Procedură : 2016/0109(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0206/2016

Texte depuse :

A8-0206/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0284

RAPORT     *
PDF 490kWORD 79k
16.6.2016
PE 582.314v02-00 A8-0206/2016

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Andreas Schwab

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2016)0201),

–  având în vedere proiectul de Protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului,

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C8-0157/2016),

–  având în vedere articolul 59, articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0206/2016),

1.  aprobă încheierea Protocolului de modificare a acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Principatului Monaco.


EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană și Principatul Monaco au inițiat negocieri privind un acord referitor la schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea în domeniul fiscal și respectarea normelor fiscale la nivel internațional. Textul acestui acord a fost parafat de un reprezentant al Comisiei Europene și de un reprezentant al guvernului Principatului Monaco la 22 februarie 2016, iar semnarea oficială este prevăzută înaintea vacanței de vară, imediat ce Consiliul își va fi dat acordul.

Acordul reprezintă un pas important în cadrul eforturilor actuale de combatere a fraudelor și a evaziunii fiscale și actualizează acordul din 2004 prin care se asigura faptul că Monaco aplică măsuri echivalente celor din directiva UE privind impozitarea veniturilor din economii.

Conform noului acord, începând din 2018, statele membre ale UE și Monaco vor face schimb automat de informații cu privire la conturile financiare deținute pe teritoriul lor de către rezidenții lor respectivi, procesul de colectare a informațiilor începând cu data de 1 ianuarie 2017. Scopul acestui demers este de a trata situațiile în care contribuabilul încearcă să ascundă un capital care reprezintă venituri sau active pentru care nu s-au achitat impozite.

Acordul are drept obiectiv să asigure faptul că Monaco aplică măsuri consolidate echivalente celor prevăzute de cadrul juridic al UE, actualizat în decembrie 2014 (prin modificarea Directivei privind cooperarea administrativă, „DAC2”), și că respectă procedurile referitoare la schimbul automat de informații privind conturile financiare promovat de standardul global al OCDE din 2014.

În conformitate cu standardul OCDE, dispozițiile suplimentare din acord sunt menite să asigure faptul că informațiile care fac obiectul schimburilor vizează nu doar venituri cum ar fi dobânzile și dividendele, ci și soldurile conturilor și veniturile obținute din vânzarea activelor financiare. Schimbul necondiționat de informații la cerere trebuie asigurat și în cadrul noului acord, în conformitate cu cele mai recente evoluții ale activității OCDE și UE în acest domeniu.

Ca urmare a noului acord, autoritățile fiscale din statele membre și Monaco vor fi în măsură:

- să identifice în mod corect și fără echivoc contribuabilii în cauză;

- să administreze și să asigure punerea în aplicare a legislației lor fiscale în situații transfrontaliere;

- să evalueze probabilitatea comiterii de evaziune fiscală;

- să evite investigații suplimentare inutile.

Raportorul salută și sprijină pe deplin acordul.

UE și Monaco au convenit aplicarea acordului de la 1 ianuarie 2017, eventual sub formă provizorie, până la definitivarea procedurilor interne de încheiere și ratificare. Raportorul solicită insistent ca acordul să fie încheiat și ratificat cât mai curând posibil, pentru a se asigura deplina sa intrare în vigoare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Procedură simplificată - data deciziei

10.9.2015

Data adoptării

15.6.2016

 

 

 

Notă juridică