Eljárás : 2015/0310(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0200/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0200/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0305

JELENTÉS     ***I
PDF 1713kWORD 1653k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Artis Pabriks

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0671),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0408/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, illetve a Halászati Bizottság véleményére (A8-0200/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Tanács 2015. június 25–26-án12 szélesebb körű erőfeszítésekre szólított fel a migrációs válság átfogó megoldása érdekében, ideértve a határok igazgatásának megerősítését a növekvő vegyes migrációs áramlások megfelelőbb kezelése céljából. Továbbá az Európai Tanács 2015. szeptember 23-án13 hangsúlyozta, hogy megoldást kell találni az Európa külső határainál tapasztalható drámai helyzetre, és ezeknél a határoknál meg kell erősíteni az ellenőrzést az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Europol erőforrásainak kibővítésével, illetve a tagállamok emberi erőforrásainak és technikai hozzájárulásainak kiaknázásával.

(1)  Az Európai Tanács 2015. június 25–26-án12 szélesebb körű erőfeszítésekre szólított fel a korábban nem tapasztalt migrációs áramlások átfogó megoldása érdekében, ideértve a határok igazgatásának megerősítését a növekvő vegyes migrációs áramlások megfelelőbb kezelése céljából. Továbbá az Európai Tanács 2015. szeptember 23-án13 hangsúlyozta, hogy megoldást kell találni az Európa külső határainál tapasztalható drámai helyzetre, és ezeknél a határoknál meg kell erősíteni az ellenőrzést az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Europol erőforrásainak kibővítésével, illetve a tagállamok emberi erőforrásainak és technikai hozzájárulásainak kiaknázásával.

__________________

__________________

12  Az Európai Tanács következtetései, 2015. június 25–26.

12  Az Európai Tanács következtetései, 2015. június 25–26.

13  Az uniós állam-, illetve kormányfők migrációról szóló nem hivatalos találkozójáról kiadott nyilatkozat, 2015. szeptember 23.

13  Az uniós állam-, illetve kormányfők migrációról szóló nem hivatalos találkozójáról kiadott nyilatkozat, 2015. szeptember 23.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió külső határaira irányuló uniós politika célja az európai integrált határigazgatás kialakítása és nemzeti és uniós szintű végrehajtása, amely a személyek Unión belüli szabad mozgásának elengedhetetlen velejárója, és amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme. Az európai integrált határigazgatás központi szerepet tölt be a migrációkezelés javításában és az Unión belüli magas szintű belső biztonság biztosításában.

(2)  Az Unió külső határaira irányuló uniós politika célja az európai integrált határigazgatás kialakítása és nemzeti és uniós szintű végrehajtása, amely a személyek Unión belüli szabad mozgásának elengedhetetlen velejárója, és amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme, a külső határok átlépésének hatékony felügyelete és a migrációs kihívások és a határokat érő jövőbeli fenyegetések kezelése érdekében, ezáltal hozzájárulva a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező, súlyos bűnözés elleni fellépéshez, valamint az Unión belüli magas szintű belső biztonság biztosításához, az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor megőrizve az Unión belül a személyek szabad mozgását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az európai integrált határigazgatás végrehajtása során biztosítani kell az egyéb szakpolitikai célkitűzésekkel való összhangot, így a határokon átnyúló közlekedés megfelelő működését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az európai integrált határigazgatás eredményes végrehajtása érdekében létre kell hozni az Európai Határ- és Parti Őrséget. Az Európai Határ- és Parti Őrség – mely az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból épül fel, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – nemzeti szinten az információ, a kapacitások és rendszerek közös használatára, uniós szinten pedig az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség válaszára támaszkodik.

(4)  Az európai integrált határigazgatás eredményes végrehajtása érdekében létre kell hozni az Európai Határ- és Parti Őrséget, amelyet el kell látni a szükséges pénzügyi, emberi és anyagi erőforrásokkal. Az Európai Határ- és Parti Őrség – mely az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból épül fel, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – nemzeti szinten az információ, a kapacitások és rendszerek közös használatára, uniós szinten pedig az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség válaszára támaszkodik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   Az európai integrált határigazgatás az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok és köztük – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben – a parti őrségek közös felelőssége. Míg a saját érdekükben és a belső határellenőrzést eltörlő valamennyi tagállam érdekében a külső határ rájuk eső szakaszának igazgatása továbbra is a tagállamok elsődleges felelőssége, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladata az uniós intézkedések alkalmazásának biztosítása a külső határoknál alkalmazandó megfelelő intézkedések végrehajtására irányuló tagállami fellépések megerősítése, értékelése és koordinálása révén.

(5)  Az európai integrált határigazgatás az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok és köztük – tengeri határellenőrzési műveleteik és egyéb határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben – a parti őrségek közös felelőssége. Míg a saját érdekükben és a belső határellenőrzést eltörlő valamennyi tagállam érdekében a külső határ rájuk eső szakaszának igazgatása továbbra is a tagállamok elsődleges felelőssége, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladata a külső határok igazgatásával kapcsolatos uniós intézkedések alkalmazásának biztosítása a szóban forgó intézkedéseket végrehajtó tagállami fellépések megerősítése, értékelése és koordinálása révén. A Bizottságnak európai integrált határigazgatási stratégiára irányuló javaslatot kell előterjesztenie, amely meghatározza az egy teljes mértékben működőképes, integrált európai határigazgatási rendszer létrehozásához szükséges általános iránymutatásokat, elérendő célkitűzéseket és legfontosabb tennivalókat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)   A gyakran Frontex néven említett Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel jött létre.14 Tevékenységének 2005. május 1-jei megkezdése óta sikeresen segítette a tagállamokat a külső határok igazgatásával összefüggő operatív vonatkozások végrehajtásában közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, valamint segítséget nyújtott a kockázatelemzés, az információcsere, a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és a tagállamokban illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése terén.

(7)  A gyakran Frontex néven említett Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel jött létre.14Tevékenységének 2005. május 1-jei megkezdése óta sikeresen segítette a tagállamokat a külső határok igazgatásával összefüggő operatív vonatkozások végrehajtásában közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, valamint segítséget nyújtott a kockázatelemzés, az információcsere, a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és az olyan, harmadik országbeli állampolgárok visszatérése terén, akikre vonatkozóan valamely tagállam a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel14a összhangban kiutasítási határozatot adott ki.

___________________

___________________

14  A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

14  A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

 

14a  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.21., 98. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a külső határoknál jelentkező fokozódó migrációs nyomásra, az Unión belüli magas szintű belső biztonság garantálásának szükségességére, a schengeni térség működésének megőrzésére, valamint a szolidaritás átfogó elvére, meg kell erősíteni a külső határok igazgatását a Frontex munkájára építve és a Frontexet egy olyan ügynökséggé továbbfejlesztve, amelynek közös felelőssége van a külső határok igazgatásában.

(8)  Hatékonyan ellenőrizni kell a külső határok átlépését, kezelni kell a külső határokon jelentkező migrációs kihívásokat és lehetséges jövőbeli fenyegetéseket, garantálni kell az Unión belüli magas szintű belső biztonságot, meg kell őrizni a schengeni térség működését és tiszteletben kell tartani a szolidaritás átfogó elvét. Erre tekintettel meg kell erősíteni a külső határok igazgatását a Frontex munkájára építve és a Frontexet egy olyan ügynökséggé továbbfejlesztve, amelynek közös felelőssége van a külső határok igazgatásában.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)   Ezért a Frontex feladatkörét ki kell bővíteni, és a szervezetnek a változásokat jobban tükröző Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nevet kell adni. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartoznia a következőknek: az uniós integrált határigazgatás uniós szintű végrehajtására vonatkozó operatív és technikai stratégia megállapítása, a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál, fokozott operatív és technikai segítségnyújtás a tagállamoknak közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős fellépést igénylő helyzetekben, valamint visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

(9)  Ezért a Frontex feladatkörét ki kell bővíteni, és a szervezetnek a változásokat jobban tükröző Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (az ügynökség) nevet kell adni. Az ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartoznia a következőknek: az uniós integrált határigazgatás uniós szintű végrehajtására vonatkozó operatív és technikai stratégia megállapítása, a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál, fokozott operatív és technikai segítségnyújtás a tagállamoknak közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős fellépést igénylő helyzetekben, valamint technikai és operatív segítségnyújtás a tagállamok és harmadik országok részére a tengeren bajba jutott személyeket segítő kutatási és mentési műveletekkel összefüggésben, valamint visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Tekintettel a külső határokon folytatott tevékenységére, az ügynökségnek hozzá kell járulnia a határon átnyúló dimenziójú súlyos bűntények megelőzéséhez és jelzéséhez, mint pl. személyek illegális csempészése, emberkereskedelem és terrorizmus, amennyiben megalapozott az ez irányú fellépés, és tevékenysége során releváns információra tett szert. Tevékenységét egyeztetnie kell az Europollal, amely a tagállami fellépések támogatásáért és erősítéséért felelős ügynökség, valamint a tagállamok közötti együttműködésért a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem terén.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Az ügynökségnek a tagállamok biztonság tekintetében fennálló hatáskörének sérelme nélkül kell végeznie feladatait.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c)  Az ügynökség kibővített feladatkörét és hatáskörét az alapvető jogok biztosítékainak megerősítésével és a fokozottabb elszámoltathatósággal kell ellensúlyozni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek közös kockázatelemzési modellen alapuló, általános és specifikus kockázatelemzéseket kell készítenie, amelyeket maga az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek a tagállamoktól kapott információk alapján megfelelő információt és hírszerzést kell biztosítania az európai integrált határigazgatás szempontjából lényeges valamennyi vonatkozásra kiterjedően, különös tekintettel a határellenőrzésre, a visszatérésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli irreguláris másodlagos migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – többek között az irreguláris bevándorlás segítése, az emberkereskedelem és a terrorizmus – megelőzésére, valamint a szomszédos harmadik országokban uralkodó helyzet kérdésére, hogy lehetővé tegye a megfelelő intézkedések meghozását vagy az azonosított fenyegetések vagy kockázatok kezelését a külső határok integrált igazgatásának javítása céljából.

(11)  Az ügynökségnek közös kockázatelemzési modellen alapuló, általános és specifikus kockázatelemzéseket kell készítenie, amelyeket maga az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek a tagállamoktól kapott információk alapján megfelelő információt és hírszerzést kell biztosítania az európai integrált határigazgatás szempontjából lényeges valamennyi vonatkozásra kiterjedően, valamint a szomszédos harmadik országokban uralkodó helyzet kérdésére, hogy lehetővé tegye a megfelelő intézkedések meghozását vagy az azonosított fenyegetések vagy kockázatok kezelését a külső határok integrált igazgatásának javítása céljából.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A közös felelősségvállalás szellemében a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szerepkörébe kell, hogy tartozzon. Az ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán kockázatkezelés, információcsere és az Eurosur révén, hanem a saját személyzetéhez tartozó szakértők jelenlétével is a tagállamokban. Az ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy bizonyos tagállamokba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie.

(12)  A közös felelősségvállalás szellemében a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az ügynökség szerepkörébe kell, hogy tartozzon. Az ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán kockázatkezelés, információcsere és az Eurosur révén, hanem a saját személyzetéhez tartozó szakértők jelenlétével is a tagállamokban. Az ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy minden tagállamba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek sebezhetőségi elemzés révén értékelnie kell, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek szembenézni a külső határaiknál jelentkező kihívásokkal, és ennek keretében fel kell mérnie a tagállamok eszközeit, erőforrásait és vészhelyzeti terveit a külső határoknál fellépő esetleges válságok kezelése érdekében. A tagállamoknak korrekciós intézkedéseket kell tenniük az említett értékelés során feltárt esetleges hiányosságok orvoslására. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül létrehozott felügyelőbizottság tanácsára az ügyvezető igazgatónak meg kell állapítania az érintett tagállamok által meghozandó intézkedéseket, és ki kell jelölnie az ezen intézkedések meghozására rendelkezésre álló határidőt. Ennek a határozatnak az érintett tagállamra nézve kötelezőnek kell lennie, és amennyiben a megadott határidőn belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az ügynek az igazgatótanács elé kell kerülnie további határozathozatal céljából.

(13)  Az ügynökségnek objektív feltételek alapján sebezhetőségi elemzés révén értékelnie kell, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek szembenézni a külső határaiknál jelentkező kihívásokkal, és ennek keretében fel kell mérnie a tagállamok eszközeit, infrastruktúráját, személyzetét, költségvetését és pénzügyi erőforrásait és vészhelyzeti terveit a külső határoknál fellépő esetleges válságok kezelése érdekében. A tagállamoknak korrekciós intézkedéseket kell tenniük az említett értékelés során feltárt esetleges hiányosságok orvoslására. Az ügynökségen belül létrehozott tanácsadó testület tanácsára az ügyvezető igazgatónak meg kell állapítania az érintett tagállamok által meghozandó intézkedéseket, és ki kell jelölnie az ezen intézkedések meghozására rendelkezésre álló határidőt. Ennek a határozatnak az érintett tagállamra nézve kötelezőnek kell lennie, és amennyiben a megadott határidőn belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az ügynek az igazgatótanács és a Bizottság elé kell kerülnie további határozathozatal céljából.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az ügynökség által készített sebezhetőségi elemzésnek egy folyamatos jelleggel végrehajtott megelőző intézkedésnek kell lennie, amely kiegészíti az 1053/2013/EU rendelet1a értelmében létrehozott schengeni értékelési és monitoringmechanizmust. A sebezhetőségi elemzés során nyert információt a mechanizmus céljaira is használni kell, különösen a többéves, valamint az éves értékelési programról szóló döntéshozásban.

 

_____________

 

1a  A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek meg kell szerveznie a megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást a tagállamok részére a külső határok ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeik végrehajtására szolgáló lehetőségeik megerősítése érdekében, valamint azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni az irreguláris migráció vagy a határokon átnyúló bűnözés okozta, külső határoknál jelentkező kihívásokkal. E tekintetben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére meg kell szerveznie és koordinálnia kell egy vagy több tagállam közös műveleteit, és be kell vetnie az európai határ- és partvédelmi csapatokat és a szükséges műszaki eszközöket, valamint kiküldhet saját személyzetéhez tartozó szakértőket is.

(14)  Az ügynökségnek meg kell szerveznie a megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást a tagállamok részére a külső határok ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeik végrehajtására szolgáló lehetőségeik megerősítése érdekében, valamint azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni az irreguláris migráció vagy a határokon átnyúló bűnözés okozta, külső határoknál jelentkező kihívásokkal. E tekintetben az ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére meg kell szerveznie és koordinálnia kell egy vagy több tagállam közös műveleteit, és be kell vetnie az európai határ- és partvédelmi csapatokat és a szükséges műszaki eszközöket, valamint kiküldhet saját személyzetéhez tartozó szakértőket is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)   A külső határokra nehezedő konkrét és aránytalan nyomás esetén az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére gyors határvédelmi intervenciókat kell szerveznie és koordinálnia, valamint be kell vetnie a gyorsreagálású tartalékállomány tagjaiból álló európai határ- és partvédelmi csapatokat és a műszaki eszközöket. A gyors határvédelmi intervencióknak erősítést kell biztosítaniuk az azonnali reakciót igénylő helyzetekben, és amennyiben az ilyen beavatkozás hatásos választ jelent. A tagállamoknak határőröket és egyéb megfelelő személyzetet kell biztosítaniuk a gyorsreagálású tartalékállományhoz az ilyen jellegű intervenciók eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(15)  A külső határokra nehezedő konkrét és aránytalan nyomás esetén az ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére gyors határvédelmi intervenciókat kell szerveznie és koordinálnia, valamint be kell vetnie a gyorsreagálású állomány tagjaiból álló európai határ- és partvédelmi csapatokat és a műszaki eszközöket. A gyors határvédelmi intervencióknak erősítést kell biztosítaniuk az azonnali reakciót igénylő helyzetekben, és amennyiben az ilyen beavatkozás hatásos választ jelent. A tagállamoknak határőröket és egyéb megfelelő személyzetet kell biztosítaniuk a gyorsreagálású tartalékállományhoz, valamint gondoskodniuk kell a szükséges technikai felszerelésről az ilyen jellegű intervenciók eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében. Az ügynökségnek és az érintett tagállamnak közösen műveleti tervet kell elfogadniuk.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)   Egyes – migrációs csomópontoknak nevezett – külső határterületeken, ahol a tagállamok jellemzően jelentős vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs nyomással szembesülnek, a tagállamoknak fokozott operatív és technikai támogatást kell kapniuk a tagállamok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szakértőiből álló migrációkezelési támogató csoportoktól, az Europoltól és más releváns uniós ügynökségektől, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alkalmazásában álló szakértőktől. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek helyszíni koordinációjában.

(16)  Ahol a tagállamok jelentős vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs kihívásokkal szembesülnek, a tagállamoknak fokozott operatív és technikai támogatást kell kapniuk a migrációs csomópontokon a tagállamok, az ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szakértőiből álló migrációkezelési támogató csoportoktól, az Europoltól és más releváns uniós ügynökségektől, valamint az ügynökség alkalmazásában álló szakértőktől. Az ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek helyszíni koordinációjában.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A migrációs csomópontokban a különféle ügynökségeknek és a tagállamoknak megbízatásuk keretében és az őket megillető hatáskörön belül kell működniük. Míg az ügynökségnek meg kell könnyítenie a külső határok védelmére és a visszaküldésre vonatkozó uniós intézkedések alkalmazását, addig az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak segítenie kell a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtását és támogatnia kell az európai tagállamokat a menedékügyekben, az Europolnak szakértelemmel, stratégiai és műveleti elemzéssel kell szolgálnia a határon átnyúló szervezett bűnözésről, illetve a csempészhálózatok felszámolásáról, az Eurojustnak pedig támogatnia kell a nemzeti kivizsgáló és bűnüldöző szervek közötti együttműködést. Továbbra is a tagállamok felelőssége a menedékkérelmek és a visszaküldés terén az alapvető döntések meghozatala.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)   Gyors és eredményes uniós szintű választ kell adni az olyan helyzetekre, amelyekben egy tagállam nem végzi el a szükséges korrekciós intézkedéseket a sebezhetőségi elemzésnek megfelelően, vagy azokra az esetekre, amikor a külső határokra nehezedő aránytalan migrációs nyomás következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség működését. E célból és a jobb uniós szintű koordináció biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, és fel kell szólítania az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az ügynökséggel ezen intézkedések végrehajtása terén. Ezt követően az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek meg kell határoznia, hogy milyen lépéseket kell tenni a bizottsági határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében, és ki kell dolgoznia egy műveleti tervet az érintett tagállammal.

(17)  Gyors és eredményes uniós szintű választ kell adni az olyan helyzetekre, amelyekben egy tagállam nem végzi el a szükséges korrekciós intézkedéseket a sebezhetőségi elemzésnek megfelelően, vagy azokra az esetekre, amikor a külső határokra nehezedő aránytalan migrációs nyomás következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség, mint belső határellenőrzés nélküli terület működését. E célból és a jobb uniós szintű koordináció biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket. Ezen intézkedések elfogadásához a szuverenitáshoz kapcsolódó szempontokból és ezek politikailag érzékeny jellegéből adódóan, amelyek a nemzeti végrehajtó és kikényszerítő hatásköröket is érintik, a végrehajtási hatáskört a Tanácsra kell ruházni, amely a Bizottság javaslatára lép fel. Az érintett tagállamnak együtt kell működnie az ügynökséggel ezen intézkedések végrehajtása terén. Ezt követően az ügynökségnek meg kell határoznia, hogy milyen lépéseket kell tenni a tanácsi határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében, és műveleti tervet kell elfogadnia az érintett tagállammal közösen.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)   A közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során alkalmazandó eszközöknek és személyzetnek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség rendelkezésére kell állnia. E célból, amikor egy tagállam kérdésére vagy egy sürgős fellépést igénylő helyzettel összefüggésben gyors határvédelmi intervenciókat indít, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy európai határ- és partvédelmi csapatokat vessen be a gyorsreagálású tartalékállományból, amelynek egy legalább 1 500 fős létszámú, a tagállami határőrségek teljes személyzetének kis százalékából felállított készenléti alakulatnak kell lennie. A gyorsreagálású tartalékállományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul és megfelelően ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal.

(18)  A közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során alkalmazandó eszközöknek és személyzetnek az ügynökség rendelkezésére kell állnia. E célból, amikor egy tagállam kérdésére vagy egy sürgős fellépést igénylő helyzettel összefüggésben gyors határvédelmi intervenciókat indít, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy európai határ- és partvédelmi csapatokat vessen be a gyorsreagálású állományból, amelynek egy legalább 1 500 fős létszámú, a tagállami határőrségek teljes személyzetének kis százalékából felállított készenléti alakulatnak kell lennie. A gyorsreagálású állományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal, ahol szükséges.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Európai Tanács 2015. október 8-án felszólítást fogalmazott meg arról, hogy bővítsék ki az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség megbízatását oly módon, hogy az ügynökség nyújtson segítséget a tagállamoknak a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésében, többek között visszatérési műveletek saját kezdeményezésű szervezésével, valamint megerősített szerepvállalással az úti okmányok beszerzése terén. E célból az Európai Tanács felszólítást fogalmazott meg arról, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül hozzanak létre egy Visszatérési Irodát, amely az ügynökség visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeinek koordinálását látja el.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek fokozott segítséget kell nyújtania a tagállamoknak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez az uniós visszatérési politika alapján és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően.15Feladatai közé tartozik többek között az egy vagy több tagállamból kiinduló visszatérési műveletek koordinálása és szervezése, valamint visszatérési intervenciók szervezése és vezetése a fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő tagállamok visszatérési rendszerének megerősítése érdekében, amikor e tagállamok az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos kötelezettségüknek.

(21)  Az ügynökségnek fokozott segítséget kell nyújtania a tagállamoknak a szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez az uniós visszatérési politika alapján és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően. Feladatai közé tartozik többek között az egy vagy több tagállamból kiinduló visszatérési műveletek koordinálása és szervezése, valamint visszatérési intervenciók szervezése és vezetése a fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő tagállamok visszatérési rendszerének megerősítése érdekében, amikor e tagállamok az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek a szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos kötelezettségüknek.

___________

 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.21., 98. o.).

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Az ügynökségnek megfelelő módon támogatnia kell a tagállamokat a közös visszatérítési műveletek és a rendezetlen jogállású migránsokkal kapcsolatos visszatérési intervenciók megszervezésében a tagállam által kiadott kiutasítási határozatok érdemi vizsgálata nélkül, illetve az alapvető jogok teljes tiszteletben tartásával. Ezen túlmenően az ügynökségnek támogatnia kell a tagállamokat a visszatérési úti okmányok beszerzése terén, együttműködve az érintett harmadik országok hatóságaival.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Egy tagállam és egy harmadik ország között esetlegesen fennálló megállapodás nem mentesíti az ügynökséget vagy a tagállamokat az uniós jog és a nemzetközi szerinti kötelezettségeik alól – különös tekintettel a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartására –, ha tudomással bírnak vagy tudomással kellene bírniuk arról, hogy az adott harmadik országban a menekültügyi eljárás és a menedékkérők befogadásával kapcsolatos rendszer hiányosságai miatt alapos okkal feltételezhető, hogy a menedékkérő embertelen vagy megalázó bánásmód komoly veszélyének lenne kitéve, vagy ha tudomással bírnak vagy tudomással kellene bírniuk arról, hogy a harmadik ország gyakorlatai megsértik a visszaküldés tilalmának elvét.

Indokolás

A visszatérési műveletek és beavatkozások keretében fontos megismételni azokat az irányadó elveket, amelyek mentén a harmadik országok állampolgárainak visszatérése megvalósulhat. A külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályokat a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében megállapító 656/2014/EU rendelet (13) preambulumbekezdése alapján.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek létre kell hoznia a tagállamok által rendelkezésre bocsátott, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből és visszatérési szakemberekből álló állományt, melynek tagjai a visszatérési műveletekben működnek közre és a visszatérési intervenciók során bevetett, adott helyzethez igazított európai visszatérési intervenciós csapatok részét képezik. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek biztosítania kell a szükséges képzést az említett személyzet számára.

(22)  Az ügynökségnek létre kell hoznia a tagállamok által rendelkezésre bocsátott, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből és visszatérési szakemberekből álló állományt, melynek tagjai a visszatérési műveletekben működnek közre és a visszatérési intervenciók során bevetett, adott helyzethez igazított európai visszatérési intervenciós csapatok részét képezik. Az állománynak gyermekvédelmi téren szakértelemmel rendelkező személyzetet is magában kell foglalnia. Az ügynökségnek biztosítania kell a szükséges képzést az említett személyzet számára.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Külön rendelkezést kell hozni a visszatéréssel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő személyzet részére, amely részletesen ismerteti feladataikat, hatásköreiket és felelősségi köreiket. Különleges utasításokat kell kiadni a légi jármű pilótáinak hatásköreire, valamint a nemzetközi légi közlekedési jog értelmében a légi jármű lajstromozási országa büntetőjogi joghatóságának kiterjesztésére vonatkozóan is.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek célzott képzési eszközöket kell kidolgoznia, uniós szintű képzést kell biztosítania a határőrök nemzeti oktatói számára, valamint további képzéseket és szemináriumokat kell szerveznie az illetékes nemzeti szolgálatok tisztviselői számára a külső határok ellenőrzésére és a tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére vonatkozóan. Felhatalmazást kell adni az ügynökségnek arra, hogy a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezzen a területükön.

(23)  Az ügynökségnek célzott képzési eszközöket kell kidolgoznia, ideértve a gyermekek védelme terén nyújtott célzott képzést is, valamint uniós szintű képzést kell biztosítania a határőrök nemzeti oktatói számára, valamint további képzéseket és szemináriumokat kell szerveznie az integrált határigazgatási feladatokra vonatkozóan, többek között az illetékes nemzeti szolgálatok tisztviselői számára. Felhatalmazást kell adni az ügynökségnek arra, hogy a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezzen a területükön.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek nyomon kell követnie és elő kell mozdítania a külső határok ellenőrzése szempontjából releváns kutatások alakulását – ideértve a fejlett megfigyelési technológiák alkalmazását –, és meg kell ismertetnie ezeket az információkat a tagállamokkal és a Bizottsággal.

(24)  Az ügynökségnek nyomon kell követnie és elő kell mozdítania az európai integrált határigazgatás szempontjából releváns kutatások alakulását, és meg kell ismertetnie ezeket az információkat az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a Bizottsággal, az érintett uniós ügynökségekkel, szervezetekkel, hivatalokkal és a lakossággal.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A külső határok integrált igazgatásának eredményes végrehajtásához szükséges a tagállamok közötti rendszeres, gyors és megbízható információcsere a külső határok igazgatása, az irreguláris bevándorlás és a visszatérés területén. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek olyan információs rendszereket kell kidolgoznia és működtetnie, amelyek az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelve segítik az ilyen jellegű információcserét.

(25)  A külső határok integrált igazgatásának eredményes végrehajtásához szükséges a tagállamok közötti rendszeres, gyors és megbízható információcsere a külső határok igazgatása, az irreguláris migráció és a visszatérés területén. Az ügynökségnek olyan információs rendszereket kell kidolgoznia és működtetnie, amelyek az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelve segítik az ilyen jellegű információcserét. Fontos, hogy a tagállamok időben ellássák az ügynökséget azokkal a teljes körű és pontos információkkal, amelyekre az ügynökségnek szüksége van feladatai ellátásához.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok számos különböző feladatot végeznek, melyek magukban foglalnak többek között tengervédelmi, tengerbiztonsági, kutatási és mentési, határellenőrzési, halászati ellenőrzési, vámellenőrzési, általános bűnüldözési és környezetvédelmi tevékenységeket. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, a 768/2005/EK tanácsi rendelettel16 létrehozott Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak és az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek ezért meg kell erősítenie az egymást között, és a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok közötti együttműködést a tengeri helyzetismeret növelése, valamint a koherens és költséghatékony fellépések támogatása érdekében.

(27)  A parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok számos különböző feladatot végeznek, melyek magukban foglalnak többek között tengervédelmi, tengerbiztonsági, kutatási és mentési, határellenőrzési, halászati ellenőrzési, vámellenőrzési, általános bűnüldözési és környezetvédelmi tevékenységeket. Az ügynökségnek, a 768/2005/EK tanácsi rendelettel16 létrehozott Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak és az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek ezért meg kell erősítenie az egymást között, és a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok közötti együttműködést a tengeri helyzetismeret növelése, valamint a koherens és költséghatékony fellépések támogatása érdekében. A tengeri környezet különböző szereplői közötti szinergiáknak összhangban kell lenniük az Unió integrált határigazgatási és tengerhajózási biztonsági stratégiájával.

__________________

__________________

16 A Tanács 2005. április 26-i 768/2005/EK rendelete a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).

16 A Tanács 2005. április 26-i 768/2005/EK rendelete a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A partvédelmi feladatok ellátása során folytatott együttműködés – amely különösen a tagállamok hatóságai, az Ügynökség, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség közötti, megerősített együttműködés révén valósul meg – nem érintheti az ügynökségek hatásköreinek megosztását a feladataik meghatározása tekintetében, és eredeti megbízatásukat tiszteletben tartva nem sértheti önállóságukat és függetlenségüket; Ez az együttműködés emellett az ügynökségek megbízatásaiban rögzített feladatok módosítása nélkül teszi lehetővé az ügynökségek közötti szinergiák megteremtését.

Indokolás

A partvédelmi feladatokkal kapcsolatos európai együttműködés nem az EMSA vagy az EFCA hatáskörének csökkentésére irányul. Az együttműködés célja az ügynökségek elsődleges feladatának megerősítése és olyan szinergiák megteremtése, amelyek lehetővé teszik a tengeri helyzet jobb ismeretét és növelik a tengeren történő uniós beavatkozás képességét.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek az uniós külkapcsolati politika keretében segítenie és ösztönöznie kell a tagállamok és a harmadik országok közötti operatív együttműködést, többek között oly módon, hogy koordinálja a külső határok igazgatásával kapcsolatos operatív együttműködést a tagállamok és a harmadik országok között, összekötő tisztviselőket küld a harmadik országokba, és a visszatéréssel kapcsolatos ügyekben – ideértve az úti okmányok beszerzését is – együttműködik a harmadik országok hatóságaival. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

(28)  Az ügynökségnek az uniós külkapcsolati politika keretében segítenie és ösztönöznie kell a tagállamok és a harmadik országok közötti technikai és operatív együttműködést, többek között oly módon, hogy koordinálja a külső határok igazgatásával kapcsolatos operatív együttműködést a tagállamok és a harmadik országok között, összekötő tisztviselőket küld a harmadik országokba, és a visszatéréssel kapcsolatos ügyekben – ideértve az úti okmányok beszerzését is – együttműködik a harmadik országok hatóságaival. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az ügynökségnek és a tagállamoknak mindenkor meg kell felelniük az uniós jogban foglaltaknak, így az alapvető jogok védelme és a visszaküldés tilalmának elve vonatkozásában, valamint akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében az ügynökségnek éves jelentésében be kell számolnia a harmadik országokkal folytatott együttműködésről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Feladatai ellátása során az Európai Határ- és Parti Őrség, valamint az ügynökség teljes mértékben tiszteletben tartja az alapvető jogokat, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartáját (a Charta), a menekültek helyzetére vonatkozó egyezményt, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségeket, különösen a visszaküldés tilalmának elvét, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményét, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményt, valamint a tengeri felkutatásról és mentésről szóló nemzetközi egyezményt. Az uniós jognak és az említett rendelkezéseknek megfelelően az ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok számára a kutatási és mentési műveletek végrehajtásában emberi életek megmentése és védelme céljából, amikor és ahol erre igény támad.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b)  Az ügynökségnek, tekintettel számos feladatára, tovább kell fejlesztenie és végre kell hajtania egy, az alapvető jogok nyomon követését és védelmét célzó stratégiát. E célból alapjogi tisztviselőjét az ügynökség megbízatásának és méretének megfelelő erőforrásokkal és személyzettel kell ellátnia. Az ügynökségnek, élve szerepe adta lehetőségeivel, tevékenyen elő kell mozdítania a külső határok igazgatásával kapcsolatos uniós vívmányok alkalmazását, többek közt az alapvető jogok és a nemzetközi védelem tiszteletben tartása tekintetében is.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28c)  A Chartával és az ENSZ 1989. évi, a gyermek jogairól szóló egyezményével összhangban az ügynökség tevékenységei során elsődlegesen a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartani.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)   Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség panaszkezelési mechanizmusát, melynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése és biztosítása az ügynökség tevékenységei során. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben az ügynökséghez beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az alapjogi tisztviselő felel. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk.

(30)  Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az ügynökség független panaszkezelési mechanizmusát, melynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése és biztosítása az ügynökség valamennyi tevékenysége során. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben az ügynökséghez beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az alapjogi tisztviselő felel. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk. A mechanizmusnak hatékonynak kell lennie, biztosítva, hogy az alapvető jogok megsértését érintő ügyekben tett panaszokat megfelelően nyomon követik, és azok szankciókat eredményeznek. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében az ügynökségnek éves jelentésében be kell számolnia a panaszkezelési mechanizmusról.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében – különös tekintettel a külső határoknál fellépő, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekre – a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A Bizottság és a tagállamok képviseletét az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felett szakpolitikai és politikai felügyeletet gyakorló igazgatótanácsnak kell ellátnia. Az igazgatótanács lehetőség szerint a határőrizeti igazgatásért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből áll. Az említett igazgatótanácsot fel kell ruházni a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség döntéshozatali eljárásaira vonatkozó átlátható munkafolyamatok kialakításához és az ügyvezető igazgató és ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezéséhez szükséges hatáskörökkel. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

(33)  Az igazgatótanácsnak felügyeletet kell gyakorolnia az ügynökség felett. Az igazgatótanács lehetőség szerint a határőrizeti igazgatásért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből áll. Az említett igazgatótanácsot fel kell ruházni a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához, az Ügynökség döntéshozatali eljárásaira vonatkozó átlátható munkafolyamatok kialakításához szükséges hatáskörökkel. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítés elveit figyelembe véve kell irányítani és működtetni. Ennek magában kell foglalnia egy, az ügynökség és a székhely szerinti tagállam közti székhely-megállapodás megkötését.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség autonómiájának biztosítása érdekében részére önálló költségvetést kell megállapítani, amelynek bevételei alapvetően az Uniótól származó hozzájárulásból erednek. Az uniós hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(34)  Az ügynökség autonómiájának biztosítása érdekében részére önálló költségvetést kell megállapítani, amelynek bevételei alapvetően az Uniótól származó hozzájárulásból erednek. Az uniós hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie. Az igazgatótanács által elfogadott költségvetésnek kiegyensúlyozottnak kell lennie az ügynökség tevékenységeinek különböző aspektusai kezelése tekintetében, ideértve az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítását is.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségre a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 kell alkalmazni.

(36)  Az ügynökségre a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 kell alkalmazni. Az ügynökségnek a lehető legátláthatóbb módon kell végeznie tevékenységét, műveletei céljának veszélyeztetése nélkül. Minden vonatkozó információt nyilvánosságra kell hoznia valamennyi tevékenységéről, és biztosítania kell, hogy a nyilvánosság és az érdekelt felek késlekedés nélkül kapjanak tájékoztatást a munkájáról.

__________________

__________________

21  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

21  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)   Mivel e rendelet céljai – konkrétan a külső határok integrált igazgatására szolgáló rendszer kidolgozása és végrehajtása, és ezáltal a schengeni térség megfelelő működésének biztosítása – nem valósíthatók meg kellő mértékben a tagállamok összehangolt fellépése nélkül, hanem azokat – a belső határokon végzett határellenőrzés hiánya miatt, valamint tekintettel a külső határokra nehezedő jelentős migrációs nyomásra és az Unión belüli magas szintű belső biztonság megőrzésének igényére – sokkal inkább uniós szinten lehet elérni, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(39)  Mivel e rendelet céljai – konkrétan a külső határok integrált igazgatására szolgáló rendszer kidolgozása és végrehajtása, és ezáltal a schengeni térség megfelelő működésének biztosítása – nem valósíthatók meg kellő mértékben a tagállamok összehangolt fellépése nélkül, hanem azokat – a belső határokon végzett határellenőrzés hiánya miatt, valamint tekintettel a külső határokra nehezedő jelentős migrációs kihívásokra és a szóban forgó határokon való átkelés hatékony nyomon követésének szükségességére, ezáltal hozzájárulva az Unión belüli magas szintű belső biztonsághoz – sokkal inkább uniós szinten lehet elérni, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

46 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46a)  Bulgária és Románia tekintetében ez a rendelet a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

46 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46b)  Horvátország tekintetében ez a rendelet a 2011-es csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

46 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46c)  Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Határ- és Parti Őrség azzal a céllal jön létre, hogy biztosítsa az integrált határigazgatást a külső határoknál a migráció eredményes kezelése és az Unión belüli magas szintű belső biztonság garantálása, ugyanakkor a személyek Unión belüli szabad mozgásának megőrzése érdekében.

Ez a rendelet az Európai Határ- és Parti Őrséget azzal a céllal hozza létre, hogy biztosítsa az európai integrált határigazgatást a külső határok átlépésének hatékony felügyelete és a migrációs kihívások és a határokat érő jövőbeli fenyegetések kezelése érdekében, ezáltal hozzájárulva a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező, súlyos bűnözés elleni fellépéshez, valamint az Unión belüli magas szintű belső biztonság biztosításához, az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor megőrizve az Unión belül a személyek szabad mozgását.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „külső határok”: a tagállamok azon szárazföldi és tengeri határai, repülőterei és tengeri kikötői, amelyekre az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet38 II. címének rendelkezései alkalmazandók;

1.  „külső határok”: az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok, amelyekre e rendelet38 II. címének rendelkezései alkalmazandók;

__________

__________

38  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).

38  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/399 rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont(új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „migrációs csomópont”: a külső határoknál található olyan terület, ahol egy adott tagállam aránytalan migrációs nyomással szembesül, és ahol az illetékes uniós ügynökségek integrált módon segítik a tagállamot;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „visszatérő”: illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, akire kiutasítási határozat vonatkozik.

12.  „visszatérő”: irregulárisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, aki valamely tagállam által a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kibocsátott jogerős kiutasítási határozat hatálya alatt áll;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „visszatérési művelet”: az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló, ügynökség által koordinált művelet, amely egy vagy több tagállam által felajánlott technikai és operatív erősítést is magában foglal, és amelynek keretében a visszatérő személyek kitoloncolás keretében vagy a visszatérési kötelezettség önkéntes teljesítése révén egy vagy több tagállamból visszatérnek.

13.  „visszatérési művelet”: a valamely tagállam által a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kibocsátott kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló, ügynökség által koordinált művelet, amely egy vagy több tagállam által felajánlott technikai és operatív erősítést is magában foglal, és amelynek keretében a visszatérő személyek kitoloncolás keretében vagy a visszatérési kötelezettség önkéntes teljesítése révén egy vagy több tagállamból visszatérnek;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „visszatérési intervenció”: az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló művelet, amely az európai visszatérési intervenciós csapatok tagállamokban történő bevetése és visszatérési műveletek szervezése révén fokozott technikai és operatív segítséget nyújt.

14.  „visszatérési intervenció”: a valamely tagállam által a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kibocsátott kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló művelet, amely az európai visszatérési intervenciós csapatok tagállamokban történő bevetése és visszatérési műveletek szervezése révén fokozott technikai és operatív segítséget nyújt;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a.  „partvédelmi feladatok”: a tengerfelügyelet ellátásához szükséges hatáskörrel rendelkező helyi, regionális, nemzeti vagy uniós hatóságra bízott tényfeltáró, ellenőrzési, tervezési és szervezési missziók és műveletek összessége, amelyek többek között kiterjednek a biztonságra, védelemre, a kutatás-mentésre, a határellenőrzésre és a határőrizetre, a halászati ellenőrzésre, a vámellenőrzésre, az általános bűnüldözésre és a környezetvédelemre;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14b.  „gyermek”: 18 év alatti természetes személy, kivéve ha a gyermekre alkalmazandó jog a nagykorúság elérésére alacsonyabb korhatárt állapít meg;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14c.  „harmadik fél”: egy tagállam vagy nemzetközi szervezet által ekként elfogadott jogalany.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrséget az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok együttesen alkotják, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is.

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrséget az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok együttesen alkotják, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is.

 

(1a)  Adott esetben a Bizottság az ügynökséggel való konzultációt követően jogalkotási javaslatot terjeszt elő egy európai integrált határigazgatási stratégiáról. Ez a stratégia meghatározza az Unió külső határai integrált igazgatásának biztosítása érdekében elérendő célokat és kiemelten fontos intézkedéseket. Az európai integrált határigazgatási stratégiát bármikor, amikor az szükségesnek bizonyul, felülvizsgálatnak kell alávetni.

(2)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kialakítja az európai integrált határigazgatásra vonatkozó operatív és technikai stratégiát. Minden tagállamban előmozdítja és biztosítja az európai integrált határigazgatás végrehajtását.

(2)  Az ügynökség kialakítja az európai integrált határigazgatásra vonatkozó operatív és technikai stratégiát, adott esetben figyelembe véve a tagállamok konkrét helyzetét. Minden tagállamban előmozdítja és biztosítja az európai integrált határigazgatás végrehajtását.

 

(2a)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség minden külső határon, az alapvető jogok területén elért uniós vívmányokra is kiterjedően biztosítja az uniós jog folyamatos és egységes alkalmazását.

(3)  A határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – meghatározzák az integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáikat. Ezeknek a nemzeti stratégiáknak összhangban kell lenniük a 2. bekezdésben említett stratégiával.

(3)  A határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – meghatározzák az integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáikat. Ezeknek a nemzeti stratégiáknak összhangban kell lenniük az (1a) és a (2) bekezdésben említett stratégiával.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai integrált határigazgatásnak a következő elemeket foglalja magában:

Az európai integrált határigazgatás a következő elemeket foglalja magában:

a)  határellenőrzés – beleértve a megelőzéssel kapcsolatos intézkedéseket is –, valamint adott esetben a határokon átnyúló bűnözés felderítése és kivizsgálása;

a)  határellenőrzés – beleértve a legitim határátlépések elősegítésével és a határokon átnyúló bűnözés, például az embercsempészés, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésével és felderítésével kapcsolatos intézkedéseket is;

 

aa)  a tengeren bajba jutott emberek felkutatására és mentésére irányuló műveletek, összhangban a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal;

 

ab)  a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó, külső határra érkező személyek azonosítása, kezdeti tájékoztatása és továbbirányítása;

b)  a belső biztonságot fenyegető kockázatok és a külső határok működését vagy biztonságát esetlegesen érintő fenyegetések elemzése;

b)  a belső biztonságot fenyegető kockázatok és a külső határok működését vagy biztonságát esetlegesen érintő fenyegetések elemzése;

c)  ügynökségközi együttműködés a határellenőrzésért vagy a határoknál végzett egyéb feladatokért felelős tagállami nemzeti hatóságok és a releváns uniós intézmények, ügynökségek, szervek és irodák között; ennek keretében rendszeres információcsere az erre szolgáló meglévő eszközök – különösen az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott európai határőrizeti rendszer (a továbbiakban: „Eurosur”) – használatával;

c)  ügynökségközi együttműködés a határellenőrzésért vagy a határoknál végzett egyéb feladatokért felelős tagállami nemzeti hatóságok és a releváns uniós intézmények, ügynökségek, szervek és irodák között; ennek keretében rendszeres információcsere az erre szolgáló meglévő eszközök – különösen az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott európai határőrizeti rendszer (a továbbiakban: „Eurosur”) – használatával; 39

d)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken, különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és azon harmadik országokra, amelyek a kockázatelemzés szerint az irreguláris migráció származási és tranzitországai;

d)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken, a tagállamokkal, a Bizottsággal és az EKSZ-szel együttműködve, különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és azon harmadik országokra, amelyek a kockázatelemzés szerint az irreguláris migráció származási és tranzitországai;

e)  a szabad mozgás elvének területén a határőrizethez kapcsolódó technikai és operatív intézkedések, melyek célja az irreguláris migráció megelőzése és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem;

e)  a szabad mozgás elvének területén a határőrizethez kapcsolódó technikai és operatív intézkedések, melyek célja az irreguláris migráció jobb kezelése és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem;

f) a tagállamok területén illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének biztosítása;

f)  a valamely tagállam által a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kibocsátott kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének biztosítása;

g)  csúcstechnológiás eszközök, többek között nagyléptékű információs rendszerek alkalmazása;

g)  csúcstechnológiás eszközök, többek között nagyléptékű információs rendszerek alkalmazása;

h)  a határigazgatásra vonatkozó uniós jog végrehajtását biztosító minőségellenőrzési mechanizmus.

h)  a határigazgatásra vonatkozó uniós jog végrehajtását biztosító minőségellenőrzési mechanizmus.

_________

_________

39  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1052/2013/EU rendelete az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).

39  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1052/2013/EU rendelete az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Az Európai Határ- és Parti Őrség végrehajtja az európai integrált határigazgatást az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is.

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség végrehajtja az európai integrált határigazgatást az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként, tengeri határőrizeti műveleteiknek és egyéb határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is. Mindazonáltal továbbra is elsődlegesen a tagállamok felelőssége marad a külső határ rájuk eső szakaszának igazgatása.

(2)   Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a külső határok igazgatásához kapcsolódó uniós intézkedések végrehajtásával, valamint a visszatéréssel kapcsolatos tagállami fellépések megerősítésével, értékelésével és koordinációjával megkönnyíti ezen uniós intézkedések alkalmazását. A tagállamok – saját érdekükben és a belső határellenőrzést eltörlő valamennyi tagállam érdekében – biztosítják a rájuk eső külső határszakaszok igazgatását az uniós jognak teljes mértékben megfelelve, a 3. cikk (2) bekezdésében említett technikai és operatív stratégiával összhangban és az ügynökséggel szorosan együttműködve.

(2)  Az ügynökség a külső határok igazgatásához kapcsolódó uniós intézkedések végrehajtásával, valamint a visszatéréssel kapcsolatos tagállami fellépések megerősítésével, értékelésével és koordinációjával megkönnyíti ezen uniós intézkedések alkalmazását. A tagállamok – saját érdekükben és a belső határellenőrzést eltörlő valamennyi tagállam érdekében – biztosítják a rájuk eső külső határszakaszok igazgatását az uniós jognak teljes mértékben megfelelve, a 3. cikk (2) bekezdésében említett technikai és operatív stratégiával összhangban és az ügynökséggel szorosan együttműködve. A tagállamok ezenfelül a saját és a többi tagállam érdekében adatokat visznek be az európai adatbázisokba, és biztosítják az adatok pontosságát, naprakészségét, továbbá hogy azokat jogszerűen szerezték és vitték be.

(3)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felel a külső határok igazgatásáért az e rendeletben foglalt esetekben, különösen akkor, ha a sebezhetőségi elemzés alapján szükséges korrekciós intézkedéseket nem hajtják végre, vagy aránytalan migrációs nyomás esetén, amelynek következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség működését.

(3)  Az ügynökség felel a külső határok igazgatásáért az e rendeletben foglalt esetekben, különösen akkor, ha a sebezhetőségi elemzés alapján szükséges korrekciós intézkedéseket nem hajtják végre, vagy aránytalan migrációs nyomás esetén, amelynek következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség működését.

 

(3a)  Ez a rendelet nem érinti a schengeni értékelési mechanizmust és a Bizottság hatásköreit, különösen az EUMSZ 258. cikke szerinti, az uniós jognak való megfelelés biztosítására vonatkozó hatáskörét.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy valamennyi külső határnál biztosítsa a koherens európai határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti és eredményesebbé teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 562/2006/EK rendelettel létrehozott Schengeni határ-ellenőrzési kódex alkalmazását.

(1)  Annak érdekében, hogy valamennyi külső határnál biztosítsa a koherens európai határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti és eredményesebbé teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeni uniós intézkedések, különösen a 2016/399/EK rendelettel létrehozott Schengeni határ-ellenőrzési kódex alkalmazását. Hozzájárul továbbá a bevált gyakorlatok azonosításához, fejlesztéséhez és megosztásához, valamint előmozdítja az uniós határigazgatási jogot és normákat.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Elszámoltathatóság

 

Az ügynökség a jelen rendelettel összhangban az Európai Parlament és a Tanács felé elszámoltatható.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a határellenőrzés és a visszatérés területén segítse a hatékonyság és az egységesen magas színvonal biztosítását, az ügynökség a következő feladatokat látja el:

(1)  Annak érdekében, hogy a határellenőrzés és a visszatérés területén segítse a hatékonyság és az egységesen magas színvonal biztosítását, az ügynökség a következő feladatokat látja el:

a)  egy nyomonkövetési és kockázatelemzési központ létrehozása, amely kellő kapacitással rendelkezik a migrációs áramlások nyomon követéséhez és az integrált határigazgatás minden vonatkozását lefedő kockázatelemzés elvégzéséhez;

a)  a migrációs áramlások nyomon követése és az integrált határigazgatás minden vonatkozását lefedő kockázatelemzés elvégzése;

b)  sebezhetőségi elemzés készítése, amely magában foglalja a fenyegetésekkel és nyomásokkal szembeni tagállami ellenállóképesség értékelését;

b)  sebezhetőségi elemzés készítése, amely magában foglalja a fenyegetésekkel és kihívásokkal szembeni tagállami képességek és felkészültség értékelését;

 

ba)  a tagállamokba küldött összekötő tisztviselői révén a külső határigazgatás rendszeres nyomon követésének biztosítása;

c)  a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése közös műveletek koordinálása és szervezése révén, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak;

c)  a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése közös műveletek koordinálása és szervezése révén, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban;

d)  a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése gyors határvédelmi intervenciók indításával a konkrét és aránytalan nyomás alatt álló tagállamok külső határainál, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak;

d)  a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése gyors határvédelmi intervenciók indításával a konkrét és aránytalan kihívással szembenéző tagállamok külső határainál, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban;

 

da)  a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek keretében technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak;

e)  európai határ- és partvédelmi csapatok – többek között egy gyorsreagálású tartalékállomány – létrehozása és bevetése, melyek közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, valamint a migrációkezelési támogató csoportok keretében fejtik ki tevékenységüket;

e)  európai határ- és partvédelmi csapatok – többek között egy gyorsreagálású állomány – létrehozása és bevetése, melyek közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, valamint a migrációkezelési támogató csoportok keretében fejtik ki tevékenységüket;

f)  a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, a migrációkezelési támogató csoportok tevékenysége keretében, valamint a visszatérési műveletekhez és visszatérési intervenciókhoz használható műszakieszköz-állomány létrehozása;

f)  a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, a migrációkezelési támogató csoportok tevékenysége keretében, valamint a visszatérési műveletekhez és visszatérési intervenciókhoz használható műszakieszköz-állomány létrehozása;

g)  európai határ- és partvédelmi csapatok és műszaki eszközök alkalmazása azzal a céllal, hogy segítsék a migrációkezelési támogató csoportok előszűrési, azonosítási és ujjnyomatvételi tevékenységét a migrációs csomópontoknál;

g)  európai határ- és partvédelmi csapatok és műszaki eszközök alkalmazása azzal a céllal, hogy segítsék az előszűrési, azonosítási és ujjnyomatvételi tevékenységet, valamint mechanizmusokat hozzanak létre a nemzetközi védelemre szoruló, vagy azt kérelmezni szándékozó személyek azonosítása, kezdeti tájékoztatása és továbbirányítása tekintetében a migrációs csomópontoknál működő migrációkezelési támogató csoportok tevékenysége keretében, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EASO) és a nemzeti hatóságokkal együttműködve;

h)  az eszközökre vonatkozó műszaki szabványok kialakításának támogatása, különös tekintettel a taktikai szintű parancsnoklásra, ellenőrzésre és kommunikációra, valamint a műszaki felügyeletre az uniós és nemzeti szintű interoperabilitás biztosítása érdekében;

h)  az eszközökre vonatkozó közös műszaki szabványok kialakításának támogatása, különös tekintettel a taktikai szintű parancsnoklásra, ellenőrzésre és kommunikációra, valamint a műszaki felügyeletre az uniós és nemzeti szintű interoperabilitás biztosítása érdekében;

i)  a gyorsreagálású tartalékállomány létrehozásához szükséges eszközök és személyzet bevetése a külső határoknál a sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben szükségessé váló intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében;

i)  a gyorsreagálású állomány létrehozásához szükséges eszközök és személyzet bevetése a külső határoknál a sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben szükségessé váló intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében;

j)  a tagállamok segítése fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő helyzetekben az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló kötelezettség végrehajtása érdekében, többek között visszatérési műveletek koordinálása és szervezése révén;

j)  a tagállamok segítése fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő helyzetekben a valamely tagállam által a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kiadott kiutasítási határozatok hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló kötelezettség végrehajtása érdekében, többek között visszatérési műveletek koordinálása és szervezése révén;

 

ja)  a külső határokon fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő helyzetekben a tagállamok támogatása a határokon átnyúló szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben az Europollal és az Eurojusttal együttműködve;

k)  a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből és visszatérési szakemberekből álló állományok létrehozása;

k)  a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből és visszatérési szakemberekből álló állományok létrehozása;

l)  európai visszatérési intervenciós csapatok létrehozása és visszatérési intervenciók során történő bevetése;

l)  európai visszatérési intervenciós csapatok létrehozása és visszatérési intervenciók során történő bevetése;

m)  a nemzeti határőrök és visszatérési szakértők képzésével kapcsolatos segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a közös képzési szabványok megállapítását;

m)  a nemzeti határőrök és visszatérési szakértők képzésével kapcsolatos segítségnyújtás a tagállamoknak, ideértve a közös képzési szabványok megállapítását;

n)  részvétel a külső határok ellenőrzése és őrizete szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek igazgatásában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák – többek között a távirányítású légijármű-rendszerek – alkalmazását és az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését;

n)  nyomon kísérés és részvétel a külső határok ellenőrzése és őrizete szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek fejlesztésében és igazgatásában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák alkalmazását és az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését;

o)  a Bizottsággal, az Unió ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, valamint a 2008/381/EK tanácsi határozattal létrehozott Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve, a 45/2001/EK rendeletnek és a 2008/977/IB kerethatározatnak megfelelően olyan információs rendszerek fejlesztése és működtetése, amelyek lehetővé teszik a gyors és megbízható információcserét a külső határok igazgatása területén jelentkező növekvő kockázatokkal, az irreguláris bevándorlással és a visszatéréssel kapcsolatban;

o)  a Bizottsággal, az Unió ügynökségeivel, szerveivel és irodáival, valamint a 2008/381/EK tanácsi határozattal létrehozott Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve, a 45/2001/EK rendeletnek és a 2008/977/IB kerethatározatnak megfelelően olyan információs rendszerek fejlesztése és működtetése, amelyek lehetővé teszik a gyors és megbízható információcserét a külső határok igazgatása területén jelentkező növekvő kockázatokkal, az irreguláris migrációval és a visszatéréssel kapcsolatban;

p)  egy európai határőrizeti rendszer kialakításához és működtetéséhez, valamint – adott esetben – a rendszerek interoperabilitását is lehetővé tevő közös információ-megosztási környezet kifejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítása, különösen az Eurosur keretének az 1052/2013/EU rendelettel összhangban történő fejlesztése, naprakészen tartása és koordinálása révén;

p)  egy európai határőrizeti rendszer kialakításához és működtetéséhez, valamint – adott esetben – a rendszerek interoperabilitását is lehetővé tevő közös információ-megosztási környezet kifejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítása, különösen az Eurosur keretének az 1052/2013/EU rendelettel összhangban történő fejlesztése, naprakészen tartása és koordinálása révén;

 

pa)  a határigazgatási gyakorlatokra vonatkozó legmagasabb szintű normák elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve az átláthatóságot és a nyilvános ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, védelmét és előmozdítását;

q)  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve szolgáltatások, információ, eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok partvédelmi feladatainak támogatása érdekében;

q)  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel – mindegyikkel saját megbízatásának keretein belül – együttműködve szolgáltatások, információ, eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok partvédelmi feladatainak támogatása érdekében.

r)  a tagállamok és harmadik országok közötti operatív együttműködésre irányuló segítségnyújtás a külső határok igazgatása és a visszatérés területén.

r)  a tagállamok és harmadik országok közötti technikai és operatív együttműködésre irányuló segítségnyújtás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben és a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben;

 

ra)  segíti az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség információinak, felszereléseinek és egyéb képességeinek megosztását, amennyiben többek között például a kutatáshoz és mentéshez hasonló konkrét feladatok ellátása érdekében szükség van ezek támogatására.

(2)  Amennyiben az együttműködés összeegyeztethető az ügynökség tevékenységével, a tagállamok folytathatják a külső határoknál – többek között a bűnüldözési missziók katonai műveletei során és a visszatérés területén – más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

(2)  Amennyiben az együttműködés összeegyeztethető az ügynökség feladataival, a tagállamok folytathatják a más tagállamokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

A tagállamok jelentést tesznek az ügynökségnek a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal a külső határoknál és a visszatérés területén folytatott operatív együttműködésről. Az ügynökség ügyvezető igazgatója (a továbbiakban: ügyvezető igazgató) rendszeresen, és évente legalább egyszer tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát (a továbbiakban: igazgatótanács) ezekről a kérdésekről.

A tagállamok jelentést tesznek az ügynökségnek a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal a külső határoknál és a visszatérés területén folytatott operatív együttműködésről. Az ügynökség ügyvezető igazgatója (a továbbiakban: ügyvezető igazgató) rendszeresen, és évente legalább egyszer tájékoztatja az ügynökség igazgatótanácsát (a továbbiakban: igazgatótanács) ezekről a kérdésekről.

(3)  Az ügynökség saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat a megbízatása körébe tartozó területeken. A kommunikációs tevékenységek nem sérthetik az (1) bekezdésben említett feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

(3)  Az ügynökség saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytat a megbízatása körébe tartozó területeken. Tevékenységségről pontos és részletes tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára. A kommunikációs tevékenységek nem sérthetik az (1) bekezdésben említett feladatokat, különösen a műveletekre vonatkozó olyan információ felfedését illetően, amely – ha nyilvánosságra kerül – veszélyeztetné a műveletek célját. A kommunikációs tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – kötelesek jóhiszeműen együttműködni és biztosítani az információcserét.

Az ügynökség és a határigazgatásért és a visszatérésekért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – kötelesek jóhiszeműen együttműködni és biztosítani az információcserét.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – kellő időben és pontosan biztosítanak az ügynökség számára minden olyan információt, amelyre az ügynökségnek szüksége van az e rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, különös tekintettel az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlások nyomon követésére, valamint a kockázatelemzés és a sebezhetőségi elemzés elvégzésére.

Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése alapján a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – kellő időben és pontosan biztosítanak az ügynökség számára minden olyan információt, amelyre az ügynökségnek szüksége van az e rendelettel ráruházott feladatok ellátásához, különös tekintettel az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlások nyomon követésére, valamint az e rendelet 10. cikke szerinti kockázatelemzés és az e rendelet 12. cikke szerinti sebezhetőségi elemzés elvégzésére.

 

Ha az ügynökség számára nem szolgáltatnak gyors és pontos információkat, ezt a tényt figyelembe veheti a sebezhetőségi elemzés elkészítésénél, kivéve, ha megfelelően alátámasztott indokot szolgáltattak az adatok visszatartására.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség létrehoz egy nyomon követési és kockázatelemzési központot, amely kellő kapacitással rendelkezik az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlások nyomon követéséhez. E célból az ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak.

(1)  Az ügynökség nyomon követi az Unió felé irányuló és az Unión belüli migrációs áramlásokat, és előrejelzi az Unió külső határát érintő helyzeteket, tendenciákat és más lehetséges kihívásokat. E célból az ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak, valamint elvégzi a 12. cikk szerinti sebezhetőségi elemzést.

(2)  Az ügynökség általános és specifikus kockázatelemzést készít, amelyet benyújt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(2)  Az ügynökség általános és specifikus kockázatelemzést készít, amelyeket benyújt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Adott esetben ez a kockázatelemzés az egyéb érintett uniós ügynökségekkel, például az EASO-val és az Europollal együttműködésben készül.

(3)  Az ügynökség által elkészített kockázatelemzés az Unió felé tartó migrációs áramlások elemzését biztosító előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása céljából az európai integrált határigazgatás minden vonatkozására kitér, különös tekintettel a határellenőrzésre, a visszatérésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli irreguláris másodlagos migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – többek között az irreguláris bevándorlás segítése, az emberkereskedelem és a terrorizmus – megelőzésére, valamint a szomszédos harmadik országokban uralkodó helyzet kérdésére.

(3)  Az ügynökség által elkészített kockázatelemzés egy előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása céljából az európai integrált határigazgatás minden vonatkozására kitér.

(4)   A tagállamok az ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt a külső határoknál és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt helyzetről, tendenciákról és lehetséges fenyegetésekről. A tagállamok rendszeresen vagy az ügynökség kérésére biztosítanak az ügynökség számára minden releváns információt, többek között a schengeni vívmányok végrehajtásával kapcsolatban beszerzett statisztikai és működési adatokat, valamint az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétegéből származó információkat és hírszerzési értesüléseket.

(4)  A tagállamok az ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt a külső határoknál és a visszatéréssel kapcsolatban észlelt helyzetről, tendenciákról és lehetséges fenyegetésekről. A tagállamok rendszeresen vagy az ügynökség kérésére biztosítanak az ügynökség számára minden releváns információt, többek között a schengeni vívmányok végrehajtásával kapcsolatban beszerzett statisztikai és működési adatokat, valamint az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétegéből származó információkat és hírszerzési értesüléseket.

(5)  A kockázatelemzés eredményét továbbítani kell a felügyelőbizottságnak és az igazgatótanácsnak.

(5)  A kockázatelemzés eredményét továbbítani kell a tanácsadó testületnek és az igazgatótanácsnak.

(6)  A tagállamok figyelembe veszik a kockázatelemzés eredményét a külső határoknál végrehajtandó műveleteik és tevékenységeik, valamint visszatérési tevékenységeik tervezése során.

(6)  A tagállamok figyelembe veszik a kockázatelemzés eredményét a külső határnál végrehajtandó műveleteik és tevékenységeik, valamint visszatérési tevékenységeik tervezése során.

(7)  Az ügynökség a közös integrált kockázatelemzési modell eredményeit felhasználja a határőrök és a visszatérési feladatokban közreműködő személyzet képzésére vonatkozó egységes alaptantervek kidolgozásakor.

(7)  Az ügynökség a közös integrált kockázatelemzési modell eredményeit felhasználja a határőrök és a közreműködő személyzet képzésére vonatkozó egységes alaptantervek kidolgozásakor.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség tagállamokba küldött összekötő tisztviselői révén biztosítja a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követését.

(1)  Az ügynökség a tagállamokba küldött összekötő tisztviselői révén biztosítja a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követését valamennyi tagállamban.

(2)  Az ügyvezető igazgató az ügynökség személyzetéből nevezi ki az összekötő tisztviselői feladatokat ellátó szakértőket. Az ügyvezető igazgató kockázatelemzésen alapulva és az igazgatótanáccsal egyeztetve meghatározza az említett tisztviselők tevékenységének jellegét, azokat a tagállamokat, ahová összekötő tisztviselőt lehet küldeni, valamint a tisztviselők tevékenységének időtartamát. Az ügyvezető igazgató értesíti az érintett tagállamot a kinevezésről, és a tagállammal együtt meghatározza a tisztviselő bevetésének helyét.

(2)  Az ügyvezető igazgató az ügynökség személyzetéből nevezi ki az összekötő tisztviselői feladatokat ellátó szakértőket. Az ügyvezető igazgató kockázatelemzésen alapulva és az igazgatótanáccsal egyeztetve meghatározza az említett tisztviselők tevékenységének jellegét. Az ügyvezető igazgató értesíti az érintett tagállamot a kinevezésről, és a tagállammal együtt meghatározza a tisztviselő bevetésének helyét.

(3)  Az összekötő tisztviselők az ügynökség nevében tevékenykednek, feladatuk az együttműködés és a párbeszéd elősegítése az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok között, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is. Az összekötő tisztviselők különösen:

(3)  Az összekötő tisztviselők az ügynökség nevében tevékenykednek, feladatuk az együttműködés és a párbeszéd elősegítése az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok között, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is. Az összekötő tisztviselők különösen:

a)   összekötői szerepet töltenek be az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok között, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is;

a)  összekötői szerepet töltenek be az ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok között, határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is;

 

aa)  segítik az ügynökség által a 10. cikkben említett, az irreguláris migráció nyomon követéséhez és a kockázatelemzéshez igényelt információk beszerzését;

b)   segítik az ügynökség által a 12. cikkben említett sebezhetőségi elemzés elkészítéséhez igényelt információk beszerzését;

b)  segítik az ügynökség által a 12. cikkben említett sebezhetőségi elemzés elkészítéséhez igényelt információk beszerzését;

c)   nyomon követik a tagállami intézkedéseket azokon a határszakaszokon, amelyeket az 1052/2013/EU rendelet magas hatásszinttel minősített;

c)  nyomon követik a tagállami intézkedéseket azokon a határszakaszokon, amelyeket az 1052/2013/EU rendelet magas hatásszinttel minősített;

 

ca)  figyelemmel kísérik és előmozdítják a külső határok igazgatásával – többek között az alapvető jogok tiszteletben tartásával és a nemzetközi védelemmel – kapcsolatos uniós vívmányok alkalmazását;

d)   segítséget nyújtanak a tagállamoknak vészhelyzeti terveik elkészítéséhez;

d)  segítséget nyújtanak a tagállamoknak vészhelyzeti terveik elkészítéséhez;

 

da)  elősegítik a tagállam és az ügynökség közötti kommunikációt, megosztják az ügynökségtől származó releváns információkat a tagállammal, többek között a folyamatban lévő műveletekről;

e)   rendszeresen jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak a külső határon fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett tagállam milyen mértékben képes eredményesen kezelni azt;

e)  rendszeresen jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak a külső határon fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett tagállam milyen mértékben képes eredményesen kezelni azt;

f)   nyomon követik a 18. cikkben említett, külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekkel kapcsolatos tagállami intézkedéseket;

f)  nyomon követik a 18. cikkben említett, külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekkel kapcsolatos tagállami intézkedéseket;

(4)A (3) bekezdés alkalmazásában az összekötő tisztviselő többek között:

(4)  A (3) bekezdés alkalmazásában az összekötő tisztviselő többek között:

a)   korlátlanul hozzáfér a nemzeti koordinációs központhoz és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetképhez;

a)  hozzáfér a nemzeti koordinációs központhoz és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetképhez;

b)   hozzáfér a nemzeti koordinációs központban elérhető nemzeti és európai információs rendszerekhez, azzal a feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi szabályoknak;

b)  szükség esetén hozzáfér a nemzeti koordinációs központban elérhető európai információs rendszerekhez, azzal a feltétellel, hogy meg kell felelnie a nemzeti és uniós adatbiztonsági és adatvédelmi szabályoknak;

c)   rendszeres kapcsolatban áll a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokkal – ideértve a parti őrségeket is határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben –, és eközben tájékoztatja a nemzeti koordinációs központ vezetőjét.

c)  rendszeres kapcsolatban áll a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokkal – ideértve a parti őrségeket is határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben –, és eközben tájékoztatja a nemzeti koordinációs központ vezetőjét.

(5)  Az összekötő tisztviselő jelentésének a 12. cikkben említett sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie.

(5)  Az összekötő tisztviselő jelentésének a 12. cikkben említettek szerint a sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie. A jelentést továbbítani kell az érintett tagállamnak.

(6)  Feladataik ellátása során az összekötő tisztviselők csak az ügynökségtől fogadhatnak el utasítást.

(6)  Feladataik ellátása során az összekötő tisztviselők csak az ügynökségtől fogadhatnak el utasítást.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség értékeli a tagállamok határellenőrzéshez kapcsolódó műszaki eszközeit, rendszereit, kapacitásait, erőforrásait és vészhelyzeti terveit. Ezen értékelés alapját a tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől érkező információk, az Eurosur információi – különösen az egyes tagállamok szárazföldi és tengeri külső határszakaszaihoz az 1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, valamint a közös műveletekre, kísérleti projektekre, gyors határvédelmi intervenciókra és az ügynökség egyéb tevékenységeire vonatkozó jelentések és értékelések képezik.

(1)  A schengeni értékelési mechanizmust kiegészítő preventív intézkedésként az ügynökség folyamatosan ellenőrzi a tagállamok határellenőrzéshez kapcsolódó készenléti és vészhelyzeti terveit.

 

A sebezhetőségi elemzés célja, hogy általa az ügynökség felmérje a tagállamok képességét és felkészültségét arra, hogy szembenézzenek a felmerülő kihívásokkal – többek között a külső határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni fenyegetésekkel és nyomásokkal –, hogy azonosítsa – különösen a konkrét és aránytalan nyomással szembesülő tagállamok esetében – a külső határoknál jelentkező lehetséges azonnali következményeket és a schengeni térség működését érintő további következményeket, valamint hogy értékelje a tagállamok képességét a 19. cikk (5) bekezdésében említett gyorsreagálású állományhoz való hozzájárulásra.

 

Az ellenőrizendő elemek között szerepel többek között a képesség nagyszámú olyan ember esetleges érkezésének humánus és az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása melletti kezelésére, akik közül sokan nemzetközi védelemre szorulhatnak, továbbá a műszaki eszközök, a rendszerek, képességek, erőforrások, infrastruktúra és a megfelelő számú, képesített és képzett személyzet rendelkezésre állása.

 

A 10. cikk (3) bekezdésével összhangban elkészített kockázatelemzés alapján az ügyvezető igazgató határozati javaslatot terjeszt az igazgatótanács elé, amelyben meghatározza azokat az objektív kritériumokat, amelyek alapján az ügynökség a sebezhetőségi elemzést elvégzi. Az igazgatótanács a kritériumokról e javaslat alapján határoz.

 

(1a)  A sebezhetőségi elemzés alapját a tagállamtól és az összekötő tisztviselőtől érkező információk, az Eurosur információi – különösen az egyes tagállamok külső határainak szárazföldi és tengeri szakaszaihoz az 1052/2013/EU rendelet értelmében rendelt hatásszintek –, valamint a közös műveletekre, kísérleti projektekre, gyors határvédelmi intervenciókra és az ügynökség egyéb tevékenységeire vonatkozó jelentések és értékelések képezik.

(2)  Az ügynökség kérésére a tagállamok információt szolgáltatnak a határellenőrzés végrehajtásához nemzeti szinten rendelkezésre álló műszaki eszközökről, személyzetről és pénzügyi erőforrásokról, és benyújtják vészhelyzeti terveiket.

(2)  Az ügynökség kérésére a tagállamok információt szolgáltatnak a határellenőrzés végrehajtásához nemzeti szinten rendelkezésre álló műszaki eszközökről, személyzetről és pénzügyi erőforrásokról, valamint az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett elemekről, és benyújtják vészhelyzeti terveiket.

(3)  A sebezhetőségi elemzés célja, hogy általa az ügynökség felmérje, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek és készek szembenézni a felmerülő kihívásokkal – többek között a külső határoknál fellépő jelenlegi és jövőbeni fenyegetésekkel és nyomásokkal –, azonosítsa – különösen a konkrét és aránytalan nyomással szembesülő tagállamok esetében – a külső határoknál észlelhető azonnali következményeket és a schengeni térség működését érintő további következményeket, valamint értékelje a tagállamok kapacitását a 19. cikk (5) bekezdésében említett gyorsreagálású tartalékállományhoz való hozzájárulás tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a schengeni értékelési mechanizmust.

 

(4)  A sebezhetőségi elemzés eredményeit továbbítani kell a felügyelőbizottságnak, amely ezen eredmények alapján, valamint figyelembe véve az ügynökség kockázatelemzése és a schengeni értékelési mechanizmus eredményeit tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak a tagállamok által meghozandó intézkedésekről.

(4)  A sebezhetőségi elemzés eredményeit továbbítani kell a tanácsadó testületnek, amely ezen eredmények alapján, valamint figyelembe véve az ügynökség kockázatelemzése és a schengeni értékelési mechanizmus eredményeit tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak a tagállamok által meghozandó intézkedésekről.

(5)  Az ügyvezető igazgató határozatot hoz, amely előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen korrekciós intézkedéseket kell végrehajtania, többek között az uniós pénzügyi eszközök keretében történő erőforrás-felhasználással. A tagállamra nézve kötelező ügyvezető igazgatói határozat megállapítja az intézkedések végrehajtásának határidejét.

(5)  Az ügyvezető igazgató határozatot hoz, amely előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen korrekciós intézkedéseket kell végrehajtania, többek között az uniós pénzügyi eszközök keretében történő erőforrás-felhasználással. A tagállamra nézve kötelező ügyvezető igazgatói határozat megállapítja az intézkedések végrehajtásának határidejét.

(6)  Amennyiben a tagállam a kitűzött határidőig nem hajtja végre a szükséges korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az ügyet és értesíti a Bizottságot. Az igazgatótanács határozatot hoz, amely előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen korrekciós intézkedéseket kell hoznia, és megállapítja az intézkedések végrehajtásának határidejét. Amennyiben a tagállam az ebben a határozatban kitűzött határidőig nem hajtja végre a szükséges korrekciós intézkedéseket, a Bizottság a 18. cikknek megfelelően további lépéseket tehet.

(6)  Amennyiben a tagállam a kitűzött határidőig nem hajtja végre a szükséges korrekciós intézkedéseket, az ügyvezető igazgató értesíti az igazgatótanácsot és a Bizottságot. A Bizottság a 18. cikknek megfelelően további lépéseket tehet.

 

(6a)  A sebezhetőségi elemzés eredményeit rendszeresen és legalább hathavonta továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok segítséget kérhetnek az ügynökségtől a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 18. cikkben említett intézkedéseket is végrehajtja.

(1)  A tagállamok segítséget kérhetnek az ügynökségtől a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához. Az ügynökség továbbá a 18. cikkben említett intézkedéseket is végrehajtja.

(2)  Az ügynökség megszervezi a megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, valamint végrehajthat egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

(2)  Az ügynökség megszervezi a megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást a fogadó tagállam részére, valamint a vonatkozó uniós és nemzetközi joggal, többek között a visszaküldés tilalmának elvével összhangban eljárva végrehajthat egyet vagy többet a következő intézkedések közül:

a)  egy vagy több tagállam közös műveleteinek koordinálása és európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

a)  egy vagy több tagállam közös műveleteinek koordinálása és európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

b)  gyors határvédelmi intervenciók szervezése és a gyorsreagálású tartalékállomány részét képező európai határ- és partvédelmi csapatok, valamint szükség szerint további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

b)  gyors határvédelmi intervenciók szervezése és a gyorsreagálású állomány részét képező európai határ- és partvédelmi csapatok, valamint szükség szerint további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

c)  egy vagy több tagállam és harmadik ország külső határoknál végzett tevékenységeinek koordinálása, a szomszédos harmadik országokkal végzett közös műveleteket is ideértve;

c)  egy vagy több tagállam és harmadik ország külső határoknál végzett tevékenységeinek koordinálása, a szomszédos harmadik országokkal végzett közös műveleteket is ideértve;

d)  a migrációkezelési támogató csoportok keretében európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése a migrációs csomópontoknál;

d)  a migrációkezelési támogató csoportok keretében európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése a migrációs csomópontoknál;

 

da)  a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek keretében technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak;

e)  saját szakértőinek és a tagállamok által az ügynökséghez kirendelt csoportok tagjainak bevetése azzal a céllal, hogy megfelelői ideig segítsék az érintett tagállamok nemzeti hatóságainak munkáját;

e)  saját szakértőinek és a tagállamok által az ügynökséghez kirendelt csoportok tagjainak bevetése azzal a céllal, hogy megfelelői ideig segítsék az érintett tagállamok nemzeti hatóságainak munkáját;

f)  műszaki eszközök bevetése.

f)  műszaki eszközök bevetése.

(3)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből származó támogatásokkal finanszírozza vagy társfinanszírozza a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységeket.

(3)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből és szerződések révén finanszírozza vagy társfinanszírozza a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységeket.

 

(3a)  Amennyiben a külső határokon jelentkező helyzet miatt több pénzügyi forrásra van szükség, az ügynökség időben tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók indítása a külső határoknál

Közös műveletek indítása a külső határoknál

(1)  A tagállamok kérhetik, hogy az ügynökség indítson közös műveleteket a felmerülő kihívások többek között az irreguláris bevándorlásból és a határokon átnyúló bűnözésből eredő jelenlegi vagy jövőbeni fenyegetések – kezelése érdekében, vagy azért, hogy fokozott technikai és operatív segítségnyújtást biztosítson a külső határok védelmére vonatkozó tagállami kötelezettségek végrehajtásához.

(1)  A tagállamok kérhetik, hogy az ügynökség indítson közös műveleteket a felmerülő kihívások, többek között az irreguláris migráció, a külső határokon jelentkező jelenlegi vagy jövőbeni fenyegetések vagy a határokon átnyúló bűnözés például az embercsempészés, az emberkereskedelem és a terrorizmus – kezelése érdekében, vagy azért, hogy fokozott technikai és operatív segítségnyújtást biztosítson a külső határok védelmére vonatkozó tagállami kötelezettségek végrehajtásához.

(2)  Konkrét és aránytalan nyomást jelentő helyzettel szembesülő tagállam kérésére, különösen akkor, ha a külső határok bizonyos pontjaira nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezik, aki az adott tagállam területére illegálisan próbál belépni, az ügynökség korlátozott időtartamú gyors határvédelmi intervenciót hajthat végre a kérelmező tagállam területén.

 

(3)  Az ügyvezető igazgató értékeli, jóváhagyja és koordinálja a közös műveletekre irányuló tagállami javaslatokat. A közös műveleteket és a gyors határvédelmi intervenciókat alapos, megbízható és naprakész kockázatelemzésnek kell megelőznie, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökség fontosság szerint rangsorolja a javasolt közös műveleteket és gyors határvédelmi intervenciókat, figyelembe véve a külső határszakaszok 1052/2013/EU rendelet szerinti hatásszintjét és az erőforrások rendelkezésre állását.

(3)  Az ügyvezető igazgató értékeli, jóváhagyja és koordinálja a közös műveletekre irányuló tagállami javaslatokat. A közös műveleteket alapos, megbízható és naprakész kockázatelemzésnek kell megelőznie, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökség fontosság szerint rangsorolja a javasolt közös műveleteket, figyelembe véve a külső határszakaszok 1052/2013/EU rendelet szerinti hatásszintjét és az erőforrások rendelkezésre állását.

(4)  Az ügyvezető igazgató a felügyelőbizottság tanácsára, a sebezhetőségi elemzés eredményei alapján, valamint figyelembe véve az ügynökség kockázatelemzését és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétegét, közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók indítására és végrehajtására irányuló ajánlást tesz az érintett tagállam számára. Az ügynökség műszaki eszközeit a fogadó és részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(4)  Az ügyvezető igazgató a tanácsadó testület tanácsára, a sebezhetőségi elemzés eredményei alapján, valamint figyelembe véve az ügynökség kockázatelemzését és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétegét, közös műveletek indítására és végrehajtására irányuló ajánlást tesz az érintett tagállam számára. Az ügynökség műszaki eszközeit a fogadó és részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(5)  A közös művelet vagy gyors határvédelmi intervenció céljai egy olyan többcélú művelet részeként is megvalósíthatók, amely magában foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri mentését vagy egyéb parti őrségi feladatokat, a migránscsempészés vagy az emberkereskedelem elleni harcot, a kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére irányuló műveleteket és a migrációkezelést, az azonosítási, nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és visszatérési feladatokat is ideértve.

(5)  A közös művelet vagy egy olyan többcélú művelet részeként is megvalósíthatók, amely magában foglalhatja a bajba jutott személyek tengeri mentését vagy egyéb parti őrségi feladatokat, az embercsempészés vagy az emberkereskedelem elleni harcot, a kábítószer-kereskedelem ellenőrzésére irányuló műveleteket és a migrációkezelést, az Europollal együttműködésben végzett azonosítási, nyilvántartásba vételi, tájékoztatási és visszatérési feladatokat is ideértve.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)   a feladatok és a különleges utasítások leírása az európai határ- és partvédelmi csapatok számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való engedélyezhető betekintésre és az engedélyezhető szolgálati fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre vonatkozókat is;

d)  a feladatok, felelősségi körök és a különleges utasítások leírása az európai határ- és partvédelmi csapatok számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való engedélyezhető betekintésre és az engedélyezhető szolgálati fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre vonatkozókat is;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a közös művelet alapvető jogokra gyakorolt hatásainak és kockázatainak ismertetése;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)   az értékelő jelentéssel kapcsolatos teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, valamint a végleges értékelő jelentés benyújtásának végső időpontja;

i)  az értékelő jelentéssel – többek között az alapvető jogok védelmével – kapcsolatos teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, valamint a végleges értékelő jelentés benyújtásának végső időpontja;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Konkrét és aránytalan nyomást jelentő helyzettel szembesülő tagállam kérésére, különösen akkor, ha a külső határok bizonyos pontjaira nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezik, aki az adott tagállam területére szabálytalanul próbál belépni, az ügynökség korlátozott időtartamú gyors határvédelmi intervenciót hajthat végre a kérelmező tagállam területén.

(1)  A tagállam gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló kérelmében szerepelnie kell a helyzet leírásának, a lehetséges célkitűzéseknek és a tervezett szükségleteknek. Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállam külső határain fennálló helyzet felmérésére szükség esetén azonnal szakértőket küldhet az ügynökségtől.

(1)  A tagállam gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló kérelmében szerepelnie kell a helyzet leírásának, a lehetséges célkitűzéseknek és a tervezett szükségleteknek. Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállam külső határain fennálló helyzet felmérésére szükség esetén azonnal szakértőket küldhet az ügynökségtől.

(2)  Az ügyvezető igazgató azonnal tájékoztatja az igazgatótanácsot a gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló tagállami kérelemről.

(2)  Az ügyvezető igazgató azonnal tájékoztatja az igazgatótanácsot a gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló tagállami kérelemről.

(3)  Az ügyvezető igazgató a tagállam kérelméről az ügynökség kockázatelemzésében foglalt megállapítások, az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétege, a 12. cikkben említett sebezhetőségi elemzés eredménye és az érintett tagállam vagy bármely más tagállam által rendelkezésére bocsátott valamennyi egyéb releváns információ figyelembevételével határoz.

(3)  Az ügyvezető igazgató a tagállam kérelméről az ügynökség kockázatelemzésében foglalt megállapítások, az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetkép elemzési rétege, a 12. cikkben említett sebezhetőségi elemzés eredménye és az érintett tagállam vagy bármely más tagállam által rendelkezésére bocsátott valamennyi egyéb releváns információ figyelembevételével határoz.

(4)  Az ügyvezető igazgató a kérelem beérkezésétől számított két munkanapon belül határoz a gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló kérelemről. Az ügyvezető igazgató az érintett tagállamot és az igazgatótanácsot határozatáról egyidejűleg, írásban értesíti. A határozat tartalmazza az alapjául szolgáló főbb indokokat.

(4)  Az ügyvezető igazgató a kérelem beérkezésétől számított két munkanapon belül határoz a gyorsreagálású határvédelmi művelet indítására irányuló kérelemről. Az ügyvezető igazgató az érintett tagállamot és az igazgatótanácsot határozatáról egyidejűleg, írásban értesíti. A határozat tartalmazza az alapjául szolgáló főbb indokokat.

(5)  Ha az ügyvezető igazgató gyors határvédelmi intervenció indításáról határoz, akkor a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban európai határ- és partvédelmi csapatokat vet be a gyorsreagálású tartalékállományból, és szükség esetén – a 19. cikk (6) bekezdésével összhangban – azonnal megerősítheti ezeket a csapatokat egy vagy több további európai határ- és partvédelmi csapattal.

(5)  Ha az ügyvezető igazgató gyors határvédelmi intervenció indításáról határoz, akkor a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban európai határ- és partvédelmi csapatokat vet be a gyorsreagálású állományból, és szükség esetén – a 19. cikk (6) bekezdésével összhangban – azonnal megerősítheti ezeket a csapatokat egy vagy több további európai határ- és partvédelmi csapattal.

(6)  Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállammal együtt a 15. cikk (3) bekezdésével összhangban haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozatal napját követő három munkanapon belül műveleti tervet készít.

(6)  Az ügyvezető igazgató a kérelmező tagállammal együtt a 15. cikk (3) bekezdésével összhangban haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozatal napját követő három munkanapon belül műveleti tervet készít.

(7)  Amint a műveleti tervről megállapodás született, az ügyvezető igazgató felkéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul bocsássák rendelkezésre a gyorsreagálású tartalékállomány részét képező határőröket. Az ügyvezető igazgató megadja az egyes tagállamoktól kért határőrök profilját és számát a meglévő gyorsreagálású tartalékállományban azonosítottak közül.

(7)  Amint a műveleti tervről megállapodás született, az ügyvezető igazgató felkéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul bocsássák rendelkezésre a gyorsreagálású állomány részét képező határőröket. Az ügyvezető igazgató megadja az egyes tagállamoktól kért határőrök profilját és számát a meglévő gyorsreagálású állományban azonosítottak közül.

(8)  Szükség esetén az ügyvezető ezzel egyidejűleg tájékoztatja a tagállamokat a gyorsreagálású tartalékállományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatok azonnali megerősítése céljából bevetendő további határőrök szükséges számáról és profiljáról. Ezt az információt a bevetés dátumának megjelölésével írásban kell megadni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak. Egyidejűleg meg kell küldeni számukra a műveleti terv másolatát is.

(8)  Szükség esetén az ügyvezető ezzel egyidejűleg tájékoztatja a tagállamokat a gyorsreagálású állományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatok azonnali megerősítése céljából bevetendő további határőrök szükséges számáról és profiljáról. Ezt az információt a bevetés dátumának megjelölésével írásban kell megadni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak. Egyidejűleg meg kell küldeni számukra a műveleti terv másolatát is.

(9)  Az ügyvezető igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén a gyorsreagálású tartalékállomány és bármely további európai határ- és partvédelmi csapat bevetéséről az ügyvezetőigazgató-helyettes határoz.

(9)  Az ügyvezető igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén a gyorsreagálású állomány és bármely további európai határ- és partvédelmi csapat bevetéséről az ügyvezetőigazgató-helyettes határoz.

(10)  A tagállamok biztosítják, hogy a gyorsreagálású tartalékállományba kijelölt határőrök haladéktalanul és kivétel nélkül az ügynökség rendelkezésére álljanak. A tagállamok az ügynökség kérésére további európai határ- és partvédelmi csapatokat is rendelkezésre bocsátanak bevetés céljából, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek.

(10)  A tagállamok biztosítják, hogy a gyorsreagálású állományba kijelölt határőrök haladéktalanul és kivétel nélkül az ügynökség rendelkezésére álljanak, annak biztosítása érdekében, hogy a műveleti terv elfogadását követő három munkanapon belül teljes mértékben készen álljanak a művelet megkezdésére. A tagállamok az ügynökség kérésére további európai határ- és partvédelmi csapatokat is rendelkezésre bocsátanak bevetés céljából, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek.

(11)  A csapatokat legkésőbb három munkanappal azt követően vetik be, hogy az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a műveleti tervet elfogadta. A gyorsreagálású tartalékállomány bevetését követő öt munkanapon belül szükség esetén további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor.

(11)  A gyorsreagálású állományt legkésőbb három munkanappal azt követően vetik be, hogy az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a műveleti tervet elfogadta. A gyorsreagálású állomány bevetését követő öt munkanapon belül szükség esetén további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetésére kerül sor.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam a külső határainál lévő egyes migrációs csomópontoknál jellemzően vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs nyomással szembesül, kérheti, hogy a migrációkezelési támogató csoportok nyújtsanak számára operatív és technikai erősítést. Az adott tagállam erősítés iránti kérelmet és szükségleteire vonatkozó értékelést nyújt be az ügynökséghez és más releváns uniós ügynökségekhez, különösen az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz és az Europolhoz.

(1)  Amennyiben egy tagállam a külső határainál lévő egyes migrációs csomópontoknál jellemzően vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs nyomással szembesül, kérheti, hogy a migrációkezelési támogató csoportok nyújtsanak számára operatív és technikai erősítést. Az adott tagállam erősítés iránti kérelmet és szükségleteire vonatkozó értékelést nyújt be az ügynökséghez és más releváns uniós ügynökségekhez, különösen az EASO-hoz és az Europolhoz.

(2)  Az ügyvezető igazgató más uniós ügynökségekkel egyeztetve értékeli a tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és szükségleteire vonatkozó értékelését azzal a céllal, hogy egy, a releváns uniós ügynökségek által koordinált számos tevékenységet magában foglaló átfogó megerősítési csomagot határozzon meg az érintett tagállammal egyetértésben.

(2)  Az ügyvezető igazgató más uniós ügynökségekkel egyeztetve értékeli a tagállam segítségnyújtás iránti kérelmét és szükségleteire vonatkozó értékelését azzal a céllal, hogy egy, a releváns uniós ügynökségek által koordinált számos tevékenységet magában foglaló átfogó megerősítési csomagot határozzon meg az érintett tagállammal egyetértésben.

 

(2a)  A Bizottság felel a különböző ügynökségek és a migrációkezelést támogató csoportok közti gyors együttműködés koordinálásáért.

(3)  Az európai határ- és partvédelmi csapatok, az európai visszatérési intervenciós csapatok és az ügynökség szakértői által a migrációkezelési támogató csoportok keretében nyújtott operatív és technikai erősítés a következőket foglalhatja magában:

(3)  Az európai határ- és partvédelmi csapatok, az európai visszatérési intervenciós csapatok és az ügynökség szakértői által a migrációkezelési támogató csoportok keretében nyújtott operatív és technikai erősítés a következőket foglalhatja magában:

a)  a külső határokhoz érkező harmadik országbeli állampolgárok előszűrése, azonosításukat, nyilvántartásba vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, valamint – a tagállam kérésére – a harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának rögzítése;

a)  segítségnyújtás a külső határokhoz érkező harmadik országbeli állampolgárok előszűrésében, azonosításukat, nyilvántartásba vételüket és tájékoztatásukat is ideértve, valamint – a tagállam kérésére – a harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának rögzítésében, teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogokat és információkkal szolgálva minden eljárás céljáról és eredményéről;

b)   információszolgáltatás az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek, illetve a menedékjogot kérő vagy potenciálisan menedékjogot kérő áthelyezhető személyek számára;

 

 

ba)  a nemzetközi védelmet kérelmezni szándékozó személyeknek az EASO vagy az érintett tagállam nemzeti hatóságainak menekültügyi szakértőihez irányítása;

c)   technikai és operatív segítségnyújtás a visszatérés területén, a visszatérési műveletek előkészítését és szervezését is ideértve.

c)  technikai és operatív segítségnyújtás a visszatérés területén, a visszatérési műveletek előkészítését és szervezését is ideértve.

 

(3a)  A migrációkezelési támogató csoportok gyermekvédelemmel, emberkereskedelemmel, a nemi alapú üldöztetéssel szembeni védelemmel és az alapjogokkal foglalkozó szakértőket foglalnak magukban.

(4)  Az ügynökség más releváns uniós ügynökségekkel együttműködve segítséget nyújt a Bizottságnak a migrációkezelési támogató csoportok tevékenységeinek koordinálásához.

(4)  Az ügynökség más releváns uniós ügynökségekkel együttműködve segítséget nyújt a Bizottságnak a migrációkezelési támogató csoportok tevékenységeinek koordinálásához.

 

(4a)  Az ügynökség az EASO-val, az Alapjogi Ügynökséggel és más érintett uniós ügynökségekkel együttműködésben és a Bizottság koordinálásával biztosítja, hogy ezek a tevékenységek összhangban álljanak a közös európai menekültügyi rendszerrel és az alapvető jogokkal. Ez magában foglalja a nők és a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő menedék, higiéniai körülmények és létesítmények biztosítását a migrációs csomópontoknál.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre a 12. cikk (6) bekezdésében említett igazgatótanácsi határozatban foglalt korrekciós intézkedéseket, vagy a külső határnál aránytalan migrációs nyomás jelentkezik, amelynek következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség működését, a Bizottság az ügynökséggel való egyeztetést követően végrehajtási jogi aktus formájában határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza az ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az ügynökséggel az említett intézkedések végrehajtásában. E végrehajtási jogi aktusok elfogadására a 79. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kerül sor.

(1)  Amennyiben egy tagállam nem hajtja végre a 12. cikk (5) bekezdésében említett határozatban foglalt korrekciós intézkedéseket, vagy a külső határnál aránytalan migrációs nyomás jelentkezik, amelynek következtében olyan mértékben eredménytelenné válik a külső határok ellenőrzése, hogy az veszélyeztetheti a schengeni térség mint belső határellenőrzés nélküli térség működését, a Bizottság az ügynökséggel való egyeztetést követően végrehajtási határozatra irányuló javaslatot terjeszthet a Tanács elé, amelyben meghatározza az ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, és felszólítja az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az ügynökséggel az említett intézkedések végrehajtásában. Ezt a végrehajtási határozatot a Tanács minősített többséggel fogadja el.

A schengeni térség működésével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 79. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

 

 

A Tanács a Bizottság javaslatának kézhezvételét követően azonnal ülést hív egybe.

 

(1a)  Amennyiben sürgős fellépést kívánó helyzet áll elő, e helyzetről az Európai Parlamentet késedelem nélkül tájékoztatni kell, tájékoztatni kell továbbá minden válaszlépésről és a vonatkozó határozatokról.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság rendelkezik a következők közül egy vagy több, ügynökség által végrehajtandó intézkedésről:

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság rendelkezik a következők közül egy vagy több, ügynökség által végrehajtandó intézkedésről:

a)   gyors határvédelmi intervenciók szervezése és koordinálása, valamint a gyorsreagálású tartalékállomány részét képező európai határ- és partvédelmi csapatok és szükség szerint további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

a)  gyors határvédelmi intervenciók szervezése és koordinálása, valamint a gyorsreagálású állomány részét képező európai határ- és partvédelmi csapatok és szükség szerint további európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése;

b)   a migrációkezelési támogató csoportok keretében európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése a migrációs csomópontoknál;

b)  a migrációkezelési támogató csoportok keretében európai határ- és partvédelmi csapatok bevetése a migrációs csomópontoknál;

c)   egy vagy több tagállam és harmadik ország külső határoknál végzett tevékenységeinek koordinálása, a szomszédos harmadik országokkal végzett közös műveleteket is ideértve;

c)  egy vagy több tagállam és harmadik ország külső határoknál végzett tevékenységeinek koordinálása, a szomszédos harmadik országokkal végzett közös műveleteket is ideértve;

d)   műszaki eszközök bevetése,

d)  műszaki eszközök bevetése,

e)   visszatérési intervenciók szervezése.

e)  visszatérési intervenciók szervezése.

(3)  Az ügyvezető igazgató a felügyelőbizottság tanácsára és a bizottsági határozat elfogadásától számított két munkanapon belül meghatározza a bizottsági határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges lépéseket, többek között az említett határozat céljainak megvalósításához szükséges műszaki eszközöket, valamint a határőrök és az egyéb releváns személyzet létszámát és profilját.

(3)  Az ügyvezető igazgató a tanácsadó testület tanácsára és a tanácsi határozat elfogadásától számított két munkanapon belül:

 

a)  meghatározza a bizottsági határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges lépéseket, többek között az említett határozat céljainak megvalósításához szükséges műszaki eszközöket, valamint a határőrök és az egyéb releváns személyzet létszámát és profilját;

 

b)  benyújtja a műveleti terv tervezetét az érintett tagállamnak.

(4)  Az ügyvezető igazgató ezzel egyidejűleg és ugyanezen két munkanapon belül benyújtja a műveleti terv tervezetét az érintett tagállamnak. Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam a tervezet benyújtását követő két munkanapon belül kidolgozza a műveleti tervet.

(4)  Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam a tervezet benyújtását követő két munkanapon belül megállapodnak a műveleti tervben.

(5)  Az ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv megállapításának napját követő három munkanapon belül beveti a bizottsági határozatban foglalt intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) bekezdésében említett gyorsreagálású tartalékállományhoz tartozó európai határ- és partvédelmi csapatokat. A második fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású tartalékállomány bevetését követő öt munkanapon belül szükség szerint további műszaki eszközöket és európai határ- és partvédelmi csapatokat vet be.

(5)  Az ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv megállapításának napját követő három munkanapon belül beveti a tanácsi határozatban foglalt intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges műszaki eszközöket és a 19. cikk (5) bekezdésében említett gyorsreagálású állományhoz tartozó európai határ- és partvédelmi csapatokat. A második fázisban, de legkésőbb a gyorsreagálású állomány bevetését követő öt munkanapon belül szükség szerint további műszaki eszközöket és európai határ- és partvédelmi csapatokat vet be.

(6)  Az érintett tagállam megfelel a bizottsági határozat rendelkezéseinek, e célból azonnal együttműködik az ügynökséggel, és megteszi a szükséges lépéseket az említett határozat végrehajtásának és az abban, valamint az ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott műveleti tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(6)  Az érintett tagállam megfelel a tanácsi határozat rendelkezéseinek, e célból azonnal együttműködik az ügynökséggel, és megteszi a szükséges lépéseket az említett határozat végrehajtásának és az abban, valamint az ügyvezető igazgatóval közösen elfogadott műveleti tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(7)  A tagállamok rendelkezésre bocsátják az ügyvezető által a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott határőröket és egyéb releváns személyzetet. A tagállamok nem hivatkozhatnak a 19. cikk (3) és (6) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre.

(7)  A tagállamok rendelkezésre bocsátják az ügyvezető által a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott határőröket és egyéb releváns személyzetet. A tagállamok nem hivatkozhatnak a 19. cikk (3) és (6) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre.

 

(7a)  A Bizottság a megfelelő európai határigazgatás biztosítása érdekében nyomon követi a tanácsi határozatban meghatározott intézkedések megfelelő végrehajtását és az e célból az ügynökség és a tagállamok által meghozott intézkedéseket.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség az európai határ- és partvédelmi csapatok tagjaiként határőröket és egyéb releváns személyzetet vet be a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, valamint a migrációkezelési támogató csoportok keretében. Az ügynökség saját személyzetéhez tartozó szakértőket is küldhet.

(1)  Az ügynökség az európai határ- és partvédelmi csapatok tagjaiként határőröket és egyéb releváns személyzetet vet be a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, valamint a migrációkezelési támogató csoportok keretében. Az ügynökség saját személyzetéhez tartozó szakértőket is küldhet.

(2)  Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjai abszolút többségével határoz az európai határ- és partvédelmi csapatok számára rendelkezésre bocsátandó határőrök profiljáról és összlétszámáról. A profilokban és az összlétszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. Az európai határ- és partvédelmi csapatokhoz a tagállamok egy nemzeti állományon keresztül járulnak hozzá a meghatározott különféle profilok alapján, az előírt profiloknak megfelelő határőrök kinevezésével.

(2)  Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjai abszolút többségével határoz az európai határ- és partvédelmi csapatok számára rendelkezésre bocsátandó határőrök profiljáról és összlétszámáról. A profilokban és az összlétszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. Az európai határ- és partvédelmi csapatokhoz a tagállamok egy nemzeti állományon keresztül járulnak hozzá a meghatározott különféle profilok alapján, az előírt profiloknak megfelelő határőrök kinevezésével.

(3)  A tagállamok részéről a határőreik tekintetében, konkrét közös műveletekre irányulóan tett, a következő évre szóló hozzájárulásokat az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok az ügynökség kérelmére a határőröket bevetés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. Az ügynökség ilyen jellegű kérelmét a szándékolt bevetés előtt legalább huszonegy munkanappal kell benyújtani.

(3)  A tagállamok részéről a határőreik tekintetében, konkrét közös műveletekre irányulóan tett, a következő évre szóló hozzájárulásokat az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok az ügynökség kérelmére a határőröket bevetés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. Az ügynökség ilyen jellegű kérelmét a szándékolt bevetés előtt legalább huszonegy munkanappal kell benyújtani. Amennyiben a tagállam ilyen rendkívüli helyzetre hivatkozik, részletes indokolást és tájékoztatást kell nyújtania a helyzetről az ügynökségnek küldött levélben, amelynek tartalmát a (9) bekezdésben említett jelentésbe bele kell foglalni.

(4)  A gyors határvédelmi intervenciók tekintetében az igazgatótanács az ügynökség ügyvezető igazgatójának javaslatára háromnegyedes többséggel határoz az európai határ- és partvédelmi csapatok gyorsreagálású tartalékállománya számára rendelkezésre bocsátandó határőrök profiljáról és legkisebb létszámáról. A gyorsreagálású tartalékállományba tartozó határőrök profiljában és összlétszámában beálló további változások tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A gyorsreagálású tartalékállományhoz a tagállamok a különféle meghatározott profilok alapján a nemzeti szakértői állományon keresztül járulnak hozzá, az előírt profiloknak megfelelő határőrök kinevezésével.

(4)  A gyors határvédelmi intervenciók tekintetében az igazgatótanács az ügynökség ügyvezető igazgatójának javaslatára háromnegyedes többséggel határoz az európai határ- és partvédelmi csapatok gyorsreagálású állománya számára rendelkezésre bocsátandó határőrök profiljáról és legkisebb létszámáról. A gyorsreagálású állományba tartozó határőrök profiljában és összlétszámában beálló további változások tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A gyorsreagálású állományhoz a tagállamok a különféle meghatározott profilok alapján a nemzeti szakértői állományon keresztül járulnak hozzá, az előírt profiloknak megfelelő határőrök kinevezésével.

(5)  A gyorsreagálású tartalékállomány az ügynökség számára azonnal rendelkezésre álló készenléti alakulat, amely az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam által kidolgozott műveleti terv elfogadását követő három munkanapon belül bevethető az egyes tagállamokból. E célból valamennyi tagállam éves alapon adott számú határőrt bocsát az ügynökség rendelkezésére, mely létszám szárazföldi vagy tengeri külső határral nem rendelkező tagállamok esetében a tagállami személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi vagy tengeri külső határral rendelkező tagállamok esetében pedig a tagállami személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az igazgatótanács határozatában előírt profilokkal rendelkező határőrök összlétszáma legalább 1 500 legyen.

(5)  A gyorsreagálású állomány az ügynökség számára azonnal rendelkezésre álló készenléti alakulat, amely az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam által kidolgozott műveleti terv elfogadását követő három munkanapon belül bevethető az egyes tagállamokból. E célból valamennyi tagállam éves alapon adott számú határőrt bocsát az ügynökség rendelkezésére, mely létszám szárazföldi vagy tengeri külső határral nem rendelkező tagállamok esetében a tagállami személyzet létszámának 3 %-a, szárazföldi vagy tengeri külső határral rendelkező tagállamok esetében pedig a tagállami személyzet 2 %-a, oly módon, hogy az igazgatótanács határozatában előírt profilokkal rendelkező határőrök összlétszáma legalább 1 500 legyen. Az ügynökség értékeli, hogy a tagállamok által javasolt határőrök megfelelnek-e a meghatározott profiloknak, és dönt a gyorsreagálású állományba kiválasztandó határőrökről. Az ügynökség hatáskörrel rendelkezik arra, hogy kötelességszegés vagy az alkalmazandó szabályok megsértése esetén kivonja a határőrt az állományból.

(6)  Szükség esetén a gyorsreagálású tartalékállományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal. E célból a tagállamok az ügynökség kérésére azonnal közlik azon határőrök létszámát, nevét és profilját, akiket nemzeti állományukból a gyors határvédelmi intervenció megkezdését követő öt munkanapon belül rendelkezésre tudnak bocsátani. A tagállamok az ügynökség kérésére a határőröket bevetés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek.

(6)  Szükség esetén a gyorsreagálású állományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal. E célból a tagállamok az ügynökség kérésére azonnal közlik azon határőrök létszámát, nevét és profilját, akiket nemzeti állományukból a gyors határvédelmi intervenció megkezdését követő öt munkanapon belül rendelkezésre tudnak bocsátani. A tagállamok az ügynökség kérésére a határőröket bevetés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. Amennyiben a tagállam ilyen rendkívüli helyzetre hivatkozik, részletes indokolást és tájékoztatást kell nyújtania a helyzetről az ügynökségnek küldött levélben, amelynek tartalmát a (9) bekezdésben említett jelentésbe bele kell foglalni.

 

(6a)  Ha olyan helyzet merül fel, amelyben az (5) és a (6) bekezdésben meghatározottnál több határőrre van szükség, az ügyvezető igazgató haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet, az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a Bizottságot. Ilyen esetekben az Európai Tanács kötelezettségvállalásokat kér a tagállamoktól a hiány fedezésére.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott határőrök és egyéb releváns személyzet profilja és létszáma megfeleljen az igazgatótanácsi határozat előírásainak. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott határőrök és egyéb releváns személyzet profilja és létszáma megfeleljen az igazgatótanácsi határozat előírásainak. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(8)  A tagállamok által nemzeti szakértőkként az ügynökséghez kirendelt hozzáértő határőrökkel az ügynökség hozzájárul az európai határ- és partvédelmi csapatok felállításához. A tagállami határőröknek az ügynökséghez való kirendelése tekintetében tett, a következő évre szóló tagállami hozzájárulásokat az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok a határőröket kirendelés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha ez súlyosan befolyásolná a nemzeti feladatok ellátását. Ilyen helyzetben a tagállamok visszahívhatják kirendelt határőreiket.

(8)  A tagállamok által nemzeti szakértőkként az ügynökséghez kirendelt hozzáértő határőrökkel az ügynökség hozzájárul az európai határ- és partvédelmi csapatok felállításához. A tagállami határőröknek az ügynökséghez való kirendelése tekintetében tett, a következő évre szóló tagállami hozzájárulásokat az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok a határőröket kirendelés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha ez súlyosan befolyásolná a nemzeti feladatok ellátását. Ilyen helyzetben a tagállamok visszahívhatják kirendelt határőreiket.

Az ilyen kirendelések 12 hónapra vagy azt meghaladó időtartamra is szólhatnak, de nem lehetnek három hónapnál rövidebbek. A kirendelt határőrök a csapatok tagjainak tekintendők, és csapatok tagjaival azonos feladatokkal és hatáskörökkel rendelkeznek. A határőröket kirendelő tagállam tekintendő küldő tagállamnak.

Az ilyen kirendelések 12 hónapra vagy azt meghaladó időtartamra is szólhatnak, de nem lehetnek három hónapnál rövidebbek. A kirendelt határőrök a csapatok tagjainak tekintendők, és csapatok tagjaival azonos feladatokkal és hatáskörökkel rendelkeznek. A határőröket kirendelő tagállam tekintendő küldő tagállamnak. Az ügynökség fegyelmi eljárása a kirendelt határőrökre is alkalmazandó.

Az ügynökség által ideiglenesen alkalmazott, határellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló képzettséggel nem rendelkező egyéb személyzet a közös műveletek és során kizárólag koordinációs feladatok teljesítésére küldhető ki, és nem képezheti az európai határ- és partvédelmi csapatok részét.

Az ügynökség által ideiglenesen alkalmazott, határellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló képzettséggel nem rendelkező egyéb személyzet a közös műveletek és során kizárólag koordinációs feladatok teljesítésére küldhető ki, és nem képezheti az európai határ- és partvédelmi csapatok részét.

(9)  Az ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok által az európai határ- és partvédelmi csapatok számára e cikkel összhangban biztosított határőrök számáról.

(9)  Az ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok által az európai határ- és partvédelmi csapatok számára e cikkel összhangban biztosítani vállalt és a ténylegesen bevetett határőrök számáról. E jelentés felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek az előző évben a (3) és a (6) bekezdésben említett rendkívüli helyzetre hivatkoztak, és tartalmazza az érintett tagállamok által adott indokokat és információkat.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség koordinátorán keresztül közölheti a fogadó tagállammal az európai határ- és partvédelmi csapatoknak adott utasításokról alkotott véleményét. Ilyen esetben a tagállam figyelembe veszi ezeket a véleményeket és a lehetőségekhez képest azokkal összhangban cselekszik.

(2)  Az ügynökség koordinátorán keresztül közölheti a fogadó tagállammal az európai határ- és partvédelmi csapatoknak adott utasításokról alkotott véleményét. Amennyiben az ügynökségnek fenntartásai vannak az európai határ- és partvédelmi csapatoknak adott utasításokkal kapcsolatban, közli véleményét, amelyet a befogadó tagállam figyelembe vesz és a lehetőségekhez képest azzal összhangban cselekszik.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvető jogokat, köztük a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi méltóságot. A feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során hozott valamennyi intézkedésnek arányosnak kell lennie az általuk elérni kívánt céllal. Feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során senkivel szemben nem alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nyomon követi a műveleti terv helyes végrehajtását;

b)  nyomon követi a műveleti terv helyes végrehajtását, beleértve az alapvető jogok védelmét is;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  jelentést tesz az ügynökségnek arról, hogy a fogadó tagállam elegendő garanciát nyújt-e az alapvető jogok védelmére a közös művelet vagy a gyorsreagálású határvédelmi művelet egésze során;

d)  betartja a külső határok igazgatásával és a határigazgatási tevékenységek során az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli uniós intézkedéseket és előmozdítja azok alkalmazását, jelentést tesz az ügynökségnek az ahhoz kapcsolódó a szempontokról, hogy a fogadó tagállam elégséges garanciákat nyújtson a közös művelet vagy a gyorsreagálású határvédelmi művelet során az alapvető jogok védelmének biztosítására, továbbá jelentést tesz az ügynökségnek arról, hogy a fogadó tagállam elegendő garanciát nyújt-e az alapvető jogok védelmére a közös művelet vagy a gyorsreagálású határvédelmi művelet egésze során;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az európai határ- és partvédelmi csapatok napidíjának kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatótanács állapítja meg és gondoskodik azok szükség szerinti naprakésszé tételéről.

(2)  Az európai határ- és partvédelmi csapatok napidíjának kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatótanács állapítja meg és gondoskodik azok szükség szerinti naprakésszé tételéről a Bizottság javaslatára.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók felfüggesztése vagy megszüntetése

A tevékenységek felfüggesztése vagy megszüntetése

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos megsértése, megvonja a közös művelet vagy gyors határvédelmi intervenció finanszírozását, vagy – teljes egészében vagy részben – felfüggeszti vagy megszünteti a közös műveletet vagy gyors határvédelmi intervenciót.

(3)  Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos megsértése, az alapjogi tisztviselővel szorosan együttműködve megvonja a közös művelet vagy gyors határvédelmi intervenció, a kísérleti projekt, a migrációkezelést támogató csoportok, a visszatérési művelet, a visszatérési intervenció vagy az együttműködési megállapodás finanszírozását, vagy – teljes egészében vagy részben – felfüggeszti vagy megszünteti a közös műveletet vagy gyors határvédelmi intervenciót. E célból az ügynökség megállapítja és közzéteszi a fent említett tevékenységek finanszírozásának felfüggesztéséről, megszüntetéséről vagy megvonásáról meghozott döntést eredményező kritériumokat.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók értékelése

A tevékenységek értékelése

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók eredményeit, és a részletes értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt az ilyen műveletek és projektek végét követő 60 napon belül továbbítja az igazgatótanács részére. Az ügynökség az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók minőségének, összehangoltságának és eredményességének javítása céljából, és azt belefoglalja a konszolidált éves jelentésébe.

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók, kísérleti projektek, migrációkezelést támogató csoportok, visszatérési műveletek, visszatérési intervenciók és a harmadik országokkal folytatott operatív együttműködés eredményeit, és a részletes értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt az ilyen tevékenységek végét követő 60 napon belül továbbítja az igazgatótanács részére. Az ügynökség az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli tevékenységek minőségének, összehangoltságának és eredményességének javítása céljából, és azt belefoglalja éves jelentésébe.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Visszatérési Iroda

Visszatérés

(1)  A Visszatérési Iroda felel az ügynökség visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeinek az alapvető jogok és az uniós jog általános elveinek – többek között a menekültek védelmére és az emberi jogokra vonatkozó kötelezettségek – tiszteletben tartásával történő végrehajtásáért. A Visszatérési Iroda különösen:

(1)  A visszatéréssel kapcsolatban az ügynökség az alapvető jogok és az uniós jog általános elveinek, valamint a nemzetközi jog – többek között a menekültek védelmére és az alapvető jogokra, köztük a gyermekek jogaira vonatkozó kötelezettségek – tiszteletben tartásával különösen:

a)   technikai és operatív szinten koordinálja a tagállamok visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeit azzal a céllal, hogy a tagállamok illetékes hatóságai között integrált visszatérés-kezelési rendszer jöjjön létre a harmadik országok releváns hatóságai és más érintett felek részvételével;

a)  technikai és operatív szinten koordinálja a tagállamok visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeit, az önkéntes visszatérést is beleértve, azzal a céllal, hogy a tagállamok illetékes hatóságai között integrált visszatérés-kezelési rendszer jöjjön létre a harmadik országok releváns hatóságai és más érintett felek részvételével;

b)   operatív támogatást nyújt azoknak tagállamoknak, amelyek visszatérési rendszerére különösen nagy nyomás nehezedik;

b)  technikai és operatív támogatást nyújt azoknak tagállamoknak, amelyek visszatérési rendszerére különösen nagy nyomás nehezedik;

c)   koordinálja a releváns IT-rendszerek használatát és támogatja a konzuli együttműködést a harmadik országbeli állampolgárok azonosítása, az úti okmányok beszerzése, visszatérési műveleteket szervez és koordinál, valamint támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz;

c)  koordinálja a releváns IT-rendszerek használatát és támogatja a tagállamokat a harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és az úti okmányok beszerzése terén folytatott konzuli együttműködésben, annak felfedése nélkül, hogy a harmadik ország állampolgára kért-e menedéket, visszatérési műveleteket szervez és koordinál, valamint támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz, a tagállamokkal együttműködve;

d)   e rendelet előírásainak megfelelően koordinálja az ügynökség visszatéréssel kapcsolatos tevékenységeit;

 

e)   szervezi, előmozdítja és koordinálja azokat a tevékenységeket, amelyek a lehetővé teszik a tagállamok közötti információcserét, valamint a visszatéréssel kapcsolatos bevált módszerek azonosítását és megosztását;

e)  szervezi, előmozdítja és koordinálja azokat a tevékenységeket, amelyek a lehetővé teszik a tagállamok közötti információcserét, valamint a visszatéréssel kapcsolatos bevált módszerek azonosítását és megosztását;

f)   az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből származó támogatásokkal finanszírozza vagy társfinanszírozza az e fejezetben említett műveleteket, beavatkozásokat és tevékenységeket.

f)  az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből és szerződések révén finanszírozza vagy társfinanszírozza az e fejezetben említett műveleteket, beavatkozásokat és tevékenységeket.

(2)  Az (1) bekezdés (b) pontjában említett operatív támogatásnak magában kell foglalnia olyan lépéseket, amelyek segítik a tagállamokat a visszatérési eljárások illetékes nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, különösen az alábbiak biztosításával:

(2)  Az (1) bekezdés (b) pontjában említett operatív támogatásnak magában kell foglalnia olyan lépéseket, amelyek segítik a tagállamokat a visszatérési eljárások illetékes nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, különösen az alábbiak biztosításával:

a)   tolmácsolási szolgáltatás;

a)  tolmácsolási szolgáltatás;

b)   a nem uniós visszatérési célországokra vonatkozó információk;

b)  a nem uniós visszatérési célországokra vonatkozó információk, együttműködve a más uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, köztük az EASO-val;

c)   tanácsadás a visszatérési eljárások 2008/115/EK irányelvvel összhangban történő kezelésével és irányításával kapcsolatban;

c)  tanácsadás a visszatérési eljárások 2008/115/EK irányelvvel összhangban történő kezelésével és irányításával kapcsolatban;

d)   a visszatérő személyek visszatérésre való rendelkezésre állásához és szökésük megakadályozásához szükséges intézkedések segítése;

d)  a visszatérő személyek visszatérésre való rendelkezésre állásához és szökésük megakadályozásához szükséges intézkedések segítése a 2008/115/EK irányelvvel és a nemzetközi joggal összhangban;

(3)  A Visszatérési Iroda célja szinergiák kiépítése, valamint az uniós finanszírozású hálózatok és programok összekapcsolása a visszatérés területén, az Európai Bizottsággal és az Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve.

(3)  Az ügynökség célja szinergiák kiépítése, valamint az uniós finanszírozású hálózatok és programok összekapcsolása a visszatérés területén, az Európai Bizottsággal és az Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve.

(4)  Az ügynökség igénybe veheti a visszatérés terén rendelkezésre álló uniós pénzügyi eszközöket. Az ügynökség gondoskodik arról, hogy a tagállamokkal kötött támogatási megállapodásaiban bármely pénzügyi támogatást az Alapjogi Charta teljes tiszteletben tartásától tegyen függővé.

(4)  Az ügynökség igénybe veheti a visszatérés terén rendelkezésre álló uniós pénzügyi eszközöket. Az ügynökség gondoskodik arról, hogy a tagállamokkal kötött támogatási megállapodásaiban bármely pénzügyi támogatást a Charta teljes tiszteletben tartásától tegyen függővé.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség a 2008/115/EK irányelvvel összhangban és a kiutasítási határozatok érdemi vizsgálata nélkül biztosítja a szükséges segítséget, és – egy vagy több részt vevő tagállam kérésére – biztosítja a visszatérési műveletek koordinálását és szervezését, beleértve légi járművek bérbevételét ilyen műveletek céljára. Az ügynökség saját kezdeményezésére javasolhatja egy tagállamnak visszatérési műveletek koordinálását vagy szervezését.

(1)  Az ügynökség a 2008/115/EK irányelvvel összhangban és a kiutasítási határozatok érdemi vizsgálata nélkül biztosítja a szükséges segítséget, és – egy vagy több részt vevő tagállam kérésére – biztosítja a visszatérési műveletek koordinálását és szervezését, beleértve légi járművek bérbevételét ilyen műveletek céljára.

(2)  A tagállamok legalább havi rendszerességgel tájékoztatják az ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési műveleteikről, valamint az ügynökség által végzett segítségnyújtási és koordinációs tevékenységek iránti igényükről. Az ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok számára a szükséges operatív megerősítést, a műszaki eszközöket is beleértve. Az ügynökség saját kezdeményezésére belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés alapján általa szükségesnek ítélt visszatérési műveletek dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára a meghatározza a gördülő műveleti terv műk ödési rendjét.

(2)  A tagállamok legalább havi rendszerességgel tájékoztatják az ügynökséget tervezett nemzeti visszatérési műveleteikről, valamint az ügynökség által végzett segítségnyújtási és koordinációs tevékenységek iránti igényükről. Az ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz ki, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok számára a szükséges operatív megerősítést, a műszaki eszközöket is beleértve. Az ügynökség saját kezdeményezésére belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés alapján általa szükségesnek ítélt visszatérési műveletek dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára a meghatározza a gördülő műveleti terv működési rendjét.

(3)  Az ügynökség szükség szerint segítséget nyújthat, és – a részt vevő tagállamok kérésére – saját kezdeményezésére biztosíthatja vagy javasolhatja olyan visszatérési műveletek koordinálását vagy szervezését, amelyekhez a közlekedési eszközöket és a kitoloncolás során kísérőként közreműködő személyzetet a nem uniós visszatérési célország bocsátja rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő visszatérési műveletek). A részt vevő tagállamok és az ügynökség a teljes kitoloncolási művelet során biztosítják az alapvető jogok és a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben tartását. Legalább egy tagállami képviselőnek és a 28. cikk értelmében létrehozott állományból egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek jelen kell lennie a visszatérési művelet egésze alatt, egészen a nem uniós visszatérési célországba való megérkezésig.

(3)  Az ügynökség szükség szerint segítséget nyújthat, és – a részt vevő tagállamok kérésére – saját kezdeményezésére biztosíthatja vagy javasolhatja olyan visszatérési műveletek koordinálását vagy szervezését, amelyekhez a közlekedési eszközöket és a kitoloncolás során kísérőként közreműködő személyzetet a nem uniós visszatérési célország bocsátja rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő visszatérési műveletek). A részt vevő tagállamok és az ügynökség a teljes kitoloncolási művelet során biztosítják az alapvető jogok, a visszaküldés tilalmának elve és a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben tartását. Legalább egy tagállami képviselőnek és a 28. cikk értelmében létrehozott állományból egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek jelen kell lennie a visszatérési művelet egésze alatt, egészen a nem uniós visszatérési célországba való megérkezésig.

(4)  Az ügynökség szükség szerint segítséget nyújthat, és – a részt vevő tagállamok vagy egy harmadik ország kérésére – saját kezdeményezésére biztosíthatja vagy javasolhatja olyan visszatérési műveletek koordinálását vagy szervezését, amelyek során egy harmadik ország által hozott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó több visszatérő személyt ebből a harmadik országból egy másik harmadik országba helyeznek át (a továbbiakban: vegyes visszatérési műveletek), feltéve, hogy a kiutasítási határozatot hozó harmadik országot köti az emberi jogok európai egyezménye. A részt vevő tagállamoknak és az ügynökségnek a teljes kitoloncolási művelet során biztosítaniuk kell az alapvető jogok és a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben tartását, nevezetesen a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek és harmadik országbeli kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők jelenlétével.

 

(5)  Valamennyi visszatérési műveletet a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően nyomon kell követni. A visszatérési műveletek nyomon követése objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és kiterjed a visszatérési művelet egészére, az indulást megelőző szakasztól a visszatérő személyek nem uniós visszatérési célországnak történő átadásáig.

(5)  Valamennyi visszatérési műveletet a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően nyomon kell követni. A visszatérési műveleteknek a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy általi nyomon követése objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és kiterjed a visszatérési művelet egészére, az indulást megelőző szakasztól a visszatérő személyek nem uniós visszatérési célországnak történő átadásáig. A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy jelentést nyújt be az ügyvezető igazgatónak, az alapjogi tisztviselőnek és az adott műveletben részt vevő mindazon tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak. Az ügyvezető igazgató, illetve az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják a megfelelő nyomon követést.

(6)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből származó támogatásokkal finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszatérési műveleteket, előnyben részesítve a több tagállam által végzett vagy migrációs csomópontokból induló műveleteket.

(6)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből és szerződéseken keresztül finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszatérési műveleteket, előnyben részesítve a több tagállam által végzett vagy migrációs csomópontokból induló műveleteket.

 

(6a)  Az ügynökség nem koordinál, szervez vagy javasol visszatérési műveletet vagy visszatérési intervenciót olyan harmadik országba, ahol fennáll a kockázata az alapvető jogok megsértésének, illetve ahol az uniós intézmények, az EKSZ vagy az uniós ügynökségek kockázatelemzése vagy jelentései súlyos hiányosságokat azonosítottak.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből álló állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően visszatérési műveleteket hajtanak végre, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek.

(1)  Az ügynökség, miután konzultált az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően kitoloncolással kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet végeznek, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők létszámát és profilját. A profilokban és az létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek létszámát és profilját. A profilokban és a létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz. Az állománynak magában kell foglalnia olyan kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeket, akik a gyermekvédelem terén különös szakértelemmel rendelkeznek.

(3)  Az ügynökség kérésre a részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, hogy a tagállamokat képviselve biztosítsák a visszatérő személyek kíséretét és visszatérési intervenciókban vegyenek részt.

(3)  Az ügynökség kérésre a részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeket, hogy a tagállamokat képviselve nyomon kövessék a visszatérési művelet megfelelő végrehajtását és visszatérési intervenciókban vegyenek részt. Az ügynökség gyermekeket érintő visszatérési művelet esetén a gyermekvédelem területén különös szakértelemmel rendelkező kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeket bocsát rendelkezésre.

 

(3a)  A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekre a visszatérési művelet vagy visszatérési intervenció során továbbra is küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből álló állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően visszatérési műveleteket hajtanak végre, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek.

(1)  Az ügynökség létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből álló állományt, melynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően visszatérési műveleteket hajtanak végre, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők létszámát és profilját. A profilokban és az létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők létszámát és profilját. A profilokban és az létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz. Az állománynak magában kell foglalnia olyan kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, akik a gyermekvédelem terén különös szakértelemmel rendelkeznek.

(3)  Az ügynökség kérésre a részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, hogy a tagállamokat képviselve biztosítsák a visszatérő személyek kíséretét és visszatérési intervenciókban vegyenek részt.

(3)  Az ügynökség kérésre a részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket, hogy a tagállamokat képviselve biztosítsák a visszatérő személyek kíséretét és visszatérési műveletekben és intervenciókban vegyenek részt. Az ügynökség gyermekeket érintő visszatérési művelet esetén a gyermekvédelem területén különös szakértelemmel rendelkező kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket bocsát rendelkezésre.

 

(3a)  A kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkre a visszatérési művelet vagy visszatérési intervenció során továbbra is küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, visszatérési szakemberekből álló állományt, melynek tagjai rendelkeznek a visszatéréssel összefüggő tevékenységek végrehajtásához szükséges készségekkel és szakértelemmel, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek. Ezeket a szakértőket rendelkezésre kell bocsátani egyes konkrét feladatok – többek között a harmadik országbeli állampolgárok bizonyos csoportjainak azonosítása, úti okmányok beszerzése harmadik országokból és a konzuli együttműködés megkönnyítése – végrehajtása céljából.

(1)  Az ügynökség létrehozza az illetékes nemzeti szervek alkalmazottaiból alkotott, visszatérési szakemberekből álló állományt, melynek tagjai rendelkeznek a visszatéréssel összefüggő tevékenységek végrehajtásához szükséges készségekkel és szakértelemmel, és a 35. cikkben előírt képzésben részesültek. Ezeket a szakértőket rendelkezésre kell bocsátani egyes konkrét feladatok – többek között a harmadik országbeli állampolgárok bizonyos csoportjainak azonosítása, úti okmányok beszerzése harmadik országokból és a konzuli együttműködés megkönnyítése – végrehajtása céljából.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők létszámát és profilját. A profilokban és az létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő szakemberek kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz.

(2)  Az ügyvezető igazgató meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők létszámát és profilját. A profilokban és az létszámban utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárás alkalmazandó. A tagállamok a megadott profilnak megfelelő szakemberek kinevezésével hozzájárulnak az állományhoz. Az állománynak magában kell foglalnia olyan visszatérési szakembereket, akik a gyermekvédelem terén különös szakértelemmel rendelkeznek.

(3)  Az ügynökség kérésre a visszatérési műveletekben részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a szakembereket, azzal a céllal, hogy visszatérési intervenciókban vegyenek részt.

(3)  Az ügynökség kérésre a visszatérési műveletekben részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja a szakembereket. Az ügynökség gyermekeket érintő visszatérési művelet esetén a gyermekvédelem területén különös szakértelemmel rendelkező visszatérési szakembereket bocsát rendelkezésre.

 

(3a)  A visszatérési szakemberekre a visszatérési művelet vagy visszatérési intervenció során továbbra is vagy az ügynökség, vagy a küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tagállamokra súlyos teher nehezedik az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló kötelezettség 2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása során, az ügynökség egy vagy több tagállam kérésére visszatérési intervenció formájában megfelelő technikai és operatív segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési intervenciók magukban foglalhatják az európai visszatérési csapatok bevetését a fogadó tagállamokban és a tagállamokból induló visszatérési műveletek szervezését. A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az ügynökséget technikai és operatív segítségnyújtási szükségletükről, és az ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő tervet a visszatérési intervenciókra vonatkozóan.

(1)  Amennyiben a tagállamokra súlyos teher nehezedik az olyan harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló kötelezettség 2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása során, akik valamely tagállam által kibocsátott kiutasítási határozat hatálya alatt állnak, az ügynökség egy vagy több tagállam kérésére visszatérési intervenció vagy gyorsreagálású visszatérési intervenció formájában megfelelő technikai és operatív segítséget nyújt. Az ilyen visszatérési intervenciók magukban foglalhatják az európai visszatérési csapatok bevetését vagy gyors bevetését a fogadó tagállamokban és a tagállamokból induló visszatérési műveletek szervezését. A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az ügynökséget technikai és operatív segítségnyújtási szükségletükről, és az ügynökség ez alapján kidolgoz egy gördülő tervet a visszatérési intervenciókra vonatkozóan.

(2)  Amennyiben a tagállamok konkrét és aránytalan nyomással szembesülnek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére irányuló kötelezettségük 2008/115/EK irányelv szerinti végrehajtása során, az ügynökség egy vagy több tagállam kérésére gyorsreagálású visszatérési intervenció formájában megfelelő technikai és operatív segítséget nyújt. Az ügynökség saját kezdeményezésére felajánlhat ilyen technikai és operatív segítséget a tagállamoknak. A visszatérési intervenciók magukban foglalhatják az európai visszatérési csapatok gyors bevetését a fogadó tagállamokban és a tagállamokból induló visszatérési műveletek szervezését.

 

(3)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállammal és a visszatérési műveletben részvételre kész tagállamokkal egyetértésben haladéktalanul kidolgoz egy műveleti tervet.

(3)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállammal és a visszatérési műveletben részvételre kész tagállamokkal egyetértésben haladéktalanul kidolgoz egy műveleti tervet. A 15. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

(4)  Az ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve kötelező műveleti terv a visszatérési intervenció végrehajtásához szükséges valamennyi vonatkozásra kiterjed, különösen a helyzet leírására, a célokra, a beavatkozás kezdési időpontjára és várható időtartamára, a földrajzi kiterjedésre és az esetlegesen harmadik országokba irányuló bevetésre, az európai visszatérési intervenciós csapat összetételére, a logisztikára, a pénzügyi rendelkezésekre, valamint a harmadik országokkal, más uniós ügynökségekkel, szervekkel és irodákkal és a nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés módozataira. A műveleti terv bármilyen módosításához vagy kiigazításához az ügyvezető igazgató, a fogadó tagállam és a részt vevő tagállamok egyetértése szükséges. A módosított vagy kiigazított műveleti terv egy másolatát az ügynökség haladéktalanul megküldi az érintett tagállamoknak és az igazgatótanácsnak.

(4)  Az ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve kötelező műveleti terv a visszatérési intervenció végrehajtásához szükséges valamennyi vonatkozásra kiterjed, különösen a helyzet leírására, a célokra, a beavatkozás kezdési időpontjára és várható időtartamára, a földrajzi kiterjedésre és az esetlegesen harmadik országokba irányuló bevetésre, az európai visszatérési intervenciós csapat összetételére, a logisztikára, a pénzügyi rendelkezésekre, valamint a harmadik országokkal, más uniós ügynökségekkel, szervekkel és irodákkal és a nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés módozataira. A műveleti terv bármilyen módosításához vagy kiigazításához az ügyvezető igazgató, a fogadó tagállam és a részt vevő tagállamok egyetértése szükséges. A módosított vagy kiigazított műveleti terv egy másolatát az ügynökség haladéktalanul megküldi az érintett tagállamoknak és az igazgatótanácsnak.

(5)  Az ügyvezető igazgató a lehető legrövidebb időn belül határoz a műveleti tervről, a (2) bekezdésben említett esetben öt munkanapon belül. Az érintett tagállamokat és az igazgatótanácsot azonnal írásban értesíteni kell a határozatról.

(5)  Az ügyvezető igazgató a lehető legrövidebb időn belül határoz a műveleti tervről, a (2) bekezdésben említett esetben öt munkanapon belül. Az érintett tagállamokat és az igazgatótanácsot azonnal írásban értesíteni kell a határozatról.

(6)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből származó támogatásokkal finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszatérési intervenciókat.

(6)  Az ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből és szerződések révén finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszatérési intervenciókat.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség az e rendeleti szerinti feladatainak ellátása során garantálja az alapvető jogok védelmét az uniós joggal, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a menekültek helyzetére vonatkozó egyezményt, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen a visszaküldés tilalmának elvével összhangban. E célból az ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját.

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség az e rendeleti szerinti feladatainak ellátása során garantálja az alapvető jogok védelmét az uniós joggal, különösen a Chartával, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel, a vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt, annak 1967. évi jegyzőkönyvét, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen a visszaküldés tilalmának elvével összhangban.

 

E célból az ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve egy arra szolgáló hatékony mechanizmust is, hogy nyomon kövessék az alapvető jogok tiszteletben tartását az ügynökség valamennyi tevékenységében.

 

Az ügynökség különös figyelmet fordít a gyermekek jogaira, annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tevékenysége során tiszteletben tartsák a gyermek mindenek felett álló érdekét.

(2)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatai teljesítése során biztosítja, hogy egyetlen személy sem szállítható partra olyan országban, nem kényszeríthető egy olyan országba történő belépésre, nem irányítható olyan országba, és nem adható át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan ország hatóságainak, amely megsérti a visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, vagy ahol fennáll egy a visszaküldés tilalmának elvét megsértő más országba való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye.

(2)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatai teljesítése során biztosítja, hogy egyetlen személy sem szállítható partra olyan országban, nem kényszeríthető egy olyan országba történő belépésre, nem irányítható olyan országba, és nem adható át vagy téríthető vissza egyéb módon olyan ország hatóságainak, amely megsérti a visszaküldés tilalmára vonatkozó elvet, vagy ahol fennáll egy a visszaküldés tilalmának elvét megsértő más országba való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye.

(3)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatainak ellátása során figyelembe veszi a gyermekek, az emberkereskedelem áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló személyek, a nemzetközi védelemre szoruló személyek, a tengeren bajba jutott személyek, továbbá a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb személyek különleges szükségleteit.

(3)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatainak ellátása során figyelembe veszi a gyermekek, a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékossággal élő személyek, , az emberkereskedelem áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló személyek, a nemzetközi védelemre szoruló személyek, a tengeren bajba jutott személyek, továbbá a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb személyek különleges szükségleteit.

(4)  Feladatainak ellátása során a tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a harmadik országokkal történő együttműködés keretében az ügynökség figyelembe veszi a konzultatív fórum és az alapjogi felelős jelentéseit.

(4)  Feladatainak ellátása során a tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a harmadik országokkal történő együttműködés keretében az ügynökség figyelembe veszi a konzultatív fórum és az alapjogi felelős jelentéseit.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség kidolgoz és továbbfejleszt egy, az ügynökség által összehangolt valamennyi határellenőrzési műveletre alkalmazandó magatartási kódexet. A magatartási kódex meghatározza a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása elveinek biztosítását célzó, az ügynökség tevékenységében részt vevő minden személyre alkalmazandó eljárásokat, különös hangsúlyt fektetve a kísérő nélküli kiskorúakra és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre, valamint a nemzetközi védelmet kereső személyekre.

(1)  Az ügynökség kidolgoz és továbbfejleszt egy, az ügynökség által összehangolt valamennyi határellenőrzési műveletre alkalmazandó magatartási kódexet. A magatartási kódex meghatározza a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása elveinek biztosítását célzó, az ügynökség tevékenységében részt vevő minden személyre alkalmazandó eljárásokat, különös hangsúlyt fektetve a kiszolgáltatott személyekre, többek között a gyermekekre, a kísérő nélküli kiskorúakra és más, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre, valamint a nemzetközi védelmet kereső személyekre.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség kidolgozza és rendszeresen frissíti a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésére vonatkozó magatartási kódexet, amely az ügynökség által koordinált vagy szervezett valamennyi visszatérési művelet és visszatérési intervenció során alkalmazandó. A magatartási kódex leírja azokat a közös, egységesített eljárásokat, amelyek leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók megszervezését, illetve biztosítják, hogy a visszatérésre emberséges módon, valamint az alapvető jogok – különösen az emberi méltóság elvének, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmának, a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog és a megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes körű tiszteletben tartásával kerüljön sor.

(2)  Az ügynökség kidolgozza és rendszeresen frissíti a harmadik országok azon állampolgárainak visszatérésére vonatkozó magatartási kódexet, akik ellen egy tagállam a 2008/115/EK irányelvvel összhangban kiutasítási határozatot adott ki, amely magatartási kódex az ügynökség által koordinált vagy szervezett valamennyi visszatérési művelet és visszatérési intervenció során alkalmazandó. A magatartási kódex leírja azokat a közös, egységesített eljárásokat, amelyek leegyszerűsítik a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók megszervezését, illetve biztosítják, hogy a visszatérésre emberséges módon, valamint az alapvető jogok – különösen az emberi méltóság elvének, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmának, a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog és a megkülönböztetés tilalma elveinek – teljes körű tiszteletben tartásával kerüljön sor.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség a tagállamok megfelelő képzési szervezeteivel együttműködve célzott képzési eszközöket dolgoz ki, továbbá az európai határ- és partvédelmi csapatok tagjai közé tartozó határőrök és más érintett személyzet számára a feladataikkal és hatásköreikkel összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az ügynökség személyzetéhez tartozó szakértők a továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az ügynökség éves munkaprogramjában említett ütemtervével összhangban ezekkel a határőrökkel rendszeres gyakorlatokat tartanak.

(1)  Az ügynökség a tagállamok, az EASO és az Európai Unió Alapjogi Ügynökség megfelelő képzési szervezeteivel együttműködve célzott képzési eszközöket dolgoz ki, ideértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek és más személyek védelmére vonatkozó speciális képzéseket is, továbbá az európai határ- és partvédelmi csapatok tagjai közé tartozó határőrök és más érintett személyzet számára a feladataikkal és hatásköreikkel összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az ügynökség személyzetéhez tartozó szakértők a továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az ügynökség éves munkaprogramjában említett ütemtervével összhangban ezekkel a határőrökkel rendszeres gyakorlatokat tartanak.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 19. cikk (5) bekezdésében említett gyorsreagálású tartalékállományhoz tartozó határőrök számára szükséges képzés költségeinek 100 %-át az ügynökség finanszírozza, amennyiben e képzés a tartalékállományban való részvételükhöz szükséges.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügynökség megteszi a szükséges kezdeményezéseket a visszatérési feladatokban közreműködő, a 28., 29. és 30. cikkben említett állományhoz tartozó személyzetnek nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, hogy a visszatérési műveletekben vagy visszatérési intervenciókban részt vevő valamennyi személyzet, valamint az ügynökség személyzete az ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételt megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést.

(3)  Az ügynökség megteszi a szükséges kezdeményezéseket a visszatérési feladatokban közreműködő, a 28., 29. és 30. cikkben említett állományhoz tartozó személyzetnek nyújtott képzésre. Az ügynökség biztosítja, hogy a visszatérési műveletekben vagy visszatérési intervenciókban részt vevő valamennyi személyzet, valamint az ügynökség személyzete az ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételt megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat, a nemzetközi védelemhez való hozzáférést és a kiszolgáltatott személyek számára az áldozatkezelési mechanizmusokhoz való hozzáférést.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség elkészíti és továbbfejleszti a határőrök képzésének egységes alaptanterveit, illetve európai szinten képzést biztosít a tagállamok nemzeti határőreinek oktatói részére, beleértve az alapvető jogokkal, a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel, valamint a vonatkozó tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az ügynökség a konzultatív fórummal folytatott konzultációt követően készíti el az egységes alaptanterveket. A tagállamok felhasználják az egységes alaptanterveket a határőrök és a visszatérési feladatokban közreműködő személyzet képzése során.

(4)  Az ügynökség elkészíti és továbbfejleszti a határőrök képzésének egységes alaptanterveit, illetve európai szinten képzést biztosít a tagállamok nemzeti határőreinek oktatói részére, beleértve az alapvető jogokkal, a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel, valamint a vonatkozó tengerjoggal kapcsolatos képzést is. Az alaptanterv célja a legmagasabb normák és bevált gyakorlatok előmozdítása az uniós határigazgatási jogszabályok végrehajtása során. Az ügynökség a konzultatív fórummal folytatott konzultációt követően készíti el az egységes alaptanterveket. A tagállamok felhasználják az egységes alaptanterveket a határőrök és a visszatérési feladatokban közreműködő személyzet képzése során.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség proaktívan figyelemmel kíséri és elősegíti a külső határok ellenőrzése és a visszaküldés tekintetében releváns kutatási és innovációs tevékenységeket, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák – többek között a távirányítású légijármű-rendszerek – alkalmazását. Az ügynökség e kutatás eredményeit továbbítja a Bizottságnak és a tagállamoknak. Az ügynökség adott esetben felhasználja ezeket az eredményeket a közös műveletek, a gyors határvédelmi intervenciók, a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók során.

(1)  Az ügynökség proaktívan figyelemmel kíséri és elősegíti az európai integrált határigazgatás tekintetében releváns kutatási és innovációs tevékenységeket. Az ügynökség e kutatás eredményeit továbbítja az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak és a Bizottságnak, valamint nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azokat. Az ügynökség adott esetben felhasználja ezeket az eredményeket a közös műveletek, a gyors határvédelmi intervenciók, a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók során.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a kulcsfontosságú kutatási témák azonosításában. Az ügynökség segítséget nyújt a Bizottságnak a vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogramok meghatározásában és végrehajtásában.

(2)  Az ügynökség segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a kulcsfontosságú kutatási témák azonosításában. Az ügynökség segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogramok meghatározásában és végrehajtásában.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   Az ügynökség az ügyvezető igazgatónak az igazgatótanáccsal folytatott konzultációt követő határozata révén műszaki eszközöket, például ujjnyomatvételi berendezést szerezhet be. Az ügynökség számára jelentős költségekkel járó eszközbeszerzésekre vagy -bérlésekre alapos szükséglet- és költség-haszon elemzést követően kerülhet sor. Az ilyen kiadásoknak szerepelniük kell az ügynökségnek az igazgatótanács által elfogadott költségvetésében.

(2)  Az ügynökség az ügyvezető igazgatónak az igazgatótanáccsal folytatott konzultációt követő határozata révén műszaki eszközöket szerezhet be. Az ügynökség számára jelentős költségekkel járó eszközbeszerzésekre vagy -bérlésekre alapos szükséglet- és költség-haszon elemzést követően kerülhet sor, és azokról az igazgatótanács határoz. Az ilyen kiadásoknak szerepelniük kell az ügynökségnek az igazgatótanács által elfogadott költségvetésében.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az ügynökség jelentős műszaki eszközöket, például nyílt tengeri vagy parti járőrhajókat, helikoptereket és más légi járműveket vagy gépjárműveket szerez be, illetve bérel, azt a következő feltételekkel teheti meg:

(3)  Amennyiben az ügynökség jelentős műszaki eszközöket szerez be vagy bérel, azt a következő feltételekkel teheti meg:

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség által készített megállapodásminta alapján a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam és az ügynökség megállapodik a közös tulajdonban levő eszközök ügynökség számára való teljes körű rendelkezésre állásának időszakait biztosító szabályokról, valamint az eszközök használatának feltételeiről. Az ügynökség kizárólagos tulajdonában álló műszaki eszközöket az ügynökség kérésére a rendelkezésére kell bocsátani, és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam nem hivatkozhat a 38. cikk (4) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre.

(4)  Az ügynökség által készített megállapodásminta alapján a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam és az ügynökség megállapodik a közös tulajdonban levő eszközök ügynökség számára való teljes körű rendelkezésre állásának időszakait biztosító szabályokról, valamint az eszközök használatának feltételeiről. Az ügynökség kizárólagos tulajdonában álló műszaki eszközöket az ügynökség kérésére bármikor a rendelkezésére kell bocsátani, és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam nem hivatkozhat a 38. cikk (4) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség a külső határok ellenőrzésére vagy visszaküldés céljára szolgáló, a tagállamok vagy az ügynökség tulajdonát képező, illetve a tagállamok és az ügynökség közös tulajdonában lévő eszközökből álló műszakieszköz-állományban található eszközökről központi nyilvántartást hoz létre és vezet.

(1)  Az ügynökség a külső határok ellenőrzésére, határőrizetre, kutatásra és mentésre vagy visszaküldés céljára szolgáló, a tagállamok vagy az ügynökség tulajdonát képező, illetve a tagállamok és az ügynökség közös tulajdonában lévő eszközökből álló műszakieszköz-állományban található eszközökről központi nyilvántartást hoz létre és vezet.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ügynökség tulajdonában álló eszközöket bevetés céljából bármikor rendelkezésre kell bocsátani a 37. cikk (4) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az ügynökség 50%-os részesedés feletti társtulajdonában álló eszközöket bevetés céljából bármikor rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az ügynökség biztosítja a műszakieszköz-állományban felsorolt eszközök kompatibilitását és interoperabilitását.

 

E célból meghatározza az ügynökség által beszerzendő eszköz által teljes körűen vagy részben teljesítendő műszaki szabványokat, valamint a tagállamok tulajdonában lévő, a műszakieszköz-állományban felsorolt eszközök műszaki szabványait.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A műszakieszköz-állományban szereplő eszközöket gyors határvédelmi intervenciókhoz bármikor rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok nem hivatkozhatnak a (4) bekezdésben említett rendkívüli helyzetre.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A tagállamok hozzájárulnak a műszakieszköz-állományhoz. A tagállamok részéről az állományhoz tett hozzájárulásokat, valamint a műszaki eszközök meghatározott műveletekhez való kiküldését az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban, valamint amennyiben az eszköz egy adott évre előírt minimális számú műszaki eszköz részét képezi, a tagállamok – az ügynökség kérelmére – műszaki eszközeiket kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. Az ügynökségnek ezt a kérelmet a szándékolt kiküldés előtt legalább harminc nappal kell benyújtania. A műszakieszköz-állományhoz való hozzájárulásokat évente felülvizsgálják.

(4)  A tagállamok hozzájárulnak a műszakieszköz-állományhoz. A tagállamok részéről az állományhoz tett hozzájárulásokat, valamint a műszaki eszközök meghatározott műveletekhez való kiküldését az ügynökség és a tagállamok között létrejött éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban, valamint amennyiben az eszköz egy adott évre előírt minimális számú műszaki eszköz részét képezi, a tagállamok – az ügynökség kérelmére – műszaki eszközeiket kiküldés céljából rendelkezésre bocsátják, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek. Amennyiben a tagállam ilyen rendkívüli helyzetre hivatkozik, részletes indokolást és tájékoztatást kell nyújtania a helyzetről az ügynökségnek küldött levélben, amelynek tartalma a (7) bekezdésben említett jelentésbe kerül. Az ügynökségnek ezt a kérelmet a szándékolt kiküldés előtt legalább harminc nappal kell benyújtania. A műszakieszköz-állományhoz való hozzájárulásokat évente felülvizsgálják.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ha egy közös művelethez vagy gyorsreagálási határvédelmi művelethez szükséges műszaki eszközök tekintetében váratlan igények jelentkeznek a műszaki eszközök minimális darabszámának megállapítását követően, és ezek az igények nem teljesíthetők a műszakieszköz-állományból, a tagállamok eseti alapon kiküldés céljából az ügynökség kérésére rendelkezésre bocsátják a szükséges műszaki eszközöket.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)   Az ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok által a műszakieszköz-állomány számára e cikkel összhangban szolgáltatott műszaki eszközök darabszámáról.

(7)  Az ügynökség évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek az egyes tagállamok által a műszakieszköz-állomány számára e cikkel összhangban szolgáltatott műszaki eszközök darabszámáról. A jelentés felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek az előző évben a (4) bekezdésben említett rendkívüli helyzetre hivatkoztak, és tartalmazza az érintett tagállamok által nyújtott indokokat és információkat.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A csapatok tagjainak képeseknek kell lenniük a határellenőrzéshez és a visszatéréshez, valamint az 562/2006/EK rendelet és a 2008/115/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges valamennyi feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására.

(1)  A csapatok tagjainak képeseknek kell lenniük a határellenőrzéshez és a visszatéréshez, valamint az 2016/399/EK rendelet és a 2008/115/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges valamennyi feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során saját egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán az Unió és az ügynökség jelével ellátott kék karszalagot viselnek, amely jelzi, hogy közös műveletben, kísérleti projektben, gyors határvédelmi intervencióban, visszatérési műveletben vagy visszatérési intervencióban vesznek részt. A fogadó tagállam nemzeti hatóságaival szembeni azonosítás céljából mindig maguknál tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet kérésre felmutatnak.

(4)  A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során saját egyenruhájukat viselik. Az egyenruhán jól látható személyazonosítót az Unió és az ügynökség jelével ellátott kék karszalagot is viselnek, amely jelzi, hogy közös műveletben, kísérleti projektben, gyors határvédelmi intervencióban, visszatérési műveletben vagy visszatérési intervencióban vesznek részt. A fogadó tagállam nemzeti hatóságaival szembeni azonosítás céljából mindig maguknál tartják az akkreditációs jelvényt, amelyet kérésre felmutatnak.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezheti a csapatok tagjainak, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez, a határőrizethez és a visszatéréshez szükséges nemzeti és európai adatbázisaiba betekinthessenek. A csapatok tagjai csak a feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlásához szükséges adatokba tekinthetnek be. A fogadó tagállamok a csapatok tagjainak kiküldése előtt értesítik az ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az ügynökség ezt az információt a kiküldetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

(8)  E rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezheti a csapatok tagjainak, hogy a határforgalom-ellenőrzéshez, a határőrizethez és a visszatéréshez szükséges nemzeti és európai adatbázisaiba betekinthessenek. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbázisokhoz való hozzáférést hatékony és eredményes módon biztosítsák. A csapatok tagjai csak a feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlásához szükséges adatokba tekinthetnek be. A fogadó tagállamok a csapatok tagjainak kiküldése előtt értesítik az ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az ügynökség ezt az információt a kiküldetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A beléptetésnek az 562/2006/EK rendelet 13. cikke szerinti megtagadásáról kizárólag a fogadó tagállam határőrei dönthetnek, a csapatok tagjai csak akkor dönthetnek, ha a fogadó tagállamtól felhatalmazást kaptak, hogy a nevében eljárjanak.

(9)  A beléptetésnek az 2016/399/EK rendelet 14. cikke szerinti megtagadásáról kizárólag a fogadó tagállam határőrei dönthetnek, a csapatok tagjai csak akkor dönthetnek, ha a fogadó tagállamtól felhatalmazást kaptak, hogy a nevében eljárjanak.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor valamely csapat tagjai egy fogadó államban működnek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban.

(1)  Amikor valamely csapat tagjai egy fogadó államban működnek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban.

(2)  Amennyiben e kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eredménye, a fogadó tagállam a küldő tagállamhoz fordulhat a sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult személyek részére fizetett összegeknek a küldő tagállam általi visszatérítéséért.

(2)  Amennyiben e kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés vagy hatáskörtúllépés eredménye, a fogadó tagállam a származás szerinti tagállamhoz vagy az ügynökséghez fordulhat a sértetteknek vagy a nevükben eljárni jogosult személyeknek a származás szerinti tagállam vagy az ügynökség által fizetett összegek visszatérítéséért.

(3)  Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, a fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szemben fennálló valamennyi követeléséről.

(3)  Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szembeni valamennyi követeléséről.

(4)  A tagállamok között a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, egymás között tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok az EUMSZ 273. cikkével összhangban az Európai Unió Bírósága elé terjesztik.

(4)  A tagállamok, illetve a tagállamok és az ügynökség között az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, egymás között tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a tagállamok a szerződésekkel összhangban az Európai Unió Bírósága elé terjesztik.

 

(4a)  Amikor valamely csapat tagjai egy harmadik ország területén működnek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért az ügynökség felel. A (2), a (3) és az (4) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni.

(5)  A kiküldetés időtartama alatt az ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket – a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül – az ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével.

(5)  A kiküldetés időtartama alatt az ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket – a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül – az ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács megállapítja a 45/2001/EK rendelet ügynökség általi alkalmazásához szükséges intézkedéseket, köztük az ügynökség adatvédelmi tisztviselőjére vonatkozókat is. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően állapítják meg.

(2)  Az adatvédelmi tisztviselőt a 45/2001/EK rendelettel összhangban nevezik ki. Az igazgatótanács intézkedéseket hoz e rendelet ügynökség általi alkalmazása érdekében. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően állapítják meg.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 47. cikk sérelme nélkül tilos az ügynökség által feldolgozott személyes adatok továbbítása és az e rendelet keretében feldolgozott személyes adatoknak a tagállamok által harmadik országok és más harmadik felek számára történő továbbítása.

(4)  A 47. cikk sérelme nélkül tilos az ügynökség által feldolgozott személyes adatok továbbítása és az e rendelet keretében feldolgozott személyes adatoknak a tagállamok által harmadik országok és más harmadik felek, köztük a nemzetközi szervezetek számára történő továbbítása.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügynökség számára személyes adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy más uniós ügynökség meghatározza, hogy azt az (1) bekezdésben említettek szerint milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. Ennek hiányában az érintett személyes adat szolgáltatójával konzultálva az ügynökség feldolgozza a személyes adatot, hogy meghatározza annak szükségességét az (1) bekezdésben említett célból vagy célokból történő további feldolgozás tekintetében. Az ügynökség az (1) bekezdésben foglalt céloktól eltérő célra csak akkor dolgozhat fel információkat, ha arra az adatszolgáltató engedélyt ad.

(3)  Az ügynökség számára személyes adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy más uniós ügynökség meghatározza, hogy azt az (1) bekezdésben említettek szerint milyen célból vagy célokból dolgozzák fel. Az ügynökség az (1) bekezdésben foglalt céloktól eltérő célra csak akkor dolgozhat fel információkat, ha arra az adatszolgáltató engedélyt ad.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok vagy az ügynökség saját személyzete által a közös műveletek, kísérleti projektek és gyors határvédelmi intervenciók keretében gyűjtött személyes adatok, valamint a migrációkezelési támogató csoportok által gyűjtött és az ügynökséghez továbbított személyes adatok ügynökség általi feldolgozása a következőkre korlátozódik:

(1)  A tagállamok vagy az ügynökség saját személyzete által a közös műveletek, kísérleti projektek és gyors határvédelmi intervenciók keretében gyűjtött személyes adatok, valamint a migrációkezelési támogató csoportok által gyűjtött és az ügynökséghez továbbított személyes adatok ügynökség általi feldolgozása a következőkre korlátozódik:

a)   olyan személyek személyes adatai, akiket a tagállamok illetékes hatóságai megalapozottan határokon átnyúló bűnözésben való részvétellel, ideértve az irreguláris bevándorláshoz vagy emberkereskedelemhez nyújtott segítséggel vagy terrorizmussal gyanúsítanak;

a)  olyan személyek személyes adatai, akiket a tagállamok illetékes hatóságai megalapozottan határokon átnyúló bűnözésben való részvétellel, például illegális embercsempészettel, emberkereskedelemmel vagy terrorizmussal gyanúsítanak;

b)   olyan személyek személyes adatai, akik illegálisan lépték át a külső határokat, és akinek adatait az európai határ- és partvédelmi csapatok gyűjtötték össze, ideértve azokat a helyzeteket is, amikor a migrációkezelési támogató csoportok keretében végezték tevékenységüket;

b)  olyan személyek személyes adatai, akik szabálytalanul lépték át a külső határokat, és akinek adatait az európai határ- és partvédelmi csapatok gyűjtötték össze, ideértve azokat a helyzeteket is, amikor a migrációkezelési támogató csoportok keretében végezték tevékenységüket;

c)   olyan rendszámok, telefonszámok vagy a hajóazonosító-számok, amelyek az irreguláris bevándorlás határokon átnyúló bűnözés útvonalainak és módszereinek kivizsgálásához és elemzéséhez szükségesek.

c)  olyan rendszámok, telefonszámok vagy a hajóazonosító-számok, amelyek az a) és b) pontban említett személyekhez kapcsolódnak, és amelyek az irreguláris migráció és határokon átnyúló bűnözés útvonalainak és módszereinek kivizsgálásához és elemzéséhez szükségesek.

 

Az (1) bekezdés b) pontjában említett személyek személyes adatait nem adják át a bűnüldöző hatóságoknak vagy nem dolgozzák fel a bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása céljából.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   ha az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz, az Europolhoz vagy az Eurojusthoz való továbbításra van szükség a felhasználáshoz a saját megbízatásuk keretein belül és az 51. cikknek megfelelően;

a)  ha az EASO-hoz, Europolhoz vagy az Eurojusthoz való továbbításra van szükség a felhasználáshoz a saját megbízatásuk keretein belül és az 51. cikknek megfelelően;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   ha az érintett tagállamok határellenőrzésért, migrációért, menekültügyért vagy bűnüldözésért felelős hatóságaihoz való továbbításra van szükség a felhasználáshoz, a nemzeti jogszabályoknak, valamint a nemzeti és uniós adatvédelmi szabályoknak megfelelően;

b)  A magyar változatot nem érinti.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A faji vagy etnikai származást, politikai véleményt, vallási vagy világnézeti meggyőződést vagy szakszervezeti tagságot felfedő személyes adatok feldolgozása, a genetikai adatok és a természetes személyek egyedi azonosítására szolgáló biometrikus adatok feldolgozása, valamint az egészséggel kapcsolatos adatok vagy a természetes személy szexuális életével vagy szexuális irányultságával kapcsolatos adatok feldolgozása csak akkor megengedett, ha az szigorúan szükséges, és azzal a feltétellel, hogy megfelelő biztosítékok védik az érintett jogait és szabadságait, és csak azzal a céllal, hogy védelmezzék az érintett vagy egy másik természetes személy alapvető érdekeit.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A minősítés nem zárja ki a szóban forgó információknak az Európai Parlament rendelkezésére bocsátását. Az e rendelet alapján a Parlamentnek továbbított információkat és dokumentumokat a minősített adatok továbbítására és kezelésére irányadó, az Európai Parlament és a Bizottság között alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell továbbítani és kezelni.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, az Európai Külügyi Szolgálattal, az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi ügynökségével, az Eurojusttal, az Európai Unió Műholdközpontjával, az Európai Tengerészeti Biztonsági ügynökséggel, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal, továbbá más uniós ügynökségekkel, szervekkel és hivatalokkal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben, különös tekintettel az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés, ideértve az irreguláris bevándorlás, emberkereskedelem és terrorizmus elősegítésének megelőzésére és leküzdésére irányuló célkitűzések tekintetében.

(1)  Az ügynökség együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, az Európai Külügyi Szolgálattal, az EASO-val, az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi ügynökségével, az Eurojusttal, az Európai Unió Műholdközpontjával, az Európai Tengerészeti Biztonsági ügynökséggel, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal, továbbá más uniós ügynökségekkel, szervekkel és hivatalokkal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben, különös tekintettel az irreguláris bevándorlás jobb kezelésére és a határokon átnyúló bűnözés – például az illegális embercsempészet, emberkereskedelem és terrorizmus megelőzésére és felderítésére irányuló célkitűzések tekintetében.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett uniós intézmények, ügynökségek, szervek, hivatalok és nemzetközi szervezetek az ügynökségtől kapott információkat csak a hatáskörük korlátain belül használhatják fel, tiszteletben tartva az alapvető jogokat, ideértve az adatvédelmi követelményeket. Az ügynökség által feldolgozott személyes adatok továbbítása vagy egyéb módon történő átadása más uniós ügynökségek vagy szervek számára a személyes adatok cseréjére vonatkozó egyedi munkamegállapodások hatálya alá esik, és csak az európai adatvédelmi biztos előzetes hozzájárulásával lehetséges. A minősített adatok kezelésére vonatkozóan e megállapodások úgy rendelkeznek, hogy az érintett uniós intézménynek, szervnek, hivatalnak és ügynökségnek, valamint nemzetközi szervezetnek az ügynökség által alkalmazottakkal egyenértékű biztonsági szabályoknak és normáknak kell megfelelnie.

(4)  Az (1) bekezdésben említett uniós intézmények, ügynökségek, szervek, hivatalok és nemzetközi szervezetek az ügynökségtől kapott információkat csak a hatáskörük korlátain belül használhatják fel, tiszteletben tartva az alapvető jogokat, ideértve az adatvédelmi követelményeket. Az ügynökség által feldolgozott személyes adatok továbbítása vagy egyéb módon történő átadása más uniós ügynökségek vagy szervek számára a személyes adatok cseréjére vonatkozó egyedi munkamegállapodások hatálya alá esik, és csak az európai adatvédelmi biztos előzetes hozzájárulásával lehetséges. A személyes adatok továbbításának a 44–48. cikkekben rögzített adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie. A minősített adatok kezelésére vonatkozóan e megállapodások úgy rendelkeznek, hogy az érintett uniós intézménynek, szervnek, hivatalnak és ügynökségnek, valamint nemzetközi szervezetnek az ügynökség által alkalmazottakkal egyenértékű biztonsági szabályoknak és normáknak kell megfelelnie.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja az Unió intézményei, ügynökségei, szervei és irodái, illetve nemzetközi szervezetek megfigyelőit, hogy vegyenek részt az ügynökség tevékenységeiben, különösen a közös műveletekben, kísérleti projektekben, kockázatelemzésekben és képzésekben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált módszerek cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők csak az érintett tagállamok beleegyezésével vehetnek részt a kockázatelemzésben és képzésben. A megfigyelők a fogadó tagállam beleegyezésével vehetnek részt a közös műveletekben és kísérleti projektben. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti.

(5)  Az ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja az Unió intézményei, ügynökségei, szervei és irodái, illetve nemzetközi szervezetek nem katonai megfigyelőit, hogy vegyenek részt az ügynökség tevékenységeiben, különösen a közös műveletekben, kísérleti projektekben, kockázatelemzésekben és képzésekben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált módszerek cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők csak az érintett tagállamok beleegyezésével vehetnek részt a kockázatelemzésben és képzésben. A megfigyelők a fogadó tagállam beleegyezésével vehetnek részt a közös műveletekben és kísérleti projektben. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  csúcstechnológián – ideértve az űrbéli és földi infrastruktúrát és a platformfüggetlen, például távirányítású légijármű-rendszerekre szerelt érzékelő eszközöket – alapuló felderítő és hírközlési szolgáltatás nyújtása;

b)  csúcstechnológián – ideértve az űrbéli és földi infrastruktúrát és platformfüggetlen érzékelő eszközöket – alapuló felderítő és hírközlési szolgáltatás nyújtása;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kapacitásépítés az iránymutatások, ajánlások és bevált módszerek kidolgozása révén, valamint a személyzet képzésének és cseréjének támogatása révén, amelynek célja a partvédelmi feladatokkal kapcsolatos információcsere és együttműködés fokozása;

c)  kapacitásépítés az iránymutatások, ajánlások és bevált módszerek kidolgozása révén, valamint a személyzet képzésének és cseréjének biztosítása révén;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a partvédelmi feladatokkal kapcsolatos információcsere és együttműködés fokozása, többek között a tengerészeti területen fennálló operatív kihívások és felmerülő kockázatok megvitatása révén;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség által az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés módozatait munkamegállapodások keretében határozzák meg az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban.

(2)  Az ügynökség által az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés módozatait munkamegállapodások keretében határozzák meg megbízatásukkal és az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tevékenységi körébe tartozó ügyekben és a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben az ügynökség elősegíti és ösztönzi a tagállamok és harmadik országok közötti operatív együttműködést az Unió külkapcsolati politikájának keretében, így az emberi jogok védelmének vonatkozásában is. Az ügynökség és a tagállamok az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kötelesek betartani akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor. A harmadik országokkal folytatott együttműködés kialakítása előmozdítja az európai határigazgatási és visszatérési normákat.

(1)  A tevékenységi körébe tartozó ügyekben és a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben az ügynökség elősegíti és ösztönzi a tagállamok és harmadik országok közötti technikai és operatív együttműködést az Unió külkapcsolati politikájának keretében, így az emberi jogok védelmének és visszaküldés tilalmának elve vonatkozásában is. Az ügynökség és a tagállamok kötelesek betartani az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor. A harmadik országokkal folytatott együttműködés kialakítása előmozdítja az európai határigazgatási és visszatérési normákat.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség – az uniós küldöttségek támogatásával és velük összehangolt módon – együttműködhet a harmadik országok e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival az ezen hatóságokkal kötött munkamegállapodások keretében, az uniós joggal és szakpolitikákkal összhangban. E munkamegállapodások az operatív együttműködés irányítására vonatkozhatnak. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

(2)  Az ügynökség – az uniós küldöttségek támogatásával és velük összehangolt módon – együttműködhet a harmadik országok e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival. Az együttműködés során az ügynökség az Unió – többek között az alapvető jogok védelmének és a visszaküldés tilalmának elve vonatkozásában is – külkapcsolati politikájának, valamint az ezen hatóságokkal kötött munkamegállapodások keretében jár el, az uniós joggal és szakpolitikákkal összhangban. E munkamegállapodások pontosítják az együttműködés hatókörét, jellegét és célját, valamint az operatív együttműködés irányítására vonatkozhatnak. E munkamegállapodások tervezetét el kell küldeni az Európai Parlamentnek és a későbbiekben a Bizottságnak előzetesen jóvá kell azt hagynia. Az ügynökség köteles betartani az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást igénylő helyzetekben az ügynökség koordinálhatja a tagállamok és a harmadik országok között a külső határok igazgatása terén zajló operatív együttműködést, és lehetősége van arra, hogy a külső határokon közös műveleteket végezzen egy vagy több tagállammal és legalább az egyik ilyen tagállammal szomszédos harmadik országgal, az adott szomszédos harmadik ország egyetértésével, ezen harmadik ország területén is. A Bizottságot értesíteni kell az ilyen tevékenységekről.

(3)  A fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást igénylő helyzetekben az ügynökség koordinálhatja a tagállamok és a harmadik országok között a külső határok igazgatása terén zajló operatív együttműködést, és lehetősége van arra, hogy a külső határokon közös műveleteket végezzen egy vagy több tagállammal és legalább az egyik ilyen tagállammal szomszédos harmadik országgal, az adott szomszédos harmadik ország egyetértésével, ezen harmadik ország területén is, amennyiben az ügynökség, a fogadó tagállam és az érintett harmadik ország között megállapodás születik a műveleti tervről. A 15. cikk értelemszerűen alkalmazandó. A Bizottságot értesíteni kell az ilyen tevékenységekről.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja harmadik országok megfigyelőit, hogy vegyenek részt az ügynökségnek a 13. cikkben említett, a külső határoknál végrehajtandó tevékenységeiben, a 27. cikkben említett visszatérési műveletekben, a 32. cikkben említett visszatérési intervenciókban és a 35. cikkben említett képzésben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált módszerek cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők részvételére a 13., 27. és 35. cikkben említett tevékenységek tekintetében kizárólag az érintett tagállamok, a 13. és 32. cikkben említett tevékenységek tekintetében pedig kizárólag a fogadó tagállam egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti.

(5)  Az ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja harmadik országok nem katonai megfigyelőit, hogy vegyenek részt az ügynökségnek a 13. cikkben említett, a külső határoknál végrehajtandó tevékenységeiben, a 27. cikkben említett visszatérési műveletekben, a 32. cikkben említett visszatérési intervenciókban és a 35. cikkben említett képzésben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált módszerek cseréje javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők részvételére a 13., 18., 27. és 35. cikkben említett tevékenységek tekintetében kizárólag az érintett tagállamok, a 13. és 32. cikkben említett tevékenységek tekintetében pedig kizárólag a fogadó tagállam egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti, és a megfigyelőknek az ügynökség tevékenységeiben való részvétel során be kell tartaniuk az ügynökség magatartási kódexét.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A tagállamok nem kötelezhetők harmadik országok területén folytatott tevékenységekben való részvételre.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet a (2) és (3) bekezdéseiben említett tevékenységekről.

(9)  Az ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikkben említett tevékenységekről, és éves jelentéseiben értékeli a harmadik országokkal folytatott együttműködést.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség saját személyzetébe tartozó szakértőket összekötő tisztviselőként küldhet ki harmadik országokba, akik feladataik ellátása érdekében a lehető legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Az összekötő tisztviselők a tagállamok és az Unió bevándorlási összekötő tisztviselői és biztonsági szakértői helyi vagy regionális együttműködési hálózatainak, köztük a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott hálózatnak a részét képezik.

(1)  Az ügynökség saját személyzetébe tartozó szakértőket összekötő tisztviselőként küldhet ki harmadik országokba, akik feladataik ellátása érdekében a lehető legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Az összekötő tisztviselők a tagállamok és az Unió bevándorlási összekötő tisztviselői és biztonsági szakértői helyi vagy regionális együttműködési hálózatainak, köztük a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott hálózatnak a részét képezik.

 

Összekötő tisztviselők kizárólag olyan harmadik országokba küldhetők ki, amelyek határigazgatási gyakorlata megfelel a minimális emberi jogi előírásoknak.

(2)  Az Unió külkapcsolati politikájának keretében az összekötő tisztviselők kiküldése tekintetében elsőbbséget kell biztosítani azoknak a harmadik országoknak, amelyek kockázatelemzés alapján az irreguláris bevándorlás vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minősülnek. Az ügynökség kölcsönösségi alapon az adott harmadik országokból kiküldött összekötő tisztviselőket is fogadhat. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára évente fogadja el az elsőbbségi jegyzéket. Az összekötő tisztviselők kiküldését az igazgatótanács hagyja jóvá.

(2)  Az Unió külkapcsolati politikájának keretében az összekötő tisztviselők kiküldése tekintetében elsőbbséget kell biztosítani azoknak a harmadik országoknak, amelyek kockázatelemzés alapján az irreguláris migráció vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minősülnek. Az ügynökség kölcsönösségi alapon az adott harmadik országokból kiküldött összekötő tisztviselőket is fogadhat. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára évente fogadja el az elsőbbségi jegyzéket. Az összekötő tisztviselők kiküldését az igazgatótanács hagyja jóvá.

(3)  Az ügynökség összekötő tisztviselőinek feladata többek között – az uniós jog betartása mellett és az alapvető jogokkal összhangban – kapcsolatok kiépítése és fenntartása a kirendelésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival az irreguláris bevándorlás megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárai visszatérésének elősegítése céljából. Az összekötő tisztviselők szorosan együttműködnek az uniós küldöttségekkel.

(3)  Az ügynökség összekötő tisztviselőinek feladata többek között – az uniós jog betartása mellett és az alapvető jogokkal összhangban – kapcsolatok kiépítése és fenntartása a kirendelésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival az irreguláris migráció megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a harmadik országok azon állampolgárai visszatérésének elősegítése céljából, akikre a 2008/115/EK irányelvvel összhangban jogerős kiutasítási határozat vonatkozik. Az összekötő tisztviselők szorosan együttműködnek az uniós küldöttségekkel.

(4)  Az összekötő tisztviselők kiküldéséről szóló határozathoz a Bizottság előzetes véleménye szükséges és az Európai Parlamentet a lehető legrövidebb időn belül teljes körűen tájékoztatni kell ezekről a tevékenységekről.

(4)  Az összekötő tisztviselők kiküldéséről szóló határozathoz a Bizottság előzetes véleménye szükséges és az Európai Parlamentet késlekedés nélkül és teljes körűen tájékoztatni kell ezekről a tevékenységekről.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bíróság rendelkezik hatáskörrel a (3) bekezdésben említett károkra vonatkozó kártérítésből eredő jogviták tekintetében.

(4)  A Bíróság rendelkezik hatáskörrel az e cikk (3) bekezdésében és a 41. cikk (4) bekezdése a) pontjában említett károkra vonatkozó kártérítésből eredő jogviták tekintetében.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  felügyelőbizottság;

c)  tanácsadó testület;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 68. cikkel összhangban a Bizottság javaslatára kinevezi az ügyvezető igazgatót;

törölve

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 69. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi a felügyelőbizottság tagjait;

b)  a 69. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi a tanácsadó testület tagjait;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  elfogadja az ügynökség előző évi konszolidált éves tevékenységi jelentését, és legkésőbb július 1-jéig továbbítja azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék számára; a konszolidált éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

d)  elfogadja az ügynökség előző évi éves tevékenységi jelentését, és legkésőbb július 1-jéig továbbítja azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék számára; az éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  minden év november 30-a előtt és a Bizottság véleményének figyelembevételét követően a szavazásra jogosult tagjai kétharmados többségével egységes programozási dokumentumot fogad el, amely magában foglalja az ügynökség többéves programozását és a következő évre vonatkozó munkaprogramját, és továbbítja azt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára;

e)  minden év november 30-a előtt és a Bizottság véleményének figyelembevételét követően a szavazásra jogosult tagjai kétharmados többségével elfogadja a következő évre vonatkozó munkaprogramját, és továbbítja azt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  határoz a 37. cikkben említett, az ügynökség számára jelentős költségekkel járó eszközbeszerzésekről vagy -bérlésekről;

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – p pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 7. cikk (3) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

p)  elfogadja és rendszeresen aktualizálja a 7. cikk (3) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa)  határoz a 12. cikk (1) bekezdésében említett sebezhetőségi elemzés objektív kritériumairól és a tagállamok mélyrehatóbb értékeléséről és nyomon követéséről;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A valamely tagállam külső határán vagy annak közvetlen közelében az ügynökség által végrehajtandó különös feladatokra vonatkozó határozati javaslatok elfogadásához az adott tagállamot képviselő igazgatótanácsi tag támogató szavazata szükséges.

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az igazgatótanács létrehozhat egy szűk körű, az igazgatótanács elnökéből, a Bizottság egy képviselőjéből és az igazgatótanács három tagjából álló ügyvezető testületet, amely segítséget nyújt az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató számára az igazgatótanács által elfogadandó határozatok, programok és tevékenységek előkészítése tekintetében, és szükség esetén sürgős esetekben az igazgatótanács nevében meghoz bizonyos ideiglenes határozatokat.

(6)  Az igazgatótanács létrehozhat egy szűk körű, az igazgatótanács elnökéből, a Bizottság egy képviselőjéből és az igazgatótanács három tagjából álló ügyvezető testületet, amely segítséget nyújt az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató számára az igazgatótanács által elfogadandó határozatok, programok és tevékenységek előkészítése tekintetében, és szükség esetén sürgős esetekben az igazgatótanács nevében meghoz bizonyos ideiglenes határozatokat. Az igazgatótanács bizonyos világosan meghatározott feladatokat átruházhat az ügyvezető testületre, különösen amennyiben ez javítja az ügynökség hatékonyságát.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A (3) bekezdés sérelme nélkül, az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Ennek érdekében minden tagállam kinevez egy igazgatótanácsi tagot, valamint egy póttagot, aki az igazgatótanácsi tagot annak távollétében képviseli. A Bizottság két tagot, és azok póttagjait nevezi ki. A hivatali idő négy év. A hivatali idő meghosszabbítható.

(1)  A (3) bekezdés sérelme nélkül, az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy képviselőből, a Bizottság részéről két képviselőből, az Európai Parlament részéről pedig egy képviselőből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Ennek érdekében minden tagállam kinevez egy igazgatótanácsi tagot, valamint egy póttagot, aki az igazgatótanácsi tagot annak távollétében képviseli. A Bizottság két tagot, és azok póttagjait nevezi ki. Az Európai Parlament egy tagot és egy póttagot nevez ki. A hivatali idő négy év. A hivatali idő meghosszabbítható.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozata egyértelműen megfogalmazza, hogy adott esetben az igazgatótanács egy tagját az Európai Parlamentnek kell kijelölnie. Figyelembe véve ezen ügynökség fontos szerepét, valamint azt, hogy ezt az elvet alkalmazták nemrégiben például az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala esetében, ésszerű lenne erre az ügynökségre is ezt az elvet alkalmazni. Az igazgatótanács eljárásainak átláthatóságát is javítaná, ha szerepeltetnék, hogy az igazgatótanács egy tagját az Európai Parlament jelölje ki.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Többéves programozás és éves munkaprogramok

Éves munkaprogramok

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján – a Bizottság véleményének figyelembevételével és a többéves programozással kapcsolatban az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – legkésőbb minden év november 30-áig elfogadja az ügynökség többéves programozását és a következő évre vonatkozó éves munkaprogramját tartalmazó programozási dokumentumot. Az igazgatótanács e dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján – a Bizottság véleményének figyelembevételével – legkésőbb minden év november 30-áig elfogadja a következő évre vonatkozó éves munkaprogramot. Az igazgatótanács e dokumentumot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A többéves programozás meghatározza a közép- és hosszú távú átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat, valamint a forrásokra vonatkozó tervet, a többéves költségvetést és a személyzeti ügyeket. A többéves programozás meghatározza az intervenciók stratégiai területeit és kifejti a célkitűzések eléréséhez szükséges lépéseket. Magában foglalja a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozó stratégiát és az azzal kapcsolatos fellépéseket.

törölve

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A többéves programozást éves munkaprogramok révén hajtják végre, és adott esetben a 80. cikkben említett értékelés eredményei alapján naprakésszé teszik. Ezen értékelések következtetését adott esetben a következő évre vonatkozó éves munkaprogramban is figyelembe veszik.

törölve

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az éves munkaprogram magában foglalja a finanszírozandó tevékenységek leírását, a részletes célkitűzéseket és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat. Feltünteti továbbá az egyes tevékenységekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrásokat a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Az éves munkaprogram összhangban áll a többéves programozással. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vettek fel, változtattak meg vagy töröltek.

(5)  Az éves munkaprogram magában foglalja a finanszírozandó tevékenységek leírását, a részletes célkitűzéseket és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat. Feltünteti továbbá az egyes tevékenységekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrásokat a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vettek fel, változtattak meg vagy töröltek.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az igazgatótanács meghívhatja az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjét.

(5)  Az igazgatótanács meghívhatja az Európai Külügyi Szolgálat – vagy bármely más uniós szerv, ügynökség vagy intézmény – képviselőjét.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató vezeti, aki feladatainak elvégzésében teljesen független. Az ügyvezető igazgató nem kérheti, és nem hajthatja végre bármely kormány vagy egyéb más szerv utasításait, a Bizottság és az igazgatóság vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül.

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató vezeti, aki feladatainak elvégzésében teljesen független, és senkitől sem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. Az ügyvezető igazgató nem kérheti, és nem hajthatja végre bármely kormány vagy egyéb más szerv utasításait, a Bizottság és az igazgatóság vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács felhívhatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatainak elvégzéséről, különösen az alapjogi stratégia végrehajtásáról és figyelemmel kíséréséről, az ügynökség előző évi konszolidált éves tevékenységi jelentéséről, következő évre vonatkozó munkaprogramjáról és az ügynökség többéves programozásáról.

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács felhívhatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatainak elvégzéséről, többek között az alapjogi stratégia végrehajtásáról és figyelemmel kíséréséről, az ügynökség előző évi éves tevékenységi jelentéséről, következő évre vonatkozó munkaprogramjáról vagy az ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó bármely más kérdésről. Az ügyvezető igazgató nyilatkozatot tesz az Európai Parlament előtt és rendszeresen jelentést tesz annak.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  minden évben elkészíti az ügynökség konszolidált éves tevékenységi jelentését és benyújtja azt az igazgatótanácshoz;

d)  minden évben elkészíti az ügynökség éves tevékenységi jelentését és benyújtja azt az igazgatótanácshoz;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 3 bekezdés – k pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)   biztosítja a 18. cikkben említett bizottsági határozat végrehajtását;

k)  biztosítja a 18. cikkben említett tanácsi határozat végrehajtását;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 3 bekezdés – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  megvonja a közös művelet vagy gyors határvédelmi intervenció finanszírozását, illetve felfüggeszti vagy megszünteti az ilyen műveleteket a 24. cikknek megfelelően;

l)  megvonja a tevékenységek finanszírozását a 24. cikkel összhangban;

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 3 bekezdés – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)   értékeli a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók eredményeit a 25. cikknek megfelelően;

m)  értékeli a tevékenységek eredményeit a 25. cikknek megfelelően;

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a tisztségnek a Hivatalos Lapban és más sajtóorgánumban vagy adott esetben internetes weboldalon való meghirdetését követően összeállított lista alapján jelölteket javasol az ügyvezető igazgatói és ügyvezetőigazgató-helyettesi tisztségre.

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács a tisztségnek a Hivatalos Lapban és más sajtóorgánumban vagy adott esetben internetes weboldalon való meghirdetését követően a Bizottság által összeállított lista alapján közös megegyezéssel kinevezi az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettest.

(2)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált magas szintű igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása és a visszatérés terén szerzett vezetői tapasztalatai alapján. Az igazgatóság a szavazati joggal rendelkező összes tagjának kétharmados többségével határoz.

(2)  Az ügyvezető igazgatót érdemei, függetlensége, dokumentált magas szintű igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása és a visszatérés terén szerzett vezetői tapasztalatai alapján választják meg.

Az ügyvezető igazgató felmentése ugyanezen eljárás szerint – bizottsági javaslat alapján – az igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

 

(3)  Az ügyvezető igazgatót feladatainak ellátásában az ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgatót az ügyvezetőigazgató-helyettes helyettesíti.

(3)  Az ügyvezető igazgatót feladatainak ellátásában az ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgatót az ügyvezetőigazgató-helyettes helyettesíti.

(4)  Az ügyvezetőigazgató-helyettest az igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált megfelelő igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása és a visszatérés terén szerzett releváns tapasztalatai alapján a Bizottság javaslatára, az ügyvezető igazgatóval folytatott konzultációt követően. Az igazgatóság a szavazati joggal rendelkező összes tagjának kétharmados többségével határoz.

(4)  Az ügyvezetőigazgató-helyettest érdemei, dokumentált megfelelő igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása és a visszatérés terén szerzett releváns tapasztalatai alapján választják meg. Az ügyvezető igazgatót ötéves időszakra nevezik ki.

Az ügyvezetőigazgató-helyettes felmentése ugyanezen eljárás szerint az igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

 

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

(6)  Az igazgatótanács a Bizottság (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató hivatali idejét.

 

(7)  Az ügyvezetőigazgató-helyettes hivatali ideje öt év. Az igazgatóság további legfeljebb 5 évre egyszer meghosszabbíthatja a hivatali időt.

 

 

(7a)  Az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes újra kinevezhető.

 

(7b)  A rendes leváltáson és az elhalálozáson kívül az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes kötelességei lemondás esetén is megszűnnek. Az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettest az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére a Bíróság felmentheti, ha már nem teljesíti a feladatai ellátásához szükséges feltételeket, illetve ha súlyos kötelességszegésben vétkes.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felügyelőbizottság

Tanácsadó testület

(1)  A felügyelőbizottság tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak a következők tekintetében:

(1)  A tanácsadó testület tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak a következők tekintetében:

a)  javaslatok, amelyeket az ügyvezető igazgató tesz az érintett tagállam számára közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók indítására és végrehajtására a 14. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

a)  javaslatok, amelyeket az ügyvezető igazgató tesz az érintett tagállam számára közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók indítására és végrehajtására a 14. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

b)  határozatok, amelyeket az ügyvezető igazgató a tagállamok tekintetében a 12. cikknek megfelelően az ügynökség által végzett sebezhetőségi elemzés eredményei alapján hoz;

b)  határozatok, amelyeket az ügyvezető igazgató a tagállamok tekintetében a 12. cikknek megfelelően az ügynökség által végzett sebezhetőségi elemzés eredményei alapján hoz;

c)  intézkedések, amelyeket a külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekkel kapcsolatos bizottsági határozat gyakorlati végrehajtása érdekében kell meghozni, ideértve a 18. cikk (3) bekezdésének megfelelően az említett határozat célkitűzéseinek eléréséhez szükséges műszaki eszközöket és személyzetet.

c)  intézkedések, amelyeket a külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekkel kapcsolatos tanácsi határozat gyakorlati végrehajtása érdekében kell meghozni, ideértve a 18. cikk (3) bekezdésének megfelelően az említett határozat célkitűzéseinek eléréséhez szükséges műszaki eszközöket és személyzetet.

(2)  A felügyelőbizottság az ügyvezetőigazgató-helyettesből, az ügynökségnek az igazgatótanács által kinevezett négy másik vezető tisztviselőjéből és a Bizottságot az igazgatótanácsban képviselő tagok egyikéből áll. A felügyelőbizottság elnöke az ügyvezetőigazgató-helyettes.

(2)  A tanácsadó testület az ügyvezetőigazgató-helyettesből, az ügynökségnek az igazgatótanács által kinevezett három másik vezető tisztviselőjéből, az alapjogi tisztviselőből és a Bizottságot az igazgatótanácsban képviselő tagok egyikéből áll. A tanácsadó testület elnöke az ügyvezetőigazgató-helyettes.

(3)  A felügyelőbizottság beszámol az igazgatótanácsnak.

(3)  A tanácsadó testület beszámol az igazgatótanácsnak.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség konzultatív fórumot hoz létre, amely az alapvető jogokat érintő kérdésekben segítséget nyújt az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára.

(1)  Az ügynökség független konzultatív fórumot hoz létre, amely az alapvető jogokat érintő kérdésekben segítséget nyújt az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára.

(2)  Az ügynökség felkéri az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, az Európai Unió Alapjogi ügynökségét, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosát és egyéb érintett szervezeteket, hogy vegyenek rész a konzultatív fórumban. Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács határoz a konzultatív fórum összetételéről és munkamódszereiről, valamint a konzultatív fórum számára történő információtovábbítás részletes szabályairól.

(2)  Az ügynökség felkéri az EASO-t, az Európai Unió Alapjogi ügynökségét, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosát és egyéb érintett szervezeteket, hogy vegyenek rész a konzultatív fórumban. Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács határoz a konzultatív fórum összetételéről, valamint a konzultatív fórum számára történő információtovábbítás részletes szabályairól. A konzultatív fórum meghatározza munkamódszereit és elkészíti munkaprogramját.

(3)  A konzultatív fórummal egyeztetni kell az alapjogi stratégia, a magatartási kódex és az egységes alaptantervek továbbfejlesztéséről és végrehajtásáról.

(3)  A konzultatív fórummal egyeztetni kell az alapjogi stratégia továbbfejlesztéséről és végrehajtásáról, valamint a panasztételi mechanizmus, a magatartási kódex és az egységes alaptantervek kialakításáról;

 

(3a)  Az ügynökség tájékoztatja a konzultatív fórumot arról, hogy a fórum jelentéseire és ajánlásaira adott válaszként módosította-e tevékenységeit, és ha igen, milyen módon. Az ügynökség éves jelentésében részletes tájékoztatást nyújt a módosításokról.

(4)  A konzultatív fórum tevékenységeiről éves jelentést készít. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(4)  A konzultatív fórum tevékenységeiről éves jelentést készít. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(5)  A konzultatív fórum hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz, többek között a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során tett helyszíni látogatások révén, a fogadó tagállam egyetértésével.

(5)  A konzultatív fórum tényleges hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz, többek között a közös műveletek, a gyors határvédelmi intervenciók, a migrációs csomópontok, a visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók helyszínein tett látogatások révén.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács alapjogi tisztviselőt jelöl ki. Az alapjogi tisztviselő megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik az alapvető jogok terén.

(1)  Az igazgatótanács alapjogi tisztviselőt jelöl ki, akinek feladata az alapvető jogok tiszteletben tartásának ellenőrzése és előmozdítása az ügynökségben. Az alapjogi tisztviselő megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik az alapvető jogok terén.

 

(1a)  Az alapjogi tisztviselő a megbízatásának és az ügynökség méretének megfelelő erőforrásokkal és személyzettel rendelkezik, továbbá hozzáférhet a feladata teljesítéséhez szükséges minden információhoz.

(2)  Az alapjogi tisztviselő az e tisztségéhez tartozó feladatainak ellátása során független, közvetlenül az igazgatótanácsnak tesz jelentést, és együttműködik a konzultatív fórummal. Az alapjogi tisztviselő rendszeresen jelentést tesz, és ennek révén hozzájárul az alapvető jogok figyelemmel kísérésének mechanizmusához.

(2)  Az alapjogi tisztviselő az e tisztségéhez tartozó feladatainak ellátása során független, közvetlenül az igazgatótanácsnak és a konzultatív fórumnak tesz jelentést. Az alapjogi tisztviselő rendszeresen jelentést tesz, és ennek révén hozzájárul az alapvető jogok figyelemmel kísérésének mechanizmusához.

(3)  Az alapjogi tisztviselővel konzultálni kell a 15. cikk, a 16. cikk és a 32. cikk (4) bekezdése alapján kidolgozott műveleti tervről, valamint az alapjogi tisztviselő az ügynökség minden tevékenysége tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz.

(3)  Az alapjogi tisztviselővel konzultálni kell a 15. cikk, a 16. cikk, a 27. cikk és a 32. cikk (4) bekezdése alapján kidolgozott műveleti tervről, valamint az alapjogi tisztviselő az ügynökség minden tevékenysége tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség az alapjogi tisztviselővel együttműködve e cikknek megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket egy panaszkezelési mechanizmus létrehozására annak érdekében, hogy az ügynökség valamennyi tevékenysége során biztosítsa az alapvető jogok nyomon követését és tiszteletben tartását.

(1)  Az ügynökség az alapjogi tisztviselővel együttműködve e cikknek megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket egy független, elérhető, átlátható és hatékony panaszkezelési mechanizmus létrehozására annak érdekében, hogy az ügynökség valamennyi tevékenysége során biztosítsa az alapvető jogok nyomon követését és tiszteletben tartását.

(2)  A közös műveletben, kísérleti projektben, gyors határvédelmi intervencióban, visszatérési műveletben és visszatérési intervencióban részt vevő személyzet tevékenysége által közvetlenül érintett bármely olyan személy, aki úgy ítéli meg, hogy e tevékenység következtében sérültek az alapvető jogai – vagy e személy nevében fellépő bármely harmadik fél – írásban panaszt nyújthat be az ügynökséghez.

(2)  A közös műveletben, kísérleti projektben, gyors határvédelmi intervencióban, migrációkezelést támogató csoportban, visszatérési műveletben és visszatérési intervencióban részt vevő személyzet tevékenysége által közvetlenül érintett bármely olyan személy, aki úgy ítéli meg, hogy e tevékenység következtében sérültek az Unió jogszabályai által védett alapvető jogai – vagy e személy nevében fellépő bármely harmadik fél – írásban panaszt nyújthat be az ügynökséghez.

(3)  Csak az alapvető jogok konkrét megsértésére vonatkozó, indokolással ellátott panaszok fogadhatók el. A névtelen, rosszhiszemű, komolytalan, zaklató jellegű, hipotetikus vagy pontatlan panaszokat ki kell zárni a panaszkezelési mechanizmusból.

(3)  Csak az alapvető jogok konkrét megsértésére vonatkozó, indokolással ellátott panaszok fogadhatók el. A nyilvánvalóan alaptalan, névtelen, rosszhiszemű, komolytalan, zaklató jellegű vagy hipotetikus panaszokat ki kell zárni a panaszkezelési mechanizmusból. A panaszkezelési mechanizmus keretében benyújthatók harmadik felek jóhiszeműen, a személyazonosságát felfedni nem kívánó panaszos érdekében eljáró panaszai.

(4)  Az ügynökséghez beérkező panaszok megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében történő kezeléséért az alapjogi tisztviselő felel. E célból az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, minden elfogadható panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat.

(4)  Az ügynökséghez beérkező panaszoknak a Chartával összhangban, többek között a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében történő kezeléséért az alapjogi tisztviselő felel. E célból az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, egy meghatározott időtartamon belül minden elfogadható panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel kapcsolatos panaszokat pedig a küldő tagállamnak, beleértve az adott tagállamban az alapvető jogok terén illetékes megfelelő hatóságot vagy szervet is. Az alapjogi tisztviselőnek nyilvántartásba is kell vennie és biztosítania kell az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat. Minden határozatot írásba foglalnak és indokolással látnak el. Az alapjogi tisztviselő tájékoztatja a panaszost az elfogadhatóságról hozott határozatról és azokról a nemzeti hatóságokról, amelyekhez továbbították a panaszát.

 

Amennyiben a panasz nem elfogadható, a panaszosokat tájékoztatni kell ennek okáról és aggályaik kezelésének további lehetőségeiről.

(5)  Amennyiben a nyilvántartásba vett panasz az ügynökség alkalmazottját érinti, az ügyvezető igazgató biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket is. Az ügyvezető igazgató jelentést tesz az alapjogi tisztviselőnek az ügynökség panaszokkal kapcsolatos megállapításairól és nyomonkövetési intézkedéseiről.

(5)  Amennyiben a nyilvántartásba vett panasz az ügynökség alkalmazottját érinti, az ügyvezető igazgató az alapjogi tisztviselővel egyeztetve biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket is. Az ügyvezető igazgató egy meghatározott időszakon belül, szükség esetén pedig ezt követően rendszeres időközönként jelentést tesz a fegyelmi intézkedések végrehajtásáról az alapjogi tisztviselőnek.

(6)  Amennyiben a nyilvántartásba vett panasz a fogadó tagállam határőrét vagy a csapatok tagját érinti, ideértve a csapatok kirendelt tagjait vagy a kirendelt nemzeti szakértőket, a küldő tagállam biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket vagy a nemzeti jognak megfelelő más intézkedéseket is. Az érintett tagállam jelentést tesz az alapjogi tisztviselőnek a panasszal kapcsolatos megállapításairól és a nyomonkövetési intézkedésekről.

(6)  Amennyiben a nyilvántartásba vett panasz a fogadó tagállam határőrét vagy a csapatok tagját érinti, ideértve a csapatok kirendelt tagjait vagy a kirendelt nemzeti szakértőket, a küldő tagállam biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket vagy a nemzeti jognak megfelelő más intézkedéseket is. Az érintett tagállam egy meghatározott időszakon belül, szükség esetén pedig ezt követően rendszeres időközönként jelentést tesz az alapjogi tisztviselőnek a panasszal kapcsolatos megállapításairól és a nyomonkövetési intézkedésekről. Amennyiben az érintett tagállam nem tesz jelentést, az ügynökség figyelmeztető levelet küld, amelyben ismerteti az ügynökség által meghozható intézkedéseket abban az esetben, ha nem kap választ a levélre.

 

(6a)  Amennyiben határőrről vagy kirendelt nemzeti szakértőről állapítják meg, hogy megsértette az alapvető jogokat vagy nemzetközi védelemre vonatkozó kötelezettségeket, az ügynökség felkéri a tagállamot, hogy haladéktalanul vonja ki a határőrt vagy kirendelt nemzeti szakértőt az ügynökség tevékenységeiből vagy a gyorsreagálású állományból.

(7)  Az alapjogi tisztviselő jelentést tesz az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak az ügynökség és a tagállamok által a panaszokkal kapcsolatban tett megállapításokról és nyomonkövetési intézkedésekről.

(7)  Az alapjogi tisztviselő jelentést tesz az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak az ügynökség és a tagállamok által a panaszokkal kapcsolatban tett megállapításokról és nyomonkövetési intézkedésekről. Az ügynökség éves jelentése keretében tájékoztatást nyújt a panaszkezelési mechanizmusról, amelyben megadja a kapott panaszok számát, az alapvető jogok megsértésének típusait, az érintett műveletet és az ügynökség által hozott nyomonkövetési intézkedéseket.

(8)  Amennyiben a panasz elfogadható, a panaszosokat megfelelő ügyintézéshez való jognak megfelelően tájékoztatni kell a panasz nyilvántartásba vételéről és az értékelés megindításáról, és a panaszos a válaszról a lehető leghamarabb értesítést kap. Amennyiben a panasz nem elfogadható, a panaszosokat tájékoztatni kell ennek okáról és aggályaik kezelésének további lehetőségeiről.

 

(9)  Az alapjogi tisztviselő a konzultatív fórummal folytatott konzultációt követően kidolgozza az egységes panasztételi űrlapot, amelyen fel kell tüntetni az alapvető jogok állítólagos megsértésére vonatkozó részletes és konkrét információkat. Az alapjogi tisztviselő ezt az űrlapot benyújtja az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak.

(9)  Az alapjogi tisztviselő a konzultatív fórummal folytatott egyeztetést követően a Charta 41. cikke alapján és a fenti rendelkezésekkel összhangban létrehozza a panaszkezelési mechanizmus eljárását, és kidolgozza az egységes panasztételi űrlapot, amelyen fel kell tüntetni az alapvető jogok állítólagos megsértésére vonatkozó részletes és konkrét információkat. Az alapjogi tisztviselő ezt az űrlapot és az összes egyéb eljárás részletes leírását benyújtja az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak.

Az ügynökség biztosítja, hogy az egységes panasztételi űrlap rendelkezésre álljon a leggyakrabban beszélt nyelveken, valamint hozzáférhető legyen az ügynökség honlapján, továbbá nyomtatott formában az ügynökség valamennyi tevékenysége során. Az alapjogi tisztviselőnek akkor is meg kell vizsgálnia a panaszokat, ha azokat nem az egységes panasztételi űrlapon nyújtották be.

Az ügynökség biztosítja, hogy azonnal elérhető legyen a panasz benyújtásának lehetőségéről és eljárásáról szóló tájékoztatás. Az egységes panasztételi űrlapot rendelkezésre kell bocsátani az ügynökség honlapján, továbbá nyomtatott formában az ügynökség valamennyi tevékenysége során azokon a nyelveken, amelyet harmadik országok állampolgárai megértenek, vagy amelyekről indokoltan feltételezhető, hogy megértik. Kérésre további iránymutatást és segítségnyújtást kell adni az állítólagos áldozatoknak a panaszkezelési eljárásról. A gyermekek és más kiszolgáltatott csoportok igényeire szabott tájékoztatást kell nyújtani, elősegítendő a panaszkezelési mechanizmusokhoz való hozzáférésüket. Az alapjogi tisztviselőnek akkor is meg kell vizsgálnia a panaszokat, ha azokat nem az egységes panasztételi űrlapon nyújtották be.

(10)  A panaszban foglalt valamennyi személyes adatot az ügynökség és az alapjogi tisztviselő a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően, a tagállamok pedig a 95/46/EK irányelvnek és a 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak megfelelően kezelik és dolgozzák fel.

(10)  A panaszban foglalt valamennyi személyes adatot az ügynökség és az alapjogi tisztviselő a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően, a tagállamok pedig a 95/46/EK irányelvnek és a 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak megfelelően kezelik és dolgozzák fel.

A panasz benyújtásával a panaszos a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének d) pontja értelmében hozzájárulását adja, hogy személyes adatait az ügynökség és az alapjogi tisztviselő feldolgozza.

A panasz benyújtásával a panaszos a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének d) pontja értelmében hozzájárulását adja, hogy személyes adatait az ügynökség és az alapjogi tisztviselő feldolgozza.

A panaszosok érdekeinek védelme érdekében a panaszokat bizalmasan kezelik, kivéve, ha a panaszos lemond a bizalmas adatkezeléshez való jogáról. A bizalmas adatkezeléshez való jogukról lemondó panaszosok esetében úgy tekintik, hogy ők hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapjogi tisztviselő vagy az ügynökség feltárja személyazonosságukat a panasz által érintett ügyben.

A panaszosok érdekeinek védelme érdekében a panaszokat bizalmasan kezelik, kivéve, ha a panaszos lemond a bizalmas adatkezeléshez való jogáról. A bizalmas adatkezeléshez való jogukról lemondó panaszosok esetében úgy tekintik, hogy ők hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapjogi tisztviselő vagy az ügynökség feltárja személyazonosságukat az illetékes hatóság és – amennyiben releváns vagy szükséges – az adott tagállam alapvető jogok terén illetékes megfelelő hatósága vagy szerve előtt a panasz által érintett ügyben.

 

(10a)  Az adatvédelmi jogokat és az azokkal kapcsolatban az érintett által benyújtott panaszokat a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban kinevezett adatvédelmi tisztviselő külön kezeli. Az alapjogi tisztviselő és az adatvédelmi tisztviselő írásos egyetértési megállapodást hoz létre, amely meghatározza a kapott panaszokkal kapcsolatos feladataik megosztását.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség a feladatkörébe tartozó ügyekben saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat. Nyilvánosságra hozza a 61. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett konszolidált éves tevékenységi jelentést, és különösképpen biztosítja, hogy a nyilvánosság és bármely érdekelt fél az ügynökség munkájára vonatkozóan gyorsan objektív, megbízható és könnyen érthető tájékoztatást kapjon.

(2)  Az ügynökség a feladatkörébe tartozó ügyekben saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújt. Nyilvánosságra hozza a megfelelő információkat, például a 61. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett éves tevékenységi jelentést, és különösképpen biztosítja, hogy a nyilvánosság és bármely érdekelt fél az ügynökség munkájára vonatkozóan gyorsan objektív, részletes, megbízható és könnyen érthető tájékoztatást kapjon anélkül, hogy olyan operatív információkat fednének fel, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a műveletek céljának elérését.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyéb bevételi források sérelme nélkül az ügynökség bevételei a következők:

(1)  Az ügynökség bevétele a következők:

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A költségvetési átláthatóság növelése érdekében az operatív kiadásokat az uniós költségvetésben tevékenységi területekre lebontva, külön költségvetési tételekben kell feltüntetni.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tervezetet a Bizottság – az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt – megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

(7)  A Bizottság a tervezet kézhezvételét követően megküldi azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 13 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A gyors határvédelmi intervenciók és visszatérési intervenciók finanszírozása érdekében az ügynökség igazgatótanács által elfogadott költségvetésének tartalmaznia kell a műveleti tartalékot, amely eléri a műveleti tevékenységekre előirányzott költségvetés legalább 4 %-át. A tartalékot egész éven át fenn kell tartani.

(13)  A gyors határvédelmi intervenciók és visszatérési intervenciók finanszírozása érdekében az ügynökség igazgatótanács által elfogadott költségvetésének tartalmaznia kell a műveleti tartalékot, amely eléri a műveleti tevékenységekre előirányzott költségvetés legalább 4 %-át. A tartalék legalább egynegyedének minden év október 1-jén rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezése érdekében.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

77 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

77a. cikk

 

Az összeférhetetlenségek megelőzése

 

Az ügynökség olyan belső szabályokat fogad el, amelyek megkövetelik, hogy szervei és személyzete tagjai munkaviszonyuk fennállása alatt kerüljenek el minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet, valamint, hogy jelentsék az ilyen helyzeteket.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

79. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot munkájában a 562/2006/EK irányelv 33a. cikke szerint létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

(3)  Abban az esetben, ha a bizottság írásbeli eljárással alakítja ki véleményét, az írásbeli eljárás eredmény nélkül lezárásra kerül, amennyiben a vélemény kialakítására megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok kétharmados többsége ezt kéri.

 

(4)  Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

 

(5)  Az e bekezdésre való hivatkozások esetében a 182/2011/EU rendelet 8. cikke alkalmazandó, annak 5. cikkével összefüggésben.

 

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet hatálybalépésének időpontjától számított három éven belül és azt követően háromévenként a Bizottság értékelést készít, amelyben különösen az ügynökség teljesítményének és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát értékeli, az ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival összefüggésben. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

(1)  E rendelet hatálybalépésének időpontjától számított három éven belül és azt követően háromévenként a Bizottság független értékelést készít, amelyben értékeli különösen az ügynökség által célkitűzései, megbízása, és feladatai tekintetében elért eredményeket, az ügynökség teljesítményének és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát, az ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival összefüggésben, valamint a parti őrségi feladatok terén folytatott európai együttműködés végrehajtását. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel.

Az értékelés külön elemzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ezen rendelet alkalmazása során miként tartották be az Alapjogi Chartát.

Az értékelés külön elemzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ezen rendelet alkalmazása során miként tartották be az Alapjogi Chartát és a vonatkozó uniós jogszabályokat.

(2)  A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseket közzé kell tenni.

(2)  A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseket közzé kell tenni.

(3)  Minden második ellenőrzés alkalmával a Bizottság ugyancsak megvizsgálja az ügynökség által célkitűzései, megbízása és feladatai tekintetében elért eredményeket.

 

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

82 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 19. cikk (5) bekezdését, a 28. cikket, a 29. cikket, a 30. cikket és a 31. cikket e rendelet hatálybalépését követő három hónap elteltével kell alkalmazni.

A 28. cikket, a 29. cikket, a 30. cikket és a 31. cikket ... [ e rendelet hatálybalépését követő három hónap elteltével ] kell alkalmazni.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A schengeni övezetet, 26 ország belső határellenőrzés nélküli területét, amelyen belül a személyek szabadon mozoghatnak, sokan tartják joggal az európai integráció legnagyobb és legláthatóbb teljesítményének. Maga az eszme – a belső határokon az ellenőrzés hiánya – azonban jelenleg előzmény nélküli kihívás előtt áll: nyolc schengeni állam (Belgium, Dánia, Németország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Svédország és Norvégia) ismét bevezette belső határain az ellenőrzést, válaszul a rendezetlen jogállású migránsok súlyos belbiztonsági és közpolitikai fenyegetésnek tartott másodlagos mozgására. Ráadásul biztonsági megfontolásból Málta és Franciaország is bevezette újra a belső határellenőrzést.

Ez azt érzékelteti, hogy az idők során a schengeni térség hatékony működése érdekében kifejlesztett eszközök és mechanizmusok nem elegendőek, tekintettel a jelenlegi migrációs válság méretére, illetve a terrortevékenységek jelentette fenyegetésre.

Folyamatos munka zajlik a migráció válság előidézte kihívások megválaszolása, a tagállamok nagyobb szolidaritásra ösztönzése, valamint a terrorizmus elleni harcban a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés és információmegosztás fokozása érdekében.

Az Európai Határ- és Parti Őrség (EBCG) létrehozására irányuló javaslat a schengeni külső határok megfelelő védelmének szükségességével foglalkozik, mint a migráció eredményes kezelésének és az Unión belüli magas szintű biztonság garantálásának, ugyanakkor a személyek Unión belüli szabad mozgása megőrzésének előfeltételével. Ezért a jelenlegi körülmények közepette a beazonosított hiányosságok kiküszöbölésének kulcsfontosságú eleme, de nem általános megoldás.

Háttér

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) 2005. május 1-jén kezdte működését. A FRONTEX létrehozását indokló elképzelés a külső határok integrált őrizetének javítása és közös szabályok végrehajtása volt, az európai határigazgatás koncepciójának kidolgozása, előmozdítása és koordinálása céljából.

A Frontex megbízatását már kétszer is felülvizsgálták. A 863/2007/EK rendelet bevezette a gyors határvédelmi beavatkozások fogalmát és az 1168/2011/EK rendelet hangsúlyozta a Frontex felelősségét az alapvető jogok védelme területén.

2013-ban az 1052/2013/EU rendelet létrehozta továbbá az európai határőrizeti rendszert (Eurosurt), amit a Frontex irányít, és ami a határokon kialakult helyzetkép információcserére szolgáló térképeként jellemezhető. Ezen túlmenően, egy a Parlament által indított bírósági eljárást követően a 656/2014/EU rendelet megállapította a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályokat a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében.

A Frontex szabályzatának legutóbbi, 2011-es elfogadásakor a Bizottság nyilatkozatban kötelezte el magát arra, hogy megvalósíthatósági tanulmányt kezdeményez egy európai határőrizeti rendszer létrehozásáról.(1) Hasonlóképpen a Stockholmi Program keretében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy „kezdeményezzen vitát a Frontex hosszú távú fejlesztéséről [többek között] [...] az európai határőrizeti rendszer létrehozásának megvalósíthatóságáról”. Ezt a tanulmány elkészült és a LIBE bizottság elé terjesztették.(2)

Ezzel egyidejűleg a Frontex a jogalapjában előírt értékelés tárgyát képezte, ennek eredményeit pedig nyilvánosságra hozták.(3) Európai migrációs stratégiájában a Bizottság kijelentette, hogy „a folyamatban levő értékelés alapján [...] a Bizottság javaslatot tesz a Frontex jogalapjának módosítására , hogy ennek szerepét erősítse”.

A Parlament számos alkalommal megvitatta a Frontex ezutáni fejlesztését, többek között a 2015. február 11-i plenáris ülésen tartott vita keretében, illetve az európai ombudsmannak a Frontex kapcsán végzett, hivatalból indított vizsgálatra vonatkozó különjelentéséről (OI/5/2012/BEH-MHZ) szóló, 2015. december 2-i állásfoglalása (2014/2215(INI) előkészítésekor. Állásfoglalásában javasolta, hogy a Frontex mandátumának felülvizsgálata során építsenek ebbe bele előírásokat egy egyéni panasztételi mechanizmusra vonatkozóan.

Az Európai Határ- és Parti Őrségre (EBCG) irányuló javaslat

A fent említett előkészítő munka alapján, illetve az előzmény nélküli migrációs válsággal szembesülve 2015 decemberében a Bizottság előterjesztette ezt a javaslatot. Tervbe veszi a Frontex megbízásának teljes felülvizsgálatát, ez utóbbi hatáskörének jelentős kibővítésére törekedve.

A Bizottság az Európai Határ- és Parti Őrség (EBCG) fogalmának megalkotását javasolja, ez pedig a Frontex helyébe lépő, új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok együtteséből állna, ideértve a parti őrségeket is határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben. A jogalkotás történetében először a Bizottság az európai integrált határigazgatás fogalmának a jogba történő beépítésére tesz javaslatot.

A javaslat innovatív elemei között szerepel egy sebezhetőségi elemzés kidolgozása, mint a külső határok eredménytelen ellenőrzésének megelőzésére szolgáló mechanizmus, illetve összekötő tisztviselők bevetése a tagállamokban, és egy, a határoknál azonnali fellépést megkövetelő helyzetek esetén követendő eljárás, valamint egy 1500 határőrből álló állomány létrehozása, amelyet gyorsreagálású bevetés céljából kivétel nélkül minden tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania. A javaslat a visszatérés terén is komolyabb szerepet írna elő az ügynökség számára, megerősítve ennek kapacitását (személyzet, költségvetés, felszerelés), továbbá a harmadik országokkal való együttműködés fokozását, és a parti őrségi funkciók tekintetében az európai együttműködés kialakítását.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli és támogatja a javaslatot, mint olyan további elemet, amely elfogadása esetén növeli a tagállamok közötti szolidaritást, megerősíti az integrációt a határigazgatás tekintetében, és hozzájárul a külső határokon kialakuló válsághelyzetek megelőzéséhez. A javaslat válasz a feltárt hiányosságokra , akár arról van szó, hogy a tagállamok nem tudnak vagy nem képesek határőröket és eszközöket kiküldésre az ügynökség kérésére annak rendelkezésére bocsátani, akár a hatékony nyomon követés és megelőző intézkedések hiányáról, vagy arról, hogy a tagállamok nem léptetik működésbe a létrehozott mechanizmusokat (a mechanizmusok létrehozása óta csak két gyors határvédelmi intervencióra került sor). A belső határok nélküli szabad mozgás területén az uniós külső határok igazgatásának az összes tagállam közös feladatának kell lennie. Az előadó által javasolt módosítások célja, hogy tovább erősítsék a javaslatot az ügynökség eredményességének, valamint hatékonyságának és elszámoltathatóságának fokozásával.

Az előadó számos módosítást javasol, amely lehetővé teszi az ügynökség számára célkitűzéseinek jobb elérését. Alapvető fontosságú, hogy a jövőben szükség esetén az ügynökség rendelkezésére álljon a szükséges határőr- és eszközállomány, és különösen az, hogy rövid időn belül bevethetőek legyenek.

A sürgős fellépést igénylő helyzetekre javasolt eljárás (18. cikk) tekintetében az előadó úgy véli, hogy a javaslat figyelembe veszi a tagállamok szuverenitását, valamint előírja, hogy az érintett tagállamoknak egyet kell érteniük az ügynökséggel az operatív tervvel kapcsolatban, továbbá a tagállamnak kell kiadnia az utasításokat a csapatoknak. Az előadó azonban úgy véli, hogy a fellépésről a Tanácsnak kell határoznia a döntéshozatali folyamat megerősítésének és a tagállamok szuverenitása további hangsúlyozásának érdekében. Reális eljárást kell továbbá létrehozni arra az esetre, ha a tagállamok nem követik a Tanács határozatát. Ilyen esetekben nem lehet egy bírósági eljárás eredményére várni. Ehelyett jól meghatározott körülmények között végső esetben a schengeni térség egészének védelme érdekében szükséges lehet az ellenőrzés visszaállítása egyes belső határokon.

Az előadó továbbá azon a véleményen van, hogy összekötő tisztviselők alkalmazása minden tagállamban, amely külső vagy tengeri határokkal rendelkezik, lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy jobban megvalósítsa céljait, és megkönnyíti a tagállamok és az ügynökség közötti információcserét. Elvben minden tagállamban összekötő tisztviselőket kellene alkalmazni, mivel minden tagállamnak részt kellene vennie a magas szintű határigazgatási normák közös kultúrájának további fejlesztésében. Tudomásul véve a tényt, hogy a csak légi határokkal rendelkező tagállamok kevesebb kockázatnak vannak kitéve, ezekben a tagállamokban nem kell feltétlenül összekötő tisztviselőket alkalmazni.

A külső határokat folyamatosan megfigyelik időszakos kockázatelemzések és kötelező sebezhetőségi elemzések mellett, a külső határokon fennálló gyengeségek azonosítása és kezelése céljából. Az előadó javasolja, hogy erősítsék meg a műveletekhez biztosított eszközökre vonatkozó rendelkezéseket. Gyorsreagálású határőrállomány és műszakieszköz-állomány áll az ügynökség rendelkezésére, amelyet napok alatt be lehet vetni gyors határvédelmi intervenciók során.

Tekintettel az ügynökség visszatérési műveletekben játszott fokozott szerepére, az előadó tisztázza, hogy e tekintetben az ügynökség célja a tagállamok segítése a visszatérési műveletek gyakorlati megszervezésében, a tagállam által kiadott kiutasítási határozatok érdemi vizsgálata nélkül. Ezenkívül az ügynökség nagyobb szerepére és fokozott operatív feladataira való tekintettel az előadó támogatja több, alapvető jogokkal kapcsolatos biztosíték létrehozását az ügynökség számára.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a rendeletnek „jövőbiztosnak” kell lennie. Bár a hangsúly jelenleg a migrációnak az Unió külső határain történő eredményes kezeléséhez való hozzájáruláson van, a rendelet szerepe kiterjed az Unió külső határain jelentkező esetleges fenyegetésekre is, többek között a határokon átnyúló bűnözés vetületére.

A hatékonyság tekintetében az előadó javasolja, hogy vessék el a felügyelőbizottságra vonatkozó elképzelést és a többéves programozás gyakorlatát, mivel mindkettő magában hordozza a hatékony fellépés akadályozásának kockázatát. Az előadó ezen túlmenően úgy véli, az ügynökségnek támogatások helyett szerződéseket kell alkalmaznia működéséhez tevékenységek finanszírozása és társfinanszírozása esetében. A támogatási rendszerek nélkülözik a rugalmasságot és hosszadalmasak, míg a szerződéses viszony hatékonyabb lehet.

Az előadó szükségesnek ítéli a jövőbeli ügynökség elszámoltathatóságának növelését is a Parlamentnek és a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátott információk bővítése révén. Nagyobb átláthatóság szükséges a legitimitás növelése és az ügynökség szerepéről alkotott hamis kép elkerülése érdekében.

Végezetül az előadó azon a véleményen van, hogy sürgősen el kell fogadni ezt a rendeletet a külső határok ellenőrzésének megerősítése érdekében, hogy vissza lehessen állítani azt a helyzetet, amikor a schengeni térségen belül nem kerül sor határellenőrzésekre.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0344+0+DOC+XML+V0//HU

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (20.5.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

A vélemény előadója: Javier Nart

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja egy Európai Határ- és Parti Őrség felállítása az integrált határigazgatás biztosítása érdekében az EU külső határain.

A javaslat üdvözlendő és megfelel azon kihívásoknak, amelyekkel az Európai Unió a jelenleg folyamatban lévő menekültügyi és migrációs válság során szembesül. Becslések szerint csak 2015 január és november között 1,5 millió személy lépte át illegálisan az EU határait.

Az EUMSZ 77. cikke „a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetését” tűzi ki célul, és az ebbe az irányba történő elmozdulás első és fontos lépéseként ezt a javaslatot kell elfogadni.

Ugyanakkor azonban, a javasolt Európai Határ- és Parti Őrség alapja a jelenleg működő Frontex lesz, a gyakorlati munka elvégzését pedig a tagállamok közötti együttműködésnek és a tagállamok hozzájárulásainak kell biztosítania.

A rendelethez további módosításokat is kell fűzni, egyértelműsítve a tagállamok és az Európai Határ- és Parti Őrség közötti „megosztott felelősség” elgondolását.

A hatáskörök bővítése jelentős előrelépés ugyan, de ezt a lépést csupán az elsőnek kell tekinteni a maradéktalanul független, integrált, az EU irányítása alá tartozó, uniós léptékű, az EU költségvetéséből finanszírozott és műveleti önállósággal rendelkező Határ- és Parti Őrség megteremtése felé. A rendelet végleges elfogadásával egyidejűleg a tagállamoknak és minden uniós intézménynek egyértelmű politikai elkötelezettséget kell vállalniuk a fent nevezett távlati cél megvalósítása mellett.

Érdemes felhívni a figyelmet a javasolt rendelet 18. cikkében foglalt kikötésekre, amelyek a Bizottság által elhatározott független beavatkozást tesznek lehetővé, még valamely tagállam akarata ellenére is.

Döntő fontosságú, hogy Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség jó viszonyokat alakítson ki harmadik országok határ- és parti őrségeivel, hogy működési függetlenséggel rendelkezzen, és hogy képes legyen ilyen külső kapcsolatokat fenntartani.

A költségvetési következmények az előzetes értékelés szerint legalább 31,5 millió eurót jelentenek majd 2017-ben, de ez az összeg a létszámra vonatkozó becslésekkel összefüggésben vélhetőleg valamelyest alacsonyabbak lesznek.

A Külügyi Bizottság által javasolt módosítások vannak továbbá olyanok is, amelyek az Európai Parlamentnek az Ügynökség ellenőrzésében betöltött szerepét pontosítják, illetve az Ügynökség harmadik országokkal folytatott együttműködésére vonatkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Európai Határ- és Parti Őrség azzal a céllal jönne létre, hogy a Frontex helyébe lépve biztosítsa az integrált határigazgatást a külső határokon a migráció eredményes kezelése és az Unión belüli magas szintű belső biztonság garantálása, ugyanakkor a személyek Unión belüli szabad mozgásának megőrzése érdekében. A szerződéseknek és a hozzájuk csatolt jegyzőkönyveknek megfelelően azoknak a tagállamoknak, amelyekre a határellenőrzés megszüntetésére vonatkozó schengeni vívmányok vonatkoznak, képeseknek kell lenniük arra, hogy részt vegyenek és/vagy részesüljenek az e rendelet szerinti intézkedésekből.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ezért a Frontex feladatkörét ki kell bővíteni, és a szervezetnek a változásokat jobban tükröző Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nevet kell adni. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartoznia a következőknek: az uniós integrált határigazgatás uniós szintű végrehajtására vonatkozó operatív és technikai stratégia megállapítása, a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál, fokozott operatív és technikai segítségnyújtás a tagállamoknak közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős fellépést igénylő helyzetekben, valamint visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

(9)  Ezért a Frontex feladatkörét ki kell bővíteni, és a szervezetnek a változásokat jobban tükröző Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nevet kell adni. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartoznia a következőknek: az uniós integrált határigazgatás uniós szintű végrehajtására vonatkozó operatív és technikai stratégia megállapítása, a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál, fokozott operatív és technikai segítségnyújtás a tagállamoknak közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók révén, az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős fellépést igénylő helyzetekben, ideértve a tengeren végzett kutatási és mentési műveleteket is, valamint visszatérési műveletek és visszatérési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A közös felelősségvállalás szellemében a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szerepkörébe kell, hogy tartozzon. Az ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán kockázatkezelés, információcsere és az Eurosur révén, hanem a saját személyzetéhez tartozó szakértők jelenlétével is a tagállamokban. Az ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy bizonyos tagállamokba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie.

(12)  A tagállamokkal közös felelősséget vállalva az uniós külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szerepkörébe kell, hogy tartozzon. Az ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán kockázatkezelés, információcsere és az Eurosur, hanem saját munkatársainak helyszíni jelenléte révén is, teljes mértékben együttműködve a tagállamokkal, és tiszteletben tartva a nem schengeni országok jogait. Az ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy bizonyos tagállamokba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi elemzés részét kell képeznie.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek meg kell szerveznie a megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást a tagállamok részére a külső határok ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeik végrehajtására szolgáló lehetőségeik megerősítése érdekében, valamint azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni az irreguláris migráció vagy a határokon átnyúló bűnözés okozta, külső határoknál jelentkező kihívásokkal. E tekintetben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére meg kell szerveznie és koordinálnia kell egy vagy több tagállam közös műveleteit, és be kell vetnie az európai határ- és partvédelmi csapatokat és a szükséges műszaki eszközöket, valamint kiküldhet saját személyzetéhez tartozó szakértőket is.

(14)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást kell szerveznie és kínálnia a tagállamok számára, megerősítve képességeiket a külső határok ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeik végrehajtása és a határoknál jelentkező kihívások kezelése tekintetében, többek között a tengeri kutatási és mentési műveletek révén, a felelős nemzeti hatóságok bűnügyi nyomozások kezdeményezésével kapcsolatos hatáskörének sérelme nélkül. E tekintetben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére meg kell szerveznie és koordinálnia kell egy vagy több tagállam közös műveleteit, és be kell vetnie az európai határ- és partvédelmi csapatokat és a szükséges műszaki eszközöket, valamint kiküldhet saját személyzetéhez tartozó szakértőket is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Egyes – migrációs csomópontoknak nevezett – külső határterületeken, ahol a tagállamok jellemzően jelentős vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs nyomással szembesülnek, a tagállamoknak fokozott operatív és technikai támogatást kell kapniuk a tagállamok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szakértőiből álló migrációkezelési támogató csoportoktól, az Europoltól és más releváns uniós ügynökségektől, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alkalmazásában álló szakértőktől. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek helyszíni koordinációjában.

(16)  Egyes – migrációs csomópontoknak nevezett – külső határterületeken, ahol a tagállamok jellemzően jelentős vegyes migrációs áramlásokból eredő aránytalan migrációs nyomással szembesülnek, a tagállamoknak fokozott operatív és technikai támogatást kell kapniuk a tagállamok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szakértőiből álló migrációkezelési támogató csoportoktól, az Europoltól és más releváns uniós ügynökségektől, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alkalmazásában álló szakértőktől. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek helyszíni koordinációjában. Az ügynökségnek önálló beavatkozási joggal kell rendelkeznie annak érdekében, hogy azokban az esetekben, amikor a tagállamok aránytalanul nagy migrációs nyomással szembesülnek, az összetett határvédelmi helyzethez és a külső határok egyedi sajátosságaihoz igazodva szervezhesse meg személyi állományának és felszereléseinek igénybe vételét.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során alkalmazandó eszközöknek és személyzetnek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség rendelkezésére kell állnia. E célból, amikor egy tagállam kérdésére vagy egy sürgős fellépést igénylő helyzettel összefüggésben gyors határvédelmi intervenciókat indít, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy európai határ- és partvédelmi csapatokat vessen be a gyorsreagálású tartalékállományból, amelynek egy legalább 1 500 fős létszámú, a tagállami határőrségek teljes személyzetének kis százalékából felállított készenléti alakulatnak kell lennie. A gyorsreagálású tartalékállományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul és megfelelően ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal.

(18)  A közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során alkalmazandó eszközöknek és személyzetnek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség rendelkezésére kell állnia. E célból, amikor egy tagállam kérdésére vagy egy sürgős fellépést igénylő helyzettel összefüggésben gyors határvédelmi intervenciókat indít, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy európai határ- és partvédelmi csapatokat vessen be a gyorsreagálású tartalékállományból, amelynek egy legalább 1 500 fős létszámú, a tagállami határőrségek teljes személyzetének megfelelő százalékából felállított készenléti alakulatnak kell lennie. A gyorsreagálású tartalékállományból bevetett európai határ- és partvédelmi csapatokat haladéktalanul és megfelelően ki kell egészíteni további európai határ- és partvédelmi csapatokkal.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek fokozott segítséget kell nyújtania a tagállamoknak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez az uniós visszatérési politika alapján és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően1. Feladatai közé tartozik többek között az egy vagy több tagállamból kiinduló visszatérési műveletek koordinálása és szervezése, valamint visszatérési intervenciók szervezése és vezetése a fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő tagállamok visszatérési rendszerének megerősítése érdekében, amikor e tagállamok az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos kötelezettségüknek.

(21)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek fokozott segítséget kell nyújtania a tagállamoknak az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez az uniós visszatérési politika alapján és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően1. Feladatai közé tartozik különösen, hogy egy vagy több tagállam kérésére visszatérési műveleteket koordináljon és szervezzen, valamint visszatérési intervenciókat szervezzen és bonyolítson le a fokozott technikai és operatív segítségnyújtást igénylő tagállamok visszatérési rendszerének megerősítése érdekében, amikor e tagállamok az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével kapcsolatos kötelezettségüknek.

__________________

__________________

1Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.21., 98. o.).

1Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.21., 98. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek az uniós külkapcsolati politika keretében segítenie és ösztönöznie kell a tagállamok és a harmadik országok közötti operatív együttműködést, többek között oly módon, hogy koordinálja a külső határok igazgatásával kapcsolatos operatív együttműködést a tagállamok és a harmadik országok között, összekötő tisztviselőket küld a harmadik országokba, és a visszatéréssel kapcsolatos ügyekben – ideértve az úti okmányok beszerzését is – együttműködik a harmadik országok hatóságaival. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

(28)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek – az érintett tagállammal/tagállamokkal megállapodva – az uniós külkapcsolati politika keretében, a Bizottsággal és az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve segítenie és ösztönöznie kell a tagállamok és a harmadik országok közötti operatív együttműködést, többek között oly módon, hogy koordinálja a külső határok igazgatásával kapcsolatos operatív együttműködést a tagállamok és a harmadik országok között a harmadik országokkal határos külső határok kockázatértékelése után, összekötő tisztviselőket küld a harmadik országokba, és a visszatéréssel kapcsolatos ügyekben – ideértve az úti okmányok beszerzését is – együttműködik a harmadik országok hatóságaival. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynöke által végzett műveletek során senki nem irányítható olyan harmadik országba, és nem adható át egyéb módon olyan harmadik – a visszaküldés tilalmának az elvét megsértve –, ahol többek között komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, üldözik vagy más embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá, vagy ahol az életét vagy a szabadságát veszély fenyegetné a faji hovatartozása, vallása, nemzetisége, szexuális irányultsága, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt; illetve amely esetében komolyan fennáll annak a veszélye, hogy a visszaküldés tilalmának az elvét megsértve kiutasítják, kitoloncolják vagy kiadják egy másik országba.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség panaszkezelési mechanizmusát, melynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése és biztosítása az ügynökség tevékenységei során. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben az ügynökséghez beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az alapjogi tisztviselő felel. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk.

(30)  Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség panaszkezelési mechanizmusát, melynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése és biztosítása az ügynökség és személyzetének tevékenységei során. Ennek hatékony és hozzáférhető működő egyéni mechanizmusnak kell lennie, amelyben a megfelelő ügyintézéshez való joggal összhangban és működési függetlenséget élvezve részt vesz az ügynökség alapjogi tisztviselője is. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie az elfogadható panaszokat, és ennek megfelelően kell kezelnie azokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a határőrökkel és a parti őrökkel kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az ügynökség vagy az adott tagállam által végzett nyomon követésre vonatkozó információkat. Ezeket az adatokat szerepeltetni kell az Ügynökség éves jelentésében. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében – különös tekintettel a külső határoknál fellépő, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekre – a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.18

(31)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében – különös tekintettel a külső határoknál fellépő, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekre – a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18 megfelelően kell gyakorolni, tiszteletben tartva a visszaküldés tilalmának elvét, valamint és emberi jogokra vonatkozó nyilatkozatokat és előírásokat.

__________________

__________________

18Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A Bizottság és a tagállamok képviseletét az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felett szakpolitikai és politikai felügyeletet gyakorló igazgatótanácsnak kell ellátnia. Az igazgatótanács lehetőség szerint a határőrizeti igazgatásért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből áll. Az említett igazgatótanácsot fel kell ruházni a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség döntéshozatali eljárásaira vonatkozó átlátható munkafolyamatok kialakításához és az ügyvezető igazgató és ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezéséhez szükséges hatáskörökkel. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

(33)  A Bizottságnak, a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek képviselettel kell rendelkeznie az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség igazgatótanácsában annak érdekében, hogy gyakorolhassák az ügynökség feletti szakpolitikai és politikai felügyeletet. Az igazgatótanács lehetőség szerint a határőrizeti igazgatásért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből áll. Az említett igazgatótanácsot fel kell ruházni a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség döntéshozatali eljárásaira vonatkozó átlátható munkafolyamatok kialakításához és az ügyvezető igazgató és ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezéséhez szükséges hatáskörökkel. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „külső határok”: a tagállamok azon szárazföldi és tengeri határai, repülőterei és tengeri kikötői, amelyekre az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 II. címének rendelkezései alkalmazandók;

(1)  „külső határok”: a tagállamok azon szárazföldi és tengeri határai, repülőterei és tengeri kikötői, amelyekre az 2016/399/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 II. címének rendelkezései alkalmazandók, ideértve azokat a tagállamokat is, amelyekre a határellenőrzés megszüntetésére vonatkozó schengeni vívmányok még alkalmazandók;

______________

_______________

1Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/399/EK rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kialakítja az európai integrált határigazgatásra vonatkozó operatív és technikai stratégiát. Minden tagállamban előmozdítja és biztosítja az európai integrált határigazgatás végrehajtását.

(2)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség az európai integrált határigazgatásra vonatkozó operatív és technikai stratégiát hoz létre, amely világos célkitűzéseket és mérhető célokat tartalmaz a jobb határbiztonság és határigazgatás érdekében, indokolt esetben figyelembe véve a tagállamok konkrét helyzetét, különösen földrajzi fekvésüket. E stratégiát a helyszínen bekövetkező új fejlemények figyelembe vételének érdekében rendszeresen frissíteni kell Minden tagállamban előmozdítja és biztosítja az európai integrált határigazgatás végrehajtását.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  kutatási és mentési műveletek végrehajtása és koordinálása a tengeren, valamint a tengeri kutatási és mentési műveleteket végző civil társadalmi szervezetek és kezdeményezések támogatása;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a belső biztonságot fenyegető kockázatok és az EU külső határainak működését vagy biztonságát esetlegesen érintő fenyegetések elemzése;

b)  a belső biztonságot fenyegető kockázatok és a külső határok működését vagy biztonságát esetlegesen érintő fenyegetések elemzése;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken, különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és azon harmadik országokra, amelyek a kockázatelemzés szerint az irreguláris migráció származási és tranzitországai;

d)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken, különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és azon harmadik országokra, amelyek a kockázatelemzés szerint az irreguláris migráció származási és tranzitországai, és együttműködve a Bizottsággal, az Európai Külügyi Szolgálattal és a tagállamokkal;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Azok a tagállamok,amelyek határai külső határt alkotnak – saját érdekükben és valamennyi tagállam érdekében – biztosítják a külső határszakaszok igazgatását az uniós jognak teljes mértékben megfelelve, a 3. cikk (2) bekezdésében említett technikai és operatív stratégiával összhangban és az ügynökséggel szorosan együttműködve.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a külső határok igazgatásához kapcsolódó uniós intézkedések végrehajtásával, valamint a visszatéréssel kapcsolatos tagállami fellépések megerősítésével, értékelésével és koordinációjával megkönnyíti ezen uniós intézkedések alkalmazását. A tagállamok – saját érdekükben és a belső határellenőrzést eltörlő valamennyi tagállam érdekében – biztosítják a rájuk eső külső határszakaszok igazgatását az uniós jognak teljes mértékben megfelelve, a 3. cikk (2) bekezdésében említett technikai és operatív stratégiával összhangban és az ügynökséggel szorosan együttműködve.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok elsődleges felelősséggel tartoznak a vonatkozó nemzetközi, uniós és nemzeti jogszabályok, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által koordinált közös műveletekkel összefüggésben vállalt bűnüldözési intézkedések végrehajtásáért, és így tevékenységük során az alapvető jogok tiszteletben tartásáért is. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – mint koordinátor – felelős és teljes mértékben elszámoltatható marad a megbízatása alatt hozott összes intézkedésért és döntésért. A Bizottság az ügynökséggel, a Tanáccsal és az érintett szereplőkkel együttműködve tovább elemzi az elszámoltathatósággal és a felelősséggel összefüggő rendelkezéseket, és megszünteti az ügynökség tevékenységével kapcsolatos lehetséges vagy tényleges hiányosságokat.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy valamennyi külső határnál biztosítsa a koherens európai határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti és eredményesebbé teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeni uniós intézkedések, különösen az 562/2006/EK rendelettel létrehozott Schengeni határ-ellenőrzési kódex alkalmazását.

(1)  Annak érdekében, hogy valamennyi külső határnál biztosítsa a koherens európai határigazgatást, az ügynökség megkönnyíti és eredményesebbé teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeni uniós intézkedések, többek között a 2016/399/EU rendelettel létrehozott Schengeni határ-ellenőrzési kódex alkalmazását.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a határellenőrzés és a visszatérés területén segítse a hatékonyság és az egységesen magas színvonal biztosítását, az ügynökség a következő feladatokat látja el:

(1)  Annak érdekében, hogy a határellenőrzés területén segítse a hatékonyság és az egységesen magas színvonal biztosítását és a visszaküldésre vonatkozó nemzetközi előírások egységes alkalmazását, az ügynökség a következő feladatokat látja el:

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyomonkövetési és kockázatelemzési központ létrehozása, amely kellő kapacitással rendelkezik a migrációs áramlások nyomon követéséhez és az integrált határigazgatás minden vonatkozását lefedő kockázatelemzés elvégzéséhez;

a)  a migrációs áramlások nyomon követése és kockázatelemzés az integrált határigazgatás minden vonatkozásában, a rendelkezésre álló források, közöttük Európai Unió Műholdközpontja és az Európai Unió Helyzetelemző Központja felhasználásával;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  sebezhetőségi elemzés készítése, amely magában foglalja a fenyegetésekkel és nyomásokkal szembeni tagállami ellenállóképesség értékelését;

b)  rendszeres sebezhetőségi elemzés készítése, amely magában foglalja a tagállamoknak a külső határaikon jelentkező fenyegetésekkel és nyomásokkal szembeni ellenállóképességét;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése közös műveletek koordinálása és szervezése révén, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak;

c)  támogatás nyújtása a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok számára közös műveletek koordinálása és szervezése révén, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók során, a migrációkezelési támogató csoportok tevékenysége keretében, valamint a visszatérési műveletekhez és visszatérési intervenciókhoz használható műszakieszköz-állomány létrehozása;

f)  a közös műveletek és gyors határvédelmi intervenciók, a kutatási és mentési műveletek során, a migrációkezelési támogató csoportok tevékenysége keretében, valamint a visszatérési műveletekhez és visszatérési intervenciókhoz használható műszakieszköz-állomány létrehozása;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az eszközökre vonatkozó műszaki szabványok kialakításának támogatása, különös tekintettel a taktikai szintű parancsnoklásra, ellenőrzésre és kommunikációra, valamint a műszaki felügyeletre az uniós és nemzeti szintű interoperabilitás biztosítása érdekében;

h)  az eszközökre vonatkozó közös műszaki szabványok kialakításának támogatása, különös tekintettel a taktikai szintű parancsnoklásra, ellenőrzésre és kommunikációra, valamint a műszaki felügyeletre az uniós és nemzeti szintű interoperabilitás biztosítása érdekében;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  részvétel a külső határok ellenőrzése és őrizete szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek igazgatásában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák – többek között a távirányítású légijármű-rendszerek – alkalmazását és az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését;

n)  nyomon kísérés és részvétel a külső határok ellenőrzése és őrizete szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek kidolgozásában irányításában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák – többek között a távirányítású légijármű-rendszerek – alkalmazását és az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve szolgáltatások, információ, eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok partvédelmi feladatainak támogatása érdekében;

q)  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve szolgáltatások, információ, és szükség esetén eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok partvédelmi feladatainak támogatása érdekében;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  a tagállamok és harmadik országok közötti operatív együttműködésre irányuló segítségnyújtás a külső határok igazgatása és a visszatérés területén.

r)  támogatás nyújtása a tagállamok és harmadik országok számára a külső határok igazgatása és a visszaküldés kérdéseiben folytatott együttműködésük során.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ra)  a határigazgatási gyakorlatokra vonatkozó legszigorúbb előírások elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve az átláthatóságot és a nyilvános ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását és előmozdítását;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az együttműködés összeegyeztethető az ügynökség tevékenységével, a tagállamok folytathatják a külső határoknál – többek között a bűnüldözési missziók katonai műveletei során és a visszatérés területén – más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

Amennyiben az együttműködés nem ellentétes az ügynökség tevékenységével, és adott esetben a közös biztonság- és védelempolitikával és a NATO-missziókkal, a tagállamok folytathatják a külső határoknál – többek között a bűnüldözési missziók katonai műveletei során és a visszatérés területén – más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség létrehoz egy nyomon követési és kockázatelemzési központot, amely kellő kapacitással rendelkezik az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlások nyomon követéséhez. E célból az ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak.

(1)  Az ügynökség nyomon követési és kockázatelemzési központot állít fel, amely kellő kapacitással rendelkezik a migrációs áramlások nyomon követéséhez. Az ügynökségnek biztosítania kell, hogy a már az Unió rendelkezésére álló valamennyi erőforrás (hírszerzés, kockázatelemzések, műhold stb.) maradéktalanul és átfogóan kihasználására kerüljön. E célból az ügynökség – az igazgatótanács döntése alapján – közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki, amelyet az ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügynökség által elkészített kockázatelemzés az Unió felé tartó migrációs áramlások elemzését biztosító előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása céljából az európai integrált határigazgatás minden vonatkozására kitér, különös tekintettel a határellenőrzésre, a visszatérésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli irreguláris másodlagos migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés – többek között az irreguláris bevándorlás segítése, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésére, valamint a szomszédos harmadik országokban uralkodó helyzet kérdésére.

(3)  Az ügynökség által készített kockázatelemzés az Unió felé tartó migrációs áramlásokat elemzését biztosító előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása, valamint az alapvető jogok tiszteletben tartása céljából az európai integrált határigazgatás minden vonatkozására kitér, különös tekintettel a határellenőrzésre, az alapvető jogok védelmére, a visszatérésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli irreguláris másodlagos migrációs mozgásaira, a határokon átnyúló bűnözés, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésére, valamint a szomszédos harmadik országokban és az irreguláris migráció származási és tranzitországaiban tapasztalható helyzetre.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az ügynökség nyilvánosságra hozza módszertanát és a kockázatelemzés kritériumait.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  rendszeresen jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak a külső határon fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett tagállam milyen mértékben képes eredményesen kezelni azt;

e)  rendszeresen jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak és az illetékes nemzeti hatóságok vezetőjének a fennálló helyzetről és arról, hogy az érintett tagállam milyen mértékben képes eredményesen kezelni azt;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  korlátlanul hozzáfér a nemzeti koordinációs központhoz és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetképhez;

a)  hozzáfér a nemzeti koordinációs központhoz és az 1052/2013/EU rendeletnek megfelelően megállapított nemzeti helyzetképhez;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A sebezhetőségi elemzés eredményeit továbbítani kell a felügyelőbizottságnak, amely ezen eredmények alapján, valamint figyelembe véve az ügynökség kockázatelemzése és a