Διαδικασία : 2015/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0203/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0203/2016

Συζήτηση :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0318

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1411kWORD 697k
13.6.2016
PE 578.465v02-00 A8-0203/2016

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

(2015/2258(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Helga Stevens

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):Martina Anderson, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Rosa Estaràs Ferragut, Επιτροπή Αναφορών

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

(2015/2258(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(1),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο θεμάτων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 15ης Μαΐου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Oικονομικά, Kοινωνικά και Mορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Aτομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark και στις υποθέσεις C-363/12, Z, και C-356/12, Glatzel,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»» (JOIN(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κατάλογο θεμάτων σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία) (SWD(2015)0127),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union» (Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) από την Ευρωπαϊκή Ένωση) (SWD(2014)0182),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα: Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(10),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)» (Εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OI/8/2014/AN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat για το 2014 όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αναφορών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0203/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία, στήριξη από συστήματα που χρηματοδοτούνται με δημόσια κεφάλαια και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία, από τους οποίους περίπου 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της ΕΕ και που καταδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών απ΄ ό,τι μεταξύ των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων και αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των βασικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία λόγω του ρόλου τους ως ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κύρωσε η ΕΕ και η οποία έχει επίσης υπογραφεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 27 εξ αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος μέλος το οποίο δεν το έχει ακόμη πράξει θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ενόψει της κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ παρακολουθείται από όργανο του OHΕ κατά την εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, έστειλαν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη προσήλωση της ΕΕ στην ισότητα και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλάμβαναν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη νομοθετικών μέτρων και μέτρων χάραξης πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι δεσμευτική για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης» και ότι έχει «υπεροχή έναντι των διατάξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου»(16)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προχωρούν πέρα από τις διακρίσεις, διότι υποδεικνύουν με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια πολύμορφη ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία μπορεί να προκληθεί από τη σταδιακή και κάποιες φορές ανεπαίσθητη υποβάθμιση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου, όπως στην περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ή σπάνιες ασθένειες, που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αυτόνομη διαβίωση αυτών των ανθρώπων·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % των ατόμων με αναπηρία ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στον κόσμο·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν 17πλάσιες πιθανότητες να ζήσουν σε ιδρύματα σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν πάσχουν από αναπηρία, όπου διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, παραμέληση και κακοποίηση απ΄ ό,τι στο σπίτι τους(17)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν δικαίωμα να ζουν με οικογένεια (την οικογένειά τους) ή σε οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με το υπέρτατο συμφέρον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις προσπάθειες και να προαχθεί η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση και τα θετικά μέτρα και πολιτικές για τις γυναίκες με αναπηρία και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες είναι εκτεθειμένα σε αρκετές μορφές διακρίσεων στην καθημερινή τους ζωή· η διάκριση μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές –σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική και οικονομική– και περιλαμβάνει βία από συντρόφους, βία στα χέρια φροντιστών, σεξουαλική βία και θεσμική βία·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι πιθανότερο να υποστούν ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική επίθεση, φαινόμενα που φέρεται να διαρκούν περισσότερο και να είναι πιο έντονα από ό,τι για τις γυναίκες που δεν πάσχουν από αναπηρία(18)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία, και ιδίως οι μετανάστριες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία αποτελεί αίτιο και ίσως συνέπεια της φτώχειας και ότι σχεδόν το 30 % των αστέγων πάσχουν από αναπηρία και κινδυνεύουν να παραμεληθούν(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική προστασία που παρέχει το κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας για τα άτομα με αναπηρία και ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2012, το 68,5% των ατόμων με αναπηρία θα ζούσαν στη φτώχεια χωρίς τις κοινωνικές παροχές που έλαβαν από το κράτος(20)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων νομοθεσιών και εργαλείων πολιτικής της ΕΕ, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, δεν έχουν ακόμη συστήσει ή υποδείξει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 33· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των οργάνων που έχουν ήδη συγκροτηθεί, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία έγκυρης νομικής βάσης για την ανάθεση της εντολής τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικότερους πυλώνες για τα άτομα με αναπηρία είναι η συμμετοχή και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να είναι προβληματική, δεδομένου ότι ανέρχεται σε ποσοστό 58,5% σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής 80,5% των ατόμων χωρίς αναπηρία, γεγονός που εμποδίζει πολλούς ανθρώπους με αναπηρία να ζήσουν μια ανεξάρτητη και ενεργή ζωή·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρία είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα και η μεγαλύτερη εξάρτηση από μέλη της οικογένειας και πρόσωπα που παρέχουν φροντίδα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να στηρίζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία συχνά αμείβονται ανεπαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα ανθρώπων είναι πιθανότερο να πληγεί από τη φτώχεια και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έχει καθήκον να διασφαλίσει την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της Σύμβασης και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία·

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη στήριξη για οικογένειες και στις υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας, και είχαν δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους·

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποσύρει την πρότασή της για οδηγία για την άδεια μητρότητας και ως εκ τούτου η ισότητα των δικαιωμάτων των μητέρων και των πατέρων, των παιδιών και των ενηλίκων δεν διασφαλίζεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής στην πολιτική της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν απαγορεύει ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας, και ιδιαίτερα για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας μεταξύ των μελών των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες παροχής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και στα εξαρτώμενα άτομα εκτελούνται συνήθως από τις γυναίκες της οικογένειας, γεγονός που συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές και τα προγράμματά της για το φύλο και τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές της για την αναπηρία και να αναπτύξει θετικές δράσεις, να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα με αντικείμενο τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επιπλέον να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική προστασία από τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, να καλύπτει η πολιτική για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των ανθρώπων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»(21), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών προσιτών σε όλους (συγκοινωνία, στέγαση, εστίαση και αξιοθέατα), και, για τον σκοπό αυτό, έχει αρχίσει να δρομολογεί δράσεις με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να βελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα και εν τέλει να βελτιωθεί η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, λειτουργική διαφορετικότητα και μειωμένη κινητικότητα στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού αντιστοιχούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες καινοτομίας για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις επωφελείς για όλους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία (ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι τυφλοί, οι κωφοί, οι βαρήκοοι, τα άτομα με αυτισμό και τα άτομα με διανοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες), καθώς και για όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών στο πνεύμα του «καθολικού σχεδιασμού»·

Γενικές αρχές και υποχρεώσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα και όφελος που τους αξίζει, αλλά και σημαντικό πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία μπορεί να ωφεληθεί από τις αξίες και τις ποικίλες δεξιότητες που κομίζουν τα άτομα αυτά·

2.  υπογραμμίζει το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία θα έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία·

3.  τονίζει ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτικό ή πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας, δεν είναι μόνο ζήτημα ανάπτυξης αλλά και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επισημαίνει ότι η συχνότητα των αναπηριών αυξάνεται παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού·

5.  φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατεί στον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, όργανο που έχει συσταθεί βάσει συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών επιθεώρησε την εκπλήρωση από την ΕΕ των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, είναι απόλυτα ενδεικτικές της προσήλωσης της ΕΕ στην ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν καθοδήγηση για νομοθετικές και πολιτικές δράσεις σε ολόκληρη τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

6.  συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική γωνία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στις πολιτικές, στα προγράμματα και στις στρατηγικές τους για την ισότητα των φύλων, και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους σχετικά με την αναπηρία· ζητεί επίσης την δημιουργία μηχανισμών για την τακτική παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται·

7.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να μεριμνήσουν ώστε η Σύμβαση να γίνεται σεβαστή σε κάθε μελλοντική νομοθεσία·

8.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

9.  εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απουσία επαρκών επίσημων διαβουλεύσεων της ΕΕ με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά την προετοιμασία της για τη διαδικασία αναθεώρησης από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2015 και κατά τη σύνταξη της έκθεσης προόδου· ζητεί την ενεργό συνεισφορά των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία στις συνεδριάσεις που αφορούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ανεξάρτητου μέρους, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε επίσημες αντιπροσωπείες της ΕΕ για μελλοντικές αναθεωρήσεις·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει και να υποβάλει πρόταση για τη διεξαγωγή γνήσιου διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και για την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους·

11.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής και στενής διαβούλευσης μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία·

12.  ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων ισότητας, ώστε να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την απαίτηση ουσιαστικής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία·

13.   καλεί την ΕΕ να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

14.  ζητεί επειγόντως να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη και εγκάρσια επανεξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών περιόδων προγραμματισμού, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξασφάλισης της εποικοδομητικής συμμετοχής αφενός των οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και αφετέρου των μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (εφεξής το «πλαίσιο της ΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές·

15.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο γενικό κοινωνικοοικονομικό θεματολόγιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· συνιστά τη θέσπιση ενός συμφώνου για την αναπηρία που θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις πρωτοβουλίες της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη (εκθέσεις ανά χώρα και συστάσεις ανά χώρα), να επικεντρωθεί επίσης στην παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς·

17.  εκτιμά πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η υπάρχουσα και η μελλοντική νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται πλήρως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατάλογο νομοθετικών πράξεων με σκοπό να προτείνει επικαιροποίηση της δήλωσης αρμοδιότητας υπό το φως των καταληκτικών παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση με την επίσημη συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.  εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου της ΕΕ που θα εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας τους, την δυνατότητα πρόσβασης, την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την αυτόνομη διαβίωση, καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων·

20.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία όσον αφορά την έλλειψη σαφούς στρατηγικής από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

21.  καλεί τα θεσμικά όργανα να ενεργούν με υποδειγματικό τρόπο στον τομέα της πολιτικής ένταξης·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη διάσταση του φύλου, με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και συγκεκριμένα και ακριβή κριτήρια και δείκτες αναφοράς·

23.  θεωρεί λυπηρές τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα· καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ 2010-2020 για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής δράσης·

24.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας υπό την ευρεία έννοια σε επίπεδο ΕΕ·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον Οδηγό για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις για να τονίσει τις κοινωνικές υποχρεώσεις αλλά και να αναδείξει τις ευκαιρίες και τα οφέλη των επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων και να τις τροποποιήσει προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν έναν πιο ολοκληρωμένο κατάλογο ζητημάτων για την καλύτερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση·

Ειδικά δικαιώματα

27.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί η θυματοποίηση, να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων, των διακρίσεων λόγω σχέσης και των διατομεακών διακρίσεων λόγω αναπηρίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, καθώς και στα άτομα των οποίων η αναπηρία μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να την εγκρίνει το συντομότερο δυνατό·

29.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία, μεταξύ άλλων και στο επόμενο θεματολόγιο για τα δικαιώματα του παιδιού,·και να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία και με τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους σχετικά με όλα τα θέματα που τους επηρεάζουν, πάντοτε με την παροχή της κατάλληλης βοήθειας, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και την ηλικία τους·

30.  υπογραμμίζει ότι, για να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς υποστήριξης στις οικογένειές τους, με τη βελτίωση και ενίσχυση των νομοθετικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως π.χ. οι διατάξεις για την παράταση της γονικής άδειας υπέρ των γονέων παιδιών με αναπηρία·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που διαθέτουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας στην υφιστάμενη και στη μελλοντική νομοθεσία διατάξεις που θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, ίσα θεμελιώδη δικαιώματα, ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας, και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με τους πολίτες του κράτους μέλους στου οποίου το σύστημα υπάγονται, σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση, να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της αναδιατύπωσης της οδηγίας για την ισότητα των φύλων (2006/54/ΕΚ)·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατάλληλη απασχόληση·

33.  τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών, η παροχή βοήθειας (προσωπικής ή δημόσιας) αποτελεί μέσο που θα διευκόλυνε και θα στήριζε τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους, καθιστώντας δυνατή την πρόσβασή τους στον χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, και στηρίζοντάς τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης και μητρότητας·

34.  επισημαίνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία σε ιδιωτικά και θεσμικά περιβάλλοντα, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στις οποίες θα έχουν πρόσβαση γυναίκες και κορίτσια με κάθε είδους αναπηρία· συμβουλεύει την ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

35.  υπενθυμίζει τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα, όπως υπογραμμίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, η δυνατότητα και το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους θα εκφράζονται, θα υποστηρίζονται και θα προστατεύονται, με σκοπό να διασφαλιστεί μια πραγματική διάσταση του φύλου που θα πηγάζει από τη βάση· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που να επιτρέπουν την ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή των γυναικών και να επενδύσουν σε βοηθητικές και προσαρμοσμένες τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική ένταξη·

36.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών με αναπηρία, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανατροφή παιδιών με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο καθήκον των γυναικών·

38.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και να προαγάγουν την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων όλων των ατόμων με αναπηρία ούτως ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες∙

39.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητές τους και τη συμβολή που μπορούν προσφέρουν μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία· τονίζει ότι η σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έγκειται ουσιαστικά στο γεγονός ότι επιχειρεί να αλλάξει τις πολιτισμικές αντιλήψεις ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι είναι τα εμπόδια στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτουν τους ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και όχι η αναπηρία τους·

40.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουν την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε θέματα ευαισθητοποίησης και ισότιμης αντιμετώπισης της αναπηρίας και να ευνοήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την αναπηρία και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές. ζητεί το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται σε προσιτές μορφές·

41.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί εντατική κατάρτιση στο προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, ούτως ώστε οι εταιρείες αυτές να είναι σε θέση να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ικανότητα του προσωπικού να χειρίζεται τα αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να τους προκαλεί βλάβη·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση θέσπισης ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα(22) και δεσμεύεται για την ταχεία έγκρισή της ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και στα κτίρια στα οποία παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποτελεσματικών και προσβάσιμων μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας και υποβολής καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι πρέπει να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση σχετικά με την προσβασιμότητα και να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία θα απολαύουν αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

43.  τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, η σημασία της οποίας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, ιδίως αναφορικά με την μετεπιβίβαση και την πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους σταθμούς μετρό και σιδηροδρόμου χωρίς σκάλες, σε δικτυακούς τόπους, κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς·

44.  αναγνωρίζει ότι είναι προτιμότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες απαιτήσεις της ΕΕ παρά να προσαρμόζονται σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι τα προϊόντα τουρισμού και οι υπηρεσίες τουρισμού διασυνοριακού χαρακτήρα δεν καλύπτονται από την πρόταση για Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα· τονίζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τις τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, προκειμένου να εναρμονιστεί σταδιακά η ταξινόμηση των υπηρεσιών στέγασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων προσβασιμότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα νέων και καινοτόμων τεχνολογιών για άτομα με αναπηρία·

46.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση μελλοντικών νομοθετικών πράξεων σε συναφείς τομείς, για παράδειγμα στο ψηφιακό θεματολόγιο, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι εξίσου σημαντική τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις ΤΠΕ·

47.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή ενός «καθολικού σχεδιασμού» για τα υφιστάμενα και τα νέα έργα κατασκευής, τον χώρο εργασίας και συγκεκριμένα για τα δημόσια κτίρια, όπως π.χ. τα σχολικά κτίρια που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για την έκδοση σαφούς και αποτελεσματικής οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα στους δικτυακούς τόπους φορέων του δημόσιου τομέα, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία και οι 150 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στην ΕΕ θα έχουν ίση πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες

49.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 θα είναι απολύτως προσβάσιμος και αξιόπιστος, μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της περιαγωγής, ιδίως για τους κωφούς και τους βαρήκοους πολίτες, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τους περιττούς θανάτους και τραυματισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συμβατότητα μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων εθνικών σημείων έκτακτης ανάγκης·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα άτομα με αναπηρίες και οι φροντιστές τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές και συσκευές, και ειδικότερα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ευχερώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στο προηγμένο σύστημα εντοπισμού κινητών (AML), και ότι θα αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής για να βελτιώσουν την πρόσβαση και φροντίδα σε αυτό το πλαίσιο·

51.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της υποστήριξης και θέσπισης ειδικών διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία σε ανθρωπιστικές κρίσεις, και ιδίως για τα παιδιά, και καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με το φύλο και την ηλικία τους·

52.  υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές αποτελούν επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες·

53.  συντάσσεται με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ καλείται να είναι περισσότερο προσιτή και ανοικτή σε όλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στην αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030· τονίζει την ανάγκη της ενσωμάτωσης στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι υφίστανται διπλή διακριτική μεταχείριση· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη απόκριση στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση για μέτρα εύλογης προσαρμογής με βάση τις ανάγκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση των κρατών μελών και της ΕΕ·

54.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κατά την εφαρμογή του Πλαισίου Σεντάι και της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις χώρες εταίρους της, με τις περιφερειακές οργανώσεις, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών και με το πλαίσιο του Sendai·

56.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών, τόσο στο επίπεδο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κινδύνου καταστροφών καθώς και να παρέχεται ψυχολογική στήριξη στα άτομα με αναπηρία κατά τη φάση αποκατάστασης των καταστροφών·

57.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται ειδική στήριξη στα άτομα με αναπηρία σε περιόδους μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

58.  αναγνωρίζει ότι τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας περιθωριοποιούνται ακόμη περισσότερο εάν πάσχουν από αναπηρία και τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη παροχή δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των απάτριδων, των αστέγων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

59.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όταν κάνουν τις προτάσεις τους για τη διευθέτηση του προσφυγικού ζητήματος, για χρηματοδότηση ή για άλλα μέτρα στήριξης, να προβλέπουν ειδικές μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία∙

60.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες που στερούνται της νομικής τους ικανότητας μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα αγαθά και τις υπηρεσίες καθώς και στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το δικαίωμα ψήφου και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

61.  αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έχει αποδειχθεί θετικό και βασικό μέσο που προωθεί νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και απαιτεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρίες· θεωρεί ωστόσο λυπηρές τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ποινική δικαιοσύνη και η πολιτική συμμετοχή· εκτιμά ότι η δυνατότητα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στο πολιτικό σύστημα όλων των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα· συμφωνεί ότι η πρόσβαση πρέπει να υπερβαίνει την απλή φυσική παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν τις δημοκρατικές διεργασίες σε όλους τους πολίτες· φρονεί τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει εκλογικό υλικό σε νοηματική γλώσσα, σε γραφή Μπράιγ και σε ευανάγνωστους μορφότυπους, πλήρη παροχή της αναγκαίας συνδρομής στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διαδικασίες ψηφοφορίας, προώθηση της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξουσίου, όποτε είναι δυνατό, και άρση των εμποδίων για τους πολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές, καθώς και δράσεις για την επανεξέταση των σημερινών κανονισμών σε θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και των συνεπειών τους ως προς την δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν πλήρως στις δημοκρατικές διεργασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη εφαρμογή, ειδικά σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, της οδηγίας 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, κυρίως, της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας·

62.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη εξακολουθούν να αρνούνται ή να περιορίζουν μέσω δικαστικών διαδικασιών τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ευνοϊκά το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας, προς την κατεύθυνση της υποστηρικτικής ενσωμάτωσης αντί του αυτόματου αποκλεισμού·

63.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα και ένα ουσιαστικό στοιχείο του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους πλήρη δικονομικά δικαιώματα και να προσαρμόσουν ανάλογα τις διαδικασίες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· προτείνει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια της ΕΕ τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες τους κατά τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, και ότι οι γενικές συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την απονομή δικαιοσύνης·

64.  αναγνωρίζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων μπορεί να συνδράμει με λειτουργικό τρόπο στην εφαρμογή και την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων των μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· εκφράζει, εν προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του, για την παράλειψη της Επιτροπής να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της νομικής προστασίας ενηλίκων·

65.  τονίζει τη βία, τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο, στο σπίτι ή στα ιδρύματα, φαινόμενα απέναντι στα οποία τα παιδιά με αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρέμβουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να καταπολεμήσουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία μέσω ειδικών μέτρων και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης·

66.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα, με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών με αναπηρία· επισημαίνει ότι τα σχολεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ένταξη στα κανονικά σχολεία και θα εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές έχουν προετοιμαστεί και καταρτιστεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρίες και να αντιδρούν σε αυτήν·

67.  καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιτρέπονται νομικά η παροχή θεραπείας και ο εγκλεισμός παρά τη θέληση του ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα·

68.  εκτιμά πως η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με αναπηρία στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της άρσης όλων των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται·

69.  τονίζει ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και ότι προς τούτο τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασής τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναπηρία στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ·

71.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα «ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας», το οποίο διευκολύνει, μέσα από πρακτικά μέτρα, την κινητικότητα και την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία στα κράτη μέλη·

72.  υπογραμμίζει ότι, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο της βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους, π.χ. με εκτενέστερη χρήση των υπηρεσιών των φροντιστών·

73.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις καταστροφικές συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως με το άρθρο 3 αυτής που απαγορεύει την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

74.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν καλύτερα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν αυτές τις ανάγκες συνεχώς υπόψη όταν επανεξετάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως αυτούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε διάφορους τρόπους μεταφοράς (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σχετικά με τις πλωτές μεταφορές και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν), και όταν θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις, για παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικά ταξίδια· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια το 2010 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020·

75.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων επιβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για λόγους μεταφοράς και τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, και συμπεριλαμβανομένων επίσης των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και των λιμένων) και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για παράδειγμα με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού προδιαγραφών, της εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων, των κινήτρων για τις επιχειρήσεις, της συνδικαλιστικής πολιτικής και των συλλογικών διαπραγματεύσεων·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ευθύνες καθενός από τους φορείς που εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη μετεπιβίβασή τους από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή των ενώσεων των ατόμων με αναπηρία και για τον ρόλο τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών·

77.  τονίζει ότι η άνευ εμποδίων ελεύθερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των μεταφορών, στα οχήματα, στις υποδομές και τους διατροπικούς συναιτικούς κόμβους, προ πάντων στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση συστημάτων κινητικότητας απαλλαγμένων από εγγενείς διακρίσεις· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες οι υπηρεσίες, τα οχήματα και οι υποδομές μεταφορών και τουρισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους έως και 10 % του κόστους προσαρμογής για δράσεις σε αστικές περιοχές και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την χρήση των πόρων για το ΔΕΔ-Μ πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δράσεων και σχετικά με το ύψος των πόρων που χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλα ταμεία της ΕΕ για την προσαρμογή των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προώθησης ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα προσαρμογής των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και κοινοποιήσεων προς δυνητικούς φορείς προώθησης·

79.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων σε αστικές περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς, και όπου τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες·

80.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση σταθερά προσιτών μορφότυπων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα κύρια θέματα της ατζέντας των πολιτικών για τις αγορές στον τομέα της ψηφιακής κινητοποίησης, και θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφότυπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γραφής Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας, και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων· παροτρύνει την Επιτροπή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες μεταφορών να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών θα είναι προσβάσιμες και θα προσφέρουν βοηθητικές συσκευές για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα τα κράτη μέλη·

81.  τονίζει ότι πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, οι οποίες τους παρέχουν μετακίνηση από το σπίτι απ’ ευθείας στον προορισμό τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πιο βιώσιμη, την πιο οικονομική και την ταχύτερη επιλογή και να μπορούν να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν ηλεκτρονικά·

82.  ζητεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

83.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, της γραφής Braille, των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και άλλων προσιτών μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων μορφότυπων και του υποτιτλισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία· ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την απόφαση για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της·

84.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ενσωμάτωση και η πρόσβαση σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή, τις δραστηριότητες αναψυχής και τον αθλητισμό αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 19, 24 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας και βάσει της αρχής της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ένταξης στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες όχι μόνο σε βασικούς τομείς, όπως η ποιοτική εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την πρόσβασή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως το θέατρο, οι γλώσσες και οι τέχνες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς δείκτες σχετικά με τις αναπηρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά την επιδίωξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

85.  υπενθυμίζει το σχέδιο γενικής παρατήρησης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία επί του άρθρου 24 (σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), το οποίο περιέχει το κανονιστικό περιεχόμενο, τις υποχρεώσεις των κρατών, τη συνάφειά του με άλλες διατάξεις της Σύμβασης, και την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο·

86.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους νέους με αναπηρίες·

87.  σημειώνει ότι οι στρατηγικές για τη νεολαία μετά το 2018 πρέπει να ενσωματώσουν τις ανάγκες των νέων με αναπηρίες·

88.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες συχνά έρχονται αντιμέτωπα με αποκλεισμό ή δεν έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο αναπηρίας τους και θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να αξιοποιήσουν όλο το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό δυναμικό τους· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι για όλους τους μαθητές με αναπηρίες πραγματοποιούνται οι εύλογες προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αποκεντρωμένες περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματα κατάρτισης και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ευκαιριών για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και την πρόσβασή τους σε υποδομές ΤΠΕ, προκειμένου να στηριχθεί το έργο τους με τους μαθητές με αναπηρίες και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές και διανοητικές αναπηρίες·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα, και την παροχή πρόσβασης σε εύλογες προσαρμογές και της υποστήριξης που χρειάζονται, ώστε να διευκολυνθεί ο εκπαιδευόμενος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του/της· επισημαίνει ότι η ισότητα ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς παρέχεται σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και, ως εκ τούτου, είναι εξασφαλισμένη η αναγνώριση των προσόντων για τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνων που αποκτήθηκαν χάρη σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν ειδικά να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν τις αναπηρίες τους· επισημαίνει τις τεχνικές και οικονομικές αδυναμίες στη λειτουργία των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως στα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης·

90.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη ρύθμιση των προγραμμάτων ανταλλαγών μαθητών, ιδίως του προγράμματος Erasmus+, μέσω της ενσωμάτωσης συμπληρωματικής οικονομικής στήριξης για την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρίες και επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων σε όλες τις πτυχές του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι στην πράξη οι μαθητές με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια (όσον αφορά τις νοοτροπίες, την επικοινωνία, τις αρχιτεκτονικές δομές, την πληροφόρηση, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν περισσότερο υπέρ της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ, και να βελτιώσουν την προβολή και την διαφάνεια των ευκαιριών κινητικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα ανταλλαγών για μαθητές και δασκάλους με αναπηρία·

91.  ζητεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα να απέχουν από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που βάζει ταμπέλες στους μαθητές, όπως μέσω της ταξινόμησης των μαθητών σε ομάδες ή επίπεδα ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθώς αυτό επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές με αναπηρίες, και ιδίως όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες·

92.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδική για τις αναπηρίες συνιστώσα στην οδηγία περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και του δικαιώματός τους να γνωρίζουν και να αξιοποιούν προς όφελός τους, σε ίση βάση με άλλους, τις διατάξεις και τους μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία και που εξακολουθούν να είναι ελάχιστα γνωστά ακόμη και στον γενικό πληθυσμό·

93.  τονίζει τη στενή συσχέτιση της αναπηρίας, που θίγει το 15 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ, με την κακή υγεία, που προκαλεί δυσχέρειες και έμμονα εμπόδια προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεκπλήρωτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων όταν η αναπηρία οφείλεται σε παρενέργεια φαρμάκου· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμα με τους άλλους·

94.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα άτομα με αναπηρίες αναφέρουν πολύ συχνότερα κρούσματα ανεπαρκούς ή και άρνησης παροχής φροντίδας, καθώς και εξαναγκαστικής ή κακής θεραπευτικής αγωγής, επισημαίνοντας την έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε υγειονομική περίθαλψη· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα ατόμων με αναπηρία·

95.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται η βασιζόμενη σε πληροφορίες συγκατάθεση των ατόμων με αναπηρία για κάθε είδους ιατρική πράξη που το απαιτεί και ότι πρέπει να προβλέπονται, ως εκ τούτου, όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε πληροφορίες, καθώς και την κατανόηση των πληροφοριών αυτών· τονίζει ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να είναι προσωπική, εκ των προτέρων και εν πλήρη επιγνώσει της κατάστασης, με την υποστήριξη όλων των αναγκαίων μηχανισμών που διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών αυτών, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται παρόμοια, ενδεδειγμένα μέτρα έναντι των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες·

96.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές της στον τομέα της υγείας, ως συμβολή για καλύτερους δείκτες υγείας των ατόμων με αναπηρίες στα κράτη μέλη, μέσω μιας καλύτερης σωματικής, περιβαλλοντικής και αισθητηριακής προσβασιμότητας, καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτών τιμών, κατά την ανάπτυξη δε αυτών των μηχανισμών και πολιτικών, να ενσωματώσει μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες·

97.  επαναλαμβάνει ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών ελευθεριών που εγγυώνται η Διακήρυξη της Βιέννης με το σχετικό πρόγραμμα δράσης της καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων: του δικαιώματος στην ισότητα και στην απαλλαγή από τις διακρίσεις, του δικαιώματος στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας· του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη ως προς την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονομικής περίθαλψης για τις μητέρες, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης· του δικαιώματος στην κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση για κάθε ιατρική διαδικασία, όπως, μεταξύ άλλων, η στείρωση και η άμβλωση· τέλος, του δικαιώματος στην προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας και άλλες που παρέχονται σε γυναίκες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν την αναπαραγωγική και τη διανοητική υγεία, θα είναι προσβάσιμες και θα βασίζονται στην ελεύθερη και κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση του ατόμου στο οποίο απευθύνονται·

99.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υγεία, και ειδικότερα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι διαθέσιμες στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες σε προσβάσιμη μορφή, κατάλληλη για την ηλικία τους, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γλώσσας Μπράιγ, της απτικής επικοινωνίας, κειμένων με μεγεθυσμένους χαρακτήρες και άλλων εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας·

100.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη παροχής ειδικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για φροντίδα παιδιών, σε γυναίκες και άνδρες με αναπηρία, σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν στο έπακρον τη μητρότητα και την πατρότητα·

101.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ιατρικής ασφάλισης δεν θα εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία·

102.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πανενωσιακή καθοδήγηση για τα εθνικά σημεία επαφής σχετικά με την παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σε όλους τους ασθενείς σχετικά με τη φροντίδα σε άλλα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων ασθενών·

103.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τα μέλη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς να επεκτείνουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των δικτύων σε μορφές αναπηρίας οι οποίες, αν και δεν είναι απαραίτητα σπάνιες, απαιτούν επίσης υγειονομική περίθαλψη υψηλής ειδίκευσης από πολυδύναμες ομάδες υγειονομικού προσωπικού και συγκέντρωση γνώσης και πόρων μέσω αυτού του πλαισίου·

104.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη φραγμών οικονομικής φύσης και σχετιζόμενων με την ισοσκέλιση κόστους-οφέλους εμποδίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση της προσβασιμότητας· εκτιμά πως η μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις φάσεις ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα της υγείας θα συμβάλει θετικά στα ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας·

105.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα στην αγορά ψηφιακής κινητικότητας και ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφοτύπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά υγειονομικές πληροφορίες, με τη χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων·

106.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να τονώσει την υγειονομική πρόληψη και περίθαλψη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανισότητες στην υγεία και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες, ανισότητες που θίγουν τα πιο ευάλωτα άτομα με αναπηρία·

107.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ένταξη των νόσων εξασθένισης της μνήμης στις αναπηρίες·

108.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν δεόντως τον κομβικό ρόλο των συγγενών που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν και αυτοί επαρκή πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, δεδομένου του αντίκτυπου που έχει η παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία στην δική τους σωματική και διανοητική υγεία και ευεξία·

109.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών που συνδέονται με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, και για τη συμβατότητά τους με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζεται στις Συνθήκες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία· αναγνωρίζει τις δυνατότητες που παρέχει τόσο η κοινωνική οικονομία όσο και η αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία·

110.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών με αναπηρία, σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής για τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από κρυφές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή μαθησιακές δυσκολίες·

111.  εκφράζει την ανησυχία του διότι στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα είδη καταγγελιών που λαμβάνει και να εξετάσει στο πλαίσιο αυτό κατά πόσο χρειάζεται αναθεώρηση της οδηγίας·

112.  επισημαίνει τα οφέλη της υπέρβασης του πλαισίου της απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια και της θέσπισης συνθηκών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία που να τα ενσωματώνουν στην ανοικτή αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ δημόσιων αρχών, οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, παρόχων υπηρεσιών στήριξης, έμπειρων εργοδοτών και άλλων συναφών φορέων·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης και συνεπώς να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη νέα αγορά κοινωνικών επενδύσεων μέσω των εργαλείων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησής της·

114.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η απόλυση ατόμων με αναπηρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με όσα ορίζει η ειδική νομοθεσία· συνιστά επίσης τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων και τη συνεργασία με κέντρα απασχόλησης και με επιχειρήσεις προκειμένου να εξαλειφθεί η περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους·

115.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν δυνατότητες μαθητείας και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας παράλληλα εύλογες προσαρμογές και προσβασιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

116.  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποτροπή και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων που είχαν τα μέτρα λιτότητας στην κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κατώτατου ορίου κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ, σε επίπεδο που να διασφαλίζει τον σεβασμό του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία σε επαρκές βιοτικό επίπεδο και σε κοινωνική προστασία·

117.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της φτώχειας, της ευάλωτης κατάστασης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους ηλικιωμένους με αναπηρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

118.  ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να επιτρέπει στα κράτη μέλη τα οποία ακολουθούν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής να εξαιρούν τα άτομα με αναπηρία από τα μέτρα λιτότητας και ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της υγείας∙

119.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις περικοπές των παροχών για τα άτομα με αναπηρίες, των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, των υπηρεσιών υγείας, των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα υπονομεύσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

120.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, πάντοτε με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, να προωθήσουν, βάσει κοινών κανόνων, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες μειονεκτούντων ατόμων, έχοντας ως σημείο αναφοράς σαφείς δείκτες βάσει των οποίων θα διαμορφώνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις μέριμνας·

121.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 και το άρθρο 96, παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)(23) απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίζουν ότι οι ίσες ευκαιρίες, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες θα λαμβάνονται υπόψη και θα προωθούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) γενικά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικότερα· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των γενικών προαπαιτούμενων όρων για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις αναπηρίες· τονίζει ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους πρέπει να εκτιμάται η επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της ένταξης των ανθρώπων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

122.  καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που αποσκοπούν στην αποφυγή των διακρίσεων, καθώς και τον προσιτό χαρακτήρα και τη χρήση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και σε ισότιμες και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές (π.χ. στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές και στις πόλεις), καθώς και στα ιδρύματα που τους παρέχουν μέριμνα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές πολιτικές και η χρηματοδότησή τους εξακολουθούν να εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

123.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά κατά πόσο τηρούνται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η σχετική νομοθεσία όταν γίνεται χρήση των ταμείων ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, στην εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρία· ζητεί, στο πλαίσιο της χρήσης των ταμείων ΕΔΕT, να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας, κινητικότητας και στέγασης για τα άτομα με αναπηρία και σημειώνει ότι τούτο συνιστά σημαντικό και απαιτητικό καθήκον, ειδικά για τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

124.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρης δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στο πρόγραμμα Erasmus + και στις πρωτοβουλίες Εγγύηση για τη Νεολαία και EURES·

125.  καλεί τα κράτη μέλη να διαδώσουν την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αναθέτουσες αρχές των ΕΔΕΤ δύνανται να αποκλείουν τους αιτούντες που δεν τηρούν τη δέσμευση για προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία·

126.  επικροτεί τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την κοινωνική ένταξη και την επενδυτική προτεραιότητά της στη «μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» στον κανονισμό 1303/2013 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)· ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία για τον σκοπό της αποϊδρυματοποίησης και ως εργαλείο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

127.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο για την προαγωγή της ιδρυματοποίησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν την παρακολούθησή τους και την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία· συνιστά την αναστολή, ανάκληση και επιστροφή των πληρωμών από τα κράτη μέλη σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· πιστεύει ότι οι αρχές της διαφάνειας οφείλουν να διέπουν ολόκληρη τη διαδικασία, από την κατανομή των πόρων έως την πρακτική αξιοποίησή τους·

128.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των ΕΔΕΤ και άλλων συναφών ταμείων της ΕΕ, για την ανάπτυξη ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υποστήριξης στις τοπικές κοινότητες για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται στήριξη υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την αποτροπή νέας ιδρυματοποίησης, καθώς και για την προώθηση κοινοτήτων ανοικτών σε όλους και της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία·

129.  πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν το άνοιγμα των μελλοντικών αλλά και των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών ροών στις οργανώσεις που εκπροσωπούν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες·

130.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής στήριξης για μια σειρά βασικών έργων και οργανώσεων·

131.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· ζητεί επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των λόγω διαδικασιών οι απόψεις που διατυπώνονται από άτομα με αναπηρία·

132.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα· σημειώνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να συνάψει αυτή τη Συνθήκη, χωρίς η κύρωση να προϋποθέτει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή τον χρόνο έκδοσης μιας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ· τονίζει επίσης, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές·

133.  υπογραμμίζει ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον τομέα του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση εξαιρέσεων και περιορισμών όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα άτομα με διάφορες αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα·

134.  επιμένει ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία, ως εργαλεία που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και συνιστά να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης των βοηθητικών τεχνολογιών περιβάλλοντος στην εκπαίδευση· αναγνωρίζει ότι ένας δυσανάλογος αριθμός ατόμων με αναπηρία δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος το διαδίκτυο και ότι βρίσκονται στο περιθώριο των ψηφιακών εξελίξεων με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από πληροφορίες, ευκαιρίες, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από τους νομοθέτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, να ενσωματώσουν το ζήτημα της προσβασιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου σε όλες τις συναφείς πολιτικές, να δρομολογήσουν προγράμματα κατάρτισης για «ψηφιακούς πρωταθλητές» εντός των κοινοτήτων ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα θέτουν παράλογα εμπόδια και δεν θα αποτελούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα του δημιουργού, σε περιπτώσεις χρήσης προς όφελος ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας· ζητεί να εφαρμόζεται μία εγκάρσια προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

135.  υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης δεδομένου ότι προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα ώστε να καταστούν οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα περισσότερο προσιτά για τα άτομα με αναπηρία· επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε τέτοιες εκδηλώσεις, αγαθά και υπηρεσίες, και στον οπτικοακουστικό τομέα· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υποτίτλων ή ακουστικής περιγραφής για οπτικοακουστικά και άλλου είδους έργα, με σκοπό να καταστούν προσιτά για άτομα με αναπηρία·

136.  φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες για να υποστηριχθεί η ένταξη των αθλητών και των αθλητριών με αναπηρίες, καθώς και πλατφόρμες τηλεργασίας, σταθμοί εργασίας κοινής χρήσης (hot-desking) και χώροι συνεργασίας· πιστεύει, επιπλέον ότι η ποιοτική διδασκαλία και οι αθλητικές υποδομές στα σχολεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και ότι σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμοστούν εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία·

137.  υπενθυμίζει ότι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που περιλαμβάνουν το ζήτημα των αναπηριών, και ότι πρέπει να επισημανθούν οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ταινιών και των φεστιβάλ εν προκειμένω·

138.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για να καθίσταται δυνατόν στα άτομα με αναπηρία να αξιοποιούν πλήρως την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά·

139.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία και σε εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δωμάτια, μπάνια, τουαλέτες και άλλους εσωτερικούς χώρους·

140.  υπογραμμίζει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν υπόψη τους τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομών και στην κατάρτιση του προσωπικού·

Ειδικές υποχρεώσεις

141.  ζητεί τη δημιουργία δεικτών βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμα δεδομένα κατανεμημένα με βάση ποικίλους παράγοντες, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία, το καθεστώς απασχόλησης και η αναπηρία, για όλες τις δραστηριότητες στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει σχετικές δραστηριότητες έρευνας και συλλογής στοιχείων, για παράδειγμα σχετικά με την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τουρισμού και υγειονομικής περίθαλψης, τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση όλων των ατόμων που πάσχουν από όλα τα είδη αναπηρίας στην κοινότητα και στα ιδρύματα·

142.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία μέσω ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις εξελίξεις στον τομέα· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που να συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα· όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς που προβλέπουν οι πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι εν λόγω έρευνες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες, και να συνοδεύονται από κατάλληλες μελέτες και ημερίδες εργαστηρίων που θα οδηγούν σε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα·

143.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

144.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣBA) που σχετίζονται με την αναπηρία, και ιδίως ο στόχος 4 για τη διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων που παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υποδομές και υλικά για μαθητές με αναπηρία και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και για τη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο και την κοινότητα·

145.  τονίζει την υποχρέωση μη εγκατάλειψης κανενός και τις μνείες περί αναπηριών που περιλαμβάνονται στους ΣBA, ιδίως στις ενότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την μεγέθυνση και την απασχόληση, την ανισότητα και την προσβασιμότητα των οικισμών, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των ΣΒΑ, και προτείνει να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των ΣΒΑ που περιλαμβάνουν μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες· υπογραμμίζει επίσης τις παραπομπές στο Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών·

146.  συνιστά να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες, και να εκπονήσει ένα σχέδιο εργασίας και να προβλέψει ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης και η λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ·

147.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο εφαρμογής για τους ΣΒΑ και για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον καθορισμό δεικτών σε τομείς που σχετίζονται με τις αναπηρίες και την κοινωνικο-οικονομική ένταξη· τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό των δεικτών των ΣΒΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φτώχεια, την κοινωνική προστασία, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, την πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και ενέργεια, την ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών, και την καταχώριση των γεννήσεων·

148.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων· καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει για τον σκοπό αυτό μια εναρμονισμένη πολιτική για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες και να επεξεργαστεί μια συστηματική και θεσμοθετημένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

149.  συνιστά οι αντιπροσωπείες και οι υπηρεσίες της ΕΕ να επιδεικνύουν επαρκή κατανόηση των στρατηγικών της ΕΕ για την αναπηρία και ως εκ τούτου να λειτουργούν με τρόπο που να αποθαρρύνει τους αποκλεισμούς και να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση· συνιστά τη δημιουργία ενός «σημείου επαφής» για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να ενσωματωθεί επειγόντως η διάσταση της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο των αποστολών της Kοινής Πολιτικής Aσφάλειας και ΄Aμυνας (ΚΠΑΑ)·

150.  καλεί ακόμη την ΕΕ:

–  να θεσπίσει περισσότερα αναπτυξιακά έργα που να επικεντρώνονται ειδικά στα άτομα με αναπηρία·

–  να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικοδόμησης ικανοτήτων και ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, για μια προσιτή ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρία·

–  να δημιουργήσει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ κέντρα συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών για ζητήματα σχετικά με τις αναπηρίες, με τον ορισμό εκπαιδευμένων υπαλλήλων-συνδέσμων που να προσφέρουν την πραγματογνωμοσύνη και την επαγγελματική τους εμπειρία στα άτομα με αναπηρία·

–  να εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες στο πλαίσιο των διαλόγων με τις χώρες εταίρους και να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε μια στρατηγική συνεργασία με τις ΜΚΟ των χωρών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας·

–  να αναθεωρήσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε συνάρτηση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

–  να συμπεριλάβει στην πιθανή νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη μια μνεία στην ενσωμάτωση των ζητημάτων που σχετίζονται με αναπηρίες στις ενωσιακές πολιτικές·

–  να εξετάσει το ενδεχόμενο, πόροι προοριζόμενοι για όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ να δεσμευθούν για τα εθνικά προγράμματα υπέρ των ατόμων με αναπηρίες·

–  να παρέχει έγκαιρη, κατάλληλη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά που ενδεχομένως διατρέχουν κίνδυνο, δεδομένης της σημασίας της πρώιμης παρέμβασης·

151.  χαιρετίζει τον νέο στόχο 12 του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συστηματική αναφορά στο ζήτημα της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα·

152.  υποστηρίζει την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, και την χρηματοδότηση των υπηρεσιών για τους ανθρώπους που ζουν ανεξάρτητα μέσω προγραμμάτων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης· ζητεί να γίνεται πιο προσηλωμένη στο στόχο χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό να εκτιμηθεί πόσο αποτελεσματική ήταν η συνεισφορά τους στην ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στις κοινωνίες τους και κατά πόσο εξαλείφθηκαν τα εμπόδια και προωθήθηκε η εύκολη πρόσβαση· ζητεί, επιπλέον, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την ιδρυματοποίηση να εξασφαλίζουν την αποφυγή του διαχωρισμού των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί ενίσχυση και παρακολούθηση των δαπανών σε διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

153.  προτείνει όλα τα άτομα που απασχολούνται από την ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της και στα κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση σχετική με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών τους·

154.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραίτηση της Επιτροπής από το ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης (το πλαίσιο της ΕΕ)· δεσμεύεται να αναζητήσει την πλέον κατάλληλη δομή για το πλαίσιο της ΕΕ, ούτως ώστε να συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με τις «αρχές των Παρισίων», και ζητά την αναθεώρηση και τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

155.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εφαρμόσει τις συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

156.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο) και στις τελικές παρατηρήσεις 76 και 77 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία και, επομένως, χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία ενέκρινε την παρουσία του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΕΕ·

157.  ζητεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να διαθέσουν επαρκείς πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του πλαισίου της ΕΕ να εκτελεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα·

158.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών μεριμνά για την ενεργό προστασία των ευρωπαίων πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν ενώπιον των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών παραβίαση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της δήλωσης σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη έγκρισης της Συνθήκης·

159.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζεται ως ένας από τους θεσμικούς μηχανισμούς της ΕΕ (μαζί με τον Διαμεσολαβητή, αποστολή του οποίου είναι η προστασία του πολίτη σε περίπτωση κακοδιοίκησης) ο οποίος είναι σε θέση να αναλάβει προστατευτικό ρόλο εντός του πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των εθνικών θεσμικών οργάνων προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («Αρχές των Παρισίων») που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της 48/134 του 1993·

160.  επισημαίνει ότι, για να ασκήσει τον προστατευτικό της ρόλο, η Επιτροπή Αναφορών θέτει στην υπηρεσία του πλαισίου ανεξάρτητης παρακολούθησης τα καθήκοντά της όσον αφορά την προκαταρκτική διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τη διαβίβαση αναφορών σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να προβούν σε έρευνες ή να αναλάβουν αντίστοιχη δράση, και τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την πραγματοποίηση επαφών με τις εθνικές αρχές·

161.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό αναφορών από άτομα με αναπηρία, γεγονός που καταδεικνύει την πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την Ευρώπη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά ή τη συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και πολιτιστική ζωή· τονίζει τη σημασία του άρθρου 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή·

162.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές στις οποίες δόθηκε η μεγαλύτερη προσοχή είχαν συχνά τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ανθρώπους με αναπηρία και ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προαχθεί και να προβληθεί ο προστατευτικός ρόλος και η αποτελεσματικότητα αναφορών που έχουν ως έναυσμα την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία·

163.  λαμβάνει υπό σημείωση τις αναφορές για υποθέσεις παρατυπιών σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της συντήρησης των ατόμων με αναπηρία οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη μη καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο επιδομάτων, αλλά και περιπτώσεις όπως της αναφοράς 1062/2014 όπου οι αρχές φέρονται να έχουν λάβει αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις για να μειώσουν τις αποζημιώσεις που χορηγούνταν πριν με βάση αμφίβολες ιατρικές αξιολογήσεις που μείωναν το πραγματικό ποσοστό αναπηρίας· ζητεί από τις οικείες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στις ζωές των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενδελεχώς τις διάφορες πολιτικές και τα συναφή μέτρα σχετικά με την αναπηρία τα οποία εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

164.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή ορίσει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τη Σύμβαση, όπως ορίζει το άρθρο 33· επισημαίνει ότι το έργο των οργάνων αυτών που έχουν ήδη συγκροτηθεί, και ειδικότερα των πλαισίων παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία ισχυρής νομικής βάσης για τον ορισμό τους·

165.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν στα πλαίσια παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 επαρκείς και σταθερούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εγγυώνται την ανεξαρτησία των πλαισίων παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και η λειτουργία τους θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί επίσημη νομική βάση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια τον ρόλο και το πεδίο εφαρμογής των πλαισίων αυτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει τα όργανα του άρθρου 33 να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν και να μεριμνήσουν ώστε τα όργανα αυτά να διαθέτουν τους πόρους και την εντολή για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

166.  υπογραμμίζει ότι το δίκτυο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να συντονίζει κατάλληλα την εφαρμογή της Σύμβασης τόσο εσωτερικά όσο και σε διοργανικό επίπεδο, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με αυτά και με τους οργανισμούς εκπροσώπησής τους στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του δικτύου·

167.  προτρέπει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν σημεία επαφής, και επισημαίνει την ανάγκη ενός μηχανισμού οριζόντιου διοργανικού συντονισμού μεταξύ των ΓΔ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί οι όροι αυτής της συνεργασίας να καθορίζονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

168.  ζητεί να ενισχυθεί ο διοργανικός συντονισμός μεταξύ των μηχανισμών εφαρμογής των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη Σύμβαση (σε επίπεδο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών)

169.  θεωρεί σημαντικό να διοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών στοχευμένες εκδηλώσεις με αντικείμενο αναφορές σχετικά με αναπηρίες και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο διάλογος με ενδιαφερομένους από διάφορους χώρους και η συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ακαδημαϊκών·

170.  επικροτεί το γεγονός ότι η δημόσια ακρόαση «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει των αναφορών που έχουν ληφθεί», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών στις 15 Οκτωβρίου 2015, πληρούσε υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας και συνιστά στο μέλλον όλες οι συνεδριάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου να είναι προσιτές στα άτομα με αναπηρία·

171.  χαιρετίζει τη χρήση της γραφής Μπράιγ στην επικοινωνία με αναφέροντες και παροτρύνει όλα τα όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, ευανάγνωστους μορφοτύπους και την γραφή Μπράιγ στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, προκειμένου να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες ένταξης των πολιτών στο έργο των θεσμικών οργάνων και στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

172.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω ανακοινώσεων προσιτών σε άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η γραφή Μπράιγ και οι ευανάγνωστοι μορφότυποι·

173.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσιτά μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως η γραφή Μπράιγ ή οι ευανάγνωστοι μορφότυποι, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις στις οποίες συζητούνται η προτεινόμενη πολιτική και νομοθεσία να καταστούν πλήρως προσιτές σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητικές ή μαθησιακές αναπηρίες·

174.  υπογραμμίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της αποτελεσματικής συμμετοχής και ελευθερίας έκφρασης των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες εκδηλώσεις και συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τα θεσμικά όργανα στις εγκαταστάσεις τους μέσω της παροχής υποτίτλων και διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, εγγράφων σε γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές·

175.  ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής, να μεριμνήσει για την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά τις διεπιστημονικές αξιολογήσεις, την ένταξη των παιδιών με αναπηρία, καθώς και την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των γονέων με αναπηρία·

176.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και την Εκπαίδευση Χωρίς Αποκλεισμούς·

177.  ζητεί από την ΕΕ να αναθεωρήσει τους κανονισμούς του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των μέτρων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας που συνδέονται με τις αναπηρίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης και η ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες υγείας που συνδέονται με αναπηρίες είναι διαφορετικές από την ασθένεια και προωθώντας την αυτόνομη διαβίωση και εργασία μέσω της πλήρους επιστροφής του συμπληρωματικού κόστους του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εργασία (για παράδειγμα εκτυπωτής γραφής Braille, ακουστικά βαρηκοΐας, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υπηρεσίες υποτιτλισμού κ.λπ.)·

178.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να διασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη εσωτερικών κανονισμών και εκτελεστικών διατάξεων σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο μιας ανοικτής διαδικασίας που θα ενσωματώνει τη συνιστώσα της αναπηρίας, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι καταληκτικές παρατηρήσεις·

179.  ζητεί την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία –και τα άτομα που έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας με αναπηρία– τα οποία απασχολούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· οι προσαρμογές πρέπει να είναι επαρκείς, να βασίζονται στις ανάγκες και να πληρούν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των γονέων με αναπηρία·

180.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα να καθιερώσουν σφαιρικές πολιτικές πρόσληψης, διατήρησης και προαγωγής υπαλλήλων, μεταξύ άλλων με τη λήψη προσωρινών θετικών μέτρων, για τη δραστική και ουσιαστική αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και των ασκουμένων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών και διανοητικών μορφών αναπηρίας, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ·

181.  συνιστά την κατάρτιση ολοκληρωμένων θεματικών ενοτήτων κατάρτισης των υπαλλήλων σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν διαβούλευσης με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία, δίδοντας έμφαση στους υπαλλήλους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στα διοικητικά στελέχη και σε όσους εργάζονται στο πλαίσιο της σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

182.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν προσβάσιμο το διαδικτυακό τους περιεχόμενο και τις εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένων των ενδοδικτύων τους και όλων των σημαντικών εγγράφων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φυσική προσβασιμότητα των κτιρίων τους·

183.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθεί συντονισμένη, αποτελεσματική και συστηματική συνέχεια στις καταληκτικές παρατηρήσεις, ενδεχομένως μέσα από μια στρατηγική για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

184.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική και διαρθρωμένη συμμετοχή και τη διαβούλευση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων·

185.  εκτιμά, σε σχέση με το άρθρο 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση να υποβάλλουν προκαταρκτική έκθεση και περαιτέρω εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια και να εκπονούνται με τη συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

°

°  °

186.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η ΕΕ ήταν ο πρώτος οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης που προσχώρησε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (εφεξής «Σύμβαση») τον Δεκέμβριο του 2010(24). Πρόκειται για την πρώτη (και τη μοναδική μέχρι σήμερα) διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικύρωσε η ΕΕ ως ενιαία οντότητα· το προαιρετικό πρωτόκολλο δεν υπογράφηκε ούτε επικυρώθηκε. Με την επικύρωση αυτή, η ΕΕ υπόκειται πλέον στον έλεγχο της «Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» (εφεξής «Επιτροπή CRPD»).

Μετά την προσχώρηση, ζητήθηκε από την ΕΕ, όπως και από άλλα συμβαλλόμενα κράτη, να καταρτίσει αρχική έκθεση(25) σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της Σύμβασης. Κατά τα οριζόμενα, κάθε τέσσερα έτη πρέπει να υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της έκθεση τον Ιούνιο του 2014 και η Επιτροπή CRPD δημοσίευσε την απάντησή της, υπό τη μορφή καταλόγου θεμάτων(26) τον Μάιο του 2015, μετά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στη Γενεύη μεταξύ της Επιτροπής CRPD και της ΕΕ.

Λίγο αργότερα μέσα στον Μάιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα της Ολομέλειάς του σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων(27), ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις του Κοινοβουλίου κατά τη διατύπωση των δικών της απαντήσεων όσον αφορά τον κατάλογο θεμάτων. Κατόπιν τούτου, οι απόψεις του Κοινοβουλίου ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

Μετά τη δεύτερη συνεδρίαση με την Επιτροπή CRPD, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015, δημοσιεύθηκαν οι καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Concluding observations on the initial report of the European Union»)(28). Στις καταληκτικές παρατηρήσεις προβλέπεται ότι η ΕΕ πρέπει να απαντά στην Επιτροπή CRPD για συγκεκριμένα θέματα εντός ενός έτους(29). Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στη συνέχεια να εκπονήσει έκθεση με δική του πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι απόψεις του θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Προβλέπεται η υποβολή τακτικών (δυνητικά ετήσιων) εκθέσεων, όπως η παρούσα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν παρόν και στις δύο συνεδριάσεις της Γενεύης σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση(30). Το υφιστάμενο πλαίσιο, στο οποίο η εισηγήτρια είναι μία από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβάνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής CRPD, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια την παραίτησή της σε ακροαματική διαδικασία της Επιτροπής Αναφορών, με αποτέλεσμα να είναι πλέον πολύ πιθανή η αναδιάρθρωση του συνολικού πλαισίου.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει πολύ υψηλό αριθμό συμβαλλόμενων κρατών και υπογραφόντων συγκριτικά με άλλες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Tα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει όλα ανεξαιρέτως τη Σύμβαση, εκ των οποίων τα 25 την έχουν κυρώσει, με εξαίρεση τη Φινλανδία και την Ιρλανδία. Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου επρόκειτο να προσχωρήσουν στη Σύμβαση οι Κάτω Χώρες.

Η Σύμβαση καλύπτει ευρύ φάσμα δικαιωμάτων και εκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής, ορισμένοι από τους οποίους δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, απαιτείται εξίσου από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τη Σύμβαση, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ενώ η ΕΕ εξέδωσε αρχικά δήλωση αρμοδιότητας(31) για την άρση αυτής της νομικής αβεβαιότητας, η Επιτροπή CRPD απάντησε αμέσως στην ΕΕ, καταλήγοντας στις συστάσεις της ότι απαιτείται επικαιροποίηση της δήλωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σκοπός της έκθεσης πρωτοβουλίας

Πρωταρχικός σκοπός της έκθεσης είναι η επικέντρωση στα ζητήματα που επισημαίνονται στις καταληκτικές παρατηρήσεις. Κατά προτεραιότητα, η εισηγήτρια επικεντρώνεται στις συστάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ και ενδέχεται συνεπώς να δημιουργούν δυσκολίες κατά την υλοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο.

Η εισηγήτρια δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία πρέπει να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο κατά την εφαρμογή της Σύμβασης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, οι πρακτικές διορισμού και διατήρησης υπαλλήλων, καθώς και οι δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η ιεράρχηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αδύνατη και ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ακριβώς και οι διακρίσεις που οφείλονται σε άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που οφείλονται σε περισσότερους από έναν λόγους. Η προσέγγιση αυτή βαρύνει ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχοκοινωνική αναπηρία.

Η έκθεση πρωτοβουλίας παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κοινοβούλιο, με τη σύνταξη επί του παρόντος γνωμοδοτήσεων για την έκθεση από δέκα επιτροπές:

•Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) (άρθρο 54, συνδεδεμένη επιτροπή)

•Επιτροπή Αναφορών (PETI) (άρθρο 54, συνδεδεμένη επιτροπή)

•Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT)

•Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE)

•Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN)

•Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)

•Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI)

•Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM)

•Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)

•Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)

Γενική δομή

Η έκθεση ακολουθεί τη δομή των καταληκτικών παρατηρήσεων με βάση τα άρθρα της Σύμβασης. Επομένως, αποτελείται από τέσσερα μέρη:

1.  Γενικές αρχές και υποχρεώσεις (άρθρα 1-4)

2.  Ειδικά δικαιώματα (άρθρα 5-30)

3.  Ειδικές υποχρεώσεις (άρθρα 31-33)

4.  Συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη Σύμβαση (σε επίπεδο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών)

Εύλογες προσαρμογές

Ο όρος «εύλογες προσαρμογές» είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται εκτενώς στην έκθεση και ενδέχεται να χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της. Παράδειγμα εύλογων προσαρμογών αποτελεί η πρόβλεψη διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στον χώρο εργασίας για μεμονωμένο υπάλληλο. Η έννοια αυτή έρχεται σε αντίθεση με την «προσβασιμότητα», η οποία αποτελεί πολύ ευρύτερη έννοια και δεν συνιστά κατ’ ανάγκη εξατομικευμένο μέτρο. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η πρόβλεψη διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε δημόσια εκδήλωση ή ράμπας σε δημόσιο κτίριο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου γενικότερα, και όχι για συγκεκριμένο άτομο.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση (άρθρο 2):

ως «εύλογη προσαρμογή» νοούνται οι απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρία, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών»

Το άρθρο 5 της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση(32) ορίζει ως εξής:

«Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι προσώπων με ειδικές ανάγκες, προβλέπονται εύλογες προσαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγεται στο επάγγελμά του, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα αυτά να μη συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα στο πλαίσιο της πολιτικής ενός κράτους μέλους υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες.»

Παρότι στη Σύμβαση χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, δεν ισχύει το ίδιο στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, με αποτέλεσμα να μην συνάδει με τις διατάξεις της σύμβασης.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη Σύμβαση από τις άλλες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ότι τα άτομα με αναπηρία και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους συμμετείχαν στη διαδικασία ήδη από το στάδιο της κατάρτισης. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους». Ως εκ τούτου, η πλήρης συμμετοχή τους στην εκπόνηση της έκθεσης είναι, κατά την άποψη της εισηγήτριας, καίριας σημασίας.

Για τον σκοπό αυτό, η διακομματική ομάδα για τα άτομα με αναπηρία διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, διακομματική συνεδρίαση στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2015, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις του φόρουμ και των οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Με τα στοιχεία που παρείχαν, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, συνέβαλαν ήδη σε μεγάλο βαθμό στη κατάρτιση του εγγράφου εργασίας και του σχεδίου έκθεσης. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εισηγητών και σκιωδών εισηγητών από όλες τις αρμόδιες επιτροπές στη συνεδρίαση αυτή. Ο μεγάλος αριθμός εποικοδομητικών προτάσεων σε αυτό το πρώιμο στάδιο καθιστούν την έκθεση μοναδική και θα διασφαλίσουν τον περιεκτικό χαρακτήρα της.

Η εισηγήτρια συναντήθηκε επίσης μεμονωμένα με εκπροσώπους από πολλές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και θα συνεχίσει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προβληματισμοί τους θα ληφθούν υπόψη, είτε στην κυρίως αρμόδια επιτροπή είτε στις γνωμοδοτικές επιτροπές.

Πολλές οργανώσεις έχουν καταρτίσει εκθέσεις παράλληλες με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισηγήτρια προτίθεται να ενσωματώσει και αυτά τα κείμενα στην έκθεση πρωτοβουλίας.

Στο τέλος του Ιανουαρίου διοργανώθηκε ακροαματική διαδικασία σε στενή συνεργασία με τους εισηγητές των συνδεδεμένων επιτροπών LIBE και PETI προκειμένου να συγκεντρωθούν περαιτέρω συγκεκριμένα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων και από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία.

Η εξέταση του παρόντος εγγράφου εργασίας στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην ανταλλαγή απόψεων συμμετείχαν ομιλητές υψηλού επιπέδου από τους οικείους ενδιαφερόμενους, όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και ένα μέλος της Επιτροπής CRPD.

Η εισηγήτρια κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλες των συνεδριάσεις της Επιτροπής EMPL όπου εξετάστηκε η παρούσα έκθεση, καθώς και στις συναφείς ακροάσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια συνεργάστηκε με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και με τον πρόεδρο και τη γραμματεία της Επιτροπής EMPL, επιτυγχάνοντας πρωτοφανή προσβασιμότητα στις δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

25.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Martina Anderson

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες είναι εκτεθειμένα σε αρκετές διαστάσεις της διάκρισης στην καθημερινή τους ζωή· η διάκριση μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές –σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική και οικονομική– και περιλαμβάνει βία από συντρόφους, βία στα χέρια φροντιστών, σεξουαλική βία και θεσμική βία·

1.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι περίπου 80 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες πιστεύεται ότι έχουν κάποια αναπηρία και ότι αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αδιαμφισβήτητη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την έλλειψη σαφούς στρατηγικής από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

3.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τη «στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020» με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) και με γνώμονα τις καταληκτικές παρατηρήσεις της 2ας Οκτωβρίου 2015 της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και να την συμπληρώσει με ένα χρονοδιάγραμμα και με ακριβείς δείκτες·

4.  θεωρεί λυπηρές τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα· καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ 2010-2020 για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής δράσης·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί σαφώς η διάσταση του φύλου σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, που θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, να διαβουλευτεί και να συνεργαστεί μαζί τους στη διαδικασία επανεξέτασης και εφαρμογής, μεταξύ άλλων διατυπώνοντας απαντήσεις στον κατάλογο θεμάτων της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και επίσης στην κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των ενωσιακών πολιτικών·

7.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών με αναπηρίες, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ περί επανεξέτασης της εκ μέρους της ΕΕ εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω ανακοινώσεων προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία, όπως ο κώδικας Μπράιγ και οι διάφορες εκδόσεις του συστήματος Easy Read·

9.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να το πράξει το συντομότερο δυνατό·

10.  θεωρεί ομοίως εξαιρετικά λυπηρή την καθυστέρηση στη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην ταχεία επικύρωσή της·

11.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να εξαλειφθούν οι λόγω αναπηρίας διακρίσεις σε κάθε τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρέχεται εύλογη στέγαση στα άτομα με αναπηρίες, ώστε να προαχθεί η ισότητα και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις, και τα άτομα αυτά να ασκούν, σε ίση βάση με τους άλλους, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

13.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· ζητεί επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των λόγω διαδικασιών οι απόψεις που διατυπώνονται από άτομα με αναπηρία·

14.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως σε γραφή Μπράιγ ή σε εκδόσεις του συστήματος Easy Read, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις στις οποίες θα συζητηθούν η υπό χάραξη πολιτική και η προτεινόμενη νομοθεσία να καταστούν πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητικές ή μαθησιακές αναπηρίες·

15.  προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν ώστε όλη η εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία τους, περιλαμβανομένων των εγγράφων, των βίντεο και των δικτυακών τόπων, να έχει επαρκές επίπεδο προσβασιμότητας και να παρέχεται σε εναλλακτικές μορφές και μέσα επικοινωνίας, όπως γραφή Μπράιγ, εκδόσεις συστήματος Easy Read και νοηματική γλώσσα·

16.  εκτιμά πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η υπάρχουσα και η μελλοντική νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται πλήρως με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

17.  επισημαίνει ότι τρία κράτη μέλη, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία, δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να την επικυρώσουν το συντομότερο·

18.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επικεντρωθούν ιδιαιτέρως στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και στις ανάγκες των οικογενειών τους, να αξιολογήσουν τον σημερινό βαθμό συμμόρφωσης της ΕΕ με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να εργαστούν για την εξάλειψη όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή τα παιδιά με αναπηρίες, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στις οικογένειές τους, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής επιδοτήσεων και ειδικών υπηρεσιών·

19.  τονίζει τη βία, τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο, στο σπίτι ή στα ιδρύματα, φαινόμενα απέναντι στα οποία τα παιδιά με αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρέμβουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να καταπολεμήσουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία μέσω ειδικών μέτρων και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης·

20.  υπογραμμίζει ότι, για να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς υποστήριξης στις οικογένειες, με τη βελτίωση και ενίσχυση των νομοθετικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως π.χ. οι διατάξεις για την παράταση της γονικής άδειας υπέρ των γονέων παιδιών με αναπηρία·

21.  ζητεί τη σύσταση ενός διοργανικού συντονιστικού μηχανισμού για την εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, μέσω των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, στη διαδικασία έγκρισης·

22.  αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα θετικό και βασικό κείμενο που προωθεί νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και απαιτεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρίες· θεωρεί ωστόσο λυπηρές τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ποινική δικαιοσύνη και η πολιτική συμμετοχή· εκτιμά ότι η δυνατότητα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στο πολιτικό σύστημα όλων των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα· συμφωνεί ότι η πρόσβαση πρέπει να υπερβαίνει την απλή φυσική παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν τις δημοκρατικές διεργασίες σε όλους τους πολίτες· τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει εκλογικό υλικό σε νοηματική, Μπράιγ και Easy Read, πλήρη παροχή της αναγκαίας συνδρομής στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διαδικασίες ψηφοφορίας, προώθηση της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξουσίου, όποτε είναι δυνατό, και άρση των εμποδίων για τους πολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές, καθώς και επανεξέταση των σημερινών κανονισμών σε θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και των συνεπειών τους ως προς την δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν πλήρως στις δημοκρατικές διεργασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη εφαρμογή, ειδικά σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες, των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, της οδηγίας 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, κυρίως, της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας·

23.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι πολλά κράτη εξακολουθούν να αρνούνται ή να περιορίζουν μέσω δικαστικών διαδικασιών τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ευνοϊκά το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας, προς την κατεύθυνση της υποστηρικτικής ενσωμάτωσης αντί του αυτόματου αποκλεισμού·

24.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικών με την αναπηρία μέσω ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις εξελίξεις στον τομέα· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα· όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς που προβλέπουν οι πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι εν λόγω έρευνες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες, και να συνοδεύονται από κατάλληλες μελέτες και ημερίδες εργαστηρίων που θα οδηγούν σε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα·

25.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη προσβασιμότητας στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον εν λόγω αριθμό με τη χρήση των τεχνολογιών νέας γενιάς του 112·

26.  ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων ισότητας, ώστε να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· υπενθυμίζει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την απαίτηση ουσιαστικής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία·

27.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο γενικό κοινωνικοοικονομικό θεματολόγιο της ΕΕ, ιδίως στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· συνιστά τη θέσπιση ενός συμφώνου για την αναπηρία που θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις πρωτοβουλίες της ΕΕ·

28.  πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν το άνοιγμα των μελλοντικών αλλά και των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών ροών στις οργανώσεις που εκπροσωπούν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες·

29.  αναγνωρίζει ότι τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας περιθωριοποιούνται ακόμη περισσότερο εάν πάσχουν από αναπηρία και τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη παροχή δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε όλα τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των απάτριδων, των αστέγων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

30.  υπογραμμίζει ότι, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο της βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους, π.χ. με εκτενέστερη χρήση των υπηρεσιών των φροντιστών·

31.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις καταστροφικές συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως με το άρθρο 3 αυτής που απαγορεύει την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

32.  πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την οδηγία για την ίση μεταχείριση και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πέραν του τομέα της απασχόλησης·

33.  προτείνει όλα τα άτομα που απασχολούνται από την ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της και στα κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών τους·

34.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να οργανώσουν και να στηρίξουν εκστρατείες ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αλλά και για την ποικιλομορφία, τις ικανότητες και τα προσόντα τους·

35.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες· εκτιμά πως αυτά τα εμπόδια περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών· επικροτεί τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρείχε τον Νοέμβριο 2015 στην Πράξη για την Προσβασιμότητα, αναγνωρίζει όμως ότι μια πράξη για την προσβασιμότητα δεν αποτελεί πανάκεια· ζητεί την έγκριση και πλήρη εφαρμογή της το συντομότερο·

36.  εκτιμά πως, για να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να αρθούν όλοι οι φραγμοί και τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την ενσωμάτωσή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα, στον χώρο εργασίας, στη δημόσια ζωή και στην κοινότητα στην οποία ανήκουν·

37.  εκτιμά πως, για να διασφαλιστεί η σωστή κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να προβλεφθούν κίνητρα για την ορθή αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ που προορίζονται για την ενίσχυση της εν λόγω διαδικασίας ένταξης, μέσω της έρευνας, ανάπτυξης, υλοποίησης και διάδοσης νέων ιδεών, νέων τεχνολογιών και νέων μεθόδων·

38.  εκτιμά πως η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με αναπηρία στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της άρσης όλων των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται·

39.  αναγνωρίζει τις ικανότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και τα καλεί να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ως προς την προστασία και την πρόβλεψη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

40.  υπογραμμίζει τα δικαιώματα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία· τονίζει ότι η σεξουαλική αγωγή πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται και για τα άτομα με αναπηρίες, βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης, και να παρέχεται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς ταμπού·

41.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εφαρμόσει τις συστάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD)·

42.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να μεριμνήσουν ώστε η Σύμβαση να γίνεται σεβαστή σε κάθε μελλοντική νομοθεσία·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miroslav Poche

29.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΑναφορώΝ(*)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Rosa Estaràs Ferragut

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία – ΣΔΑΑ – (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο) και στις τελικές παρατηρήσεις 76 και 77 της Επιτροπής του ΟΗΕ και, επομένως, χαιρετίζει την έγκριση που έδωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ στην παρουσία του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο ανεξάρτητης παρακολούθησης·

2.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών μεριμνά για την ενεργό προστασία των ευρωπαίων πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν ενώπιον των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών παραβίαση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή της ΣΔΑΑ, στο πλαίσιο της δήλωσης σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη έγκρισης της Συνθήκης·

3.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζεται ως ένας από τους θεσμικούς μηχανισμούς της ΕΕ (μαζί με τον Διαμεσολαβητή, αποστολή του οποίου είναι η προστασία του πολίτη σε περίπτωση κακοδιοίκησης) ο οποίος είναι σε θέση να αναλάβει προστατευτικό ρόλο εντός του πλαισίου ανεξάρτητης παρακολούθησης, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των εθνικών θεσμικών οργάνων προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («Αρχές των Παρισίων») που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της 48/134 του 1993·

4.  επισημαίνει ότι, για να ασκήσει τον προστατευτικό της ρόλο, η Επιτροπή Αναφορών θέτει στην υπηρεσία του πλαισίου ανεξάρτητης παρακολούθησης τα καθήκοντά της όσον αφορά την προκαταρκτική διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου κατά την εφαρμογή της ΣΔΑΑ, τη διαβίβαση αναφορών σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να προβούν σε έρευνες ή να αναλάβουν αντίστοιχη δράση, και τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την πραγματοποίηση επαφών με τις εθνικές αρχές·

5.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό αναφορών από άτομα με αναπηρία, γεγονός που καταδεικνύει την πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την Ευρώπη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά ή τη συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και πολιτιστική ζωή· τονίζει τη σημασία του άρθρου 29 της ΣΔΑΑ σχετικά με τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις στην πολιτική και δημόσια ζωή των ατόμων με αναπηρία·

6.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα και όφελος που τους αξίζει, αλλά και σημαντικό πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία μπορεί να ωφεληθεί από τις αξίες και τις ποικίλες δεξιότητες που κομίζουν τα άτομα αυτά·

7.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές που έτυχαν μεγαλύτερης προσοχής είχαν συχνά τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ανθρώπους με αναπηρία· αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί και να προβληθεί ο προστατευτικός ρόλος και η αποτελεσματικότητα αναφορών που έχουν ως έναυσμα την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, και θεωρεί ότι η αποστολή αυτή θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης στήριξης από δημόσια θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων σε επίπεδο στοχευμένων χρηματοδοτήσεων·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι η δημόσια ακρόαση «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει των αναφορών που έχουν ληφθεί», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών στις 15 Οκτωβρίου 2015, πληρούσε υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας και συνιστά στο μέλλον όλες οι συνεδριάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία·

9.  θεωρεί σημαντική από πλευράς της Επιτροπής Αναφορών τη διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων με αντικείμενο αναφορές σχετικά με αναπηρίες και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο διάλογος με ενδιαφερομένους από διάφορους χώρους και η συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με αναπηρία, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και πανεπιστημιακών·

10.  χαιρετίζει τη χρήση του κώδικα Μπράιγ στην επικοινωνία με αναφέροντες και παροτρύνει όλα τα όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, ευανάγνωστους μορφοτύπους και τον κώδικα Μπράιγ στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, προκειμένου να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η διαδικασία ένταξης των πολιτών στο έργο των θεσμών και στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

11.  προτρέπει τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ενισχύσουν τον εσωτερικό μηχανισμό εφαρμογής της ΣΔΑΑ («Δίκτυο ΣΔΑΑ»), ώστε να μετατραπεί σε εγκάρσιο μηχανισμό για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με σκοπό την παρακολούθηση και την εφαρμογή της Σύμβασης, με δική του γραμματεία και αποκλειστικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης·

12.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη ΣΔΑΑ δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή ορίσει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τη Σύμβαση, όπως ορίζει το άρθρο 33· επισημαίνει ότι το έργο των οργάνων αυτών που έχουν ήδη συγκροτηθεί, ιδίως των πλαισίων παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία ισχυρής νομικής βάσης για τον ορισμό τους·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να λάβουν σύντομα μέτρα για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την κύρωση της ΣΔΑΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης της ΣΔΑΑ με την έγκριση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου· θεωρεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να διασαφηνιστεί και να αναγνωριστεί στον Κανονισμό πριν από τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες ευθυγράμμισης των νομικών τους πλαισίων με τις απαιτήσεις της ΣΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένης ολοκληρωμένης επανεξέτασης της νομοθεσίας τους για να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύμβασης, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει τεθούν σαφείς στόχοι και χρονοδιαγράμματα για τις μεταρρυθμίσεις και να προσδιοριστούν οι υπεύθυνοι φορείς·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τις διατάξεις της ΣΔΑΑ, να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους αναλόγως και να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της· ζητεί να αναπτυχθούν εργαλεία και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα εργαλεία σε εθνικό επίπεδο, για να βοηθούνται με τον καλύτερο τρόπο τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους·

16.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατεί στον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ένα όργανο που προβλέπεται από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών εξέτασε το κατά πόσον η ΕΕ τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ΣΔΑΑ σχετικά με την εφαρμογή της ΣΔΑΑ στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, συνιστούν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν καθοδήγηση για νομοθετικές και πολιτικές δράσεις στο πεδίο αρμοδιότητας της Ένωσης·

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δώσουν μια συντονισμένη, αποτελεσματική και συστηματική συνέχεια στις καταληκτικές παρατηρήσεις, ενδεχομένως μέσα από μια στρατηγική για την εφαρμογή της ΣΔΑΑ·

18.  ζητεί συνολική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2010-2020)·

19.  θεωρεί, μετά τις συστάσεις της πρώτης αξιολόγησης της ΣΔΑΑ από τον ΟΗΕ, ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα ανεξάρτητο μέσο για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση της Σύμβασης και να δημιουργήσει ένα διοργανικό μηχανισμό συντονισμού και τοπικά σημεία ενημέρωσης και οργανισμούς σε κάθε κράτος μέλος, που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα·

20.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν στα πλαίσια παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 επαρκείς και σταθερούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εγγυώνται την ανεξαρτησία των πλαισίων παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και η λειτουργία τους λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2· προς τούτο θα πρέπει να θεσπιστεί μια επίσημη νομική βάση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια τον ρόλο και το πεδίο εφαρμογής των πλαισίων αυτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει τα όργανα του άρθρου 33 να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν και να μεριμνήσουν ώστε τα όργανα αυτά να διαθέτουν τους πόρους και την εντολή για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους βάσει της ΣΔΑΑ·

21.  εκτιμά ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων· φρονεί ότι οι διαδικασίες εξέτασης από τα όργανα παρακολούθησης προσφέρουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μια πολύτιμη ευκαιρία συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν διαρθρωμένη και συστηματική διαβούλευση με εκπροσώπους οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία κατά την έγκριση μέτρων για την εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων, και να προαγάγουν τη συλλογή δεδομένων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· ζητεί να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη διαβούλευση αυτή, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως του είδους αναπηρίας·

22.  τονίζει ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή τους σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που ενδέχεται να τα επηρεάσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού καταγγελιών, και ότι πρέπει να αποδίδεται προτεραιότητα στη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία και, όπου αυτές υφίστανται, των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·

23.  εκτιμά, σε σχέση με το άρθρο 35 της ΣΔΑΑ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση να υποβάλλουν προκαταρκτική έκθεση και ακόλουθες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια και να εκπονούνται με τη συμμετοχή οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·

24.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας υπό την ευρεία έννοια σε επίπεδο ΕΕ·

25.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις αναπηρίες από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να επιδιώκουν την προβολή μίας θετικής εικόνας των ανθρώπων με αναπηρία, εστιάζοντας στις δεξιότητες και στη συνεισφορά τους στην κοινωνία και καθιστώντας τα άτομα αυτά περισσότερο ορατά·

26.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν δεόντως τον βασικό ρόλο των παρόχων οικογενειακής φροντίδας, διασφαλίζοντάς τους κατάλληλη κοινωνική και οικονομική αναγνώριση και εφαρμόζοντας μέτρα άμεσης υλικής στήριξης, όπως προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ή επιδόματα με τα οποία μειώνεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών για παρόχους μέριμνας· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη η οποία θα αναλύει το νομικό καθεστώς, ή την απουσία νομικού καθεστώτος, των παρόχων οικογενειακής φροντίδας σε όλα τα κράτη μέλη·

27.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα άτομα με αναπηρία έχουν την ίδια δικαιοπρακτική ικανότητα με τους άλλους σε όλες τις πτυχές της ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη – την οποία, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει η οικονομική τους κατάσταση – πρόσβαση στην ψήφο και πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες, στην περίθαλψη, στα αγαθά και στις υπηρεσίες· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαύουν όλων των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στις Συνθήκες και στο ενωσιακό δίκαιο·

28.  τονίζει ότι η δικαιοπρακτική ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας και ότι οιοσδήποτε περιορισμός της αυτονομίας και αντιπροσώπευση από νόμιμο κηδεμόνα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια, εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, και ότι θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά η ανάγκη μακροπρόθεσμης νομικής εκπροσώπησης αυτού του είδους, όπως και η καταλληλότητα του εκάστοτε νόμιμου κηδεμόνα·

29.  εκτιμά ότι οι περιοριστικές ερμηνείες στη νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις για το δικαίωμα ψήφου πρέπει να αναθεωρηθούν στις περιπτώσεις όπου στερούν από τα άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες την άσκηση του δικαιώματος αυτού (άρθρο 29 της ΣΔΑΑ)·

30.  χαιρετίζει τη δημοσίευση πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, στις 2 Δεκεμβρίου 2015· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προσβασιμότητα και ότι το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του ΟΗΕ, πρέπει να είναι εγγυημένο στα άτομα με κάθε είδους αναπηρία·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να ενισχύσει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη, με σκοπό να αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τα άτομα με αναπηρία και να διασφαλιστεί η μετάβαση από τις υπηρεσίες ιδρυματικής μέριμνας στις υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στις κοινότητες·

32.  υπογραμμίζει το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες σε σχέση με τους άλλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία·

33.  ζητεί τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να χρησιμοποιούνται με ισορροπημένο τρόπο, προωθώντας την ανάπτυξη κοινοτήτων με λιγότερους αποκλεισμούς και τα συστήματα ιδρυματικής μέριμνας όπου είναι απαραίτητο, έτσι ώστε και στις δύο περιπτώσεις τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων, να μπορούν να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη και βοήθεια σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της προαγωγής του στόχου για μεγαλύτερη αυτονομία με βάση τις δυνατότητες του κάθε ατόμου·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να προαγάγουν την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία για υπηρεσίες στήριξης, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους, καθώς και τις οικογένειές τους·

35.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα που παρέχουν στήριξη στα άτομα με αναπηρία, και ιδίως όσα είναι υπεύθυνα για ασφαλείς εγκαταστάσεις, θα πρέπει να τηρούν πρότυπα (που απομένει να καθοριστούν) τα οποία διαθέτουν τη δέουσα πιστοποίηση και να υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις·

36.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των μαθητών με αναπηρία στα σχολεία και στα μαθησιακά περιβάλλοντα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι απολαύουν πλήρως του δικαιώματός τους σε μια υψηλής ποιότητας τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς·

37.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των βασικών πολιτικών της ΕΕ και των επενδυτικών ταμείων στα άτομα με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στον προγραμματισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρης δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα της ΕΕ όπως τα προγράμματα Erasmus +, Εγγύηση για τη Νεολαία και EURES·

38.  τονίζει ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των εμποδίων και των φραγμών με σκοπό την πλήρη αυτονομία τους και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, στοιχείο που καθιστά εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των πολιτικών που τα αφορούν· εκτιμά ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθιερωθούν μέσα που θα επιτρέπουν τη συνεκτίμηση των απόψεων των παιδιών με αναπηρία και θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους·

39. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα ευρωπαϊκά σχολεία από μικρή ηλικία, με βάση μια προληπτική προσέγγιση και θεώρηση της αναπηρίας, κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της ΣΔΑΑ για την πολύπλευρη εκτίμηση των ατομικών αναγκών, τον μη αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρία και την εξεύρεση επαρκών εύλογων λύσεων στα σχετικά προβλήματα·

40. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει κατεπείγοντα μέτρα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία για να διασφαλίσει την κοινωνική προστασία και τη στήριξη του βιοτικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την προστασία τους από τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης·

41. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν περικοπές στις παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, στις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, στις υπηρεσίες περίθαλψης και στα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης οι οποίες θα υπονομεύσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα επιτείνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

42. σημειώνει τις αναφορές για υποθέσεις παρατυπιών σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της συντήρησης των ατόμων με αναπηρία οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη μη καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο επιδομάτων, αλλά και περιπτώσεις όπως της αναφοράς 1062/2014 όπου οι αρχές φέρονται να έχουν λάβει αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις για να μειώσουν τις αποζημιώσεις που χορηγούνταν πριν με βάση αμφίβολες ιατρικές αξιολογήσεις που μείωναν το πραγματικό ποσοστό αναπηρίας· ζητεί από τις οικείες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στις ζωές των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενδελεχώς τις διάφορες πολιτικές και τα συναφή μέτρα σχετικά με την αναπηρία τα οποία εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

43. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναθεωρήσουν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους κανόνες εφαρμογής προκειμένου να υιοθετήσουν σφαιρικές πολιτικές διορισμού, συμπεριλαμβανομένων θετικών μέτρων, για να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός υπαλλήλων και ασκουμένων με αναπηρία και να διασφαλιστεί ότι παρέχονται σε όλους τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που έχουν αναπηρία ή εξαρτώμενα μέλη οικογένειας με αναπηρία, εύλογες ρυθμίσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους ώστε να απολαύουν των δικαιωμάτων τους επί ίσοις όροις με τους άλλους· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες περίθαλψης που συνδέονται με την αναπηρία, κατά τρόπο συμβατό με τη Σύμβαση·

44. τονίζει ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και ότι προς τούτο τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασής τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της ΣΔΑΑ)·

45.  εκτιμά ότι η Κάρτα Αναπηρίας ΕΕ θα βοηθούσε τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν εκτός των χωρών τους και να απολαύουν των πλεονεκτημάτων που παρέχει η δυνατότητα πρόσβασης στον πολιτισμό, στα μέσα μεταφοράς και στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και των οποίων πρέπει να ενισχυθεί η αμοιβαία αναγνώριση·

46.  εκτιμά ότι η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της·

47.  σημειώνει ότι μόνο το 48% περίπου των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ εργάζονται και μόνο το 27,8% έχει ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΣΔΑΑ, να άρουν κάθε υφιστάμενο εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση για άτομα με αναπηρία και να προωθήσουν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και συγκεκριμένα μέσα που θα πρέπει να προωθούν και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία αύξησης των ποσοστών απασχόλησης·

48.   φρονεί ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε συστήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης στα άτομα με αναπηρία χωρίς διακρίσεις και να δίδεται η δέουσα προσοχή στις δυσκολίες που ενδέχεται να ανακύψουν στο πλαίσιο της θεραπείας αυτών των ασθενών· υπογραμμίζει ιδίως ότι πρέπει να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβάλλεται στείρωση ή άμβλωση παρά τη θέληση του ενδιαφερομένου, καθώς και ότι τα συστήματα περίθαλψης πρέπει επιπλέον να διασφαλίζουν τον εντοπισμό, την καταγγελία και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και/ή κακοποίησης·

49.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ιατρικής ασφάλισης δεν εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία·

50.  εκτιμά ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της οδηγίας περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στα άτομα με αναπηρία·

51.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται η εν επιγνώσει συγκατάθεση των ατόμων με αναπηρία για κάθε είδους ιατρική πράξη που το απαιτεί και ότι πρέπει να προβλέπονται, ως εκ τούτου, όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε πληροφορίες, καθώς και την κατανόηση των πληροφοριών αυτών· τονίζει ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να είναι προσωπική, εκ των προτέρων και εν πλήρη επιγνώσει της κατάστασης, με την υποστήριξη όλων των αναγκαίων μηχανισμών που διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών αυτών, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται παρόμοια, ενδεδειγμένα μέτρα έναντι των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες·

52. εκτιμά ότι οι κανονισμοί για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές επιβατών πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι δυνατή η εισαγωγή φυσικών ή οικονομικών διακρίσεων κατά των επιβατών με αναπηρία και να αρθούν οιαδήποτε σχετικά εμπόδια·

53.  επισύρει την προσοχή στη σύσταση του ΟΗΕ όσον αφορά την ανάγκη να ενσωματωθεί η προοπτική του φύλου σε όλες τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία, ιδίως στις πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων· ζητεί από την ΕΕ να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία· καλεί επίσης την ΕΕ να προωθήσει πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία·

54.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια ισχυρή οδηγία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους των φορέων του δημοσίου τομέα, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι ιστότοποι παροχής δημοσίων υπηρεσιών – ακόμη και εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς και/ή χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από δημόσια κονδύλια – στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές μέσω κινητής τηλεφωνίας και σε μεταφορτώσιμα έγγραφα (Word, PDF, κλπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις επιγραμμικές διαδικασίες· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα όλων των δικτυακών τόπων και εγγράφων στα άτομα με αναπηρία·

55.  ζητεί την ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα· σημειώνει με έντονη αγανάκτηση ότι επτά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συγκροτήσει μια μειοψηφία που παρακωλύει τη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές και τα καλεί να επανεξετάσουν τη θέση τους και να διευκολύνουν την κύρωση, ανεξαρτήτως από την αναγκαία ή μη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή από την αναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου στο θέμα των αρμοδιοτήτων, έως τη έκδοση της οποίας ενδέχεται να περάσουν ακόμη αρκετοί μήνες·

56.  ζητεί την επείγουσα απεμπλοκή της διαδικασίας για την έγκριση της οδηγίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, η οποία από το 2008 δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στο Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Ελένη Θεοχάρους, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Jérôme Lavrilleux, Julia Reda, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Martina Dlabajová, Zbigniew Kuźmiuk

26.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)

(2015/2258(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Richard Howitt

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τον νέο στόχο 12 του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συστηματική αναφορά στο ζήτημα της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα·

2.  ζητεί επιτακτικά το τμήμα 8 της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία που αναφέρεται στην εξωτερική δράση να συμπληρωθεί με την ενσωμάτωση ειλικρινών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων που θα βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, στον νέο «κατάλογο δράσεων» της στρατηγικής για την περίοδο 2016-2020, καθώς τέτοιου είδους δεσμεύσεις απουσίαζαν από τον κατάλογο για την περίοδο 2010-2015·

3.  υποστηρίζει την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, και την χρηματοδότηση των υπηρεσιών για τους ανθρώπους που ζουν ανεξάρτητα μέσω προγραμμάτων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης· ζητεί να γίνεται πιο προσηλωμένη στο στόχο χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό να εκτιμηθεί πόσο αποτελεσματική ήταν η συνεισφορά τους στην ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες στις κοινωνίες τους και κατά πόσο εξαλείφθηκαν τα εμπόδια και προωθήθηκε η εύκολη πρόσβαση· ζητεί, επιπλέον, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την ιδρυματοποίηση να εξασφαλίζουν την αποφυγή του διαχωρισμού των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί ενίσχυση και παρακολούθηση των δαπανών σε διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

4.  συντάσσεται με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της ΣΗΕΔΑΑ, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ καλείται να είναι περισσότερο προσιτή και ανοικτή σε όλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στην αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Πλαισίου του Sendai· τονίζει την ανάγκη της ενσωμάτωσης στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι υφίστανται διπλή διακριτική μεταχείριση· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη απόκριση στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση για μέτρα εύλογης προσαρμογής με βάση τις ανάγκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών, τόσο στο επίπεδο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κινδύνου καταστροφών καθώς και να παρέχεται ψυχολογική στήριξη στα άτομα με αναπηρία κατά τη φάση αποκατάστασης των καταστροφών·

6.  χαιρετίζει τις συστάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα δεικτών βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να μετρά σαφώς την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε εξωτερικά προγράμματα της ΕΕ και τον αντίκτυπο των κονδυλίων της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της ΣΗΕΔΑΑ· ζητεί να υπάρχει ρητή αναφορά στη ΣΗΕΔΑΑ σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντίκτυπου· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής δεδομένων·

7.  συνιστά οι αντιπροσωπείες και οι υπηρεσίες της ΕΕ να επιδεικνύουν επαρκή κατανόηση των στρατηγικών της ΕΕ για την αναπηρία και ως εκ τούτου να λειτουργούν με τρόπο που να αποθαρρύνει τους αποκλεισμούς και να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση· συνιστά τη δημιουργία ενός «σημείου επαφής» για την ΣΗΕΔΑΑ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να ενσωματωθεί επειγόντως η διάσταση της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ·

8.  εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απουσία επαρκών επίσημων διαβουλεύσεων της ΕΕ με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά την προετοιμασία της για τη διαδικασία αναθεώρησης από την επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία το 2015 και κατά τη σύνταξη της έκθεσης προόδου· ζητεί την ενεργή συνεισφορά των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία στις συνεδριάσεις της ΣΗΕΔΑΑ ως ανεξάρτητου μέρους, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε επίσημες αντιπροσωπείες της ΕΕ για μελλοντικές αναθεωρήσεις·

9.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση και συχνά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση, κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση· υποστηρίζει σθεναρά τη σύσταση να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις στρατηγικές της ΕΕ για την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Bodil Valero, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Judith Sargentini, Ricardo Serrão Santos, Jarosław Wałęsa, Renate Weber

6.6.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Heidi Hautala

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρίες και ότι το 80% αυτών ζει σε χώρες χαμηλού εισοδήματος· επισημαίνει ότι το 50% των αναπηριών μπορούν να προληφθούν και σχετίζονται άμεσα με τη φτώχεια, ενώ εκτιμάται ότι το 98% των παιδιών με αναπηρίες δεν πηγαίνουν σχολείο·

2.  υπογραμμίζει ότι η φτώχεια είναι τόσο αιτία όσο και συνέπεια της αναπηρίας, και ότι η φτώχεια αποτελεί εμπόδιο για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η τροφή, η φροντίδα υγείας, η ύδρευση και η αποχέτευση, και ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει αναπηρία·

3.  επισημαίνει ότι η συχνότητα των αναπηριών αυξάνεται παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού·

4.  υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δαπάνες λόγω αναπηρίας, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερα εισοδήματα, παράγοντες που μπορούν να συνεπάγονται για τα ίδια και τις οικογένειές τους υψηλότερο κίνδυνο οικονομικών δυσχερειών·

5.  υπογραμμίζει ότι ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει τα άτομα με αναπηρίες σε χαμηλότερη απασχόληση και μικρότερες δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος, καθιστώντας τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους πιο τρωτά απέναντι στη φτώχεια και περιορίζοντας την εθνική οικονομική μεγέθυνση·

6.  υπογραμμίζει ότι η αδυναμία πρόσβασης σε έγκαιρη υγειονομική περίθαλψη μπορεί να οδηγήσει σε διαρκώς χαμηλά ή επιδεινούμενα επίπεδα λειτουργίας των ατόμων με αναπηρίες, ακόμη και στην εκδήλωση επιπρόσθετων αναπηριών που μακροπρόθεσμα οδηγούν σε υψηλότερο προσωπικό και κοινωνικό ιατρικό και παραγωγικό κόστος·

7.  τονίζει ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτικό ή πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας, δεν είναι μόνο ζήτημα ανάπτυξης αλλά και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές αποτελούν επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες·

9.  τονίζει την υποχρέωση μη εγκατάλειψης κανενός και τις μνείες περί αναπηριών που περιλαμβάνονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs), ιδίως στις ενότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την μεγέθυνση και την απασχόληση, την ανισότητα και την προσβασιμότητα των οικισμών, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των ΣΒΑ, και προτείνει να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των ΣΒΑ που περιλαμβάνουν μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες· υπογραμμίζει επίσης τις παραπομπές στο Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (DRR)·

10.  τονίζει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα ενσωμάτωσης δεν είναι πάντα προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες·

11.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), ωστόσο, όπως δήλωσε η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, απομένει ακόμη να ληφθούν πολλά μέτρα για την ανισότητα, την ανεργία και την εκπαίδευση· εκφράζει, επίσης, ανησυχία σχετικά με τη σεξουαλική βία και άλλες μορφές κακοποίησης σε βάρος ατόμων με αναπηρίες, και ιδίως γυναικών και παιδιών·

12.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο εφαρμογής για τους ΣΒΑ/SDGs και για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (DRR) βάσει της Σύμβασης CRPD· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον καθορισμό δεικτών σε τομείς που σχετίζονται με τις αναπηρίες και την κοινωνικο-οικονομική ένταξη· τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό των δεικτών των ΣΒΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φτώχεια, την κοινωνική προστασία, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, την πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και ενέργεια, την ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών, και την καταχώριση των γεννήσεων·

13.  τονίζει ότι όλες οι δράσεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης έχουν σημασία προκειμένου να εφαρμοστεί η Σύμβαση CRPD (για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες)·

14.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων· καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει προς το σκοπό αυτό μια εναρμονισμένη πολιτική για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες και να επεξεργαστεί μια συστηματική και θεσμοθετημένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

15.  καλεί ακόμη την ΕΕ:

–  να θεσπίσει περισσότερα αναπτυξιακά έργα που να επικεντρώνονται ειδικά στα άτομα με αναπηρίες·

–  να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικοδόμησης ικανοτήτων και ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, για μια ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες και με προσβασιμότητα·

–  να καθορίσει και να θεσπίσει μηχανισμούς για την ανά τομέα συλλογή και παρακολούθηση αναλυτικών δεδομένων για τις αναπηρίες, το φύλο και την ηλικία, ώστε να παρακολουθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ και να εκπονήσει ένα χρονοδιάγραμμα για την παροχή αναλυτικών δεδομένων από όλα τα προγράμματα·

–  να ενσωματώσει τις αναπηρίες στις πολιτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

–  να δημιουργήσει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ κέντρα συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών για ζητήματα σχετικά με τις αναπηρίες, με τον ορισμό εκπαιδευμένων υπαλλήλων-συνδέσμων που να προσφέρουν την πραγματογνωμοσύνη και την επαγγελματική τους εμπειρία στα άτομα με αναπηρίες·

–  να εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες στο πλαίσιο των διαλόγων με τις χώρες εταίρους και να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε μια στρατηγική συνεργασία με τις ΜΚΟ των χωρών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αναπηριών·

–  να αναθεωρήσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε συνάρτηση με τη Σύμβαση CRPD·

–  να συμπεριλάβει στην πιθανή νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη μια μνεία στην ενσωμάτωση των ζητημάτων που σχετίζονται με αναπηρίες στις ενωσιακές πολιτικές·

–  να εξετάσει το ενδεχόμενο, πόροι προοριζόμενοι για όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ να δεσμευθούν για τα εθνικά προγράμματα υπέρ των ατόμων με αναπηρίες·

–  να παρέχει έγκαιρες, κατάλληλες και ολοκληρωμένες φροντίδες στα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο αναπηρίας, δεδομένης της σημασίας της πρώιμης παρέμβασης·

–  να παρέχει στους γονείς παιδιών με αναπηρίες την απαιτούμενη κατάρτιση προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως και ενεργά στη φροντίδα του παιδιού τους·

–  να προωθήσει την πρώιμη ένταξη των παιδιών με αναπηρίες και την παροχή υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στα ιδρύματα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης·

16.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κατά την εφαρμογή του Πλαισίου Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις χώρες εταίρους της, με τις περιφερειακές οργανώσεις, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο·

17.  συνιστά να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες, και να εκπονήσει ένα σχέδιο εργασίας και να προβλέψει μιαν ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης και η λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ·

18.  τονίζει τη σημασία των τακτικών διαβουλεύσεων με άτομα με αναπηρίες και με τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται ειδική στήριξη στα άτομα με αναπηρίες σε περιόδους μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συσταθεί μια «υπηρεσία αναπηριών» προκειμένου να βελτιωθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός με τις αναπτυσσόμενες χώρες και η συλλογή πληροφοριών σε αυτές·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carolina Punset, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew

28.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)

(2015/2258(INI))

Εισηγήτρια: Nessa Childers

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τη στενή συσχέτιση της αναπηρίας, που θίγει το 15 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ, με την κακή υγεία, που προκαλεί δυσχέρειες και έμμονα εμπόδια προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεκπλήρωτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων όταν η αναπηρία οφείλεται σε παρενέργεια φαρμάκου· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμα με τους άλλους·

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα άτομα με αναπηρίες αναφέρουν πολύ συχνότερα κρούσματα ανεπαρκούς ή και άρνησης παροχής φροντίδας, καθώς και εξαναγκαστικής ή κακής θεραπευτικής αγωγής, επισημαίνοντας την έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε υγειονομική περίθαλψη· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα ατόμων με αναπηρία·

3.  τονίζει την ανάγκη του να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διατομεακών και πολλαπλών διακρίσεων, λόγω της πολύ υψηλής συχνότητας αναφορών για σοβαρά προβλήματα υγείας σε γυναίκες με αναπηρίες, των συνολικά υψηλότερων ποσοστών προβλημάτων υγείας στον γυναικείο πληθυσμό και ιδιαίτερα στις μετανάστριες, τις πρόσφυγες και τις αιτούσες άσυλο, καθώς και άλλων περιστατικών αποτρέψιμων διακρίσεων εναντίον ατόμων με αναπηρίες, όπως είναι οι διακρίσεις που οφείλονται στο φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομικές διατάξεις και διαδικασίες που αναγνωρίζουν ρητά, αποτρέπουν και αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις και να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τις πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, στα παιδιά, στις λεσβίες, στους ομοφυλόφιλους, στους αμφιφυλόφιλους, στους διεμφυλικούς και στους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) καθώς και τους μετανάστες με αναπηρία·

5.  τονίζει ότι η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση και οι προσβάσιμες διαδικασίες αποτελούν προϋπόθεση για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να λαμβάνουν στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση ελεύθερα αποφάσεις για την ιατρική αγωγή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες· ζητεί να τίθενται τα δικαιώματα των ασθενών στο επίκεντρο της φροντίδας·

6.  υπενθυμίζει την προνομιακή θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη σε σχέση με την ισότιμη πρόσβαση στις καθιερωμένες υπηρεσίες υγείας και την παροχή φροντίδας και αγωγής ειδικά για τις αναπηρίες·

7.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές της στον τομέα της υγείας, ως συμβολή για καλύτερους δείκτες υγείας των ατόμων με αναπηρίες στα κράτη μέλη, μέσω μιας καλύτερης σωματικής, περιβαλλοντικής και αισθητηριακής προσβασιμότητας, καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτών τιμών, κατά την ανάπτυξη δε αυτών των μηχανισμών και πολιτικών, να ενσωματώσει μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στη δημιουργία υποστηρικτικών δομών, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων με αναπηρίες· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη προαγωγής της ανάπτυξής τους μέσα στους κόλπους της οικογένειας και της κοινότητας, με περιορισμό των περιπτώσεων ιδρυματοποίησης·

9.  επαναλαμβάνει ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών ελευθεριών που εγγυώνται η Διακήρυξη της Βιέννης με το σχετικό πρόγραμμα δράσης της καθώς και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων: του δικαιώματος στην ισότητα και στην απαλλαγή από τις διακρίσεις, του δικαιώματος στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας· του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη ως προς την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονομικής περίθαλψης για τις μητέρες, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης· του δικαιώματος στην κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση για κάθε ιατρική διαδικασία, όπως, μεταξύ άλλων, η στείρωση και η άμβλωση· τέλος, του δικαιώματος στην προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας και άλλες που παρέχονται σε γυναίκες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν την αναπαραγωγική και τη διανοητική υγεία, είναι προσβάσιμες και βασίζονται στην ελεύθερη και κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση του ατόμου στο οποίο απευθύνονται·

11.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υγεία, και ειδικότερα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι διαθέσιμες στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες σε προσβάσιμη μορφή, κατάλληλη για την ηλικία τους, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γλώσσας Μπράιγ, της απτικής επικοινωνίας, κειμένων με μεγεθυσμένους χαρακτήρες και άλλων εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας·

12.  καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν επιτρέπονται νομικά η παροχή θεραπείας και ο εγκλεισμός παρά τη θέληση του ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα·

13.  επισημαίνει ότι η έλλειψη αναλυτικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σε υπο-εθνικό επίπεδο και ανά υπο-ομάδα του πληθυσμού είναι φραγμός στη διαμόρφωση επαρκών πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη εναρμονίζοντας τον ορισμό και τη συγκέντρωση δεικτών χρόνου αναμονής αλλά και προσδιορίζοντας και επιβάλλοντας πρότυπα προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγείας για τα άτομα με αναπηρία·

14.  καλεί την Επιτροπή να μη στηρίζει μέτρα λιτότητας που αναμένεται να επιφέρουν εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την παροχή επαρκούς περίθαλψης σε άτομα με αναπηρία·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να μην προβούν σε περικοπές των παροχών, των δημοτικών υπηρεσιών και των υγειονομικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς οι περικοπές αυτές επιδεινώνουν την υγεία και την ευεξία των ατόμων με αναπηρίες και των συγγενών τους που τα φροντίζουν·

16.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδική για τις αναπηρίες συνιστώσα στην οδηγία περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την εφαρμογή της, υπό το πρίσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και του δικαιώματός τους να γνωρίζουν και να αξιοποιούν προς όφελός τους, σε ίση βάση με άλλους, τις διατάξεις και τους μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία, επί των οποίων χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης έχει ακόμη και ο γενικός πληθυσμός·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πανενωσιακή καθοδήγηση για τα εθνικά σημεία επαφής σχετικά με την παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σε όλους τους ασθενείς σχετικά με τη φροντίδα σε άλλα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων ασθενών·

18.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τα μέλη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς να επεκτείνουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των δικτύων σε μορφές αναπηρίας οι οποίες, αν και δεν είναι αναγκαστικά σπάνιες, απαιτούν επίσης υγειονομική περίθαλψη υψηλής ειδίκευσης από πολυδύναμες ομάδες υγειονομικού προσωπικού και συγκέντρωση γνώσης και πόρων μέσω αυτού του πλαισίου·

19.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει, εάν χρειαστεί, τους απαιτούμενους προς τον σκοπό αυτό οικονομικούς πόρους, ώστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας να εξελιχθεί σε πανενωσιακό σχέδιο·

20.  καλεί την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα άτομα με αναπηρίες και οι φροντιστές τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές και συσκευές, και ειδικότερα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ευχερώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στο προηγμένο σύστημα εντοπισμού κινητών (AML), και ότι θα αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής για να βελτιώσουν την πρόσβαση και φροντίδα σε αυτό το πλαίσιο.

21.  σημειώνει ότι, εντός της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία διαθέτουν περιθώριο για δράσεις που θα αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων της σύμβασης· ζητεί κατά συνέπεια να γίνεται πιο προσηλωμένη στο στόχο χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, η οποία θα συμπληρώνεται, όπου χρειάζεται, με εθνικά μέτρα ως ένα από τα εργαλεία για να προωθηθεί η περίθαλψη υψηλής ποιότητας στα άτομα με αναπηρία ανάλογα με την κατάστασή τους, να εξαλειφθούν οι ανισομέρειες όσον αφορά την πρόσβαση στη φροντίδα, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και να προαχθεί η προσβασιμότητά τους στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εφαρμογών και συσκευών·

22.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη φραγμών οικονομικής φύσης και σχετιζόμενων με την ισοσκέλιση κόστους-οφέλους εμποδίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση της προσβασιμότητας· εκτιμά πως μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις φάσεις ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα της υγείας θα συμβάλει θετικά στα ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας·

23.  ζητεί την πλήρη συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες στην ανάπτυξη και αναθεώρηση των πολιτικών για την αναπηρία·

24.  υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην αγορά ψηφιακής κινητικότητας και ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφοτύπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η αναγνώσιμη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά υγειονομικές πληροφορίες, με τη χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων·

25.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να τονώσει την υγειονομική πρόληψη και περίθαλψη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανισότητες στην υγεία και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες, ανισότητες που θίγουν τα πιο ευάλωτα άτομα με αναπηρίες·

26.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ένταξη των νόσων εξασθένισης της μνήμης στις αναπηρίες·

27.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν το συντομότερο στη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες 2010-2020·

28.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με σαφή καθορισμό χρονοδιαγράμματος, κριτηρίων αναφοράς και δεικτών·

29.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μια ειδική ενότητα για την προστασία των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία, τα οποία στερούνται οικογενειακής υποστήριξης· επισημαίνει ότι η ενότητα αυτή πρέπει να εξετάζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες από κάθε άποψη, αλλά πρώτα από όλα από κοινωνική και υγειονομική άποψη·

30.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν δεόντως τον σημαντικότατο ρόλο των συγγενών που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρίες και να διασφαλίσουν ότι και αυτοί θα έχουν την ενδεδειγμένη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, δεδομένου του αντικτύπου που έχει η παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες επί της δικής τους σωματικής και διανοητικής υγείας και ευεξίας·

31.  τονίζει ότι προϋπόθεση για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους στην υγειονομική περίθαλψη, είναι η έγκριση και εφαρμογή της οριζόντιας οδηγίας για την ίση μεταχείριση·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

0

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Tom Vandenkendelaere, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet

27.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ)

(2015/2258(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Davor Škrlec

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση οφείλει, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της, να καταπολεμά κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και έχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»(33), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους (συγκοινωνία, στέγαση, εστίαση και αξιοθέατα), και έχει αρχίσει να δρομολογεί δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να βελτιώσει την απόδοση του τουριστικού τομέα και εν τέλει να αυξήσει την ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, λειτουργική διαφορετικότητα και μειωμένη κινητικότητα στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού αντιστοιχούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες καινοτομίας για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις επωφελείς για όλους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία (ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι τυφλοί, οι κωφοί, οι βαρήκοοι, τα άτομα με αυτισμό, τα άτομα με διανοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες κ.λπ.), καθώς και για όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών στο πνεύμα του «καθολικού σχεδιασμού»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία ή λειτουργική διαφορετικότητα, δηλ. το ένα έκτο του πληθυσμού·

1.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν καλύτερα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και να λαμβάνουν αυτές τις ανάγκες συνεχώς υπόψη όταν επανεξετάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως αυτούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε διάφορους τρόπους μεταφοράς (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σχετικά με τις πλωτές μεταφορές και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν), και όταν θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις, για παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικά ταξίδια· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια το 2010 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020

2.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων επιβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για λόγους μεταφοράς και τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, και συμπεριλαμβανομένων επίσης των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και των λιμένων) και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για παράδειγμα με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού προδιαγραφών, της εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων, των κινήτρων για τις επιχειρήσεις, της συνδικαλιστικής πολιτικής και των συλλογικών διαπραγματεύσεων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ευθύνες καθενός από τους φορείς που εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη μετεπιβίβασή τους από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή των ενώσεων των ατόμων με αναπηρίες και για τον ρόλο τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών·

4.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής, που αναμενόταν να υποβληθεί το 2015, αναβλήθηκε, και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει και να δημοσιεύσει την αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό·

5.  είναι ιδιαίτερα πεπεισμένο για τα πλεονεκτήματα των κοινών κανόνων προσβασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, προσβλέπει στην ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα(34)·

6.  τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, η σημασία της οποίας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, δικτυακούς τόπους, κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς·

7.  αναγνωρίζει ότι είναι προτιμότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις τυποποιημένες απαιτήσεις της ΕΕ παρά να προσαρμόζονται σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι τα προϊόντα τουρισμού και οι υπηρεσίες τουρισμού διασυνοριακού χαρακτήρα δεν καλύπτονται από την πρόταση για Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα· τονίζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τις τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, προκειμένου να εναρμονιστεί σταδιακά η ταξινόμηση των υπηρεσιών στέγασης, λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων προσβασιμότητας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την κύρωση από πλευράς ΕΕ του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να διεκδικούν καλύτερα τα δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη πρόσβασής τους σε υπηρεσίες μεταφορών αλλά και κάποιες πτυχές του δομημένου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών εγκαταστάσεων και της στέγασης·

9.  τονίζει ότι η άνευ εμποδίων ελεύθερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των μεταφορών, στα οχήματα, στις υποδομές και τους διατροπικούς συναιτικούς κόμβους, προ πάντων στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση των συστημάτων κινητικότητας τα οποία δεν έχουν ενσωματωμένες διακρίσεις· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες τόσο οι υπηρεσίες, τα οχήματα και οι υποδομές μεταφορών και τουρισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους έως και 10 % του κόστους προσαρμογής για δράσεις σε αστικές περιοχές και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας·

10.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την χρήση των πόρων για το ΔΕΔ-Μ πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δράσεων και σχετικά με το ύψος των πόρων που χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλα ταμεία της ΕΕ για την προσαρμογή των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα προώθησης ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα προσαρμογής των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και κοινοποιήσεων προς δυνητικούς φορείς προώθησης·

11.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων σε αστικές περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς, και όπου τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για να καθίσταται δυνατόν στα άτομα με αναπηρία να αξιοποιούν πλήρως την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά·

13.  υπογραμμίζει ότι οι συνεπώς προσβάσιμες μορφές θα πρέπει να έχουν πρώτη προτεραιότητα στο θεματολόγιο των πολιτικών για την αγορά στον τομέα της ψηφιακής κινητικότητας, και θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση για όλα τα άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, χρησιμοποιώντας προσβάσιμες γλώσσες, μορφές και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας, και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής του ατόμου, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων· παροτρύνει την Επιτροπή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες μεταφορών να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών θα είναι προσβάσιμες και θα προσφέρουν βοηθητικές συσκευές για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα τα κράτη μέλη·

14.  τονίζει ότι πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, οι οποίες τους παρέχουν μετακίνηση από το σπίτι απ’ ευθείας στον προορισμό τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πιο βιώσιμη, την πιο οικονομική και την ταχύτερη επιλογή και να μπορούν να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν ηλεκτρονικά·

15.  ζητεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

16.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· καλεί τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη και να χρησιμοποιήσουν, όπου αυτό κριθεί κατάλληλο, τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικότερα στους τομείς της διατροπικότητας, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η αρχή του «καθολικού σχεδιασμού» πρέπει να εφαρμόζεται πάντα κατά τον σχεδιασμό προϊόντων που σχετίζονται με τις εναέριες, οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές επιβατών προκειμένου να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τους απαιτούμενους προς τον σκοπό αυτό οικονομικούς πόρους, ώστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας να εξελιχθεί σε πανευρωπαϊκό σχέδιο·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στον αριθμό για επείγουσες κλήσεις 112·

18.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα, και ότι οι κεκτημένες γνώσεις σχετικά με την ανάγκη για υπηρεσίες κινητικότητας και τουρισμού χωρίς εμπόδια θα πρέπει να είναι περισσότερο πλήρως ενσωματωμένη στα προσεχή προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, όπως αυτά στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020· επισημαίνει ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι απαραίτητη η βελτίωση και η εναρμόνιση των στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η διάδοση των ορθών πρακτικών·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ώθηση στην έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών σε διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και να παρέχει τακτική ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα στις τουριστικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται στα δύο παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού·

20.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία και σε εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δωμάτια, μπάνια, τουαλέτες και άλλους εσωτερικούς χώρους·

21.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές αύξησης της επίγνωσης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουν την εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε ό,τι αφορά τα θέματα ευαισθητοποίησης και ισότιμης αντιμετώπισης της αναπηρίας και να ευνοήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την αναπηρία και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τις μεταφορές. ζητεί το εκπαιδευτικό υλικό να είναι επίσης διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές·

22.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προσεχθεί η ουσιαστική κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, ώστε οι αεροπορικές εταιρίες να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ικανότητα του προσωπικού να χειρίζεται τα αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να τους προκαλεί βλάβη.

23.  υπογραμμίζει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν υπόψη τους τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομών και στην κατάρτιση του προσωπικού·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Jill Evans, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Marek Plura, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

21.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής CPRD του ΟΗΕ

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anna Hedh

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 και το άρθρο 96, παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)(35) απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίζουν ότι οι ίσες ευκαιρίες, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες θα λαμβάνονται υπόψη και θα προωθούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) γενικά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικότερα· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των γενικών προαπαιτούμενων όρων για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις αναπηρίες· τονίζει ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους πρέπει να εκτιμάται η επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της ένταξης των ανθρώπων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

2.  υπογραμμίζει, υπό το πρίσμα της εφαρμογής του συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης στον τομέα της πολιτικής συνοχής, την ανάγκη για ουσιαστική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συντονισμό των μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διοργανικού μηχανισμού συντονισμού· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να δημιουργεί ικανότητες και να περιλαμβάνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για μια ανθρωπιστική βοήθεια που δεν θα αποκλείει τα άτομα με αναπηρίες και θα είναι προσιτή, για τη διενέργεια ουσιαστικών διαβουλεύσεων και τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν·

3.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης και της κινητικότητας· σημειώνει ότι τα άτομα με αναπηρία προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην κοινωνία συνολικά, μεταξύ άλλων και ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες που συχνά διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις και ότι αυτή η εμπλουτιστική συμβολή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν το (εργασιακό και επιχειρηματικό) περιβάλλον είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο και πιστεύει ότι για τον σκοπό αυτό χρειάζονται τα ΕΔΕΤ· παροτρύνει, για τον λόγο αυτό την ΕΕ να προσδιορίσει και να γνωστοποιήσει πόσοι άνθρωποι με αναπηρίες εργάζονται ως υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, ένας στους έξι ανθρώπους στην ΕΕ έχει κάποια αναπηρία, πάνω από το ένα τρίτο των ανθρώπων ηλικίας άνω των 75 ετών έχουν αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς που τους περιορίζουν σε κάποιο βαθμό, πάνω από το 20 % έχουν αναπηρία που προκαλεί σημαντικούς περιορισμούς και, επιπλέον, οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται όσο γερνάει ο πληθυσμός της ΕΕ·

4.  συνιστά θερμά τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της πλήρους ισότητας, της πρόληψης των διακρίσεων και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, όπως την προσπάθεια εξασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από κάθε είδους αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται στήριξη και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου· ζητεί αξιολόγηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, τις μεταφορές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και σε χωρίς αποκλεισμούς (επαγγελματική) εκπαίδευση και απασχόληση υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γενικότερη ενημέρωση σχετικά με τα διαφορετικά είδη αναπηρίας και τις αντίστοιχες ανάγκες·

5.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο στους τομείς που εμπνέουν ανησυχία τους οποίους αναφέρει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο έγγραφό της «Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(36)· πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο κατά την ερμηνεία της Σύμβασης· ζητεί να διενεργηθεί εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σχετικά με την ΣΗΕΔΑΑ και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις κατά των ατόμων με αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν κυρώσει την ΣΗΕΔΑΑ να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· ζητεί από την Επιτροπή να συζητήσει με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης·

6.  είναι της γνώμης ότι η χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ, και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της μείζονος πρόκλησης της φτώχειας και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρίες, για την υποστήριξη της ένταξης και της αποϊδρυματοποίησης κατά τρόπο ισορροπημένο και για την ταυτόχρονη αποφυγή του πολλαπλασιασμού των θεσμών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια αποϊδρυματοποίησης ειδικοί στόχοι για τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας που να βασίζονται στις κοινότητες και να παρέχονται από άτομα με την κατάλληλη εξειδίκευση και κατάρτιση, επιτρέποντας την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες στο ίδιο φάσμα επιλογών που έχει οποιοσδήποτε άλλος, όσον αφορά τον τόπο διαβίωσής τους και την παροχή της στήριξης που χρειάζονται·

7.  καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που αποσκοπούν στην αποφυγή των διακρίσεων, καθώς και τον προσιτό χαρακτήρα και τη χρήση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και σε ισότιμες και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές (π.χ. στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές και στις πόλεις), καθώς και στα ιδρύματα που τους παρέχουν μέριμνα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές πολιτικές και η χρηματοδότησή τους εξακολουθούν να εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

8.  τάσσεται υπέρ της λήψης προορατικών μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες και για την θέσπιση ολοκληρωμένων πολιτικών· ενθαρρύνει τους δημόσιους θεσμούς να δράσουν υποδειγματικά, αποφεύγοντας τις περικοπές των παροχών για τα άτομα με αναπηρίες και ενισχύοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την αποτελεσματική επιβολή της εφαρμογής των ποσοστώσεων για άτομα με αναπηρίες, παρέχοντας φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες· θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υποδομές και σε όλα τα δημόσια μεταφορικά μέσα· ζητεί επιπλέον, να καταρτισθούν σχέδια για την άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων για τη χρήση κτιρίων και δημόσιων χώρων όταν προγραμματίζονται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά κατά πόσο τηρούνται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η σχετική νομοθεσία όταν γίνεται χρήση των ταμείων ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες, στην εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί, στο πλαίσιο της χρήσης των ταμείων ΕΔΕT, να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας, κινητικότητας και στέγασης για τα άτομα με αναπηρίες και σημειώνει ότι τούτο συνιστά σημαντικό και απαιτητικό καθήκον, ειδικά για τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

10.  φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες για να υποστηριχθεί η ένταξη των αθλητών και των αθλητριών με αναπηρίες, καθώς και πλατφόρμες τηλεργασίας, σταθμοί εργασίας κοινής χρήσης (hot-desking) και χώροι συνεργασίας· πιστεύει, επιπλέον ότι η ποιοτική διδασκαλία και οι αθλητικές υποδομές στα σχολεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες και ότι σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμοστούν εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες·

11.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ιεράρχηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ακριβώς και οι διακρίσεις που οφείλονται σε άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που οφείλονται σε περισσότερους από έναν λόγους· καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους ενεχόμενους φορείς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, με πνευματικές και ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες, των ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρίες·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Bronis Ropė, Remo Sernagiotto, Δημήτριος Παπαδημούλης, Илияна Йотова

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine Meissner, Georgi Pirinski

21.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Silvia Costa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ενσωμάτωση και η πρόσβαση σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή, τις δραστηριότητες αναψυχής και τον αθλητισμό αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 19, 24 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ) υπενθυμίζει ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας και βάσει της αρχής της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ένταξης στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 3 της ΣΗΕΔΑΑ)· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες όχι μόνο σε βασικούς τομείς, όπως η ποιοτική εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την πρόσβασή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως το θέατρο, οι γλώσσες και οι τέχνες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς δείκτες σχετικά με τις αναπηρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά την επιδίωξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η εκπαίδευση και η κατάρτιση να οργανώνονται κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνουν και να ενσωματώνουν παιδιά και ενήλικες με σωματική ή διανοητική αναπηρία, διασφαλίζοντας συγχρόνως υπηρεσίες ή παροχές προσανατολισμού και στήριξης καθώς και κύκλους εξατομικευμένης εκπαίδευσης· υπενθυμίζεται ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να χρηματοδοτούνται με τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και του προγράμματος Erasmus+·

3.  υπενθυμίζει το σχέδιο γενικής παρατήρησης της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες επί του άρθρου 24 (σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), το οποίο περιέχει το κανονιστικό περιεχόμενο, τις υποχρεώσεις των κρατών, τη συνάφειά του με άλλες διατάξεις της σύμβασης, και την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο·

4.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους νέους με αναπηρίες·

5.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες συχνά έρχονται αντιμέτωπα με αποκλεισμό ή δεν έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο αναπηρίας τους και θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να αξιοποιήσουν όλο το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό δυναμικό τους· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι για όλους τους μαθητές με αναπηρίες πραγματοποιούνται οι εύλογες προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αποκεντρωμένες περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματα κατάρτισης και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ευκαιριών για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και την πρόσβασή τους σε υποδομές ΤΠΕ, προκειμένου να στηριχθεί το έργο τους με τους μαθητές με αναπηρίες και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές και διανοητικές αναπηρίες·

6.  υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης εφόσον προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα ώστε να καταστούν οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα περισσότερο προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρίες· επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε τέτοιες εκδηλώσεις, αγαθά και υπηρεσίες, και στον οπτικοακουστικό τομέα· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υποτίτλων ή ακουστικής περιγραφής για έργα, ιδίως οπτικοακουστικά, με σκοπό να καταστούν προσβάσιμα σε ανθρώπους με αναπηρία·

7.  συνιστά να εφαρμόσουν τα Ευρωπαϊκά σχολεία μια πολιτική μη απόρριψης λόγω αναπηρίας και καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και, ιδανικά, να εγγυηθεί την πρόσβαση όλων των παιδιών με αναπηρία σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά σχολεία συνιστά την ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται από την αρχή του σχολικού έτους και κατόπιν συμφωνίας με το σχολείο, την οικογένεια και τις εθνικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την αναγνώριση των προσόντων των μαθητών με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στα Ευρωπαϊκά Σχολεία·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα, και την παροχή πρόσβασης σε εύλογες προσαρμογές και της υποστήριξης που χρειάζονται, ώστε να διευκολυνθεί ο εκπαιδευόμενος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του/της· επισημαίνει ότι η ισότητα ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς παρέχεται σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και, ως εκ τούτου, είναι εξασφαλισμένη η αναγνώριση των προσόντων για τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνων που αποκτήθηκαν χάρη σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν ειδικά να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες για την υπέρβαση της αναπηρίας· επισημαίνει τις τεχνικές και οικονομικές αδυναμίες στη λειτουργία των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως στα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης·

9.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη ρύθμιση των προγραμμάτων ανταλλαγών μαθητών, ιδίως του προγράμματος Erasmus+, μέσω της ενσωμάτωσης συμπληρωματικής οικονομικής στήριξης για την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρίες και επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων σε όλες τις πτυχές του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι στην πράξη οι μαθητές με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια (συμπεριφορά, επικοινωνία, αρχιτεκτονικές δομές, πληροφόρηση, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν περισσότερο υπέρ της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ, και να βελτιώσουν την προβολή και την διαφάνεια των ευκαιριών κινητικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα ανταλλαγών για μαθητές και δασκάλους με αναπηρίες·

10.  υπενθυμίζει ότι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που περιλαμβάνουν το ζήτημα των αναπηριών, και ότι η εκπαιδευτική δύναμη των ταινιών και των φεστιβάλ πρέπει, σε αυτό το πλαίσιο, να επισημανθεί·

11.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην συνειδητοποίηση από την κοινωνία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και στην επίγνωση από τα άτομα αυτά των δυνατοτήτων τους και αυτών που μπορούν προσφέρουν μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία· τονίζει ότι η σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έγκειται ουσιαστικά στο ότι επιχειρεί να αλλάξει τις πολιτισμικές αντιλήψεις ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι είναι τα εμπόδια στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτουν τους ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και όχι η αναπηρία τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα που αφορούν οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα, με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών με αναπηρίες· επισημαίνει ότι τα σχολεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ένταξη στα κανονικά σχολεία και θα εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές έχουν προετοιμαστεί και καταρτιστεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρίες και να αντιδρούν σε αυτήν·

13.  ζητεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα να απέχουν από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που βάζει ταμπέλες στους μαθητές, όπως μέσω της ταξινόμησης των μαθητών σε ομάδες ή επίπεδα ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθώς αυτό επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές με αναπηρίες, και ιδίως όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες·

14.  υπενθυμίζει ότι τα παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους πρέπει να υποστηρίζονται με μέτρα έγκαιρης παρέμβασης, επαρκούς κοινωνικής συνδρομής και κατάλληλες υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια διάσταση σχετική με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες στην επικείμενη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, τις πολιτικές και τα προγράμματα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν την διάσταση του φύλου σε προγράμματα και υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλισθεί εκπαίδευση και εξέλιξη που δεν θα αποκλείει τα άτομα με αναπηρίες, και να ενισχυθεί η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών με αναπηρίες στον διάλογο για το ζήτημα των αναπηριών· σημειώνει επίσης ότι τα άτομα με αναπηρίες που ανήκουν σε εθνοτικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες, είναι συχνά ιδιαιτέρως ευάλωτα εφόσον είναι εκτεθειμένα σε πολλαπλές διακρίσεις·

16.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, της μεθόδου Braille, των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και άλλων προσιτών μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων μορφών και του υποτιτλισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας της για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία· ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την απόφαση για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της·

17.  σημειώνει ότι οι στρατηγικές για τη νεολαία μετά το 2018 πρέπει να ενσωματώσουν τις ανάγκες των νέων με αναπηρίες·

18.  επιμένει στη σημασία, για τα άτομα με αναπηρίες, των ψηφιακών συστημάτων ως εργαλείου που διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και συνιστά να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης των βοηθητικών τεχνολογιών περιβάλλοντος στην εκπαίδευση· αναγνωρίζει ότι ένας δυσανάλογος αριθμός ατόμων με αναπηρίες δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος το διαδίκτυο, ότι ευρίσκονται στο περιθώριο των ψηφιακών εξελίξεων και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται από πληροφορίες, ευκαιρίες, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από τους νομοθέτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, να ενσωματώσουν το ζήτημα της προσβασιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου σε όλες τις συναφείς πολιτικές, να δρομολογήσουν προγράμματα κατάρτισης για «ψηφιακούς πρωταθλητές» εντός των κοινοτήτων ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνιστούν παράλογο εμπόδιο ή διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εξαίρεσης στα δικαιώματα δημιουργού, σε περίπτωση χρήσεων προς όφελος προσώπων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη μία εγκάρσια προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες μέσω της χρηματοοικονομικής στήριξης για μια σειρά βασικών έργων και οργανώσεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρίες, και ζητεί, επιπλέον, όλα τα υλικά που σχετίζονται με τη δημιουργία δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση να διατίθενται σε προσβάσιμες μορφές· υπενθυμίζει σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ πόση σημασία έχει να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση στις ενημερωτικές τους διαδικτυακές πύλες για όλα τα άτομα με αναπηρία·

21.  τονίζει την ανάγκη δρομολόγησης διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, ώστε να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των μελλοντικών πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος «τίποτε για εμάς χωρίς εμάς»· καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα να ενθαρρύνουν και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες κατά τη χάραξη των πολιτικών και των προγραμμάτων που τα επηρεάζουν·

22.  πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν μια αποτελεσματική διατομεακή και ολοκληρωμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ προκειμένου η νομοθεσία να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ του ΟΗΕ, με εφαρμογή μιας δημοκρατικής και συμμετοχικής διαδικασίας με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης και πλήρους συμμετοχής των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες·

23.  υπενθυμίζει σε όλα τα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ τη σημασία που έχει να εγγυώνται την πρόσβαση σε διαγωνισμούς, σε δραστηριότητες κατάρτισης, επιμόρφωσης, πρακτικής άσκησης και μαθητείας για νεαρούς ενηλίκους και εργαζομένους με αναπηρία, μέσω των κατάλληλων διαύλων και ενδεχόμενης υποστήριξης από βοηθητικές τεχνολογίες·

24.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής και στενής διαβούλευσης μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία·

25.  καλεί την ΕΕ να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΣΗΕΔΑΑ του ΟΗΕ υπενθυμίζοντας την ευνοϊκή πρόταση της Επιτροπής, του 2008, η οποία υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο στο νομοθετικό του ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2009, και επισημαίνει ότι, έως τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ το έχουν υπογράψει και κυρώσει·

26.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτικές ώστε να διασφαλισθεί η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ, υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιμα και συνεπή στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στα διάφορα επίπεδα και είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας και σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Νικόλαος Χουντής, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski

24.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Heidi Hautala

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικύρωσε η ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, για πρώτη φορά, παρακολουθείται από ένα όργανο του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CRPD σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, έστειλαν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CRPD αποτελεί μικτή συμφωνία, και παρ’ όλο που ορισμένοι τομείς εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να εφαρμόζουν πλήρως την εν λόγω Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρύ φάσμα των συστάσεων από την επιτροπή CRPD προβλέπει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη νομοθετικών μέτρων και μέτρων χάραξης πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν ήδη κυρώσει την CRPD δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή υποδείξει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν και να παρακολουθούν τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 33· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όργανα που έχουν ήδη συσταθεί παρεμποδίζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2, εξαιτίας της έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και της απουσίας ισχυρής νομικής βάσης για τον ορισμό τους·

1.  αναγνωρίζει την ύψιστη σημασία ενός αποτελεσματικού αυτοτελούς μηχανισμού καταγγελιών για την προστασία των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει η Σύμβαση· ζητεί, εν προκειμένω, από το Συμβούλιο να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

2.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της CRPD (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο) και στις παραγράφους 76 και 77 των καταληκτικών παρατηρήσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την αποδοχή από την επιτροπή του ΟΗΕ της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανεξάρτητη παρακολούθηση·

3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ευρεία αποτίμηση ή ανασκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ και των προγραμμάτων χρηματοδότησης, χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τη CRPD, και να προτείνει τροπολογίες στη νομοθεσία όπου χρειάζεται, σε συνδυασμό με την εποικοδομητική συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και των μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη CRPD και με τον ορισμό σαφών στόχων και προθεσμιών για την αναθεώρηση· τονίζει την ανάγκη, σε αυτό το πλαίσιο, να εγκριθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη CRPD, η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, κριτήρια αναφοράς και προθεσμίες·

4.  καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των καταληκτικών παρατηρήσεων να προτείνει την τακτική επικαιροποίηση της δήλωσης αρμοδιότητας, με την επίσημη συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων εντός των εποπτικών πλαισίων που έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 της CRPD, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία τους και εξασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας τους λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 της CRPD καθώς και ότι υποστηρίζονται από τη δημιουργία επίσημης νομικής βάσης που προσδιορίζει σαφώς το πεδίο αρμοδιοτήτων τους·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικός και συνεκτικός συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνονται σε συμφωνία με τις καταληκτικές παρατηρήσεις· ζητεί οι όροι αυτής της συνεργασίας να καθορίζονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της CRPD·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική και διαρθρωμένη συμμετοχή και τη διαβούλευση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες κατά τη λήψη μέτρων για εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων·

8.  προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει τον εσωτερικό μηχανισμό που θεσπίστηκε για τον συντονισμό της εφαρμογής της CRPD («UNCRPD Network»), ώστε να μετατραπεί σε μηχανισμό για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της Σύμβασης, που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, με την εποικοδομητική συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία·

9.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα και ένα ουσιαστικό στοιχείο του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους πλήρη δικονομικά δικαιώματα και να προσαρμόσουν ανάλογα τις διαδικασίες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη CRPD· προτείνει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια της ΕΕ τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες τους κατά τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, και ότι οι γενικές συστάσεις της Επιτροπής CRPD θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την απονομή δικαιοσύνης·

10.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα· σημειώνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να συνάψει αυτή τη Συνθήκη, χωρίς η κύρωση να προϋποθέτει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή τον χρόνο έκδοσης μιας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ· τονίζει επίσης, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές·

11.  υπογραμμίζει ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον τομέα του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση εξαιρέσεων και περιορισμών όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα άτομα με διάφορες αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναπηρία στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

13.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Συμβουλίου προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα· εκφράζει τον φόβο ότι οι εξαιρέσεις που προτείνονται από το Συμβούλιο δεν θα είναι επαρκείς για να εξασφαλιστεί ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες και 150 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στην ΕΕ θα έχουν ίση πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, παραβιάζεται το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στις πληροφορίες που κατοχυρώνεται στη CRPD·

14.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω αναπηρίας·

15.  ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να προχωρήσει η οδηγίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, σε σχέση με την οποία δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος στο Συμβούλιο από το 2008·

16.  αναγνωρίζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων μπορεί να συνδράμει με λειτουργικό τρόπο στην εφαρμογή και την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων των μερών της CRPD· εκφράζει, εν προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του, για την παράλειψη της Επιτροπής να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της νομικής προστασίας ενηλίκων·

17.  χαιρετίζει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, στις 2 Δεκεμβρίου 2015, της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα· υπενθυμίζει την ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με την προσβασιμότητα και για τη λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία απολαύουν αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 9 της CRPD·

18.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επανεξετάσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής τους με σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσληψη περισσότερων υπαλλήλων και ασκουμένων με αναπηρίες, προβαίνοντας στις αναγκαίες προσαρμογές, για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι που είναι άτομα με αναπηρίες ή που έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους με αναπηρίες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως και άλλα μέλη του προσωπικού όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται πλήρως οι υγειονομικές ανάγκες που συνδέονται με την αναπηρία σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Nilsson

25.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

(2015/2258(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rosa Estaràs Ferragut

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία, από τους οποίους περίπου 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της ΕΕ και που καταδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων και αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των βασικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία λόγω του ρόλου τους ως ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο εντός όσο και εκτός της οικίας τους, να υποστούν βία, σωματική βλάβη ή κακοποίηση, παραμέληση ή πλημμελή μεταχείριση, κακομεταχείριση και εκμετάλλευση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις προσπάθειες και να προαχθεί η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση και τα θετικά μέτρα και πολιτικές για τις γυναίκες με αναπηρία και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 80 % των γυναικών με αναπηρία είναι θύματα ψυχολογικής και σωματικής βίας και ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν σεξουαλική βία από ό,τι άλλες γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία είναι εκτεθειμένα σε πολλαπλές διακρίσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα έμφυλης βίας, και κυρίως ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι γυναίκες με αναπηρία είναι 1,5 έως 10 φορές πιθανότερο να υποστούν κακομεταχείριση σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας, και ιδιαίτερα για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας μεταξύ των μελών των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες παροχής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και στα εξαρτώμενα άτομα εκτελούνται συνήθως από τις γυναίκες της οικογένειας, γεγονός που συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία, και ιδίως οι μετανάστριες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρία είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα και η μεγαλύτερη εξάρτηση από μέλη της οικογένειας και πρόσωπα που παρέχουν φροντίδα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση έχει καίρια σημασία προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να στηρίζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία συχνά αμείβονται ανεπαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα ανθρώπων είναι πιθανότερο να πληγεί από τη φτώχεια και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση, τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις κοινωνικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν επιζήμιες συνέπειες για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της ΕΕ, και ιδίως για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, που πλήττονται δυσανάλογα από τα μέτρα λιτότητας, και ειδικότερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία συχνά αποκλείονται από την κοινωνία και ενίοτε ζουν σε ιδρύματα ή άλλες εγκαταστάσεις μακριά από τις οικογένειές τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία δικαιούνται να ζουν σε οικογένειες ή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και να αναμένουν ότι τα σχετικά κρατικά ιδρύματα θα ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και των οικογενειών τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία είναι λιγότερο πιθανόν να φοιτήσουν στο σχολείο με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου και να αντιμετωπίζουν μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και μειωμένη παραγωγικότητα στην ενήλικη ζωή τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι και ότι σε γενικές γραμμές αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές ακόμα και όταν εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα επίπεδα απασχόλησης όσο και τα επίπεδα εισοδήματος φαίνεται να επιδεινώνονται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της αναπηρίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι με αναπηρία ενδέχεται να βαρύνονται με πρόσθετες δαπάνες λόγω της αναπηρίας – όπως δαπάνες που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη ή τη χρήση βοηθητικών συσκευών, ή την ανάγκη για προσωπική στήριξη και βοήθεια – και ότι, ως εκ τούτου, συχνά χρειάζονται περισσότερους πόρους για να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές και τα προγράμματά της για το φύλο και τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές της για την αναπηρία και να αναπτύξει θετικές δράσεις, να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα με αντικείμενο τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επιπλέον να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική προστασία από τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, να καλύπτει η πολιτική για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των ανθρώπων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

1.  συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οπτική γωνία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στις πολιτικές, στα προγράμματα και στις στρατηγικές τους για την ισότητα των φύλων, και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους σχετικά με τις αναπηρίες· ζητεί επίσης την δημιουργία μηχανισμών για την τακτική παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προσέγγιση της διάστασης του φύλου ή χωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις ειδικές ανά φύλο πολιτικές για τους ανθρώπους με αναπηρία, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία βρίσκονται συχνά σε μειονεκτικότερη θέση από ό,τι οι άνδρες με αναπηρία και διατρέχουν συχνότερα κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

3.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019 δεν αντιμετωπίζεται η αναπηρία, και παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτή μέσω της ένταξης των γυναικών με αναπηρία και των γυναικών που παρέχουν φροντίδα στις πολιτικές και στα προγράμματά της·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τα μέτρα για τις γυναίκες και τους άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια με αναπηρία και κατά την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και μέτρων σε όλους τους τομείς, ιδίως όσον αφορά την ένταξη στον χώρο εργασίας, την εκπαίδευση και την απαγόρευση των διακρίσεων·

5.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία – ΣΔΑΑ – («Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο») και στις τελικές παρατηρήσεις 76 και 77 της Επιτροπής του ΟΗΕ, και συνεπώς εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ανεξάρτητης εποπτείας·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές και να εφαρμόσουν μέτρα σε ευρύ φάσμα τομέων της πολιτικής, προωθώντας την ανεξάρτητη διαβίωση και την πλήρη ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να διαδώσει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία, διαχωρισμένα ανά ηλικία και φύλο, προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία στην ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που διαθέτουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ, εισάγοντας στην υφιστάμενη και στη μελλοντική νομοθεσία διατάξεις που θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, ίσα θεμελιώδη δικαιώματα, ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας, και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με τους πολίτες του κράτους μέλους στου οποίου το σύστημα υπάγονται, σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων· επιπλέον, όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση, καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της αναδιατύπωσης της οδηγίας για την ισότητα των φύλων (2006/54/ΕΚ)·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατάλληλη απασχόληση·

9.  θεωρεί ότι οι άνθρωποι με αναπηρία, και ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά τους το ίδιο ελεύθερα με τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία και θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όπως ακριβώς οι γυναίκες χωρίς αναπηρία και να εκπληρώσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν ή να μην αποκτήσουν παιδιά·

10.  τονίζει ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρία πρέπει να ασκούν πλήρως τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα και να έχουν πρόσβαση στη σεξουαλική αγωγή, η οποία πρέπει να παρέχεται από επαγγελματίες ειδικούς σε αυτόν τον τομέα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι έχει τεράστια σημασία για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων γυναικολογικών εξετάσεων, ιατρικών εξετάσεων, οικογενειακού προγραμματισμού και προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους στήριξης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε εθνικό επίπεδο θα περιλαμβάνεται κατάλληλη πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

11.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη παροχής ειδικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για φροντίδα παιδιών, σε γυναίκες και άνδρες με αναπηρία, σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν στο έπακρον τη μητρότητα και την πατρότητα·

12.  τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών, η παροχή βοήθειας (προσωπικής ή δημόσιας) αποτελεί μέσο που θα διευκόλυνε και θα στήριζε τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους, καθιστώντας δυνατή την πρόσβασή τους στον χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, και στηρίζοντάς τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης και μητρότητας·

13.  επισημαίνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία σε ιδιωτικά και θεσμικά περιβάλλοντα, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στις οποίες θα έχουν πρόσβαση γυναίκες και κορίτσια με κάθε είδους αναπηρία· συμβουλεύει την ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, και ειδικότερα τα θύματα πολλαπλών διακρίσεων, κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικής βίας και/ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τόσο εντός της οικίας τους όσο και σε χώρους ιδρυμάτων· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν νέες ή να ενισχύσουν τις ήδη υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε αυτές τις περιπτώσεις έμφυλης βίας και να στηρίξουν την αποκατάστασή τους·

15.  υπενθυμίζει τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην εκπροσώπηση των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και των ανθρώπων με αναπηρία, και σημειώνει ότι η έλλειψη προβολής των ανθρώπων αυτών ή η διάδοση στερεοτύπων μπορούν να διαιωνίσουν τις προκαταλήψεις, τη βία και τον αποκλεισμό· καλεί όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δρομολογήσουν και να στηρίξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και καταπολέμησης των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους εναντίον ανθρώπων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και κοριτσιών· πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει όχι μόνο να ενισχύσουν την προβολή των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, αλλά να προσπαθήσουν επίσης να προβάλουν θετική εικόνα τους·

16.  υπενθυμίζει τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της συμμετοχής των ανθρώπων με αναπηρία στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα, όπως υπογραμμίστηκε από την επιτροπή του OHΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους θα εκφράζονται, θα υποστηρίζονται και θα προστατεύονται, με σκοπό να διασφαλιστεί μια πραγματική διάσταση του φύλου που να πηγάζει από τη βάση· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που να επιτρέπουν την ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή των γυναικών και να επενδύσουν σε βοηθητικές και προσαρμοσμένες τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική ένταξη·

17.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για να προωθήσουν την ιδρυματοποίηση αντί να ενισχύσουν την ανάπτυξη κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, στις οποίες τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να ζουν με την κατάλληλη στήριξη· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι άνθρωποι με αναπηρία, και ιδίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, είναι δυνατό να υφίστανται βία ή κακοποίηση, ιδίως σε χώρους ιδρυμάτων·

18.  σημειώνει με ανησυχία τις διάφορες μορφές αποκλεισμού που προκαλεί η ιδρυματοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία και υπογραμμίζει ότι αυτή η μορφή διακριτικής μεταχείρισης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των προκαταλήψεων και της κακομεταχείρισης σε χώρους ιδρυμάτων και από την κοινωνία στο σύνολό της·

19.  ζητεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Tαμεία να χρησιμοποιούνται με ισόρροπο τρόπο, που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινοτήτων με λιγότερους αποκλεισμούς και την ιδρυματοποίηση όταν απαιτείται, έτσι ώστε και στις δύο περιπτώσεις οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι με αναπηρία να μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και βοήθεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία κοινοτήτων ενδυνάμωσης χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο των οποίων θα είναι επίσης δυνατή η παροχή κατάλληλης στήριξης για την εξάλειψη των εμποδίων και διακρίσεων λόγω φύλου που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια·

20.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών με αναπηρία, σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής για τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από κρυφές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή μαθησιακές δυσκολίες·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών για την κοινωνική και οικονομική ένταξη και χειραφέτηση των ανθρώπων με αναπηρία και, ιδίως, των γυναικών με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανατροφή παιδιών με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο καθήκον των γυναικών·

23  τονίζει τον ανεκτίμητο και οικονομικά υποτιμημένο ρόλο των γυναικών που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

24.  τονίζει τη σημασία της ένταξης των κοριτσιών με αναπηρία στην βασική εκπαίδευση σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η αναπηρία επιτρέπει μια τέτοια ένταξη· επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· τονίζει τις δυνατότητες του τομέα των τεχνών και του πολιτισμού για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία και για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων λόγω αναπηρίας· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς που να εξαλείφουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και τα κορίτσια, και να καταπολεμούν συγκεκριμένα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους σε βάρος τους·

25.  τονίζει τη σημασία των ΤΠΕ για την κινητικότητα, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες·

26.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναθεωρήσουν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους κανόνες εφαρμογής προκειμένου να υιοθετήσουν σφαιρικές πολιτικές πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων θετικών μέτρων, για να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των υπαλλήλων και ασκουμένων με αναπηρία και να διασφαλιστεί ότι θα παρέχονται σε όλους τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που είτε έχουν οι ίδιοι αναπηρία είτε έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία, εύλογες ρυθμίσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες τους ώστε να ασκούν τα δικαιώματά τους επί ίσοις όροις με τους άλλους· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναθεωρήσει το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες περίθαλψης που συνδέονται με την αναπηρία, κατά τρόπο συμβατό με τη Σύμβαση·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά σχολεία και, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΔΑΑ σχετικά με την πολύπλευρη εκτίμηση των ατομικών αναγκών, για τον μη αποκλεισμό των κοριτσιών με αναπηρία και την παροχή εύλογων και κατάλληλων προσαρμογών·

28.  προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει τον εσωτερικό μηχανισμό για τον συντονισμό της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («UNCRPD Network»), ώστε να μετατραπεί σε εγκάρσιο μηχανισμό για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με σκοπό την παρακολούθηση και την εφαρμογή της Σύμβασης· συνιστά τη χρήση μόνιμου προσωπικού αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό·

29.  ζητεί την ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με προβλήματα όρασης και τα άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (συνθήκη του Μαρακές για τα άτομα με προβλήματα όρασης), χωρίς η κύρωση να εξαρτάται από την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να εφαρμοστεί η Συνθήκη του Μαρακές για τα άτομα με προβλήματα όρασης·

30.  ζητεί να ξεπαγώσει επειγόντως η διαδικασία για την έγκριση της οδηγίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, η οποία δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στο Συμβούλιο από το 2008, και να αντιμετωπιστούν με την εν λόγω οδηγία συγκεκριμένα οι διατομεακές διακρίσεις λόγω φύλου και αναπηρίας·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν αμέσως τις προσπάθειές τους για παροχή προσιτών διοικητικών δομών και υπηρεσιών στους ανθρώπους με αναπηρία σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες· υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη διαβίωση, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν αρθούν τα εναπομένοντα εμπόδια· θεωρεί επιπλέον ότι οι γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες προς τους πολίτες (όπως πληροφορίες για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη κ.λπ) πρέπει να παρέχονται σε διάφορες μορφές και μορφότυπους, με απλό και ασφαλή τρόπο που να είναι προσιτός στους ανθρώπους με αναπηρία·

32.  τονίζει την ανάγκη να επισπεύσει το Συμβούλιο την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα στους ιστότοπους φορέων του δημόσιου τομέα, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των εγγράφων, των βίντεο και των ιστοτόπων και την παροχή εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας που θα είναι προσιτά στους ανθρώπους με αναπηρία·

33.  χαιρετίζει τη δημοσίευση πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα στις 2 Δεκεμβρίου 2015· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προσβασιμότητα και ότι το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 9 της ΣΔΑΑ του ΟΗΕ, πρέπει να είναι εγγυημένο στους ανθρώπους με κάθε είδους αναπηρία·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Zanni

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tania González Peñas, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Rosa D’Amato, Jens Geier, Sylvie Goddyn, Jasenko Selimovic

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

ENF

PPE

 

S&D

 

 

Verts/ALE

 

Jasenko Selimovic

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius,

Laura Agea, Rosa D'Amato,

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes,

Mara Bizzotto

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová,

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Jens Geier, Richard Howitt, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato,

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke,

3

-

ENF

NI

Sylvie Goddyn,Dominique Martin,

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.

(2)

CRPD/C/EU/CO/1.

(3)

CRPD/C/EU/Q/1.

(4)

A/RES/64/142.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(6)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0208.

(13)

ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.

(14)

ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.

(15)

ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.

(16)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark, 11 Απριλίου 2013, παράγραφοι 29-30· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-363/12 Z, 18 Μαρτίου 2014, παράγραφος 73· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-356/12 Glatzel, 22 Μαΐου 2014, παράγραφος 68·

(17)

Έκθεση του FRA: Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf

(18)

Έκθεση του FRA, Violence against women: an EU-wide survey. (Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα. Έκθεση βασικών αποτελεσμάτων:) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

(19)

Van Straaten et al. (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study. Aπόσπασμα από το έγγραφο Epub: Health Soc Care Community 2015 Oct 1. 1η Oκτωβρίου 2015.

(20)

EU-SILC 2012.

(21)

ΕΕ C 56E της 26.2.2013, σ. 41.

(22)

COM(2015) 0615.

(23)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(24)

Άρθρο 44 της Σύμβασης

(25)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f1&Lang=en

(26)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fQ%2f1&Lang=en

(27)

(2015/2684(RSP))

(28)

CRPD/C/EU/CO/1

(29)

Τα άλλα θέματα ενδέχεται να εξεταστούν στην επόμενη περιοδική έκθεση που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2021 (βλέπε παράγραφο 94, CRPD/C/EU/CO/1).

(30)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης

(31)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048, παράρτημα II.

(32)

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

(33)

ΕΕ C 56E, 26.2.2013, σ. 41.

(34)

COM(2015)0615.

(35)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(36)

Ηνωμένα Έθνη, Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4 Σεπτεμβρίου 2015 (CRPD/C/EU/CO/1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου