Menettely : 2013/0027(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0211/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0211/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0303

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 348kWORD 76k
17.6.2016
PE 584.110v02-00 A8-0211/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Andreas Schwab

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05581/1/2016 – C8‑0188/2016),

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0048),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0211/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 271, 19.9.2013, s. 133.

(2)

Hyväksytyt tekstit, 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa

Viiteasiakirjat

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

13.3.2014                     T7-0244/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

9.6.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.6.2016

Oikeudellinen huomautus