Процедура : 2015/2321(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0204/2016

Внесени текстове :

A8-0204/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0297

ДОКЛАД     
PDF 834kWORD 297k
10.6.2016  
PE 575.366v02-00 A8-0204/2016

относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

(2015/2321(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Брандо Бенифеи

Докладчик по становище (*):

Силвия Коста, комисия по култура и образование

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование(*)
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

(2015/2321(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 78 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно миграцията и бежанците в Европа(2),

–  като взе предвид предложения от Комисията план за действие от 10 точки в областта на миграцията, представен на съвместното заседание на Съвета по външни работи и Съвета по вътрешни работи в Люксембург на 20 април 2015 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за миграцията“ (COM(2015)0240),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС (COM(2015)0452),

–  като взе предвид Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС относно връщането“ (COM(2015)0453),

–  като взе предвид препоръката на Комисията за създаване на общ „Наръчник за връщането“, който компетентните органи на държавите членки да използват при изпълнението на задачи, свързани с връщането (C(2015)6250),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището (COM(2015)0454),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно действията за преодоляване на бежанската криза в Европа: ролята на външната дейност на ЕС (JOIN(2015)0040),

–  като взе предвид решението на Комисията за създаване на Извънреден доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка (C(2015)7293),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно управление на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията (COM(2015)0490),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2015 г., озаглавено „План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти“ (2015 – 2020 г.) (COM(2015)0285),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно управление на кризата с бежанците: актуално състояние във връзка с изпълнението на приоритетните действия в рамките на Европейската програма за миграцията (COM(2015)0510),

–  като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на неговото заседание през юни 2014 г, на неговото специално заседание от 23 април 2015 г., на заседанието от 25 и 26 юни 2015 г., на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС относно миграцията от 23 септември 2015 г., на заседанието от 15 октомври 2015 г. и на заседанията от 17 и 18 декември 2015 г., и от 18 и 19 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно сигурните страни на произход от заседанието от 20 юли 2015 г., относно миграцията от заседанието от 20 юли 2015 г., относно бъдещето на политиката на връщане от заседанието от 8 октомври 2015 г., относно миграцията от заседанието от 12 октомври 2015 г., относно мерките за справяне с бежанската и миграционната криза от заседанието от 9 ноември 2015 г. и относно липсата на гражданство от заседанието от 4 декември 2015 г.,

–  като взе предвид приетите на заседанието от 20 юли 2015 г. заключения на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно презаселването посредством многостранни и национални схеми на 20 000 лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила,

–  като взе предвид съвместния план за действие между ЕС и Турция от 15 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид декларацията от Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани, проведена в Люксембург на 8 октомври 2015 г., както и изявлението на лидерите, прието по време на срещата относно бежанските потоци по миграционния маршрут през Западните Балкани, проведена на 25 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид плана за действие и политическата декларация, приети на срещата на високо равнище между Европейския съюз и Африка по въпросите на миграцията, която се проведе в Ла Валета на 11 и 12 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството,

–  като взе предвид Съвместния доклад за заетостта от Комисията и Съвета, придружаващ съобщението относно годишния обзор на растежа за 2016 г.,

–  като взе предвид Резолюция 1994 (2014) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа,

–  като взе предвид работата и докладите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), и по-специално нейния годишен доклад относно ситуацията с убежището в Европейския съюз за 2014 г.,

–  като взе предвид член 33, параграф 1 и член 33, параграф 2 от Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

–  като взе предвид работата, годишните доклади и проучванията на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), и по-специално изследванията относно тежките форми на трудова експлоатация,

–  като взе предвид проучването на Тематичен отдел А относно интеграцията на мигрантите и нейното отражение върху пазара на труда, проучванията на Тематичен отдел В относно прилагането на член 80 от ДФЕС, относно новите подходи, алтернативните пътища и средствата за достъп до процедурите за убежище за лицата, търсещи международна закрила, относно проучването на нови възможности за законодателство в областта на трудовата миграция към ЕС, относно подобряване на общата европейска система за убежище и алтернативите на регламента от Дъблин, както и относно сътрудничеството на ЕС с трети държави в областта на миграцията, и като взе предвид бележките и документите на тематични отдели А и Г относно средствата на ЕС за миграционните политики и интеграция на бежанците: анализ на ефективността и най-добрата практика за бъдещето, както и проучването на Тематичния отдел за външни отношения относно мигрантите в Средиземно море: защитата на правата на човека;

–  като взе предвид проучванията на Европейската мрежа за миграция (ЕММ), и по-специално нейното проучване относно политиките, практиките и данните относно непридружени малолетни/непълнолетни лица,

–  като взе предвид работата и докладите на върховния комисар на ООН за бежанците,

–  като взе предвид работата и докладите на специалния докладчик на ООН за човешките права на мигрантите,

–  като взе предвид работата и докладите на Международната организация по миграция (МОМ),

–  като взе предвид работата и докладите на Европейския съвет за бежанците и изгнаниците,

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите – Европейска програма за миграцията, прието на 115-ото му пленарно заседание на 3 и 4 декември 2015 г.,

–  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2015 г. относно Европейската програма за миграцията и относно Плана за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(3),

–  като взе предвид опита, придобит чрез програмата EQUAL, и извлечените поуки,

–  като взе предвид Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в ЕС, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи през ноември 2004 г., по-специално принципи 3, 5 и 7,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност(4),

–  като взе предвид съответните публикации на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), по-специално „Индикатори за интеграция на имигрантите през 2015 г.: аклиматизиране“, „Постигане на успех в интеграцията: бежанци и други лица, които се нуждаят от закрила“ и „Нов профил на мигрантите в периода след неотдавнашната икономическа криза“,

–  като взе предвид съответните публикации на Eurofound, по-специално „Трудности при координирането на политиките за граждани на трети страни“ и „Подходи към интеграцията на бежанците на пазара на труда в ЕС“,

–  като взе предвид документа за обсъждане на службите на Международния валутен фонд, озаглавен „Бежанската вълна в Европа: икономически предизвикателства“,

–  като взе предвид годишния доклад за 2014 – 2015 г. на информационната база данни относно убежището, озаглавен „Общата европейска система за убежище в повратна точка: бежанците в капана на кризата на солидарността в Европа“,

–  като взе предвид съображенията за международна закрила по отношение на лицата, които бягат от Сирийската арабска република, Актуализация II на ВКБООН от 22 октомври 2013 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС(7),

–  като взе предвид проучването на Тематичен отдел В на Европейския парламент от февруари 2016 г. относно „Жените бежанци и жените, търсещи убежище: въпросът за интеграцията“,

–  като взе предвид заключенията на Европейската тристранна социална среща на високо равнище от 16 март 2016 г., по-специално изявлението на европейските икономически и социални партньори относно бежанската криза,

–  като взе предвид международните задължения, заложени в Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Конвенцията на ООН за правата на детето, и като се има предвид основното право на всички деца да имат достъп до безплатно начално образование независимо от своя пол, раса, етнически или социален произход,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи(8),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по култура и образование (A8-0204/2016),

А.  като има предвид, че бежанската криза е преди всичко хуманитарна криза, предизвикана, наред с другото, от дестабилизацията на съседни на ЕС държави, която има също така дългосрочни последици върху пазарите на труда и гражданското общество в ЕС и изисква дългосрочни и обмислени отговори, които да гарантират социалното сближаване на местно равнище и успешното интегриране на новопристигналите в нашите общества;

Б.  като има предвид, че Женевската конвенция беше създадена, за да се защитят европейските бежанци след Втората световна война, и че тя определя кой е бежанец и установява редица права на бежанците, както и задълженията на държавите;

В.  като има предвид, че съществуват три правни категории лица, които се ползват или потенциално могат да се ползват от международна закрила, т.е. лицата със статут на бежанци, лицата, търсещи убежище, и лицата, ползващи се от субсидиарна закрила; като има предвид, че политиките на социално приобщаване и интеграция на пазара на труда следва да се адаптират към специфичните им потребности;

Г.  като има предвид, че е необходимо да се анализират причините за бежанската криза, за да може да се реагира ефективно и незабавно; като има предвид също така, че основните причини за бежанската криза са конфликти и че чрез разрешаването им би могъл да се намали драстично броят на бежанците и да се даде възможност на останалите да се завърнат в собствените си страни;

Д.  като има предвид, че регистрираният през 2014 и 2015 г. брой на търсещите убежище и на бежанците в Европа е безпрецедентен, което се дължи на тежката хуманитарна ситуация в някои съседни на ЕС държави; като има предвид, че по-добрият достъп до информация благодарение на новите технологии би могъл да предотврати процъфтяването на трафиканти и контрабандисти;

Е.  като има предвид, че планът за действие и политическата декларация, приети на срещата на високо равнище между Европейския съюз и Африка по въпросите на миграцията, която се проведе в Ла Валета на 11 и 12 ноември 2015 г, не доведоха до практически и решителни действия;

Ж.  като има предвид, че интеграцията на бежанците както в обществото, така и на пазара на труда може да се постигне само ако има солидарност и единен ангажимент сред всички държави членки и техните общества;

З.  като има предвид, че се очаква населението в трудоспособна възраст в ЕС да намалее със 7,5 милиона до 2020 г.; като има предвид, че прогнозите за развитието на нуждите на пазара на труда в ЕС сочат нововъзникващ и бъдещ недостиг на работна ръка в конкретни области;

И.  като има предвид, че професионалната интеграция е средство за постигане на социално приобщаване;

Й.  като има предвид, че социалното приобщаване и интеграцията на бежанците в приемащите ги общества, и по-специално на пазара на труда на тези общества, е динамичен двупосочен процес с две измерения (включващ права и задължения), който представлява предизвикателство и възможност, при което за приобщаването на бежанците се изискват координирани, но разграничени отговорности и усилия от самите бежанци и от държавите членки, от техните местни и – когато и приложимо, регионални администрации и от приемащите общности, както се изисква и участието и подкрепата на социалните партньори, на гражданското общество и на доброволчески организации;

К.  като има предвид, че успешната интеграция изисква не само приобщаване на пазара на труда, но също и достъп до езикови курсове при пристигането, жилищно настаняване, образование и обучение, социална закрила и здравеопазване, включително подкрепа за психическото здраве;

Л.  като има предвид, че условията на пазара на труда на приемащите държави са определящ фактор за успешната интеграция на бежанците; като има предвид, че безработицата в ЕС, по-специално младежката и дългосрочната безработица, все още остава тревожно висока, а съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда е трайно предизвикателство;

М.  като има предвид, че всеки бежанец е личност със своя собствена лична предистория, познания, умения, квалификации, трудов и житейски опит и потребности, които заслужават признание; като има предвид, че бежанците могат да извършват и да генерират икономическа дейност, която би могла да доведе до положителна възвращаемост за приемащите общности;

Н.  като има предвид, че освен това 24,4% от цялото население на ЕС живеят в риск от бедност и социална изолация, а почти 10% от него се сблъскват с тежки материални затруднения;

О.  като има предвид, че гражданите на трети държави срещат много затруднения при получаването на признаване на своите умения и квалификации; като има предвид, че признаването на квалификации от трета държава върви ръка за ръка със скрининг на уменията;

П.  като има предвид, че признаването на обучението и квалификациите на възрастните бежанци, както и конкретните разпоредби, които имат за цел те да придобият академични квалификации и конкретни умения, са съществено важни за навлизането им на пазара на труда;

Р.  като има предвид, че предоставянето на ефективен достъп до пазара на труда на бежанците и търсещите убежище е важно за възстановяване на тяхното човешко достойнство и себеуважение и е ефективно по отношение на разходите, а също така предоставя отговорен подход към публичните финанси, облекчаващ разходите, понасяни от държавите членки и местните органи, като същевременно се предоставя възможност на бежанците и търсещите убежище да станат активни данъкоплатци;

С.  като има предвид, че жените и малолетните и непълнолетните лица, както бежанци, така и търсещи убежище, имат специфични потребности от закрила; като има предвид, че е необходимо във всички политики за социално приобщаване и интегриране на пазара на труда да се включи измерението, свързано с равенството между половете и закрилата на децата;

Т.  като има предвид, че според данни, представени от Европол през 2015 г., най-малко 10 000 непридружени деца са изчезнали след пристигането си в Европа;

У.  като има предвид, че принудителното разселване, конфликтите, нарушенията на правата на човека и войните могат да окажат сериозно въздействие върху физическото и психическото здраве на засегнатите хора; като има предвид, че в допълнение на това жените сред бежанците и търсещите убежище са подложени в много висока степен на насилие, основано на пола;

Ф.  като има предвид, че голям процент от търсещите убежище, които са пристигнали в Европа, живеят при деградиращи и несигурни условия и в лагери без достъп до достатъчно качествени ресурси и услуги за задоволяване на основните си нужди;

Х.  като има предвид, че член 33, параграф 1 от Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. гласи: „Никоя договаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или връща („refouler“) бежанец до границата на територията, където са били застрашени животът или свободата му по причина на неговата раса, религия, националност, принадлежност към дадена социална група или политически възгледи“;

Ц.  като има предвид, че в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (1984 г.) се посочва, че „Никоя държава – страна по конвенцията, не може да експулсира, връща („refouler“) или екстрадира лице в друга държава, когато има сериозни основания да се счита, че то би било в опасност да бъде подложено на изтезания; [...] компетентните власти вземат под внимание всички отнасящи се до въпроса обстоятелства, включително, в зависимост от случая, съществуването в дадената държава на системно повтарящи се сериозни, груби или масови нарушения на правата на човека.“;

Ч.  като има предвид, че дискриминацията заедно с езикови, образователни и институционални фактори е една от най значителните пречки, които затрудняват пълноценното участие на мигрантите като цяло на пазара на труда и в обществото(9);

Ш.  като има предвид, че сред търсещите убежище и бежанците, пристигнали в ЕС през 2015 г., половината са на възраст между 18 и 34 години, а един от четирима е дете; като има предвид, че тези деца идват от зони на конфликт, където тяхното училищно образование е било прекъснато или ограничено, понякога за дълги периоди, или от бежански лагери, където само малка част от тях са имали възможност да получат някаква форма на образование или да посещават местни училища;

Щ.  като има предвид, че в Директива 2003/86/ЕО по отношение на събирането на семейства на бежанци се посочва, че държавите от ЕС не могат да налагат условия, свързани с минимална продължителност на престой на територията им, преди членовете на семействата да могат да се присъединят към бежанците;

1.  подчертава необходимостта ЕС да основе своя непосредствен отговор спрямо ситуацията върху солидарността и справедливото споделяне на отговорността, както е посочено в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и на цялостен подход, който взема предвид необходимостта от подобряване на безопасните и законни миграционни канали и осигурява пълното спазване на съществуващите закони и основните европейски права и ценности; подчертава, че за управлението на притока от бежанци и търсещи убежище е необходимо незабавно да се въведе постоянен механизъм за преместване за всички държави членки;

2.  отбелязва високата степен на разнородност и липса на яснота в употребата на понятието „бежанец“ в публичното и политическото слово; подчертава значението на ясното идентифициране на бежанците в съответствие с правното определение, заложено в Женевската конвенция от 28 юли 1951 г., изменена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и в законодателството на ЕС, по-специално в член 2, букви в), г), д), е) и ж) от Директивата относно признаването(10) и член 2, букви а), б) и в) от Директивата относно условията на приемане; подчертава колко е важно да се направи ясно разграничение между бежанец и икономически мигрант с оглед на изпълнението на различните европейски и международни политики;

3.  посочва, че лице, което отговаря на условията за субсидиарна закрила, е гражданин на трета страна или лице без гражданство, който/което не отговаря на определението за бежанец, но също така е изложен(о) на реална опасност от страдание, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или цивилно лице, изложено на тежки и лични заплахи срещу неговия живот поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт (вж. Директивата относно признаването);

4  подчертава наличието на значителни различия в сроковете и условията на обработване на молбите за международна закрила в държавите членки; подчертава, че бавните и прекомерно бюрократичните процедури може да възпрепятстват достъпа на бежанците и търсещите убежище до образование и обучение, консултации по заетостта и пазара на труда, активирането на програми на ЕС и държавите членки и ефективното използване на средствата в тази област, както и да направят бежанците и търсещите убежище по-уязвими по отношение на упражняването на недеклариран труд и несигурните условия на труд; посочва спешната необходимост от установяване на обща система за убежище, за да се подобрят процедурите на признаване, като едновременно с това се гарантира най-високата степен на безопасност за бежанците и европейските граждани; препоръчва да се предприемат подходящи мерки за подкрепа на държавите членки, които са по-интензивно ангажирани с първоначалния прием поради географското си разположение; признава, че продължителността на предоставеното разрешение за пребиваване (особено на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила) изпълнява ролята на пречка пред интегрирането на пазара на труда, ако срокът му е относително кратък;

5.  призовава също за предприемане на ефективни мерки извън територията на ЕС – както за се даде възможност на лицата, които имат право, да стигнат по сигурен начин до приемащите страни, така и за да се управляват молбите за международна закрила и да се ограничат неопределените миграционни потоци;

6.  подчертава факта, че за да се улеснят социалното приобщаване и интеграцията на бежанците на пазара на труда, е необходимо да се разработи подход, който предписва подходящо адаптиране и предполага сътрудничество, както и да се предприемат стъпки по ред сериозни и многостранни въпроси като: всички форми на дискриминация, езикови бариери, които са първите препятствия пред интеграцията, валидиране на умения, разнообразния социално-икономически, образователен и културен произход, жилищното настаняване, здравните нужди, включително и психосоциалната помощ и помощта за преодоляване на травми, събирането на семейства и значителния дял на уязвимите групи сред бежанците, по-специално тревожния брой на децата, включително непридружените деца, хората с увреждания, възрастните хора и жените(11), които изискват конкретни мерки, съобразени с техните специфични проблеми;

7.  отхвърля идеята за създаване на специални пазари на труда за бежанци;

8.  подкрепя идеята съответните минимални работни заплати в отделните държави да са валидни и за бежанците;

9.  припомня за положението на жените в бежанските лагери в Европа, пораждащо изключително сериозно безпокойство, и по-специално за условията им на живот и хигиена, които са такива, че изискват спешни санитарни мерки; подчертава, че жените имат различни потребности от здравни грижи в сравнение с тези на мъжете, тъй като са изложени по-силно на множество рискове, включително насилие въз основа на пола, усложнения, свързани с репродуктивното здраве, и културни бариери при достъпа до здравни грижи; поради това счита, че политиките в тази област не могат да бъдат неутрални спрямо пола;

10.  подчертава, че е важно действията в извънредни ситуации да се разграничават от средно- и дългосрочните действия с оглед на ефикасното справяне с различните изисквания;

11.  отново посочва значението на признаването на измерението, свързано с пола, от самото начало, при обработката на заявленията за статут на бежанец, и на признаването на нуждите на жените, които търсят международна закрила, и на специфичните предизвикателства във връзка със социалното приобщаване и интеграцията на пазара на труда, пред които се изправят жените; призовава за равни възможности за мъжете и жените във всички политики и процедури, свързани със социалното приобщаване и интеграцията на пазара на труда, убежището и миграцията, като се има предвид, че жените по-често от мъжете поемат отговорността за грижи за децата и възрастните, болните или другояче зависимите членове на семействата; припомня, че предоставянето на качествени и достъпни детски грижи и грижи за други лица на издръжка, както и гъвкавите работни условия са ключови примери за това как да се подобри достъпът до пазара на труда за всички родители и да се даде възможност за тяхното икономическо и социално овластяване;

12.  подчертава предимствата на образованието за социалното приобщаване и интеграцията на пазара на труда подчертава, че е важно да се гарантира, че всички бежанци(12), и по-специално момичетата и жените, имат достъп до формално, неформално и самостоятелно образование и обучение през целия живот, съчетано с професионален опит; освен това призовава за стабилни и прозрачни процедури за признаване на квалификациите, придобити в чужбина, извън Европейския съюз;

13.  призовава държавите членки за създаване на система за езиково обучение, тясно свързана с изучаването на езика в общ и професионален план;

14.  подчертава значението на създаването на подход, съобразен с конкретната ситуация, основаващ се на равните възможности, като се обърне необходимото внимание на потребностите и специфичните предизвикателства на различните целеви групи; подчертава в това отношение голямото търсене за програми за ограмотяване;

Предизвикателства и възможности

15.  счита, че улесняването на ефективния достъп за бежанците и търсещите убежище до жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална закрила и пазара на труда, като същевременно се гарантира зачитането на техните основни права и се придава по-приобщаващ характер на пазарите на труда на местно и национално равнище, би могло да играе важна роля за възстановяване на тяхното човешко достойнство и себеуважение, и подчертава, че това е също така и ефективно по отношение на разходите, тъй като ще им позволи да бъдат самостоятелни, да постигнат икономическа независимост и да допринасят по положителен начин към обществото, което е съществена стъпка за тяхното успешно приобщаване в това общество и отговорен подход към към публичните финанси, като ще облекчи разходите, понасяни от държавите членки и местните органи, тъй като включва интегриране на бежанците, същевременно давайки им възможност да станат активни данъкоплатци, което като цяло би се считало за полезно за тяхното индивидуално израстване, развитие, самооценка, признание в обществото, както и за обществото и общността като цяло; посочва, че не всички бежанци, пристигащи в ЕС, могат да работят – поради здравословното си състояние, възраст или други причини; припомня, че в Директивата относно признаването и Директивата относно условията на приемане е предвидено правото на достъп до пазара на труда и до професионално обучение както за търсещите убежище, така и за ползващите се с международна закрила;

16.  призовава държавите членки да работят по прилагането на специфичните за всяка държава препоръки, установени в рамките на европейския семестър.

17.  отбелязва, че ранната и текуща намеса е от решаващо значение за гарантиране на социалното приобщаване и интеграцията на бежанците на пазара на труда и в местните общности възможно най-ефективно, което намалява риска от това те да изпитват по-късно усещане за изолация, неадекватност и невписване в приемащата среда; припомня, че мерките за ранна намеса биха могли да включват ранно участие чрез доброволческа дейност, стажове, наставничество и обществена ангажираност;

18.  признава значението на работата на организациите на гражданското общество и доброволческите организации, които предоставят подкрепа за овластяване, интеграция и самостоятелно справяне за всички търсещи убежище лица и бежанци преди и по време на тяхното участие на пазара на труда; подчертава, че следва да се предприемат необходимите мерки за подходящото обучение на лицата, които участват доброволно в интеграцията и образованието на бежанците; отбелязва значението на създаването и изграждането на социални и общностни мрежи сред бежанските и мигрантските общности и с тяхно участие, за да се улесни достъпът им до пазара на труда;

19.  подчертава факта, че условията на пазара на труда в приемащите държави са един от решаващите фактори, когато става дума за осигуряване на устойчива и успешна интеграция на бежанците; съзнава факта, че бежанците са разнообразни като възраст, умения и знания; подчертава, че безработицата в ЕС, по-специално младежката и дълготрайната безработица, все още е с тревожни размери в някои държави и региони, както и че Комисията и държавите членки следва да продължат да дават приоритет на политиките и инвестициите, насочени към предоставяне на качествена заетост за цялото общество, със специална насоченост към най-уязвимите хора и икономическия растеж; припомня, че действията за създаване на качествена заетост, насърчаване на активни пазари на труда и справяне с безработицата трябва да имат смисъл в местния контекст, в противен случай те няма да бъдат ефективни;

20.  освен това посочва съществените различия по отношение на социалната и икономическата среда в рамките на самия Съюз; подчертава важността на това да се вземат те предвид при преместването на бежанците, така че максимално да се увеличат възможностите им за професионална интеграция на пазара на труда, тъй като твърде често те биват премествани на места, където не могат да бъдат интегрирани в пазара на труда;

21.   призовава държавите членки да гарантират, че посрещането на бежанци върви ръка за ръка със стабилна политика за интеграция, като езикови и ориентационни курсове, които дават цялостна представа за основните права и ценности на ЕС и социалното приобщаване; отбелязва, че придобиването на езикови умения е от съществено значение за успешната интеграция на бежанците, особено на пазара на труда; призовава държавите членки да изискват и да предоставят на бежанците, за които е вероятно да получат разрешение и да намерят работа в приемащата страна, както общи, така и свързани с работната среда всеобхватни езикови курсове; счита, че езиковото обучение трябва да се предлага още в горещите точки и центровете за приемане;

22.  подчертава необходимостта от ранна, справедлива, прозрачна и безплатна оценка на формално и неформално придобитите умения на бежанците и търсещите убежище лица, както и признаване и валидиране на техните квалификации с цел да се улесни достъпът им до активни политики по заетостта, по-специално посредством обучение и професионално ориентиране, включително мерки, гарантиращи гарантиращи достъпа им до пазара на труда и до недискриминационни условия на труд, и адаптирани мерки, които да им позволят да използват напълно своя потенциал и да се постига съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда в приемащите държави; подчертава в това отношение важността на укрепването на ролята на Европейската квалификационна рамка и на бързото въвеждане на по-ефективни условия за признаване и валидиране на квалификации, опит и умения; припомня, че ефективността на тези системи е от полза за всички граждани на Съюза; подчертава обаче, че тази оценка не следва в никакъв случай да представлява процес на дискриминация спрямо квалификацията на търсещите убежище лица и че факторът квалификация и потенциал за заетост не следва да бъде критерий за решения относно заявленията за убежище; подчертава, че ограничените налични ресурси следва да бъдат изразходвани внимателно за своевременното провеждане на процедурите за убежище и за бързата и ефективна интеграция на бежанците;

23.  подчертава факта, че има вероятност публичните разходи, обхващащи извънредните инвестиции в програми и мерки за социално приобщаване и интеграция на пазара на труда, да окажат положително въздействие върху националните БВП в краткосрочен план, докато средносрочните и дългосрочните въздействия върху публичните финанси ще зависят от ефективността на тези мерки;

24.  приветства в този контекст решението на Комисията да отчете отражението върху бюджета на извънредния приток на бежанци във връзка с извънредните разходи за държавите членки в рамките на превантивното и коригиращото направление на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) при оценката на евентуалните временни отклонения от изискванията на ПСР(13);

25.  подчертава факта, че основните фондове на ЕС, предоставящи средства за социално приобщаване и интеграция на пазара на труда, по-специално Европейският социален фонд (ЕСФ), както и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) имат различна насоченост, целеви групи и режими на управление на равнище държави членки; подчертава, че тези фондове подкрепят целенасочени инициативи за подобряване на езиковите и професионалните умения, за стимулиране на достъпа до услуги и до пазара на труда и за подкрепа на кампаниите за повишаване на осведомеността, насочени както към приемащите общности, така и към мигрантите; припомня колко е важно да се използват фондовете за интеграция за действителни мерки за интеграция, и припомня на държавите членки значението на принципа за партньорство за гарантиране на ефективното и по-координирано използване на тези фондове; припомня обаче, че целта за интеграция на бежанците на пазара на труда трябва да бъде отразена от засилване на значението на Европейския социален фонд;

26.  подчертава, тъй като тези фондове са недостатъчни, че са необходими повече публични инвестиции и допълнителни ресурси, за да се предостави приоритетно на местните органи, социалните партньори, социалните и икономическите участници, организациите на гражданското общество и доброволческите организации пряка финансова подкрепа за мерки, насочени към улесняването на бързата интеграция на бежанците и търсещите убежище лица в обществото и на пазара на труда, не на последно място с цел да се избегне социалното напрежение, особено в районите, където равнището на безработица е най-високо;

27.  признава усилията на Комисията да улесни и да засили взаимодействията сред наличните инструменти за финансиране; подчертава обаче необходимостта от допълнително развитие на достъпността, допълняемостта и прозрачността на тези фондове с оглед на засилване на капацитета на държавите членки за приемане и интегриране на бежанците и търсещите убежище лица;

28.  в тази връзка подчертава, че Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е изчерпал всички свои средства; поради това настоятелно призовава да се запази този фонд при преразглеждането на МФР;

29.  подчертава факта, че принципите на равно третиране, недискриминация, равни възможности и равенство на половете следва винаги да бъдат гарантирани при разработването и прилагането на политики и мерки за социално приобщаване и интеграция;

30.  в допълнение подчертава, че мерките за интеграция и приобщаване, насочени към бежанците и търсещите убежище лица, следва да не използват финансови ресурси, предназначени за програми, насочени към други групи в неравностойно положение, а непременно се нуждаят от допълнителни социални инвестиции, които да отговарят на нуждата от допълнителни мерки; подчертава обаче, че наличните средства на ЕС следва да бъдат разходвани по по-ефикасен и ефективен начин; призовава Комисията при изготвянето на подобни политики за интеграция да взема предвид данните относно пазара на труда и социалното положение, за да се гарантира, че процесът на интеграция не влошава социалното и икономическото положение в приемащите региони;

31.  поради това призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на минимален дял от 25% от бюджета на политиката за сближаване за ЕСФ при преразглеждането на многогодишната финансова рамка, за да осигури адекватни средства за интеграция на пазара на труда в дългосрочен план; призовава Съвета в рамките на предстоящото преразглеждане на МФР да коригира таваните за общите отпуснати средства и за отделните функции, за да вземе предвид вътрешните и външните предизвикателства във връзка с бежанската криза, и да ги приведе в съответствие с нуждите на държавите членки, изправени пред най-сериозното предизвикателство във връзка с интеграцията(14);

32.  посочва, че с цел да се гарантира целесъобразно разпределяне на средствата в рамките на ЕСФ, държавите членки следва да коригират, където е необходимо, свързаните с тази проблематика национални правила, за да се гарантира, че търсещите убежище лица се третират еднакво с гражданите на ЕС и на трети държави, които имат достъп до пазара на труда;

Постигане на успех в интеграцията

33.  подчертава необходимостта от строга взаимовръзка между всички законодателни актове, съставляващи Европейската програма за миграцията(15), с цел да се гарантира добро управление на бежанците и мигрантите;

34.  отбелязва, че участието на всички ангажирани в обществото фактори е от решаващо значение, и поради това предлага, като се зачитат правомощията на държавите членки по отношение на свързаните с интеграцията мерки, да бъде засилен обменът на добри практики в тази област; подчертава, че мерките за интеграция на всички законно пребиваващи граждани на трети държави следва да насърчават приобщаването, а не изолацията; отбелязва, че местните и регионалните органи, в това число градските управи, имат ключова роля в процесите на интеграция;

35.  изразява твърдото убеждение, че интеграцията на бежанците на трудовия пазар ще бъде трудна без активна и мащабна подкрепа от микропредприятията, малките и средните предприятия в ЕС; счита, че следва МСП да получат от съответните отговорни органи в държавите членки всеобхватна и адаптирана подкрепа и консултации в контекста на интеграцията на бежанците на пазара на труда;

36.  подкрепя усилията на Комисията за актуализиране на Европейската програма за миграцията, по-специално чрез преразглеждане на Регламент „Дъблин ІІІ“, за да се подобри солидарността, споделянето на отговорността и хармонизирането на стандартите за закрила сред държавите членки; подчертава позитивното въздействие, което би имала мобилността на бежанците за преодоляването на потребностите от работна ръка и недостига на работна ръка, както и за приобщаването на бежанците на пазара на труда, като тук се включват аспекти като насърчаването на държавите членки да позволяват събиране на семейства; подчертава необходимостта от допълнителни усилия за създаване на наистина единна обща европейска система за убежище и на всеобхватна и устойчива политика за законна миграция в ЕС, която отговаря на търсенето на умения на пазара на труда, при която социалното приобщаване и активните политики за интеграция играят централна роля;

37.  изразява съжаление относно факта, че Комисията трябваше да приеме 40 решения за установяване на нарушение срещу много държави членки за неприлагане на ключови политики от общата европейска система за убежище, включително официални уведомителни писма до 19 държави членки за това, че не са съобщили мерките за транспонирането на Директивата относно условията на приемане, която определя основни стандарти по въпроси като достъпа до заетост, професионалното обучение, училищата и образованието за малолетни и непълнолетни, храненето, жилищното настаняване, здравеопазването, медицинските и психологическите грижи и разпоредбите за лица в неравностойно положение; изразява твърдо убеждение, че Комисията следва да прави повече, за да се гарантира, че съществуващите правила се изпълняват цялостно и ефективно; настоятелно призовава държавите членки да коригират това положение в съответствие с нормите за правата на човека и европейските принципи на солидарност, справедливо разпределение на отговорността и лоялно сътрудничество, както е предвидено в Договорите;

38.  отбелязва изявлението на председателя Юнкер(16) в речта за състоянието на Съюза за 2015 година, потвърждаващо неговата подкрепа за предоставянето на достъп до пазара на труда на търсещите убежище, докато молбите им се обработват; изразява съжаление обаче за липсата на решителност у Комисията да изпълни взетите решения; изразява своята загриженост във връзка с решението на някои държави членки да затворят своите вътрешни граници или да въведат временен граничен контрол, като по този начин застрашават свободата на движение в рамките на Шенгенското пространство;

39.  изразява съжаление, че споразумението за разпределението на бежанците между държавите членки, сключено през септември 2015 г., не се изпълнява задоволително; подчертава, че квотите за прием на бежанци не се изпълняват в по-голямата част от държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да приложат споразуменията възможно най-бързо и да ускорят процесите на прием и презаселване на бежанците;

40.  посочва, че продължителният процес на обработка на молбите за международна закрила и неизвършването на регистрация на търсещите убежище лица при пристигането им не само възпрепятстват навременния и законен достъп на бежанците и търсещите убежище лица до пазара на труда, но и създават условия за развитие на недекларирани работни практики и всички форми на експлоатация; подчертава необходимостта от подпомагане на държавите членки, които са на първа линия в управлението на регистрацията на търсещите убежище лица;

41.  подчертава, че достъпът до правосъдие и закрила следва да бъде гарантиран за всички жертви на експлоатация и дискриминация; подчертава ключовата работа, извършвана от социалните партньори, гражданското общество, местните органи, икономическите и социалните участници и доброволческите организации, за достигане до тези работници и за предоставяне на необходимата им информация, по-специално относно техните права и задължения и полагащата им се защита, и подкрепата, от която се нуждаят, като се взема предвид също така евентуалното временно естество на престоя на бежанците;

42.  подчертава колко е важно да се избегне създаването на гета, за да се осигури ефективна интеграция на бежанците в обществото;

Препоръки и най-добри практики

43.  призовава държавите членки да гарантират бърза и цялостна интеграция на пазара на труда и социално приобщаване на бежанците в съответствие с принципите на равно третиране, ситуацията на националните пазари на труда и националното законодателство и законодателството на ЕС, както и да ги информират относно обществените услуги и да им дадат достъп до тези услуги, особено достъп до жилищно настаняване, здравеопазване и социална закрила, курсове за интеграция, модули за езиково обучение и други мерки за образование и обучение;

44.  призовава на бежанците, които успешно са завършили професионално обучение, да се предлага дългосрочно пребиваване в съответната приемаща държава;

45.  призовава Комисията да разгледа възможността за целенасочено преразглеждане на Директивата относно условията на приемане, за да се гарантира, че търсещите международна закрила лица ще получат достъп до пазара на труда възможно най-скоро – и не по-късно от шест месеца след като са подали заявленията си; настоятелно призовава Комисията да насърчава сближаване във възходяща посока на стандартите за социална закрила и бързо предоставяне на разрешения за работа в държавите членки;

46.  призовава Комисията да увеличи усилията си за гарантиране, че бежанците и търсещите убежище лица получават ефективен достъп до пазара на труда, по-специално като проверява дали държавите членки не налагат твърде ограничителни условия за достъп до заетост, които биха направили достъпа до заетост ненужно затруден; приканва също така държавите членки да намалят административните формалности, за да се улесни навлизането на трудоспособни лица на пазара на труда; посочва, че подобни действия биха били от полза едновременно за интеграцията на бежанците и в по-общ план за гражданите на ЕС;

47.  насърчава държавите членки да съкратят времето за обработване на молбите за международна закрила при надлежно зачитане на правата на засегнатите индивиди и без да правят компромис с качеството на вземането на решения, да оценяват равнищата на образование и квалификации в местата на първоначален прием и така да предоставят по-целенасочено мерки за ранна намеса като езиково обучение, оценка на уменията и курсове за гражданска интеграция, включително курсове по основни европейски права, ценности и култура, по-специално за търсещите убежище лица, които са с добра перспектива за получаване на международна закрила, и настоятелно призовава да се дава равен достъп до тези мерки; настоятелно приканва Комисията да подкрепи държавите членки с конкретни и ефикасни действия, които дават възможност за оптимизиране на обработването на заявленията;

48.  призовава държавите членки да осигурят ранен, лесен и равен достъп за бежанците и търсещите убежище лица до обучение, включително стажове и чиракуване, за да се гарантира бърза, ефективна и пълна интеграция в нашите общества и на пазара на труда, включително като им се дават необходимите умения за изграждане на ново бъдеще при завръщане; подчертава, че това следва да се прави под формата на инициативи, предприемани съвместно с частния сектор, професионалните съюзи и гражданското общество; призовава освен това държавите членки да признават и валидират съществуващите умения на бежанците и формално и неформално придобитите компетенции, таланти и ноу-хау на индивидуална основа; припомня, че първата бариера, която трябва да превъзмогнат бежанците, е езиковата; поради това препоръчва ефективни мерки, които им позволяват не само научаването и разбирането на езика, който се говори в приемащата държава, а също и насърчаване на процес на взаимно опознаване между различните култури, за да се предотврати разпространението на ксенофобски и расистки настроения;

49.  призовава да се създаде специален екип на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, за да се разработят във възможно най-кратък срок стандарти за цяла Европа за меки умения и методи за тяхното каталогизиране;

50.  приветства решенията за многоезична информация относно възможностите, включващи формално и неформално образование, професионално обучение, стажове и доброволческа дейност за мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище; поради това призовава обхватът на тези услуги да бъде разширен;

51.  подчертава, че новаторските инструменти, основани на новите медии, като социални медии и приложения, биха могли да играят решителна роля при улесняването на достъпа до услуги, както и обмена на информация, относно регистрацията на бежанците, оценката на уменията, търсенето на работа, езиковото обучение, както и при предоставянето на пряка помощ за лицата в нужда; насърчава още повече държавите членки да създадат специализирани платформи и многоезични интернет портали с цел предоставяне на кратка и лесно достъпна информация относно възможностите за признаване, съществуващите програми за интеграция и списъци на компетентните институции, като припомня, че всяка държава от ЕС и ЕИП разполага със специално определен национален информационен център за академично признаване, който предлага възможности за сравняване на академичните квалификации; в този контекст насърчава държавите членки да популяризират тази услуга;

52.  насочва вниманието към различните възможности и модели за обучение, съществуващи в държавите членки, и по-специално към модела на комбинирано професионално образование и обучение, който е неизвестен или на практика неизвестен в някои държави членки и за бежанците и търсещите убежище, но може да даде значителен принос за интеграцията на бежанците на пазара на труда и в обществото, като даде възможност за плавен преход от образование и обучение към заетост, като по този начин могат да бъдат обучавани целенасочено и работници за висококвалифицирани професии, при които се наблюдава недостиг на нови кадри;

53.  призовава Комисията да предложи насоки за това как да се признават съществуващите квалификации и умения на бежанците; в този контекст посочва, че обучението и процесът на получаването на квалификации в държавите, от които бежанците произхождат, в много случаи не отговарят на европейските стандарти; предлага Комисията да разработи препоръки, които дават възможност на държавите членки по-лесно, по-бързо и по-ефективно да идентифицират уменията, компетенциите, талантите и познанията на бежанците; посочва във връзка с това различията между пазарите на труда на държавите членки, както и техните различни потребности, като се надява, че чрез отчитането им по-бързо, по-лесно и по-ефективно ще бъдат покрити изискванията за работна ръка в определени области и същевременно ще се осигури на бежанците бърза интеграция на пазара на труда;

54.  призовава Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на Директивата за „синя карта“, за да гарантира нейната по-голяма гъвкавост за тези висококвалифицирани лица, получили международна закрила, които потенциално биха имали право като граждани на трети държави на достъп до системата „синя карта“, като се отчитат извънредните условия, в които са поставени бежанците и търсещите убежище лица, както и нуждите на пазара на труда в ЕС, по-специално чрез преглед на обхвата и правилата за мобилност в рамките на ЕС, предвидени в директивата;

55.  подчертава необходимостта Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за борба с всички форми на дискриминация, ксенофобия и расизъм, включително чрез повишаване на осведомеността относно законодателството срещу дискриминацията, чрез оказване на подкрепа на местните органи, организациите на гражданското общество, социалните партньори и националните органи по въпросите на равенството в тяхната работа и чрез увеличаване на усилията си за комуникация с медиите и гражданите в ЕС, за да се борят срещу всяка дезинформация или ксенофобия, противоречащи на основните европейски ценности, което значително ще подпомогне приемането и приобщаването на бежанците от обществото; насърчава държавите членки да използват финансиране от програмата „Равенство, права и гражданство“, за да предоставят обучение относно многообразието и да образоват и информират бежанците и мигрантите, които влизат на пазара на труда, за техните законни права като работници, за да им се помогне да не станат жертва на експлоататорски практики или работодатели; подчертава, че разнообразните форми на дискриминация следва да се вземат предвид при всички политики относно миграцията и интеграцията;

56.  приветства съвместната декларация от 16 март 2016 г. относно кризата с бежанците, направена от социалните партньори, участващи в Тристранната социална среща на високо равнище, в която те подчертават своя ангажимент и готовност за работа с правителствата и другите заинтересовани страни за изготвяне и развиване на политики за подкрепа на приобщаването; изразява мнението, че социалните партньори и организациите на гражданското общество са незаменими посредници, които трябва да играят основна роля при приобщаването на бежанците на пазара на труда и като цяло в обществото; насърчава Комисията да разшири диалога със социалните партньори въз основа на балансирано представителство на интересите, за да установи възможностите на пазара на труда и тези за осигуряване на заетост на бежанците;

57.  призовава държавите членки да се поучат от споделянето на опита и практиките, натрупани на равнището на градовете, и да улеснят подобно споделяне, за да се насърчава постигането на приобщаващи пазари на труда за всички пребиваващи лица, включително получилите международна закрила, и да се включат градовете и местните органи при разработването и изпълнението на политиките за социално и икономическо приобщаване; счита, че е необходимо по-ефективно партньорство между различните равнища на управление и че инициативите на ЕС и националните инициативи трябва да допълват и засилват дейностите на равнището на градовете, като се насочват към реалните потребности на нашите граждани; счита, че следва да бъдат признати и да получат видимост добрите практики на държавите членки – при ефективна координация с градовете и при включване на градовете;

58.  счита за необходимо да се предостави подходящо обучение относно законодателството в областта на заетостта и недискриминацията на бежанците, както и на органите, служителите по правоприлагането, включително инспекторите по труда, съдиите, прокурорите и адвокатите, за да се гарантира, че бежанците не са експлоатирани чрез недекларирани трудови практики и други форми на тежка трудова експлоатация и не страдат от дискриминация на работното място;

59.  призовава Комисията да предостави финансова подкрепа за транснационални схеми, гарантиращи възможността за предаване и адаптиране на добрите практики – като проектите за наставничество и за обучение между партньори, включващи всички равнища на управление и много на брой заинтересовани страни, изготвяни и прилагани от различни заинтересовани страни на равнище ЕС – и да осигури тяхното ефективно изпълнение на място;

60.  призовава държавите членки да приложат рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията и новата Директива за жертвите на престъпления, както и да гарантират навременното разследване и съдебно преследване на всяко подбуждане към насилие, включително насилие на основата на пола, срещу мигранти и лица, търсещи убежище, независимо от техния статут на пребиваване;

61.  подчертава нарастващите нива на изказвания, подбуждащи към омраза, антимигрантски настроения и ксенофобски прояви на насилие както от институции, така и от индивиди;

62.  призовава Комисията и държавите членки да засилят дипломатическите връзки и да предприемат всички необходими икономически и социални мерки, за да дадат възможност за стабилизиране на държавите на произход на бежанците, така че те да могат да останат в собствените си страни или да се завърнат в тях;

63.  призовава да се пренасочат възможно най-бързо парични средства в рамките на ЕСФ, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, ЕФРР и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), така че да бъдат подпомогнати по-ефективно държавите членки, които поемат основната тежест на бежанската криза;

64.  счита, че може да са необходими временни разпоредби за мястото на пребиваване на бежанците, за да се избегне концентрацията в градски центрове, тъй като това може да стане пречка за интеграцията;

Култура, образование и спорт

65.  подчертава спешната необходимост да се гарантира специална защита за непридружените непълнолетни и малолетни лица от трудова експлоатация, насилие и трафик; подчертава необходимостта да се осигурят наставници и конкретни мерки по-специално за момичетата, които често са в по-уязвимо положение и са изложени на различни форми на експлоатация, трафик и сексуално насилие, както и на по-голям риск да бъдат лишени от образователни възможности;

66.  призовава Комисията да придаде по-голямо значение на културата, образованието и обучението в оперативните мерки, предприемани като част от Европейската програма за миграцията; приканва Комисията да приеме конкретна политика в областта на междукултурния диалог;

67.  призовава ЕС и държавите членки да отдават приоритет на интеграцията чрез целеви мерки на ранен етап в областта на образованието, обучението, културата и спорта, както и на предизвикателствата, пред които са изправени приемащите общества, по-специално по отношение на гарантирането на правото на образование на децата, независимо от техния статут на бежанци, съгласно предвиденото в член 22 от Конвенцията на ООН за правата на детето, с което да дадат приоритет на висшия интерес на детето;

68.  настоява на необходимостта от изчерпателен анализ чрез проучвания, научни изследвания и статистически данни, на чиято основа да могат да се направят най-добрите предложения за политически инициативи и действия с оглед на установяването на това каква следва да бъде стратегията в областта на образованието за бежанци, и по-конкретно по отношение на ученето за възрастни, предвид настоящите им квалификации;

69.  подчертава решителната роля на безплатното обществено образование, културата, междукултурния и междурелигиозния диалог, неформалното и самостоятелното учене, ученето през целия живот и политиката в областта на младежта и спорта за насърчаването на интеграцията и социалното приобщаване на бежанците и лицата, търсещи убежище, в Европа, както и разбирането и солидарността на приемащите държави във връзка с борбата с расизма, ксенофобията и екстремизма, както и за принос за изграждането на по-сплотени и приобщаващи общества, основани на културно многообразие, насърчаване на общи европейски ценности и защита на основните права; подчертава, че е необходимо да се осигури културно и езиково посредничество, докато бежанците и лицата, търсещи убежище, развиват познания по езика на приемащата държава и нейните културни и социални ценности;

70.  подчертава важната роля на спорта като инструмент за насърчаване на социален и междукултурен диалог чрез насърчаване на създаването на положителни връзки между местното население и бежанците и лицата, търсещи убежище, и призовава европейските институции и държавите членки да прилагат програми, насочени към социалната интеграция на бежанците чрез съвместни културни или спортни дейности; ето защо подкрепя съществуващите инициативи на спортните организации и насърчава обмена на най-добри практики между различните субекти, участващи в спортни дейности, насочени към социална интеграция на бежанците;

71.  изразява дълбоко съжаление във връзка с настоящото изчезване на културни мрежи поради новата ориентация на програмата „Творческа Европа“;

72.  подчертава необходимостта от ефективни процедури за постигане на безпрепятствен преход между образователните структури в бежанските лагери и образователните система на държавите членки, в които те се намират;

73.  настоява, че е необходимо държавите членки да улесняват записването на учащи се бежанци на всички образователни равнища и призовава за увеличаване на усилията за разпределяне на учениците и за ефективното им насочване в рамките на националните училищни системи;

74.  призовава ЕС и държавите членки да създадат „коридори за образование“, като насърчават споразумения с европейски университети и със Съюза на средиземноморските университети (UNIMED) за приемане на студенти бежанци, идващи от райони на конфликт, за да се улесни техният достъп и да се насърчава партньорската подкрепа и доброволческата дейност; приветства приетите в това отношение инициативи от редица европейски университети и техните партньорства;

75.  приветства европейските и националните програми, както и частните инициативи на организации с нестопанска цел, които предоставят помощ на мигрантите – университетски преподаватели в областта на точните науки и в други професионални области, и се застъпва за тяхното развитие и подкрепяне;

76.  призовава държавите членки да осигурят решения за практически насочена, разбираема подготвителна образователна информация на няколко езика, за да се гарантира незабавното започване на процеса на интегриране;

77.  призовава държавите членки да предоставят целенасочена подкрепа за децата и младите хора сред бежанците и търсещите убежище, когато те навлизат в училищната система, например чрез интензивни езикови курсове и общи въвеждащи програми, включително педагогическа подкрепа, за да им се позволи да се включат в обикновените учебни занятия възможно най-скоро; подчертава необходимостта да се реагира на различните нужди и уязвимости на специфични групи, по-специално непридружените малолетни и непълнолетни лица и възрастните без основно образование;

78.  напомня на ЕС и на държавите членки за тяхното задължение да осигурят специална закрила за малолетните и непълнолетните лица, включително децата бежанци, в извънредни ситуации в съответствие с международните разпоредби, и по-специално да гарантират техния достъп до училища и образователни заведения; приветства целта да се предоставят 4% от цялостния бюджет на ЕС за хуманитарна помощ за 2016 г. за финансиране на образованието и призовава Комисията и държавите членки да продължат да се застъпват на международно равнище за увеличаване на средствата за образование в извънредни ситуации в рамките на съществуващи програми за помощ с оглед на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул през май 2016 г.;

79.  препоръчва на децата бежанци да се предоставят допълнителни езикови курсове на езика на държавата по произход;

80.  подчертава, че е важно да се предприемат действия за образователна подкрепа, по-специално с оглед на създаването на подходящи условия в горещите точки и центровете на територията на ЕС, които да подкрепят усилията на хуманитарните и неправителствените организации, които вече са започнали да организират образователни и други дейности в лагерите, както и на осигуряването на стимули и подкрепа за създаването на официални образователни структури в бежанските лагери, включително такива, които се намират в трети държави;

81.  приветства новите призиви за представяне на предложения, посветени на програми и проекти в областта на културата, образованието, спорта и младежката мобилност, насочени към междукултурния диалог, културното и социалното приобщаване и интеграцията, в рамките на „Творческа Европа“ и „Еразъм+“; подчертава необходимостта от преодоляване на пречките и съществуващите бариери пред осъществяването на проекти, насочени към интеграцията на бежанци, както и от улесняване на достъпа на всички хора до програмите;

82.  призовава държавите членки да насърчават инициативи с цел осигуряване на по-голямо сътрудничество, съгласуваност на политиките и диалог между публичните органи, съответни неправителствени организации, социални партньори, организации на гражданското общество и бежански общности, за да се повиши взаимното познаване и разбиране и да се извърши допълнителна оценка на потенциалните инициативи, с които да се гарантира равен достъп до висококачествено образование, като по този начин се интегрират мигрантите и бежанците в положителна учебна среда;

83.  подчертава съществената роля на учителите при интегрирането на децата и младите хора бежанци и мигранти в образователната система и подчертава необходимостта от специализиран преподавателски състав и специализирано обучение за учителите, за да бъдат квалифицирани за това; призовава в този контекст ЕС и държавите членки да разгледат възможността за установяване на канали за сътрудничество за учителите, така че те да могат да споделят опита си, да обменят най-добри практики и да получават партньорска подкрепа;

84.  призовава държавите членки да помогнат на учителите и университетските преподаватели мигранти да намерят работни места като преподаватели, както за да подобрят положението им, така и за да използват по подходящ начин техните езикови и преподавателски умения и опит в училищните системи;

85.  подкрепя идеята за създаване на информационни бюра за учители, в които да им се предлага своевременна подкрепа за третиране на различни видове многообразие в класната стая и за насърчаване на междукултурен диалог и наставничество, когато са изправени пред конфликти или ученици, изложени на риск от радикализиране; освен това призовава държавите членки да разширят възможностите за политическо образование и да предложат подходящи възможности за допълнително обучение, както и образователни материали, като начин да се обясни защо хората бягат и начин да се противодейства на екстремизма;

86.  подчертава значението на училищата за осигуряване на консултации и езиково и културно посредничество, включително по отношение на демократичните ценности чрез програми за гражданско образование и активно гражданско участие, както и тяхната ключова роля за ускоряването и осигуряването на социално и културно приобщаване и интеграция не само на учениците, но и на техните семейства;

87.  приветства решението на Съвета да се посветят конкретни действия в Работния план за културата за периода 2015 – 2018 г. на ролята на културата, изкуството и междукултурния диалог за интеграцията на мигрантите и да се направи преглед на съществуващите добри практики в държавите членки;

88.  подчертава, че използването на изкуството като инструмент за интеграция следва да бъде по-добре популяризирано, а участието на бежанците в свързани с изкуството дейности следва да бъде улеснявано и насърчавано;

89.  приветства новата Експертна работна група относно междукултурния диалог и интеграцията на мигрантите и бежанците чрез изкуство и диалог(17), създадена от Комисията, от която се очаква да публикува ръководство за добри практики до края на 2017 г.;

90.  подчертава значението на насърчаването и допълнителното разработване на образователни приложения, видеоматериали и упражнения, както и платформи за учене за бежанците, за да се улесни и допълни тяхното образование и обучение;

91.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

º  º

º

(1)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0176.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0317.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0092.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0008.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0320.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0073.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2015)0418.

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518768/IPOL-EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf

(10)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=BG.

(11)

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en

(12)

Проектодоклад на ЕП: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FBG

(13)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_bg.htm

(14)

  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20131118IPR25534/MEPs-approve-new-cohesion-policy-%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe’s-regions

(15)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf

(16)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_hu.pdfhttp://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm

(17)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/bg/pdf


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Управлението на бежанската криза вероятно е едно от основните предизвикателства, пред които са изправени Европейският съюз и неговото общество днес, поради мащаба, темпото и сложността на социалните, политическите и икономическите последици от нея. Това е преди всичко хуманитарна криза от световен мащаб, но по-специално и криза на политиката, която завари Европейския съюз неподготвен, и поради това е необходимо политиците да предприемат спешни и решителни действия, както и дългосрочни мерки в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда.

Беше приета нова Европейска програма за миграцията с цел преодоляване на трудностите, свързани с управлението на безпрецедентния приток от пристигащи хора, което изисква допълнителни усилия за укрепване на управлението на границите и операциите за издирване и спасяване, както и актуализиране на общата европейска система за убежище, по-специално правилата от Дъблин и въвеждането на Европейска схема за преместване и презаселване. Въпреки това са необходими допълнителни или дори още по-големи усилия за намиране на бързи, ефективни и справедливи начини за създаване на необходимите условия за интегриране на търсещите убежище лица и на бежанците в нашето общество. Това може да се постигне само ако външните и вътрешните политики на Съюза и неговите държави членки са взаимодействащи, взаимно допълващи се и изцяло и навременно прилагани, основани на солидарност, справедливо разпределяне на отговорността и пълно зачитане на международните и човешките права.

Цялостният подход към миграцията изисква на първо място външните политики на ЕС, като например политики в областта на сътрудничеството с трети държави, хуманитарната помощ и помощта за развитие, търговията, инвестициите и сигурността и отбраната, да се докажат като способни за преодоляване на основните причини за миграцията: конфликти, бедност, липса на свободи, неравенства, екстремни климатични условия; на второ място, вътрешните политики, като например тези в областта на заетостта, образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, трябва да са отворени, хармонични и достатъчно гъвкави, за да превърнат предизвикателствата на миграционния натиск в ресурс за икономическо и културно развитие на нашите общества.

Тази задача не е лесна. Първо, защото всички хуманитарни мигранти – търсещи убежище лица или бежанци – напускат своите държави по принуда и поради това са най-уязвимата група сред всички мигранти, като често имат сериозни здравни нужди, страдат от психосоциални или посттравматични стресови разстройства или форми на увреждания. Освен това ще бъдат предприети и подходящи мерки по отношение на събирането на семейства като съществен аспект на тяхната интеграция в приемните общества. Изключително обезпокоителен аспект на бежанската криза, както е ясно подчертано в много от последните изследвания, по-специално от УНИЦЕФ и ВКБООН, е големият брой деца или непридружени деца, които след предприетите дълги пътувания и животозастрашаващи ситуации имат нужда от незабавна помощ и заслужават незабавна помощ, а полагането на грижи за тях трябва да се разглежда като приоритет. Аспектите на бежанската криза, свързани с равенството между половете, следва да не се пренебрегват, като докладчикът счита, че свързаните с пола оценки следва да бъдат интегрирани във всички политики и процедури във връзка с убежището и миграцията.

Вторият набор от елементи на сложност, свързани със социалното приобщаване и интеграцията на бежанците на пазара на труда, се отнася до текущото макроикономическо състояние на Европейския съюз, който е в процес на излизане от най-сериозната икономическа криза от Втората световна война насам. Рекордните равнища на безработица, по-специално на младежката безработица, разпределени неравномерно по територията на континента, заедно, наред с другото, с тревожните данни за бедността, сегментацията на пазара на труда и бавното икономическо възстановяване, може да възпрепятстват интеграцията и приобщаването на бежанците, в случай че не бъдат преодолени в достатъчна степен. Ситуацията се влошава още повече от наличието на твърде строги правила за консолидацията на фискалната позиция на държавите. Освен това докладчикът смята, че наличните инструменти и програми на равнище ЕС изглежда не са достатъчни за справяне с размера на тази задача. Европейският социален фонд бе съкратен с 8% спрямо първоначалния си размер при преговорите за последната многогодишна финансова рамка, а останалите инструменти, които също биха могли да се използват за насочване към мерки за социално приобщаване и интеграция на пазара на труда, по-специално Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), са твърде малки, разнородни и невинаги лесно достъпни поради бюрократичните спънки и липсата на гъвкавост. Въпреки това следва да бъдат признати и приветствани усилията на Комисията за подобряване на ситуацията и предлагане на възможни решения за някои от тези трудности.

Поради това, като се гарантира, че е осигурена достатъчна подкрепа за мерки, насочени към приобщаването и интеграцията на бежанците на пазара на труда, същевременно трябва да се избягва каквато и да е форма на конкуренция между групите в най-неравностойно положение в нашето общество по отношение на получаването на такава подкрепа. Причината за това има две страни: първо, данните сочат, че наличието на пазар на труда с добри показатели в държавата на пристигане е определящ фактор за успешна и устойчива интеграция на бежанците, следователно политиките и инвестициите, които имат за цел създаване на качествени работни места и икономически растеж, трябва да останат приоритет; второ, отслабването на инструментите за социално подпомагане или други мерки за подкрепа, насочени към групи в неравностойно положение, биха имали отрицателни социални и политически последици. Като общо правило следва да се припомни, че принципите на равно третиране и равни възможности следва винаги да направляват разработването на политиките в областта на социалното приобщаване и интеграцията.

Третият елемент, който прави разработването на ефективни мерки за социално приобщаване и интеграция проблематично, е свързан с тяхното често непопулярно естество в очите на обществеността. Отчасти във връзка с казаното по-горе не е необичайно хората да се чувстват заплашени от пристигането на забележим (или дори малък) брой търсещи убежище лица и бежанци, тъй като те виждат възможност за засилване на конкуренцията за достъп до услуги или заетост, особено на места и в ситуации, в които безработицата е висока, а социалните условия са особено тежки. Освен това нарастващата в последно време подкрепа за ксенофобски и антиимиграционни политически партии и движения в ЕС представлява сериозна тенденция, която не трябва да се подценява. Все още съществуват, ако не нарастват, форми на дискриминация, ксенофобия и расизъм, основаващи се на неверни митове и предубедени възгледи, а Европейският парламент трябва да изиграе основна роля в борбата с това явление.

Докладът се стреми да постигне следните цели: поясняване на разглежданата тема чрез точно припомняне на това какво означава да си бежанец, както и на основните елементи на текущото обсъждане; подчертаване на най-уместните въпроси, предизвикателствата и възможностите, произтичащи от социалното приобщаване и интеграцията на бежанците на пазара на труда; анализиране на разработването и въздействието на скорошните мерки, действия и практики, предприети на равнище ЕС и държави членки с цел да се подпомогне успехът на интеграцията и приобщаването в нашето общество; накрая, представяне на серия от предложения, препоръки и идеи за постигане на по-добро социално приобщаване и интеграция на бежанците на пазара на труда. Очертаната в текста структура се опитва да изрази този подход.

В по-широк смисъл докладът прави опит за очертаване, от една страна, на сложността и многостранния характер на темата и от друга страна, на неотложността и необходимостта от намиране на решение, като отчита неизбежното прилагане на принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, необходимо за преодоляване на този общ европейски проблем и изискващо общ европейски отговор.

Докладчикът се възползва от безценната помощ и подкрепа на някои специалисти и техните публикации, по-специално от ОИСР, МОТ, ВКБООН, УНИЦЕФ и МВФ, както и на европейските агенции EUROFOUND, CEDEFOP и FRA. Той изказва своята благодарност към всички, които го съветваха при изготвянето на този първи проект, включително представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Тематичния отдел на Европейския парламент по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, както и много НПО, социални партньори, синдикални организации и организации на работодатели, които му оказаха съдействие, консултираха го и го насърчиха на този първи етап.


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование(*) (4.5.2016)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

(2015/2321(INI))

Докладчик по становище (*): Силвия Коста

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международните задължения по силата на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Конвенцията на ООН за правата на детето, и като има предвид основното право на всички деца да имат достъп до безплатно начално образование независимо от техния пол, раса, етнически или социален произход,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи(1),

A.  като има предвид, че от пристигащите в ЕС бежанци и лица, търсещи убежище, всеки четвърти е дете, а половината – на възраст между 18 и 34 години; като има предвид, че броят на децата бежанци и търсещи убежище се увеличава, и като има предвид, че политиките в областта на образованието и обучението са от решаващо значение за добре координираното приемане и интегриране на бежанците на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че тези деца идват от зони на конфликт, където възможността за посещаване на училище е била прекъсната или ограничена, понякога за дълги периоди, или от бежански лагери, където само малка част от тях са имали достъп до каквото и да било форма на образование или са посещавали местни училища;

В.  като има предвид, че според данни, представени от Европол през 2015 г., най-малко 10 000 непридружени деца са изчезнали след пристигането си в Европа;

Г.  като има предвид, че признаването на обучението и квалификациите на възрастните бежанци, както и конкретните мерки, които имат за цел те да придобият академични квалификации и конкретни умения, са изключително важни за навлизането им на пазара на труда,

1.  призовава Комисията да възприеме интегриран подход към миграционната политика на ЕС и да придаде по-голямо значение на културата, образованието и обучението в оперативните мерки, предприемани като част от Европейската програма за миграцията; приканва Комисията да приеме конкретна политика в областта на междукултурния диалог;

2.  призовава ЕС и държавите членки да работят за преодоляването на текущата криза с бежанците посредством цялостна стратегия, основана на хуманитарните принципи и на солидарността, както и да насърчават трайните решения, които отдават приоритет на създаването на безопасни и законосъобразни канали за влизане, на социалната и икономическата интеграция на бежанците и лицата, търсещи убежище, включително чрез целеви мерки на ранен етап в областта на образованието, обучението, културата и спорта, както и на предизвикателствата, пред които са изправени приемащите общества, по-специално по отношение на гарантирането на правото на образование на децата, независимо от техния статут на бежанци, съгласно предвиденото в член 22 от Конвенцията на ООН за правата на детето, с което като приоритет да се възприеме висшият интерес на детето;

3.  настоява на необходимостта от изчерпателен анализ, основан на проучвания, научни изследвания и статистически данни, за да се оцени потенциалът за интеграция на бежанците, които понастоящем пребивават в ЕС, на пазара на труда на ЕС и за да се направят най-добрите предложения за политически инициативи и действия с оглед на установяването на това каква следва да бъде стратегията в областта на образованието за бежанци, и по-конкретно по отношение на ученето за възрастни, като същевременно се отбелязват вече придобитите от тях квалификации;

4.  подчертава отново значението на бързото и цялостно прилагане в националните законодателства на държавите членки на европейската система за убежище, която се състои от преразгледаната Директива за процедурите за убежище (2013/32/ЕС), преразгледаната Директива относно условията на приемане (2013/33/ЕС), преразгледаната Директива относно признаването (2004/83/ЕС), преразгледания Регламент „Дъблин” ((ЕС) № 604/2013) и Регламента за Евродак ((ЕС) № 603/2013); призовава държавите членки за бързо и всеобхватно прилагане; подчертава, че за да се позволи интеграцията на бежанците в цяла Европа, бързото прилагане на преразгледаната Директива относно условията на приемане е от решаващо значение;

5.  подчертава, че в текущата хуманитарна криза достъпът до качествени образователни услуги и подпомагане за децата и младите хора бежанци е както задължение на европейските, националните, регионалните и местните институции, така и ключова предпоставка за тяхното социално приобщаване, закрила, дългосрочно интегриране на пазара на труда и за предотвратяването на експлоатацията; подчертава, че е необходимо да се осигури културно и езиково посредничество, докато бежанците и лицата, търсещи убежище, изучават езика на приемащата държава и нейните културни и социални ценности;

6.  подчертава изключително важната роля на безплатното обществено образование, културата, междукултурния и междурелигиозния диалог, неформалното и самостоятелното учене, ученето през целия живот и политиката в областта на младежта и спорта за насърчаването на интеграцията и социалното приобщаване на бежанците и лицата, търсещи убежище, в Европа, както и разбирането и солидарността на приемащите държави във връзка с борбата с расизма, ксенофобията и екстремизма, както и с техния принос за изграждането на по-сплотени и приобщаващи общества, основани на културното многообразие, насърчаването на общи европейски ценности и защитата на основните права в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и най-високите стандарти, установени в това отношение на международно равнище;

7.  подчертава, че е важно да се насърчава създаването на позитивни взаимоотношения между местното население и бежанците и лицата, търсещи убежище, особено чрез общи културни или спортни дейности;

8.  изразява дълбоко съжаление във връзка с изчезването понастоящем на културни мрежи поради новата ориентация на програмата „Творческа Европа“;

9.  подчертава необходимостта от ефективни процедури за постигане на добър преход между образователните структури в бежанските лагери и образователната система на държавата членка;

10.  призовава държавите членки да улесняват приемането на учащи се бежанци на всички образователни равнища и призовава за увеличаване на усилията за разпределяне на учениците и за действителният им прием в националните училищни системи;

11.  призовава ЕС и държавите членки да създадат „коридори за образование“, като насърчават споразумения с европейски университети и със Съюза на средиземноморските университети (UNIMED) за приемане на студенти бежанци, идващи от райони на конфликт, за да се улесни техният достъп и да се насърчава партньорската подкрепа и доброволческата дейност; приветства приетите в това отношение инициативи от редица европейски университети и техните партньорства;

12.  приветства европейските и националните програми, както и частните инициативи на организации с нестопанска цел, които предоставят помощ на мигрантите висшисти в областта на точните науки и в други професионални области, и се застъпва за тяхното развитие и подкрепа;

13.  призовава държавите членки да осигурят решения за практическа, разбираема подготвителна образователна информация на няколко езика, за да се гарантира незабавното започване на процеса на интегриране;

14.  посочва, че езиковите курсове, както и предоставянето на обща информация за местната култура, практически умения, професионално обучение и сведения за достъпа до услуги представляват подходящи инструменти за насърчаване на интеграцията и основа за бъдещото развитие и успеха в приемащата държава;

15.  призовава ЕС и държавите членки да предлагат езикови курсове с подходяща продължителност и качество, включително педагогическа подкрепа, за бежанци и търсещи убежище деца, млади хора и възрастни, както и да отговорят на различните нужди и уязвимостта на специфични групи, по-специално жени, непридружени малолетни и непълнолетни лица и възрастни без основно образование;

16.  призовава държавите членки да предоставят целенасочена подкрепа за децата и младите хора бежанци, когато навлизат в училищната система, например чрез интензивни езикови курсове и програми за общо въведение, за да им се позволи да се включат в основните класове възможно най-скоро;

17.  счита, че разширяването на достъпа до учене през целия живот, включително неформално и самостоятелно учене и професионално обучение, притежава потенциал да се превърне в ефективен инструмент за активното приобщаване на бежанците, с което да се укрепи тяхното социално участие и крайното им интегриране на европейския пазар на труда и в европейското общество, като същевременно се предотврати „разхищаването на мозъци“ на висококвалифицирани мигранти, за да се запази тяхното благополучие и да се съживят пазарите на труда на приемащите държави; в това отношение призовава държавите членки да полагат усилия за разработване на инициативи за признаване на уменията и квалификациите на бежанците чрез укрепване на ролята на Европейската квалификационна рамка и насърчаване на валидирането на неформалното и самостоятелното учене, както и да гарантират признаването и оценката посредством гъвкави, бързи, прозрачни, прости и лесно достъпни процедури, водещи до издаването на официални удостоверения;

18.  насърчава държавите членки да създадат специализирани платформи и многоезични интернет портали с цел предоставяне на кратка и лесно достъпна информация относно възможностите за признаване, съществуващите програми за интеграция и списъци на компетентните институции, като се има предвид, че всички държави от ЕС и ЕИП разполагат със специално определен национален информационен център за академично признаване, който предлага възможности за сравняване на академичните квалификации; в този контекст насърчава държавите членки да популяризират тази услуга;

19.  приветства решенията за многоезична информация относно възможностите за формално и неформално образование, професионално обучение, стажове и доброволческа дейност в полза на мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище; поради това призовава обхватът на тези услуги да бъде разширен; настоява също така на необходимостта от насърчаване на всеобхватни стратегии за учене през целия живот, които да разширят достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст, до професионално образование и обучение и учене за възрастни, както и от създаване на рамка, предоставяща правна сигурност на доброволците и специалистите, които работят с бежанци, по отношение на техните работни места, както и схеми, чрез които да им се предоставят умения и допълнително обучение;

20.  подчертава, че е важно да се гарантира достъп до образование за децата в извънредни ситуации, в това число за децата бежанци; приветства целта за предоставяне на 4% от цялостния бюджет на ЕС за хуманитарна помощ за 2016 г. за финансиране на образованието и призовава Комисията и държавите членки да продължат да се застъпват на международно равнище за увеличаване на средствата за образование в извънредни ситуации в рамките на съществуващите програми за помощ с оглед на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул през май 2016 г.;

21.  напомня на ЕС и на държавите членки за тяхното задължение да осигурят специална закрила за малолетните и непълнолетните лица в съответствие с международните разпоредби, и по-специално да гарантират техния достъп до училища и учебни заведения;

22.  препоръчва на децата бежанци да се предоставят допълнителни езикови курсове на езика на държавата по произход;

23.  подчертава спешната необходимост да се гарантира специална защита за непридружените непълнолетни и малолетни лица с цел те да бъдат предпазени от трудова експлоатация, насилие и трафик; подчертава необходимостта да се осигурят наставници и конкретни мерки по-специално за момичетата, които често са в по-уязвимо положение и са изложени на различни форми на експлоатация, трафик и сексуално насилие, както и на по-голям риск да бъдат лишени от образователни възможности;

24.  подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността сред бежанците и лицата, търсещи убежище, относно правата им на пазара на труда;

25.  призовава държавите членки да осигурят на бежанците и лицата, търсещи убежище, цялостна и ефективна защита на техните основни права, като подобрят мерките за борба с трафика на хора, поробването и всички форми на трудова експлоатация;

26.  подчертава, че е важно да се предотврати образуването на сегрегирани общности, които ограничават перспективите за интегриране в обществото и за участие в пазара на труда;

27.  подчертава значението на инвестициите в проекти, имащи за цел интегрирането на бежанците на пазара на труда чрез повече внимание към обучението през целия живот и стажовете; призовава държавите членки да инвестират повече в техническите и професионалните програми за обучение, в обучението по предприемачество, в трудовия стаж за ученици и в дуалните образователни системи, като използват структурните фондове и други ресурси;

28.  подчертава, че е важно да се предприемат действия за образователна подкрепа, по-специално с оглед на създаването на подходяща среда в горещите точки и центровете на територията на ЕС, подпомагането на усилията на хуманитарните и неправителствените организации, които вече работят по проекти за организиране на образователни и други дейности в лагерите, както и осигуряването на стимули и подкрепа за създаването на официални учебни структури в бежанските лагери, включително такива, които се намират в трети държави;

29.  подчертава значението на доброволческата дейност за интеграцията на бежанците; подчертава, че следва да се предприемат необходимите мерки за подходящото обучение на лицата, които участват доброволно в интеграцията и образованието на бежанците;

30.  приветства новите покани за представяне на предложения, посветени на програми и проекти в областта на културата, образованието, спорта и младежката мобилност, насочени към междукултурния диалог, културното и социалното приобщаване и интеграцията в рамките на „Творческа Европа“ и Еразъм+; подчертава необходимостта от преодоляване на пречките и съществуващите бариери пред осъществяването на проекти, насочени към интеграцията на бежанци, както и от улесняване на достъпа на всички хора до програмите;

31.  подчертава важната роля на спорта като инструмент за насърчаване на социалния и междукултурния диалог и призовава европейските институции и държавите членки да прилагат програми, насочени към социалната интеграция на бежанците чрез спорта;

32.  подкрепя съществуващите инициативи на спортните организации и насърчава обмена на най-добри практики между различните организации, участващи в спортните дейности, насочени към социална интеграция на бежанците;

33.  признава ограничения достъп до информация, съвети, насоки и обучение за жените бежанци; подчертава значението на подходящото обучение, чрез персонализирани услуги и мерки за интеграция, съобразени с техните специфични нужди и насочени към подобряване на уменията и образованието на жените бежанци; поради тази причина призовава за включването на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в програмите за обучение, за да се прекрати тяхната изолация, да се повиши тяхната независимост и овластяване и да се насърчи разбирането на местните обичаи и всекидневие, като по този начин се възстанови чувството за равнопоставеност, за принадлежност към общността и самоуважение;

34.  призовава държавите членки да насърчават инициативи с цел осигуряване на засилено сътрудничество, съгласуваност на политиките и диалог между публичните органи, съответните неправителствени организации, социални партньори, организации на гражданското общество и бежански общности, за да се повиши взаимното познаване и разбиране и да се извърши допълнителна оценка на потенциалните инициативи, с които да се гарантира равен достъп до висококачествено образование, като по този начин се интегрират мигрантите и бежанците в благоприятна учебна среда;

35.  призовава ЕС и държавите членки да координират своите дейности по ефективен начин, за да предоставят подходящи структури за прием, които осигуряват достойни условия на живот и предотвратяват образуването на сегрегирани общности или гета, които ограничават интеграцията в обществото на приемащата държава членка;

36.  призовава държавите членки да насърчават инициативите за засилване на сътрудничеството сред регионалните органи, агенциите за заетост и дружествата, за да се постигне по-добра интеграция на бежанците на пазара на труда;

37.  подчертава особено важната роля на учителите при интегрирането на децата и младите хора бежанци и мигранти в образователната система и подчертава необходимостта от специализиран преподавателски състав и напреднало ниво на обучение за учителите, за да бъдат квалифицирани за това; призовава в този контекст ЕС и държавите членки да разгледат възможността за установяване на канали за сътрудничество за учителите, така че те да могат да споделят опита си, да обменят най-добри практики и да получават партньорска подкрепа;

38.  призовава държавите членки да помогнат на учителите и преподавателите мигранти да намерят работни места като преподаватели, както за да подобрят положението си, така и за да оползотворят добре своите езикови и преподавателски умения и опит в училищните системи;

39.  подкрепя идеята за създаване на информационни бюра за учители, в които да им се предлага навременна подкрепа при справянето с различни видове многообразие в класната стая и насърчаването на междукултурния диалог, както и насоки, когато са изправени пред конфликти или ученици, изложени на риск от радикализиране;

40.  призовава държавите членки да разширят обхвата на предлаганото обучение по политически науки и да предложат съответни допълнителни възможности за обучение, както и образователни материали, за да се изяснят причините за бягството на хората и да се противодейства на екстремизма;

41.  подчертава значението на училищата при осигуряването на консултации и езиково и културно посредничество, включително по отношение на демократичните ценности, чрез програми за гражданско образование и активна гражданска позиция, както и тяхната ключова роля за ускоряването и осигуряването на социално и културно приобщаване и интеграция не само на учениците, но и на техните семейства като цяло;

42.  приветства решението на Съвета да се посветят конкретни действия в Работния план за културата за периода 2015 – 2018 г. относно ролята на културата, изкуството и междукултурния диалог за интеграцията на мигрантите и да се разгледат установените добри практики в държавите членки;

43.  подчертава, че използването на изкуството като инструмент за интеграция следва да бъде по-добре популяризирано и участието на бежанците в свързани с изкуството дейности следва да бъде улеснявано и насърчавано;

44.  приветства новата Експертна работна група относно междукултурния диалог и интеграцията на мигрантите и бежанците чрез изкуство и диалог(2) , създадена от Комисията, от която се очаква да публикува ръководство за добри практики до края на 2017 г.;

45.  подчертава значението на насърчаването и допълнителното разработване на образователни приложения, видеоматериали и упражнения, както и платформи за учене за бежанците, за да се улесни и допълни тяхното образование и обучение;

46.  осъзнава необходимостта да се използват неизползваните средства, както и средства от други фондове, като например тези в рамките на Европейската програма за миграцията и на Европейския социален фонд, за разработването на структурирани дългосрочни действия и стратегии; поради тази причина призовава Съвета и Комисията да имат предвид, че при преразглеждането на многогодишната финансова рамка следва да се предвиди преразпределянето на наличните средства, и да дадат възможност за предоставянето на съществена подкрепа на държавите членки във връзка с техните действия по приемане и интегриране с оглед на осигуряването на трайна и съгласувана политика за приобщаване на бежанците;

47.  призовава държавите членки да работят по прилагането на специфичните за всяка държава препоръки, установени в рамките на европейския семестър.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Ilhan Kyuchyuk, Martina Michels

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0418.

(2)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/bg/pdf


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Jens Geier, Sylvie Goddyn, Andrej Plenković, Jasenko Selimovic


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Jasenko Selimovic

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

PPE

David Casa, Rosa Estaras Ferragut, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Andrej Plenkovic, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Jens Geier, Richard Howitt, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius

ENF

Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Dominique Martin,

1

0

PPE

Adam Kosa

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация