Menettely : 2016/0059(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0209/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0209/2016

Keskustelut :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0288

MIETINTÖ     *
PDF 432kWORD 83k
16.6.2016
PE 580.495v02-00 A8-0209/2016

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Jean-Marie Cavada

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0106),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0127/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0209/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka osallistuu tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaan tiiviimpään yhteistyöhön kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevissa asioissa päätöksen 2016/.../EU nojalla tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan 1 kohdan toisen tai kolmannen alakohdan mukaisesti tehdyn päätöksen nojalla;

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamiseen liittyvä jäsenvaltion uusi määritelmä on tärkeä, jotta voidaan ottaa huomioon vain aviovarallisuussuhteista annettuun asetukseen osallistuvat jäsenvaltiot tavalla, joka vastaa tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20. joulukuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 (Rooma III) 3 artiklan 1 kohdan määritelmää.


PERUSTELUT

I. Menettely

Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa on toinen asiaa koskeva ehdotus. Neuvottelut jumittuivat jäsenvaltioissa (perheoikeutta koskevien päätösten on oltava yksimielisiä), joten ehdotus palaa parlamenttiin tiiviimmän yhteistyön muodossa. Mitä tulee tiiviimmän yhteistyön menettelyseikkoihin, lukijaa pyydetään konsultoimaan asiaa koskevaa suositusta.

Ehdotuksella on myös sisarehdotus eli ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa. Vuonna 2016 tehty asetusehdotus ei ole identtinen komission alkuperäisen vuonna 2011 tekemän ehdotuksen kanssa. Uudemmassa ehdotuksessa on nimittäin otettu huomioon useita parlamentin vuonna 2013 ehdottamia muutoksia, ja se vastaa myös 23 jäsenvaltion vuoden 2015 lopulla hyväksyttäväksi kelpuuttamaa tekstiä.

II. Soveltamisala

Asetus on erittäin hyödyllinen väline kansainvälisille pareille unionissa. Se kattaa aviovarallisuussuhteiden osalta tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat kysymykset. Sen soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuulu puolisoiden oikeustoimikelpoisuus, avioliiton olemassaolo, pätevyys tai tunnustaminen, elatusvelvoitteet tai perimys kuolleen puolison jälkeen. Jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus perheoikeuden alalla näin ollen säilyy. Asetus ei myöskään vaikuta jäsenvaltioiden lainsäädännön aineelliseen perustaan aviovarallisuussuhteiden alalla. Parlamentin vaatimukset ovat siis tulleet kuulluiksi.

III. Toimivalta

Asetuksessa vahvistetaan selkeästi, mikä tuomioistuin on toimivaltainen antamaan päätöksen aviovarallisuussuhteita koskevassa asiassa. Kun aviovarallisuussuhteita koskeva asia liittyy kuolleen puolison perimykseen tai avioeroon, asumuseroon ja avioliiton pätemättömäksi julistamiseen, näiden alojen erityssääntöjen mukainen toimivaltainen tuomioistuin on myös toimivaltainen päättämään aviovarallisuussuhteista. Muita tapauksia varten asetuksessa on luettelo kriteereistä toimivallasta päättämiseksi. Asianomaiset parit voivat tietyissä tapauksissa valita toisen tuomioistuimen. Jos jokin jäsenvaltio ei tunnusta kyseistä avioliittoa, tämän jäsenvaltion tuomioistuimet voivat siirtää asian käsittelyn sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimeen, joka tunnustaa kyseisen avioliiton.

IV. Sovellettava laki

Sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva osuus on luonteeltaan universaali eli mahdollistaa myös kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen. Merkittävä edistysaskel tässä yhteydessä on sovellettavan lainsäädännön yhtenäisyys, jonka mukaan aviovarallisuussuhteita koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan kaikkeen omistuksessa olevaan varallisuuteen riippumatta siitä, missä se sijaitsee. Tämän johdosta ei enää tapahdu parin varallisuuteen sovellettavan järjestelmän pirstoutumista. Asetus mahdollistaa sen, että aviovarallisuussuhteisiin sovellettava lainsäädäntö voidaan valita. Valintaa rajoittaa vaatimus siitä, että kyseisen henkilön on oltava valitun valtion kansalainen tai asuttava siellä vakituisesti. Jos valintaa ei tehdä, sovellettavan lainsäädännön yksiselitteiseen nimeämiseen on olemassa kriteerit. Parlamentin aiemmin vaatimat selvennykset on toteutettu.

V. Päätösten tunnustaminen, täytäntöönpanokelpoisuus ja täytäntöönpano

Mitä tulee aviovarallisuussuhteita koskevien päätösten tunnustamiseen, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja täytäntöönpanoon, nykyinen teksti pohjautuu laajalti Euroopan parlamentin vuonna 2013 esittämään kantaan. Siinä otetaan myös huomioon asetuksen N:o 650/2012 erittäin yksityiskohtaiset säännökset (rajat ylittävistä perintöasioista). Tunnustaminen tapahtuu automaattisesti, mutta päätös on täytäntöönpanokelpoinen vasta, kun se on julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Tämä johtuu siitä, että perheoikeutta koskevat päätökset ovat arkaluonteisia. Ratkaisu on vastaava kuin nykyinen rajat ylittäviä perintöasioita koskeva ratkaisu. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä vain erittäin harvoissa tapauksissa, muun muassa silloin, kun kyseessä on oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus.

VI. Viralliset asiakirjat ja tuomioistuimessa tehdyt sovinnot

Asetuksessa mahdollistetaan myös tietyissä olosuhteissa virallisten asiakirjojen liikkuvuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, mikä vastaa parlamentin esittämää pyyntöä. Tuomioistuimessa tehdyistä sovinnoista on vastaavat säännökset.

VII. Asianomaisille henkilöille ilmoittaminen

Asetuksessa säädetään myös menettelyistä tarvittavan oikeudellisen perustiedon jakamiseksi kansainvälisille pareille.

VIII. Johtopäätökset

Esittelijän mukaan tämä aviovarallisuussuhteita koskeva asetusehdotus on selvästi unionin ja kansainvälisten parien edun mukainen. Se mahdollistaa monien epäselvyyksien ja oikeudellisten ongelmien selviämisen. Nykyisessä ehdotuksessa, joka on toinen tästä aiheesta, on otettu huomioon suuri osa parlamentin aiemmin ehdottamista tarkistuksista. Esittelijä ehdottaakin, että parlamentti antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta eikä tee siihen tässä vaiheessa mitään sisällöllisiä muutoksia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

Viiteasiakirjat

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.3.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

11.4.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Kazimierz Michał Ujazdowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.6.2016

Oikeudellinen huomautus