Postup : 2015/0306(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0201/2016

Predkladané texty :

A8-0201/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0352

SPRÁVA     ***I
PDF 726kWORD 375k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Jussi Halla-aho

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0668),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0405/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0201/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska v členských štátoch, pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia, a v súlade s ustanoveniami smernice 2008/115/ES9, je dôležitou súčasťou komplexného úsilia zaistiť dôveryhodnosť a riadne fungovanie migračných politík Únie, znížiť neregulárnu migráciu a odrádzať od nej.

(1)  Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území Únie, pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia, a v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES9 je dôležitou súčasťou komplexného úsilia zaistiť dôveryhodnosť a riadne a účinné fungovanie migračnej politiky Únie, znížiť neregulárnu migráciu a odrádzať od nej.

___________________

___________________

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Toto nariadenie by malo zohľadňovať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, Dohovor o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z 31. januára 1967, Dohovor o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a článok 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES. Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa členské štáty mali riadiť predovšetkým „záujmom dieťaťa“.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Je nevyhnutné zohľadniť Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo 16. decembra 1966 a ich protokoly.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Je nevyhnutné zohľadniť Dohovor Organizácie Spojených národov o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28. septembra 1954.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Je nevyhnutné zohľadniť Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vnútroštátne orgány členských štátov sa stretávajú s problémami pri návrate neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú platný cestovný doklad.

(2)  Keďže niektorí štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Únie, nemajú platné cestovné doklady, vnútroštátne orgány členských štátov sa stretávajú so závažnými problémami pri ich zákonnom a bezpečnom navracaní do ich krajiny návratu.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Napriek skutočnosti, že v odporúčaní Rady z 30. novembra 19941a sa stanovuje štandardný cestovný doklad, pretrvávajúca neexistencia harmonizovaných cestovných dokladov pre návrat v celej Únii bola označená za jeden z faktorov prispievajúcich k nízkej miere uznávania cestovných dokladov pre návrat v readmisných dohodách Únie s tretími krajinami a tohto dokladu všeobecne zo strany tretích krajín. Táto nízka miera uznávania je tiež často spôsobená rozdielnymi formátmi, normami a bezpečnostnými prvkami existujúcich cestovných dokladov pre návrat.

 

_________________

 

1a Odporúčanie Rady z 30. novembra 1994 o prijatí štandardného cestovného dokladu na vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. ES C 274, 19.6.1996, s. 18).

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zlepšenie spolupráce v oblasti návratu a readmisie s hlavnými krajinami pôvodu a tranzitu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín je nevyhnutné na zvýšenie neuspokojivej miery návratnosti.

(3)  Zlepšenie spolupráce, a to vrátane posilnenej spolupráce, v oblasti návratu a readmisie s hlavnými krajinami pôvodu a tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území Únie je nevyhnutné na zvýšenie neuspokojivej miery návratnosti. To zahŕňa aj zdokonalenie európskeho cestovného dokladu pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Súčasný štandardný cestovný doklad na vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín, zavedený odporúčaním Rady z 30. novembra 19941, nie je všeobecne akceptovaný orgánmi tretích krajín, okrem iného z dôvodov jeho nedostatočných bezpečnostných štandardov.

(4)  Súčasný štandardný cestovný doklad pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, zavedený odporúčaním Rady z 30. novembra 19941, nie je všeobecne akceptovaný orgánmi tretích krajín z rôznych dôvodov, medzi ktoré patrí absencia harmonizovaných a zodpovedajúcich bezpečnostných štandardov a spoločných technických prvkov vrátane ochrany proti falšovaniu a pozmeňovaniu, ako aj odlišné formáty a požiadavky každého členského štátu týkajúce sa informácií a počet jazykov, v ktorých sa formuláre poskytujú.

____________________

____________________

1 Odporúčanie Rady z 30. novembra 1994 o prijatí štandardného cestovného dokladu na vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. ES C 274, 19.6.1996, s. 18).

1 Odporúčanie Rady z 30. novembra 1994 o prijatí štandardného cestovného dokladu na vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. ES C 274, 19.6.1996, s. 18).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je preto potrebné presadzovať, aby tretie krajiny akceptovali zdokonalený európsky preukaz (laissez-passer) ako referenčný dokument na účely návratu.

(5)  Je preto potrebné presadzovať, aby tretie krajiny akceptovali zdokonalený a harmonizovaný európsky preukaz pre návrat ako dokument na účely návratu.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Bezpečnejší európsky cestovný doklad pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín by mal byť zavedený na uľahčenie návratu a readmisie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. Jeho zdokonalené bezpečnostné prvky by mali uľahčiť jeho uznanie tretími krajinami. Taký doklad by mal uľahčiť návrat v kontexte dohôd o readmisii alebo iných dojednaní s tretími krajinami, ako aj v kontexte spolupráce s tretími krajinami v súvislosti s návratom, na ktorú sa nevzťahujú formálne dohody.

(6)  Bezpečnejší a harmonizovaný európsky cestovný doklad pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín by mal byť zavedený s cieľom pomôcť uľahčiť návrat a readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území Únie. Jeho zdokonalené bezpečnostné a technické prvky by mali uľahčiť jeho uznanie tretími krajinami. Taký doklad by mal uľahčiť návrat v kontexte dohôd o readmisii uzavretých medzi Úniou alebo členskými štátmi a tretími krajinami či iných právnych dojednaní uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami, ako aj v kontexte spolupráce s tretími krajinami v súvislosti s návratom, na ktorú sa nevzťahujú formálne dohody.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Readmisia vlastných štátnych príslušníkov je povinnosťou podľa medzinárodného obyčajového práva, ktorú si musia plniť všetky štáty. Pokiaľ ide o africké, karibské a tichomorské (AKT) krajiny, táto povinnosť sa tiež stanovuje v článku 13 Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 20001a a ktorou sa všetky signatárske štáty zaväzujú prijímať svojich štátnych príslušníkov späť bez ďalších formalít.

 

___________________

 

1a Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Rokovanie o nových dohodách Únie o readmisii, ktoré by mali mať prednosť pred dvojstrannými dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami, by zaručilo účinnejšie vykonávanie tohto nariadenia v rámci súdržnejšej politiky návratu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Cieľom dohôd o readmisii, ktoré Únia uzavrela s tretími krajinami, by malo byť úsilie o uznanie európskeho cestovného doklad pre návrat. Členské štáty by sa mali usilovať o uznanie európskeho cestovného dokladu pre návrat v dvojstranných dohodách a iných dojednaniach, ako aj v kontexte spolupráce s tretími krajinami v súvislosti s návratom, na ktorú sa nevzťahujú formálne dohody.

(7)  Cieľom dohôd o readmisii, ktoré Únia uzavrela s tretími krajinami, by malo byť úsilie o začlenenie európskeho cestovného dokladu pre návrat do ich podmienok. Členské štáty by sa mali usilovať o získanie záruky uznania európskeho cestovného dokladu pre návrat v dvojstranných dohodách a iných právnych dojednaniach uzavretých s tretími krajinami, na ktoré sa nevzťahujú formálne dohody.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Ak tretie krajiny, ktoré s Úniou alebo členskými štátmi uzatvárajú dohody o readmisii, odmietajú právne uznať európsky cestovný doklad pre návrat, mali by predložiť formálne vysvetlenie tohto odmietnutia.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Európsky cestovný doklad pre návrat by mal viesť k zníženiu administratívneho a byrokratického zaťaženia členských štátov a orgánov verejnej správy tretích krajín, vrátane konzulárnych služieb, a mal by prispieť k zníženiu dĺžky administratívnych postupov potrebných na zabezpečenie návratu a readmisie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

(8)  Európsky cestovný doklad pre návrat by mal viesť k zníženiu administratívneho a byrokratického zaťaženia správnych orgánov členských štátov a tretích krajín vrátane konzulárnych služieb a bez toho, aby boli dotknuté základné práva navrátilcov, ako je právo na azyl, ochranu v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, by mal prispieť k zníženiu dĺžky administratívnych postupov potrebných na zabezpečenie návratu a readmisie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces stanovené v článku 47 charty, právo na azyl stanovené v článku 18 charty a právo na ochranu v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície stanovené v článku 19 charty.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Týmto nariadením by sa mal zosúladiť iba formát a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat a nemali by sa ním zosúlaďovať pravidlá vydávania takéhoto dokladu.

(9)  Týmto nariadením by sa mal zosúladiť iba formát a bezpečnostné a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu, a nemali by sa ním špecifikovať právne požiadavky zosúlaďovania pravidiel vydávania takéhoto dokladu ani dôvodnosť takéhoto zosúlaďovania.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Členské štáty by mali podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie systematického využívania európskeho cestovného dokladu pre návrat s cieľom zaistiť skutočný návrat migrantov, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Únie, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES a pri plnom dodržiavaní práva Únie. V záujme zlepšenia jeho efektívnosti by sa európsky cestovný doklad pre návrat mal vydať bez odkladu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Spoločný prístup k formátu a uznávaniu cestovných dokladov pre návrat má všeobecne posilniť spoluprácu v oblasti návratu a readmisie, pričom členské štáty, Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali readmisii venovať prioritnú pozornosť v rámci všetkých relevantných kontaktov na politickej úrovni s krajinami pôvodu neregulárnych migrantov s cieľom zabezpečiť, aby sa týmto krajinám sprostredkovalo jednotné posolstvo. Takáto spolupráca s krajinami pôvodu by sa mala zameriavať aj na identifikáciu neregulárnych migrantov a vydávanie cestovných dokladov. V tejto súvislosti má spolupráca s diplomatickým zastúpeniam krajín pôvodu zásadný význam a mala by byť prioritou.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Obsah a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat by sa mali zosúladiť, aby sa zabezpečili vyššie technické a bezpečnostné štandardy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Tento doklad by mal mať rozpoznateľné zosúladené bezpečnostné prvky. Vysoké technické a bezpečnostné štandardy už existujú a sú stanovené podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 333/200211, mali by sa preto uplatniť aj na európsky cestovný doklad pre návrat.

(11)  Obsah a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat by sa mali zosúladiť, aby sa zabezpečili vyššie technické a bezpečnostné štandardy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Tento doklad by mal mať rozpoznateľné zosúladené bezpečnostné prvky. Požiadavky, ktoré sú v súlade s vysokými technickými a bezpečnostnými štandardmi, už existujú a sú stanovené podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 333/200211 a mali by sa preto uplatniť aj na európsky cestovný doklad pre návrat.

_________________

_________________

11Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4).

11Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4).

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Členské štáty by mali systematicky viesť záznamy o vydávaní európskych cestovných dokladov pre návrat, aby sa uľahčila výmena informácií medzi nimi navzájom a s agentúrami Únie zodpovednými za migračnú politiku.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty s cieľom meniť alebo dopĺňať určité nepodstatné prvky vzoru európskeho cestovného dokladu pre návrat. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

(12)  S cieľom meniť alebo dopĺňať určité nepodstatné prvky vzoru európskeho cestovného dokladu pre návrat a uľahčiť spoluprácu medzi agentúrami Únie v oblasti migrácie na účely poskytovania cestovných dokladov Únie, vydávania dokladov a posilnenia konzulárnej spolupráce s tretími krajinami, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, so zamestnancami príslušných orgánov členských štátov a agentúr Únie zodpovedných za migračnú politiku a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, pričom ich odborníci majú neustále prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

___________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES.

(14)  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801b.

__________________

 

12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

 

1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Vo vhodnom čase by sa malo vykonať posúdenie vplyvu tohto nariadenia na vykonávanie rozhodnutí o návrate. V tejto súvislosti by Komisia mala zohľadniť všetky rozhodnutia o návrate bez ohľadu na to, na akom základe boli prijaté.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo vydania, stanovené v článku 19 charty.

(23)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie (charta), najmä ľudskú dôstojnosť, ako sa stanovuje v článku 1 charty, a ochranu v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície, ktorá je stanovená v článku 19 charty. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby tým bolo dotknuté právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces stanovené v článku 47 charty a právo na azyl stanovené v článku 18 charty.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje formát a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín.

V tomto nariadení sa stanovuje spoločný formát a technické a bezpečnostné špecifikácie harmonizovaného európskeho cestovného dokladu pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa na území Únie zdržiavajú neoprávnene.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  „dohody Únie o readmisii“ sú dohody založené na vzájomných povinnostiach a uzatvorené medzi Úniou a tretími krajinami s cieľom uľahčiť návrat osôb s neoprávneným pobytom na území Únie v súlade s článkom 79 ods. 3 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Formát európskeho cestovného dokladu pre návrat musí zodpovedať vzoru stanovenému v prílohe. Musí obsahovať tieto informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny:

1.  Formát európskeho cestovného dokladu pre návrat musí zodpovedať vzoru stanovenému v prílohe. Musí obsahovať tieto informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Únie:

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, rozpoznávacie znaky, a ak je známa, adresu štátneho príslušníka tretej krajiny v tretej krajine návratu;

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, rozpoznávacie znaky, a ak je známa, adresu štátneho príslušníka tretej krajiny v tretej krajine návratu;

b)  fotografiu;

b)   fotografiu v pasovom formáte;

c)  vydávajúci orgán, dátum vydania a obdobie platnosti.

c)  vydávajúci orgán, dátum vydania a obdobie platnosti.

2.  Európsky cestovný doklad pre návrat sa musí vyhotoviť v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, ktorý vydáva rozhodnutie o návrate a v prípade potreby sa musí preložiť do angličtiny a francúzštiny.

2.   Európsky cestovný doklad pre návrat sa musí vyhotoviť v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, ktorý vydáva rozhodnutie o návrate a musí sa preložiť do angličtiny a francúzštiny a podľa možnosti do úradného jazyka tretej krajiny návratu.

3.  Doklad je platný na jednu cestu do tretej krajiny návratu.

3.  Doklad je platný na jednu cestu, ktorá sa končí príchodom navrátilca do tretej krajiny návratu.

4.  V prípade potreby možno k európskemu cestovnému dokladu pre návrat pripojiť dodatočné doklady potrebné pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín.

4.  V prípade potreby, podľa možnosti, ak je to relevantné a na účely uľahčenia readmisie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Únie, možno k európskemu cestovnému dokladu pre návrat pripojiť dodatočné doklady, a to za predpokladu, že neohrozujú súkromný život, slobodu ani majetok navrátilca a zachovávajú záruky ochrany údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. V prípade nútených návratov sa k európskemu cestovnému dokladu pre návrat pripojí po lekárskom vyšetrení, ktoré sa uskutoční pred vysťahovaním, vyhlásenie o spôsobilosti cestovať.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6 cieľom zmeniť formát európskeho cestovného dokladu pre návrat.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6 s cieľom zmeniť nepodstatné prvky formátu európskeho cestovného dokladu pre návrat, ktorý je stanovený v článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bezpečnostné prvky a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat sú stanovené v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 333/2002.

1.  Bezpečnostné prvky a technické špecifikácie európskeho cestovného dokladu pre návrat aktualizujú tie, ktoré už sú stanovené v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 333/2002 s cieľom začleniť digitálne prvky, ktoré môžu zaistiť bezpečnosť a ochranu vydaného dokladu.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky cestovný doklad pre návrat sa pre štátneho príslušníka tretej krajiny vydáva bezplatne.

Európsky cestovný doklad pre návrat sa pre štátneho príslušníka tretej krajiny s neoprávneným pobytom vydáva bezplatne.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Preskúmanie

 

1.  Komisia preskúma toto nariadenie najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti s cieľom podrobne posúdiť, aký má vplyv na účinné presadzovanie rozhodnutí o návrate a či je nevyhnutné zmeniť niektorý z prvkov európskeho cestovného dokladu pre návrat.

 

2.  Pri tomto preskúmaní sa zohľadnia návraty vykonané v rámci dohôd Únie o readmisii, dvojstranných dohôd o readmisii alebo iných dojednaní uzatvorených s tretími krajinami, ako aj v rámci spolupráce s tretími krajinami v súvislosti s návratmi, na ktorú sa nevzťahujú formálne dohody.

 

3.  Na účely tohto preskúmania poskytnú členské štáty Komisii všetky príslušné informácie a štatistické údaje, čo sa týka vydávania európskych cestovných dokladov pre návrat a presadzovania rozhodnutí o návrate, miery uznávania dokladu v každej tretej krajine a počtu osôb, ktorým bol vydaný viac ako jeden cestovný doklad pre návrat.

 

4.  Komisia informuje Parlament a Radu o výsledkoch preskúmania a v prípade potreby pripojí aj legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrat osôb, ktoré nespĺňajú podmienky pre medzinárodnú ochranu v rámci EÚ, musí byť pre Európsku úniu prioritou. Zvýšenie miery návratu neregulárnych migrantov je nevyhnutné pre integritu azylového systému EÚ, pre spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami a na zachovanie dôvery občanov EÚ. V záujme stabilizácie súčasnej migračnej krízy, zmiernenia tlaku na členské štáty a agentúry EÚ a posilnenia kapacít a zdrojov v rámci EÚ je potrebné poskytnúť dlhodobé riešenie.

EÚ nemôže byť ďalej spokojná so súčasnou mierou návratnosti v rámci neúspešných kategórií žiadateľov o azyl. Existujúci štandardný cestovný doklad EÚ si vyžaduje značné prepracovanie, pokiaľ ide o jeho formát a realizáciu, aby sa zvýšilo jeho uznávanie tretími krajinami a aby bol účinný. Harmonizáciou formátu cestovného dokladu členské štáty znížia byrokraciu, rozdiely, náklady a čakacie lehoty a takisto snáď zvýšia mieru uznania dokladu tretími krajinami.

Doteraz mnohé tretie krajiny nie sú ochotné akceptovať doklady pre návrat vydané členskými štátmi EÚ pre ich nedostatočnú kvalitu. EÚ musí zabezpečiť prísnejšie technické a bezpečnostné normy, najmä pokiaľ ide o ochranu pred falšovaním a pozmeňovaním. Spravodajca preto navrhuje stanoviť technickú normu pre poskytnutú fotografiu, zlepšiť celkové bezpečnostné prvky cestovného dokladu a poskytnúť preklad cestovných dokladov v jazykoch EÚ a jazyku príslušných tretích krajín v záujme urýchlenia tohto procesu.

Takisto navrhuje pravidelné a dôkladné preskúmanie a analýzu fungovania cestovného dokladu vrátane miery uznania cestovného dokladu každou treťou krajinou, ako aj posúdenia akýchkoľvek možných zlepšení, ktoré treba uskutočniť. Tento proces treba vykonávať pravidelne vzhľadom na súčasnú migračnú krízu v EÚ. Nemôžeme si dovoliť, aby nástroje v oblasti azylu a migrácie zlyhávali roky predtým, než sa napravia ich nedostatky.

Zabezpečenie výmeny informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vydávanie cestovných dokladov a osoby uvedené ako neoprávnene sa zdržiavajúci štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nemajú platný cestovný doklad, je nevyhnutné na zlepšenie vzájomného uznávania rozhodnutí o azyle v EÚ a zamedzenie sekundárnemu pohybu neúspešných žiadateľov o azyl. Spravodajca preto navrhuje, aby kópie cestovných dokladov vydávaných členskými štátmi boli vkladané do systému Eurodac a Schengenského informačného systému.

Upozorňuje, že je potrebné podporovať cestovný doklad prostredníctvom činnosti ostatných agentúr EÚ, aktivít Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a akéhokoľvek budúceho vývoja agentúr FRONTEX a EASO. Spravodajca zdôrazňuje, že na to, aby bol tento cestovný doklad všeobecne uznávaný a účinnejší, je potrebné, aby bol súčasťou odhodlaného úsilia EÚ o dosiahnutie stabilnejších a účinnejších dohôd o readmisii s tretími krajinami. Uznanie dokladu by malo byť požiadavkou v rámci každej budúcej dohody EÚ o readmisii a spolupráci.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európsky cestovný doklad na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území EÚ

Referenčné čísla

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Dátum prijatia

30.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

6.6.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie