjima svoje misije uspostavlja komunikaciju na vlastitu inicijativu. Objavljuje relevantne informacije i godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 61. stavka 1. točke (d) i posebno osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo pruže objektivne, detaljne, pouzdane i lako razumljive informacije u pogledu njezina rada, ne objavljujući pritom operativne informacije koje bi, ako bi bile objavljenje, ugrozile ostvarivanje cilja tih operacija.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje druge vrste dohotka, prihod Agencije sastoji se od:

1.  Prihod Agencije sastoji se od:

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Radi povećanja transparentnosti proračuna operativni rashodi se u proračunu Unije iskazuju zasebnim proračunskim stavkama razvrstanima po području aktivnosti.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija prosljeđuje procjenu zajedno s prednacrtom proračuna Europske unije Europskom parlamentu i Vijeću (u daljnjem tekstu „proračunsko tijelo”).

7.  Komisija po njezinu primitku prosljeđuje procjenu Europskom parlamentu i Vijeću (u daljnjem tekstu „proračunsko tijelo”).

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  S obzirom na financiranje raspoređivanja brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja, u proračun Agencije koji je donio Upravni odbor uključena je financijska operativna pričuva u iznosu od najmanje 4 % dodijeljenih sredstava predviđenih za operativne aktivnosti. Pričuva se treba održavati tijekom cijele godine.

13.  S obzirom na financiranje raspoređivanja brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja, u proračun Agencije koji je donio Upravni odbor uključena je financijska operativna pričuva u iznosu od najmanje 4 % dodijeljenih sredstava predviđenih za operativne aktivnosti. Barem jedna četvrtina pričuve trebala bi ostati dostupna 1. listopada svake godine kako bi se pokrile potrebe koje bi se mogle pojaviti do kraja godine.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Article 77 a (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 77.a

 

Sprečavanje sukoba interesa

 

Agencija donosi interna pravila kojima se od članova njihovih tijela i njihovih članova osoblja zahtijeva da tijekom svojeg zaposlenja izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa te da takve slučajeve prijavljuju.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 79.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 79.

Briše se.

Postupak odbora

 

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 33.a Uredbe (EZ) br. 562/2006. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Ako se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

3.  Ako se mišljenje odbora treba dobiti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez ishoda ako u roku za dostavljanje mišljenja tako odluči predsjedatelj odbora ili ako to zatraže dvije trećine članova odbora.

 

4.  Ako odbor ne donese nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

5.  Ako se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

 

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 80.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svake tri godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju radi procjene, posebno, učinka, djelotvornosti i učinkovitosti uspješnosti Agencije i njezinih načina rada u vezi s njezinim ciljevima, ovlastima i zadaćama. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  [Tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], te svake tri godine nakon toga Komisija provodi neovisnu evaluaciju radi procjene, posebno, rezultata koje je s obzirom na svoje ciljeve, mandat i zadaće Agencija ostvarila, te učinka, djelotvornosti i učinkovitosti uspješnosti Agencije i njezinih načina rada u vezi s njezinim ciljevima, ovlastima i zadaćama te provedbom Europske suradnje u području funkcija obalne straže. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

Evaluacija uključuje posebnu analizu načina na koji je pri primjeni ove Uredbe poštovana Povelja o temeljnim pravima.

Evaluacija uključuje posebnu analizu načina na koji je pri primjeni ove Uredbe poštovana Povelja o temeljnim pravima te relevantno pravo Unije.

2.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i Upravnom odboru šalje izvješće o evaluaciji zajedno sa svojim zaključcima. Izvješće o evaluaciji i zaključci o izvješću objavljuju se.

2.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i Upravnom odboru šalje izvješće o evaluaciji zajedno sa svojim zaključcima. Izvješće o evaluaciji i zaključci o izvješću objavljuju se.

3.  Pri svakoj drugoj evaluaciji ocjenjuju se i rezultati koje je Agencija ostvarila u pogledu svojih ciljeva, ovlasti i zadaća.

 

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19. stavak 5. i članci 28., 29., 30. i 31. primjenjuju se tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članci 28., 29., 30. i 31. primjenjuju se ... [tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe].


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Schengensko područje kao prostor koji obuhvaća dvadeset i šest zemalja bez kontrole unutarnjih granica i u kojemu je moguće slobodno kretanje ljudi mnogi s pravom smatraju jednim od najvećih i najvidljivijih postignuća europske integracije. Upravo se ideja na kojoj to područje počiva, odnosno činjenica da se unutar njega ne provode kontrole na unutarnjim granicama, danas na dosad nezabilježen način dovodi u pitanje: osam država članica schengenskog područja (Austrija, Belgija, Danska, Mađarska, Norveška, Njemačka, Slovenija i Švedska) ponovno je uvelo kontrole na unutarnjim granicama kao odgovor na sekundarna kretanja ilegalnih migranata koja se smatraju ozbiljnom prijetnjom unutarnjoj sigurnosti i javnom poretku. I Malta i Francuska su iz sigurnosnih razloga ponovno uvele kontrole na unutarnjim granicama.

To je pokazatelj da instrumenti i mehanizmi koji su s vremenom razvijeni za učinkovito funkcioniranje schengenskog područja nisu dovoljni uzmu li se u obzir razmjeri trenutačne migracijske krize i terorističke prijetnje.

Ulažu se napori kako bi se riješili problemi uzrokovani migracijskom krizom, potakla veća solidarnost među državama članicama te ojačale razmjena informacija i suradnja tijela kaznenog progona u borbi protiv terorizma.

Prijedlogom o uspostavi europske granične i obalne straže nastoji se osigurati odgovarajuća kontrola schengenskih vanjskih granica kao preduvjet za učinkovito upravljanje migracijom, visoka razina sigurnosti unutar samog schengenskog područja te istovremeno zajamčiti sloboda kretanja osoba unutar Unije. U tom je kontekstu stoga ključno započeti s rješavanjem utvrđenih poteškoća, a ne tragati za univerzalnim rješenjem.

Kontekst

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) počela je s radom 1. svibnja 2005. Ideja u pozadini Frontexa bila je poboljšanje integriranog upravljanja vanjskim granicama te provedba zajedničkih pravila za promicanje, koordinaciju i razvoj koncepta europskog upravljanja granicama.

Već je dvaput provedena revizija mandata Frontexa. Uredbom br. 863/2007 uveden je koncept brzih intervencija na granicama, a Uredbom br. 1168/2011 istaknuta je odgovornost Frontexa u pogledu zaštite temeljnih prava.

Uredbom br. 1052/2013 je 2013. godine uspostavljen Europski sustav za nadzor granica (Eurosur) kojim upravlja Frontex i koji se može opisati kao pregled trenutačnog stanja na granicama koji služi u svrhu razmjene informacija. Nadalje, nakon sudskog postupka koji je pokrenuo Parlament, Uredbom (EU) br. 656/2014 utvrđena su pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Frontex.

Za usvajanja posljednje revizije Uredbe o Frontexu 2011. godine Komisija se u svojoj izjavi obvezala na pokretanje studije o izvedivosti u pogledu uspostave europskog sustava granične straže.(1) Europsko je vijeće u okviru Stockholmskog programa također pozvalo Komisiju „da pokrene raspravu o dugoročnom razvoju Frontexa” te „[...] izvedivosti uspostave europskog sustava granične straže”. Ta je studija sastavljena i predstavljena Odboru LIBE.(2)

Istovremeno je provedena procjena rada Frontexa koja je bila predviđena njegovom pravnom osnovom te su njezini rezultati objavljeni.(3) Komisija je u svom Europskom migracijskom programu najavila da će „na temelju procjene u tijeku [...] predložiti izmjenu pravne osnove Frontexa kako bi ojačala njegovu ulogu u vraćanju.”

Parlament je u više navrata raspravljao o budućem razvoju Frontexa, između ostalog i tijekom rasprave na plenarnoj sjednici održanoj 11. veljače 2015. te tijekom pripremanja Rezolucije od 2. prosinca 2015. o Posebnom izvješću Europskog ombudsmana o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Frontex (2014/2215(INI)). U toj je Rezoluciji preporučio da se pri reviziji mandata Frontexa uvedu odredbe o mehanizmu za podnošenje pojedinačnih pritužbi.

Prijedlog o uspostavi europske granične i obalne straže

Komisija je na temelju gore spomenutog pripremnog rada te suočena s neviđenom migracijskom krizom prošlog prosinca predstavila ovaj prijedlog. Njime se predviđa sveobuhvatna revizija mandata Frontexa znatnim proširenjem njegovih nadležnosti.

Komisija predlaže uvođenje koncepta europske granične i obalne straže koji bi utjelovili nova Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, koja bi zamijenila Frontex, te nacionalna tijela država članica nadležna u području upravljanja granicama, uključujući pripadnike obalne straže, ali samo radi provođenja kontrole granica. Komisija također predlaže da se prvi put u zakonodavstvo uvede koncept integriranog graničnog upravljanja na razini EU-a.

Među inovativne elemente prijedloga ubrajaju se uvođenje procjene osjetljivosti kao preventivnog mehanizma kojim bi se izbjegla neučinkovita kontrola vanjskih granica, raspoređivanje časnika za vezu u državama članicama, postupci u slučaju situacija na granicama koje zahtijevaju hitno djelovanje te organizacija pričuvnih snaga od 1500 pripadnika granične straže koje bi države članice bez iznimke trebale staviti na raspolaganje u slučaju brze intervencije. Prijedlogom se također predviđa mnogo snažnija uloga Agencije u pogledu vraćanja, jačanje njezinih kapaciteta (osoblja, proračuna, opreme), pojačana suradnja s trećim zemljama te uspostava suradnje na europskoj razini u pogledu funkcija obalne straže.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog kao još jedan element kojim će se, nakon što bude usvojen, doprinijeti povećanju solidarnosti među državama članicama, ojačati integracija u pogledu upravljanja granicama te doprinijeti sprečavanju kriznih situacija na vanjskim granicama. Prijedlog je odgovor na utvrđene poteškoće, bilo da je riječ o tome da države članice nisu spremne ili nisu u mogućnosti staviti graničnu stražu i opremu na raspolaganje kako bi ih Agencija na zahtjev rasporedila bilo o nedostatku učinkovitog nadzora i preventivnih mjera ili o činjenici da države članice nisu aktivirale uspostavljene mehanizme (od uspostave mehanizma provedene su samo dvije hitne intervencije na granicama). U području slobodnog kretanja bez unutarnjih granica odgovornost za upravljanje vanjskim granicama Unije moraju dijeliti sve države članice. Cilj izmjena koje izvjestitelj predlaže daljnje je jačanje prijedloga povećanjem djelotvornosti Agencije, ali i njezine učinkovitosti i odgovornosti.

Izvjestitelj predlaže niz izmjena kojima bi trebalo osigurati da Agencija bolje ostvari svoje ciljeve. Od ključne je važnosti da se Agenciji u budućnosti na raspolaganje stave potrebna granična straža i oprema kadgod to bude potrebno, a posebno da ih ona, također po potrebi, bude u mogućnosti u kratkom roku rasporediti.

Kada je riječ o predloženom postupku u slučaju situacija na granicama koje zahtijevaju hitan odgovor (članak 18.), izvjestitelj smatra da se prijedlogom poštuje suverenost država članica jer se njime također predviđa da se predmetna država članica mora složiti s Agencijom u pogledu operativnog plana te da je njezina dužnost da timovima prosljeđuje upute. Izvjestitelj međutim smatra da bi Vijeće trebalo donositi odluke o djelovanju kako bi se ojačao proces donošenja odluka i dodatno istaknula suverenost država članica. Potrebna je i realistična procedura za djelovanje u slučaju da države članice ne postupaju u skladu s odlukom Vijeća. U tim slučajevima ne dolazi u obzir da se čeka završetak sudskog postupka. Umjesto toga, ponovno uvođenje kontrole na određenim unutarnjim granicama moglo bi biti potrebno kao krajnje rješenje u nekim dobro utvrđenim okolnostima kako bi se zaštitilo schengensko područje.

Izvjestitelj također smatra da bi se raspoređivanjem časnika za vezu u sve države članice s vanjskim kopnenim i morskim granicama omogućilo da Agencija bolje ostvari svoje ciljeve te olakšala razmjena informacija između država članica i Agencije. U načelu bi časnici za vezu trebali biti raspoređeni u sve države članice jer bi sve one trebale sudjelovati u daljnjem razvoju zajedničke kulture visokih standarda u pogledu upravljanja granicama. Da su države članice koje imaju samo zračne granice izložene manjem riziku, potvrđuje i činjenica da časnici za vezu ne moraju nužno biti raspoređeni u te države članice.

Vanjske će se granice konstantno nadzirati provedbom analiza rizika i obveznih procjena osjetljivosti kako bi se utvrdile i uklonile poteškoće na vanjskim granicama. Izvjestitelj predlaže da se ojačaju odredbe koje se odnose na opremu za operacije. Agenciji će na raspolaganju stajati pričuvne snage granične straže i tehnička oprema koje će biti spremne da u samo nekoliko dana hitno interveniraju na granicama.

S obzirom na povećanu ulogu Agencije u pogledu vraćanja, izvjestitelj pojašnjava da je u tom slučaju cilj Agencije pomoći državama članicama praktičnom organizacijom operacija vraćanja, ne preispitujući utemeljenost odluka o vraćanju koje su donijele države članice. Nadalje, uzme li se u obzir jača uloga i veće operativne zadaće Agencije, izvjestitelj podupire uvođenje niza mjera za zaštitu temeljnih prava Agencije.

Izvjestitelj također smatra da bi Uredba trebala sadržavati odredbe kojima bi se zajamčilo da bude primjenjiva i u budućnosti. Uz trenutan fokus na doprinošenju učinkovitom upravljanju migracijama na vanjskim granicama Unije, njezina uloga podrazumijeva i rješavanje potencijalnih prijetnji na vanjskim granicama Unije, uključujući i prekogranični kriminal.

Kada je riječ o učinkovitosti, izvjestitelj predlaže da se izbriše pojam nadzornog odbora i postupka višegodišnjeg planiranja jer bi i jedno i drugo mogli biti prepreka učinkovitom djelovanju. Izvjestitelj također smatra da bi pri financiranju i sufinanciranju aktivnosti Agencija trebala sklapati ugovore, a ne dodjeljivati bespovratna sredstva. Postupci dodjele bespovratnih sredstava pokazuju manjak fleksibilnosti i dugotrajni su, dok bi ugovorni odnos mogao biti učinkovitije rješenje.

Izvjestitelj također smatra da je potrebno povećati odgovornost buduće Agencije uvođenjem odredbi o prosljeđivanju većeg broja informacija Parlamentu i široj javnosti. Potrebna je veća transparentnost kako bi se povećala legitimnost te izbjegao lažan dojam o ulozi Agencije.

U konačnici, izvjestitelj smatra da je ovu Uredbu potrebno hitno usvojiti kako bi se pojačala kontrola na vanjskim granicama te ponovno uspostavilo prijašnje stanje bez graničnih kontrola unutar schengenskog područja.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (17.5.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Javier Nart

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj je ovog prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži uspostavljanje europske granične i obalne straže kako bi se osiguralo integrirano upravljanje vanjskom granicom EU-a.

Pozdravljamo ovaj prijedlog koji je primjeren problemima s kojima se Europska unija suočava u svjetlu aktualne izbjegličke i migracijske krize. Procjenjuje se da je od siječnja do studenoga 2015. godine oko 1,5 milijuna osoba nezakonito prešlo granice.

U članku 77. UFEU-a naveden je cilj da se „postupno uvede integrirani sustav upravljanja vanjskim granicama”, a ovaj bi prijedlog trebalo usvojiti kao prvi važan korak u tom smjeru.

Međutim, predložena Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu temeljit će se na postojećoj agenciji Frontex i u svom operativnom radu morat će se oslanjati na suradnju i doprinose država članica.

Uredbu je potrebno dodatno izmijeniti kako bi se preciznije objasnio koncept po kojem se dijeli odgovornosti između država članica i Agencije EU-a za europsku graničnu i obalnu stražu.

Iako dodatne nadležnosti predstavljaju važan korak naprijed, njih treba sagledati kao prve korake u procesu prema potpuno neovisnoj, integriranoj obalnoj i graničnoj straži u cijeloj Europskoj uniji i pod njezinim vodstvom, koja bi se financirala iz proračuna EU-a i koja bi imala operativnu autonomiju. Konačno donošenje ove uredbe trebalo bi ići ukorak s jasnom političkom obvezom država članica i svih institucija Europske unije u pogledu posvećenosti takvom razvoju.

Treba napomenuti da je člankom 18. predložene uredbe predviđena mogućnost neovisne intervencije, čak i protiv volje države članice, o kojoj odluku donosi Komisija.

Nužno je da Agencija uspostavi dobre odnose s obalnim i graničnim stražama u trećim zemljama, da bude operativno neovisna i da ima mogućnost održavanja takvih vanjskih veza.

Procjenom učinka na proračun predviđeno je najmanje 31,5 milijuna EUR 2017. godine, ali čini se da je taj iznos, uz preliminarnu procjenu kadrovskih potreba, prilično nizak.

Među izmjenama koje predlaže Odbor za vanjske poslove nalaze se i pojašnjenja o ulozi Europskog parlamenta u kontroli Agencije i o suradnji Agencije s trećim zemljama.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Europska granična i obalna straža trebala bi zamijeniti Frontex kako bi se osiguralo integrirano upravljanje europskim vanjskim granicama radi učinkovitog upravljanja migracijama i osiguravanja visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji uz istodobno očuvanje slobode kretanja osoba u njoj. U skladu s Ugovorima i njihovim Protokolima države članice na koje će se tek primjenjivati odredbe schengenske pravne stečevine o ukidanju graničnih nadzora trebale bi imati mogućnost sudjelovanja i/ili ostvarivanja koristi od svih mjera iz ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Stoga bi zadaće Frontexa trebalo proširiti tako da se njima odražavaju te promjene, a Frontex bi trebalo preimenovati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu. Ključna uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti uspostavljanje operativne i tehničke strategije za provedbu integriranog upravljanja granicama na razini Unije, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora vanjskih granica, pružanje veće operativne i tehničke pomoći državama članicama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama i osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, kao i organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

(9)  Stoga bi zadaće Frontexa trebalo proširiti tako da se njima odražavaju te promjene, a Frontex bi trebalo preimenovati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu. Ključna uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti uspostavljanje operativne i tehničke strategije za provedbu integriranog upravljanja granicama na razini Unije, praćenje učinkovitog funkcioniranja nadzora vanjskih granica, pružanje veće operativne i tehničke pomoći državama članicama u obliku zajedničkih operacija i brzih intervencija na granicama i osiguravanje praktične provedbe mjera u situacijama u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, uključujući operacije traganja i spašavanja na moru, kao i organizacija, koordinacija i provedba operacija vraćanja i intervencija vraćanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  S obzirom na podijeljenu odgovornost, uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama. Agencija bi trebala osigurati pravilno i učinkovito praćenje ne samo na temelju analize rizika, razmjene informacija i Eurosura, već i prisutnošću stručnjaka iz vlastitog osoblja u državama članicama. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u određene države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru. Izvješće časnika za vezu trebalo bi činiti dio procjene osjetljivosti.

(12)  Dijeleći odgovornost s državama članicama, uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi biti redovito praćenje upravljanja vanjskim granicama EU-a. Agencija bi trebala osigurati pravilno i učinkovito praćenje ne samo na temelju analize rizika, razmjene informacija i Eurosura, već i prisutnošću stručnjaka iz vlastitog osoblja na terenu, u punoj suradnji s državama članicama i uz poštovanje prava zemalja koje nisu članice schengenskog prostora. Stoga bi Agencija trebala moći rasporediti časnike za vezu u određene države članice tijekom razdoblja u kojem časnici za vezu podnose izvješće izvršnom direktoru. Izvješće časnika za vezu trebalo bi činiti dio procjene osjetljivosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi organizirati prikladnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama kako bi ojačala njihov kapacitet za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i za suočavanja s izazovima na vanjskim granicama koji su posljedica nezakonitog useljavanja ili prekograničnog kriminala. U tom pogledu Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih i rasporediti timove europske granične i obalne straže, kao i potrebnu tehničku opremu, a može i rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja.

(14)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi organizirati i nuditi prikladnu dodatnu tehničku i operativnu pomoć državama članicama kako bi ojačala njihov kapacitet za ispunjavanje obveza u pogledu nadzora vanjskih granica i za suočavanja s izazovima na vanjskim granicama, uključujući operacije traganja i spašavanja na moru, ne dovodeći u pitanje nadležnost odgovornih nacionalnih tijela da pokrenu kaznene istrage. U tom pogledu Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati i koordinirati zajedničke operacije za jednu državu članicu ili više njih i rasporediti timove europske granične i obalne straže, kao i potrebnu tehničku opremu, a može i rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Na određenim područjima vanjskih granica na kojima su države članice suočene s nerazmjernim migracijskim pritiscima, koji su obilježeni velikim priljevima mješovitih migracijskih tokova, i koja se nazivaju područjima žarišnih točaka države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europski potporni ured za azil te stručnjaka iz Europola ili drugih relevantnih agencija Unije i stručnjaka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi pomagati Komisiji u koordinaciji među različitim agencijama na terenu.

(16)  Na određenim područjima vanjskih granica na kojima su države članice suočene s nerazmjernim migracijskim pritiscima, koji su obilježeni velikim priljevima mješovitih migracijskih tokova, i koja se nazivaju područjima žarišnih točaka države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europski potporni ured za azil te stručnjaka iz Europola ili drugih relevantnih agencija Unije i stručnjaka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi pomagati Komisiji u koordinaciji među različitim agencijama na terenu. Agencija bi trebala imati neovisno pravo intervenirati kako bi svoje agente i opremu postavila na temelju složenosti situacije zaštite granica te posebnosti područja vanjskih granica gdje su države članice suočene s nerazmjernim pritiscima migracije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na raspolaganju imati potrebnu opremu i osoblje koji se raspoređuju za zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama. Pri pokretanju brzih intervencija na granicama na zahtjev države članice ili u okviru situacije u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi moći rasporediti timove europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju, koja bi trebala biti stalno tijelo sastavljeno od malog postotka ukupnog broja službenika graničnog nadzora u državama članicama, čiji bi broj trebao iznositi najmanje 1500. Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju trebalo bi prema potrebi odmah dopuniti dodatnim timovima europske granične i obalne straže.

(18)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi na raspolaganju imati potrebnu opremu i osoblje koji se raspoređuju za zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama. Pri pokretanju brzih intervencija na granicama na zahtjev države članice ili u okviru situacije u kojoj se zahtijeva hitno djelovanje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi moći rasporediti timove europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju, koja bi trebala biti stalno tijelo sastavljeno od primjerenog postotka ukupnog broja službenika graničnog nadzora u državama članicama, čiji bi broj trebao iznositi najmanje 1500. Raspoređivanje timova europske granične i obalne straže iz pričuve za brzu intervenciju trebalo bi prema potrebi odmah dopuniti dodatnim timovima europske granične i obalne straže.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s politikom vraćanja Unije i Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1. Ona bi posebno trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja iz jedne države članice ili više njih i trebala bi organizirati i provoditi intervencije vraćanja u cilju jačanja sustava vraćanja država članica koje zahtijevaju veću tehničku i operativnu pomoć pri ispunjavanju svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s tom Direktivom.

(21)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi povećati pomoć koju pruža državama članicama pri vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s politikom vraćanja Unije i Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1. Ona bi posebno trebala koordinirati i organizirati operacije vraćanja, na zahtjev jedne države članice ili više njih, i trebala bi organizirati i provoditi intervencije vraćanja u cilju jačanja sustava vraćanja država članica kojima je potrebna veća tehnička i operativna pomoć pri ispunjavanju svoje obveze vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom u skladu s tom Direktivom.

__________________

__________________

1 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 21.12.2008., str. 98.).

1 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 21.12.2008., str. 98.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebala bi olakšati i poticati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u okviru politike vanjskih odnosa Unije, uključujući koordinacijom operativne suradnje između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama i raspoređivanjem časnika za vezu u treće zemlje, kao i suradnjom s tijelima trećih zemalja na vraćanju, uključujući pribavljanje putnih isprava. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

(28)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, u dogovoru s predmetnom državom članicom ili predmetnim državama članicama, trebala bi olakšati i poticati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u okviru politike vanjskih odnosa Unije u suradnji s Komisijom i ESVD-om, uključujući koordinacijom operativne suradnje između država članica i trećih zemalja nakon procjene rizika na vanjskim granicama sa susjednim trećim zemljama i raspoređivanjem časnika za vezu u treće zemlje, kao i suradnjom s tijelima trećih zemalja na vraćanju, uključujući pribavljanje putnih isprava. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Tijekom operacija koje provodi europska granična i obalna straža nijednu se osobu, u suprotnosti s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, ne smije privesti ili na neki drugi način izručiti nadležnim tijelima treće zemlje gdje postoji, između ostalog, ozbiljna opasnost od toga da se ta osoba podvrgne smrtnoj kazni, mučenju, progonu ili nekom drugom obliku neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili gdje bi život ili sloboda te osobe bili ugroženi zbog njezine rase, vjere, nacionalnosti, spolne orijentacije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja, ili gdje postoji ozbiljan rizik od protjerivanja, premještanja ili izručenja drugoj državi u suprotnosti s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam za podnošenje pritužbi za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u okviru kojeg se u suradnji sa službenikom za temeljna prava prati i osigurava poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi službenik za temeljna prava trebao biti odgovoran za postupanje s pritužbama koje je Agencija zaprimila u skladu s pravom na dobru upravu. Službenik za temeljna prava trebao bi preispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe, proslijediti sve evidentirati pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi sa službenicima graničnog nadzora matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice.

(30)  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam za podnošenje pritužbi za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u okviru kojeg se u suradnji sa službenikom za temeljna prava prati i osigurava poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije i njezina osoblja. To bi trebao biti učinkovit i pristupačan administrativni mehanizam, pri čemu službenik za temeljna prava Agencije sudjeluje u skladu s pravom na dobru upravu te je neovisan u operativnom smislu. Službenik za temeljna prava trebao bi preispitati prihvatljivost pritužbe, evidentirati prihvatljive pritužbe i sve ih odgovarajuće obraditi, proslijediti sve evidentirane pritužbe izvršnom direktoru, proslijediti pritužbe u vezi sa službenicima granične i obalne straže matičnoj državi članici i evidentirati daljnje postupanje Agencije ili te države članice. Ti podaci trebali bi biti uključeni u godišnje izvješće Agencije. Kaznene istrage trebale bi provoditi države članice.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, posebno u pogledu situacija u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi ovlasti trebalo provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.18

(31)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, posebno u pogledu situacija u kojima se zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te ovlasti trebale bi se izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća18 uz poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, deklaracija o ljudskim pravima i njihovih standarda.

__________________

__________________

18 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

18 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Komisija i države članice trebale bi biti zastupljene u Upravnom odboru radi provedbe politike i političkog nadzora nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi se Odboru trebale dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu sa zajedničkim pristupom u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

(33)  Komisija, države članice i Europski parlament trebali bi biti zastupljeni u Upravnom odboru radi provedbe politike i političkog nadzora nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi se Odboru trebale dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu sa zajedničkim pristupom u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „vanjske granice” znači kopnene i morske granice država članica te njihove zračne i morske luke na koje se primjenjuju odredbe glave II. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1;

(1)  „vanjske granice” znači kopnene i morske granice država članica te njihove zračne i morske luke na koje se primjenjuju odredbe glave II. Uredbe (EZ) br. 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća 1 uključujući države članice na koje će se tek primjenjivati odredbe schengenske pravne stečevine o ukidanju unutarnjih granica;

______________

_______________

1 Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.).

1 Uredba (EZ) br. 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavlja operativnu i tehničku strategiju za europsko integrirano upravljanje granicama. Ona potiče i osigurava provedbu europskog integriranog upravljanja granicama u svim državama članicama.

2.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavlja operativnu i tehničku strategiju za europsko integrirano upravljanje granicama s jasnim i mjerljivim ciljevima za poboljšanju sigurnost granica i upravljanje njima, uzimajući u obzir, ondje gdje je to opravdano, specifičnu situaciju država članica, a posebno njihov zemljopisni položaj. Ta se strategija redovno ažurira kako bi se uzeo u obzir razvoj događaja na terenu. Ona potiče i osigurava provedbu europskog integriranog upravljanja granicama u svim državama članicama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  provođenja i koordinacije operacija traganja i spašavanja na moru te potpore organizacijama i inicijativama civilnog društva koje provode operacije traganja i spašavanja na moru;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  analize rizika za unutarnju sigurnosti i analize prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica;

(b)  analize rizika za unutarnju sigurnost i analize prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno usmjerene na susjedne zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika prepoznate kao matične i tranzitne države za nezakonito useljavanje;

d)  suradnje s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno usmjerene na susjedne zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika u suradnji s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje i državama članicama prepoznate kao matične i tranzitne države za nezakonito useljavanje;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  One države članice čije granice čine vanjske granice osiguravaju upravljanje vanjskim granicama u vlastitom interesu i u interesu svih država članica, potpuno u skladu s pravom Unije te u skladu s tehničkom i operativnom strategijom iz članka 3. stavka 2. i u bliskoj suradnji s Agencijom.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu omogućuje primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica u provedbi tih mjera i u području vraćanja. Države članice osiguravaju upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, potpuno u skladu s pravom Unije te u skladu s tehničkom i operativnom strategijom iz članka 3. stavka 2. i u bliskoj suradnji s Agencijom.

2.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu omogućuje primjenu mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama jačanjem, ocjenjivanjem i koordinacijom djelovanja država članica u provedbi tih mjera i u području vraćanja. Države članice osiguravaju upravljanje svojim dijelom vanjskih granica u vlastitom interesu i u interesu svih država članica koje su ukinule nadzor unutarnjih granica, potpuno u skladu s pravom Unije te u skladu s tehničkom i operativnom strategijom iz članka 3. stavka 2. i u bliskoj suradnji s Agencijom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice prvenstveno su odgovorne za provedbu mjerodavnog međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva te zakonodavstva Unije i mjera za provedbu zakona u kontekstu zajedničkih operacija koje koordinira europska granična i obalna straža te stoga i za poštovanje temeljnih prava tijekom tih aktivnosti. Europska granična i obalna straža kao koordinator također je odgovorna i ostaje u cijelosti odgovorna za sve aktivnosti i odluke u svojoj nadležnosti. Komisija u suradnji s Agencijom, Vijećem i relevantnim dionicima dodatno analizira odredbe povezane s odgovornošću i nadoknađuje sve potencijalne ili stvarne nedostatke u pogledu aktivnosti Agencije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi osigurala usklađeno europsko integrirano upravljanje svim vanjskim granicama, Agencija olakšava i omogućuje učinkovitiju primjenu postojećih i budućih mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama, posebno Zakonika o schengenskim granicama uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 562/2006.

1.  Kako bi osigurala usklađeno europsko integrirano upravljanje svim vanjskim granicama, Agencija olakšava i omogućuje učinkovitiju primjenu postojećih i budućih mjera Unije koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama, uključujući Zakonik o schengenskim granicama uspostavljenog Uredbom (EU) br. 2016/399.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U cilju pridonošenja učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora granica i vraćanja, Agencija obavlja sljedeće zadaće:

1.  U cilju pridonošenja učinkovitoj, visokoj i ujednačenoj razini nadzora granica i ujednačenoj primjeni međunarodnih normi za vraćanja, Agencija obavlja sljedeće zadaće:

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju migracijskih tokova i provedbi analize rizika u pogledu svih aspekata integriranog upravljanja granicama;

(a)  prati migracijske tokove i provodi analize rizika u pogledu svih aspekata integriranog upravljanja granicama korištenjem dostupnih resursa kao što su Satelitski centar i Situacijski centar Europske unije;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provodi procjenu osjetljivosti, uključujući procjenjivanje kapaciteta država članica za suočavanje s prijetnjama i pritiscima na vanjskim granicama;

(b)  redovito provodi procjenu osjetljivosti, uključujući procjenjivanje kapaciteta država članica za suočavanje s prijetnjama i pritiscima na svojim vanjskim granicama;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pomaže državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama koordinacijom i organizacijom zajedničkih operacija, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru;

(c)  pruža potporu državama članicama u okolnostima u kojima se zahtijeva veća tehnička i operativna pomoć na vanjskim granicama koordinacijom i organizacijom zajedničkih operacija, uzimajući pritom u obzir da to u nekim situacijama može uključivati humanitarne krize i spašavanja na moru;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  uspostavlja pričuvu tehničke opreme koja se raspoređuje u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama i u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, kao i u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja;

(f)  uspostavlja pričuvu tehničke opreme koja se raspoređuje u zajedničkim operacijama, brzim intervencijama na granicama, operacijama traganja i spašavanja te u okviru timova za potporu upravljanju migracijama, kao i u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  pruža potporu razvoju tehničkih standarda za opremu, posebno za zapovijedanje, nadzor i komunikaciju na taktičkoj razini te tehnički nadzor u cilju osiguravanja interoperabilnosti na razini Unije i nacionalnoj razini;

(h)  pruža potporu razvoju zajedničkih tehničkih standarda za opremu, posebno za zapovijedanje, nadzor i komunikaciju na taktičkoj razini te tehnički nadzor u cilju osiguravanja interoperabilnosti na razini Unije i nacionalnoj razini;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za kontrolu i nadzor vanjskih granica te u upravljanju tim aktivnostima, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, kao što su daljinski upravljani zrakoplovni sustavi, i razvija pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom;

(n)  prati i sudjeluje u razvoju aktivnosti istraživanja i inovacija relevantnih za kontrolu i nadzor vanjskih granica te u upravljanju tim aktivnostima, uključujući upotrebu napredne tehnologije nadzora, kao što su daljinski upravljani zrakoplovni sustavi, i razvija pilot-projekte koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja izvršavaju funkcije obalne straže osiguravanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordinacijom višenamjenskih operacija;

(q)  surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja izvršavaju funkcije obalne straže osiguravanjem usluga, informacija, a po potrebi i opreme i osposobljavanja, te koordinacijom višenamjenskih operacija;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  pomaže državama članicama i trećim zemljama u okviru njihove operativne suradnje u područjima upravljanja vanjskim granicama i vraćanja.

(r)  pomaže i pruža potporu državama članicama i trećim zemljama u okviru njihove suradnje u područjima upravljanja vanjskim granicama i vraćanja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ra (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(r a)  donosi i promiče najviše standarde za prakse upravljanja granicama, omogućujući transparentnost i javni nadzor te osiguravajući poštovanje i promicanje temeljnih prava i vladavine prava.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući vojne operacije u okviru misije provođenja zakona i u području vraćanja, ako je ta suradnja usklađena s djelovanjem Agencije. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva.

Države članice mogu nastaviti suradnju na operativnoj razini s drugim državama članicama i/ili trećim zemljama na vanjskim granicama, uključujući vojne operacije u okviru misije provođenja zakona i u području vraćanja, ako ta suradnja nije u suprotnosti s djelovanjem Agencije te, prema potrebi, misijama ZSOP-a i NATO-a. Države članice suzdržavaju se od svake aktivnosti kojom bi mogle ugroziti funkcioniranje Agencije ili postizanje njezinih ciljeva.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju migracijskih tokova prema Uniji i unutar nje. U tu svrhu Agencija razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice.

1.  Agencija uspostavlja centar za praćenje i analizu rizika namijenjen praćenju migracijskih tokova. Ona jamči da se svi već dostupni resursi Unije (obavještajni podaci, analize rizika, sateliti itd.) u potpunosti i sveobuhvatno koriste. U tu svrhu Agencija odlukom Upravnog odbora razvija zajednički integrirani model analize rizika koji primjenjuju Agencija i države članice.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Analiza rizika koju priprema Agencija obuhvaća sve aspekte relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor granica, vraćanje, nezakonita sekundarna kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije, sprječavanje prekograničnog kriminala, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma, kao i stanje u susjednim trećim zemljama u cilju razvoja mehanizma ranog upozorenja za analize migracijskih tokova prema Uniji.

3.  Analiza rizika koju priprema Agencija obuhvaća sve aspekte relevantne za europsko integrirano upravljanje granicama, posebno nadzor granica, zaštitu temeljnih prava, vraćanje, nezakonita sekundarna kretanja državljana trećih zemalja unutar Unije, sprječavanje prekograničnog kriminala, trgovanja ljudima i terorizma, kao i stanje u susjednim trećim zemljama te matičnim i tranzitnim zemljama za nezakonitu migraciju u cilju razvoja mehanizma ranog upozorenja za analize migracijskih tokova prema Uniji te poštovanja temeljnih prava.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija objavljuje svoju metodologiju i kriterije za analizu rizika.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  redovito izvješćuju izvršnog direktora o situaciji na vanjskim granicama i kapacitetu predmetne države članice za učinkovito rješavanje situacije na vanjskim granicama;

(e)  redovito izvješćuju izvršnog direktora i voditelja nadležnog nacionalnog tijela o situaciji na vanjskim granicama i kapacitetu predmetne države članice za njezino učinkovito rješavanje;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ima neograničeni pristup nacionalnom koordinacijskom centru i nacionalnoj slici stanja utvrđenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

(a)  ima pristup nacionalnom koordinacijskom centru i nacionalnoj slici stanja utvrđenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se Nadzornom odboru, koji savjetuje izvršnog direktora o mjerama koje države članice trebaju poduzeti na temelju rezultata procjene osjetljivosti , uzimajući pritom u obzir analizu rizika Agencije i rezultate mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

4.  Rezultati procjene osjetljivosti dostavljaju se predmetnoj državi članici. Predmetna država članica može dati primjedbe na procjenu. Izvršni direktor mjere koje se preporučuju predmetnim državama članicama temelji na rezultatima procjene osjetljivosti, uzimajući pritom u obzir analizu rizika Agencije, primjedbe predmetne države članice i rezultate mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  razmjenu informacija o migracijskim tokovima s organizacijama i inicijativama civilnog društva koje provode operacije traganja i spašavanja;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokretanje zajedničkih operacija i brzih intervencija na vanjskim granicama

Pokretanje zajedničkih operacija i brzih intervencija na vanjskim granicama

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ciljevi zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije koja može uključivati spašavanje osoba u nevolji na moru ili druge funkcije obalne straže, borbu protiv krijumčarenja migranata ili trgovanja ljudima, operacije za nadzor trgovine drogama i upravljanje migracijama, uključujući identifikaciju, registraciju, ispitivanje i vraćanje.

5.  Ciljevi zajedničke operacije ili brze intervencije na granicama mogu se ostvariti u okviru višenamjenske operacije koja može uključivati spašavanje osoba u nevolji na moru ili druge funkcije obalne straže, borbu protiv krijumčarenja migranata ili trgovanja ljudima, operacije za nadzor trgovine drogama i upravljanje migracijama, uključujući identifikaciju, registraciju, ispitivanje i vraćanje. Sve operacije koje uključuju funkcije obalne straže provode se tako da je u svakom slučaju zajamčena sigurnost presretenih ili spašenih osoba, sigurnost uključenih jedinica i sigurnost trećih strana.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri pripremi zajedničke operacije izvršni direktor u suradnji s državom članicom domaćinom sastavlja popis potrebne tehničke opreme i osoblja, uzimajući pritom u obzir resurse kojima raspolaže država članica domaćin. Agencija na temelju tih elemenata utvrđuje paket za operativnih i tehničkih pojačanja te aktivnosti izgradnje kapaciteta koji se uključuju u operativni plan.

1.  Pri pripremi zajedničke operacije izvršni direktor u suradnji s državom članicom domaćinom ili trećom zemljom sastavlja popis potrebne tehničke opreme i osoblja, uzimajući pritom u obzir resurse kojima raspolaže država članica domaćin. Agencija na temelju tih elemenata utvrđuje paket za operativnih i tehničkih pojačanja te aktivnosti izgradnje kapaciteta koji se uključuju u operativni plan.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  odredbe o zapovijedanju i nadzoru, uključujući imena i činove službenika graničnog nadzora države članice domaćina koji su nadležni za suradnju s članovima timova i Agencijom, posebno imena i činove onih službenika graničnog nadzora koji zapovijedaju tijekom raspoređivanja, te položaj članova timova u zapovjednom lancu;

(f)  odredbe o zapovijedanju i nadzoru, uključujući imena i činove službenika graničnog nadzora države članice domaćina koji su nadležni za suradnju s članovima timova i Agencijom, posebno imena i činove onih službenika granične i obalne straže koji zapovijedaju tijekom raspoređivanja, te položaj članova timova u zapovjednom lancu;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  u pogledu operacija na moru, posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakonodavstva na geografskom području na kojem se odvija zajednička operacija, uključujući upućivanja na međunarodno pravo i pravo Unije o presretanju, spašavanju na moru i iskrcavanju. U tom se pogledu operativni plan uspostavlja u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;42

(j)  u pogledu operacija na moru, posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakonodavstva na geografskom području na kojem se odvija zajednička operacija, uključujući upućivanja na međunarodno pravo i pravo Unije o presretanju, traganju, spašavanju na moru i iskrcavanju. U tom se pogledu operativni plan, koji definira ulogu Agencije u aktivnostima traganja i spašavanja, uspostavlja u skladu s odredbama međunarodnog prava i Uredbom (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;42

__________________

__________________

42 Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 93.).

42 Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 93.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  načine suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama, tijelima i uredima Unije ili međunarodnim organizacijama;

(k)  načine suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama, tijelima i uredima Unije ili međunarodnim organizacijama u bliskoj sinergiji s Komisijom i ESVD-om. Europski parlament redovito se izvješćuje o toj suradnji;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehničku i operativnu pomoć u području vraćanja, uključujući pripremu i organizaciju operacija vraćanja.

(c)  tehničku i operativnu pomoć u području vraćanja, uključujući pripremu i organizaciju operacija vraćanja, uz potpuno poštovanje temeljnih prava, pravičnog postupka i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija u suradnji s Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom za temeljna prava i drugim relevantnim agencijama Unije i pod koordinacijom Komisije jamči usklađenost tih aktivnosti sa zajedničkim europskim sustavom azila i temeljnim pravima. To uključuje pružanje skloništa, higijenskih uvjeta i prostorija na žarišnim točkama uz poštovanje potreba pojedinih spolova i djece.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pričuva za brzu intervenciju stalno je tijelo koje je stavljeno na izravno raspolaganje Agenciji i koje se može rasporediti iz svake države članice u roku od tri radna dana od trenutka kada izvršni direktor i država članica domaćin usuglase operativni plan. Svaka država članica za tu namjenu na godišnjoj osnovi stavlja Agenciji na raspolaganje određeni broj službenika graničnog nadzora koji odgovara najmanje 3 % osoblja država članica bez kopnenih ili morskih vanjskih granica ili 2 % osoblja država članica s kopnenim ili morskim vanjskim granicama, a iznosi najmanje 1 500 službenika graničnog nadzora, u skladu s profilima utvrđenima odlukom Upravnog odbora.

5.  Pričuva za brzu intervenciju stalno je tijelo koje je stavljeno na izravno raspolaganje Agenciji i koje se može rasporediti iz svake države članice u roku od tri radna dana od trenutka kada izvršni direktor i država članica domaćin usuglase operativni plan. Svaka država članica za tu namjenu na godišnjoj osnovi stavlja Agenciji na raspolaganje određeni broj službenika graničnog nadzora koji odgovara najmanje 3 % osoblja država članica bez kopnenih ili morskih vanjskih granica ili 2 % osoblja država članica s kopnenim ili morskim vanjskim granicama, a iznosi najmanje 1 500 službenika graničnog nadzora, u skladu s profilima utvrđenima odlukom Upravnog odbora. Agencija se koristi i stručnim znanjem Unije stečenim u okviru misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike i razrađenim u glavnim ciljevima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija pridonosi timovima europske granične i obalne straže osposobljenim službenicima graničnog nadzora koje su države članice uputile Agenciji kao nacionalne stručnjake. Kad je riječ o upućivanju službenika graničnog nadzora Agenciji za sljedeću godinu, doprinos država članica planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima stavljaju službenike graničnog nadzora na raspolaganje za upućivanje, osim ako bi to ozbiljno utjecalo na obavljanje nacionalnih zadaća. U takvim slučajevima države članice mogu povući svoje upućene službenike graničnog nadzora.

Agencija pridonosi timovima europske granične i obalne straže osposobljenim službenicima graničnog nadzora koje su države članice uputile Agenciji kao nacionalne stručnjake. Kad je riječ o upućivanju službenika graničnog nadzora Agenciji za sljedeću godinu, doprinos država članica planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima stavljaju službenike graničnog nadzora na raspolaganje za upućivanje, osim ako bi to ozbiljno utjecalo na obavljanje nacionalnih zadaća. U takvim slučajevima države članice mogu povući svoje upućene službenike graničnog nadzora. Kako bi se suočila s mogućim manjkom osoblja, Agencija može privremeno zaposliti osoblje za obavljanje funkcija nadzora granica u skladu sa svojim ovlastima.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takva upućivanja mogu trajati 12 mjeseci ili više, ali u svakom slučaju nisu kraća od tri mjeseca. Upućeni službenici graničnog nadzora smatraju se članovima timova te imaju zadaće i ovlasti članova timova. Država članica koja je uputila službenike graničnog nadzora smatra se matičnom državom članicom.

Ta upućivanja mogu trajati 12 mjeseci ili više, ali u svakom slučaju nisu kraća od tri mjeseca. Upućeni službenici graničnog nadzora smatraju se članovima timova te imaju zadaće i ovlasti članova timova. Država članica koja je uputila službenike graničnog nadzora smatra se matičnom državom članicom.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koordinira na tehničkoj i operativnoj razini aktivnosti država članica povezane s vraćanjem u cilju postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

(a)  koordinira na tehničkoj i operativnoj razini aktivnosti država članica povezane s vraćanjem, uključujući dobrovoljno vraćanje, u cilju postizanja integriranog sustava upravljanja vraćanjem među nadležnim tijelima država članica uz sudjelovanje relevantnih tijela trećih zemalja i drugih relevantnih dionika;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  surađuje s trećim zemljama u svrhu olakšavanja aktivnosti država članica povezanih s vraćanjem;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pomoći u vezi s potrebnim mjerama za osiguravanje dostupnosti povratnika radi vraćanja i za sprječavanje bijega povratnika.

(d)  pomoći u vezi sa zakonitim, razmjernim i potrebnim mjerama za osiguravanje dostupnosti povratnika radi vraćanja, za sprječavanje bijega povratnika te za pružanje savjeta o alternativama zadržavanju imigranata u skladu s Direktivom 2008/115/EZ i međunarodnim pravom.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Cilj je Ureda za vraćanje izgradnja sinergije i povezivanje mreža i programa koje financira Unija u području vraćanja u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i Europskom migracijskom mrežom.43

3.  Cilj je Ureda za vraćanje izgradnja sinergije i povezivanje mreža i programa koje financira Unija u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i Europskom migracijskom mrežom43, kao i s drugim organizacijama i predmetnim državama članicama.

__________________

__________________

43 SL L 131, 21.5.2008, str. 7.

43 SL L 131, 21.5.2008., str. 7.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Agencija ne koordinira, organizira niti predlaže operacije vraćanja u treće zemlje u kojima su na temelju analiza rizika ili izvješća službenika za temeljna prava, agencija Unije, tijela za ljudska prava, međuvladinih ili nevladinih organizacija utvrđeni rizici od povreda temeljnih prava ili ozbiljni nedostaci u relevantnim građanskim i kaznenim zakonima i postupcima.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europska granična i obalna straža jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju o statusu izbjeglica i obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Agencija u tu svrhu sastavlja te dalje razvija i provodi svoju strategiju o temeljnim pravima.

1.  Europska granična i obalna straža poštuje i jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Konvenciju o statusu izbjeglica i Konvenciju o pravima djeteta te obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti, posebno u vezi s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. U suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava Agencija u tu svrhu sastavlja te dalje razvija i provodi svoju strategiju o temeljnim pravima, uključujući učinkovite mehanizme kojima osigurava poštovanje temeljnih prava i vladavine prava u svim aktivnostima Agencije. Europski parlament uredno se izvješćuje o toj strategiji o temeljnim pravima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

2.  U obavljanju svojih zadaća Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu osigurava da se ni jedna osoba ne iskrcava, prisiljava na ulazak, privodi ili na neki drugi način predaje ili vraća tijelima zemlje koja krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja ili u kojoj postoji opasnost protjerivanja ili vraćanja u drugu zemlju koja krši navedeno načelo.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

3.  U obavljanju svojih zadaća Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uzima u obzir posebne potrebe maloljetnika, posebno ako su bez pratnje, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U obavljanju svojih zadaća, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija uzima u obzir izvješća Savjetodavnog foruma i službenika za temeljna prava.

4.  U obavljanju svih svojih zadaća, uključujući daljnji razvoj i primjenu djelotvornog mehanizma za praćenje poštovanja temeljnih prava, u odnosima s državama članicama i u suradnji s trećim zemljama Agencija jamči odgovarajuće praćenje izvješća Savjetodavnog foruma i službenika za temeljna prava. Agencija obavješćuje Savjetodavni forum i službenika za temeljna prava o tome je li i na koji način izmijenila svoj pristup, kao odgovor na izvješća i preporuke tih tijela te uključuje pojedinosti u svom godišnjem izvješću.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija poduzima sve potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem i koje je dio skupina iz članaka 28., 29. i 30. Agencija osigurava da cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja te osoblje Agencije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija prođe osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti.

3.  Agencija poduzima sve potrebne inicijative kako bi osigurala osposobljavanje za osoblje koje sudjeluje u zadaćama povezanima s vraćanjem i koje je dio skupina iz članaka 28., 29. i 30. Agencija osigurava da cjelokupno osoblje koje sudjeluje u operacijama vraćanja i intervencijama vraćanja te osoblje Agencije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima koje organizira Agencija prođe osposobljavanje u području mjerodavnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti, koje će ih također osposobiti da prepoznaju moguće povrede ljudskih prava i obrade ih na odgovarajući način.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem, država članica domaćin može od matične države članice zatražiti povrat svih iznosa koje je morala platiti žrtvama ili osobama koje u njihovo ime imaju pravo primiti nadoknadu od države članice domaćina.

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem, Agencija podmiruje svaku nastalu štetu u skladu sa zajedničkim općim načelima zakonodavstava država članica.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Sud Europske unije nadležan je u sporovima koji se odnose na naknadu štede navedenu u stavcima 1. i 2.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje članak 47., zabranjuje se prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji obavljaju države članice prema tijelima trećih zemalja ili prema trećim stranama.

4.  Ne dovodeći u pitanje članak 47., zabranjuje se prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji obavljaju države članice prema tijelima trećih zemalja, međunarodnim organizacijama ili prema trećim stranama.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europolom, Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava, Eurojustom, Satelitskim centrom Europske unije, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva te drugim agencijama, tijelima i uredima Unije u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, a posebno u cilju sprječavanja i borbe protiv nezakonitog useljavanja te prekograničnog kriminala, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma.

Agencija surađuje s Europskim parlamentom, Komisijom i drugim institucijama Unije, Europskom službom za vanjsko djelovanje, Europolom, Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava, Eurojustom, Satelitskim centrom Europske unije, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva te drugim agencijama, tijelima i uredima Unije u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, a posebno u cilju sprječavanja i borbe protiv nezakonitog useljavanja te prekograničnog kriminala, uključujući omogućivanje nezakonitog useljavanja, trgovanja ljudima i terorizma.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanjem kapaciteta razrađivanjem smjernica, preporuka i najboljih praksi te pružanjem potpore osposobljavanju i razmjeni osoblja, u cilju unaprjeđenja razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže;

(c)  jačanjem kapaciteta razrađivanjem smjernica, preporuka i najboljih praksi te pružanjem potpore osposobljavanju i razmjeni osoblja, u cilju unaprjeđenja razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže, mogućnosti operacija traganja i spašavanja te poštovanja ljudskih prava i obveza u pogledu migracije i azila;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 53. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja s trećim zemljama

Suradnja s trećim zemljama i nevladinim organizacijama

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije, u pitanjima koja su obuhvaćena njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća, omogućuje i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni normama i standardima iz zakonodavstva Unije i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Uspostava suradnje s trećim zemljama služi promicanju europskih standarda upravljanja granicama i vraćanja.

1.  Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije, a posebno europske politike susjedstva i europske razvojne politike, u pitanjima koja su obuhvaćena njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća, omogućuje i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni normama i standardima iz zakonodavstva Unije i kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Uspostava suradnje s trećim zemljama služi promicanju europskih standarda upravljanja granicama i vraćanja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć, Agencija može koordinirati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama te ima mogućnost izvršavanja zajedničkih operacija na vanjskim granicama u koje su uključene jedna ili više država članica i susjedna treća zemlja barem jedne od tih država članica, uz suglasnost te susjedne treće zemlje, uključujući na državnom području te treće zemlje. Komisiju se obavješćuje o tim aktivnostima.

3.  U okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć, Agencija može koordinirati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja u području upravljanja vanjskim granicama te ima mogućnost izvršavanja zajedničkih operacija na vanjskim granicama u koje su uključene jedna ili više država članica i susjedna treća zemlja barem jedne od tih država članica, uz potpuno poštovanje međunarodnog prava o ljudskim pravima i suglasnost te susjedne treće zemlje, uključujući na državnom području te treće zemlje. U zajedničkim operacijama na državnom području trećih zemalja države članice sudjeluju na dobrovoljnoj osnovi. Europski parlament, Komisiju, ESVD, Eurojust i Europol obavješćuje se o tim aktivnostima.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  EU sklapa sporazum o statusu s trećom zemljom radi raspoređivanja članova timova u zajedničkim operacijama u kojima će članovi tima imati izvršne ovlasti, ili po potrebi u drugim aktivnostima. Tim se sporazumom obuhvaćaju svi aspekti koji su potrebni za provođenje tih aktivnosti, posebno opis opsega operacije, građanska i kaznena odgovornost, zadaće i ovlasti članova timova. Tim se sporazumom jamči potpuno poštovanje temeljnih prava tijekom operacija.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Komisija izrađuje model sporazuma o statusu za aktivnosti na državnom području trećih zemalja.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 13., operacijama vraćanja iz članka 27., intervencijama vraćanja iz članka 32. i osposobljavanju iz članka 35., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšanju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti. Promatrači u aktivnostima iz članaka 13., 27. i 35. mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica, a u aktivnostima iz članaka 13. i 32. samo uz suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije moraju proći odgovarajuće osposobljavanje u Agenciji.

5.  Agencija isto tako može, uz suglasnost dotičnih država članica, pozvati promatrače iz trećih zemalja da sudjeluju u njezinim aktivnostima na vanjskim granicama iz članka 13., operacijama vraćanja iz članka 27., intervencijama vraćanja iz članka 32. i osposobljavanju iz članka 35., u mjeri u kojoj je njihova prisutnost u skladu s ciljevima tih aktivnosti, može doprinijeti poboljšanju suradnje i razmjeni najboljih praksi te pritom ne utječe na opću sigurnost tih aktivnosti ili sigurnost osoba koje se trebaju vratiti. Promatrači u aktivnostima iz članaka 13., 27. i 35. mogu sudjelovati samo uz suglasnost dotičnih država članica, a u aktivnostima iz članaka 13. i 32. samo uz suglasnost države članice domaćina. Detaljna pravila o sudjelovanju promatrača uključuju se u operativni plan. Ti promatrači prije sudjelovanja u aktivnostima Agencije moraju proći odgovarajuće osposobljavanje u Agenciji.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Prije sklapanja sporazuma iz ovog članka Komisija provjerava jesu li njegove odredbe u skladu s ovom Uredbom te relevantnim pravom Unije i međunarodnim pravom o temeljnim pravima i međunarodnoj zaštiti, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima, Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Konvenciju o statusu izbjeglica i Konvenciju o pravima djeteta, posebno načelo zabrane prisilnoga udaljenja ili vraćanja i pravo na djelotvoran pravni lijek, te s odredbama o razmjeni informacija i zaštiti podataka u ovoj Uredbi. Procjena se temelji na informacijama iz širokog spektra izvora među kojima su države članice, tijela, uredi i agencije Unije, relevantne međunarodne organizacije i nevladine organizacije. Komisija svoju procjenu prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Agencija obavješćuje Europski parlament o aktivnostima iz stavaka 2. i 3.

9.  Agencija objavljuje svoje sporazume i radne dogovore s trećim zemljama na svojim internetskim stranicama. Agencija obavješćuje Europski parlament barem svaka tri mjeseca o svojoj suradnji s trećim zemljama. Detaljna procjena suradnje s trećim zemljama, uključujući detaljne informacije o poštovanju temeljnih prava i međunarodne zaštite, uključuje se u godišnje izvješće Agencije.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja kao časnike za vezu kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica, uključujući mrežu uspostavljenu na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004.

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja kao časnike za vezu kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Oni su dio lokalnih i regionalnih mreža za suradnju časnika za vezu za imigraciju i stručnjaka za sigurnost Unije i država članica. Agencija usklađuje i jamči pravilno funkcioniranje mreže uspostavljene na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 377/2004.49

__________________

__________________

49 Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 64, 2.3.2004., str. 1.).

49 Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 64, 2.3.2004., str. 1.).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni odbor može uspostaviti mali izvršni odbor koji čine predsjednik Upravnog odbora, jedan predstavnik Komisije i tri člana Upravnog odbora kako bi njemu i izvršnom direktoru pomagao u pripremi odluka, programa i aktivnosti koje Upravni odbor treba donijeti te kako bi, prema potrebi, zbog hitnosti, donosio određene privremene odluke u ime Upravnog odbora.

6.  Upravni odbor može uspostaviti mali izvršni odbor koji čine predsjednik Upravnog odbora, jedan predstavnik Komisije i tri člana Upravnog odbora, kao i predstavnik države članice koja je zatražila pomoć kako bi njemu i izvršnom direktoru pomagao u pripremi odluka, programa i aktivnosti koje Upravni odbor treba donijeti te kako bi, prema potrebi, zbog hitnosti, donosio određene privremene odluke u ime Upravnog odbora.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od jednog predstavnika svake države članice i dvaju predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor sastavljen je od jednog predstavnika svake države članice, dvaju predstavnika Komisije i dvaju predstavnika Europskog parlamenta, koji svi imaju pravo glasa. U tu svrhu svaka država članica imenuje jednog člana Upravnog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Komisija imenuje dva člana i njihove zamjenike. Europski parlament izabire dvoje svojih članova, od kojih barem jedan treba biti član njegova Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Njihov mandat traje četiri godine. Mandat se može produljiti.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija predlaže kandidate za mjesto izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora na temelju popisa sastavljenog nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

1.  Komisija, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, predlaže kandidate za mjesto izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora na temelju popisa sastavljenog nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršnog direktora Agencije imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

2.  Prije imenovanja, o kojem odluku donosi Upravni odbor na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja, izvršnog direktora saslušavaju odgovarajuća tijela Europskog parlamenta. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Službenik za temeljna prava neovisan je u obavljanju svojih zadaća u svojstvu službenika za temeljna prava te izravno izvješćuje Upravni odbor i surađuje sa Savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava izvješća predaje redovito i na taj način pridonosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava.

2.  Službenik za temeljna prava potpuno je neovisan u obavljanju svojih zadaća u svojstvu službenika za temeljna prava te izravno izvješćuje Upravni odbor i Europski parlament te surađuje sa Savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava izvješća predaje redovito i na taj način pridonosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Službenik za temeljna prava održava redovitu razmjenu mišljenja s nadležnim tijelima Europskog parlamenta i izvješćuje o pritužbama i radnjama poduzetima na temelju tih pritužbi.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 5. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Izvršni direktor izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju Agencije u vezi s pritužbom.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Službenik za temeljna prava izvješćuje izvršnog direktora i Upravni odbor o nalazima i daljnjem postupanju Agencije i država članica na temelju pritužbi.

7.  Službenik za temeljna prava obavješćuje izvršnog direktora i Upravni odbor o zaključcima u vezi s pritužbama za koje se smatra da su dopuštene. Izvršni direktor i Upravni odbor zatim izvješćuju o daljnjem postupanju Agencije i država članica na temelju pritužbi.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Izvješće o primljenim pritužbama, vrstama povrede temeljnih prava, aktivnostima predmetne Agencije, predmetne države članice ili treće zemlje i daljnje postupanje priloženo je godišnjem izvješću o aktivnostima Agencije.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 9. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija osigurava da je standardizirani obrazac pritužbe dostupan na najčešćim jezicima i da je dostupan na web-mjestu Agencije te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe.

Agencija osigurava da su standardizirani obrazac pritužbe i list s informacijama dostupni na najčešćim jezicima, a posebno onima koje razumiju migranti i tražitelji azila ili za koje se može razumno pretpostaviti da ih razumiju, i da su dostupni na internetskoj stranici Agencije te u tiskanom obliku tijekom svih aktivnosti Agencije. Službenik za temeljna prava razmatra pritužbe čak i ako nisu podnesene na standardiziranom obrascu pritužbe. Daljnje smjernice i pomoć za postupak žalbi osigurat će se navodnim žrtvama na zahtjev. Informacije prilagođene djeci osigurat će se kako bi im se olakšao pristup mehanizmu za podnošenje žalbi.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 74.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 74.a

 

Izvješća i informacije Europskom parlamentu

 

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da izvijesti o izvršenju svojih zadaća, uključujući o provedbi i praćenju strategije za temeljna prava, konsolidiranom godišnjem izvješću o aktivnostima Agencije za prethodnu godinu, programu rada za sljedeću godinu i višegodišnjem programiranju Agencije. Izvršni direktor izvješćuje Europski parlament i odgovara na sva pitanja članova Europskog parlamenta, kada se to zatraži.

 

2.  Osim informacija iz stavka 1., izvješće također uključuje sve relevantne informacije koje Europski parlament zatraži na ad hoc osnovi.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svake tri godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju radi procjene, posebno, učinka, djelotvornosti i učinkovitosti uspješnosti Agencije i njezinih načina rada u vezi s njezinim ciljevima, ovlastima i zadaćama. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlastima Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svake dvije godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju radi procjene, posebno, učinka, djelotvornosti i učinkovitosti uspješnosti Agencije i njezinih načina rada u vezi s njezinim ciljevima, ovlastima i zadaćama. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom Uredbe, ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

Evaluacija uključuje posebnu analizu načina na koji je pri primjeni ove Uredbe poštovana Povelja o temeljnim pravima.

Evaluacija uključuje posebnu analizu načina na koji su pri primjeni ove Uredbe poštovani Povelja o temeljnim pravima i slučajevi pritužbi i postupanje s pritužbama.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prvom evaluacijom nakon stupanja na snagu ove Uredbe analizira se potreba da se Agenciji pruži pristup relevantnim europskim bazama podataka.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Izvršni direktor održava redovite razmjene mišljenja s odgovarajućim tijelima Europskog parlamenta, posebno u vezi s konkretnom suradnjom s trećim zemljama, i podnosi godišnje izvješće o radu Agencije.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri svakoj drugoj evaluaciji ocjenjuju se i rezultati koje je Agencija ostvarila u pogledu svojih ciljeva, ovlasti i zadaća.

3.  Pri svakoj evaluaciji ocjenjuju se i rezultati koje je Agencija ostvarila u pogledu svojih ciljeva, ovlasti i zadaća.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska granična i obalna straža

Referentni dokumenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

21.1.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Javier Nart

16.2.2016

Datum usvajanja

12.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

8

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


MIŠLJENJE Odbora za proračune (26.4.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eider Gardiazabal Rubial

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je predložila ovu Uredbu u sklopu većeg paketa o graničnoj i obalnoj straži koji također sadrži prijedloge o izmjeni uredbi o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA). Komisija predlaže proširenje funkcija tih dviju agencija dodavanjem članka o suradnji na europskoj razini u pogledu funkcija obalne straže, dok bi Europska agencija za graničnu i obalnu sigurnost trebala nastati iz Frontexa.

Iz proračunske perspektive bi taj pokušaj stvaranja sinergija među agencijama koje djeluju u srodnim područjima trebalo poduprijeti, između ostalog i zbog ograničenih financijskih sredstava dostupnih u okviru naslova 3.

U svom zakonodavnom financijskom izvještaju Komisija predlaže sveukupan proračun za Europsku agenciju za graničnu i obalnu stražu od 1,212 milijuna EUR za preostalo razdoblje višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), odnosno 281 milijun EUR za 2017. godinu, 298 milijuna EUR za 2018., 310 milijuna EUR za 2019. i 322 milijuna EUR za 2020. godinu.

S obzirom na ograničena sredstva dostupna u okviru naslova 3. trenutnog VFO-a, izvjestitelj ozbiljno sumnja u mogućnost financiranja predviđenih povećanja unutar gornje granice. Izvjestitelj smatra da bi Komisija što prije trebala iznijeti prijedlog za reviziju gornje granice za naslov 3. kako bi se mogle financirati dodatne potrebe povezane s trenutnom migracijskom krizom za koju nije izgledno da će se stišati do 2020.

Funkcija obalne straže će se ojačati s dodatnih 87,2 milijuna EUR koje će se dodijeliti EMSA-i te 30,1 milijunom EUR za EFCA-u za razdoblje od 2017. do 2020. i to za potrebe financiranja novih funkcija tih dviju agencija. Na taj će se način funkcija obalne straže također djelomično financirati iz naslova 1.a i 2.

U skladu s dodatnim odobrenim sredstvima i broj zaposlenika Europske agencije za graničnu i obalnu stražu znatno će se povećati. Frontex je u skladu s proračunom za 2016. odobrio 225 radnih mjesta. Taj će se broj do 2020. popeti na 550 radnih mjesta. Nadalje, i broj vanjskih zaposlenika kao što je ugovorno osoblje ili upućeni nacionalni stručnjaci povećat će se u cilju dosezanja ukupnog broja od 1000 zaposlenika do 2020.

Međutim, treba napomenuti da Komisija u svom zakonodavnom financijskom izvještaju kao polazišnu točku i dalje uzima plan rada utvrđen u Komunikaciji COM(2013)519 te postepeno smanjuje broj „starih mjesta u okviru Frontexa”, osim onih dodatnih odobrenih u skladu s izmijenjenim proračunima 5/2015 i 7/2015 te proračunom za 2016., s 149 mjesta u 2016. na 145 mjesta u 2020. Izvjestitelj taj pristup smatra zastarjelim s obzirom na način na koji se u posljednje dvije godine razvijala politika i poziva Komisiju da od ciljanog smanjenja broja radnih mjesta od 5 % izuzme sva radna mjesta u sklopu svih agencija koje djeluju u području razrješenja migracijske krize.

Ne dovodeći u pitanje potrebu za znatnim povećanjima u pogledu odobrenih sredstava i osoblja koje predlaže Komisija izvjestitelj bi želio istaknuti da bi se trebala izbjeći uspostava super agencije koja bi mogla dominirati nad svim ostalim agencijama za unutarnje poslove. Izvjestitelj stoga od Komisije u bliskoj budućnosti očekuje jednako ambiciozan prijedlog za daljnji razvoj Europskog potpornog ureda za azil.

S obzirom na znatno povećanje proračuna Frontexa u posljednjih nekoliko godina te njegovo predviđeno povećanje do 2020., izvjestitelj smatra da bi bilo primjereno izmijeniti proračunsku nomenklaturu agencije u odnosu na njezine operativne rashode. Trebalo bi zajamčiti da proračunsko tijelo može vršiti utjecaj u pogledu operativnih prioriteta agencije. Izvjestitelj poziva Komisiju da izmjene u nomenklaturi provede već pri predstavljanju nacrta proračuna za financijsku godinu 2017.

Izvjestitelj polazeći od primjera Agencije Europske unije za temeljna prava nadalje smatra da bi Europski parlament trebao imati važniju ulogu u procesu imenovanja izvršnog direktora te u pogledu amandmana podnesenih u vezi s imenovanjem.

Izvjestitelj je također zabrinut zbog činjenice da ni nakon deset godina još nije postignut sporazum o sjedištu između Frontexa i Republike Poljske te poziva nadležne vlasti da sklope taj sporazum što je prije moguće.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Komisija i države članice trebale bi biti zastupljene u Upravnom odboru radi provedbe politike i političkog nadzora nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi se Odboru trebale dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu sa zajedničkim pristupom u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

(33) Komisija i države članice trebale bi biti zastupljene u Upravnom odboru radi provedbe politike i političkog nadzora nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu. Ako je to moguće, Odbor bi se trebao sastojati od operativnih voditelja nacionalnih službi nadležnih za upravljanje graničnim nadzorom ili od njihovih predstavnika. Tom bi se Odboru trebale dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu te imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu sa zajedničkim pristupom u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija. To uključuju sklapanje sporazuma o sjedištu između Agencije i zemlje domaćina.

Obrazloženje

Sporazum o sjedištu između Frontexa i Republike Poljske još nije sklopljen, iako Frontex postoji već deset godina. Taj bi sporazum trebalo sklopiti što je prije moguće, a najkasnije tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun čiji prihodi ponajprije potječu iz doprinosa Unije. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju financijskih izvještaja trebao bi obavljati Revizorski sud.

(34) Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, trebalo bi joj odobriti autonomni proračun čiji prihodi ponajprije potječu iz doprinosa Unije. Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju financijskih izvještaja trebao bi obavljati Revizorski sud. Proračun koji usvoji Upravni odbor trebao bi biti uravnotežen u pogledu rješavanja različitih aspekata aktivnosti Agencije, uključujući jamčenje poštovanja temeljnih prava.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma) pomaže pri uspostavi infrastrukture za migrante prema spolu i dobi, posebno uzimajući u obzir specifičnu situaciju žena i maloljetnika bez pratnje;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju dnevnice članovima timova europske granične i obalne straže.

2. Upravni odbor na prijedlog Komisije utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila o plaćanju dnevnice članovima timova europske granične i obalne straže.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Kada je riječ o gore navedenim nastalim troškovima, PDV se smatra prihvatljivim ako ga nije moguće odbiti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

3. U obavljanju svojih zadaća europska granična i obalna straža uzima u obzir posebne potrebe djece, žrtava trgovanja ljudima, osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, osoba u nevolji na moru i drugih osoba u osobito ugroženom položaju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i temeljnim pravima, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi pridonijeli sprječavanju i borbi protiv nezakonitog useljavanja i vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Ti časnici za vezu blisko surađuju s delegacijama Unije.

3. Zadaće časnika za vezu Agencije uključuju, u skladu s pravom Unije i temeljnim pravima, uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi pridonijeli sprječavanju i borbi protiv nezakonitog useljavanja i vraćanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Ti časnici za vezu blisko surađuju s delegacijama Unije i kad je god to moguće imaju urede u istoj zgradi.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Odluka o raspoređivanju časnika za vezu podliježe prethodnom mišljenju Komisije, a Europski parlament se o tim aktivnostima u potpunosti obavješćuje u najkraćem mogućem roku.

4. Odluka o raspoređivanju časnika za vezu podliježe prethodnom mišljenju Komisije, a Europski parlament se o tim aktivnostima i njihovim financijskim posljedicama u potpunosti obavješćuje u najkraćem mogućem roku.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Država članica u kojoj Agencija ima sjedište osigurava najbolje moguće uvjete kako bi omogućila pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje i odgovarajuću prometnu povezanost.

3. Država članica u kojoj Agencija ima sjedište osigurava najbolje moguće uvjete kako bi omogućila pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje i odgovarajuću prometnu povezanost te odgovarajuće mjere sigurnosti za osoblje i zgrade Agencije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Kandidati koje predloži Komisija obraćaju se Vijeću i nadležnom odboru Europskog parlamenta te odgovaraju na pitanja nakon čega Europski parlament i Vijeće daju mišljenja i iznose redoslijed prednosti u pogledu kandidata koji prosljeđuju Upravnom odboru.

Obrazloženje

U okviru postupka odabira trebalo bi održati saslušanje uz sudjelovanje nadležnih tijela Parlamenta i Vijeća.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Izvršnog direktora Agencije imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

2. Uzimajući u obzir ta mišljenja Upravni odbor Agencije imenuje izvršnog direktora na temelju zasluga i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti te stručnog iskustva stečenog na visokom položaju u području upravljanja vanjskim granicama i vraćanja. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

Obrazloženje

Upravni odbor mora uzeti u obzir ta saslušanju pri donošenju odluke o imenovanju.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje druge vrste dohotka, prihod Agencije sastoji se od:

1. Prihod Agencije sastoji se od:

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Radi povećanja transparentnosti proračuna operativni rashodi se u proračunu Unije iskazuju zasebnim proračunskim stavkama razvrstanima po području aktivnosti.

Obrazloženje

To je potrebno zbog većeg proračuna koji je izdvojen za novu agenciju i njezinu proširenu novu ulogu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Komisija prosljeđuje procjenu zajedno s prednacrtom proračuna Europske unije Europskom parlamentu i Vijeću (u daljnjem tekstu „proračunsko tijelo”).

7. Komisija po primitku prosljeđuje procjenu zajedno s prednacrtom proračuna Europske unije Europskom parlamentu i Vijeću (u daljnjem tekstu „proračunsko tijelo”).

Obrazloženje

a. Procjena bi se odmah trebala proslijediti.

b. Nema prednacrta proračuna Europske unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13. S obzirom na financiranje raspoređivanja brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja, u proračun Agencije koji je donio Upravni odbor uključena je financijska operativna pričuva u iznosu od najmanje 4 % dodijeljenih sredstava predviđenih za operativne aktivnosti. Pričuva se treba održavati tijekom cijele godine.

13. S obzirom na financiranje raspoređivanja brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja, u proračun Agencije koji je donio Upravni odbor uključena je financijska operativna pričuva u iznosu od najmanje 4 % dodijeljenih sredstava predviđenih za operativne aktivnosti. Barem jedna četvrtina pričuve trebala bi ostati dostupna 1. listopada svake godine kako bi se pokrile potrebe koje bi se mogle pojaviti do kraja godine.

Obrazloženje

Nema smisla zadržavati pričuvu tijekom cijele godine ako je njezina svrha da je se iskoristi. Međutim, kako bi se u kasnijoj fazi financijske godine osigurala dostupnost određenog iznosa pričuve, po uzoru na odredbe o Fondu solidarnosti EU-a predloženo je da se definira minimalni postotak koji bi trebao biti dostupan 1. listopada.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri svakoj drugoj evaluaciji ocjenjuju se i rezultati koje je Agencija ostvarila u pogledu svojih ciljeva, ovlasti i zadaća.

Briše se.

Obrazloženje

Sadržaj ovog stavka uvelike je obuhvaćen stavkom 1. Nadalje, potpuna evaluacija i procjena trebale bi se provoditi svake tri godine uzme li se u obzir nestabilna priroda ovog područja politike.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska granična i obalna straža

Referentni dokumenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

21.1.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

3.2.2016

Datum usvajanja

26.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi, Anders Primdahl Vistisen


MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo (20.4.2016)