Procedură : 2016/0060(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0208/2016

Texte depuse :

A8-0208/2016

Dezbateri :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0289

RAPORT     *
PDF 682kWORD 282k
16.6.2016
PE 580.493v02-00 A8-0208/2016

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Jean-Marie Cavada

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0107),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0128/2016),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0208/2016),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „stat membru” înseamnă un stat membru care participă la cooperarea consolidată în ceea ce privește competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de regimuri de proprietate în cazul cuplurilor internaționale, în temeiul Deciziei 2016/.../UE sau al deciziei adoptate în conformitate cu articolul 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

Justificare

Introducerea unei noi definiții a statului membru în sensul prezentului regulament este importantă pentru a cuprinde numai statele membre care participă la Regulamentul privind regimurile matrimoniale, în conformitate cu definiția inclusă la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp (Regulamentul Roma III).


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Procedura

Prezenta propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate este cea de-a doua pe această temă. După blocajul negocierilor între statele membre - orice acord trebuind să fie unanim în materie de drept al familiei - propunerea revine la Parlament sub forma unei cooperări consolidate. În ceea ce privește aspectele procedurale ale cooperării consolidate, recomandăm consultarea recomandării specifice pe această temă.

Această propunere are o pereche, care se referă la competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de regimuri matrimoniale, care a fost în mare parte preluată mutatis mutandis. Propunerea de regulament din 2016 nu este identică cu propunerea inițială a Comisiei din 2011, ci, dimpotrivă, conține numeroase modificări propuse de Parlament în 2013 și corespunde astfel textului asupra căruia 23 de state membre erau pregătite să își dea acordul până la sfârșitul anului 2015.

II. Domeniu de aplicare

Regulamentul va fi un instrument foarte util pentru cuplurile internaționale din UE. Acesta se referă, în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor. Cu toate acestea, regulamentul exclude din sfera sa de aplicare în special chestiunile referitoare la capacitatea partenerilor, la existența, valabilitatea sau recunoașterea parteneriatului, la obligațiile de întreținere și la succesiunea unui partener decedat. Autonomia statelor membre în materie de dreptul familiei este astfel protejată. Regulamentul nu aduce atingere nici fondului dreptului statelor membre în privința parteneriatelor înregistrate sau a efectelor lor patrimoniale. Prin urmare, revendicările Parlamentului au fost ascultate.

III. Competența

Regulamentul stabilește în mod clar care este instanța competentă să se pronunțe cu privire la cererile în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. În cazul în care solicitarea referitoare la efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate este legată de succesiunea unui partener decedat sau de o cerere de desfacere sau anulare a parteneriatului, instanța competentă pentru aplicarea normelor specifice ale acestor domenii este competentă și pentru a se pronunța cu privire la efectele patrimoniale. În celelalte cazuri, regulamentul prevede o listă de criterii pentru a decide cu privire la competență, lăsând totodată la latitudinea acestor cupluri să aleagă o altă instanță în anumite cazuri. În cazul în care un stat membru nu recunoaște parteneriatul respectiv, se acordă instanțelor din statul în cauză posibilitatea de a transmite cauza instanțelor unui alt stat membru, care recunoaște parteneriatul.

IV. Legea aplicabilă

Secțiunea privind dreptul aplicabil are o aplicabilitate universală, ceea ce înseamnă că permite și aplicarea dreptului unui stat terț. Realizarea majoră în acest context este principiul unității dreptului aplicabil, conform căruia dreptul efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate se aplică tuturor bunurilor deținute în cadrul parteneriatului, oriunde s-ar afla. Prin urmare, aceasta pune capăt fracționării regimul juridic al bunurilor cuplului. Regulamentul permite alegerea dreptului aplicabil efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, însă această alegere este limitată de cerința de a fi cetățean al statului membru în cauză sau a-și avea reședința obișnuită în acesta. Diferența în raport cu Regulamentul privind regimurile matrimoniale este că partenerii înregistrați pot alege și legea statului în care a fost înregistrat parteneriatul. În absența unei alegeri, legea aplicabilă este cea a țării de înregistrare, dacă nu există excepții. Au fost inserate posibilitatea de a alege legea aplicabilă și diverse clarificări solicitate anterior de Parlament.

V. Recunoașterea, forța executorie și executarea hotărârilor

În ceea ce privește recunoașterea, forța executorie și executarea hotărârilor în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, textul actual se inspiră în mare măsură din poziția Parlamentului European din 2013. Textul reia astfel în această privință o serie de dispoziții extrem de precise din Regulamentul nr. 650/2012 (privind succesiunile transfrontaliere). Astfel, în cazul în care recunoașterea este automată, o hotărâre este executorie numai după obținerea unui exequatur în statul membru în cauză. Acest lucru se explică prin caracterul sensibil al hotărârilor în materie de drept al familiei și corespunde, de asemenea, soluției în vigoare pentru succesiunile transfrontaliere. Cu toate acestea, exequatur-ul poate fi refuzat numai în anumite cazuri foarte precise, printre care perturbarea ordinii publice.

VI. Acte autentice și tranzacții judiciare

De asemenea, regulamentul permite, în anumite condiții, circulația și forța executorie a actelor autentice, ceea ce corespunde unei solicitări a Parlamentului. O serie de dispoziții similare se referă la tranzacțiile judiciare.

VII. Informații privind persoanele implicate

În final, regulamentul prevede crearea unor mijloace de difuzare a informațiilor juridice de bază necesare pentru cuplurile internaționale.

VIII. Concluzie

În concluzie, raportorul consideră că propunerea de regulament privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate este în mod evident în interesul Uniunii și al cuplurilor internaționale. Aceasta va permite eliminarea a numeroase cazuri de confuzii și dificultăți de ordin juridic. Propunerea actuală, care este a doua în domeniu, a inclus o mare parte dintre amendamentele propuse de Parlament. Raportorul propune, prin urmare, ca Parlamentul să exprime un aviz favorabil privind această propunere, fără modificări substanțiale în acest stadiu.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Referințe

COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)

Data consultării PE

30.3.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

11.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Data adoptării

14.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Kazimierz Michał Ujazdowski

Data depunerii

16.6.2016

Notă juridică