Процедура : 2016/0059(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0209/2016

Внесени текстове :

A8-0209/2016

Разисквания :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0288

ДОКЛАД     *
PDF 706kWORD 282k
16.6.2016
PE 580.495v02-00 A8-0209/2016

относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жан-Мари Кавада

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 В заключение докладчикът отбелязва, че предложението за регламент относно имуществения режим между съпрузи е безспорно в интерес на Съюза и на международните двойки от Съюза. С него ще се сложи край на многобройни случаи на объркване и правна трудност. Настоящото предложение – второ в тази област, включва голяма част от измененията, предложени преди това от Парламента. Следователно докладчикът предлага Парламентът да изрази положително становище по предложението, без съществени изменения на този етап.
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0106),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0127/2016),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0209/2016),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „държава членка“ означава държава членка, която участва в засиленото сътрудничество относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, по силата на Решение 2016/ .../EС или по силата на решение, прието съгласно член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Обосновка

Въвеждането на ново определение на държава членка за целите на настоящия регламент е важно, за да се обхванат само държавите членки, участващи в Регламента за имуществените отношения между съпрузи, в съответствие с определението по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (Рим III).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Процедура

Настоящото предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, е второто в тази област. След застоя на преговорите между държавите членки, предвид това, че всяко споразумение трябва да бъде единодушно в областта на семейното право, предложението се връща в Парламента под формата на засилено сътрудничество. Що се отнася до процедурните аспекти на засиленото сътрудничество, моля вижте конкретната препоръка по този въпрос.

Настоящото предложение е представено успоредно с друго предложение относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства. Предложението за регламент от 2016 г. не е същото като първоначалното предложение на Комисията от 2011 г. — обратно, в него са включени много от измененията, предложени от Парламента през 2013 г., и то съответства на текста, за който 23 държави членки бяха готови да дадат съгласието си в края на 2015 г.

II. Приложно поле

Регламентът ще бъде много полезен инструмент за международните двойки в рамките на Европейския съюз. В областта на имуществения режим между съпрузи той обхваща компетентността и приложимото право, както и признаването и изпълнението на решения. При все това от неговия обхват са изключени по-специално въпросите относно дееспособността на съпрузите, съществуването, действителността или признаването на брака, задълженията за издръжка и наследяване на починал(а) съпруг(а). Независимостта на държавите членки в областта на семейното право следователно е запазена. Регламентът не засяга и същността на правото на държавите членки в областта на имуществения режим между съпрузи. Следователно исканията на Парламента са взети предвид.

III. Компетентност

Регламентът определя ясно кой съд е компетентен да се произнася по исковете в областта на имуществения режим между съпрузи. Когато искът за имуществения режим между съпрузи е свързан с наследяване на починал(а) съпруг(а), или с молба за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, компетентен да вземе решение относно имуществения режим е съдът, който има компетентност за прилагане на специфичните правила в тези области. В останалите случаи регламентът съдържа списък с критерии за определяне на компетентност, като оставя възможност на двойките да изберат друг съд в някои случаи. В случай че държава членка не признава въпросния брак, на съдилищата на тази държава се предоставя възможност да възложат делото на съдилищата на друга държава членка, която го признава.

IV. Приложимо право

Разделът относно приложимото право е общоприложим, т.е. позволява също така прилагането на правото на трета държава. В тази връзка големият напредък е принципът за единство на приложимото право, съгласно който правото на имуществения режим се прилага за цялото имущество, притежавано в рамките на този режим, независимо къде се намира. Това поставя край на раздробяването на правото, приложимо към имуществения режим между съпрузи. Регламентът позволява избор на правото, приложимо към имуществения режим между съпрузите, но този избор се ограничава от изискването за гражданство или постоянно пребиваване в избраната държава. При липсата на избор, определени критерии позволяват еднозначното определяне на приложимото право. Включени са разяснения, поискани по-рано от Парламента.

V. Признаване, изпълняемост и изпълнение на решения

В областта на признаването, изпълняемостта и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, настоящият текст в голяма степен черпи вдъхновение от позицията на Европейския парламент от 2013 г. В тази област се повтарят много точните разпоредби на Регламент № 650/2012 (относно трансграничното наследяване). По този начин, ако признаването е автоматично, решението е изпълнимо само след получаване на декларация за изпълняемост в съответната държава членка. Това се обяснява с чувствителното естество на решенията в областта на семейното право и също съответства на варианта, който е в сила за трансграничното наследяване. Въпреки това, декларацията за изпълняемост може да бъде отказана единствено в някои много специфични случаи, сред които е и противоречието с обществения ред.

VI. Автентични актове и съдебни споразумения

При определени условия с регламента се позволява също разпространение и изпълняемост на автентичните актове, което съответства на искане на Парламента. Сходни разпоредби се отнасят до съдебните споразумения.

VII. Уведомяване на заинтересованите лица

Накрая, в регламента се предвижда създаването на средства за разпространение на основната правна информация, необходима на международните двойки.

VIII. Заключение


В заключение докладчикът отбелязва, че предложението за регламент относно имуществения режим между съпрузи е безспорно в интерес на Съюза и на международните двойки от Съюза. С него ще се сложи край на многобройни случаи на объркване и правна трудност. Настоящото предложение – второ в тази област, включва голяма част от измененията, предложени преди това от Парламента. Следователно докладчикът предлага Парламентът да изрази положително становище по предложението, без съществени изменения на този етап.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Позовавания

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Kazimierz Michał Ujazdowski

Дата на внасяне

16.6.2016

Правна информация