Postup : 2015/0310(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2016

Predkladané texty :

A8-0200/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0305

SPRÁVA     ***I
PDF 1720kWORD 1643k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Artis Pabriks

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0671),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0408/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre rybárstvo (A8-0200/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V dňoch 25. a 26. júna 201512 Európska rada vyzvala na väčšie úsilie pri komplexnom riešení migračnej krízy, vrátane posilnenia riadenia hraníc, s cieľom lepšie riadiť rastúce zmiešané migračné toky. Okrem toho Európska rada 23. septembra 201513 zdôraznila potrebu riešiť dramatickú situáciu na vonkajších hraniciach, ako aj posilniť kontroly na týchto hraniciach, najmä prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, ľudských zdrojov a technických príspevkov od členských štátov.

(1)  V dňoch 25. a 26. júna 201512 Európska rada vyzvala na väčšie úsilie pri komplexnom riešení bezprecedentných migračných tokov vrátane posilnenia riadenia hraníc, s cieľom lepšie riadiť rastúce zmiešané migračné toky. Okrem toho Európska rada 23. septembra 201513 zdôraznila potrebu riešiť dramatickú situáciu na vonkajších hraniciach, ako aj posilniť kontroly na týchto hraniciach, najmä prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Európsky podporný úrad pre azyl a Europol, ľudských zdrojov a technických príspevkov od členských štátov.

__________________

__________________

12  Zasadnutie Európskej rady, závery z 25. a 26. júna 2015.

12  Zasadnutie Európskej rady, závery z 25. a 26. júna 2015.

13  Neformálne stretnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ o migrácii, vyhlásenie z 23. septembra 2015.

13  Neformálne stretnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ o migrácii, vyhlásenie z 23. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Cieľom politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc je rozvíjať a vykonávať európske integrované riadenie hraníc na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov, ktoré je nutným logickým dôsledkom voľného pohybu osôb v rámci Únie a tvorí základnú súčasť priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Európske integrované riadenie hraníc má zásadný význam pre zlepšenie riadenia migrácie a zabezpečenie vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v rámci Únie.

(2)  Cieľom politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc je rozvíjať a vykonávať európske integrované riadenie hraníc na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov, ktoré je nutným logickým dôsledkom voľného pohybu osôb v rámci Únie a tvorí základnú súčasť priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v záujme účinného monitorovania prechádzania vonkajších hraníc a riešenia migračných výziev a prípadných budúcich hrozieb na týchto hraniciach, čo prispieva k riešeniu závažnej trestnej činnosti cezhraničného charakteru a zabezpečeniu vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v rámci Únie pri plnom rešpektovaní základných práv a súčasnom zaručení voľného pohybu osôb v Únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Pri vykonávaní európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zabezpečiť spojitosť s ďalšími politickými cieľmi vrátane riadneho fungovania cezhraničnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zriadiť európska pohraničná a pobrežná stráž. Európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorú tvorí Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom plní úlohy týkajúce sa kontroly hraníc, sa opierajú o spoločné využívanie informácií, kapacít a systémov na vnútroštátnej úrovni a o reakciu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž na úrovni Únie.

(4)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc by sa mala zriadiť európska pohraničná a pobrežná stráž s potrebnými finančnými, ľudskými a materiálnymi zdrojmi. Európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorú tvorí Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom plní úlohy týkajúce sa kontroly hraníc, sa opierajú o spoločné využívanie informácií, kapacít a systémov na vnútroštátnej úrovni a o reakciu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)   Za európske integrované riadenie hraníc spoločne zodpovedajú Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom plní úlohy týkajúce sa kontroly hraníc. Zatiaľ čo sa členským štátom ponecháva primárna zodpovednosť za riadenie príslušného úseku ich vonkajších hraníc v ich vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, úlohou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť zabezpečenie uplatňovania opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc, a to posilnením, posudzovaním a koordinovaním krokov členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení.

(5)  Za európske integrované riadenie hraníc spoločne zodpovedajú Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva operácie v oblasti dohľadu nad námornou hranicou a plní akékoľvek iné úlohy týkajúce sa kontroly hraníc. Zatiaľ čo sa členským štátom ponecháva primárna zodpovednosť za riadenie príslušného úseku ich vonkajších hraníc v ich vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, úlohou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť zabezpečenie uplatňovania opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc, a to posilnením, posudzovaním a koordinovaním krokov členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení. Komisia by mala predložiť legislatívny návrh stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc, v ktorom sa vymedzia všeobecné usmernenia, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a prioritné kroky na zaistenie plne fungujúceho európskeho integrovaného riadenia vonkajších hraníc EÚ.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)   Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, ktorá sa obvykle označuje ako Frontex, bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/200414. Agentúra Frontex sa ujala plnenia svojich povinností 1. mája 2005 a odvtedy úspešne pomáha členským štátom pri vykonávaní operačných aspektov riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, ako aj analýzy rizík, výmeny informácií, vzťahov s tretími krajinami a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

(7)  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, ktorá sa obvykle označuje ako Frontex, bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/200414. Agentúra Frontex sa ujala plnenia svojich povinností 1. mája 2005 a odvtedy úspešne pomáha členským štátom pri vykonávaní operačných aspektov riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov, ako aj analýzy rizík, výmeny informácií, vzťahov s tretími krajinami a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES14a.

___________________

___________________

14  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

14  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

14a  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  So zreteľom na narastajúce migračné tlaky na vonkajších hraniciach, potrebu zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v Únii a zaručiť fungovanie schengenského priestoru, ako aj na zastrešujúcu zásadu solidarity, je potrebné posilniť riadenie vonkajších hraníc na základe činnosti agentúry Frontex a ďalej túto činnosť rozvíjať v rámci agentúry, ktorá ponesie spoločnú zodpovednosť za riadenie vonkajších hraníc.

(8)  Treba účinne monitorovať prechádzanie vonkajších hraníc a riešiť migračné výzvy a prípadné budúce hrozby na vonkajších hraniciach, zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v Únii, zaručiť fungovanie schengenského priestoru a rešpektovať zastrešujúcu zásadu solidarity. So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné posilniť riadenie vonkajších hraníc na základe činnosti agentúry Frontex a ďalej túto činnosť rozvíjať v rámci agentúry, ktorá ponesie spoločnú zodpovednosť za riadenie vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)   Úlohy agentúry Frontex by sa preto mali rozšíriť tak, aby odrážali uvedené zmeny, a jej názov by sa mal zmeniť na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť vypracovanie operačnej a technickej stratégie vykonávania integrovaného riadenia hraníc na úrovni Únie, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol na vonkajších hraniciach, poskytovanie zvýšenej operačnej a technickej pomoci členským štátom prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach, ako aj organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a zásahov.

(9)  Úlohy agentúry Frontex by sa preto mali rozšíriť tak, aby odrážali uvedené zmeny, a jej názov by sa mal zmeniť na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“). Hlavnou úlohou agentúry by malo byť vypracovanie operačnej a technickej stratégie vykonávania integrovaného riadenia hraníc na úrovni Únie, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol na vonkajších hraniciach, poskytovanie zvýšenej operačnej a technickej pomoci členským štátom prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach, a technickej a operačnej pomoci členským štátom a tretím krajinám v kontexte pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, ako aj organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a zásahov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Vzhľadom na svoju činnosť na vonkajších hraniciach by agentúra mala prispievať k predchádzaniu a odhaľovaniu závažnej trestnej činnosti cezhraničného charakteru, ako je nelegálne prevádzanie ľudí, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus, v prípadoch, keď je jej zásah vhodný a keď prostredníctvom svojich činností získala relevantné informácie. Ako agentúra zodpovedná za podporu a posilňovanie činnosti členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej, by mala koordinovať svoju činnosť s Europolom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Agentúra by si mala plniť úlohy bez toho, aby to malo vplyv na právomoci členských štátov v oblasti obrany.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  Rozšírené úlohy a právomoci agentúry by mali byť vyvážené posilnenými zárukami dodržiavania základných práv a vyššou zodpovednosťou agentúry.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala pripravovať všeobecné analýzy rizík a analýzy rizík prispôsobené konkrétnym potrebám na základe modelu spoločnej integrovanej analýzy rizík, ktorý by mala uplatňovať agentúra aj členské štáty. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala, a to aj na základe informácií poskytnutých členskými štátmi, poskytovať primerané informácie a spravodajské informácie týkajúce sa všetkých aspektov významných pre európske integrované riadenie hraníc, najmä v oblasti kontroly hraníc, návratu, neregulárnych sekundárnych pohybov štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj situácie v susediacich tretích krajinách, ktoré umožnia prijatie vhodných opatrení alebo riešenie identifikovaných hrozieb a rizík v záujme zlepšenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc.

(11)  Agentúra by mala pripravovať všeobecné analýzy rizík a analýzy rizík prispôsobené konkrétnym potrebám na základe modelu spoločnej integrovanej analýzy rizík, ktorý by mala uplatňovať agentúra aj členské štáty. Agentúra by mala, a to aj na základe informácií poskytnutých členskými štátmi, poskytovať primerané informácie a spravodajské informácie týkajúce sa všetkých aspektov významných pre európske integrované riadenie hraníc, ako aj situácie v susediacich tretích krajinách, ktoré umožnia prijatie vhodných opatrení alebo riešenie identifikovaných hrozieb a rizík v záujme zlepšenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Úloha Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by v duchu spoločnej zodpovednosti mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom analýzy rizík, výmeny informácií a Európskeho systému hraničného dozoru, ale aj prostredníctvom prítomnosti expertov z radov vlastných zamestnancov v členských štátoch. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do konkrétnych členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť hodnotenia zraniteľnosti.

(12)  Úloha agentúry by v duchu spoločnej zodpovednosti mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom analýzy rizík, výmeny informácií a Európskeho systému hraničného dozoru, ale aj prostredníctvom prítomnosti expertov z radov vlastných zamestnancov v členských štátoch. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do všetkých členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť hodnotenia zraniteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala vypracovať hodnotenie zraniteľnosti s cieľom posúdiť schopnosť a stav pripravenosti členských štátov čeliť výzvam na ich vonkajších hraniciach vrátane posúdenia vybavenia a zdrojov členských štátov, ako aj ich pohotovostných plánov na riešenie možných kríz na vonkajších hraniciach. Členské štáty by mali prijať nápravné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov zistených v hodnotení. Opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, ako aj časový limit ich prijatia určí, resp. stanoví výkonný riaditeľ, ktorému radí dozorná rada vytvorená v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rozhodnutie výkonného riaditeľa bude pre dotknutý členský štát záväzné a pokiaľ potrebné opatrenia nebudú prijaté v stanovenej lehote, vec sa musí postúpiť riadiacej rade, ktorá prijme ďalšie rozhodnutie.

(13)  Agentúra by mala na základe objektívnych kritérií vypracovať hodnotenie zraniteľnosti s cieľom posúdiť schopnosť a stav pripravenosti členských štátov čeliť výzvam na ich vonkajších hraniciach vrátane posúdenia vybavenia, infraštruktúry, zamestnancov, rozpočtu a finančných zdrojov členských štátov, ako aj ich pohotovostných plánov na riešenie možných kríz na vonkajších hraniciach. Členské štáty by mali prijať nápravné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov zistených v hodnotení. Opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát, ako aj časový limit ich prijatia určí, resp. stanoví výkonný riaditeľ, ktorému radí poradná rada vytvorená v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rozhodnutie výkonného riaditeľa bude pre dotknutý členský štát záväzné a pokiaľ potrebné opatrenia nebudú prijaté v stanovenej lehote, vec sa musí postúpiť riadiacej radea Komisii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Posúdenie zraniteľnosti by malo byť trvalo vykonávaným preventívnym opatrením agentúry, ktoré je doplnením schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu, zriadeného podľa nariadenia Rady č. 1053/20131a. Informácie získané pri posudzovaní zraniteľnosti by sa tiež mali využiť na účely tohto mechanizmu, najmä pri rozhodovaní o viacročnom a ročnom hodnotiacom programe.

 

_____________

 

1a  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)   Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach vyplývajúcim z neregulárneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti by Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj potrebné technické vybavenie, a môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

(14)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach vyplývajúcim z neregulárnej migrácie alebo cezhraničnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti by agentúra mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj potrebné technické vybavenie, a môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)   V prípadoch, keď vznikne osobitný a neúmerný tlak na vonkajšie hranice, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu mala organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia a zabezpečiť technické vybavenie. Rýchle pohraničné zásahy by mali byť posilou v situáciách, ktoré si vyžadujú okamžitú odozvu a v ktorých by takýto zásah zabezpečil účinnú reakciu. V záujme zabezpečenia účinného priebehu takéhoto zásahu by členské štáty mali dať k dispozícii príslušníkov pohraničnej stráže a ďalších príslušných pracovníkov pre rezervnú skupinu rýchleho nasadenia.

(15)  V prípadoch, keď vznikne osobitný a neúmerný tlak na vonkajšie hranice, agentúra by na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu mala organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia a zabezpečiť technické vybavenie. Rýchle pohraničné zásahy by mali byť posilou v situáciách, ktoré si vyžadujú okamžitú odozvu a v ktorých by takýto zásah zabezpečil účinnú reakciu. V záujme zabezpečenia účinného priebehu takéhoto zásahu by členské štáty mali dať k dispozícii príslušníkov pohraničnej stráže a ďalších príslušných pracovníkov pre rezervu rýchleho nasadenia a poskytnúť potrebné technické vybavenie. Agentúra a príslušné členské štáty by sa mali dohodnúť na operačnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)   V určitých oblastiach vonkajších hraníc, v ktorých členské štáty čelia neúmerným migračným tlakom charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov – v tzv. vstupných centrách (hotspotoch) – by členské štáty mali mať možnosť využívať intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené expertmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskeho podporného úradu pre azyl, z Europolu alebo iných relevantných agentúr Únie, ako aj expertmi z radov zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste.

(16)  Ak členské štáty čelia neúmerným migračným výzvam charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov, mali by mať možnosť využívať v problémových oblastiach intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené expertmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom agentúry a Európskeho podporného úradu pre azyl, z Europolu alebo iných relevantných agentúr Únie, ako aj expertmi z radov zamestnancov agentúry. Agentúra by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V problémových oblastiach by mali jednotlivé agentúry a členské štáty pôsobiť v rámci svojich príslušných mandátov a právomocí. Zatiaľ čo agentúra by mala uľahčovať uplatňovanie únijných opatrení týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a návratu, Európsky podporný úrad pre azyl by mal pomáhať zlepšovať vykonávanie spoločného európskeho azylového systému a poskytovať členským štátom podporu v otázkach azylu, Europol by mal poskytovať odborné znalosti, strategickú a operačnú analýzu v súvislosti s cezhraničným organizovaným zločinom a rozkladaním prevádzačských sietí a Eurojust by mal podporovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi vyšetrovacími a stíhacími orgánmi. Za prijímanie vecných rozhodnutí o žiadostiach a azyl a návrate sú naďalej zodpovedné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)   V prípadoch, keď členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v súlade s posúdením zraniteľnosti alebo v prípade neúmerného migračného tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru, by sa mala prijať jednotná, rýchla a účinná odozva na úrovni Únie. Na tento účel a na zabezpečenie lepšej koordinácie na úrovni Únie by Komisia mala určiť opatrenia, ktoré má vykonať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a požiadať dotknutý členský štát, aby spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by následne mala určiť kroky, ktoré treba podniknúť na praktické vykonávanie opatrení uvedených v rozhodnutí Komisie a spoločne s dotknutým členským štátom by mala zostaviť operačný plán.

(17)  V prípadoch, keď členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v súlade s posúdením zraniteľnosti alebo v prípade neúmerného migračného tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru ako priestoru bez kontroly na vnútorných hraniciach, by sa mala prijať jednotná, rýchla a účinná odozva na úrovni Únie. Na tento účel a na zabezpečenie lepšej koordinácie na úrovni Únie by Komisia mala určiť opatrenia, ktoré má vykonať agentúra. Na účely prijímania týchto opatrení by sa so zreteľom na aspekty súvisiace so zvrchovanosťou a na ich politickú citlivosť, ktorá sa dotýka vnútroštátnych výkonných právomocí a právomocí v oblasti presadzovania práva, by sa mali vykonávacie právomoci zveriť Rade, ktorá by mala konať na základe návrhu predloženého Komisiou. Dotknutý členský štát by mal spolupracovať s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení. Agentúra by následne mala určiť kroky, ktoré treba podniknúť na praktické vykonávanie opatrení uvedených v rozhodnutí Rady a spoločne s dotknutým členským štátom by mala dohodnúť operačný plán.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)   Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala mať k dispozícii potrebné vybavenie a personál, ktoré sa nasadia pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento účel by mala byť v prípade začatia rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť členského štátu alebo v súvislosti so situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu, schopná nasadiť tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia, pričom túto rezervu by mali predstavovať stále zbory tvorené malým percentom celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže v členských štátoch a počet ich členov má byť najmenej 1 500. Nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia by malo byť podľa potreby okamžite doplnené dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

(18)  Agentúra by mala mať k dispozícii potrebné vybavenie a personál, ktoré sa nasadia pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento účel by mala byť v prípade začatia rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť členského štátu alebo v súvislosti so situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu, schopná nasadiť tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia, pričom túto rezervu by mali predstavovať stále zbory tvorené percentuálnym podielom celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže v členských štátoch a počet ich členov má byť najmenej 1 500. Nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia by malo byť v prípade potreby okamžite doplnené dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Dňa 8. októbra 2015 Európska rada vyzvala na rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie s cieľom pomôcť členským štátom pri zabezpečovaní skutočného návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane organizovania návratových operácií z vlastného podnetu a posilnenia úlohy agentúry pri získavaní cestovných dokladov. V tejto súvislosti Európska rada vyzvala na zriadenie Úradu pre návrat v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorý by mal byť poverený koordináciou činností agentúry v oblasti návratu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15. Konkrétne by mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizovať a vykonávať návratové zásahy s cieľom posilniť systém návratu členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

(21)  Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou 2008/115/ES. Konkrétne by mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizovať a vykonávať návratové zásahy s cieľom posilniť systém návratu členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

___________

 

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2008, s. 98).

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Agentúra by mala členským štátom poskytovať potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných návratových operácií a návratových zásahov zameraných na neregulárnych migrantov, a to bez hodnotenia podstaty rozhodnutí o návrate, ktoré vydali členské štáty, a pri plnom dodržiavaní základných práv. Okrem toho by mala agentúra v spolupráci s orgánmi príslušných tretích krajín pomáhať členským štátom pri získavaní cestovných dokladov potrebných pre návrat.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Možná existencia dojednania medzi členským štátom a treťou krajinou nezbavuje agentúru ani členské štáty ich povinností v súlade s právom Únie alebo medzinárodným právom, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement), ak majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že systémové chyby vyskytujúce sa v azylovom konaní a podmienkach prijímania žiadateľov o azyl v takejto tretej krajine predstavujú závažné dôvody pre domnienku, že žiadateľom o azyl by tu hrozilo vážne riziko, že budú vystavení neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo ak majú či by mali mať vedomosť o tom, že uvedená tretia krajina používa postupy, ktoré sú v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Odôvodnenie

V kontexte návratových operácií a zásahov je zásadne dôležité opätovne zdôrazniť hlavné zásady, podľa ktorých je možné vykonať akýkoľvek návrat štátneho príslušníka tretej krajiny. Toto odôvodnenie vychádza z odôvodnenia 13 nariadenia (EÚ) č. 656/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou Frontex.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala vytvoriť rezervné skupiny pozorovateľov núteného návratu, odborníkov na nútený návrat a špecialistov na návrat, ktorých dajú k dispozícii členské štáty, pričom tieto skupiny by boli nasadené v priebehu návratových operácií a tvorili by súčasť európskych zásahových tímov pre návrat prispôsobených konkrétnej situácii a nasadených pri návratových zásahoch. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by im mala poskytnúť potrebnú odbornú prípravu.

(22)  Agentúra by mala vytvoriť rezervné skupiny pozorovateľov núteného návratu, odborníkov na nútený návrat a špecialistov na návrat, ktorých dajú k dispozícii členské štáty, pričom tieto skupiny by boli nasadené v priebehu návratových operácií a tvorili by súčasť európskych zásahových tímov pre návrat prispôsobených konkrétnej situácii a nasadených pri návratových zásahoch. Súčasťou týchto rezervných skupín by mali byť zamestnanci so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí. Agentúra by im mala poskytnúť potrebnú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Malo by sa stanoviť osobitné ustanovenie pre zamestnancov zapojených do činností súvisiacich s návratom s cieľom presne vymedziť ich úlohy, právomoci a povinnosti. Mali by sa tiež vydať osobitné pokyny k právomociam pilotov lietadiel a rozšíreniu trestnej právomoci krajiny registrácie lietadla podľa medzinárodných právnych predpisov v oblasti leteckej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Agentúra by mala pripraviť špecifické vzdelávacie nástroje a na úrovni Únie poskytovať odbornú prípravu národných inštruktorov pre príslušníkov pohraničnej stráže a doplňujúcu odbornú prípravu a semináre týkajúce sa kontroly na vonkajších hraniciach a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, určené pre úradníkov príslušných vnútroštátnych orgánov. Agentúra by mala byť oprávnená organizovať vzdelávacie aktivity v spolupráci s členskými štátmi a tretími krajinami na ich území.

(23)  Agentúra by mala pripraviť špecifické vzdelávacie nástroje vrátane odbornej prípravy zameranej na ochranu detí a na úrovni Únie poskytovať odbornú prípravu národných inštruktorov pre príslušníkov pohraničnej stráže a doplňujúcu odbornú prípravu a semináre týkajúce sa úloh integrovaného riadenia hraníc, určené aj pre úradníkov príslušných vnútroštátnych orgánov. Agentúra by mala byť oprávnená organizovať vzdelávacie aktivity v spolupráci s členskými štátmi a tretími krajinami na ich území.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala monitorovať rozvoj výskumu významného pre kontrolu vonkajších hraníc a prispievať k nemu, vrátane používania moderných sledovacích technológií, a mala by šíriť tieto informácie členským štátom a Komisii.

(24)  Agentúra by mala monitorovať rozvoj výskumu významného pre európske integrované riadenie hraníc a mala by sprostredkovať tieto informácie Európskemu parlamentu, členským štátom, Komisii, príslušným agentúram, orgánom a úradom Únie a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Účinné vykonávanie integrovaného riadenia vonkajších hraníc si vyžaduje pravidelnú, rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o riadenie vonkajších hraníc, neregulárne prisťahovalectvo a návrat. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala vytvoriť a prevádzkovať informačné systémy, ktoré uľahčia takúto výmenu v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

(25)  Účinné vykonávanie integrovaného riadenia vonkajších hraníc si vyžaduje pravidelnú, rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o riadenie vonkajších hraníc, neregulárnu migráciu a návrat. Agentúra by mala vytvoriť a prevádzkovať informačné systémy, ktoré uľahčia takúto výmenu v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov. Je dôležité, aby členské štáty pohotovo poskytovali agentúre úplné a presné informácie potrebné na výkon úloh agentúry.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vnútroštátne orgány plniace úlohy pobrežnej stráže sú zodpovedné za širokú škálu úloh vrátane námornej bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, pátrania a záchrany, kontroly hraníc, kontroly rybárstva, colnej kontroly, všeobecného presadzovania práva a ochrany životného prostredia. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva zriadená nariadením Rady (ES) č. 768/200516 a Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/200217 by preto mali posilniť vzájomnú spoluprácu, ako aj spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi plniacimi úlohy pobrežnej stráže s cieľom zvýšiť námornú situačnú informovanosť, ako aj podporiť koherentné a nákladovo efektívne opatrenia.

(27)  Vnútroštátne orgány plniace úlohy pobrežnej stráže sú zodpovedné za širokú škálu úloh vrátane námornej bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, pátrania a záchrany, kontroly hraníc, kontroly rybárstva, colnej kontroly, všeobecného presadzovania práva a ochrany životného prostredia. Agentúra, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva zriadená nariadením Rady (ES) č. 768/200516 a Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/200217 by preto mali posilniť vzájomnú spoluprácu, ako aj spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi plniacimi úlohy pobrežnej stráže s cieľom zvýšiť námornú situačnú informovanosť, ako aj podporiť koherentné a nákladovo efektívne opatrenia. Synergie medzi rôznymi aktérmi v námornom prostredí by mali byť v súlade so stratégiou v oblasti európskeho integrovaného riadenia hraníc a námornej bezpečnosti.

__________________

__________________

16Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

16Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

17Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

17Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Spoluprácou v oblasti plnenia úloh pobrežnej stráže, uskutočňovanou najmä vďaka posilneniu spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, agentúrou, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou, by nemalo byť dotknuté rozdelenie právomocí medzi týmito agentúrami, pokiaľ ide o vymedzenie ich úloh, ani ich samostatnosť či nezávislosť, pokiaľ ide o ich pôvodné úlohy. Touto spolupráca sa má tiež umožniť vytváranie súčinnosti medzi týmito agentúrami, bez toho, aby došlo k zmene náplne ich práce.

Odôvodnenie

Zámerom európskej spolupráce pri vykonávaní funkcií pobrežnej stráže nie je obmedziť mandát agentúr EMSA alebo EFCA. Cieľom spolupráce je posilniť prvotné úlohy agentúry a vytváraním súčinnosti zvyšovať informovanosť o námornej situácii a zásahovú kapacitu EÚ na mori.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala uľahčovať a podporovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie vrátane koordinácie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami pri riadení vonkajších hraníc a vysielania styčných dôstojníkov do tretích krajín, ako aj prostredníctvom spolupráce s orgánmi tretích krajín v oblasti návratu, a to aj pokiaľ ide o získavanie cestovných dokladov. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

(28)  Agentúra by mala uľahčovať a podporovať technickú a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie vrátane koordinácie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami pri riadení vonkajších hraníc a vysielania styčných dôstojníkov do tretích krajín, ako aj prostredníctvom spolupráce s orgánmi tretích krajín v oblasti návratu, a to aj pokiaľ ide o získavanie cestovných dokladov. Agentúra a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali vždy dodržiavať právo Únie, aj so zreteľom na ochranu základných práv a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by agentúra mala informovať o spolupráci s tretími krajinami vo svojej výročnej správe.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Európska pohraničná a pobrežná stráž a agentúra by si mali plniť úlohy pri plnom dodržiavaní základných práv, najmä Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Dohovoru o právnom postavení utečencov a povinností spojených s prístupom k medzinárodnej ochrane, predovšetkým zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori a Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori. V súlade s právom Únie a uvedenými ustanoveniami by agentúra mala pomáhať členským štátom pri uskutočňovaní pátracích a záchranných operácií s cieľom chrániť a zachraňovať životy kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Vzhľadom na zvýšený počet svojich úloh by agentúra mala ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu monitorovania a zaisťovania ochrany základných práv. Na tento účel by mala poskytnúť svojmu úradníkovi pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov zodpovedajúce mandátu a veľkosti agentúry. Agentúra by mala využívať svoju úlohu na aktívnu podporu uplatňovania acquis Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj so zreteľom na dodržiavanie základných práv a medzinárodnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28c)  V súlade s Chartou a s Dohovorom OSN o právach dieťaťa z roku 1989 má agentúra v prvom rade zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)   Týmto nariadením sa ustanovuje mechanizmus na podávanie sťažností Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž v spolupráci s úradníkom pre základné práva s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by úradník pre základné práva mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Úradník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpiť sťažnosti týkajúce sa príslušníkov pohraničnej stráže do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty.

(30)  Týmto nariadením sa ustanovuje nezávislý mechanizmus agentúry na podávanie sťažností v spolupráci s úradníkom pre základné práva s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by úradník pre základné práva mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Úradník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpiť sťažnosti týkajúce sa príslušníkov pohraničnej stráže do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty. Mechanizmus by mal byť účinný, mal by zabezpečiť riadne riešenie sťažností a v prípade porušenia základných práv viesť k sankciám. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by agentúra mala informovať o mechanizme na podávanie sťažností vo svojej výročnej správe.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o situácie, ktoré si vyžadujú bezodkladnú akciu na vonkajších hraniciach, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia.

(33)  Riadiaca rada by mala vykonávať dohľad nad agentúrou. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v agentúre. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať so zreteľom na zásady spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia. Súčasťou tohto prístupu by malo byť uzavretie dohody o sídle medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom agentúra sídli.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali najmä z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(34)  Pre agentúru by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali najmä z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Rozpočet prijatý riadiacou radou by mal byť vyvážený, čo sa týka zamerania na rôzne aspekty činnosti agentúry vrátane zabezpečenia dodržiavania základných práv.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie21.

(36)  Na agentúru by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie21. Agentúra by mala byť so zreteľom na svoje aktivity čo najtransparentnejšia, pričom by však nemala ohrozovať dosiahnutie cieľov svojich operácií. Mala by zverejňovať všetky relevantné informácie o všetkých svojich aktivitách, a mala by zaistiť, aby verejnosť a všetky zainteresované subjekty urýchlene dostávali informácie o jej práci.

__________________

__________________

21  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

21  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)   Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne vytvorenie a realizáciu systému integrovaného riadenia vonkajších hraníc členských štátov, a tým zaistenie správneho fungovania schengenského priestoru, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni nekoordinovane konajúcich členských štátov, ale z dôvodu neexistencie kontroly na vnútorných hraniciach a vzhľadom na významné migračné tlaky na vonkajších hraniciach, ako aj na potrebu zaručiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v Únii, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne vytvorenie a realizáciu systému integrovaného riadenia vonkajších hraníc členských štátov, a tým zaistenie správneho fungovania schengenského priestoru, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni nekoordinovane konajúcich členských štátov, ale z dôvodu neexistencie kontroly na vnútorných hraniciach a vzhľadom na významné migračné výzvy na vonkajších hraniciach, ako aj na potrebu efektívne monitorovať prechádzanie týchto hraníc, a tým prispievať k vysokej úrovni vnútornej bezpečnosti v Únii, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46b)  Pokiaľ ide o Chorvátsko, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46c)  Pokiaľ ide o Cyprus, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 Aktu o pristúpení z roku 2003.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto sa zriaďuje európska pohraničná a pobrežná stráž na zabezpečenie európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach s cieľom účinne riadiť migráciu a zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v Únii so súčasným zabezpečením voľného pohybu osôb v rámci EÚ.

Týmto nariadením sa ustanovuje európska pohraničná a pobrežná stráž na zabezpečenie európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach s cieľom efektívne monitorovať prechádzanie vonkajších hraníc a riešiť migračné výzvy a prípadné budúce hrozby na týchto hraniciach, a tým prispieť k riešeniu závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom a zabezpečiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v Únii pri plnom rešpektovaní základných práv so súčasným zabezpečením voľného pohybu osôb v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „vonkajšie hranice“ sú pozemné alebo morské hranice členských štátov, ich letiská a prístavy, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia hlavy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/200638,

(1)  „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice v zmysle článku 2 písm. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/399, na ktoré sa uplatňuje hlava II tohto nariadenia38;

__________

__________

38  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

38  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  „problémová oblasť“ je oblasť na vonkajšej hranici, v ktorej členský štát čelí neúmerným migračným tlakom a v ktorej príslušné agentúry Únie integrovane pomáhajú členskému štátu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „navrátilec“ je neoprávnene sa zdržiavajúci štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje rozhodnutie o návrate,

(12)  „navrátilec“ je neregulárne sa zdržiavajúci štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje rozhodnutie o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES,

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „návratová operácia“ je operácia navrátenia neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá je koordinovaná agentúrou a zahŕňa technické a operačné posily poskytované zo strany jedného alebo viacerých členských štátov, v rámci ktorej sa navrátilci z jedného alebo viacerých členských štátov vracajú buď prostredníctvom núteného návratu alebo na základe dobrovoľného splnenia povinnosti návratu,

(13)  „návratová operácia“ je operácia navrátenia štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES, ktorá je koordinovaná agentúrou a zahŕňa technické a operačné posily poskytované zo strany jedného alebo viacerých členských štátov, v rámci ktorej sa navrátilci z jedného alebo viacerých členských štátov vracajú buď prostredníctvom núteného návratu alebo na základe dobrovoľného splnenia povinnosti návratu,

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „návratový zásah“ je operácia navrátenia neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorou sa zabezpečuje intenzívnejšia technická a operačná pomoc členským štátom pozostávajúca z nasadenia európskych zásahových tímov pre návrat a z organizovania návratových operácií.

(14)  „návratový zásah“ je operácia navrátenia štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES, ktorou sa zabezpečuje intenzívnejšia technická a operačná pomoc členským štátom pozostávajúca z nasadenia európskych zásahových tímov pre návrat a z organizovania návratových operácií;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  „úlohy pobrežnej stráže“ sú zisťovacie, monitorovacie, plánovacie a organizačné misie a operácie, ktorými je poverený miestny, regionálny, vnútroštátny alebo únijný orgán s potrebnou právomocou na vykonávanie námorného dohľadu, ktorý zahŕňa najmä bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, pátranie a záchranu, kontrolu hraníc a dohľad nad nimi, colnú kontrolu, všeobecné presadzovanie práva a ochranu životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  „dieťa“ je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, pokiaľ podľa právneho predpisu, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nedosiahne plnoletosť skôr;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14c)  „tretia strana“ je právny subjekt takto uznaný členským štátom alebo medzinárodnou organizáciou.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž tvoria Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc.

1.  Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž tvoria Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) a vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc.

 

1a.  Komisia po porade s agentúrou podľa potreby predloží legislatívny návrh stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc. V tejto stratégii sa vymedzia všeobecné usmernenia, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a prioritné kroky na zaistenie plne fungujúceho európskeho systému integrovaného riadenia hraníc. Stratégia európskeho integrovaného riadenia hraníc sa prehodnocuje vždy, keď si to okolnosti vyžadujú.

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž stanoví operačnú a technickú stratégiu pre európske integrované riadenie hraníc. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž presadzuje a zabezpečuje vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc vo všetkých členských štátoch.

2.  Agentúra stanoví operačnú a technickú stratégiu pre európske integrované riadenie hraníc, pričom v náležitých prípadoch zohľadní osobitnú situáciu členských štátov. Agentúra presadzuje a zabezpečuje vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc vo všetkých členských štátoch.

 

2a.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zaisťuje nepretržité a jednotné uplatňovanie práva Únie vrátane acquis Únie v oblasti základných práv na všetkých vonkajších hraniciach.

3.  Vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, stanovia svoje vnútroštátne stratégie pre integrované riadenie hraníc. Tieto vnútroštátne stratégie musia byť v súlade so stratégiou uvedenou v odseku 2.

3.  Vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, stanovia svoje vnútroštátne stratégie pre integrované riadenie hraníc. Tieto vnútroštátne stratégie musia byť v súlade so stratégiou uvedenou v odsekoch 1a a 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európske integrované riadenie hraníc pozostáva z týchto zložiek:

Európske integrované riadenie hraníc pozostáva z týchto zložiek:

(a)  kontrola hraníc, podľa potreby vrátane opatrení týkajúcich sa prevencie, odhaľovania a vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti;

(a)  kontrola hraníc, podľa potreby vrátane opatrení na uľahčenie legitímneho prekračovania hraníc a opatrení týkajúcich sa prevencie a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti, napríklad nedovoleného prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu;

 

(aa)  pátracie a záchranné operácie zamerané na osoby v núdzi na mori v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom;

 

(ab)  odhaľovanie osôb, ktoré prichádzajú na vonkajšie hranice a potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, poskytovanie počiatočných informácií týmto osobám a ich nasmerovanie na ďalšie orgány;

(b)  analýza rizík pre vnútornú bezpečnosť a analýza hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc;

(b)  analýza rizík pre vnútornú bezpečnosť a analýza hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc;

(c)  spolupráca v rámci agentúry medzi vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, a medzi príslušnými inštitúciami, agentúrami, orgánmi a úradmi Únie vrátane pravidelnej výmeny informácií prostredníctvom existujúcich nástrojov na výmenu informácií, najmä Európskeho systému hraničného dozoru (ďalej len „Eurosur“) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/201339,

(c)  spolupráca v rámci agentúry medzi vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, a medzi príslušnými inštitúciami, agentúrami, orgánmi a úradmi Únie vrátane pravidelnej výmeny informácií prostredníctvom existujúcich nástrojov na výmenu informácií, najmä Európskeho systému hraničného dozoru (ďalej len „Eurosur“) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/201339,

(d)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s osobitným zameraním na susedné krajiny a na tie tretie krajiny, ktoré boli na základe analýzy rizík označené ako krajiny pôvodu a tranzitu neregulárneho prisťahovalectva;

(d)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s osobitným zameraním na susedné krajiny a na tie tretie krajiny, ktoré boli na základe analýzy rizík označené ako krajiny pôvodu a tranzitu neregulárnej migrácie, a to v spolupráci s členskými štátmi, Komisiou a ESVČ;

(e)  technické a operačné opatrenia v oblasti voľného pohybu, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na ochranu pred neregulárnym prisťahovalectvom a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti;

(e)  technické a operačné opatrenia v oblasti voľného pohybu, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riadenie neregulárnej migrácie a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti;

(f) navracanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov;

(f)  navracanie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES;

(g)  použitie najmodernejších technológií vrátane rozsiahlych informačných systémov;

(g)  použitie najmodernejších technológií vrátane rozsiahlych informačných systémov;

(h)  mechanizmus kontroly kvality na zabezpečenie vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti riadenia hraníc.

(h)  mechanizmus kontroly kvality na zabezpečenie vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti riadenia hraníc.

_________

_________

39  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11).

39  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Európska pohraničná a pobrežná stráž vykonáva európske integrované riadenie hraníc ako spoločnú zodpovednosť Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc.

1.  Európska pohraničná a pobrežná stráž vykonáva európske integrované riadenie hraníc ako spoločnú zodpovednosť agentúry a vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva operácie v oblasti dohľadu nad morskými hranicami a akékoľvek iné úlohy kontroly hraníc. Členským štátom však zostáva primárna zodpovednosť za riadenie ich úsekov vonkajšej hranice.

2.   Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž uľahčuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosť členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení a pri návrate. Členské štáty zabezpečujú riadenie svojho úseku vonkajších hraníc vo vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s technickou a operačnou stratégiou uvedenou v článku 3 ods. 2 a v úzkej spolupráci s agentúrou.

2.  Agentúra uľahčuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosť členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení a pri návrate. Členské štáty zabezpečujú riadenie svojho úseku vonkajších hraníc vo vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s technickou a operačnou stratégiou uvedenou v článku 3 ods. 2 a v úzkej spolupráci s agentúrou. Členské štáty taktiež vo vlastnom záujme a v záujme ostatných členských štátov vkladajú údaje do európskych databáz a zaisťujú, aby tieto údaje boli presné, aktuálne a získané a vložené legálne.

3.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zodpovedá za riadenie vonkajších hraníc v prípadoch uvedených v tomto nariadení, najmä ak sa neprijmú potrebné nápravné opatrenia na základe posúdenia zraniteľnosti, alebo v prípade neúmerného migračného tlaku, ktorý spôsobí, že kontrola vonkajších hraníc sa stane neúčinnou do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru.

3.  Agentúra zodpovedá za riadenie vonkajších hraníc v prípadoch uvedených v tomto nariadení, najmä ak sa neprijmú potrebné nápravné opatrenia na základe posúdenia zraniteľnosti, alebo v prípade neúmerného migračného tlaku, ktorý spôsobí, že kontrola vonkajších hraníc sa stane neúčinnou do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru.

 

3a.  Týmto nariadením nie je dotknutý schengenský hodnotiaci mechanizmus a právomoci Komisie, najmä podľa článku 258 ZFEÚ, týkajúce sa zabezpečenia súladu s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na zabezpečenie jednotného európskeho integrovaného riadenia hraníc na všetkých vonkajších hraniciach agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich aj budúcich opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc ustanoveného nariadením (ES) č. 562/2006.

1.  Na zabezpečenie jednotného európskeho integrovaného riadenia hraníc na všetkých vonkajších hraniciach agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich aj budúcich opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc ustanoveného nariadením (ES) č. 2016/399. Prispieva tiež k identifikácii, rozvoju a výmene osvedčených postupov a presadzuje právne predpisy a normy Únie v oblasti riadenia hraníc.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Zodpovednosť

 

Agentúra sa zodpovedá Európskemu parlamentu a Rade, v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom prispieť k efektívnej kontrole hraníc na vysokej a jednotnej úrovni agentúra vykonáva tieto úlohy:

1.  S cieľom prispieť k efektívnej kontrole hraníc na vysokej a jednotnej úrovni agentúra vykonáva tieto úlohy:

(a)  zriadi centrum monitorovania a analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie migračných tokov a vykonávanie analýzy rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty integrovaného riadenia hraníc;

(a)  monitoruje migračné toky a vykonáva analýzu rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty integrovaného riadenia hraníc;

(b)  vykonáva posudzovanie zraniteľnosti vrátane hodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlakom na ich vonkajších hraniciach;

(b)  vykonáva posudzovanie zraniteľnosti vrátane hodnotenia schopnosti a pripravenosti členských štátov čeliť hrozbám a výzvam na ich vonkajších hraniciach;

 

(ba)  zabezpečuje pravidelné monitorovanie riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom styčných dôstojníkov agentúry v členských štátoch;

(c)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, koordináciou a organizovaním spoločných operácií, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže prísť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori;

(c)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, koordináciou a organizovaním spoločných operácií, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže prísť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori v súlade s právom Únie a s medzinárodným právom;

(d)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a to iniciovaním rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným tlakom, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže prísť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori;

(d)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a to iniciovaním rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným výzvam, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže prísť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchrane na mori v súlade s právom Únie a s medzinárodným právom;

 

(da)  poskytuje členským štátom a tretím krajinám technickú a operačnú pomoc v súvislosti s pátracími a záchrannými operáciami zameranými na osoby v núdzi na mori v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom;

(e)  vytvára a nasadzuje tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane rezervy rýchleho nasadenia na nasadenie počas spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

(e)  vytvára a nasadzuje tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane rezervy rýchleho nasadenia na nasadenie počas spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

(f)  vytvára rezervy technického vybavenia na nasadenie v rámci spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov a podporných tímov pre riadenie migrácie, ako aj v rámci návratových operácií a zásahov;

(f)  vytvára rezervy technického vybavenia na nasadenie v rámci spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov a podporných tímov pre riadenie migrácie, ako aj v rámci návratových operácií a zásahov;

(g)  nasadzuje tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a technické vybavenie na poskytovanie pomoci pri skríningu, identifikácii a snímaní odtlačkov prstov v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach;

(g)  nasadzuje tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a technické vybavenie na poskytovanie pomoci pri skríningu, identifikácii a snímaní odtlačkov prstov a zavádza mechanizmy a postupy zamerané na identifikáciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, poskytovanie počiatočných informácií týmto osobám a ich nasmerovanie na ďalšie orgányv rámci podporných tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach v spolupráci s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) a vnútroštátnymi orgánmi;

(h)  podporuje rozvoj technických noriem týkajúcich sa vybavenia, najmä na taktickej úrovni velenia, kontroly a komunikácie, ako aj technického dohľadu na zabezpečenie interoperability na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

(h)  podporuje rozvoj spoločných technických noriem týkajúcich sa vybavenia, najmä na taktickej úrovni velenia, kontroly a komunikácie, ako aj technického dohľadu na zabezpečenie interoperability na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

(i)  nasadzuje potrebné vybavenie a personál pre rezervu rýchleho nasadenia na praktické vykonávanie opatrení, ktoré je potrebné vykonať v situácii, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ;

(i)  nasadzuje potrebné vybavenie a personál pre rezervu rýchleho nasadenia na praktické vykonávanie opatrení, ktoré je potrebné vykonať v situácii, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ;

(j)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vykonanie povinnosti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj prostredníctvom koordinácie alebo organizovania návratových operácií;

(j)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vykonanie povinnosti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES, a to aj prostredníctvom koordinácie alebo organizovania návratových operácií;

 

(ja)  podporuje členské štáty v situáciách, ktoré si vyžadujú intenzívnejšiu technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach v rámci boja proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu, a to v spolupráci s Europolom a Eurojustom;

(k)  vytvára rezervné skupiny pozorovateľov núteného návratu, sprievodu pri nútenom návrate a odborníkov na návrat;

(k)  vytvára rezervné skupiny pozorovateľov núteného návratu, sprievodu pri nútenom návrate a odborníkov na návrat;

(l)  vytvára a nasadzuje európske zásahové tímy pre návrat počas návratových zásahov;

(l)  vytvára a nasadzuje európske zásahové tímy pre návrat počas návratových zásahov;

(m)  pomáha členským štátom s odbornou prípravou vnútroštátnej pohraničnej stráže a odborníkov na návrat vrátane stanovenia spoločných noriem a spoločných programov odbornej prípravy;

(m)  pomáha členským štátom s odbornou prípravou vnútroštátnej pohraničnej stráže a odborníkov na návrat vrátane stanovenia spoločných noriem a spoločných programov odbornej prípravy;

(n)  podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane používania moderných technológií dohľadu, napríklad diaľkovo ovládaných leteckých systémov, a vypracúva pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

(n)  podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach, monitoruje tento rozvoj a riadenie a vypracúva pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

(o)  v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a rámcovým rozhodnutím 2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o rizikách vznikajúcich pri riadení vonkajších hraníc, neregulárnom prisťahovalectve a návrate v úzkej spolupráci s Komisiou, agentúrami, orgánmi a úradmi EÚ ako aj s Európskou migračnou sieťou, ktorá bola zriadená rozhodnutím Rady 2008/381/ES;

(o)  v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a rámcovým rozhodnutím 2008/977/JHA vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o rizikách vznikajúcich pri riadení vonkajších hraníc, neregulárnej migrácii a návrate v úzkej spolupráci s Komisiou, agentúrami, orgánmi a úradmi EÚ ako aj s Európskou migračnou sieťou, ktorá bola zriadená rozhodnutím Rady 2008/381/ES;

(p)  poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní a prevádzkovaní Európskeho systému hraničného dozoru, prípadne aj pri vytváraní spoločného prostredia na využívanie informácií, a to aj pokiaľ ide o interoperabilitu systémov, najmä prostredníctvom rozvoja, spravovania a koordinácie rámca systému Eurosur v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

(p)  poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní a prevádzkovaní Európskeho systému hraničného dozoru, prípadne aj pri vytváraní spoločného prostredia na využívanie informácií, a to aj pokiaľ ide o interoperabilitu systémov, najmä prostredníctvom rozvoja, spravovania a koordinácie rámca systému Eurosur v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

 

(pa)  prijíma a presadzuje najvyššie normy týkajúce sa postupov riadenia hraníc, pričom umožňuje transparentnosť a verejnú kontrolu a zaisťuje rešpektovanie, ochranu a presadzovanie základných práv a zásad právneho štátu;

(q)  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou s cieľom podporovať národné orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií, zariadení a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

(q)  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou v rámci ich mandátov s cieľom podporovať národné orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií, zariadení a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

(r)  pomáha členským štátom a tretím krajinám v rámci operačnej spolupráce medzi nimi v oblastiach riadenia vonkajších hraníc a návratu.

(r)  pomáha členským štátom a tretím krajinám v rámci technickej a operačnej spolupráce medzi nimi vo veciach, ktoré patria do jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie svojich úloh;

 

(ra)  pomáha pri spoločnom využívaní informácií, vybavenia a všetkých ostatných kapacít Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, ak je ich podpora potrebná na vykonávanie osobitných úloh, napr. pátracích a záchranných operácií, ako aj ďalších úloh.

2.  Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach vrátane vojenských operácií na misii na presadzovanie práva a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov.

2.  Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s úlohami agentúry. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov.

Členské štáty informujú agentúru o uvedenej operačnej spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Výkonný riaditeľ agentúry (ďalej len „výkonný riaditeľ“) informuje o týchto opatreniach riadiacu radu agentúry (ďalej len „riadiaca rada“) v pravidelných intervaloch a minimálne raz za rok.

Členské štáty informujú agentúru o uvedenej operačnej spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Výkonný riaditeľ agentúry (ďalej len „výkonný riaditeľ“) informuje o týchto opatreniach riadiacu radu agentúry (ďalej len „riadiaca rada“) v pravidelných intervaloch a minimálne raz za rok.

3.  Agentúra sa môže z vlastnej iniciatívy zapojiť do komunikačných činností v oblastiach v rámci svojho mandátu. Komunikačné činnosti nemôžu mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odseku 1 a vykonávajú sa v súlade s príslušnými plánmi oznamovania a šírenia informácií prijatými riadiacou radou.

3.  Agentúra sa zapája do komunikačných činností v oblastiach v rámci svojho mandátu. Poskytuje verejnosti presné a podrobné informácie o svojich činnostiach. Komunikačné činnosti nemôžu mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odseku 1, pričom sa najmä nesmú prezradiť operačné informácie, ktorých zverejnením by sa ohrozilo dosiahnutie cieľa operácií. Komunikačné činnosti sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi oznamovania a šírenia informácií prijatými riadiacou radou.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na agentúru a vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, sa vzťahuje povinnosť spolupracovať v dobrej viere a povinnosť vymieňať si informácie.

Na agentúru a vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc a návraty, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, sa vzťahuje povinnosť spolupracovať v dobrej viere a povinnosť vymieňať si informácie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, poskytujú agentúre včas a primeraným spôsobom všetky informácie, ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä na monitorovanie migračných tokov do Únie a v rámci nej, na vykonávanie analýzy rizík a na posudzovanie zraniteľnosti.

Podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, poskytujú agentúre včas a primeraným spôsobom všetky informácie, ktoré agentúra potrebuje na plnenie úloh, ktoré sa jej uložili týmto nariadením, najmä na monitorovanie migračných tokov do Únie a v rámci nej, na vykonávanie analýzy rizík v súlade s článkom 10 tohto nariadenia a na posudzovanie zraniteľnosti v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

 

Ak sa agentúre neposkytnú včasné a presné informácie, agentúra môže túto skutočnosť zohľadniť pri uskutočňovaní posúdenia zraniteľnosti, pokiaľ neexistujú riadne podložené dôvody na neposkytnutie údajov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zriadi centrum monitorovania a analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie migračných tokov do Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel vypracuje spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi.

1.  Agentúra monitoruje migračné toky do Únie a v rámci nej a poskytuje prognózy situácií, trendov a ďalších možných výziev na vonkajšej hranici Únie. Agentúra na tento účel vypracuje spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi a uskutoční posúdenie zraniteľnosti v súlade s článkom 12.

2.  Agentúra vypracúva všeobecné a špecifické analýzy rizík a predkladá ich Rade a Komisii.

2.  Agentúra vypracúva všeobecné a špecifické analýzy rizík a predkladá ich Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Tieto analýzy rizika sa v prípade potreby uskutočňujú v spolupráci s inými príslušnými agentúrami Európskej únie, ako je EASO a Europol.

3.  Analýza rizík vypracovaná agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité aspekty týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc, najmä kontroly hraníc, návratu, neregulárneho sekundárneho pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj situácie v susedných tretích krajinách, s cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania, ktorý obsahuje analýzu migračných tokov do Únie.

3.  Analýza rizík vypracovaná agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité aspekty týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania.

4.   Členské štáty poskytujú agentúre všetky potrebné informácie o danej situácii, trendoch a prípadných hrozbách súvisiacich s cezhraničnou trestnou činnosťou na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Členské štáty pravidelne alebo na základe požiadavky agentúry poskytnú agentúre všetky dôležité informácie, ako sú štatistické a operačné údaje získané v súvislosti s vykonávaním schengenského acquis, ako aj informácie a spravodajské informácie získané z analytickej vrstvy národného situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013.

4.  Členské štáty poskytujú agentúre všetky potrebné informácie o danej situácii, trendoch a prípadných hrozbách súvisiacich s cezhraničnou trestnou činnosťou na vonkajších hraniciach a v oblasti návratu. Členské štáty pravidelne alebo na základe požiadavky agentúry poskytnú agentúre všetky dôležité informácie, ako sú štatistické a operačné údaje získané v súvislosti s vykonávaním schengenského acquis, ako aj informácie a spravodajské informácie získané z analytickej vrstvy národného situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013.

5.  Výsledky analýzy rizík sa predkladajú dozornej rade a riadiacej rade.

5.  Výsledky analýzy rizík sa predkladajú poradnej rade a riadiacej rade.

6.  Členské štáty zohľadňujú výsledky analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií a činností na vonkajších hraniciach, ako aj pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o návrat.

6.  Členské štáty zohľadňujú výsledky analýzy rizík pri plánovaní svojich operácií a činností na vonkajšej hranici, ako aj pri svojich činnostiach, pokiaľ ide o návrat.

7.  Agentúra zohľadňuje výsledky spoločného integrovaného modelu analýzy rizík pri vypracúvaní spoločného základného študijného programu odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom.

7.  Agentúra zohľadňuje výsledky spoločného integrovaného modelu analýzy rizík pri vypracúvaní spoločného základného študijného programu odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zabezpečuje pravidelné monitorovanie riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom svojich styčných dôstojníkov v členských štátoch.

1.  Agentúra zabezpečuje pravidelné monitorovanie riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom svojich styčných dôstojníkov vo všetkých členských štátoch.

2.  Výkonný riaditeľ vymenúva zo zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí majú pôsobiť ako styční dôstojníci. Výkonný riaditeľ stanovuje na základe analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou radou povahu takéhoto pôsobenia, členský štát, do ktorého môže byť styčný dôstojník vyslaný, a trvanie jeho nasadenia. Výkonný riaditeľ informuje o tomto vymenovaní dotknutý členský štát a spolu s ním určí miesto nasadenia.

2.  Výkonný riaditeľ vymenúva zo zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí majú pôsobiť ako styční dôstojníci. Výkonný riaditeľ stanovuje na základe analýzy rizík a po konzultácii s riadiacou radou povahu takéhoto pôsobenia. Výkonný riaditeľ informuje o tomto vymenovaní dotknutý členský štát a spolu s ním určí miesto nasadenia.

3.  Styční dôstojníci konajú v mene agentúry a ich úlohou je podporovať spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční dôstojníci najmä:

3.  Styční dôstojníci konajú v mene agentúry a ich úlohou je podporovať spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc. Styční dôstojníci najmä:

(a)   konajú ako spojovací článok medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc;

(a)  konajú ako spojovací článok medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc;

 

(aa)  podporujú zber informácií, ktoré požaduje agentúra na monitorovanie neregulárnej migrácie a analýzu rizík podľa článku 10;

(b)   podporujú zber informácií, ktoré požaduje agentúra na vykonanie posúdenia zraniteľnosti uvedeného v článku 12;

(b)  podporujú zber informácií, ktoré požaduje agentúra na vykonanie posúdenia zraniteľnosti uvedeného v článku 12;

(c)   monitorujú opatrenia prijaté členskými štátmi na hraničných úsekoch, ktorým je priradený vysoký stupeň vplyvu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

(c)  monitorujú opatrenia prijaté členskými štátmi na hraničných úsekoch, ktorým je priradený vysoký stupeň vplyvu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

 

(ca)  sledujú a presadzujú uplatňovanie acquis Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj so zreteľom na dodržiavanie základných práv a medzinárodnej ochrany;

(d)   pomáhajú členským štátom pri vypracúvaní ich pohotovostných plánov;

(d)  pomáhajú členským štátom pri vypracúvaní ich pohotovostných plánov;

 

(da)  uľahčujú komunikáciu medzi členským štátom a agentúrou, sprostredkúvajú členskému štátu dôležité informácie agentúry vrátane informácií o aktuálnych operáciách;

(e)   pravidelne podávajú výkonnému riaditeľovi správy o situácii na vonkajších hraniciach a o schopnosti dotknutého členského štátu účinne riešiť situáciu na vonkajších hraniciach;

(e)  pravidelne podávajú výkonnému riaditeľovi správy o situácii na vonkajších hraniciach a o schopnosti dotknutého členského štátu účinne riešiť situáciu na vonkajších hraniciach;

(f)   monitorujú opatrenia prijaté členským štátom so zreteľom na situáciu, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach podľa článku 18.

(f)  monitorujú opatrenia prijaté členským štátom so zreteľom na situáciu, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach podľa článku 18.

4.  Na účely odseku 3 má styčný dôstojník okrem iného:

4.  Na účely odseku 3 má styčný dôstojník okrem iného:

(a)   mať neobmedzený prístup k národnému koordinačnému centru a národnému situačnému prehľadu vypracovanému v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

(a)  mať prístup k národnému koordinačnému centru a národnému situačnému prehľadu vypracovanému v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

(b)   mať prístup k vnútroštátnym a európskym informačným systémom, ktoré sú dostupné v národnom koordinačnom centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany údajov;

(b)  mať v prípade potreby prístup k európskym informačným systémom, ktoré sú dostupné v národnom koordinačnom centre, pod podmienkou, že spĺňa predpisy o vnútroštátnej bezpečnosti a bezpečnosti na úrovni EÚ, ako aj pravidlá ochrany údajov;

(c)   udržiavať pravidelné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc a sústavne informovať vedúceho národného koordinačného centra.

(c)  udržiavať pravidelné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc a sústavne informovať vedúceho národného koordinačného centra.

5.  Správa styčného dôstojníka je súčasťou posudzovania zraniteľnosti uvedeného v článku 12.

5.  Správa styčného dôstojníka je súčasťou posudzovania zraniteľnosti, ako sa uvádza v článku 12. Správa sa postupuje dotknutému členskému štátu.

6.  Pri výkone svojich povinností styční dôstojníci prijímajú pokyny iba od agentúry.

6.  Pri výkone svojich povinností styční dôstojníci prijímajú pokyny iba od agentúry.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra posudzuje technické vybavenie, systémy, kapacity, zdroje a pohotovostné plány členských štátov súvisiace s kontrolou hraníc. Toto posudzovanie sa zakladá na informáciách, ktoré poskytol členský štát a styčný dôstojník, na informáciách získaných zo systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu priradených úsekom vonkajších pozemných a námorných hraníc každého členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na správach a vyhodnoteniach spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov a iných činností agentúry.

1.  Na doplnenie schengenského hodnotiaceho mechanizmu agentúra v rámci prevencie trvalo monitoruje pripravenosť a pohotovostné plány členských štátov, pokiaľ ide o kontrolu hraníc.

 

Posúdenie zraniteľnosti má agentúre umožniť posúdiť schopnosť a pripravenosť členských štátov vyrovnať sa s aktuálnymi problémami vrátane súčasných a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších hraniciach, stanoviť, najmä v prípade tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným tlakom, možné bezprostredné dôsledky na vonkajších hraniciach a následný vplyv na fungovanie schengenského priestoru a posúdiť schopnosti týchto štátov prispieť do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5.

 

Medzi prvky, ktoré sa majú monitorovať, patrí schopnosť humánne a pri plnom dodržiavaní základných práv zvládať príchod veľkých počtov osôb, z ktorých mnohé môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, a dostupnosť technického vybavenia, systémov, spôsobilostí, zdrojov, infraštruktúry a dostatočného množstva náležite kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov.

 

Na základe analýzy rizík pripravenej v súlade s článkom 10 ods. 3 výkonný riaditeľ predloží riadiacej návrh rozhodnutia, v ktorom sa stanovia objektívne kritériá, na základe ktorých bude agentúra vykonávať posudzovanie zraniteľnosti. O kritériách na základe tohto návrhu rozhoduje riadiaca rada.

 

1a.  Posudzovanie zraniteľnosti sa zakladá na informáciách, ktoré poskytol členský štát a styčný dôstojník, na informáciách získaných zo systému Eurosur, najmä o stupňoch vplyvu priradených pozemným a námorným úsekom vonkajších hraníc každého členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013, a na správach a vyhodnoteniach spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov a iných činností agentúry.

2.  Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry informácie o technickom vybavení, personáli a finančných zdrojoch, ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie kontroly hraníc, a predkladajú svoje pohotovostné plány.

2.  Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry informácie o technickom vybavení, personáli , finančných zdrojoch a prvkoch uvedených v odseku 1 treťom pododseku, ktoré sú dostupné na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie kontroly hraníc, a predkladajú svoje pohotovostné plány.

3.  Cieľom posúdenia zraniteľnosti je, aby agentúra posúdila schopnosť a pripravenosť členských štátov čeliť aktuálnym problémom vrátane súčasných a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších hraniciach na stanovenie, najmä v prípade tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným a neúmerným tlakom, možných bezprostredných dôsledkov na vonkajších hraniciach a ich následného vplyvu na fungovanie schengenského priestoru a na posúdenie schopnosti týchto štátov prispieť do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5. Týmto posúdením nie je dotknutý mechanizmus schengenského hodnotenia.

 

4.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú dozornej rade, ktorá poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať členské štáty na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a výsledkov mechanizmu schengenského hodnotenia.

4.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú poradnej rade, ktorá poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať členské štáty na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a výsledkov mechanizmu schengenského hodnotenia.

5.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí prijať dotknutý členský štát, vrátane využívania zdrojov v rámci finančných nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného riaditeľa je pre členský štát záväzné a stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej sa opatrenia musia prijať.

5.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí prijať dotknutý členský štát, vrátane využívania zdrojov v rámci finančných nástrojov Únie. Rozhodnutie výkonného riaditeľa je pre členský štát záväzné a stanovuje sa v ňom lehota, v rámci ktorej sa opatrenia musia prijať.

6.   Ak členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v stanovenej lehote, výkonný riaditeľ postúpi danú záležitosť riadiacej rade a Komisii. Riadiaca rada prijme rozhodnutie, v ktorom sa stanovia potrebné nápravné opatrenia, ktoré musí prijať dotknutý členský štát, vrátane lehoty, v rámci ktorej musia byť takéto opatrenia prijaté. Ak členský štát neprijme tieto opatrenia v lehote stanovenej v uvedenom rozhodnutí, Komisia môže prijať ďalšie opatrenie v súlade s článkom 18.

6.  Ak členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v stanovenej lehote, výkonný riaditeľ upovedomí riadiacu radu a Komisiu. Komisia môže prijať ďalšie opatrenie v súlade s článkom 18.

 

6a.  Výsledky posúdení zraniteľnosti sa pravidelne a aspoň raz za šesť mesiacov postupujú Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu požiadať agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj opatrenia uvedené v článku 18.

1.  Členské štáty môžu požiadať agentúru o pomoc pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc. Agentúra vykonáva aj opatrenia uvedené v článku 18.

2.   Agentúra zorganizuje pre hostiteľský členský štát príslušnú technickú a operačnú pomoc, pričom môže prijať jedno alebo viacero z týchto opatrení:

2.  Agentúra zorganizuje pre hostiteľský členský štát príslušnú technickú a operačnú pomoc, pričom môže v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a medzinárodným právom vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia prijať jedno alebo viacero z týchto opatrení:

(a)   koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(a)  koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(b)   organizovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia a prípadne ďalšie tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(b)  organizovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia a prípadne ďalšie tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(c)   koordinovať činnosti pre jeden alebo viacero členských štátov a tretie krajiny na vonkajších hraniciach vrátane spoločných operácií so susednými tretími krajinami;

(c)  koordinovať činnosti pre jeden alebo viacero členských štátov a tretie krajiny na vonkajších hraniciach vrátane spoločných operácií so susednými tretími krajinami;

(d)   v problémových oblastiach nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

(d)  v problémových oblastiach nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

 

(da)  poskytovať členským štátom a tretím krajinám technickú a operačnú pomoc v súvislosti s pátracími a záchrannými operáciami zameranými na osoby v núdzi na mori v súlade s nariadením (EÚ) č. 656/2014 a s medzinárodným právom;

(e)   nasadzovať svojich odborníkov ako aj členov tímov, ktorých do agentúry vyslali členské štáty, aby počas príslušného obdobia podporovali príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov;

(e)  nasadzovať svojich odborníkov, ako aj členov tímov, ktorých do agentúry vyslali členské štáty, aby počas príslušného obdobia podporovali príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov;

(f)   nasadzovať technické vybavenie.

(f)  nasadzovať technické vybavenie.

3.   Agentúra financuje alebo spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

3.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 2 prostredníctvom svojho rozpočtu a zmlúv v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

 

3a.  V prípade zvýšenej potreby finančných prostriedkov v dôsledku situácie na vonkajších hraniciach agentúra o tejto potrebe bezodkladne informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Iniciovanie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach

Iniciovanie spoločných operácií na vonkajších hraniciach

1.  Členské štáty môžu agentúru požiadať, aby iniciovala spoločné operácie s cieľom čeliť aktuálnym problémom vrátane súčasných alebo budúcich hrozieb na vonkajších hraniciach, ktoré vyplývajú z neregulárneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti, alebo aby im poskytla zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní ich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc.

1.  Členské štáty môžu agentúru požiadať, aby iniciovala spoločné operácie s cieľom čeliť aktuálnym problémom vrátane neregulárnej migrácie, súčasných alebo budúcich hrozieb na vonkajších hraniciach alebo cezhraničnej trestnej činnosti, napríklad nedovoleného prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, alebo aby im poskytla zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní ich povinností, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc.

2.  Na žiadosť členského štátu, ktorý je vystavený osobitným a neúmerným tlakom, najmä príchodu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšie hranice, ktorí sa snažia neoprávnene vstúpiť na územie daného členského štátu, môže agentúra dočasne nasadiť na územie tohto hostiteľského členského štátu rýchly pohraničný zásah.

 

3.  Výkonný riaditeľ hodnotí, schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné operácie, ktoré uskutočňujú členské štáty. Spoločným operáciám a rýchlym pohraničným zásahom predchádza dôkladná, spoľahlivá a aktuálna analýza rizík, čím sa agentúre umožní, aby stanovila poradie priorít pre navrhované spoločné operácie a rýchle pohraničné zásahy, berúc pritom do úvahy stupeň vplyvu priradený úsekom vonkajších hraníc v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013 a dostupnosť zdrojov.

3.  Výkonný riaditeľ hodnotí, schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné operácie, ktoré uskutočňujú členské štáty. Spoločným operáciám predchádza dôkladná, spoľahlivá a aktuálna analýza rizík, čím sa agentúre umožní, aby stanovila poradie priorít pre navrhované spoločné operácie, berúc pritom do úvahy stupeň vplyvu priradený úsekom vonkajších hraníc v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013 a dostupnosť zdrojov.

4.  Výkonný riaditeľ po porade s dozornou radou na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a analytickej vrstvy európskeho situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí dotknutému členskému štátu iniciovať a vykonať spoločné operácie alebo rýchle pohraničné zásahy. Agentúra poskytuje svoje technické vybavenie hostiteľským alebo zúčastneným členským štátom.

4.  Výkonný riaditeľ po porade s poradnou radou na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti a so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a analytickej vrstvy európskeho situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013 odporučí dotknutému členskému štátu iniciovať a vykonať spoločné operácie. Agentúra poskytuje svoje technické vybavenie hostiteľským alebo zúčastneným členským štátom.

5.  Ciele spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov možno dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, boj proti pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi, operácie na kontrolu pašovania drog a riadenie migrácie vrátane identifikácie, registrácie, informačného pohovoru a návratu.

5.  Ciele spoločných operácií možno dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, boj proti nezákonnému pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi, operácie na kontrolu pašovania drog v spolupráci s Europolom a riadenie migrácie vrátane identifikácie, registrácie, informačného pohovoru a návratu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)   opisu úloh a osobitných pokynov pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane možnosti nahliadnuť do databáz povolených služobných zbraní, streliva a výstroja v hostiteľskom členskom štáte;

(d)  opisu úloh, povinností a osobitných pokynov pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vrátane možnosti nahliadnuť do databáz povolených služobných zbraní, streliva a výstroja v hostiteľskom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  opisu dôsledkov a rizík spoločnej operácie v oblasti základných práv;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)   systému predkladania správ a hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre hodnotiacu správu a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy;

(i)  systému predkladania správ a hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre hodnotiacu správu vrátane hľadiska ochrany základných práv a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Na žiadosť členského štátu, ktorý je vystavený osobitným a neúmerným tlakom, najmä príchodu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšie hranice, ktorí sa snažia neregulárne vstúpiť na územie daného členského štátu, môže agentúra dočasne nasadiť na územie tohto hostiteľského členského štátu rýchly pohraničný zásah.

1.  Žiadosť členského štátu o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu obsahuje opis situácie, možné ciele a predpokladané potreby. V prípade potreby môže výkonný riaditeľ okamžite vyslať z agentúry odborníkov, aby posúdili situáciu na vonkajších hraniciach dotknutého členského štátu.

1.  Žiadosť členského štátu o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu obsahuje opis situácie, možné ciele a predpokladané potreby. V prípade potreby môže výkonný riaditeľ okamžite vyslať z agentúry odborníkov, aby posúdili situáciu na vonkajších hraniciach dotknutého členského štátu.

2.  Výkonný riaditeľ okamžite informuje riadiacu radu o žiadosti členského štátu o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu.

2.  Výkonný riaditeľ okamžite informuje riadiacu radu o žiadosti členského štátu o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu.

3.  Pri rozhodovaní o žiadosti členského štátu vezme výkonný riaditeľ do úvahy zistenia analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a analytickú vrstvu európskeho situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013, ako aj výsledok posúdenia zraniteľnosti uvedeného v článku 12 a akékoľvek ďalšie dôležité informácie, ktoré poskytol dotknutý členský štát alebo iný členský štát.

3.  Pri rozhodovaní o žiadosti členského štátu vezme výkonný riaditeľ do úvahy zistenia analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a analytickú vrstvu európskeho situačného prehľadu vypracovaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013, ako aj výsledok posúdenia zraniteľnosti uvedeného v článku 12 a akékoľvek ďalšie dôležité informácie, ktoré poskytol dotknutý členský štát alebo iný členský štát.

4.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu do dvoch pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ súčasne písomne informuje dotknutý členský štát a riadiacu radu o svojom rozhodnutí. V rozhodnutí sa uvedú hlavné dôvody, na ktorých sa zakladá.

4.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o iniciovanie rýchleho pohraničného zásahu do dvoch pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ súčasne písomne informuje dotknutý členský štát a riadiacu radu o svojom rozhodnutí. V rozhodnutí sa uvedú hlavné dôvody, na ktorých sa zakladá.

5.  Ak sa výkonný riaditeľ rozhodne iniciovať rýchly pohraničný zásah, nasadí tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia v súlade s článkom 19 ods. 5 a v prípade potreby rozhodne o okamžitom posilnení jedného alebo viacerých tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s článkom 19 ods. 6.

5.  Ak sa výkonný riaditeľ rozhodne iniciovať rýchly pohraničný zásah, nasadí tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia v súlade s článkom 19 ods. 5 a v prípade potreby rozhodne o okamžitom posilnení jedného alebo viacerých tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s článkom 19 ods. 6.

6.  Výkonný riaditeľ spolu s hostiteľským členským štátom bezodkladne vypracujú operačný plán uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od dátumu prijatia rozhodnutia.

6.  Výkonný riaditeľ spolu s hostiteľským členským štátom bezodkladne vypracujú operačný plán uvedený v článku 15 ods. 3 a v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od dátumu prijatia rozhodnutia.

7.  Ihneď po schválení operačného plánu výkonný riaditeľ požiada členské štáty, aby okamžite nasadili príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí sú súčasťou rezervy rýchleho nasadenia. Výkonný riaditeľ oznámi profily a počty príslušníkov pohraničnej stráže požadovaných z jednotlivých členských štátov spomedzi príslušníkov pohraničnej stráže určených v rámci existujúcej rezervy rýchleho nasadenia.

7.  Ihneď po schválení operačného plánu výkonný riaditeľ požiada členské štáty, aby okamžite nasadili príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí sú súčasťou rezervy rýchleho nasadenia. Výkonný riaditeľ oznámi profily a počty príslušníkov pohraničnej stráže požadovaných z jednotlivých členských štátov spomedzi príslušníkov pohraničnej stráže určených v rámci existujúcej rezervy rýchleho nasadenia.

8.  Zároveň, a v prípade, že je to potrebné na zabezpečenie okamžitého posilnenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže nasadených z rezervy rýchleho nasadenia, výkonný riaditeľ informuje členské štáty o požadovanom počte a profiloch príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť nasadení dodatočne. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným miestam, pričom sa uvedie dátum uskutočnenia nasadenia. Národným kontaktným miestam sa poskytne aj kópia operačného plánu.

8.  Zároveň, a v prípade, že je to potrebné na zabezpečenie okamžitého posilnenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže nasadených z rezervy rýchleho nasadenia, výkonný riaditeľ informuje členské štáty o požadovanom počte a profiloch príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť nasadení dodatočne. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným miestam, pričom sa uvedie dátum uskutočnenia nasadenia. Národným kontaktným miestam sa poskytne aj kópia operačného plánu.

9.  Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, rozhodnutia týkajúce sa nasadenia rezervy rýchleho nasadenia a akéhokoľvek dodatočného nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prijíma zástupca výkonného riaditeľa.

9.  Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, rozhodnutia týkajúce sa nasadenia rezervy rýchleho nasadenia a akéhokoľvek dodatočného nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prijíma zástupca výkonného riaditeľa.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušníci pohraničnej stráže zaradení do rezervy rýchleho nasadenia boli okamžite a bez výnimky k dispozícii agentúre. Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry aj ďalších príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušníci pohraničnej stráže zaradení do rezervy rýchleho nasadenia boli okamžite a bez výnimky k dispozícii agentúre, aby sa tak zaručilo úplné nasadenie do troch pracovných dní odo dňa schválenia operačného plánu. Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry aj ďalších príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

11.  Nasadenie rezervy rýchleho nasadenia sa uskutoční najneskôr do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Dodatočné nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa v prípade potreby uskutoční do piatich pracovných dní od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia.

11.  Nasadenie rezervy rýchleho nasadenia sa uskutoční najneskôr do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Dodatočné nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa v prípade potreby uskutoční do piatich pracovných dní od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je členský štát vystavený neúmerným migračným tlakom v konkrétnych problémových oblastiach svojich vonkajších hraníc, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov, tento členský štát môže požiadať o operačné a technické posily z podporných tímov pre riadenie migrácie. Tento členský štát predloží žiadosť o posily a posúdenie svojich potrieb agentúre a ostatným príslušným agentúram Únie, najmä Európskemu podpornému úradu pre azyl a Europolu.

1.  Ak je členský štát vystavený neúmerným migračným tlakom v konkrétnych problémových oblastiach svojich vonkajších hraníc, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov, tento členský štát môže požiadať o operačné a technické posily z podporných tímov pre riadenie migrácie. Tento členský štát predloží žiadosť o posily a posúdenie svojich potrieb agentúre a ostatným príslušným agentúram Únie, najmä EASO a Europolu.

2.  Výkonný riaditeľ v spolupráci s ostatnými príslušnými agentúrami Únie posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a posúdenie jeho potrieb na účely vymedzenia komplexného balíka posíl, ktorý bude pozostávať z rozličných činností koordinovaných príslušnými agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s dotknutým členským štátom.

2.  Výkonný riaditeľ v spolupráci s ostatnými príslušnými agentúrami Únie posúdi žiadosť členského štátu o pomoc a posúdenie jeho potrieb na účely vymedzenia komplexného balíka posíl, ktorý bude pozostávať z rozličných činností koordinovaných príslušnými agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s dotknutým členským štátom.

 

2a.  Komisia zodpovedá za koordinovanie rýchlej spolupráce medzi jednotlivými agentúrami a podpornými tímami pre riadenie migrácie.

3.  Operačné a technické posilnenie, ktoré poskytnú tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, európske zásahové tímy pre návrat a experti z radov zamestnancov agentúry v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, môže zahŕňať:

3.  Operačné a technické posilnenie, ktoré poskytnú tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, európske zásahové tímy pre návrat a experti z radov zamestnancov agentúry v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, môže zahŕňať:

(a)  skríning štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a registrácie týchto štátnych príslušníkov tretích krajín a informačného pohovoru s nimi, a ak to požaduje členský štát, snímania odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín;

(a)  poskytovanie pomoci pri skríningu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice, vrátane identifikácie a registrácie týchto štátnych príslušníkov tretích krajín a informačného pohovoru s nimi, a ak to požaduje členský štát, snímania odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín, a to plne v súlade so základnými právami a s poskytovaním informácií o účele a výsledkoch všetkých postupov;

(b)   poskytovanie informácií osobám, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, alebo žiadateľom alebo potenciálnym žiadateľom o premiestnenie;

 

 

(ba)  nasmerovanie osôb, ktoré chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, na azylových odborníkov vnútroštátnych orgánov dotknutého členského štátu alebo EASO;

(c)   technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu vrátane prípravy a organizovania návratových operácií.

(c)  technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu vrátane prípravy a organizovania návratových operácií.

 

3a.  Podporné tímy pre riadenie migrácie zahŕňajú odborníkov na ochranu detí, obchodovanie s ľuďmi, ochranu pred rodovo motivovaným prenasledovaním a základné práva.

4.  Agentúra pomáha Komisii pri koordinácii činností podporných tímov pre riadenie migrácie v spolupráci s ostatnými príslušnými agentúrami Únie.

4.  Agentúra pomáha Komisii pri koordinácii činností podporných tímov pre riadenie migrácie v spolupráci s ostatnými príslušnými agentúrami Únie.

 

4a.  Agentúra v spolupráci s EASO, Agentúrou pre základné práva a inými príslušnými agentúrami Únie a pod koordináciou Komisie zaistí súlad týchto činností so spoločným európskym azylovým systémom a základnými právami. To zahŕňa poskytnutie prístrešia, hygienických podmienok a zariadení, ktoré rešpektujú potreby žien a detí v problémových oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím riadiacej rady podľa článku 12 ods. 6 alebo v prípade neúmerného migračného tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru, môže Komisia po konzultácii s agentúrou prijať prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým sa určia opatrenia, ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 79 ods. 2.

1.  Ak členský štát neprijme potrebné nápravné opatrenia v súlade s rozhodnutím podľa článku 12 ods. 5 alebo v prípade neúmerného migračného tlaku na vonkajších hraniciach, ktorý spôsobí neúčinnosť kontroly vonkajších hraníc do takej miery, že vznikne riziko ohrozenia fungovania schengenského priestoru ako priestoru bez kontroly na vnútorných hraniciach, môže Komisia po konzultácii s agentúrou predložiť Rade návrh vykonávacieho rozhodnutia, ktorým sa určia opatrenia, ktoré vykoná agentúra a ktorým sa od dotknutého členského štátu vyžaduje, aby spolupracoval s agentúrou pri vykonávaní týchto opatrení. Toto vykonávacie rozhodnutie prijme Rada kvalifikovanou väčšinou.

Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa fungovania schengenského priestoru Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 79 ods. 5.

 

 

Rada zasadne okamžite po prijatí návrhu Komisie.

 

1a.  Ak nastane situácia, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia, Európsky parlament o nej bude bezodkladne informovaný, rovnako ako o všetkých následných opatreniach a rozhodnutiach prijatých v reakcii na túto situáciu.

2.  Na účely odseku 1 Komisia stanoví jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení, ktoré má prijať agentúra:

2.  Na účely odseku 1 Komisia stanoví jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení, ktoré má prijať agentúra:

(a)   organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia, prípadne aj ďalšie tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(a)  organizovať a koordinovať rýchle pohraničné zásahy a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia, prípadne aj ďalšie tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

(b)   v problémových oblastiach nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

(b)  v problémových oblastiach nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

(c)   koordinovať činnosti pre jeden alebo viacero členských štátov a tretie krajiny na vonkajších hraniciach vrátane spoločných operácií so susednými tretími krajinami;

(c)  koordinovať činnosti pre jeden alebo viacero členských štátov a tretie krajiny na vonkajších hraniciach vrátane spoločných operácií so susednými tretími krajinami;

(d)   nasadzovať technické vybavenie;

(d)  nasadzovať technické vybavenie;

(e)   organizovať návratové zásahy.

(e)  organizovať návratové zásahy.

3.  Výkonný riaditeľ do dvoch pracovných dní od dátumu prijatia rozhodnutia Komisie a na odporúčanie dozornej rady stanoví opatrenia, ktoré treba prijať na praktické vykonanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie, vrátane technického vybavenia, ako aj počet a profily príslušníkov pohraničnej stráže a iného príslušného personálu potrebného na splnenie cieľov tohto rozhodnutia.

3.  Výkonný riaditeľ do dvoch pracovných dní od dátumu prijatia rozhodnutia Radya na odporúčanie poradnej rady:

 

(a)  stanoví opatrenia, ktoré treba prijať na praktické vykonanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie, vrátane technického vybavenia, ako aj počet a profily príslušníkov pohraničnej stráže a iného príslušného personálu potrebného na splnenie cieľov tohto rozhodnutia;

 

(b)  predloží návrh operačného plánu dotknutému členskému štátu.

4.  Súčasne a v rovnakom termíne dvoch pracovných dní výkonný riaditeľ predloží návrh operačného plánu dotknutému členskému štátu. Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát vypracujú operačný plán do dvoch pracovných dní od dátumu predloženia tohto návrhu.

4.  Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát sa dohodnú na operačnom pláne do dvoch pracovných dní od dátumu predloženia tohto návrhu.

5.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebné technické vybavenie a personál z rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie opatrení stanovených v rozhodnutí Komisie. Dodatočné technické vybavenie a tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v každom prípade do piatich pracovných dní od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia.

5.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od vypracovania operačného plánu nasadí potrebné technické vybavenie a personál z rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5 na praktické vykonávanie opatrení stanovených v rozhodnutí Rady. Dodatočné technické vybavenie a tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa nasadzujú podľa potreby v druhej fáze a v každom prípade do piatich pracovných dní od nasadenia rezervy rýchleho nasadenia.

6.  Dotknutý členský štát vyhovie rozhodnutiu Komisie a na tento účel bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto rozhodnutia a praktického vykonávania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí a v operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s výkonným riaditeľom.

6.  Dotknutý členský štát vyhovie rozhodnutiu Rady a na tento účel bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto rozhodnutia a praktického vykonávania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí a v operačnom pláne, na ktorom sa dohodol s výkonným riaditeľom.

7.  Členské štáty sprístupnia príslušníkov pohraničnej stráže a ďalší relevantný personál určený výkonným riaditeľom v súlade s odsekom 2. Členské štáty sa nemôžu odvolávať na výnimočnú situáciu uvedenú v článku 19 ods. 3 a 6.

7.  Členské štáty sprístupnia príslušníkov pohraničnej stráže a ďalší relevantný personál určený výkonným riaditeľom v súlade s odsekom 2. Členské štáty sa nemôžu odvolávať na výnimočnú situáciu uvedenú v článku 19 ods. 3 a 6.

 

7a.  Komisia monitoruje riadne vykonávanie opatrení identifikovaných v rozhodnutí Rady a kroky prijaté na tento účel agentúrou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť náležité riadenie európskych hraníc.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra nasadzuje príslušníkov pohraničnej stráže a ďalší relevantný personál ako členov tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné operácie, rýchle pohraničné zásahy a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie. Agentúra môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

1.  Agentúra nasadzuje príslušníkov pohraničnej stráže a ďalší relevantný personál ako členov tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na spoločné operácie, rýchle pohraničné zásahy a v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie. Agentúra môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

2.  Na základe návrhu výkonného riaditeľa riadiaca rada rozhodne absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť k dispozícii pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký postup sa uplatní v súvislosti s každou následnou zmenou profilov a celkového počtu príslušníkov. Členské štáty prispievajú do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prostredníctvom vnútroštátnej rezervy vytvorenej na základe jednotlivých vymedzených profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúcich požadovaným profilom.

2.  Na základe návrhu výkonného riaditeľa riadiaca rada rozhodne absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť k dispozícii pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký postup sa uplatní v súvislosti s každou následnou zmenou profilov a celkového počtu príslušníkov. Členské štáty prispievajú do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prostredníctvom vnútroštátnej rezervy vytvorenej na základe jednotlivých vymedzených profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúcich požadovaným profilom.

3.  Príspevok členských štátov k špecifickým spoločným operáciám na nasledujúci rok z hľadiska príslušníkov pohraničnej stráže sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne 21 dní pred plánovaným nasadením.

3.  Príspevok členských štátov k špecifickým spoločným operáciám na nasledujúci rok z hľadiska príslušníkov pohraničnej stráže sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne 21 dní pred plánovaným nasadením. Ak sa členský štát odvoláva na takúto výnimočnú situáciu, musí uviesť podrobné dôvody a informácie o situácii v liste adresovanom agentúre, ktorého obsah je zahrnutý do správy uvedenej v odseku 9.

4.  Pokiaľ ide o rýchle pohraničné zásahy, na základe návrhu výkonného riaditeľa agentúry riadiaca rada trojštvrtinovou väčšinou rozhodne o profiloch a minimálnom počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť k dispozícii pre rezervu rýchleho nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilov a celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia. Členské štáty prispievajú do rezervy rýchleho nasadenia prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe jednotlivých vymedzených profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúcich požadovaným profilom.

4.  Pokiaľ ide o rýchle pohraničné zásahy, na základe návrhu výkonného riaditeľa agentúry riadiaca rada trojštvrtinovou väčšinou rozhodne o profiloch a minimálnom počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť k dispozícii pre rezervu rýchleho nasadenia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilov a celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia. Členské štáty prispievajú do rezervy rýchleho nasadenia prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe jednotlivých vymedzených profilov, z ktorej vymenúvajú príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúcich požadovaným profilom.

5.  Rezervu rýchleho nasadenia tvorí stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k dispozícii a ktorý môže byť nasadený z každého členského štátu do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Na tento účel každý členský štát každoročne sprístupňuje agentúre počet príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 % personálu členských štátov bez pozemných alebo námorných vonkajších hraníc a 2 % personálu členských štátov s pozemnými alebo námornými vonkajšími hranicami so zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový počet týchto príslušníkov pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500.

5.  Rezervu rýchleho nasadenia tvorí stála rezerva, ktorá môže byť nasadená z každého členského štátu do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Na tento účel každý členský štát každoročne sprístupňuje agentúre počet príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 % personálu členských štátov bez pozemných alebo námorných vonkajších hraníc a 2 % personálu členských štátov s pozemnými alebo námornými vonkajšími hranicami so zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový počet týchto príslušníkov pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. Agentúra vyhodnotí, či príslušníci pohraničnej stráže navrhovaní členskými štátmi zodpovedajú vymedzeným profilom, a rozhodne o príslušníkoch pohraničnej stráže, ktorí sa majú vybrať do rezervy rýchleho nasadenia. Agentúra má právomoc vylúčiť príslušníka pohraničnej stráže z rezervy v prípade porušenia pracovnej disciplíny alebo porušenia platných pravidiel.

6.  V prípade potreby sa nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia okamžite doplní dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Na tento účel členské štáty na žiadosť agentúry bezodkladne oznámia počet, mená a profily príslušníkov pohraničnej stráže zo svojich vnútroštátnych rezerv, ktorých môžu poskytnúť do piatich pracovných dní od začiatku rýchleho pohraničného zásahu. Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

6.  V prípade potreby sa nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho nasadenia okamžite doplní dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Na tento účel členské štáty na žiadosť agentúry bezodkladne oznámia počet, mená a profily príslušníkov pohraničnej stráže zo svojich vnútroštátnych rezerv, ktorých môžu poskytnúť do piatich pracovných dní od začiatku rýchleho pohraničného zásahu. Členské štáty poskytnú na žiadosť agentúry príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Ak sa členský štát odvoláva na takúto výnimočnú situáciu, musí uviesť podrobné dôvody a informácie o situácii v liste adresovanom agentúre, ktorého obsah je zahrnutý do správy uvedenej v odseku 9.

 

6a.  Ak si situácia vyžaduje nasadenie viac príslušníkov pohraničnej stráže, než ako je stanovené v odsekoch 5 a 6, výkonný riaditeľ okamžite informuje Európsky parlament, Európsku radu, Radu a Komisiu. V takýchto prípadoch Európska rada požiada členské štáty o vyčlenenie príslušníkov na pokrytie tohto nedostatku.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa profily a počty príslušníkov pohraničnej stráže a ďalšieho relevantného personálu, ktorým prispievajú, zhodovali s profilmi a počtami, o ktorých rozhodla riadiaca rada. Trvanie nasadenia určí domovský členský štát, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie než 30 dní.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa profily a počty príslušníkov pohraničnej stráže a ďalšieho relevantného personálu, ktorým prispievajú, zhodovali s profilmi a počtami, o ktorých rozhodla riadiaca rada. Trvanie nasadenia určí domovský členský štát, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie než 30 dní.

8.  Agentúra prispieva do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytnutím kompetentných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých do agentúry vyslali členské štáty ako národných expertov. Príspevok členských štátov z hľadiska vysielania príslušníkov pohraničnej stráže do agentúry na nasledujúci rok sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na vyslanie s výnimkou prípadov, keď by to vážne ovplyvnilo plnenie vnútroštátnych úloh. V takých situáciách môžu členské štáty svojich vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže odvolať.

8.  Agentúra prispieva do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytnutím kompetentných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých do agentúry vyslali členské štáty ako národných expertov. Príspevok členských štátov z hľadiska vysielania príslušníkov pohraničnej stráže do agentúry na nasledujúci rok sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na vyslanie s výnimkou prípadov, keď by to vážne ovplyvnilo plnenie vnútroštátnych úloh. V takých situáciách môžu členské štáty svojich vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže odvolať.

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov alebo dlhšie, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa považujú za členov tímov a majú úlohy a právomoci členov tímov. Členský štát, ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej stráže, sa považuje za domovský členský štát.

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov alebo dlhšie, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa považujú za členov tímov a majú úlohy a právomoci členov tímov. Členský štát, ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej stráže, sa považuje za domovský členský štát. Disciplinárny postup agentúry sa vzťahuje aj na vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže.

Ostatní dočasní zamestnanci agentúry, ktorí nie sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc, sa počas spoločných operácií nasadzujú len na koordinačné úlohy a nie sú súčasťou tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Ostatní dočasní zamestnanci agentúry, ktorí nie sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc, sa počas spoločných operácií nasadzujú len na koordinačné úlohy a nie sú súčasťou tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

9.  Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých jednotlivé členské štáty vyčlenili pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s týmto článkom.

9.  Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých jednotlivé členské štáty vyčlenili pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v súlade s týmto článkom, a o počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí boli do týchto tímov skutočne nasadení. V tejto správe sa uvedú členské štáty, ktoré sa v predchádzajúcom roku odvolali na výnimočnú situáciu uvedenú v odsekoch 3 a 6, spolu s dôvodmi a informáciami, ktoré dotknuté členské štáty poskytli.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Agentúra môže prostredníctvom svojho koordinačného úradníka predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k pokynom, ktoré boli vydané tímom európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Ak tak urobí, hostiteľský členský štát vezme tieto stanoviská na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

2.  Agentúra môže prostredníctvom svojho koordinačného úradníka predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k pokynom, ktoré boli vydané tímom európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Ak má agentúra pochybnosti o pokynoch pre tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, informuje o svojich stanoviskách, ktoré hostiteľský členský štát vezme na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia tímov pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva vrátane práva na prístup k azylovým konaniam a práva na ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré prijmú pri plnení úloh a vykonávaní právomocí, musia byť primerané cieľom, ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní právomocí nesmú diskriminovať osoby na základe pohlavia, rasy ani etnického pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku ani sexuálnej orientácie.

4.  Členovia tímov pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva vrátane práva na prístup k azylovým konaniam a práva na ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré prijmú pri plnení úloh a vykonávaní právomocí, musia byť primerané cieľom, ktoré sa týmito opatreniami sledujú. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní právomocí nesmú diskriminovať osoby na základe rodovej príslušnosti, rasy ani etnického pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku ani sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  monitoruje správne vykonávanie operačného plánu;

(b)  monitoruje správne vykonávanie operačného plánu vrátane ochrany základných práv;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  podáva agentúre správy o aspektoch týkajúcich sa poskytovania dostatočných záruk zo strany hostiteľského členského štátu na zabezpečenie ochrany základných práv počas spoločných operácií alebo rýchleho pohraničného zásahu;

(d)  sleduje a presadzuje uplatňovanie existujúcich a budúcich opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc a dodržiavania základných práv pri činnostiach riadenia hraníc, podáva správy agentúre o aspektoch týkajúcich sa poskytnutia dostatočných záruk hostiteľským členským štátom s cieľom zabezpečiť ochranu základných práv počas celej spoločnej operácie alebo rýchleho hraničného zásahu a podáva agentúre správy o aspektoch týkajúcich sa poskytovania dostatočných záruk zo strany hostiteľského členského štátu na zabezpečenie ochrany základných práv počas spoločných operácií alebo rýchleho pohraničného zásahu;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Podrobné pravidlá vyplácania denných diét členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže stanoví a podľa potreby aktualizuje riadiaca rada.

2.  Podrobné pravidlá vyplácania denných diét členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže stanoví a podľa potreby aktualizuje riadiaca rada na návrh Komisie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 24 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie alebo ukončenie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov

Pozastavenie alebo ukončenie činností

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonný riaditeľ zruší financovanie spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu, alebo úplne alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný zásah, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej povahy alebo bude pravdepodobne naďalej pretrvávať.

3.  Výkonný riaditeľ v úzkej spolupráci s úradníkom pre základné práva zruší financovanie spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu, pilotného projektu, podporných tímov pre riadenie migrácie, návratovej operácie, návratového zásahu alebo dohody o pracovných podmienkach, alebo úplne alebo čiastočne pozastaví alebo ukončí takéto činnosti, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany, ktoré je vážnej povahy alebo bude pravdepodobne naďalej pretrvávať. Na tento účel agentúra vypracuje a zverejní kritériá, ktoré vedú k rozhodnutiu o pozastavení, ukončení alebo zrušení financovania uvedených činností.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov

Hodnotenie činností

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a do 60 dní od ukončenia týchto operácií a projektov predloží riadiacej rade podrobné hodnotiace správy spolu so zisteniami úradníka pre základné práva. Agentúra v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov a zahrnie ju do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti.

Výkonný riaditeľ zhodnotí výsledky spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov, pilotných projektov, podporných tímov pre riadenie migrácie, návratových operácií, návratových zásahov a operačnej spolupráce s tretími krajinami a do 60 dní od ukončenia týchto činností predloží riadiacej rade podrobné hodnotiace správy spolu so zisteniami úradníka pre základné práva. Agentúra v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich činností vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov a zahrnie ju do svojej výročnej správy o činnosti.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úrad pre návrat

Návrat

1.  Úrad pre návrat je zodpovedný za vykonávanie činností agentúry súvisiacich s návratom v súlade s dodržiavaním základných práv a všeobecných zásad práva Únie, ako aj medzinárodného práva vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov a ľudských práv. Úrad pre návrat konkrétne:

1.  Pokiaľ ide o návrat, v súlade s dodržiavaním základných práv a všeobecných zásad práva Únie, ako aj medzinárodného práva vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov a základných práv vrátane práv detí, agentúra konkrétne:

(a)   koordinuje na technickej a operačnej úrovni činnosti členských štátov súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratov medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a iných príslušných zainteresovaných strán;

(a)  koordinuje na technickej a operačnej úrovni činnosti členských štátov súvisiace s návratom vrátane dobrovoľných návratov s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratov medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a iných príslušných zainteresovaných strán;

(b)   poskytuje operačnú podporu členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku na ich systémy návratu;

(b)  poskytuje technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku na ich systémy návratu;

(c)   koordinuje používanie príslušných informačných systémov a poskytuje podporu konzulárnej spolupráci pri identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a získavaní cestovných dokladov, organizuje a koordinuje návratové operácie a poskytuje podporu pri dobrovoľnom odchode;

(c)  koordinuje používanie príslušných informačných systémov a poskytuje podporu členským štátom z hľadiska konzulárnej spolupráce pri identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín a získavaní cestovných dokladov, a to bez toho, aby sa zverejnilo, či príslušník tretej krajiny požiadal o azyl, organizuje a koordinuje návratové operácie a poskytuje podporu pri dobrovoľnom odchode v spolupráci s členskými štátmi;

(d)   koordinuje činnosti agentúry súvisiace s návratom podľa tohto nariadenia;

 

(e)   organizuje, podporuje a koordinuje činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi členskými štátmi a zisťovanie a zhromažďovanie najlepších postupov v oblasti záležitostí návratu;

(e)  organizuje, podporuje a koordinuje činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi členskými štátmi a zisťovanie a zhromažďovanie najlepších postupov v oblasti záležitostí návratu;

(f)   financuje alebo spolufinancuje operácie, zásahy a činnosti uvedené v tejto kapitole prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

(f)  financuje alebo spolufinancuje operácie, zásahy a činnosti uvedené v tejto kapitole prostredníctvom svojho rozpočtu a zmlúv v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

2.   Operačná podpora uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom viesť konania o návrate prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä poskytovaním:

2.  Operačná podpora uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom viesť konania o návrate prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä poskytovaním:

(a)   tlmočníckych služieb;

(a)  tlmočníckych služieb;

(b)   informácií o tretích krajinách návratu;

(b)  informácií o tretích krajinách návratu v spolupráci s ďalšími orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane EASO;

(c)   poradenstva o postupoch vybavovania a riadenia konaní o návrate v súlade so smernicou 2008/115/ES;

(c)  poradenstva o postupoch vybavovania a riadenia konaní o návrate v súlade so smernicou 2008/115/ES;

(d)   pomoci v súvislosti s opatreniami potrebnými na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely navrátenia a na zabránenie ich úteku.

(d)  pomoci v súvislosti s opatreniami potrebnými na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely navrátenia a na zabránenie ich úteku v súlade so smernicou 2008/115/ES a s medzinárodným právom.

3.  Úrad pre návrat sa zameriava na budovanie súčinnosti a prepojenie sietí a programov financovaných Úniou v oblasti návratu v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou migračnou sieťou.

3.  Agentúra sa zameriava na budovanie súčinnosti a prepojenie sietí a programov financovaných Úniou v oblasti návratu v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou migračnou sieťou.

4.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie dostupné v oblasti návratu. Agentúra zabezpečí, aby finančná pomoc uvedená v dohodách o grantoch uzatvorených s členskými štátmi bola podmienená plným rešpektovaním Charty základných práv EÚ.

4.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie dostupné v oblasti návratu. Agentúra zabezpečí, aby finančná pomoc uvedená v dohodách o grantoch uzatvorených s členskými štátmi bola podmienená plným rešpektovaním charty.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v súlade so smernicou 2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov zabezpečuje koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, a to vrátane prenajímania si lietadiel na účely takýchto operácií. Agentúra môže z vlastného podnetu navrhnúť, aby návratové operácie koordinovali alebo zorganizovali členské štáty.

1.  Agentúra v súlade so smernicou 2008/115/ES a bez toho, aby hodnotila skutkovú podstatu rozhodnutí o návrate, poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov zabezpečuje koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, a to vrátane prenajímania si lietadiel na účely takýchto operácií.

2.  Členské štáty aspoň raz mesačne informujú agentúru o svojich plánovaných vnútroštátnych návratových operáciách, ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci alebo koordinácie zo strany agentúry. Agentúra vypracuje priebežný operačný plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim členským štátom potrebné operatívne posily vrátane technického vybavenia. Agentúra môže z vlastného podnetu a na základe posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného operačného plánu dátumy a miesta určenia návratových operácií, ktoré považuje za potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o postupe vykonávania priebežného operačného plánu.

2.  Členské štáty aspoň raz mesačne informujú agentúru o svojich plánovaných vnútroštátnych návratových operáciách, ako aj o svojich potrebách v oblasti pomoci alebo koordinácie zo strany agentúry. Agentúra vypracuje priebežný operačný plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim členským štátom potrebné operatívne posily vrátane technického vybavenia. Agentúra môže z vlastného podnetu a na základe posúdenia potrieb zahrnúť do priebežného operačného plánu dátumy a miesta určenia návratových operácií, ktoré považuje za potrebné. Riadiaca rada rozhodne na návrh výkonného riaditeľa o postupe vykonávania priebežného operačného plánu.

3.  Agentúra môže poskytnúť potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť zúčastnených členských štátov alebo navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, pre ktoré tretia krajina návratu poskytne dopravné prostriedky a sprievod pri nútenom návrate („hromadné návratové operácie“). Zúčastnené členské štáty a agentúra zabezpečia, aby počas celej operácie odsunu bolo zaručené dodržiavanie základných práv a primerané používanie prostriedkov obmedzenia. Počas celej návratovej operácie až do príchodu do tretej krajiny návratu je prítomný aspoň jeden zástupca členského štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu zo skupiny pozorovateľov núteného návratu vytvorenej podľa článku 28.

3.  Agentúra môže poskytnúť potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť zúčastnených členských štátov alebo navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, pre ktoré tretia krajina návratu poskytne dopravné prostriedky a sprievod pri nútenom návrate („hromadné návratové operácie“). Zúčastnené členské štáty a agentúra zabezpečia, aby počas celej operácie odsunu bolo zaručené dodržiavanie základných práv, zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a primerané používanie prostriedkov obmedzenia. Počas celej návratovej operácie až do príchodu do tretej krajiny návratu je prítomný aspoň jeden zástupca členského štátu a jeden pozorovateľ núteného návratu zo skupiny pozorovateľov núteného návratu vytvorenej podľa článku 28.

4.  Agentúra môže poskytnúť potrebnú pomoc a zabezpečiť na žiadosť zúčastnených členských štátov alebo tretej krajiny, alebo navrhnúť z vlastného podnetu koordináciu alebo organizáciu návratových operácií, počas ktorých sa počet navrátilcov, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie tretej krajiny o návrate, presúva z tejto tretej krajiny do inej tretej krajiny návratu („zmiešané návratové operácie“), za predpokladu, že tretia krajina, ktorá vydala rozhodnutie o návrate, je viazaná Európskym dohovorom o ľudských právach. Zúčastnené členské štáty a agentúra musia zabezpečiť, aby počas celej operácie odsunu bolo zaručené dodržiavanie základných práv a primerané používanie prostriedkov obmedzenia, najmä prítomnosťou pozorovateľov núteného návratu a sprievodu pri nútenom návrate z tretej krajiny.

 

5.  Každá návratová operácia sa monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie návratových operácií prebieha na základe objektívnych a transparentných kritérií a vzťahuje sa na celú návratovú operáciu, a to od fázy pred odchodom až po odovzdanie navrátilcov v tretej krajine návratu.

5.  Každá návratová operácia sa monitoruje v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie nútených návratových operácií vykonávajú pozorovatelia núteného návratu na základe objektívnych a transparentných kritérií a vzťahuje sa na celú návratovú operáciu, a to od fázy pred odchodom až po odovzdanie navrátilcov v tretej krajine návratu. Pozorovateľ núteného návratu predloží správu o operácii výkonnému riaditeľovi, úradníkovi pre základné práva a príslušným vnútroštátnym orgánom všetkých členských štátov zapojených do tejto operácie. Akékoľvek nadväzujúce opatrenia zabezpečí výkonný riaditeľ, respektíve príslušné vnútroštátne orgány.

6.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové operácie prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru, pričom uprednostňuje návratové operácie vykonávané viac než jedným členským štátom alebo návratové operácie z problémových oblastí.

6.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové operácie prostredníctvom svojho rozpočtu a zmlúv v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru, pričom uprednostňuje návratové operácie vykonávané viac než jedným členským štátom alebo návratové operácie z problémových oblastí

 

6a.  Agentúra nesmie koordinovať, organizovať ani navrhovať návratové operácie alebo návratové zásahy do akejkoľvek tretej krajiny, v ktorej boli prostredníctvom analýzy rizík alebo správ z inštitúcií Únie, ESVČ alebo agentúr Únie identifikované riziká porušovania základných práv alebo závažné nedostatky.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vytvorí rezervnú skupinu pozorovateľov núteného návratu z vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá vykonáva činnosti monitorovania núteného návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 35.

1.  Agentúra po konzultácii s Európskou agentúrou pre základné práva vytvorí rezervnú skupinu pozorovateľov núteného návratu z vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorá vykonáva činnosti monitorovania núteného návratu v súlade s článkom 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 35.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet pozorovateľov núteného návratu, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním pozorovateľov núteného návratu, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet pozorovateľov núteného návratu, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním pozorovateľov núteného návratu, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. Súčasťou rezervnej skupiny sú pozorovatelia núteného návratu so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

3.  Agentúra na požiadanie poskytne pozorovateľov núteného návratu zúčastneným členským štátom, aby v ich mene monitorovali správne vykonávanie návratovej operácie a podieľali sa na návratových zásahoch.

3.  Agentúra na požiadanie poskytne pozorovateľov núteného návratu zúčastneným členským štátom, aby v ich mene monitorovali správne vykonávanie návratovej operácie a podieľali sa na návratových zásahoch. Pre každú návratovú operáciu zahŕňajúcu deti poskytne pozorovateľov núteného návratu so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

 

3a.  Počas návratovej operácie alebo návratového zásahu pozorovatelia núteného návratu naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vytvorí z pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov rezervnú skupinu sprievodu pri nútenom návrate, ktorá vykonáva návratové operácie v súlade požiadavkami uvedenými v článku 8 ods. 4 a 5 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 35.

1.  Agentúra vytvorí z pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov rezervnú skupinu sprievodu pri nútenom návrate, ktorá vykonáva návratové operácie v súlade požiadavkami uvedenými v článku 8 ods. 4 a 5 smernice 2008/115/ES a ktorá bola vyškolená v súlade s článkom 35.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. Súčasťou rezervnej skupiny je sprievod pri nútenom návrate so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

3.  Agentúra na požiadanie sprístupní tento sprievod zúčastneným členským štátom, aby v ich mene sprevádzal navrátilcov a podieľal sa na návratových zásahoch.

3.  Agentúra na požiadanie sprístupní tento sprievod zúčastneným členským štátom, aby v ich mene sprevádzal navrátilcov a podieľal sa na návratových operáciách a zásahoch. Pre každú návratovú operáciu zahŕňajúcu deti poskytne sprievod pri nútenom návrate so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

 

3a.  Počas návratovej operácie alebo návratového zásahu sprievod pri nútenom návrate naďalej podlieha disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vytvorí rezervnú skupinu odborníkov na návrat z príslušných vnútroštátnych orgánov a zo zamestnancov agentúry, ktorí majú zručnosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie činností súvisiacich s návratom a ktorí boli vyškolení v súlade s článkom 35. Títo špecialisti budú k dispozícii na vykonávanie osobitných úloh, ako je identifikácia konkrétnych skupín štátnych príslušníkov tretích krajín, získavanie cestovných dokladov z tretích krajín a uľahčovanie konzulárnej spolupráce.

1.  Agentúra vytvorí rezervnú skupinu odborníkov na návrat z príslušných vnútroštátnych orgánov a zo zamestnancov agentúry, ktorí majú zručnosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie činností súvisiacich s návratom a ktorí boli vyškolení v súlade s článkom 35. Títo špecialisti budú k dispozícii na vykonávanie osobitných úloh, ako je identifikácia konkrétnych skupín štátnych príslušníkov tretích krajín, získavanie cestovných dokladov z tretích krajín a uľahčovanie konzulárnej spolupráce.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním odborníkov, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu.

2.  Výkonný riaditeľ určí profil a počet členov sprievodu pri nútenom návrate, ktorí budú k dispozícii pre túto rezervnú skupinu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a počtu. Členské štáty prispejú do tejto rezervnej skupiny vymenovaním odborníkov, ktorí zodpovedajú vymedzenému profilu. Súčasťou rezervnej skupiny sú odborníci na návrat so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

3.  Agentúra na požiadanie sprístupní odborníkov členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na návratových operáciách, aby sa podieľali na návratových zásahoch.

3.  Agentúra na požiadanie sprístupní odborníkov členským štátom. Pre každú návratovú operáciu zahŕňajúcu deti poskytne odborníkov na návrat so špecifickými odbornými znalosťami z oblasti ochrany detí.

 

3a.  Počas návratovej operácie alebo návratového zásahu odborníci na návrat naďalej podliehajú disciplinárnym opatreniam agentúry alebo svojho domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V situáciách, v ktorých členské štáty čelia ťažkému bremenu pri vykonávaní povinnosti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade so smernicou 2008/115/ES, agentúra na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe návratového zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z nasadenia európskych zásahových tímov pre návrat do hostiteľských členských štátov a z organizovania návratových operácií z hostiteľských členských štátov. Členské štáty pravidelne informujú agentúru o svojich potrebách v oblasti technickej a operačnej pomoci a agentúra vypracuje na tomto základe priebežný plán návratových zásahov.

1.  V situáciách, v ktorých členské štáty čelia ťažkému bremenu pri vykonávaní povinnosti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES, agentúra na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe návratového zásahu alebo rýchleho návratového zásahu. Takýto zásah môže pozostávať z nasadenia alebo rýchleho nasadenia európskych zásahových tímov pre návrat do hostiteľských členských štátov a z organizovania návratových operácií z hostiteľských členských štátov. Členské štáty pravidelne informujú agentúru o svojich potrebách v oblasti technickej a operačnej pomoci a agentúra vypracuje na tomto základe priebežný plán návratových zásahov.

2.  V situáciách, v ktorých sú členské štáty vystavené osobitnému a neúmernému tlaku pri vykonávaní svojej povinnosti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade so smernicou 2008/115/ES, agentúra na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov poskytne príslušnú technickú a operačnú pomoc v podobe rýchleho návratového zásahu. Agentúra môže z vlastného podnetu navrhnúť poskytnutie takejto technickej a operačnej pomoci členským štátom. Rýchly návratový zásah môže pozostávať z rýchleho nasadenia európskych zásahových tímov pre návrat do hostiteľských členských štátov a z organizovania návratových operácií z hostiteľských členských štátov.

 

3.  Výkonný riaditeľ bezodkladne vypracuje operačný plán po dohode s hostiteľskými členskými štátmi a členskými štátmi, ktoré sa chcú zúčastniť návratového zásahu.

3.  Výkonný riaditeľ bezodkladne vypracuje operačný plán po dohode s hostiteľskými členskými štátmi a členskými štátmi, ktoré sa chcú zúčastniť návratového zásahu. Článok 15 sa uplatňuje mutatis mutandis.

4.  Tento operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľské členské štáty a zúčastnené členské štáty a zahŕňa všetky aspekty, ktoré sú potrebné na vykonanie návratového zásahu, najmä opis situácie, ciele, dátum začatia a predpokladané trvanie zásahu, geografické pokrytie a prípadné nasadenie zložiek do tretích krajín, zloženie európskych zásahových tímov pre návrat, logistiku, finančné ustanovenia, podrobnosti o spolupráci s tretími krajinami, inými agentúrami a orgánmi Únie a s príslušnými medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami. Na akúkoľvek zmenu alebo úpravu operačného plánu sa vyžaduje súhlas výkonného riaditeľa, hostiteľského členského štátu a zúčastnených členských štátov. Agentúra okamžite zašle kópiu zmeneného alebo upraveného operačného plánu dotknutým členským štátom a riadiacej rade.

4.  Tento operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľské členské štáty a zúčastnené členské štáty a zahŕňa všetky aspekty, ktoré sú potrebné na vykonanie návratového zásahu, najmä opis situácie, ciele, dátum začatia a predpokladané trvanie zásahu, geografické pokrytie a prípadné nasadenie zložiek do tretích krajín, zloženie európskych zásahových tímov pre návrat, logistiku, finančné ustanovenia, podrobnosti o spolupráci s tretími krajinami, inými agentúrami a orgánmi Únie a s príslušnými medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami. Na akúkoľvek zmenu alebo úpravu operačného plánu sa vyžaduje súhlas výkonného riaditeľa, hostiteľského členského štátu a zúčastnených členských štátov. Agentúra okamžite zašle kópiu zmeneného alebo upraveného operačného plánu dotknutým členským štátom a riadiacej rade.

5.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie o operačnom pláne čo najskôr a v prípade uvedenom v odseku 2 do piatich pracovných dní. Toto rozhodnutie sa bezodkladne písomne oznámi dotknutým členským štátom a riadiacej rade.

5.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie o operačnom pláne čo najskôr a v prípade uvedenom v odseku 2 do piatich pracovných dní. Toto rozhodnutie sa bezodkladne písomne oznámi dotknutým členským štátom a riadiacej rade.

6.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové zásahy prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

6.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje návratové zásahy prostredníctvom svojho rozpočtu a zmlúv v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečuje ochranu základných práv pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s Chartou základných práv Európskej únie, platným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento účel agentúra vypracuje a bude ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné práva.

1.  Európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečuje ochranu základných práv pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s chartou, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, platným medzinárodným právom vrátane Dohovoru OSN, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967 a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä pokiaľ ide o zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

 

Na tento účel agentúra vypracuje a ďalej rozvíja a realizuje stratégiu pre základné práva vrátane účinného mechanizmu s cieľom monitorovať dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

 

Osobitnú pozornosť venuje právam detí, aby sa pri všetkých činnostiach zabezpečilo dodržiavanie najlepších záujmov dieťaťa.

2.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný alebo vrátený orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

2.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný alebo vrátený orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

3.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

3.  Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby detí, maloletých bez sprievodu, osôb so zdravotným postihnutím, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení

4.  Agentúra pri výkone svojich úloh vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zohľadní správy konzultačného fóra a úradníka pre základné práva.

4.  Agentúra pri výkone svojich úloh vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zohľadní správy konzultačného fóra a úradníka pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vypracuje a bude ďalej rozvíjať kódex správania platný pre všetky operácie kontroly hraníc koordinované agentúrou. V kódexe správania sa stanovujú postupy zamerané na zabezpečenie zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv s osobitným zameraním na maloletých bez sprievodu a osoby v zraniteľnom postavení, ako aj na osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, platných pre všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach agentúry.

1.  Agentúra vypracuje a bude ďalej rozvíjať kódex správania platný pre všetky operácie kontroly hraníc koordinované agentúrou. V kódexe správania sa stanovujú postupy zamerané na zabezpečenie zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv s osobitným zameraním na zraniteľné osoby vrátane detí, maloletých bez sprievodu a osoby ďalšie v zraniteľnom postavení, ako aj na osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, platných pre všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach agentúry.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje kódex správania pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas všetkých návratových operácií a návratových zásahov koordinovaných alebo organizovaných agentúrou. Tento kódex správania opisuje spoločné štandardizované postupy s cieľom zjednodušiť organizovanie návratových operácií a návratových zásahov a zabezpečiť návrat humánnym spôsobom pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, práva na slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu osobných údajov a zásady nediskriminácie.

2.  Agentúra vypracuje a pravidelne aktualizuje kódex správania pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES, ktorý sa uplatňuje počas všetkých návratových operácií a návratových zásahov koordinovaných alebo organizovaných agentúrou. Tento kódex správania opisuje spoločné štandardizované postupy s cieľom zjednodušiť organizovanie návratových operácií a návratových zásahov a zabezpečiť návrat humánnym spôsobom pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, práva na slobodu a bezpečnosť a práva na ochranu osobných údajov a zásady nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu vytvorí osobitné nástroje odbornej prípravy a poskytne pohraničnej stráži a ostatným príslušným zamestnancom, ktorí sú členmi tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže pokročilú odbornú prípravu týkajúcu sa ich úloh a právomocí. Experti z radov zamestnancov agentúry uskutočnia pravidelné cvičenia týchto príslušníkov pohraničnej stráže v súlade s harmonogramom pokročilej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v ročnom pracovnom programe agentúry.

1.  Agentúra v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu, EASO a Agentúrou Európskej únie pre základné práva vytvorí osobitné nástroje odbornej prípravy vrátane špecifickej odbornej prípravy zameranej na ochranu detí a ďalších osôb v zraniteľnom postavení a poskytne pohraničnej stráži a ostatným príslušným zamestnancom, ktorí sú členmi tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže pokročilú odbornú prípravu týkajúcu sa ich úloh a právomocí. Experti z radov zamestnancov agentúry uskutočnia pravidelné cvičenia týchto príslušníkov pohraničnej stráže v súlade s harmonogramom pokročilej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v ročnom pracovnom programe agentúry.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra financuje 100 % nevyhnutnej odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí sú zahrnutí do rezervy rýchleho nasadenia uvedenej v článku 19 ods. 5, pokiaľ je táto odborná príprava potrebná z hľadiska ich účasti v tejto rezervnej skupine.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť do rezervných skupín uvedených v článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových zásahoch a návratových operáciách, ako aj zamestnanci agentúry absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.

3.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť do rezervných skupín uvedených v článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových zásahoch a návratových operáciách, ako aj zamestnanci agentúry absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a prístupu k mechanizmom postúpenia pre zraniteľné osoby.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja spoločný základný študijný program odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a na európskej úrovni poskytuje odbornú prípravu inštruktorom vnútroštátnej pohraničnej stráže členských štátov, ktorá je okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a príslušného námorného práva. Agentúra vypracuje základný študijný program po porade s konzultačným fórom. Členské štáty začlenia spoločný základný študijný program do odbornej prípravy príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej prípravy pracovníkov zapojených do úloh.

4.  Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja spoločný základný študijný program odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a na európskej úrovni poskytuje odbornú prípravu inštruktorom vnútroštátnej pohraničnej stráže členských štátov, ktorá je okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a príslušného námorného práva. Cieľom základného študijného programu je presadzovať najvyššie normy a najlepšie postupy pri vykonávaní právnych predpisov Únie v oblasti riadenia hraníc. Agentúra vypracuje základný študijný program po porade s konzultačným fórom. Členské štáty začlenia spoločný základný študijný program do odbornej prípravy príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže a odbornej prípravy pracovníkov zapojených do úloh.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra proaktívne monitoruje a podporuje výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa kontroly vonkajších hraníc, vrátane používania moderných sledovacích zariadení, ako sú systémy diaľkovo riadených lietadiel, a návratu. Agentúra zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto výskumu Komisii a členským štátom. Tieto výsledky môže náležite použiť v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch, návratových operáciách a návratových zásahoch.

1.  Agentúra proaktívne monitoruje a podporuje výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc. Agentúra zabezpečí rozoslanie výsledkov tohto výskumu Európskemu parlamentu, členským štátom a Komisii a ich zverejnenie. Tieto výsledky môže náležite použiť v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch, návratových operáciách a návratových zásahoch.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra pomáha členským štátom a Komisii pri identifikovaní hlavných tém výskumu. Agentúra pomáha Komisii pri stanovovaní a realizácii príslušných rámcových programov Únie pre výskum a inováciu.

2.  Agentúra pomáha členským štátom a Komisii pri identifikovaní hlavných tém výskumu. Agentúra pomáha členským štátom a Komisii pri stanovovaní a realizácii príslušných rámcových programov Únie pre výskum a inováciu.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Agentúra môže nadobúdať technické vybavenie, napríklad zariadenia na identifikáciu odtlačkov prstov, na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa po porade s riadiacou radou. Pred nadobudnutím alebo prenájmom vybavenia, ktoré predstavuje pre agentúru značné náklady, sa uskutoční dôkladná analýza potrieb, nákladov a prínosov. Všetky výdavky tohto typu sa uvedú v rozpočte agentúry prijatom riadiacou radou.

2.  Agentúra môže nadobúdať technické vybavenie na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa po porade s riadiacou radou. Pred nadobudnutím alebo prenájmom vybavenia, ktoré predstavuje pre agentúru značné náklady, sa uskutoční dôkladná analýza potrieb, nákladov a prínosov. O takomto nadobudnutí alebo prenájme rozhoduje riadiaca rada. Všetky výdavky tohto typu sa uvedú v rozpočte agentúry prijatom riadiacou radou.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   V prípade, že agentúra nadobudne alebo si prenajme väčšie technické vybavenie, ako sú plavidlá hliadkujúce na otvorenom mori a v pobrežných vodách, vrtuľníky alebo iné lietadlá alebo vozidlá, uplatňujú sa tieto podmienky:

3.  V prípade, že agentúra nadobudne alebo si prenajme väčšie technické vybavenie, uplatňujú sa tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Na základe modelovej dohody vypracovanej agentúrou sa členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, dohodne s agentúrou na podrobnostiach zabezpečujúcich obdobia plnej dostupnosti spoluvlastnených aktív, ako aj na podmienkach používania tohto vybavenia. Technické vybavenie vo výlučnom vlastníctve agentúry musí byť agentúre sprístupnené na jej žiadosť a členský štát registrácie sa nemôže odvolávať na výnimočné situácie uvedené v článku 38 ods. 4.

4.  Na základe modelovej dohody vypracovanej agentúrou sa členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, dohodne s agentúrou na podrobnostiach zabezpečujúcich obdobia plnej dostupnosti spoluvlastnených aktív, ako aj na podmienkach používania tohto vybavenia. Technické vybavenie vo výlučnom vlastníctve agentúry musí byť agentúre kedykoľvek sprístupnené na jej žiadosť a členský štát registrácie sa nemôže odvolávať na výnimočné situácie uvedené v článku 38 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zriadi a vedie centralizovaný register vybavenia v rezerve technického vybavenia, ktorú tvorí vybavenie vo vlastníctve členských štátov alebo agentúry a vybavenie v spoločnom vlastníctve členských štátov a agentúry na účely kontroly vonkajších hraníc alebo návratu.

1.  Agentúra zriadi a vedie centralizovaný register vybavenia v rezerve technického vybavenia, ktorú tvorí vybavenie vo vlastníctve členských štátov alebo agentúry a vybavenie v spoločnom vlastníctve členských štátov a agentúry na účely kontroly vonkajších hraníc, hraničného dozoru, pátrania a záchrany alebo návratu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Vybavenie vo vlastníctve agentúry je kedykoľvek plne dostupné na účel nasadenia, ako sa uvádza v článku 37 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Vybavenie, ktoré je vo viac ako 50-percentnom spoluvlastníctve agentúry, je tiež kedykoľvek plne dostupné na účel nasadenia.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Agentúra zabezpečí kompatibilitu a interoperabilitu vybavenia uvedeného v rezerve technického vybavenia.

 

Na tento účel vymedzí technické normy, ktoré má spĺňať vybavenie, ktoré má agentúra získať celkovo alebo čiastočne, a vybavenie vo vlastníctve členských štátov, ktoré je uvedené v rezerve technického vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vybavenie zaradené do rezervy technického vybavenia je kedykoľvek dostupné na účel rýchlych pohraničných zásahov. Členské štáty sa nemôžu odvolávať na výnimočnú situáciu uvedenú v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Členské štáty prispievajú do rezervy technického vybavenia. Príspevok členských štátov do rezervy a nasadenia technického vybavenia na konkrétne operácie sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami a v rozsahu, v akom tvorí súčasť minimálneho kontingentu technického vybavenia na daný rok, členské štáty na žiadosť agentúry poskytnú svoje technické vybavenie na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne 30 dní pred plánovaným nasadením. Príspevky do rezervy technického vybavenia sa každoročne preskúmajú.

4.  Členské štáty prispievajú do rezervy technického vybavenia. Príspevok členských štátov do rezervy a nasadenia technického vybavenia na konkrétne operácie sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami a v rozsahu, v akom tvorí súčasť minimálneho kontingentu technického vybavenia na daný rok, členské štáty na žiadosť agentúry poskytnú svoje technické vybavenie na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Ak sa členský štát odvoláva na takúto výnimočnú situáciu, musí uviesť podrobné dôvody a informácie o situácii v liste adresovanom agentúre, ktorého obsah je zahrnutý do správy uvedenej v odseku 7. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne 30 dní pred plánovaným nasadením. Príspevky do rezervy technického vybavenia sa každoročne preskúmajú.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak sa po stanovení minimálneho kontingentu technického vybavenia objavia nepredvídané potreby technického vybavenia pre spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný zásah, ktoré nemožno pokryť z rezervy technického vybavenia, členské štáty poskytnú agentúre na základe jej žiadosti ad hoc potrebné technické vybavenie na účel nasadenia.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.   Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o kontingente technického vybavenia, ktorý jednotlivé členské štáty vyčlenili na rezervu technického vybavenia v súlade s týmto článkom.

7.  Agentúra každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o kontingente technického vybavenia, ktorý jednotlivé členské štáty vyčlenili na rezervu technického vybavenia v súlade s týmto článkom. V danej správe sa uvádzajú členské štáty, ktoré sa v predchádzajúcom roku odvolali na výnimočnú situáciu uvedenú v odseku 4, spolu s dôvodmi a informáciami, ktoré dotknuté členské štáty poskytli.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členovia tímov musia byť spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať všetky právomoci súvisiace s hraničnou kontrolou a návratom, ako aj tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie cieľov nariadenia (ES) č. 562/2006 a smernice 2008/115/ES.

1.  Členovia tímov musia byť spôsobilí plniť všetky úlohy a vykonávať všetky právomoci súvisiace s hraničnou kontrolou a návratom, ako aj tie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie cieľov nariadenia (ES) č. 2016/399 a smernice 2008/115/ES.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na rukáve majú modrú pásku so znakmi Európskej únie a agentúry, čo umožňuje ich identifikáciu ako účastníkov spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií alebo návratových zásahov. Na účely identifikácie zo strany vnútroštátnych orgánov hostiteľského členského štátu majú členovia tímov vždy pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na požiadanie preukazujú.

4.  Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímov nosia svoje vlastné uniformy. Na uniformách majú aj viditeľné osobné identifikačné údaje, pričom na rukáve majú modrú pásku so znakmi Európskej únie a agentúry, čo umožňuje ich identifikáciu ako účastníkov spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií alebo návratových zásahov. Na účely identifikácie zo strany vnútroštátnych orgánov hostiteľského členského štátu majú členovia tímov vždy pri sebe akreditačný doklad, ktorým sa na požiadanie preukazujú.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský členský štát oprávniť členov tímov k nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na účely hraničných kontrol, hraničného dozoru a návratu. Členovia tímov nahliadajú len do údajov, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský členský štát pred nasadením členov tímov informuje agentúru, do ktorých vnútroštátnych a európskych databáz možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto informácie všetkým členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nasadení.

8.  Na účely tohto nariadenia môže hostiteľský členský štát oprávniť členov tímov k nahliadaniu do jeho vnútroštátnych i európskych databáz, ak je takéto nahliadanie potrebné na účely hraničných kontrol, hraničného dozoru a návratu. Členské štáty zabezpečia, aby prístup do týchto databáz bol efektívny a účinný. Členovia tímov nahliadajú len do údajov, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a vykonávanie ich právomocí. Hostiteľský členský štát pred nasadením členov tímov informuje agentúru, do ktorých vnútroštátnych a európskych databáz možno nahliadnuť. Agentúra postúpi tieto informácie všetkým členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nasadení.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Rozhodnutia o odopretí vstupu v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 562/2006 prijíma iba pohraničná stráž hostiteľského členského štátu alebo členovia tímov, ak im hostiteľský členský štát povolil, aby konali v jeho mene.

9.  Rozhodnutia o odopretí vstupu v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 2016/399 prijíma iba pohraničná stráž hostiteľského členského štátu alebo členovia tímov, ak im hostiteľský členský štát povolil, aby konali v jeho mene.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak členovia tímov pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedný za všetku škodu spôsobenú v priebehu operácií týchto tímov.

1.  Ak členovia tímov pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedný za všetku škodu spôsobenú v priebehu operácií týchto tímov.

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát o nahradenie akejkoľvek čiastky, ktorú vyplatil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene.

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania či pri prekročení povinností, hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát alebo agentúru o nahradenie akejkoľvek čiastky, ktorú vyplatil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží požadovania náhrady od hostiteľského členského štátu alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu za škody, ktoré utrpel, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží požadovania náhrady od hostiteľského členského štátu alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu za škody, ktoré utrpel, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

4.  Všetky spory medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania odsekov 2 a 3 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi nimi dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 273 ZFEÚ.

4.  Všetky spory medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a agentúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 a ktoré nie je možné vyriešiť medzi nimi dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade so zmluvami.

 

4a.  Ak členovia tímov pôsobia na území tretej krajiny, agentúra je zodpovedná za všetku škodu, ktorú spôsobia v priebehu operácií. Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú mutatis mutandis.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie jej práv voči tretím osobám, znáša agentúra náklady súvisiace so škodou spôsobenou na vybavení agentúry počas nasadenia, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie jej práv voči tretím osobám, znáša agentúra náklady súvisiace so škodou spôsobenou na vybavení agentúry počas nasadenia, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaca rada stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa úradníka agentúry pre ochranu údajov. Tieto opatrenia sa stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

2.  Úradník pre ochranu údajov sa vymenúva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Riadiaca rada stanoví opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia agentúrou. Tieto opatrenia sa stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 47, sa zakazuje prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a ďalší prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo tretích strán.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 47, sa zakazuje prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a ďalší prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo tretích strán vrátane medzinárodných organizácií.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát alebo iná agentúra Únie poskytujúca osobné údaje agentúre určí účel alebo účely, na ktoré sa informácie spracujú podľa odseku 1. Ak ich neurčí, agentúra po konzultácii s poskytovateľom príslušných osobných údajov spracuje tieto údaje s cieľom určiť ich potrebu v súvislosti s účelom alebo účelmi ich ďalšieho spracovania, ako sa uvádzajú v odseku 1. Agentúra môže spracúvať informácie na iný účel ako ten, ktorý sa uvádza v odseku 1, iba ak jej to poskytovateľ týchto informácií povolí.

3.  Členský štát alebo iná agentúra Únie poskytujúca osobné údaje agentúre určí účel alebo účely, na ktoré sa informácie spracujú podľa odseku 1. Agentúra môže spracúvať takéto osobné údaje na iný účel, na ktorý sa tiež vzťahuje odsek 1, iba ak jej to poskytovateľ týchto informácií povolí.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Využívanie osobných údajov, ktorých zhromažďovanie a prenos agentúre uskutočnili členské štáty alebo jej vlastní zamestnanci v rámci spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych pohraničných zásahov, resp. podporné tímy pre riadenie migrácie, sa obmedzuje na:

1.  Využívanie osobných údajov, ktorých zhromažďovanie a prenos agentúre uskutočnili členské štáty alebo jej vlastní zamestnanci v rámci spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych pohraničných zásahov, resp. podporné tímy pre riadenie migrácie, sa obmedzuje na:

a)   osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré príslušné orgány členských štátov dôvodne podozrievajú z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti vrátane aktivít zameraných na uľahčovanie neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu;

a)  osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré príslušné orgány členských štátov dôvodne podozrievajú z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti, ako je nezákonné prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi alebo terorizmus;

b)   osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré nelegálne prekročili vonkajšie hranice a ktorých údaje zbiera európska pohraničná a pobrežná stráž, vrátane prípadov, keď koná v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

b)  osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré neoprávnene prekročili vonkajšie hranice a ktorých údaje zbiera európska pohraničná a pobrežná stráž, vrátane prípadov, keď koná v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie;

c)   poznávacie značky, telefónne čísla alebo identifikačné čísla lodí, potrebné na vyšetrovanie a analyzovanie trás a metód používaných v prípade neregulárneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti.

c)  poznávacie značky, telefónne čísla alebo identifikačné čísla lodí, ktoré sa spájajú s osobami uvedenými v písmenách a) a b) a ktoré sú potrebné na vyšetrovanie a analyzovanie trás a metód používaných v prípade neregulárnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti.

 

Osobné údaje týkajúce sa osôb uvedených v odseku 1 písm. b) sa neposkytujú orgánom presadzovania práva a nespracúvajú sa na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   ak je prenos Európskemu podpornému úradu pre azyl, Europolu alebo Eurojustu potrebný na použitie údajov v súlade s ich príslušnými právomocami a v súlade s článkom 51;

a)  ak je prenos úradu EASO, Europolu alebo Eurojustu potrebný na použitie údajov v súlade s ich príslušnými právomocami a v súlade s článkom 51;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   ak je prenos orgánom príslušných členských štátov, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc, migráciu, azyl a presadzovanie práva, potrebný na použitie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami týkajúcimi sa ochrany údajov;

b)  ak je prenos orgánom príslušných členských štátov, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc, migráciu, azyl a presadzovanie práva, potrebný na použitie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Spracovanie osobných údajov, ktoré prezrádzajú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie či členstvo v odborových zväzoch, ako aj spracovanie genetických a biometrických údajov na účely jedinečného určenia fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života či sexuálnej orientácie fyzickej osoby sa povoľuje len v nevyhnutne potrebných prípadoch, pričom je predmetom primeraných záruk, čo sa týka práv a slobôd dotknutej osoby, a len na ochranu dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Utajenie nebráni tomu, aby sa uvedené informácie sprístupňovali Európskemu parlamentu. Pri prenose a zaobchádzaní s informáciami a dokumentmi, ktoré sa Európskemu parlamentu poskytujú v súlade s týmto nariadením, sa dodržiavajú pravidlá postupovania utajovaných skutočností medzi Európskym parlamentom a Komisiou a zaobchádzania s týmito utajovanými skutočnosťami.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra spolupracuje s Komisiou, ostatnými inštitúciami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Eurojustom, Satelitným strediskom Európskej únie, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva, ako aj s inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, a to v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom prevencie a potláčania neregulárneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu.

1.  Agentúra spolupracuje s Komisiou, ostatnými inštitúciami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, úradom EASO, Europolom, Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Eurojustom, Satelitným strediskom Európskej únie, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva, ako aj s inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, a to v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom lepšieho riadenia neregulárneho prisťahovalectva a prevencie a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti, ako je nezákonné prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Inštitúcie, agentúry, orgány, úrady Únie a medzinárodné organizácie uvedené v odseku 1 použijú informácie prijaté agentúrou výlučne v rámci svojich právomocí a v súlade so základnými právami vrátane požiadaviek na ochranu údajov. Ďalší prenos alebo iné oznamovanie osobných údajov spracúvaných agentúrou iným agentúram alebo orgánom Únie podlieha osobitným dohodám o pracovných podmienkach týkajúcim sa výmeny osobných údajov a predchádzajúcemu súhlasu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v týchto dohodách sa má stanovovať, že inštitúcia, orgán, úrad a agentúra Únie alebo medzinárodná organizácia musia spĺňať bezpečnostné predpisy a normy, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré uplatňuje agentúra.

4.  Inštitúcie, agentúry, orgány, úrady Únie a medzinárodné organizácie uvedené v odseku 1 použijú informácie prijaté agentúrou výlučne v rámci svojich právomocí a v súlade so základnými právami vrátane požiadaviek na ochranu údajov. Ďalší prenos alebo iné oznamovanie osobných údajov spracúvaných agentúrou iným agentúram alebo orgánom Únie podlieha osobitným dohodám o pracovných podmienkach týkajúcim sa výmeny osobných údajov a predchádzajúcemu súhlasu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Každý prenos osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov uvedenými v článkoch 44 až 48. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v týchto dohodách sa má stanovovať, že inštitúcia, orgán, úrad a agentúra Únie alebo medzinárodná organizácia musia spĺňať bezpečnostné predpisy a normy, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré uplatňuje agentúra.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra môže tiež so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z inštitúcií, agentúr, orgánov a úradov Únie alebo medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností, najmä do spoločných operácií a pilotných projektov, analýzy rizík a odbornej prípravy, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť týchto činností. Účasť týchto pozorovateľov na analýze rizík a odbornej príprave sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o spoločné operácie a pilotné projekty, účasť pozorovateľov podlieha súhlasu hostiteľského členského štátu. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

5.  Agentúra môže tiež so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať nevojenských pozorovateľov z inštitúcií, agentúr, orgánov a úradov Únie alebo medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností, najmä do spoločných operácií a pilotných projektov, analýzy rizík a odbornej prípravy, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť týchto činností. Účasť týchto pozorovateľov na analýze rizík a odbornej príprave sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov. Pokiaľ ide o spoločné operácie a pilotné projekty, účasť pozorovateľov podlieha súhlasu hostiteľského členského štátu. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   zabezpečením dohľadu a komunikačných služieb založených na moderných technológiách vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy, ako sú napríklad systémy diaľkovo riadených lietadiel;

b)  zabezpečovania služieb dohľadu a komunikačných služieb na základe najmodernejších technológií vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   budovaním kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj podporou odbornej prípravy a výmeny zamestnancov s cieľom posilniť výmenu informácií a spoluprácu týkajúcu sa funkcií pobrežnej stráže;

c)  budovania kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej prípravy a výmeny pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  posilňovania výmeny informácií a spolupráce v súvislosti s funkciami pobrežnej stráže vrátane diskusií o operačných výzvach a nových rizikách v námornej oblasti;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spôsoby spolupráce v oblasti funkcií pobrežnej stráže medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúry.

2.  Formy spolupráce agentúry s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva v oblasti funkcií pobrežnej stráže sa stanovujú v pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a s finančnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúry.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, ktoré patria do jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv. Agentúra a členské štáty dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje legislatíva Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto štátov. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami slúži na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat.

1.  Vo veciach, ktoré patria do jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje technickú a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv a zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Agentúra a členské štáty dodržiavajú právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto štátov. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami slúži na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie za podpory od delegácií Únie a v koordinácii s nimi, ako aj v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzavretých s týmito orgánmi v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie. Tieto dohody o pracovných podmienkach sa týkajú riadenia operačnej spolupráce. Takéto dohody musí Komisia vopred schváliť.

2.  Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, za podpory delegácií Únie a v koordinácii s nimi. Pritom koná v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie, a to i so zreteľom na ochranu základných práv a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, ako aj v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzavretých s týmito orgánmi v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie. Tieto dohody o pracovných podmienkach stanovujú rozsah, povahu a účel spolupráce a týkajú sa riadenia operačnej spolupráce. Takéto návrhy dohôd sa zasielajú Európskemu parlamentu a následne si vyžadujú predchádzajúce schválenie Komisie. Agentúra dodržiava právo Únie vrátane noriem a pravidiel, ktoré sú súčasťou acquis Únie.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc, môže agentúra koordinovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti riadenia vonkajších hraníc a musí mať možnosť vykonávať spoločné operácie na vonkajších hraniciach s účasťou jedného alebo viacerých členských štátov a tretích krajín susediacich aspoň s jedným z týchto členských štátov s výhradou súhlasu tejto susediacej tretej krajiny, a to aj na území tejto tretej krajiny. Komisia musí byť o týchto činnostiach informovaná.

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc, môže agentúra koordinovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti riadenia vonkajších hraníc a musí mať možnosť vykonávať spoločné operácie na vonkajších hraniciach s účasťou jedného alebo viacerých členských štátov a tretích krajín susediacich aspoň s jedným z týchto členských štátov s výhradou súhlasu tejto susediacej tretej krajiny, a to aj na území tejto tretej krajiny, pričom agentúra, hostiteľský členský štát a príslušná tretia krajina sa musia dohodnúť na operačnom pláne. Článok 15 sa uplatňuje mutatis mutandis. Komisia musí byť o týchto činnostiach informovaná.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať aj pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 13, návratových operácií uvedených v článku 27, návratových zásahov uvedených v článku 32 a odbornej prípravy uvedenej v článku 35, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť uvedených činností. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 13, 27 a 35 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 13 a 32. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

5.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať aj nevojenských pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 13, návratových operácií uvedených v článku 27, návratových zásahov uvedených v článku 32 a odbornej prípravy uvedenej v článku 35, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť uvedených činností. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 13, 18, 27 a 35 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 13 a 32. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu. Od pozorovateľov sa bude požadovať, aby sa počas svojej účasti na jej činnostiach riadili kódexom správania agentúry.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Členské štáty nie sú povinné zúčastňovať sa na činnostiach na území tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  O činnostiach uvedených v odsekoch 2 a 3 agentúra informuje Európsky parlament.

9.  O činnostiach uvedených v tomto článku agentúra informuje Európsky parlament, pričom do svojich výročných správ zahrnie posúdenie spolupráce s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 54

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť expertov z radov vlastných zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu styčných dôstojníkov pre prisťahovalectvo a bezpečnostných expertov Únie a členských štátov vrátane siete zriadenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004.

1.  Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť expertov z radov vlastných zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu styčných dôstojníkov pre prisťahovalectvo a bezpečnostných expertov Únie a členských štátov vrátane siete zriadenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004.

 

Styční dôstojníci sú nasadzovaní len v tých tretích krajinách, ktoré pri riadení hraníc rešpektujú minimálne zásady v oblasti ľudských práv.

2.  V rámci politiky vonkajších vzťahov Únie sa styční dôstojníci prednostne vysielajú do tých tretích krajín, ktoré podľa analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu neregulárnej migrácie. Agentúra môže na základe reciprocity prijímať styčných dôstojníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada každoročne na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma zoznam priorít. Nasadenie styčných dôstojníkov musí schváliť riadiaca rada.

2.  V rámci politiky vonkajších vzťahov Únie sa styční dôstojníci prednostne vysielajú do tých tretích krajín, ktoré podľa analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu neregulárnej migrácie. Agentúra môže na základe reciprocity prijímať styčných dôstojníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada každoročne na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma zoznam priorít. Nasadenie styčných dôstojníkov musí schváliť riadiaca rada.

3.  Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii a potláčaniu neregulárneho prisťahovalectva a k návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Uvedení styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie.

3.  Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii a potláčaniu neregulárnej migrácie a k návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané členským štátom v súlade so smernicou 2008/115/ES. Uvedení styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie.

4.  Rozhodnutie nasadiť styčných dôstojníkov do tretích krajín podlieha predchádzajúcemu prijatiu stanoviska Komisie a Európsky parlament je o týchto činnostiach informovaný čo najskôr.

4.  Rozhodnutie nasadiť styčných dôstojníkov do tretích krajín podlieha predchádzajúcemu prijatiu stanoviska Komisie a Európsky parlament je o týchto činnostiach bezodkladne informovaný.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Súdny dvor má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odseku 3.

4.  Súdny dvor má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odseku 3 tohto článku a podľa článku 41 ods. 4a.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   dozorná rada;

c)  poradná rada;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   vymenúva výkonného riaditeľa na základe návrhu Komisie v súlade s článkom 68;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   vymenúva členov dozornej rady v súlade s článkom 69 ods. 2;

b)  vymenúva členov poradnej rady v súlade s článkom 69 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)   prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, ktorú najneskôr do 1. júla postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov; konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejní;

(d)  prijíma výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, ktorú najneskôr do 1. júla postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov; výročná správa o činnosti sa zverejní;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)   pred 30. novembrom každého roku a po zohľadnení stanoviska Komisie prijme dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom jednotný programový dokument obsahujúci viacročné plánovanie a pracovný program agentúry na nasledujúci rok a zašle ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

e)  pred 30. novembrom každého roku a po zohľadnení stanoviska Komisie prijme dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom pracovný program agentúry na nasledujúci rok a zašle ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga)  rozhoduje o každom nadobudnutí alebo prenájme vybavenia podľa článku 37, ktoré predstavuje pre agentúru značné náklady;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno p

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)   na základe analýzy potrieb prijíma a pravidelne aktualizuje plány oznamovania a šírenia informácií uvedené v článku 7 ods. 3;

p)  prijíma a pravidelne aktualizuje plány oznamovania a šírenia informácií uvedené v článku 7 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa)  rozhoduje o objektívnych kritériách posúdenia zraniteľnosti a o rozšírenom posúdení a monitorovaní členského štátu, ako sa uvádza v článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Prijatie návrhov rozhodnutí o špecifických činnostiach agentúry, ktoré sa majú vykonať na vonkajších hraniciach daného členského štátu alebo v ich bezprostrednej blízkosti, musia odhlasovať členovia riadiacej rady, ktorí tento členský štát zastupujú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.   Riadiaca rada môže zriadiť malú výkonnú radu zloženú z predsedu riadiacej riady, jedného zástupcu Komisie a troch členov riadiacej rady s cieľom pomôcť výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, programov a činností, ktoré má riadiaca rada prijať, a keď je to v naliehavých prípadoch potrebné, prijímať niektoré dočasné rozhodnutia v mene riadiacej rady.

6.  Riadiaca rada môže zriadiť malú výkonnú radu zloženú z predsedu riadiacej riady, jedného zástupcu Komisie a troch členov riadiacej rady s cieľom pomôcť výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, programov a činností, ktoré má riadiaca rada prijať, a keď je to v naliehavých prípadoch potrebné, prijímať niektoré dočasné rozhodnutia v mene riadiacej rady. Riadiaca rada môže stanoviť delegovanie určitých jasne vymedzených úloh na výkonnú radu, najmä ak sa tým zlepší efektivita agentúry.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Európsky parlament vymenuje jedného člena a jeho náhradníka. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

Odôvodnenie

V spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 sa jasne uvádza, že v náležitých prípadoch by mal Európsky parlament určiť jedného člena riadiacej rady. Vzhľadom na dôležitú úlohu tejto agentúry a vzhľadom na to, že táto zásada sa nedávno uplatnila napríklad v súvislosti s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, by bolo rozumné uplatniť túto zásadu aj v prípade tejto agentúry. Zahrnutie člena riadiacej rady určeného Európskym parlamentom by tiež zvýšilo transparentnosť, čo sa týka postupov rady.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 63 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Viacročné programy a ročné pracovné programy

Ročné pracovné programy

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Riadiaca rada každoročne do 30. novembra prijme programový dokument obsahujúci viacročné plánovanie a ročný plán činnosti agentúry na nasledujúci rok, ktorý vychádza z návrhu výkonného riaditeľa, pričom v prípade viacročného programu prihliada na stanovisko Komisie po konzultácii s Európskym parlamentom. Riadiaca rada predloží tento dokument Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

1.  Riadiaca rada každoročne do 30. novembra prijme ročný plán činnosti agentúry na nasledujúci rok, ktorý vychádza z návrhu výkonného riaditeľa, pričom prihliada na stanovisko Komisie. Riadiaca rada bezodkladne predloží tento dokument Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Vo viacročnom programe sa stanovuje celkový strategický program v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov plnenia, ako aj plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Vo viacročnom programe sa stanovia strategické oblasti zásahov a uvedie sa, čo je potrebné urobiť na dosiahnutie cieľov. Uvedie sa v ňom stratégia týkajúca sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako aj opatrenia súvisiace s touto stratégiou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Viacročný program sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov a v prípade potreby sa aktualizuje na základe výsledku hodnotenia uvedeného v článku 80. Závery týchto hodnotení sa v prípade potreby takisto premietnu do ročného pracovného programu na nasledujúci rok.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Ročný pracovný program obsahuje aj opis činností, ktoré sa majú financovať, spolu s podrobnými cieľmi a očakávanými výsledkami vrátane ukazovateľov plnenia. Zároveň sa v ňom uvádzajú rozpočtové a ľudské zdroje pridelené na každú činnosť v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Ročný pracovný program má byť v súlade s viacročným plánovaním. Jasne sa v ňom stanovujú úlohy, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom doplnili, zmenili alebo vypustili.

5.  Ročný pracovný program obsahuje aj opis činností, ktoré sa majú financovať, spolu s podrobnými cieľmi a očakávanými výsledkami vrátane ukazovateľov plnenia. Zároveň sa v ňom uvádzajú rozpočtové a ľudské zdroje pridelené na každú činnosť v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Jasne sa v ňom stanovujú úlohy, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom doplnili, zmenili alebo vypustili.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Riadiaca rada môže prizvať zástupcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

5.  Riadiaca rada môže prizvať zástupcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť alebo ktoréhokoľvek iného orgánu, agentúry či inštitúcie Únie.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné kompetencie Komisie a riadiacej rady, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma inštrukcie od vlády či akéhokoľvek iného orgánu.

1.  Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý a od nikoho nepožaduje ani neprijíma inštrukcie. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné kompetencie Komisie a riadiacej rady, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma inštrukcie od vlády či akéhokoľvek iného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh, najmä o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry za predošlý rok, pracovnom programe na nadchádzajúci rok a viacročnom plánovaní agentúry.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh, a to aj o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, konsolidovanej výročnej správe o činnosti agentúry za predošlý rok, pracovnom programe na nadchádzajúci rok alebo akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry. Výkonný riaditeľ prednesie vyhlásenie pred Európskym parlamentom a pravidelne mu podáva správy.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)   každoročne pripraviť konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry a predložiť ju riadiacej rade;

d)  každoročne pripraviť výročnú správu o činnosti agentúry a predložiť ju riadiacej rade;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)   zabezpečiť vykonávanie rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 18;

k)  zabezpečiť vykonávanie rozhodnutia Rady uvedeného v článku 18;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)   zrušiť financovanie spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov alebo pozastaviť alebo ukončiť takéto operácie v súlade s článkom 24;

l)  zrušiť financovanie činností v súlade s článkom 24;

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)   posúdiť výsledky spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov v súlade s článkom 25;

m)  posúdiť výsledky činností v súlade s článkom 25;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia navrhuje kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa na základe zoznamu po uverejnení oznámenia o voľnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne v inej tlači alebo na internete.

1.  Európsky parlament a Rada vymenúvajú na základe vzájomnej dohody výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa pričom vychádzajú zo zoznamu vypracovaného Komisiou po uverejnení oznámenia o voľnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne v inej tlači alebo na internete.

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

2.  Výkonný riaditeľ sa vyberá na základe zásluh, nezávislosti a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu.

Právomoc odvolať výkonného riaditeľa rovnakým postupom má riadiaca rada konajúca na návrh Komisie.

 

3.  Výkonnému riaditeľovi pomáha zástupca výkonného riaditeľa. Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca výkonného riaditeľa.

3.  Výkonnému riaditeľovi pomáha zástupca výkonného riaditeľa. Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca výkonného riaditeľa.

4.  Zástupcu výkonného riaditeľa agentúry na návrh Komisie a po porade s výkonným riaditeľom vymenuje riadiaca rada na základe zásluh a preukázaných vhodných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj príslušných odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

4.  Zástupca výkonného riaditeľa agentúry sa vyberá na základe zásluh a preukázaných vhodných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj príslušných odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Zástupca výkonného riaditeľa sa vymenúva na päť rokov.

Riadiaca rada má právomoc rovnakým postupom odvolať zástupcu výkonného riaditeľa.

 

5.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

6.  Riadiaca rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 5, môže funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz predĺžiť, a to najviac o päť rokov.

 

7.  Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Riadiaca rada ho môže raz predĺžiť na ďalšie obdobie najviac piatich rokov.

 

 

7a.  Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú oprávnení na opätovné vymenovanie.

 

7b.  Okrem obvyklého nahradenia alebo smrti sa povinnosti výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa končia v prípade odstúpenia. Výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa môže odvolať Súdny dvor na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, ak už ďalej nespĺňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo ak sa dopustil závažného pochybenia.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 69

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dozorná rada

Poradná rada

1.  Dozorná rada poskytuje výkonnému riaditeľovi rady, pokiaľ ide o:

1.  Poradná rada poskytuje výkonnému riaditeľovi rady, pokiaľ ide o:

a)  odporúčania, ktoré má výkonný riaditeľ poskytovať príslušnému členskému štátu v súvislosti so začatím a vykonávaním spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov v súlade s článkom 14 ods. 4;

a)  odporúčania, ktoré má výkonný riaditeľ poskytovať príslušnému členskému štátu v súvislosti so začatím a vykonávaním spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov v súlade s článkom 14 ods. 4;

b)   rozhodnutia, ktoré má výkonný riaditeľ prijať v súvislosti s členskými štátmi na základe výsledku posúdenia zraniteľnosti vykonaného agentúrou v súlade s článkom 12;

b)  rozhodnutia, ktoré má výkonný riaditeľ prijať v súvislosti s členskými štátmi na základe výsledku posúdenia zraniteľnosti vykonaného agentúrou v súlade s článkom 12;

c)   opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre praktické vykonávanie rozhodnutia Komisie týkajúceho sa situácie, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach vrátane technického vybavenia a zamestnancov potrebných na splnenie cieľov tohto rozhodnutia v súlade s článkom 18 ods. 3.

c)  opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre praktické vykonávanie rozhodnutia Rady týkajúceho sa situácie, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia na vonkajších hraniciach vrátane technického vybavenia a zamestnancov potrebných na splnenie cieľov tohto rozhodnutia v súlade s článkom 18 ods. 3.

2.  Dozorná rada sa skladá zo zástupcu výkonného riaditeľa, štyroch ďalších vyšších úradníkov agentúry vymenovaných riadiacou radou a jedného zo zástupcov Komisie v riadiacej rade. Dozornej rade predsedá zástupca výkonného riaditeľa.

2.  Poradná rada sa skladá zo zástupcu výkonného riaditeľa, troch ďalších vyšších úradníkov agentúry vymenovaných riadiacou radou, úradníka pre základné práva a jedného zo zástupcov Komisie v riadiacej rade. Poradnej rade predsedá zástupca výkonného riaditeľa.

3.  Dozorná rada podáva správu riadiacej rade.

3.  Poradná rada podáva správu riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 70

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na pomoc výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade v otázkach základných práv agentúra zriadi konzultačné fórum.

1.  Na pomoc výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade v otázkach základných práv agentúra zriadi nezávislé konzultačné fórum.

2.  Agentúra pozve Európsky podporný úrad pre azyl, Agentúru Európskej únie pre základné práva, Vysokého komisára OSN pre utečencov a iné relevantné organizácie, aby sa zúčastňovali na konzultačnom fóre. Na návrh výkonného riaditeľa riadiaca rada rozhodne o zložení a pracovných postupoch konzultačného fóra a o spôsoboch predkladania informácií konzultačnému fóru.

2.  Agentúra pozve EASO, Agentúru Európskej únie pre základné práva, Vysokého komisára OSN pre utečencov a iné relevantné organizácie, aby sa zúčastňovali na konzultačnom fóre. Na návrh výkonného riaditeľa riadiaca rada rozhodne o zložení a o spôsoboch predkladania informácií konzultačnému fóru. Konzultačné fórum vymedzí svoje pracovné postupy a vytvorí svoj pracovný program.

3.  S konzultačným fórom sa konzultuje ďalší rozvoj a uplatňovanie stratégie základných práv, kódexov správania a spoločných základných študijných programov.

3.  S konzultačným fórom sa konzultuje ďalší rozvoj a uplatňovanie stratégie základných práv, vytvorenie mechanizmu na podávanie sťažností, kódexy správania a spoločné základné študijné programy.

 

3a.  Agentúra informuje konzultačné fórum, či a ako upravila svoje činnosti v reakcii na jeho správy a odporúčania. Agentúra zahrnie podrobnosti o týchto úpravách do svojej výročnej správy.

4.  Konzultačné fórum vypracúva výročnú správu o svojej činnosti. Táto správa sa sprístupňuje verejnosti.

4.  Konzultačné fórum vypracúva výročnú správu o svojej činnosti. Táto správa sa sprístupňuje verejnosti.

5.  Konzultačné fórum má prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa základných práv, a to aj prostredníctvom návštev na mieste, ktoré so súhlasom hostiteľského členského štátu vykonáva pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch.

5.  Konzultačné fórum má účinný prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa základných práv, a to aj prostredníctvom návštev na mieste, ktoré vykonáva pri spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch, v problémových oblastiach, pri návratových operáciách a návratových zásahoch.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 71

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Úradník pre základné práva je poverený riadiacou radou a musí mať potrebné kvalifikácie a skúsenosti v oblasti základných práv.

1.  Úradník pre základné práva, ktorého úlohou je monitorovať a presadzovať dodržiavanie základných práv v rámci agentúry, je poverený riadiacou radou a musí mať potrebné kvalifikácie a skúsenosti v oblasti základných práv.

 

1a.  Úradník pre základné práva má k dispozícii primerané zdroje a personál, ktoré zodpovedajú mandátu a veľkosti agentúry, a má prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje na plnenie svojej úlohy.

2.  Úradník pre základné práva je pri výkone svojich služobných povinností úradníka pre základné práva nezávislý, zodpovedá sa priamo riadiacej rade a spolupracuje s konzultačným fórom. Úradník pre základné práva pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

2.  Úradník pre základné práva je pri výkone svojich služobných povinností úradníka pre základné práva nezávislý a zodpovedá sa priamo riadiacej rade a konzultačnému fóru. Úradník pre základné práva pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

3.  S úradníkom pre základné práva sa vedú konzultácie v súvislosti s operačnými plánmi vypracovanými v súlade s článkami 15, 16 a článkom 32 ods. 4 a úradník pre základné práva má prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú dodržiavania základných práv v súvislosti so všetkými činnosťami agentúry.

3.  S úradníkom pre základné práva sa vedú konzultácie v súvislosti s operačnými plánmi vypracovanými v súlade s článkami 15, 16, 27 a článkom 32 ods. 4 a úradník pre základné práva má prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkajú dodržiavania základných práv v súvislosti so všetkými činnosťami agentúry.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 72

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v spolupráci s úradníkom pre základné práva prijme potrebné opatrenia na zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností v súlade s týmto článkom s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

1.  Agentúra v spolupráci s úradníkom pre základné práva prijme potrebné opatrenia na zriadenie nezávislého, dostupného, transparentného a účinného mechanizmu na podávanie sťažností v súlade s týmto článkom s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

2.  Každá osoba, ktorá je priamo dotknutá činnosťami zamestnancov zapojených do spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií alebo návratových zásahov a ktorá sa domnieva, že v dôsledku týchto činností boli porušené jej základné práva, alebo akékoľvek tretie strany konajúce v mene takejto osoby môžu agentúre predložiť písomnú sťažnosť.

2.  Každá osoba, ktorá je priamo dotknutá činnosťami zamestnancov zapojených do spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych pohraničných zásahov, podporného tímu pre riadenie migrácie, návratových operácií alebo návratových zásahov a ktorá sa domnieva, že v dôsledku týchto činností boli porušené jej základné práva chránené právnymi predpismi Únie, alebo akékoľvek tretie strany konajúce v mene takejto osoby môžu agentúre predložiť písomnú sťažnosť.

3.  Prípustné sú len podložené sťažnosti týkajúce sa konkrétneho porušenia základných práv. Sťažnosti, ktoré sú anonymné, zlomyseľné, neseriózne, neopodstatnené, hypotetické alebo nepresné sa z mechanizmu na predkladanie sťažností vylúčia.

3.  Prípustné sú len podložené sťažnosti týkajúce sa konkrétneho porušenia základných práv. Sťažnosti, ktoré sú zjavne neopodstatnené, anonymné, zlomyseľné, neseriózne, obťažujúce alebo hypotetické sa z mechanizmu na predkladanie sťažností vylúčia. Sťažnosti môžu predložiť tretie strany konajúce v dobrej viere v záujme sťažovateľa, ktorý si želá, aby jeho identita zostala utajená.

4.  Úradník pre základné práva je zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Na tento účel úradník pre základné práva preskúma prípustnosť sťažnosti, zaregistruje prípustné sťažnosti, predloží všetky registrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, predloží sťažnosti týkajúce sa pohraničnej stráže domovskému členskému štátu a zaregistruje následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu.

4.  Úradník pre základné práva je zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s chartou vrátane práva na dobrú správu vecí verejných. Na tento účel úradník pre základné práva v stanovenej lehote preskúma prípustnosť sťažnosti, zaregistruje prípustné sťažnosti a predloží všetky registrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi a sťažnosti týkajúce sa pohraničnej stráže domovskému členskému štátu, ako aj príslušnému úradu alebo orgánu zaoberajúcemu sa základnými právami v členskom štáte. Úradník pre základné práva takisto zaregistruje a zabezpečí následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Každé rozhodnutie má písomnú formu a je odôvodnené. Úradník pre základné práva informuje sťažovateľa o rozhodnutí o prípustnosti sťažnosti a o tom, ktorým vnútroštátnym orgánom bola jeho sťažnosť postúpená.

 

Ak sťažnosť nie je prípustná, sťažovateľom sa oznámia dôvody a poskytnú sa im ďalšie možnosti riešenia ich problémov.

5.  V prípade registrovanej sťažnosti týkajúcej sa zamestnanca agentúry výkonný riaditeľ zabezpečí primerané následné opatrenia vrátane prípadných disciplinárnych opatrení. Výkonný riaditeľ informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou v reakcii na sťažnosť.

5.  V prípade registrovanej sťažnosti týkajúcej sa zamestnanca agentúry výkonný riaditeľ zabezpečí po konzultácii s úradníkom pre základné práva primerané následné opatrenia vrátane prípadných disciplinárnych opatrení. Výkonný riaditeľ v stanovenej lehote a následne, ak je to potrebné, v pravidelných intervaloch informuje úradníka pre základné práva o vykonávaní disciplinárnych opatrení.

6.  V prípade registrovanej sťažnosti týkajúcej sa príslušníka pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu alebo člena tímov vrátane vyslaných členov tímov alebo vyslaných národných expertov domovský členský štát zabezpečí primerané následné kroky vrátane disciplinárnych opatrení alebo ostatných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom. Príslušný členský štát informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých v reakcii na sťažnosť.

6.  V prípade registrovanej sťažnosti týkajúcej sa príslušníka pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu alebo člena tímov vrátane vyslaných členov tímov alebo vyslaných národných expertov domovský členský štát zabezpečí primerané následné kroky vrátane disciplinárnych opatrení alebo ostatných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom. Príslušný členský štát v stanovenej lehote a následne, ak je to potrebné, v pravidelných intervaloch informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých v reakcii na sťažnosť. Pokiaľ príslušný členský štát správu nepodá, agentúra zašle varovný list, v ktorom uvedie, aké kroky môže podniknúť, ak sa v reakcii na list neprijmú žiadne následné opatrenia.

 

6a.  Ak sa zistí, že príslušník pohraničnej stráže alebo vyslaný národný expert porušil základné práva či záväzky v oblasti medzinárodnej ochrany, agentúra požiada členský štát, aby tohto príslušníka pohraničnej stráže alebo vyslaného národného experta ihneď vylúčil z činností agentúry alebo z rezervy rýchleho nasadenia.

7.  Úradník pre základné práva podáva výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade správy o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou a členskými štátmi v reakcii na sťažnosti.

7.  Úradník pre základné práva podáva výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade správy o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou a členskými štátmi v reakcii na sťažnosti. Agentúra zahrnie do svojej výročnej správy informácie o mechanizme na podávanie sťažností, v rámci ktorých uvedie počet prijatých sťažností, typy porušení základných práv, príslušné operácie a následné opatrenia prijaté agentúrou a členskými štátmi.

8.  Ak je sťažnosť prípustná, sťažovateľom sa v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných oznámi, že ich sťažnosť bola zaregistrovaná, začala sa posudzovať a že môžu očakávať odpoveď, hneď ako bude k dispozícii. Ak sťažnosť nie je prípustná, sťažovateľom sa oznámia dôvody a poskytnú sa im ďalšie možnosti riešenia ich problémov.

 

9.  Úradník pre základné práva po porade s konzultačným fórom vypracuje štandardizovaný formulár sťažnosti, v ktorom je potrebné uviesť podrobné a konkrétne informácie týkajúce sa údajného porušenia základných práv. Úradník pre základné práva predloží formulár výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade.

9.  Úradník pre základné práva na základe článku 41 charty a v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, ako aj po porade s konzultačným fórom zavedie postup pre mechanizmus na podávanie sťažností a vypracuje štandardizovaný formulár sťažnosti, v ktorom je potrebné uviesť podrobné a konkrétne informácie týkajúce sa údajného porušenia základných práv. Úradník pre základné práva predloží formulár a všetky ostatné podrobné postupy výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade.

Agentúra zabezpečí, aby bol štandardizovaný formulár sťažnosti k dispozícii v najrozšírenejších jazykoch a dostupný na webovej lokalite agentúry a v papierovej forme počas všetkých činností agentúry. Úradník pre základné práva posúdi sťažnosti aj v prípade, že nebola podaná na štandardizovanom formulári sťažnosti.

Agentúra zabezpečí, aby boli informácie o možnosti a postupe podania sťažnosti ľahko dostupné. Štandardizovaný formulár sťažnosti je k dispozícii v jazykoch, ktorým štátni príslušníci tretích krajín rozumejú alebo o ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že im rozumejú, na webovej lokalite agentúry a v papierovej forme počas všetkých činností agentúry. Údajným obetiam a na žiadosť sa poskytujú ďalšie usmernenia a pomoc v súvislosti s postupom podávania sťažností. Na uľahčenie prístupu detí a iných zraniteľných skupín k mechanizmu na podávanie sťažností sa poskytujú im prispôsobené informácie. Úradník pre základné práva posúdi sťažnosti aj v prípade, že neboli podané na štandardizovanom formulári sťažnosti.

10.  So všetkými osobnými údajmi uvedenými v sťažnosti zaobchádzajú agentúra a úradník pre základné práva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a členské štáty v súlade so smernicou 95/46/ES a rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV a v súlade s uvedenými predpismi tieto údaje aj spracujú.

10.  So všetkými osobnými údajmi uvedenými v sťažnosti zaobchádzajú agentúra a úradník pre základné práva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a členské štáty v súlade so smernicou 95/46/ES a rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV a v súlade s uvedenými predpismi tieto údaje aj spracujú.

Podaním sťažnosti sťažovateľ dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov agentúrou a úradníkom pre základné práva v zmysle článku 5 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Podaním sťažnosti sťažovateľ dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov agentúrou a úradníkom pre základné práva v zmysle článku 5 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

S cieľom chrániť záujmy sťažovateľov sa sťažnosti vybavujú dôverne, pokiaľ sa sťažovateľ nevzdá svojho práva na dôvernosť. Ak sa sťažovateľ vzdá svojho práva na dôvernosť, chápe sa to tak, že súhlasí s tým, aby úradník pre základné práva alebo agentúra v súvislosti s predmetom sťažnosti zverejnili jeho totožnosť.

S cieľom chrániť záujmy sťažovateľov sa sťažnosti vybavujú dôverne, pokiaľ sa sťažovateľ nevzdá svojho práva na dôvernosť. Ak sa sťažovateľ vzdá svojho práva na dôvernosť, chápe sa to tak, že súhlasí s tým, aby úradník pre základné práva alebo agentúra v súvislosti s predmetom sťažnosti prezradili jeho totožnosť kompetentnému orgánu a – ak je to vhodné alebo nevyhnutné – príslušnému úradu či orgánu zaoberajúcemu sa základnými právami v danom členskom štáte.

 

10a.  Právami na ochranu údajov a súvisiacimi sťažnosťami dotknutých osôb sa oddelene zaoberá úradník pre ochranu údajov určený v súlade s článkom 44 ods. 1 tohto nariadenia. Úradník pre základné práva a úradník pre ochranu údajov vypracujú písomné memorandum o porozumení, v ktorom konkretizujú rozdelenie svojich úloh, pokiaľ ide o prijaté sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Agentúra môže z vlastnej iniciatívy poskytovať informácie v oblastiach svojej činnosti. Agentúra zverejní konsolidovanú výročnú správu o činnosti podľa článku 61 ods. 1 písm. d) a predovšetkým zabezpečí, aby verejnosť a ktorákoľvek zainteresovaná strana rýchlo dostala objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie o jej činnosti.

2.  Agentúra z vlastnej iniciatívy poskytuje informácie v oblastiach svojej činnosti. Agentúra zverejní príslušné informácie vrátane výročnej správy o činnosti podľa článku 61 ods. 1 písm. d) a predovšetkým zabezpečí, aby verejnosť a ktorákoľvek zainteresovaná strana rýchlo dostala objektívne, podrobné, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie o jej činnosti, bez toho, aby boli prezradené operačné informácie, ktorých zverejnením by sa ohrozilo dosiahnutie cieľa operácií.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné druhy príjmov, príjmy agentúry tvoria:

1.  Príjmy agentúry tvoria:

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V záujme zvýšenia transparentnosti rozpočtu sa operačné výdavky uvedú v rozpočte Únie ako osobitné rozpočtové položky pre každú oblasť činnosť.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia zašle odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

7.  Po prijatí zašle Komisia odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“).

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Na účely financovania nasadzovania rýchlych pohraničných zásahov a návratových zásahov zahŕňa rozpočet agentúry prijatý riadiacou radou finančnú operačnú rezervu vo výške aspoň 4 % vyčlenených prostriedkov predpokladaných na prevádzkové činnosti. Rezerva by sa mala udržiavať počas celého roka.

13.  Na účely financovania nasadzovania rýchlych pohraničných zásahov a návratových zásahov zahŕňa rozpočet agentúry prijatý riadiacou radou finančnú operačnú rezervu vo výške aspoň 4 % vyčlenených prostriedkov predpokladaných na prevádzkové činnosti. K 1. októbru každého roka by mala zostať k dispozícii aspoň štvrtina rezervy, aby sa pokryli potreby, ktoré vzniknú do konca roka.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 77 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 77a

 

Predchádzanie konfliktom záujmov

 

Agentúra prijme vnútorné predpisy, ktoré budú od členov ich orgánov a od ich zamestnancov vyžadovať, aby sa počas zamestnania alebo funkčného obdobia vyhli akejkoľvek situácii, v ktorej by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, a aby takéto situácie nahlásili.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 79

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 79

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 33a nariadenia (ES) č. 562/2006. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3.  V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v rámci lehoty na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiadajú dve tretiny členov výboru.

 

4.  Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

5.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

 

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 80

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky Komisia vykonáva hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť činnosti agentúry a jej pracovných postupov, pokiaľ ide o jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny.

1.  Do ... [troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky Komisia vykonáva nezávislé hodnotenie s cieľom posúdiť najmä výsledky, ktoré agentúra dosiahla so zreteľom na svoje ciele, mandát a úlohy, vplyv, účinnosť a efektívnosť činnosti agentúry a jej pracovných postupov, pokiaľ ide o jej ciele, mandát a úlohy, a realizáciu európskej spolupráce pri vykonávaní funkcií pobrežnej stráže. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny.

Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza dodržiavania Charty základných práv pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza dodržiavania Charty základných práv a príslušných právnych predpisov Únie pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Komisia zasiela hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi Európskemu parlamentu, Rade a riadiacej rade. Hodnotiaca správa a závery o správe sa zverejnia.

2.  Komisia zasiela hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi Európskemu parlamentu, Rade a riadiacej rade. Hodnotiaca správa a závery o správe sa zverejnia.

3.  Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia posúdi aj výsledky, ktoré agentúra dosiahla so zreteľom na svoje ciele, mandát a úlohy.

 

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 82 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19 ods. 5 a články 28, 29, 30 a 31 sa uplatňujú od troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Články 28, 29, 30 a 31 sa uplatňujú od ... [troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb, tvorí 26 krajín bez kontroly na vnútorných hraniciach. Mnohí ho považujú za jeden z najväčších a najmarkantnejších výdobytkov európskej integrácie. Jeho základná myšlienka – neexistujúce kontroly na vnútorných hraniciach – je však momentálne vystavená skúške ohňom: osem štátov schengenského priestoru (Belgicko, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Nórsko) opätovne zaviedlo pohraničné kontroly na vnútorných hraniciach v reakcii na sekundárne pohyby neregulárnych migrantov, považované za závažnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok. Navyše Malta a Francúzsko znovu zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach z bezpečnostných dôvodov.

Tento vývoj poukazuje na to, že nástroje a mechanizmy, ktoré sa v priebehu času vytvárali v záujme účinného fungovania schengenského priestoru, nestačia na rozsah súčasnej migračnej krízy ani na hrozby, ktoré predstavujú teroristické aktivity.

Momentálne sa pracuje na riešení výziev, ktoré priniesla migračná kríza, na vytváraní väčšej solidarity medzi členskými štátmi a na posilnení výmeny informácií a spolupráce orgánov presadzovania práva v boji proti terorizmu.

V návrhu na vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (European Border and Coast Guard – EBCG) sa rieši potreba zabezpečiť riadnu kontrolu vonkajšej schengenskej hranice ako základný predpoklad účinného riadenia migrácie, zaistiť vysokú mieru bezpečnosti v schengenskom priestore a zároveň voľný pohyb osôb v rámci Únie. V súčasnej situácii teda ide o kľúčový prvok na odstránenie zistených slabín, nie však o všeliek na daný problém.

Základné informácie

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (známa ako Frontex) začala svoju činnosť 1. mája 2005. Za jej vytvorením stála myšlienka zlepšiť integrované riadenie vonkajších hraníc a vykonávanie spoločných pravidiel na podporu, koordináciu a rozvoj koncepcie európskeho riadenia hraníc.

Mandát Frontexu bol už dvakrát zrevidovaný. Nariadením 863/2007 sa zaviedla koncepcia rýchlych pohraničných zásahov a v nariadení 1168/2011 sa zdôraznila zodpovednosť agentúry Frontex v súvislosti s ochranou základných práv.

Okrem toho sa v roku 2013 nariadením 1052/2013 vytvoril Európsky systém hraničného dozoru (Eurosur), ktorý riadi agentúra Frontex a možno ho charakterizovať ako prehľadnú mapu situácie na hraniciach, ktorá slúži na výmenu informácií. Navyše v nadväznosti na súdne konanie na základe žaloby, ktorú podal Parlament, sa nariadením 656/2014 stanovili pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou Frontex.

V čase prijímania najnovšej revízie nariadenia o Frontexe v roku 2011 Komisia vydala vyhlásenie, v ktorom sa zaviazala zrealizovať štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia európskeho systému pohraničnej stráže(1). Európsky parlament v Štokholmskom programe takisto vyzval Komisiu, aby „iniciovala diskusiu o dlhodobom rozvoji agentúry Frontex [vrátane] [...] možnosti vytvorenia európskeho systému pohraničnej stráže“. Táto štúdia bola pripravená a predložená výboru LIBE(2).

Frontex bol súčasne podrobený hodnoteniu, ktoré bolo stanovené v jeho právnom základe. Výsledok tohto hodnotenia sa zverejnil(3). Vo svojej agende o migrácii Komisia vyhlásila, že „na základe prebiehajúceho hodnotenia [...] Komisia predloží návrh na zmenu právneho základu agentúry Frontex s cieľom posilniť jej úlohu v oblasti návratu“.

Parlament pri viacerých príležitostiach diskutoval o budúcom vývoji Frontexu, napríklad aj počas rozpravy v pléne 11. februára 2015 a počas prípravy svojho uznesenia z 2. decembra 2015 o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom (2014/2215(INI)). V tomto uznesení odporúčal, aby sa do revízie mandátu agentúry Frontex zahrnuli ustanovenia o mechanizme podávania individuálnych sťažností.

Predkladaný návrh o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (EBCG)

Na základe uvedenej prípravnej činnosti a vzhľadom na bezpríkladnú migračnú krízu Komisia v decembri minulého roka predložila tento návrh. Plánuje sa v ňom kompletná revízia mandátu agentúry Frontex v podobe výrazného posilnenia jej právomocí.

Komisia navrhuje vytvorenie koncepcie EBCG, ktorá by sa skladala z novej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá by nahradila Frontex, a vnútroštátnych orgánov členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc, vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom plní úlohy týkajúce sa kontroly hraníc. Komisia tiež navrhuje, aby sa do právnych predpisov po prvý raz zaradila koncepcia európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Medzi inovatívne prvky návrhu patrí zavedenie posúdenia zraniteľnosti ako preventívneho mechanizmu na predchádzanie neúčinným kontrolám na vonkajšej hranici, vysielanie styčných dôstojníkov do členských štátov, postup pre situácie na hraniciach, ktoré si vyžadujú naliehavé opatrenia, a vytvorenie rezervy 1500 príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých členské štáty bez výnimky dajú k dispozícii na rýchle nasadenie. V návrhu sa ráta aj s oveľa silnejšou úlohou agentúry v oblasti návratu, posilnením jej kapacity (zamestnanci, rozpočet, vybavenie), intenzívnejšou spoluprácou s tretími krajinami, nastolením európskej spolupráce pri vykonávaní funkcií pobrežnej stráže.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta tento návrh a podporuje ho ako ďalší prvok, ktorý po prijatí upevní solidaritu medzi členskými štátmi, posilní integráciu v súvislosti s riadením hraníc a prispeje k predchádzaniu krízovým situáciám na vonkajšej hranici. Návrh je reakciou na zistené slabiny, či už je to neochota alebo neschopnosť členských štátov poskytnúť agentúre na požiadanie pohraničnú stráž a vybavenie na účely nasadenia, absencia účinného monitorovania a preventívnych opatrení, alebo skutočnosť, že členské štáty nevyužili existujúce mechanizmy (od vytvorenia mechanizmu boli zaznamenané len dva rýchle pohraničné zásahy). V oblasti voľného pohybu bez vnútorných hraníc musí byť riadenie vonkajších hraníc Únie spoločnou zodpovednosťou všetkých členských štátov. Pozmeňujúce návrhy spravodajcu si kladú za cieľ ďalšie posilnenie návrhu zvyšovaním efektívnosti agentúry, ako aj jej účinnosti a zodpovednosti.

Spravodajca predkladá množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré by mali agentúre umožniť lepšie dosahovať jej ciele. Je zásadne dôležité, aby mala agentúra v budúcnosti k dispozícii potrebnú pohraničnú stráž a vybavenie, kedykoľvek ich bude potrebovať, a hlavne aby ich v prípade potreby mohla nasadiť v krátkom časovom rámci.

Čo sa týka navrhovaného postupu pre situácie na hraniciach, ktoré si vyžadujú naliehavé opatrenia (článok 18), spravodajca sa domnieva, že návrh rešpektuje zvrchovanosť členských štátov, keďže sa v ňom stanovuje, že dotknutý členský štát sa má s agentúrou dohodnúť na operačnom pláne a vydať pokyny pre tímy. Je však presvedčený, že rozhodnutia o prijatí krokov by mala prijímať Rada, aby sa tak posilnil rozhodovací proces a ďalej vyzdvihla zvrchovanosť členských štátov. Treba tiež zaviesť realistický postup konania pre prípad, že členský štát nevyhovie rozhodnutiu Rady. V takomto prípade neprichádza do úvahy čakať na výsledok súdneho konania. Namiesto toho môže byť ako krajná možnosť za určitých jasne vytýčených okolností nevyhnutné opätovne zaviesť pohraničné kontroly na niektorých vnútorných hraniciach s cieľom chrániť schengenský priestor ako taký.

Spravodajca sa tiež domnieva, že nasadenie styčných dôstojníkov vo všetkých členských štátoch s vonkajšími pozemnými a námornými hranicami umožní agentúre lepšie si plniť ciele a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a agentúrou. Styční dôstojníci by mali byť v zásade vyslaní do všetkých členských štátov, keďže do ďalšieho rozvoja spoločnej kultúry vysokých noriem v oblasti riadenia hraníc by mali byť zapojené všetky členské štáty. Keďže však členské štáty, ktoré majú iba vzdušnú hranicu, sú riziku vystavené v menšej miere, nie je nevyhnutné, aby do nich boli vysielaní styční dôstojníci.

Vonkajšie hranice sa budú neustále monitorovať pomocou pravidelných analýz rizika a povinných posúdení zraniteľnosti s cieľom odhaliť a riešiť slabiny na vonkajších hraniciach. Spravodajca navrhuje, aby sa posilnili ustanovenia o vybavení pre operácie. Agentúra bude mať k dispozícii rezervu rýchleho nasadenia zloženú z príslušníkov pohraničnej stráže a rezervu technického vybavenia, ktoré bude môcť nasadiť v rámci rýchlych pohraničných zásahov v priebehu niekoľkých dní.

Vzhľadom na výraznejšiu úlohu agentúry v oblasti návratu spravodajca objasňuje, že v tomto smere je cieľom agentúry pomáhať členským štátom s praktickou organizáciou návratových operácií, a to bez hodnotenia podstaty rozhodnutí o návrate, ktoré vydali členské štáty. Navyše vzhľadom na silnejšie postavenie a rozšírené operačné úlohy agentúry spravodajca podporuje vytvorenie množstva záruk ochrany základných práv pre agentúru.

Spravodajca sa tiež domnieva, že nariadenie by malo obstáť v skúške času. Keďže momentálne úsilie sa sústreďuje na prínos k účinnému riadeniu migrácie na vonkajších hraniciach Únie, jej úloha zahŕňa riešenie prípadných hrozieb na vonkajších hraniciach Únie vrátane trestnej činnosti cezhraničného charakteru.

Pokiaľ ide o efektívnosť, spravodajca navrhuje, aby sa vypustili koncepcie dozornej rady a viacročného programovania, pretože so sebou nesú riziko, že budú prekážkou efektívneho konania. Spravodajca sa tiež domnieva, že namiesto pôsobenia prostredníctvom príspevkov by agentúra mala na financovanie či spolufinancovanie činností využívať zmluvy. Systémy príspevkov sú nepružné a zdĺhavé, zatiaľ čo zmluvné vzťahy by mohli byť efektívnejšie.

Spravodajca tiež považuje za potrebné zvýšiť zodpovednosť budúcej agentúry sprístupňovaním viac informácií Parlamentu a širokej verejnosti. Vyššia transparentnosť je nevyhnutná na posilnenie legitímnosti a zamedzenie skreslených dojmov o úlohe agentúry.

Napokon spravodajca súhlasí s názorom, že treba urýchlene prijať toto nariadenie, aby sa posilnila kontrola vonkajšej hranice, a tak sa obnovil stav, keď v rámci schengenského priestoru neexistujú pohraničné kontroly.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0344+0+DOC+XML+V0//SK.

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf.

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (20.5.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Javier Nart

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži je vytvoriť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž na účely zabezpečenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc EÚ.

Návrh je vítaný a zodpovedá výzvam, ktorým Európska únia čelí v prebiehajúcej utečeneckej a migračnej kríze. Odhaduje sa, že len v období od januára do novembra 2015 nelegálne prekročilo hranice približne 1,5 milióna osôb.

V článku 77 ZFEÚ sa stanovuje cieľ „postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc“ a tento návrh by mal byť prijatý ako prvý a dôležitý krok týmto smerom.

Navrhovaná Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž však bude založená na súčasnej agentúre Frontex a pri vykonávaní praktickej práce sa bude musieť spoliehať na spoluprácu a príspevky členských štátov.

Nariadenie je potrebné ešte zmeniť na vyjasnenie koncepcie „spoločnej zodpovednosti“ členských štátov a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Hoci pridané právomoci predstavujú významný krok vpred, tieto kroky treba vidieť ako začiatok procesu smerom k úplne nezávislej, integrovanej pohraničnej a pobrežnej stráži v celej EÚ, vedenej EÚ, financovanej z rozpočtu EÚ a s operačnou samostatnosťou. Súčasťou konečného prijatia tohto nariadenia by mal byť jasný politický záväzok členských štátov a všetkých inštitúcií EÚ k takémuto vývoju.

Treba poukázať na ustanovenia uvedené v článku 18 navrhnutého nariadenia, ktoré umožnia nezávislý zásah, o ktorom rozhoduje Komisia, a to aj proti vôli členského štátu.

Je úplne nevyhnutné, aby si agentúra vybudovala dobré vzťahy s pohraničnými a pobrežnými strážami v tretích krajinách a aby mala operačnú nezávislosť a spôsobilosť pre takéto externé vzťahy.

V posúdení vplyvu na rozpočet sa na rok 2017 plánuje najmenej 31,5 milióna EUR, táto suma sa však na základe predbežného odhadu personálneho obsadenia zdá trochu nízka.

Medzi pozmeňujúcimi návrhmi Výboru pre zahraničné veci sú aj objasnenia týkajúce sa úlohy Európskeho parlamentu kontrolovať agentúru a spolupráce agentúry s tretími krajinami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva , aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Európska pohraničná a pobrežná stráž má nahradiť agentúru Frontex a zabezpečovať európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach v záujme účinného riadenia migrácie a zabezpečenia vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v Únii pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb v rámci nej. V súlade so zmluvami a ich protokolmi členské štáty, na ktoré sa ešte musia uplatňovať ustanovenia schengenského acquis o zrušení hraničných kontrol, by mali mať možnosť zúčastniť sa na všetkých činnostiach v rámci tohto nariadenia a/alebo mať z nich prospech.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Úlohy agentúry Frontex by sa preto mali rozšíriť tak, aby odrážali uvedené zmeny, a jej názov by sa mal zmeniť na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť vypracovanie operačnej a technickej stratégie vykonávania integrovaného riadenia hraníc na úrovni Únie, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol na vonkajších hraniciach, poskytovanie zvýšenej operačnej a technickej pomoci členským štátom prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach, ako aj organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a zásahov.

(9)  Úlohy agentúry Frontex by sa preto mali rozšíriť tak, aby odrážali uvedené zmeny, a jej názov by sa mal zmeniť na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž by malo byť vypracovanie operačnej a technickej stratégie vykonávania integrovaného riadenia hraníc na úrovni Únie, dohliadanie na účinné fungovanie kontrol na vonkajších hraniciach, poskytovanie zvýšenej operačnej a technickej pomoci členským štátom prostredníctvom spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov a zabezpečenie praktického vykonávania opatrení v prípade situácie, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu na vonkajších hraniciach vrátane pátracích a záchranných operácií na mori, ako aj organizovanie, koordinovanie a vykonávanie návratových operácií a zásahov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Úloha Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by v duchu spoločnej zodpovednosti mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom analýzy rizík, výmeny informácií a Európskeho systému hraničného dozoru, ale aj prostredníctvom prítomnosti expertov z radov vlastných zamestnancov v členských štátoch. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do konkrétnych členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť hodnotenia zraniteľnosti.

(12)  Úloha Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by v rámci spoločnej zodpovednosti s členskými štátmi mala spočívať v pravidelnom monitorovaní riadenia vonkajších hraníc. Agentúra by mala zabezpečiť riadne a účinné monitorovanie nielen prostredníctvom analýzy rizík, výmeny informácií a Európskeho systému hraničného dozoru, ale aj prostredníctvom prítomnosti expertov z radov vlastných zamestnancov na mieste, v rámci plnej spolupráce s členskými štátmi a pri rešpektovaní práv krajín mimo schengenského priestoru. Agentúra by preto mala byť schopná nasadiť styčných dôstojníkov do konkrétnych členských štátov na obdobie, počas ktorého bude styčný dôstojník podávať správy výkonnému riaditeľovi. Správa styčných dôstojníkov by mala tvoriť súčasť hodnotenia zraniteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach vyplývajúcim z neregulárneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti by Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj potrebné technické vybavenie, a môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

(14)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala organizovať a ponúkať príslušnú dodatočnú technickú a operačnú pomoc členským štátom s cieľom posilniť ich schopnosť plniť si záväzky, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, a čeliť výzvam na vonkajších hraniciach , a to aj prostredníctvom pátracích a záchranných operácií na mori a bez toho, aby tým bola dotknutá právomoc zodpovedných vnútroštátnych orgánov začať vyšetrovania trestných činov. V tejto súvislosti by Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž mala na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu organizovať a koordinovať spoločné operácie pre jeden alebo viacero členských štátov a nasadzovať tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj potrebné technické vybavenie, a môže nasadiť aj expertov z radov vlastných zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V určitých oblastiach vonkajších hraníc, v ktorých členské štáty čelia neúmerným migračným tlakom charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov – v tzv. vstupných centrách (hotspotoch) – by členské štáty mali mať možnosť využívať intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené expertmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskeho podporného úradu pre azyl, z Europolu alebo iných relevantných agentúr Únie, ako aj expertmi z radov zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste.

(16)  V určitých oblastiach vonkajších hraníc, v ktorých členské štáty čelia neúmerným migračným tlakom charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov – v tzv. vstupných centrách (hotspotoch) – by členské štáty mali mať možnosť využívať intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené expertmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskeho podporného úradu pre azyl, z Europolu alebo iných relevantných agentúr Únie, ako aj expertmi z radov zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala pomáhať Komisii pri koordinovaní rôznych agentúr priamo na mieste. Agentúra by mala mať autonómne právo zasahovať, aby mohla prideliť svojich agentov a vybavenie na základe zložitosti situácie súvisiacej s ochranou hraníc, ako aj špecifík určitých oblastí vonkajších hraníc, v ktorých členské štáty čelia neúmerným migračným tlakom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala mať k dispozícii potrebné vybavenie a personál, ktoré sa nasadia pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento účel by mala byť v prípade začatia rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť členského štátu alebo v súvislosti so situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu, schopná nasadiť tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia, pričom túto rezervu by mali predstavovať stále zbory tvorené malým percentom celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže v členských štátoch a počet ich členov má byť najmenej 1 500. Nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia by malo byť podľa potreby okamžite doplnené dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

(18)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala mať k dispozícii potrebné vybavenie a personál, ktoré sa nasadia pri spoločných operáciách alebo rýchlych pohraničných zásahoch. Na tento účel by mala byť v prípade začatia rýchleho pohraničného zásahu na žiadosť členského štátu alebo v súvislosti so situáciou, ktorá si vyžaduje naliehavú akciu, schopná nasadiť tímy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia, pričom túto rezervu by mali predstavovať stále zbory tvorené primeraným percentom celkového počtu príslušníkov pohraničnej stráže v členských štátoch a počet ich členov má byť najmenej 1 500. Nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervnej skupiny rýchleho nasadenia by malo byť podľa potreby okamžite doplnené dodatočnými tímami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES1. Konkrétne by mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizovať a vykonávať návratové zásahy s cieľom posilniť systém návratu členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

(21)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala zintenzívniť svoju pomoc členským štátom pri navracaní neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, a to v súlade s politikou Únie v oblasti návratu a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES1. Konkrétne by na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov mala koordinovať a organizovať návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizovať a vykonávať návratové zásahy s cieľom posilniť systém návratu členských štátov, ktoré potrebujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri plnení svojej povinnosti vracať neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou.

__________________

__________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala uľahčovať a podporovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie vrátane koordinácie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami pri riadení vonkajších hraníc a vysielania styčných dôstojníkov do tretích krajín, ako aj prostredníctvom spolupráce s orgánmi tretích krajín v oblasti návratu, a to aj pokiaľ ide o získavanie cestovných dokladov. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

(28)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by po dohode s príslušnými členskými štátmi a v spolupráci s Komisiou a ESVČ mala uľahčovať a podporovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie, a to aj koordináciou operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami po posúdení rizika vonkajších hraníc so susediacimi tretími krajinami a vysielaním styčných dôstojníkov do tretích krajín, ako aj prostredníctvom spolupráce s orgánmi tretích krajín v oblasti návratu, a to aj pokiaľ ide o získavanie cestovných dokladov. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Počas operácií vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž žiadna osoba nebude v rozpore zo zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia dopravená či inak odovzdaná orgánom krajiny, v ktorej okrem iného existuje závažné riziko, že takejto osobe hrozí trest smrti, mučenie, prenasledovanie alebo iné neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom by boli život alebo sloboda tejto osoby ohrozené z dôvodu jej rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, sexuálnej orientácie, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo v dôsledku jej politického presvedčenia, alebo v ktorom existuje závažné riziko, že z neho bude vyhostená, odsunutá alebo vydaná do iného štátu v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Týmto nariadením sa ustanovuje mechanizmus na podávanie sťažností Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž v spolupráci s úradníkom pre základné práva s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by úradník pre základné práva mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Úradník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpiť sťažnosti týkajúce sa príslušníkov pohraničnej stráže do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty.

(30)  Týmto nariadením sa ustanovuje mechanizmus na podávanie sťažností Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž v spolupráci s úradníkom pre základné práva s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv vo všetkých činnostiach agentúry a jej zamestnancov. Mal by to byť účinný a dostupný správny mechanizmus, na ktorom sa v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných zúčastňuje úradník pre základné práva agentúry, pričom bude funkčne nezávislý. Úradník pre základné práva by mal preskúmať prípustnosť sťažnosti, zaregistrovať a náležite riešiť všetky prípustné sťažnosti, postúpiť všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi , postúpiť sťažnosti týkajúce sa príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže do domovského členského štátu a zaregistrovať následné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu. Tieto údaje by mali byť zahrnuté vo výročnej správe agentúry. Vyšetrovania trestných činov by mali viesť členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o situácie, ktoré si vyžadujú bezodkladnú akciu na vonkajších hraniciach, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.18

(31)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o situácie, ktoré si vyžadujú bezodkladnú akciu na vonkajších hraniciach, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201118, a to spôsobom, ktorý rešpektuje zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia a deklarácie a normy o dodržiavaní ľudských práv.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia.

(33)  Komisia, členské štátyEurópsky parlament by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „vonkajšie hranice“ sú pozemné alebo morské hranice členských štátov, ich letiská a prístavy, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia hlavy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/20061,

(1)  „vonkajšie hranice“ sú pozemné alebo morské hranice členských štátov, ich letiská a námorné prístavy, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia hlavy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/3991 vrátane tých členských štátov, v prípade ktorých sa ešte majú uplatňovať ustanovenia schengenského acquis o zrušení vnútorných hraníc;

______________

_______________

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/200615. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/3999. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Úniepravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž stanoví operačnú a technickú stratégiu pre európske integrované riadenie hraníc. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž presadzuje a zabezpečuje vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc vo všetkých členských štátoch.

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž stanoví operačnú a technickú stratégiu pre európske integrované riadenie hraníc, s jasnými a merateľnými cieľmi na účely zlepšenia bezpečnosti a riadenia hraníc, v ktorej sa v odôvodnených prípadoch zohľadní osobitná situáciu členských štátov, najmä ich geografická poloha. Táto stratégia sa bude pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť aktuálny vývoj situácie na mieste. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž presadzuje a zabezpečuje vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vykonávanie a koordinácie pátracích a záchranných operácií na mori a podpora organizácií občianskej spoločnosti a iniciatív vykonávajúcich pátracie a záchranné operácie na mori;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  analýza rizík pre vnútornú bezpečnosť a analýza hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc;

b)  analýza rizík pre vnútornú bezpečnosť a analýza hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s osobitným zameraním na susedné krajiny a na tie tretie krajiny, ktoré boli na základe analýzy rizík označené ako krajiny pôvodu a tranzitu neregulárneho prisťahovalectva;

d)  spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s osobitným zameraním na susedné krajiny a na tie tretie krajiny, ktoré boli na základe analýzy rizík označené ako krajiny pôvodu a tranzitu neregulárneho prisťahovalectva v spolupráci s Komisiou, ESVČ a členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Tie členské štáty, ktorých hranice predstavujú vonkajšie hranice, zabezpečujú riadenie vonkajších hraníc vo vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s technickou a operačnou stratégiou uvedenou v článku 3 ods. 2 a v úzkej spolupráci s agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž uľahčuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosť členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení a pri návrate. Členské štáty zabezpečujú riadenie svojho úseku vonkajších hraníc vo vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s technickou a operačnou stratégiou uvedenou v článku 3 ods. 2 a v úzkej spolupráci s agentúrou.

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž uľahčuje uplatňovanie opatrení Únie týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc tým, že posilňuje, posudzuje a koordinuje činnosť členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení a pri návrate. Členské štáty zabezpečujú riadenie svojho úseku vonkajších hraníc vo vlastnom záujme a v záujme všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc, a to v plnom súlade s právom Únie a v súlade s technickou a operačnou stratégiou uvedenou v článku 3 ods. 2 a v úzkej spolupráci s agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty nesú hlavnú zodpovednosť za vykonávanie príslušných medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj právnych predpisov Únie a za činnosti v oblasti presadzovania práva vykonávané v kontexte spoločných operácií, koordinovaných Európskou pohraničnou a pobrežnou strážou, a tým aj za dodržiavanie základných práv počas týchto činností. Európska pohraničná a pobrežná stráž nesie takisto zodpovednosť ako koordinátor a je plne zodpovedná za všetky činnosti a rozhodnutia vykonané v rámci jej mandátu. Komisia v spolupráci s agentúrou, Radou a príslušnými zainteresovanými stranami ďalej analyzuje ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti a rieši akékoľvek potenciálne alebo skutočné nedostatky spojené s činnosťou agentúry.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na zabezpečenie jednotného európskeho integrovaného riadenia hraníc na všetkých vonkajších hraniciach agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich aj budúcich opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc ustanoveného nariadením (ES) č. 562/2006.

1.  Na zabezpečenie jednotného európskeho integrovaného riadenia hraníc na všetkých vonkajších hraniciach agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich aj budúcich opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, vrátane Kódexu schengenských hraníc ustanoveného nariadením () č. 2016/399.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom prispieť k efektívnej kontrole hraníc a návratu na vysokej a jednotnej úrovni agentúra vykonáva tieto úlohy:

1.  S cieľom prispieť k efektívnej kontrole hraníc na vysokej a jednotnej úrovni a k jednotnému uplatňovaniu medzinárodných noriem pre návrat agentúra vykonáva tieto úlohy:

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadi centrum monitorovania a analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie migračných tokov a vykonávanie analýzy rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty integrovaného riadenia hraníc;

a)  monitoruje migračné tokyvykonáva analýzy rizík, pokiaľ ide o všetky aspekty integrovaného riadenia hraníc, využívaním dostupných zdrojov, ako sú Satelitné stredisko Európskej únie a situačné centrum;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vykonáva posudzovanie zraniteľnosti vrátane hodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlakom na vonkajších hraniciach.

b)  vykonáva pravidelné posudzovanie zraniteľnosti vrátane hodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlakom na ich vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, prostredníctvom koordinácie a organizovania spoločných operácií, pri zohľadnení skutočnosti, že v určitých prípadoch môže dôjsť k núdzovým humanitárnym situáciám a záchranným akciám na mori;

c)  poskytuje podporu členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, prostredníctvom koordinácie a organizovania spoločných operácií, pri zohľadnení skutočnosti, že v určitých prípadoch môže dôjsť k núdzovým humanitárnym situáciám a záchranným akciám na mori;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vytvára rezervy technického vybavenia na nasadenie v rámci spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov a podporných tímov pre riadenie migrácie, ako aj v rámci návratových operácií a zásahov;

f)  vytvára rezervy technického vybavenia na nasadenie v rámci spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov, pátracích a záchranných operácií a podporných tímov pre riadenie migrácie, ako aj v rámci návratových operácií a zásahov;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podporuje rozvoj technických noriem týkajúcich sa vybavenia, najmä na taktickej úrovni velenia, kontroly a komunikácie, ako aj technického dohľadu na zabezpečenie interoperability na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

h)  podporuje rozvoj spoločných technických noriem týkajúcich sa vybavenia, najmä na taktickej úrovni velenia, kontroly a komunikácie, ako aj technického dohľadu na zabezpečenie interoperability na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane používania moderných technológií dohľadu, napríklad diaľkovo ovládaných leteckých systémov, a vypracúva pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

n)  monitoruje a podieľa sa na rozvoji a riadení výskumných a inovačných činností relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane používania moderných technológií dohľadu, napríklad diaľkovo ovládaných leteckých systémov, a vypracúva pilotné projekty týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou s cieľom podporovať vnútroštátne orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií, zariadení a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

q)  spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou s cieľom podporovať vnútroštátne orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií a v prípade potreby zariadení a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  pomáha členským štátom a tretím krajinám v rámci operačnej spolupráce medzi nimi v oblastiach riadenia vonkajších hraníc a návratu.

r)  pomáha a poskytuje podporu členským štátom a tretím krajinám pri ich spolupráci v oblastiach riadenia vonkajších hraníc a návratu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno r a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ra)  prijíma a podporuje najvyššie normy pre postupy riadenia hraníc, ktoré umožňujú transparentnosť a verejnú kontrolu a zabezpečujú dodržiavanie a presadzovanie základných práv a zásad právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach vrátane vojenských operácií na misii na presadzovanie práva a v oblasti návratu, ak je takáto spolupráca zlučiteľná s činnosťou agentúry. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov.

Členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach vrátane vojenských operácií na misii na presadzovanie práva a v oblasti návratu, ak takáto spolupráca nie je v rozpore s činnosťou agentúry, prípadne misiami SBOP a NATO. Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zriadi centrum monitorovania a analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie migračných tokov do Únie a v rámci nej. Agentúra na tento účel vypracuje spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi.

1.  Agentúra zriadi centrum monitorovania a analýzy rizík s kapacitou na monitorovanie migračných tokov. Zabezpečí, aby všetky zdroje, ktoré už má Únia k dispozícii (spravodajské informácie, analýzy rizík, satelity, atď.), boli úplnekomplexne využité.. Agentúra na tento účel na základe rozhodnutia riadiacej rady vypracuje spoločný integrovaný model analýzy rizík, ktorý bude uplatňovať spolu s členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Analýza rizík vypracovaná agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité aspekty týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc, najmä kontroly hraníc, návratu, neregulárneho sekundárneho pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj situácie v susedných tretích krajinách, s cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania, ktorý obsahuje analýzu migračných tokov do Únie.

3.  Analýza rizík vypracovaná agentúrou sa vzťahuje na všetky dôležité aspekty týkajúce sa európskeho integrovaného riadenia hraníc, najmä kontroly hraníc, ochrany základných práv, návratu, neregulárneho sekundárneho pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci Únie, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti, obchodovania s ľuďmi a terorizmu, ako aj situácie v susedných tretích krajinách a v krajinách pôvodu a tranzitu neregulárnej migrácie, s cieľom vypracovať mechanizmus včasného varovania, ktorý bude analyzovať migračné toky do Únie a dodržiavanie základných práv.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra zverejní svoju metodiku a kritériá na analýzu rizík.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pravidelne podávajú výkonnému riaditeľovi správy o situácii na vonkajších hraniciach a o schopnosti dotknutého členského štátu účinne riešiť situáciu na vonkajších hraniciach;

e)  pravidelne podávajú výkonnému riaditeľovi a riaditeľovi príslušného vnútroštátneho orgánu správy o situácii na vonkajších hraniciach a o schopnosti dotknutého členského štátu účinne riešiť situáciu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mať neobmedzený prístup k národnému koordinačnému centru a národnému situačnému prehľadu vypracovanému v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

a)  mať prístup k národnému koordinačnému centru a národnému situačnému prehľadu vypracovanému v súlade s nariadením (EÚ) č. 1052/2013;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú dozornej rade, ktorá poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi o opatreniach, ktoré majú prijať členské štáty na základe výsledkov posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, a výsledkov mechanizmu schengenského hodnotenia.

4.  Výsledky posúdenia zraniteľnosti sa predkladajú dotknutým členským štátom. Dotknutý členský štát môže k tomuto posúdeniu predložiť pripomienky. Výkonný riaditeľ bude pri opatreniach, ktoré sa majú odporučiť dotknutým členským štátom, vychádzať z výsledkov posúdenia zraniteľnosti, so zohľadnením analýzy rizík, ktorú vykonala agentúra, pripomienok dotknutého členského štátu a výsledkov mechanizmu schengenského hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vymieňať informácie o migračných tokoch s organizáciami občianskej spoločnosti a iniciatívami vykonávajúcimi pátracie a záchranné operácie;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Iniciovanie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach

Iniciovanie spoločných operácií a rýchlych pohraničných zásahov na vonkajších hraniciach

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ciele spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov možno dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, boj proti pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi, operácie na kontrolu pašovania drog a riadenie migrácie vrátane identifikácie, registrácie, informačného pohovoru a návratu.

5.  Ciele spoločných operácií alebo rýchlych pohraničných zásahov možno dosiahnuť v rámci viacúčelových operácií, ktoré môžu zahŕňať záchranu osôb v núdzi na mori alebo iné funkcie pobrežnej stráže, boj proti pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi, operácie na kontrolu pašovania drog a riadenie migrácie vrátane identifikácie, registrácie, informačného pohovoru a návratu. Všetky operácie zahŕňajúce funkcie pobrežnej stráže sa vykonávajú tak, aby sa vo všetkých prípadoch zaručila bezpečnosť zaistených alebo zachránených osôb, bezpečnosť zúčastnených jednotiek a bezpečnosť tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri príprave spoločnej operácie výkonný riaditeľ v spolupráci s hostiteľským členským štátom vypracuje zoznam technického vybavenia a potrebného personálu berúc do úvahy dostupné zdroje hostiteľského členského štátu. Agentúra na základe týchto prvkov vymedzí súbor operačných a technických posíl, ako aj činnosti v oblasti budovania kapacít, ktoré sa zahrnú do operačného plánu.

1.  Pri príprave spoločnej operácie výkonný riaditeľ v spolupráci s hostiteľským členským štátom alebo treťou krajinou vypracuje zoznam technického vybavenia a potrebného personálu berúc do úvahy dostupné zdroje hostiteľského členského štátu. Agentúra na základe týchto prvkov vymedzí súbor operačných a technických posíl, ako aj činnosti v oblasti budovania kapacít, ktoré sa zahrnú do operačného plánu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  ustanovení v oblasti velenia a kontroly vrátane mien a hodností príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu zodpovedných za spoluprácu s členmi tímov a agentúrou, najmä mien a hodností tých príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú počas obdobia nasadenia veliteľskú právomoc, a postavenia členov tímov v štruktúre velenia;

f)  ustanovení v oblasti velenia a kontroly vrátane mien a hodností príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu zodpovedných za spoluprácu s členmi tímov a agentúrou, najmä mien a hodností tých príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorí majú počas obdobia nasadenia veliteľskú právomoc, a postavenia členov tímov v štruktúre velenia;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  v prípade operácií na mori vrátane špecifických informácií o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie v oblasti zásahov, námorných záchranných operácií a vyloďovania; v tejto súvislosti sa vypracuje operačný plán v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014;42

j)  v prípade operácií na mori vrátane špecifických informácií o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia uskutočňuje, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie v oblasti zásahov, pátracích operácií, námorných záchranných operácií a vyloďovania. V tejto súvislosti sa vypracuje operačný plán, ktorý vymedzuje úlohu agentúry v rámci pátracích a záchranných činností v súlade s medzinárodným právom a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014;42

__________________

__________________

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 93).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  podrobností spolupráce s tretími krajinami, inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie alebo medzinárodnými organizáciami;

k)  podrobností spolupráce s tretími krajinami, inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie alebo medzinárodnými organizáciami v úzkej súčinnosti s Komisiou a ESVČ. Európsky parlament je pravidelne informovaný o tejto spolupráci;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu vrátane prípravy a organizovania návratových operácií.

c)  technickú a operačnú pomoc v oblasti návratu vrátane prípravy a organizovania návratových operácií pri plnom dodržiavaní základných práv, riadneho procesu a zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra v spolupráci s Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva a ďalšími príslušnými agentúrami Únie a na základe koordinácie Komisie zabezpečí súlad týchto činností so spoločným európskym azylovým systémom a základnými právami. To zahŕňa poskytnutie prístrešia, hygienických podmienok a zariadení, ktoré rešpektujú odlišné potreby mužov a žien a potreby detí v problémových oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Rezervu rýchleho nasadenia tvorí stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k dispozícii a ktorý môže byť nasadený z každého členského štátu do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Na tento účel každý členský štát každoročne sprístupňuje agentúre počet príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 % personálu členských štátov bez pozemných alebo námorných vonkajších hraníc a 2 % personálu členských štátov s pozemnými alebo námornými vonkajšími hranicami so zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový počet týchto príslušníkov pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500.

5.  Rezervu rýchleho nasadenia tvorí stály zbor, ktorý je agentúre okamžite k dispozícii a ktorý môže byť nasadený z každého členského štátu do troch pracovných dní od dátumu schválenia operačného plánu výkonným riaditeľom a hostiteľským členským štátom. Na tento účel každý členský štát každoročne sprístupňuje agentúre počet príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúci aspoň 3 % personálu členských štátov bez pozemných alebo námorných vonkajších hraníc a 2 % personálu členských štátov s pozemnými alebo námornými vonkajšími hranicami so zodpovedajúcimi profilmi uvedenými v rozhodnutí riadiacej rady, pričom celkový počet týchto príslušníkov pohraničnej stráže má byť najmenej 1 500. Agentúra sa opiera o odborné znalosti Únie vyvinuté v rámci spoločných misií bezpečnostnej a obrannej politiky a hlavných cieľov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra prispieva do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytnutím kompetentných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých do agentúry vyslali členské štáty ako národných expertov. Príspevok členských štátov z hľadiska vysielania príslušníkov pohraničnej stráže do agentúry na nasledujúci rok sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na vyslanie s výnimkou prípadov, keď by to vážne ovplyvnilo plnenie vnútroštátnych úloh. V takých situáciách môžu členské štáty svojich vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže odvolať.

Agentúra prispieva do tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže poskytnutím kompetentných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých do agentúry vyslali členské štáty ako národných expertov. Príspevok členských štátov z hľadiska vysielania príslušníkov pohraničnej stráže do agentúry na nasledujúci rok sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na vyslanie s výnimkou prípadov, keď by to vážne ovplyvnilo plnenie vnútroštátnych úloh. V takých situáciách môžu členské štáty svojich vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže odvolať. Aby bolo možné reagovať na prípadné nedostatky, agentúra môže v súlade so svojím mandátom zamestnávať dočasných zamestnancov na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov alebo dlhšie, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa považujú za členov tímov a majú úlohy a právomoci členov tímov. Členský štát, ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej stráže, sa považuje za domovský členský štát.

Takéto vyslanie môže byť na 12 mesiacov alebo dlhšie, v žiadnom prípade však nesmie byť kratšie ako na tri mesiace. Vyslaní príslušníci pohraničnej stráže sa považujú za členov tímov a majú úlohy a právomoci členov tímov. Členský štát, ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej stráže, sa považuje za domovský členský štát.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  koordinuje na technickej a operačnej úrovni činnosti členských štátov súvisiace s návratom s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratov medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a iných príslušných zainteresovaných strán;

a)  koordinuje na technickej a operačnej úrovni činnosti členských štátov súvisiace s návratom vrátane dobrovoľných návratov s cieľom dosiahnuť integrovaný systém riadenia návratov medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zapojením príslušných orgánov tretích krajín a iných príslušných zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  spolupracuje s tretími krajinami s cieľom uľahčiť činnosti členských štátov súvisiace s návratom;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pomoci v súvislosti s opatreniami potrebnými na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely navrátenia a na zabránenie ich úteku.

d)  pomoci v súvislosti s opatreniami zákonnými, primeranými a potrebnými na zabezpečenie dostupnosti navrátilcov na účely navrátenia, na zabránenie ich úteku a na poskytnutie poradenstva v súvislosti s alternatívami ich zadržiavania v súlade so smernicou 2008/115/ES a s medzinárodným právom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Úrad pre návrat sa zameriava na budovanie súčinnosti a prepojenie sietí a programov financovaných Úniou v oblasti návratu v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou migračnou sieťou.43

3.  Úrad pre návrat sa zameriava na budovanie súčinnosti a prepojenie sietí a programov financovaných Úniou v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou migračnou sieťou 43, ako aj s ostatnými organizáciami a dotknutými členskými štátmi.

__________________

__________________

43 Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7.

43 Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Agentúra nekoordinuje, neorganizuje ani nenavrhuje návratové operácie do žiadnej tretej krajiny, v ktorej bolo na základe jej analýzy rizika alebo správ od úradníka pre základné práva, agentúr Únie, orgánov pre ľudské práva, medzivládnych a mimovládnych organizácií zistené riziko porušovania základných práv alebo vážne nedostatky v príslušných občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisoch a konaniach.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európska pohraničná a pobrežná stráž zabezpečuje ochranu základných práv pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s Chartou základných práv Európskej únie, platným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Na tento účel agentúra vypracuje a bude ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné práva.

1.  Európska pohraničná a pobrežná stráž dodržiava základné práva a zabezpečuje ich ochranu pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, najmä s Chartou základných práv Európskej únieplatným medzinárodným právom vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach, Dohovoru o právnom postavení utečencov a Dohovoru o právach dieťaťa a povinností súvisiacich s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä pokiaľ ide o zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Na tento účel agentúra v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva vypracuje a bude ďalej rozvíjať a realizovať stratégiu pre základné práva vrátane účinných mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania základných práv a zásad právneho štátu vo všetkých činnostiach agentúry. Európsky parlament je riadne informovaný o tejto stratégii pre základné práva;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európska pohraničnápobrežná stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný alebo vrátený orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

2.  Európska agentúra pre pohraničnúpobrežnú stráž pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby nikto nebol v žiadnej krajine vylodený, nútený k vstupu do krajiny, dopravený alebo inak odovzdaný alebo vrátený orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia, ani v žiadnej krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo vrátenia do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska pohraničnápobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

3.  Európska agentúra pre pohraničnúpobrežnú stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby maloletých, najmä ak sú bez sprievodu, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra pri výkone svojich úloh vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zohľadní správy konzultačného fóra a úradníka pre základné práva.

4.  Agentúra pri výkone všetkých svojich úloh vrátane ďalšieho rozvoja a vykonávania účinného mechanizmu na monitorovanie dodržiavania základných práv vo svojich vzťahoch s členskými štátmi a v rámci spolupráce s tretími krajinami zabezpečuje primerané následné opatrenia na základe správy konzultačného fóra a úradníka pre základné práva. Agentúra informuje konzultačné fórum a úradníka pre základné práva o tom, či a ako zmenila svoj prístup v nadväznosti na správy a odporúčania týchto orgánov, a vo svojej výročnej správe uvedie podrobnosti.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť do rezervných skupín uvedených v článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových zásahoch a návratových operáciách, ako aj zamestnanci agentúry absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných právprístupu k medzinárodnej ochrane.

3.  Agentúra prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom, ktorí majú patriť do rezervných skupín uvedených v článkoch 28, 29 a 30. Agentúra zabezpečí, aby všetci pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návratových zásahoch a návratových operáciách, ako aj zamestnanci agentúry absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane, ktorá im tiež umožní identifikovať možné porušovanie ľudských práv a náležite ho riešiť.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát o nahradenie akejkoľvek čiastky, ktorú vyplatil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene.

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, agentúra nahradí všetky škody spôsobené v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odsekov 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 47, sa zakazuje prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a ďalší prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo tretích strán.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 47, sa zakazuje prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a ďalší prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám alebo tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra spolupracuje s Komisiou, ostatnými inštitúciami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Eurojustom, Satelitným strediskom Európskej únie, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva, ako aj s inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, a to v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom prevencie a potláčania neregulárneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu.

Agentúra spolupracuje s Európskym parlamentom, Komisiouostatnými inštitúciami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Eurojustom, Satelitným strediskom Európskej únie, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva, ako aj s inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, a to v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom prevencie a potláčania neregulárneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti vrátane uľahčovania neregulárneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi a terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  budovaním kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj podporou odbornej prípravy a výmeny zamestnancov s cieľom posilniť výmenu informácií a spoluprácu týkajúcu sa funkcií pobrežnej stráže;

c)  budovaním kapacít vypracúvaním usmernení, odporúčaní a najlepších postupov, ako aj podporou odbornej prípravy a výmeny zamestnancov s cieľom posilniť výmenu informácií a spoluprácu týkajúcu sa funkcií pobrežnej stráže, pátraciu a záchrannú operatívnu spôsobilosť a dodržiavanie ľudských práv, povinnosti a záväzky v oblasti migrácie a azylu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 53 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s tretími krajinami

Spolupráca s tretími krajinami a mimovládnymi organizáciami

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, ktoré patria do jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv. Agentúra a členské štáty dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje legislatíva Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto štátov. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami slúži na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat.

1.  Vo veciach, ktoré patria do jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov a najmä európskej susedskej politiky a rozvojovej politiky vrátane ochrany základných práv. Agentúra a členské štáty dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje legislatíva Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto štátov. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami slúži na podporu riadenia európskych hraníc a noriem upravujúcich návrat.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc, môže agentúra koordinovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti riadenia vonkajších hraníc a musí mať možnosť vykonávať spoločné operácie na vonkajších hraniciach s účasťou jedného alebo viacerých členských štátov a tretích krajín susediacich aspoň s jedným z týchto členských štátov s výhradou súhlasu tejto susediacej tretej krajiny, a to aj na území tejto tretej krajiny. Komisia musí byť o týchto činnostiach informovaná.

3.  V situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc, môže agentúra koordinovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti riadenia vonkajších hraníc a musí mať možnosť pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vykonávať spoločné operácie na vonkajších hraniciach s účasťou jedného alebo viacerých členských štátov a tretích krajín susediacich aspoň s jedným z týchto členských štátov s výhradou súhlasu tejto susediacej tretej krajiny, a to aj na území tejto tretej krajiny. Účasť členských štátov na spoločných operáciách na území tretích krajín je dobrovoľná. Európsky parlament, Komisia, ESVČ, Eurojust a Europol musia byť o týchto činnostiach informované.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  EÚ uzatvorí s treťou krajinou dohodu o právnom postavení pre nasadenie členov tímov do spoločných operácií, v ktorých budú členovia tímu disponovať výkonnými právomocami, alebo v prípade potreby do iných činností. Táto dohoda sa vzťahuje na všetky aspekty, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností, najmä opis rozsahu pôsobnosti operácie, občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti, úloh a právomocí členov tímov. Touto dohodou sa zabezpečí plné rešpektovanie základných práv počas operácií.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia vypracuje vzor dohody o právnom postavení pre činnosti na území tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať aj pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 13, návratových operácií uvedených v článku 27, návratových zásahov uvedených v článku 32 a odbornej prípravy uvedenej v článku 35, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť uvedených činností. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 13, 27 a 35 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 13 a 32. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

5.  Agentúra môže so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať aj pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností na vonkajších hraniciach uvedených v článku 13, návratových operácií uvedených v článku 27, návratových zásahov uvedených v článku 32 a odbornej prípravy uvedenej v článku 35, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene najlepších postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť uvedených činností alebo bezpečnosť osôb, ktoré sa majú vrátiť. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutých členských štátov v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 13, 27 a 35 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 13 a 32. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov musia byť súčasťou operačného plánu. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Komisia pred uzatvorením dohody uvedenej v tomto článku overí, že jej ustanovenia sú v súlade s týmto nariadením, ako aj s príslušnými právnymi predpismi Únie a medzinárodnými právnymi predpismi o základných právach a medzinárodnej ochrane vrátane Charty základných práv Európskej únie, Európskeho dohovoru o ľudských právach, Dohovoru o právnom postavení utečencov a Dohovoru o právach dieťaťa, najmä so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia a s právom na účinný prostriedok nápravy a s ustanoveniami o výmene informácií a ochrane údajov v tomto nariadení. Posúdenie sa vykonáva na základe informácií získaných zo širokej škály zdrojov, medzi ktoré patria členské štáty, orgány, úrady a agentúry Únie, príslušné medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie. Komisia predkladá posúdenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  O činnostiach uvedených v odsekoch 2 a 3 agentúra informuje Európsky parlament.

9.  Agentúra uverejní svoje dohody a dohody o pracovných podmienkach s tretími krajinami na svojom webovom sídle. Agentúra predkladá Európskemu parlamentu minimálne každé tri mesiace správu o svojej spolupráci s tretími krajinami. Podrobné posúdenie spolupráce s tretími krajinami vrátane podrobných informácií o dodržiavaní základných práv a medzinárodnej ochrany sa zahrnie do výročnej správy agentúry.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť expertov z radov vlastných zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu styčných dôstojníkov pre prisťahovalectvo a bezpečnostných expertov Únie a členských štátov vrátane siete zriadenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004.49

1.  Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť expertov z radov vlastných zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa zapájajú do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu styčných dôstojníkov pre prisťahovalectvo a bezpečnostných expertov Únie a členských štátov. Agentúra koordinuje a zabezpečuje riadne fungovanie siete zriadenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004.49

__________________

__________________

49 Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).

49 Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Riadiaca rada môže zriadiť malú výkonnú radu zloženú z predsedu riadiacej rady, jedného zástupcu Komisie a troch členov riadiacej rady s cieľom pomôcť výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, programov a činností, ktoré má riadiaca rada prijať, a keď je to v naliehavých prípadoch potrebné, prijímať niektoré dočasné rozhodnutia v mene riadiacej rady.

6.  Riadiaca rada môže zriadiť malú výkonnú radu zloženú z predsedu riadiacej rady, jedného zástupcu Komisie a troch členov riadiacej rady, ako aj zástupcu členského štátu žiadajúceho o pomoc s cieľom pomôcť výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, programov a činností, ktoré má riadiaca rada prijať, a keď je to v naliehavých prípadoch potrebné, prijímať niektoré dočasné rozhodnutia v mene riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, riadiaca rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a dvoch zástupcov Európskeho parlamentu, pričom všetci majú hlasovacie právo. Na tento účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Európsky parlament volí dvoch členov spomedzi svojich poslancov, pričom aspoň jeden z nich je členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia navrhuje kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa na základe zoznamu po uverejnení oznámenia o voľnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne v inej tlači alebo na internete.

1.  Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom navrhuje kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa na základe zoznamu po uverejnení oznámenia o voľnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne v inej tlači alebo na internete.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca rada na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

2.  Pred svojím vymenovaním riadiacou radou na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj vyšších odborných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu musí byť výkonný riaditeľ vypočutý príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu. Riadiaca rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Úradník pre základné práva je pri výkone svojich služobných povinností úradníka pre základné práva nezávislý, zodpovedá sa priamo riadiacej rade a spolupracuje s konzultačným fórom. Úradník pre základné práva pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

2.  Úradník pre základné práva je pri výkone svojich služobných povinností úradníka pre základné práva plne nezávislý, zodpovedá sa priamo riadiacej rade a Európskemu parlamentu a spolupracuje s konzultačným fórom. Úradník pre základné práva pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Úradník pre základné práva organizuje pravidelnú výmenu názorov s príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu a podáva správy o sťažnostiach a opatreniach prijatých v reakcii na ne.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 5 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Výkonný riaditeľ informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou v reakcii na sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Úradník pre základné práva podáva výkonnému riaditeľoviriadiacej rade správy o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou a členskými štátmi v reakcii na sťažnosti.

7.  Úradník pre základné práva informuje výkonného riaditeľariadiacu radu o zisteniach týkajúcich sa sťažností, ktoré boli posúdené ako oprávnené. Výkonný riaditeľ a riadiaca rada potom podávajú správy o následných opatreniach prijatých agentúrou a členskými štátmi v reakcii na sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Správa o prijatých sťažnostiach, druhoch porušovania základných práv, činnostiach dotknutej agentúry, dotknutého členského štátu alebo tretej krajiny a následných opatreniach sa zahrnie do výročnej správy o činnosti agentúry.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra zabezpečí, aby bol štandardizovaný formulár sťažnosti k dispozícii v najrozšírenejších jazykoch a dostupný na webovom sídle agentúry a v papierovej forme počas všetkých činností agentúry. Úradník pre základné práva posúdi sťažnosti aj v prípade, že nebola podaná na štandardizovanom formulári sťažnosti.

Agentúra zabezpečí, aby štandardizovaný formulár sťažnosti a informačný list boli k dispozícii v najrozšírenejších jazykoch a v tých, ktorým migranti a žiadatelia o azyl rozumejú alebo v prípade ktorých sa dá odôvodnene predpokladať, že by im mohli rozumieť, a dostupné na webovom sídle agentúry a v papierovej forme počas všetkých činností agentúry. Úradník pre základné práva posúdi sťažnosti aj v prípade, že nebola podaná na štandardizovanom formulári sťažnosti. Údajným obetiam sa na žiadosť poskytujú ďalšie usmernenia a pomoc v súvislosti s postupom podávania sťažností. Musia sa zabezpečiť informácie prispôsobené deťom s cieľom uľahčiť ich prístup k mechanizmu podávania sťažností.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 74 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 74 a

 

Správy a informácie predkladané Európskemu parlamentu

 

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh, a to aj o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry za predošlý rok, pracovnom programe na nadchádzajúci rok a viacročnom plánovaní agentúry. Výkonný riaditeľ podáva správu Európskemu parlamentu a odpovedá na všetky otázky jeho poslancov, kedykoľvek o to požiadajú.

 

2.  Okrem informácií uvedených v odseku 1 musí správa obsahovať aj všetky relevantné informácie, o ktoré požiadal Európsky parlament na báze ad hoc.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky Komisia vykonáva hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť činnosti agentúry a jej pracovných postupov, pokiaľ ide o jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny.

1.  Do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé dva roky Komisia vykonáva hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť činnosti agentúry a jej pracovných postupov, pokiaľ ide o jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť nariadenie, mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny.

Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza dodržiavania Charty základných práv pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza dodržiavania Charty základných práv pri uplatňovaní tohto nariadenia, ako aj prípadov sťažností a ich vybavovania.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prvom hodnotení po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa analyzuje potreba poskytnúť agentúre prístup k príslušným európskym databázam.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Výkonný riaditeľ organizuje pravidelnú výmenu názorov s príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o špecifickú spoluprácu s tretími krajinami, a predkladá výročnú správu agentúry.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia posúdi aj výsledky dosiahnuté agentúrou vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy.

3.  Pri príležitosti každého hodnotenia Komisia posúdi aj výsledky dosiahnuté agentúrou vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska pohraničná a pobrežná stráž

Referenčné čísla

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.1.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Javier Nart

16.2.2016

Dátum prijatia

12.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

8

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (26.4.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eider Gardiazabal Rubial

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla toto nariadenie v rámci väčšieho balíka predpisov týkajúcich sa pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý obsahuje aj návrhy na zmenu nariadení o zriadení Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) a Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA). Komisia navrhuje rozšíriť činnosť týchto dvoch agentúr na základe dodatočného článku o európskej spolupráci pri vykonávaní funkcií pobrežnej stráže, zatiaľ čo Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vznikne z existujúcej agentúry Frontex.

Z hľadiska rozpočtu by sa tento pokus o vytvorenie súčinnosti medzi agentúrami, ktoré pôsobia v príbuzných oblastiach, mal podporiť, a to aj s ohľadom obmedzené finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii v rámci okruhu 3.

Vo svojom legislatívnom finančnom výkaze Komisia navrhuje, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž mala na zvyšok súčasného viacročného finančného rámca (VFR) celkový rozpočet vo výške 1 212 miliónov EUR, konkrétne 281 miliónov EUR v roku 2017, 298 miliónov EUR v roku 2018, 310 miliónov EUR v roku 2019 a 322 miliónov EUR v roku 2020.

Vzhľadom na obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii v rámci okruhu 3 súčasného VFR, vyjadruje spravodajkyňa vážne pochybnosti o tom, že by plánované navýšenie bolo možné financovať v rámci tohto stropu. Spravodajkyňa zastáva názor, že Komisia musí čo najskôr predložiť návrh na revíziu stropu pre okruh 3 smerom nahor, aby bolo možné financovať dodatočné potreby súvisiace so súčasnou migračnou krízou, ktorá sa do roku 2020 pravdepodobne nezmierni.

Činnosť pobrežnej stráže bude okrem toho posilnená na základe ďalších 87,2 milióna EUR určených pre EMSA a 30,1 milióna EUR pre EFCA na roky 2017 – 2020, aby sa mohli financovať nové úlohy týchto dvoch agentúr. Činnosť pobrežnej stráže tak bude čiastočne financovaná aj z okruhov 1a a 2.

V súlade s dodatočnými rozpočtovými prostriedkami sa výrazne zvýši aj počet zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. V rámci rozpočtu na rok 2016 bolo schválených 225 pracovných miest v pláne pracovných miest pre agentúru Frontex. Tento počet sa do roku 2020 zvýši na 550 pracovných miest. Navyše vzrastie aj počet externých zamestnancov, ako sú zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti, aby sa do roku 2020 dosiahol celkový počet 1000 zamestnancov.

Je však potrebné poznamenať, že Komisia vo svojom legislatívnom finančnom výkaze ako základ stále uplatňuje svoje plánovanie stanovené v oznámení COM(2013)519, čo znamená postupné znižovanie počtu pracovných miest v „starej agentúre Frontex“ (s výnimkou dodatočných miest zabezpečených na základe opravných rozpočtov č. 5/2015 a č. 7/2015 a rozpočtu na rok 2016) zo 149 v roku 2016 na 145 v roku 2020. Vzhľadom na politický vývoj za posledné 2 roky považuje spravodajkyňa tento prístup za zastaraný a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % nebude vzťahovať na žiadne pracovné miesta v agentúrach, ktoré sa zaoberajú migračnou krízou.

Spravodajkyňa nespochybňuje nutnosť výrazne zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov, ako to navrhuje Komisia, ale chcela by zdôrazniť, že sa treba vyhnúť vytvoreniu zastrešujúcej agentúry, ktorá by mohla dominovať všetkým ostatným agentúram pre vnútorné veci. Očakáva preto, že Komisia v blízkej budúcnosti predloží rovnako ambiciózny návrh, pokiaľ ide o ďalší rozvoj Európskeho podporného úradu pre azyl.

Vzhľadom na značné zvýšenie rozpočtu agentúry Frontex v uplynulých rokoch a plán na jeho zvýšenie do roku 2020 sa spravodajkyňa domnieva, že s ohľadom na prevádzkové výdavky tejto agentúry by bolo vhodné zmeniť jej rozpočtovú nomenklatúru. Malo by sa zabezpečiť, aby rozpočtový orgán mohol ovplyvňovať operačné priority agentúry. Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby tieto zmeny nomenklatúry uplatnila už pri predkladaní návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2017.

Okrem toho zastáva názor, že Európsky parlament si zaslúži zohrávať dôležitejšiu úlohu pri vymenúvaní výkonného riaditeľa, a predložila v tejto súvislosti pozmeňujúce návrhy, pričom ako príklad využila Agentúru Európskej únie pre základné práva.

Spravodajkyňa tiež vyjadruje znepokojenie nad tým, že po viac ako 10 rokoch stále neexistuje dohoda o sídle medzi agentúrou Frontex a Poľskou republikou, a vyzýva príslušné orgány, aby takúto dohodu čo najskôr uzavreli.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia.

(33) Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v riadiacej rade, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Rada by mala, pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie pohraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Riadiacej rade by sa mali zveriť právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie príslušných finančných pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov rozhodovania v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré 19. júla 2012 prijali Európsky parlament, Rada a Európska komisia. Toto zahŕňa uzavretie dohody o sídle medzi agentúrou a hostiteľskou krajinou.

Odôvodnenie

Hoci Frontex existuje už viac ako 10 rokov, ešte stále sa neuzavrela dohoda o sídle medzi touto agentúrou a Poľskou republikou. Takúto dohodu treba uzavrieť čo najskôr, no najneskôr tri mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) (34) Pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali najmä z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(34) Pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa mal vyčleniť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali najmä z príspevku Únie, aby bola zaručená nezávislosť agentúry. Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o príspevok Únie a všetky ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Rozpočet prijatý riadiacou radou by mal byť vyvážený, čo sa týka zamerania na rôzne aspekty činnosti agentúry vrátane zabezpečenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma) pomáha pri budovaní zariadení rozlíšených podľa rodu a veku migrantov, a to najmä s ohľadom na osobitnú situáciu žien a maloletých bez sprievodu;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Podrobné pravidlá vyplácania denných diét členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže stanoví a podľa potreby aktualizuje riadiaca rada.

2. Podrobné pravidlá vyplácania denných diét členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže stanoví a podľa potreby aktualizuje riadiaca rada na návrh Komisie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pokiaľ ide o uvedené vzniknuté náklady, DPH je oprávnená, ak nie je odpočítateľná.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

3. Európska pohraničná a pobrežná stráž pri plnení svojich úloh vezme do úvahy špecifické potreby detí, žien, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré potrebujú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori a ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii a potláčaniu neregulárneho prisťahovalectva a k návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Uvedení styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie.

3. Úlohy styčných dôstojníkov agentúry v súlade s právom Únie a v súlade so základnými právami zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k prevencii a potláčaniu neregulárneho prisťahovalectva a k návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Uvedení styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie a majú, pokiaľ možno, kancelárie v tej istej budove.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Rozhodnutie nasadiť styčných dôstojníkov do tretích krajín podlieha predchádzajúcemu prijatiu stanoviska Komisie a Európsky parlament je o týchto činnostiach informovaný čo najskôr.

4. Rozhodnutie nasadiť styčných dôstojníkov do tretích krajín podlieha predchádzajúcemu prijatiu stanoviska Komisie a Európsky parlament je o týchto činnostiach a ich finančných dôsledkoch informovaný čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom má agentúra sídlo, poskytne čo najlepšie podmienky na zabezpečenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania, ako aj primeraných dopravných spojení.

3. Členský štát, v ktorom má agentúra sídlo, poskytne čo najlepšie podmienky na zabezpečenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania, ako aj primeraných dopravných spojení a zaistí primerané bezpečnostné opatrenia, pokiaľ ide o zamestnancov a budovy agentúry.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Kandidáti, ktorých Komisia navrhne, potom vystúpia pred Radou a príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedia na otázk