Postopek : 2016/2074(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0207/2016

Predložena besedila :

A8-0207/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0285

POROČILO     
PDF 632kWORD 137k
16.6.2016
PE 582.411v02-00 A8-0207/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Victor Negrescu

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0207/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju v oddelku 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih strojev in naprav) v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni 2 NUTS in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 488 presežnih delavcev, pa tudi 300 mladih iz te regije, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let; ker so bili delavci odpuščeni v podjetjih Carwall SA, Caterpillar Belgium SA in Doosan SA;

D.  ker vloga sicer ne izpolnjuje običajnih meril za upravičenost iz člena 4(1) uredbe o ESPG, vendar je bila oddana v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(2), ki omogoča odstopanje glede števila presežnih delavcev;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.824.041 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.040.069 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge belgijskih organov 11. februarja 2016 in je svojo oceno o skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 4. maja 2016 ter o tem še isti dan obvestila Parlament;

3.  ugotavlja, da je po hudih motnjah, ki so v zadnjih letih prizadele trgovino z gradbenimi stroji na evropskem trgu, ustrezno upadlo povpraševanje po izdelkih, ki jih proizvajajo tri podjetja, zajeta v tej vlogi;

4.  ugotavlja, da je je podjetje Caterpillar Belgium SA 23. februarja 2013 napovedalo kolektivno odpuščanje v obratu v Gosseliesu, večina od 1.399 delavcev pa je bila zajeta v vlogi EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ter poudarja, da tokratna vloga dopolnjuje omenjeno, saj je del istega postopka odpuščanja; poudarja, da so razmere na področju zaposlovanja v Hainautu zelo slabe, saj stopnja brezposelnosti znaša 14,5 % (5,9 % višja, kot je nacionalno povprečje), v letu 2013 je bilo izgubljenih 1.236 in v letu 2014 1.878 delovnih mest v proizvodnem sektorju, število novih delovnih mest se je od leta 2012 zmanjšalo za 13 %, delež nekvalificiranih delavcev pa je velik, saj več kot polovica iskalcev zaposlitve nima višje sekundarne izobrazbe, visoka pa je tudi stopnja dolgotrajno brezposelnih, ki znaša 39,0 % vseh brezposelnih v regiji Hainaut;

5.  pozdravlja dejstvo, da so začeli belgijski organi prilagojene ukrepe za ciljne upravičence izvajati 1. januarja 2015, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG;

6.  je seznanjen, da Belgija načrtuje naslednje vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: pomoč/svetovanje/vključevanje; spodbujanje pri iskanju zaposlitve; integrirano usposabljanje; podpora za ustanavljanje podjetja; podpora za skupne projekte, iskanje zaposlitve in nadomestila za iskanje zaposlitve;

7.  pozdravlja dejstvo, da so nadomestila in spodbude, za katera je Belgija potrdila, da se pogojujejo z aktivnim sodelovanjem ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja (ukrepi iz člena 7(1)(b) uredbe o ESPG), omejena na manj kot 5 % vseh stroškov, kar je občutno manj, kot je meja 35 % vseh stroškov za sveženj prilagojenih ukrepov, ki so dovoljeni na podlagi uredbe;

8.  opaža, da delavci v starosti od 55 do 64 let predstavljajo 35,9 % ciljnih upravičencev; meni, da tem delavcem v tej skupini bolj grozi dolgotrajna brezposelnost in socialna izključenost ter da so zanje značilne posebne potrebe po prilagojenih storitvah v skladu s členom 7 uredbe o ESPG;

9.  poziva Komisijo, naj posreduje informacije o rezultatih sedanje podpore za delavce, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar, saj je ta vloga nadaljevanje vloge EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  pozdravlja, da naj bi v ukrepih poleg 488 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 300 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let ter prihajajo iz iste regije, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG, ki naj bi zajemale: mobilizacijo in svetovanje, bodisi za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali za posebno uvajanje za proučitev interesov; posebne tečaje usposabljanja; individualno izpopolnjevanje; nadomestila za iskanje zaposlitve, usposabljanje in mobilnost;

11.  pozdravlja razširitev dostopa do sredstev iz ESPG na osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo; vseeno opaža, da je na podlagi uredbe o ESPG ta dostop omejen do 31. decembra 2017; poziva, naj se v okviru revizije večletnega finančnega okvira opravi revizija uredbe ESPG, da se tem osebam omogoči dostop do tega sklada tudi po letu 2017;

12.  pozdravlja dejstvo, da belgijski organi predlagajo posebne ukrepe, oblikovane za osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter da poskušajo s temi ukrepi natančneje odgovoriti na njihove potrebe;

13.  ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati kampanjo obveščanja, da bi dosegli osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in bi bile lahko te osebe upravičene do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba tem osebam stalno in trajno pomagati;

14.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev oblikovan po dodatnih posvetovanjih z vsemi deležniki, med drugim s socialnimi partnerji, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje, ki bodo tudi spremljali izvajanje predlaganih ukrepov prek spremljevalnega odbora;

15.  še posebej pozdravlja pristop belgijskih organov in sodelovanje s socialnimi partnerji za zagotavljanje podpore kolektivnim projektom za delavce, ki razmišljajo, da bi skupaj kot skupina ustanovili „socialno podjetje“, saj gre pri tem za ukrepe s potencialom visoke dodane vrednosti;

16.  ugotavlja, da predlagani ukrepi predstavljajo aktivne ukrepe na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 7 uredbe o ESPG, in opozarja, da se v skladu s tem členom pričakuje, da bodo prilagojene storitve, ki bodo zagotovljene, predvidevale prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter bodo združljive s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire, in bodo upoštevale doslej pridobljene izkušnje pri podpiranju odpuščenih delavcev v okviru vloge EGF/2014/011 BE/Caterpillar; obenem ugotavlja, da ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva;

17.  poziva države članice, naj skupaj s socialnimi partnerji pripravijo strategije za predvidevanje sprememb na trgu dela in za zaščito delovnih mest ter znanja in veščin v Uniji, zlasti pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih, da bi zagotovile pravična pravila o konkurenci in skupne ukrepe proti gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu dampingu; ponovno poziva k ustrezni reviziji instrumentov Unije za trgovinsko zaščito;

18.  poudarja, da je treba s prilagojenim usposabljanjem izboljšati zaposljivost vseh delavcev, ter pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadostilo potrebam delavcev in poslovnega okolja v regiji in okoliških regijah;

19.  poziva Komisijo, naj spremeni pravila glede državne pomoči, da bi omogočila državna posredovanja za okrepitev socialno in okoljsko koristnih projektov ter pomagala MSP in industrijam v težavah, tako da bi prispevala k obnovi njihovih proizvodnih zmogljivosti, ki jih je globalna finančna in gospodarska kriza zelo prizadela;

20.  ponovno poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih zagotovi več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih se torej lahko ustvarijo delovna mesta, in naj zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, med drugim na kakovost delovnih mest, in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

21.  ugotavlja, da so belgijski organi potrdili, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

22.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje drugih strojev in naprav vloženih 14 vlog za pomoč iz ESPG, od teh 8 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, 6 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

23.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

24.  ceni izboljšani postopek, ki ga je na zahtevo Parlamenta uvedla Komisija, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega časovnega razporeda nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

25.  ponovno poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

26.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

28.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Belgija je 17. decembra 2015 vložila vlogo EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih strojev in naprav), v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni NUTS 2. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija sklenila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 300 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)  V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je bila vloga Belgije ocenjena za sprejemljivo, ker je imelo odpuščanje hude posledice za zaposlenost ter lokalno, regionalno in državno gospodarstvo.

(6)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.824.041 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija.

(7)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1.824.041 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa](4)*.

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*   Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga za proizvodnjo strojev v Hainautu in predlog Komisije

Komisija je 4. maja 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih strojev in opreme), v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni 2 NUTS, na trg dela.

To je šesta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016, in štirinajsta za proizvodnjo drugih strojev in opreme, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.824.041 EUR iz ESPG za Belgijo. Nanaša se na 488 presežnih delavcev in skoraj 300 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Vloga je bila Komisiji poslana 17. decembra 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 31. decembra 2015. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Belgijski organi so pojasnili, da je bilo odpuščanje posledica vse manjših javnih in zasebnih naložb v infrastrukturo v EU in precejšnjega povečanja cen jekla v Evropi, kar je povzročilo hude motnje v trgovini in izgubo konkurenčnosti evropske proizvodnje gradbenih strojev. Ta vloga dopolnjuje vlogo EGF/2014/011 BE/Caterpillar za odpuščene delavce v obratu v Gosseliesu.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo odpuščenim delavcem, zajemajo šest vrst ukrepov: (i) pomoč/svetovanje/vključevanje, (ii) spodbujanje pri iskanju zaposlitve, (iii) integrirano usposabljanje, (iv) podporo za ustanavljanje podjetja, (v) podporo za skupne projekte in (vi) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje. Prilagojene storitve za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zajemajo: mobilizacijo in svetovanje za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali posebno uvajanje, (ii) usposabljanje, (iii) individualno izpopolnjevanje ter (iv) nadomestila za iskanje zaposlitve, usposabljanje in mobilnost.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Belgijski organi so predložili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakega obravnavanja in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Belgija je Komisijo obvestila, da sta vira nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja Javni zavod za zaposlovanje Valonije (FOREM) in valonska regija. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali isti organi, ki so odgovorni za Evropski socialni sklad (ESS).

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 1.824.041 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je šesti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CO/jb

g. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery iz Belgije (COM(2016)0242)

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A) ker vloga sicer ne izpolnjuje meril za upravičenost iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG), vendar je bila vložena v skladu z merili za pomoč iz člena 4(2) uredbe, ki omogoča odstopanje glede števila delavcev, ki so postali presežni, s čimer se torej izenači z vlogo iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG zaradi izrednih okoliščin, ki resno vplivajo na zaposlenost in lokalno, regionalno oziroma nacionalno gospodarstvo;

B) ker se vloga nanaša na 488 delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih (Carwall SA; Caterpillar Belgium SA; Doosan SA), v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE Revizija 2 (Proizvodnja drugih strojev in naprav) v regiji ravni NUTS2 Hainaut (BE32) v Belgiji v referenčnem obdobju od 25. decembra 2014 do 25. septembra 2015;

C) ker Belgija, zato da bi dokazala povezavo med odpusti in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je evropska trgovina z gradbenimi stroji v zadnjih letih doživela resne motnje, ki so negativno vplivale na dobičkonosnost treh podjetij v Evropi, specializiranih za proizvodnjo strojev, ki se uporabljajo v gradbenem sektorju; ker sektor, na katerega se predlog nanaša, in tri podjetja proizvajajo zlasti za evropski trgi in ker se je zaradi upada javnih in zasebnih naložb v infrastrukturo povpraševanje po izdelkih, proizvedenih v teh treh podjetjih, ustrezno zmanjšalo; ker so zaradi zmanjšanja ekonomije obsega in povečanja stroškov na enoto evropski proizvodni obrati v sektorju postali manj konkurenčni, zaradi česar je prišlo do preselitev precejšnje proizvodne zmogljivosti v tretje države, zlasti azijske;

D) ker so presežni postali naslednji delavci: preostalih 169 delavcev v obratu podjetja Caterpillar Belgium SA v Gosseliesu; 13 delavcev podjetja Carwall SA, enega glavnih dobaviteljev kabin za Caterpillar Belgium, ki se je soočilo z zmanjšanjem povpraševanja po njegovih izdelkih, zlasti zaradi zmanjšanja naročil podjetja Caterpillar; 306 delavcev podjetja Doosan SA, proizvajalca bagrov, ki je zaradi zmanjšanja povpraševanja po njegovih izdelkih v Evropi zaprlo proizvodni obrat v Frameriesu in evropski trg oskrbuje iz proizvodnih obratov v Južni Koreji;

E) ker je 94,3 % delavcev, ki bodo sodelovali v ukrepih, moških, 5,7 % pa žensk; ker je 51,4 % delavcev starih med 30 in 54 let, 35,9 % delavcev pa med 55 in 64 let.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Belgije vključi naslednje pobude:

1.se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.824.041 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.040.069 EUR;

2.ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge belgijskih organov 11. februarja 2016, preden je dokončala svojo oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek 4. maja 2016 in o tem še isti dan obvestila Parlament;

3.ugotavlja, da je po hudih motnjah, ki so v zadnjih letih prizadele trgovino z gradbenimi stroji na evropskem trgu, ustrezno upadlo povpraševanje po izdelkih, ki jih proizvajajo tri podjetja;

4.ugotavlja, da je je podjetje Caterpillar Belgium SA 23. februarja 2013 napovedalo kolektivno odpuščanje v obratu v Gosseliesu, večina od 1399 delavcev pa je bila zajeta v vlogi EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ter poudarja, da tokratna vloga dopolnjuje omenjeno, saj je del istega postopka odpuščanja; poudarja, da so razmere na področju zaposlovanja v Hainautu zelo slabe, saj stopnja brezposelnosti znaša 14,5 % (5,9 % več, kot je nacionalno povprečje), v letu 2013 je bilo izgubljenih 1236, v letu 2014 pa 1878 delovnih mest v proizvodnem sektorju, število novih delovnih mest se je od leta 2012 zmanjšalo za 13 %, delež nekvalificiranih delavcev pa je velik, saj več kot polovica iskalcev zaposlitve nima višje sekundarne izobrazbe, visoka pa je tudi stopnja dolgotrajno brezposelnih, ki znaša 39,0 % vseh brezposelnih v regiji Hainaut;

5.je seznanjen, da Belgija načrtuje naslednje vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: pomoč/svetovanje/vključevanje; spodbujanje pri iskanju zaposlitve; integrirano usposabljanje; podporo za ustanavljanje podjetja; podporo za skupne projekte, iskanje zaposlitve in nadomestila za iskanje zaposlitve;

6.še posebej pozdravlja pristop belgijskih oblasti in sodelovanje s socialnimi partnerji za zagotavljanje podpore kolektivnim projektom za delavce, ki razmišljajo, da bi skupaj kot skupina ustanovili „socialno podjetje“, saj gre pri tem za ukrepe s potencialom visoke dodane vrednosti;

7.pozdravlja, da naj bi v ukrepih poleg 488 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 300 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let ter prihajajo iz iste regije, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG, ki naj bi zajemale: mobilizacijo in svetovanje, bodisi za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali za posebno uvajanje za preučitev interesov; posebne tečaje usposabljanja; individualno izpopolnjevanje; nadomestila za iskanje zaposlitve, usposabljanje in mobilnost;

8.pozdravlja dejstvo, da belgijske oblasti predlagajo posebne ukrepe, namenjene osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter da poskušajo s temi ukrepi natančneje odgovoriti na njihove potrebe;

9.ugotavlja, da predlagani ukrepi, opisani zgoraj, predstavljajo aktivne ukrepe na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 7 uredbe o ESPG, in opozarja, da se v skladu s tem členom pričakuje, da bodo prilagojene storitve, ki bodo zagotovljene, predvidevale prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; obenem ugotavlja, da ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva;

10.pozdravlja, da so nadomestila in spodbude, za katera je Belgija potrdila, da se pogojujejo z aktivnim sodelovanjem ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja (ukrepi iz člena 7(1)(b) uredbe o ESPG), omejena na manj kot 5 % vseh stroškov, kar je občutno manj, kot je meja 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kot je dovoljeno na podlagi uredbe;

11.pozdravlja, da so začeli belgijski organi prilagojene ukrepe za ciljne upravičence izvajati 1. januarja 2015, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG;

12.ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje drugih strojev in naprav vloženih 14 vlog za pomoč iz ESPG, od teh 8 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, 6 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

13.ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati kampanjo obveščanja, da bi dosegli osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter bi bile lahko upravičene do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pomagati na stalen in trajnosten način;

14.poudarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem, ter pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadovoljilo potrebe tako delavcev kot poslovnega okolja;

15.ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi več podrobnosti v prihodnjih predlogih o sektorjih, ki imajo možnosti za rast, in v ta namen zaposli ljudi, kakor tudi zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

16.pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev oblikovan po dodatnih posvetovanjih z vsemi deležniki, med drugim s socialnimi partnerji, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje, ki bodo tudi spremljali izvajanje predlaganih ukrepov prek spremljevalnega odbora;

17.ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani gospod Arthuis,

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 15. junija 2016:

  COM(2016)0242 je dokument o predlogu za prispevek iz ESPG v višini 1.824.041 EUR za 488 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE Revizija 2 (Proizvodnja drugih strojev in naprav). Odpusti v podjetjih se nanašajo na regijo na ravni NUTS 2 Hainaut (BE32) v Belgiji.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

15.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo